Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven."

Transkript

1 Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015

2 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere med betydelig nedsat funktionsevne som følge af sindslidelse, særlige sociale problemer eller fysisk/psykisk handicap. Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. For alle ydelser gælder det, at indsatsen skal bidrage til, at borgeren oplever øget mestring af sociale, emotionelle, fysiske, psykiatriske og kognitive udfordringer. Beskrivelserne i ydelsespakkerne er vejledende. Den relevante ydelsespakke vælges ud fra en konkret individuel vurdering af den samlede kompleksitet af ressourcer, vanskeligheder og behov, som borgeren har. Denne vurdering sker efter en metodisk tilgang og ud fra VoksenUdredningsMetoden. Ydelseskataloget er baseret på ICF (International Classification Functioning), WHO s klassifikation af funktionsevne, funktionsnedsættelse og helbred. Borgeren vurderes indenfor 11 områder: 1. Almindelig daglig livsførelse, eksempelvis hjælp og omsorg for andre, praktiske opgaver, indkøb, madlavning, rengøring og tøjvask. 2. Egenomsorg, eksempelvis af- og påklædning, vask, kropspleje, toiletbesøg, indtagelse af mad og drikke. 3. Fysisk funktion, eksempelvis syn, hørelse, andre sansefunktioner, smerte. 4. Kommunikation, eksempelvis forstå meddelelser, fremstille meddelelser, samtale, anvendelse af kommunikationshjælpemidler og teknikker, kommunikationskanal. 5. Mental funktion, eksempelvis intellektuelle funktioner, temperament og personlighed, tænkning, overordnet kognitiv funktion, opmærksomhed, følelsesfunktion, hukommelse. 6. Mobilitet, eksempelvis gang og bevægelse, ændre og opretholde kropsstilling, bære, flytte og håndtere genstande, færden med transportmidler. 7. Omgivelser, eksempelvis bolig, boligområde, holdninger. 8. Samfundsliv, eksempelvis uddannelse, beskæftigelse, økonomi. 9. Socialt liv, eksempelvis samspil og kontakt, relationer, fællesskaber, rekreative aktiviteter og fritidsaktiviteter, kulturelt forhold, netværk. 10. Socialt problem, eksempelvis kriminalitet, prostitution, udadreagerende adfærd, selvskadende adfærd, selvmordstanker og forsøg, overgreb, misbrug, hjemløshed. 11. Sundhed, eksempelvis helbredsforhold, kostvaner og livsførelse, medicinsk behandling. Funktionsniveauet indenfor de enkelte områder angives på en skala fra 0 til 4:

3 A = Intet problem (ingen, fraværende, ubetydelig). Intet/minimalt kompensationsbehov (0-4 %). Kan selv kontakte og få råd/vejledning. B = Let problem (en smule, lidt) Let kompensationsbehov (5-24 %). Kan motiveres og vejledes til selv at klare opgaven. C = Moderat problem (middel, noget) Moderat kompensationsbehov (25-49 %). Kan med moderat støtte selv klare opgaven. D = Svært problem (omfattende, meget) Svært kompensationsbehov (50-95 %). Kan med omfattende hjælp klare opgaven sammen med støtten. E = Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke). Fuldstændigt kompensationsbehov ( %). Kan ikke klare opgaven. Er afhængig af, at andre klarer opgaven for sig. Kataloget er ikke er udtømmende for de indsatser borgerne modtager og vil være under løbende og konstant udvikling. Udviklingen sker i takt med, at borgernes behov for indsatser ændrer sig.

4 Ydelseskatalog Socialpædagogisk støtte i eget hjem Servicelovens 85 Ydelsespakke Funktionsniveau 1 Intet/minimalt behov for socialpædagogisk råd og vejledning. Indhold i ydelsespakke Borgeren kan indgå aktivt i samarbejde og tage ansvar, men kan fortsat have behov for at rekvirere råd og vejledning for at arbejde med, helt at kunne klare sig i en hverdag uden støtte. Ydelsen omfatter: - På eget initiativ søge råd og vejledning. - Der er ikke tale om 85. Ydelsens omfang: Telefonisk/mail kontakt eller værested ved at borgeren selv henvender sig. 2 Let behov for socialpædagogisk støtte. Borgeren er i stand til at opretholde en vis struktur som understøtter hverdagslivet og borgeren kan indgå aktivt i samarbejdet og tage ansvar/medansvar. Ydelsens omfang: Telefonisk/mail kontakt eller værested ved at borgeren selv henvender sig. Borgeren henvises til tilbud hos PsykInfo og Frivillighedens hus. 3 Moderat behov for socialpædagogisk støtte. Borgeren er ofte præget af manglende evne til at indgå i relationer med andre. en struktur som understøtter hverdagslivet som i et vist omfang er præget af manglende stabilitet, tryghed og evne til egenomsorg. Borgeren er i stand til at indgå i samarbejde og tage ansvar/medansvar. Ydelsen omfatter støtte/guidning til opgaverne: - mestring af sygdommen/handicappet - egenomsorg - struktur og praktiske færdigheder - netværk og evnen at indgå i sociale relationer - beskæftigelse/uddannelse - fritiden - misbrug - råd og vejledning - støttende samtale - økonomi - sundhed

5 Ydelsens omfang (ATA tid) 1 : ½-1 time ugentligt samt telefonisk eller online kontakt. Borgeren tilbydes bostøttegrupper. 4 Moderat behov for socialpædagogisk støtte. Borgeren kan evt. efter en længere motivationsfase eller træningsforløb indgå aktivt i samarbejdet og tage ansvar/medansvar. Ydelsen omfatter: - Samme ydelser som pakke 3 Ydelsens omfang (ATA tid): 2-3 timer ugentligt samt telefonisk eller online kontakt. 5 Moderat behov for socialpædagogisk støtte via midlertidig botilbud. en struktur, som understøtter hverdagslivet, der er præget af manglende stabilitet, tryghed og evne til egenomsorg. Borgeren er som regel præget af manglende evne til at indgå i relationer til andre. Borgeren har midlertidigt et omfattende behov for støtte til at indgå aktivt i et planlagt samarbejde og tage ansvar/medansvar omkring botræning, afklaring/udredning. Ydelsen omfatter: - Samme ydelser som pakke 3 Ydelsens omfang (ATA-tid): 4-5 timer ugentligt samt telefonisk eller online kontakt. Alternativt tilbydes borgeren et afklaringsforløb hos Ungekollegiet eller NR 1. 6 Omfattende behov for socialpædagogisk støtte samt personlig- og praktisk bistand og sundhedsfaglig bistand. Borgeren har et længerevarende massivt kompensationsog/eller plejebehov på de fleste områder vurderet indenfor områderne mestring af sygdommen/handicappet, egenomsorg, struktur og praktiske færdigheder, netværk og evne til at indgå i sociale relationer, beskæftigelse/uddannelse og fritid samt evt. misbrug. Samme ydelse som pakke 3-5 ved verbal guidning og fysisk støtte og derudover: - Vejledning, hjælp og støtte i forhold til de praktiske områder - Ledsagelse til aktiviteter og beskæftigelse Ydelsens omfang (ATA-tid): 6-8 timer ugentligt, samt telefonisk eller online kontakt. Alternativt kan borgeren tilbydes ACT-team. Alternativt kan borgeren tilbydes et botilbud uden natte- 1 ATA-tid betyder: Den tid bostøttemedarbejderen har til rådighed til personlig kontakt, møder, telefonkontakt, samarbejde med pårørende, udarbejdelse af statusrapporter m.m.

6 vagt 7 Omfattende behov for socialpædagogisk støtte samt personlig, praktisk og sundhedsfaglig bistand. Borgeren har et længerevarende massivt kompensationsog/eller plejebehov på de fleste områder vurderet indenfor områderne mestring af sygdommen/handicappet, egenomsorg, struktur og praktiske færdigheder, netværk og evne til at indgå i sociale relationer, beskæftigelse/uddannelse og fritid samt evt. misbrug. Samme ydelse som pakke 3-6 Ydelsens omfang: Botilbud med nattevagt (døgntilbud) Alternativt kan borgeren tilbydes ACT-team. 8 Massivt behov for socialpædagogisk støtte samt personlig, praktisk og sundhedsfaglig bistand. Borgeren har et længerevarende massivt kompensationsog/eller plejebehov på de fleste områder vurderet indenfor områderne mestring af sygdommen/handicappet, egenomsorg, struktur og praktiske færdigheder, netværk og evne til at indgå i sociale relationer, beskæftigelse/uddannelse og fritid samt evt. misbrug. Derudover kan borgeren bl.a. have: - Kriminaliserende adfærd - Dom til anbringelse i institution for personer med viftgående psykisk handicap - Afvigende seksuel adfærd - Omfattende adfærdsproblemer - Udad reagerende adfærd Samme ydelse som pakke 1-7. Ydelsens omfang: Botilbud med nattevagt/døgntilbud. 9 Fuldstændigt behov for kompenserende og overtagende kontakt til alle opgaver indenfor socialpædagogisk støtte samt personlig, praktisk og sundhedsfaglig bistand. Borgeren er ikke i stand til at klare opgaverne i hverdagen, men er afhængig af, at andre hjælper dem. Støtten er total kompensation. Borgeren kan være multihandicappet eller kan udvise: - Personfarlig adfærd - Massiv selvskadende adfærd - Massive personlighedsproblematikker Samme ydelser som pakke Konstant tilstedeværelse af personale i botilbuddet 24 timer i døgnet. Ydelsens omfang: Botilbud med nattevagt/døgntilbud.

7 Beskyttet beskæftigelse Servicelovens 103 Ydelsespakke Funktionsniveau 1 Intet/minimalt behov for socialpædagogisk råd og vejledning 2 Let behov for socialpædagogisk og sundhedsfagligt råd og vejledning Indhold i ydelsespakke Borgeren kan indgå aktivt i samarbejde og tage ansvar. Borgeren er som udgangspunkt ikke i målgruppen for beskyttet beskæftigelse, men henvises til tilbud om væresteder og klubber. Borgeren er i stand til at opretholde en vis struktur, som understøtter hverdagslivet, og borgeren kan indgå aktivt i samarbejdet og tage ansvar/medansvar. Borgeren kan have et midlertidigt eller længerevarende let kompensationsbehov, og hvor der arbejdes med indsatser bl.a. i forhold til: - Netværk og evne til at indgå i sociale relationer - Beskæftigelse/uddannelse Borgeren er som udgangspunkt ikke i målgruppen for beskyttet beskæftigelse, men henvises til tilbud om væresteder og klubber. 3 Moderat behov for socialpædagogisk og sundhedsfaglig støtte Borgeren er ofte præget af manglende evne til at indgå i relationer med andre. en struktur, som understøtter hverdagslivet som i et vist omfang er præget af manglende stabilitet, tryghed og evne til egenomsorg. Borgeren er i stand til at indgå i samarbejde og tage ansvar/medansvar. Borgeren har midlertidigt eller længerevarende moderat kompensationsbehov og behov for støtte. Der arbejdes med indsatser i forhold til: - Udvikling af faglige og sociale kompetencer - At finde den beskæftigelsesform, som bidrager positivt til den enkeltes selvforståelse, faglige og personlige udvikling - På sigt at komme tættere på at bestride et job udenfor de beskyttede værksteder Ydelsen omfatter: - Beskyttet beskæftigelse jf. Servicelovens 103 på et beskyttet værksted. 4 Omfattende behov for socialpædagogisk og sundhedsfaglig hjælp en struktur, der understøtter hverdagslivet, men kan med omfattende hjælp klare opgaverne i hverdagen med støtte. Borgeren er som regel præget af manglende evne til at indgå i relationer til andre. Borgeren har midlertidigt eller længerevarende et omfat-

8 tende kompensationsbehov. Der arbejdes med indsatser i forhold til: - At udvikle faglige og sociale kompetencer - At finde den beskæftigelsesform, som bidrager positivt til den enkeltes selvforståelse, faglige og personlige udvikling - På sigt at komme tættere på at bestride et job udenfor de beskyttede værksteder - Aktiverende støtte og omsorg - Beskyttet beskæftigelse jf. Servicelovens 103 på et beskyttet værksted. 5 Meget omfattende behov for socialpædagogisk og sundhedsfaglig støtte en struktur, der understøtter hverdagslivet, men kan med meget omfattende hjælp klare opgaverne i hverdagen sammen med støtte. Borgeren har midlertidigt eller længerevarende et meget omfattende kompensationsbehov. Der arbejdes med indsatser i forhold til: - At udvikle faglige og sociale kompetencer - At finde den beskæftigelsesform, som bidrager positivt til den enkeltes selvforståelse, faglige og personlige udvikling - At udfolde sig sammen med andre og deltage i socialt fællesskab - Aktiverende støtte og omsorg - Personlig pleje - ADL - Sprogstimulering - Lystbetonede- og kreative aktiviteter - Sansestimulering Borgeren er som udgangspunkt ikke i målgruppen for beskyttet beskæftigelse, men henvises til et visiteret aktivitets- og samværstilbud. 6 Massivt behov for socialpædagogisk og sundhedsfaglig hjælp til at klare opgaverne i hverdagen en struktur der understøtter hverdagslivet og er afhængig af, at andre klarer opgaven for sig. Borgeren har længerevarende et massivt kompensationsbehov og behov for støtte til bl.a.: - At udvikle faglige og sociale kompetencer - At finde den aktivitets- og samværsform, som bidrager positivt til den enkeltes selvforståelse, faglige og personlige udvikling - At udfolde sig sammen med andre og deltage i socialt fællesskab - Aktiverende støtte og omsorg - Personlig pleje - ADL - Kommunikation

9 - Lystbetonede- og kreative aktiviteter - Sansestimulering - Udflugter - Hyggeligt samvær Borgeren er som udgangspunkt ikke i målgruppen for beskyttet beskæftigelse, men henvises til et visiteret aktivitets- og samværstilbud.

10 Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Ydelsespakke Funktionsniveau 1 Intet/minimalt behov for socialpædagogisk råd og vejledning Indhold i ydelsespakke Borgeren kan indgå aktivt i samarbejde og tage ansvar. Borgeren henvises til et uvisiteret aktivitets- og samværstilbud. - Råd og vejledning i et af værestederne eller klubberne, som borgeren selv opsøger efter behov jf. Servicelovens Let behov for socialpædagogisk og sundhedsfagligt råd og vejledning Borgeren er i stand til at opretholde en vis struktur, som understøtter hverdagslivet, og borgeren kan indgå aktivt i samarbejdet og tage ansvar/medansvar. Borgeren kan have et midlertidigt eller længerevarende let kompensationsbehov, og hvor der arbejdes med indsatser bl.a. i forhold til: - Netværk og evne til at indgå i sociale relationer - Beskæftigelse/uddannelse Borgeren henvises til tilbud om væresteder og klubber. - Råd og vejledning i et af værestederne eller klubber, som borgeren selv opsøger efter behov jf. Servicelovens Moderat behov for socialpædagogisk og sundhedsfaglig støtte Borgeren er ved egen hjælp i stand til at opretholde en struktur der understøtter hverdagslivet. Borgeren har midlertidigt eller længerevarende et moderat kompensationsbehov og behov for støtte. Der arbejdes med indsatser bl.a. i forhold til: - Udvikling af faglige og sociale kompetencer - At finde den aktivitets- og samværsform, som bidrager positivt til den enkeltes selvforståelse, faglige og personlige udvikling - På sigt at komme tættere på at bestride en funktion på de beskyttede værksteder Borgeren er som udgangspunkt ikke i målgruppen til et aktivitets- og samværstilbud, men kan henvises til tilbud om væresteder og klubber. - Råd og vejledning i et af værestederne og klubber, som borgeren selv opsøger efter behov jf. Servicelovens Alternativt kan borgeren tilbydes Beskyttet beskæftigelse jf. Servicelovens 103.

11 4 Omfattende behov for socialpædagogisk og sundhedsfaglig hjælp en struktur, der understøtter hverdagslivet, men kan med omfattende hjælp klare opgaverne i hverdagen sammen med støtte. Borgeren er som regel præget af manglende evne til at indgå i relationer til andre. Borgeren har midlertidigt eller længerevarende et omfattende kompensationsbehov. Der arbejdes med indsatser i forhold til: - At udvikle faglige og sociale kompetencer - At finde den aktivitets- og samværsform, som bidrager positivt til den enkeltes selvforståelse, faglige og personlige udvikling - På sigt at komme tættere på at bestride en funktion på de beskyttede værksteder - Aktiverende støtte og omsorg - Aktivitets- og samværstilbud jf. Servicelovens 104 enten på et beskyttet værksted eller i tilknytning til et botilbud - Alternativt kan borgeren tilbydes Beskyttet beskæftigelse jf. Servicelovens Meget omfattende behov for socialpædagogisk og sundhedsfaglig støtte en struktur, der understøtter hverdagslivet, men kan med meget omfattende hjælp klare opgaverne i hverdagen sammen med støtte. Borgeren har midlertidigt eller længerevarende et meget omfattende kompensationsbehov. Der arbejdes med indsatser i forhold til: - At udvikle faglige og sociale kompetencer - At finde den aktivitets- og samværsform, som bidrager positivt til den enkeltes selvforståelse, faglige og personlige udvikling - At udfolde sig sammen med andre og deltage i socialt fællesskab - Aktiverende støtte og omsorg - Personlig pleje - ADL - Kommunikation - Lystbetonede- og kreative aktiviteter - Sansestimulering - Aktivitets- og samværstilbud jf. Servicelovens 104 enten på et beskyttet værksted eller i tilknytning til et botilbud 6 Massivt behov for socialpædagogisk og sundhedsfaglig hjælp til at klare opgaverne i hverdagen en struktur der understøtter hverdagslivet og er afhængig af, at andre klarer opgaven for sig. Borgeren har længerevarende et massivt kompensations-

12 behov og behov for støtte til bl.a.: - At udvikle faglige og sociale kompetencer - At finde den aktivitets- og samværsform, som bidrager positivt til den enkeltes selvforståelse, faglige og personlige udvikling - At udfolde sig sammen med andre og deltage i socialt fællesskab - Aktiverende støtte og omsorg - Personlig pleje - ADL - Sprogstimulering - Lystbetonede- og kreative aktiviteter - Sansestimulering - Udflugter - Hyggeligt samvær Ydelsen omfatter: - Aktivitets- og samværstilbud jf. Servicelovens 104 enten på et beskyttet værksted eller i tilknytning til et botilbud Godkendt i Socialudvalget, den 11. december 2014

Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden

Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden I det følgende præsenteres 3 samlede cases med udfyldte redskaber og skabeloner fra Voksenudredningsmetoden. Præsentationen er struktureret iht. faserne

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Godkendt Byrådet 30. januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service. Indledning og baggrund RAPPORT 00.01.10-P05-3-14

Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service. Indledning og baggrund RAPPORT 00.01.10-P05-3-14 RAPPORT 00.01.10-P05-3-14 Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service Indledning og baggrund På Sundhedsudvalgets møde den 6. maj 2014 blev sagen Lunden og Gnisten i

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Begrebsarbejde til DHUV

Begrebsarbejde til DHUV Begrebsarbejde til DHUV Samlet oversigt over begreber fra forprojekt og metodeudvikling Maj 2011 Begreber til DHUV Afrapportering Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF En kortfattet indføring i anvendelsen af ICF med udgangspunkt i Projekt ForSpring, som beskriver et rehabiliteringsforløb med

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere