SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)"

Transkript

1 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring, Skandia A/S Dato for beslutning Erstatter Gælder for Politikejer Politikspecialist Retsligt eller andet grundlag Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Link Livsforsikring A/S, Skandia A/S Adm. direktør Chef for Kommunikation & Brand Skandia Livs (koncern) politik för anavarsfullt företagande (Corporate Responsibility CR) besluttet af bestyrelsen i Livforsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Fortrolighedsstatus Åben Følgende selskabers bestyrelse i Skandia Danmark har vedtaget en tilsvarende politik: Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

2 2 (11) 1. Indledning Ansvarlig virksomhedsadfærd / Corporate Responsibility ( CR i det følgende: Corporate Responsibility ) indebærer at drive virksomhed på en måde som efterlever værdier, viser respekt for mennesker, samfundet og miljøet, at imødekomme og i visse tilfælde gerne overstige de retslige og etiske forventninger, som vores interessenter og samfundet har til Skandia. Ved at træffe beslutninger som på en retfærdig måde balancerer kravene fra forskellige interessenter vil Skandia bidrage til langsigtet tryghed og tage ansvar for fælles udfordringer i vores samfund. Skandias interessenter for så vidt angår Corporate Responsibility omfatter kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere, leverandører, miljøet, samfundet og øvrige interessenter, som berøres af Skandias virksomhed. Skandia skal sikre, at vi har en konsekvent måde at forholde os til, hvordan vi driver vores virksomhed og de værdier, som ligger til grund for vores beslutninger. Politikken beskriver ledelsens forpligtelse i forhold til at drive vores virksomhed på en ansvarlig måde, i overensstemmelse med vores værdier. Corporate Responsibility politikken for er godkendt af bestyrelsen og koncernledelsen, og Skandia vil opretholde den, som en central del af sine forretningsprocesser. 2. Omfang Politikken er gældende for Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Livsforsikring AS, Skandia Link Livsforsikring A/S og Skandia A/S i det følgende Skandia og implementerer Skandia koncernens CR politik; Skandia Livs (koncern) politik för anavarsfullt företagande (Corporate Responsibility CR) besluttet af bestyrelsen i Livforsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) , som en central del af koncernens forretningsprocesser. 2.1 Håndtering af politikken sætte mål for visse udvalgte dele af politikken, sikre at målene implementeres i forretningen og regelmæssigt følge op på disse mål og relaterede aktiviteter, til eksternt brug og / eller i Skandias årsberetning, rapportere om Skandias samfundsansvar i en redegørelse om Corporate Responsibility. Udover det der fremgår af denne politik, skal chefen for Kommunikation & Brand (Ansvarlig for Corporate Responsibility i Skandia Danmark) sikre, at der findes mere detaljerede retningslinjer og processer for at hjælpe virksomheden med at nå Skandias mål for Corporate Responsibility.

3 3 (11) 3. Vores værdier Hensyn til Skandias værdigrundlag og til god etik i øvrigt, skal være en naturlig del i Skandias beslutningsproces. Værdigrundlaget er en ledestjerne for at styrke Skandias kultur. 3.1 Skandias værdigrundlag Kunden først Vi tager udgangspunkt i kundens behov i alle situationer og skaber tillid. Værdiskabende Vi tager udgangspunkt i et helhedsperspektiv og skaber værdi på kort og lang sigt. Ansvar Vi føler ejerskab og tager dagligt ansvar for at nå vores vision, strategi og mål. Innovativ Vi sigter højt, forudser og forebygger, udfordrer, tænker nyt og forbedrer. Succes i fællesskab Vi har tillid til hinanden og viser respekt, deler viden og arbejder sammen for at nå resultater. 3.2 Anvendelse af værdigrundlaget Skandias værdigrundlag skal anvendes i alle dele af Skandias virksomhed og skal fungere som fundament for, hvordan Skandia driver sin virksomhed og på anden vis behandler eller forholder sig til kunder, ansatte, leverandører, konkurrenter og samfundet generelt. 3.3 Bekæmpelse af diskrimination Skandia vil i ansættelsen af medarbejdere, gå imod diskrimination på grund af etnisk tilhørsforhold, religion (eller anden trosopfattelse), hudfarve, køn, alder, civilstatus, seksualitet eller handicap Forebyggelse af seksuel udnyttelse af børn samt børnepornografi Skandia vil i det omfang det er muligt, modvirke seksuel udnyttelse af børn samt børnepornografi. Skandias medarbejdere skal, også når de er på tjenesterejse i udlandet, respektere dansk lovgivning i relation til seksuel udnyttelse af børn samt børnepornografi. 4. Risici Manglende håndtering af spørgsmål som berører Corporate Responsibility kan udsætte Skandia for forskellige risici. Skandia skal opfylde de krav, som stilles i gældende regelsæt og have en god intern kontrol for at forebygge og håndtere risici i virksomheden. De overordnede risici som styres af politikken om Corporate Responsibility er:

4 4 (11) Omdømmerisiko at vores forretning ikke drives på en måde som ikke viser respekt for mennesker, samfund eller miljø og dermed kan føre til en forringelse af Skandias anseelse. Operativ risiko bøder, omkostninger til retssager og / eller omkostninger til foranstaltninger, som kræves på grund af en medarbejders, leverandørs eller samarbejdspartners ageren, inklusive tab forårsaget af interessekonflikter, der ikke blev opdaget eller håndteret. Det kan også omfatte tab forårsaget af, at Skandia ikke opfylder kriterierne for en ekstern granskning set fra et bæredygtighedsperspektiv. 5. Styrende principper 5.1 Kunder Skandias evne til at tilbyde produkter og services som på bedste måde imødekommer de behov, som findes hos de forskellige kunder, er grundlaget for Skandias værdi som virksomhed. Skandia har et ansvar for at leve op til den tillid, vores kunder viser os. møde vores kunder på en måde som er åben, enkel og fair, give passende rådgivning med udgangspunkt i kundens behov, sikre at vi giver kunderne tydelig information om, hvordan deres midler investeres, hvilket kan inkludere oplysninger om, hvordan fondene i sin forvaltning håndterer problemstillinger vedrørende bl.a. miljø, socialt ansvar og ejerstyring, gøre det enkelt for kunderne at give feedback samt lytte til og agere ud fra den, være effektiv, grundig og omsorgsfuld i vores klagehåndtering. 5.2 Medarbejdere For at tiltrække og fastholde medarbejdere vil Skandia skabe et miljø, hvor medarbejdere kan udvikles og kombinere deres fagkundskaber med kundefokus og engagement. rekruttere og belønne medarbejdere retfærdigt og efter fortjeneste,

5 5 (11) fremme medarbejderens helbred og velbefindende i arbejdsmiljøet, muliggøre en dialog med medarbejderne, lytte aktivt og opmuntre deres deltagelse i problemløsning, investere i medarbejdernes udvikling og muliggøre karriereudvikling og personligt avancement, inklusive engagement i samfundsaktiviteter, stå vagt om medarbejdernes rettigheder, inklusive men ikke begrænset til, foreningsfrihed og kollektive overenskomstforhandlinger, samt sætte pris på og opmuntre til mangfoldighed blandt medarbejderne, samtidig med at man behandler den enkelte person med værdighed og respekt. 5.3 Leverandører og samarbejdspartnere For Skandia gælder Corporate Responsibility for eksempel også for rådgivning via tilknyttede forsikringsformidlere. Corporate Responsibility skal præge Skandias relationer til leverandører og samarbejdspartnere samt herunder vores indkøb. hvor det er passende skabe langsigtede relationer med leverandører, og agere retfærdigt og ærligt i alle sager som vedrører leverandører og øvrige samarbejdspartnere, have et Corporate Responsibility perspektiv, når der træffes beslutning om indkøb af varer og ydelser. samarbejde med leverandører og samarbejdspartnere for at skabe bevidsthed om og bidrage til, at disse reducerer deres egen miljøpåvirkning og øger deres samfundsengagement, samt have hensigtsmæssig styring af udbudsrunder for indkøb, herunder skelne mellem retten til at attestere omkostninger ved indkøb og retten til at udvælge leverandører. Det er vigtigt at Skandias udbudsrunder for indkøb afspejler etiske hensyn, leveringssikkerhed, fremtidige omkostninger, effektiviseringer, lokal lovgivning og er i overensstemmelse med Skandias værdier samt Skandias øvrige politikker.

6 6 (11) 5.4 Samfund Gode relationer og langsigtet samarbejde med samfundet er væsentligt for Skandia og bidrager til Skandias succes. Skandias ydelser udfylder en vigtig funktion i samfundet, og det er derfor nødvendigt at agere langsigtet og passe vores forpligtelser på en ansvars og respektfuld måde. stille kompetencer til rådighed som kan bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling, fremme økonomisk uddannelse og vore kunders forståelse for egen økonomisk situation og forudsætninger, betragte samfundspåvirkning som en del af vores forretningsprocesser og vores investeringsbeslutninger, hvor det er muligt, samt være aktiv i samfundsspørgsmål tæt på vores forretningsområder, med det formål at fremme forebyggelse Derudover skal Skandia: respektere de grundlæggende menneskerettigheder som de beskrives i centrale konventioner om menneskerettigheder, f.eks. FN s menneskerettighedskonvention, som Danmark har forpligtet sig til at efterleve. Skandia skal også medvirke til at de virksomheder, som vi har forretningsforbindelser med og/eller investerer i, respekterer disse menneskerettigheder, støtte og følge principperne i FN initiativet Global Compact og OECD s principper for multinationale virksomheder, samt overholde FN s konvention om børns rettigheder. 5.5 Miljøet Skandia vil medvirke til at mindske vores negative miljøpåvirkning. Vi er bevidste om, at vores virksomhed har en direkte miljøpåvirkning og en indirekte påvirkning, som opstår i forbindelse med indkøb af tjenester og produkter samt ved investeringsbeslutninger. implementere processer for at være opmærksom på og mindske negativ miljøpåvirkning i alle dele af virksomheden,

7 7 (11) sætte mål for og indføre foranstaltninger for at reducere den negative miljøpåvirkning som opstår både direkte og indirekte som følge af Skandias drift, mindske Skandias direkte og indirekte klimapåvirkning, reducere mængden af affald samt genanvende og genbruge så meget som muligt, stimulere og være opmærksom på nye måder at tænke på der fører til innovation i virksomheden, som bidrager til reduceret miljøpåvirkning, samt øge forståelse for og kundskab til miljøpåvirkning hos vore interessenter. 6 Investeringer Skandia koncernen har i sin egenskab af direkte eller indirekte ejer en ambition om at virke for en bæredygtig værdiskabelse i vores investeringer. Der ligger altid en vurdering af forudsætningerne for at opnå et resultat, som i sidste ende er til fordel for vores kunder, til grund for vores ageren. Styredokumentet Skandia Livs ägarpolicy præciserer hvordan Skandia koncernen håndterer sin ejer rolle. Det præciseres desuden at sikre tydelig information om, hvordan kundernes midler investeres, hvilket kan inkludere oplysninger om, hvordan fondene i sin forvaltning håndterer problemstillinger vedrørende bl.a. miljø, socialt ansvar og ejerstyring. betragte samfunds og miljøpåvirkning som en del af vores investeringsbeslutninger, hvor det er muligt og respektere de grundlæggende menneskerettigheder som de beskrives i centrale konventioner om menneskerettigheder, f.eks. FN s menneskerettighedskonvention, som Danmark har forpligtet sig til at efterleve. medvirke til at de virksomheder, som vi har forretningsforbindelser med og/eller investerer i, respekterer disse menneskerettigheder, støtte og følge principperne i FN initiativet Global Compact og OECD s principper for multinationale virksomheder, samt overholde FN s konvention om børns rettigheder. Se i øvrigt afsnit 5.1, 5.4 og 5.5

8 8 (11) 7 Styring og etik Skandia driver virksomhed og tilbyder tjenester som karakteriseres af krav om tillid. Et godt omdømme er derfor en af koncernens vigtigste aktiver. Derfor skal der opretholdes høje etiske standarder i hele virksomheden. sørge for at virksomheden altid drives i overensstemmelse med gældende love samt øvrige eksterne og interne regler. Skandia skal også sikre, at man opfylder Skandias etiske regler og politik om ansattes egen handel, ikke yde direkte eller indirekte bidrag til politiske partier, organisationer eller privatpersoner, som er politisk engagerede, leve op til sine værdier, gøre sit bedste for at imødekomme alle på en åben, enkel og retfærdig måde, sikre, at medarbejdere og samarbejdspartnere ikke modtager bestikkelse, ikke deltage i korruption, samt undgå alle aktiviteter som kan føre til en faktisk interessekonflikt, eller som opfattes som en sådan. 8 Bestikkelse Bestikkelse er en fordel som gives med henblik på væsentligt (på en upassende måde) at påvirke en person i udførelsen af hans/hendes opgaver. At give eller modtage bestikkelse er alvorlige forbrydelser, som kan begås af en person med en betroet stilling, er arbejdsgiver eller udøver en opgave for Skandia. Det er strengt forbudt for Skandias medarbejdere og opgavetagere at give eller modtage bestikkelse. I kontakten med kunder, leverandører eller samarbejdspartnere, må Skandia eller Skandias medarbejdere eller opgavetagere ikke tilbyde eller modtage penge, goder eller gaver af væsentlig værdi eller af en værdi, som skulle kunne udgøre bestikkelse eller på anden vis skulle kunne tolkes som et forsøg på væsentligt at påvirke den person, der modtager gaven / godet. Skandias medarbejdere og opgavetagere skal registrere gaver, repræsentation og goder i overensstemmelse med særligt fastlagte retningslinjer herom.

9 9 (11) Skandias politik om forebyggelse af bestikkelse og korruption beskriver, hvordan Skandia identificerer og håndterer risici for bestikkelse og upassende påvirkning. 8.1 Whistleblowing Whistleblowing er en benævnelse på rapportering af uregelmæssigheder, såsom lovovertrædelser og overtrædelser af interne regler og retningslinjer. Alle Skandias medarbejdere og opgavetagere har mulighed for anonymt at rapportere handlinger eller situationer, som strider mod vores regler og retningslinjer. Forretningsgang for anmeldelse af uregelmæssigheder findes bl.a. i Skandias politik om forebyggelse af bestikkelse og korruption.

10 10 (11) Godkendt af bestyrelserne for Skandia Link Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A/S og Skandia Livsforsikring A A/S den 5. december 2013 Jens Erik Christensen formand Per Wahlström næstformand Marek Rydén Lars Bergendal Hans Malmsten Ann Charlotte Stjerna Jette Jakobsen

11 11 (11) Godkendt af bestyrelsen for Skandia A/S den 5. december 2013 Jens Erik Christensen formand Marek Rydén næstformand Hans Malmsten Lars Bergendal Ann-Charlotte Stjerna Jette Jakobsen Susanne Blankholm (medarb. repræsentant) Lasse Pedersen (medarb. repræsentant) Nicolai Nielsen (medarb. repræsentant)

CODE OF CONDUCT. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.dk

CODE OF CONDUCT. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.dk CODE OF CONDUCT Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Sociale hensyn 6 3. Miljøhensyn 9 4. Økonomiske og finansielle hensyn 11 5. Efterlevelse, dialog

Læs mere

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods skal håndtere spørgsmål om etik og kvalitet på en bæredygtig og ansvarsfuld måde, der samtidig skal sikre, at virksomheden

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Vores værdier. Bæredygtig værdiskabelse

Vores værdier. Bæredygtig værdiskabelse 1 Vores værdier Bæredygtig værdiskabelse Vores værdier Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores forretningsprincipper" og

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?...

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?... Adfærdskodeks 1 Indholdsfortegnelse Brev fra vores CEO...1 Oversigt over vores kerneværdier...2 Ledende forretningsprincipper...2 Introduktion...4 Hvad er adfærdskodeksen?... 4 Hvem skal bruge kodeksen?...

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014)

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) ADFÆRDS- KODEKS Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORDELE ETIK I FORSKNING OG UDVIKLING OPLYSNINGER OM VORES PRODUKTER INTERAKTION MED

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT INDHOLD 1. EXECUTIVE STATEMENT...3 2. PEOPLE...4 2.1. Egmonts Code of Conduct og etisk leverandørstyring... 4 2.2. Produktsikkerhed/Kvalitetssikring...

Læs mere

Vestas forhold til koncernens interessenter

Vestas forhold til koncernens interessenter Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund

Læs mere

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder Code of conduct Hvem vi er og hvordan vi arbejder Denne vejledning indeholder AkzoNobels code of conduct. I 2008 definerede AkzoNobel virksomhedsværdierne påny. Disse værdier er: Først og fremmest fokus

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Standarder for forretningsførelse Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Grundlaget for hele vor virksomhed er, at vi er etiske, ærlige og pålidelige. Det tager tid at opbygge et godt ry. Vi skal

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Forord....................................................... 3 1. Indledning.................................................

Læs mere

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di Skandia Liv(A) A/S Årsrapport 2013 cvr nr. 2963 7873 mere til di Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2013 4 Årets resultat 4 Skandia

Læs mere

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Begreber og forkortelser CSR Corporate Social Responsibility på dansk oversat til virksomheders sociale ansvar, samfundsansvar eller etiske

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

2013 Ansvarlighedsrapport

2013 Ansvarlighedsrapport 2013 Ansvarlighedsrapport INDHOLD Forord.................................... 1 Kort fortalt om Danske Spil.................... 2 01 Om Danske Spil koncernen.................... 3 1.1 Organisationen og

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere