1) Orientering v/ formandskabet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1) Orientering v/ formandskabet"

Transkript

1 Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Kristineberg København Ø. Møde i: SFR BUP Dato: 25. februar 2013 Kl.: Sted: Kristineberg 3, 2100 Kbh. Ø Telefon Direkte Fax Mail Web Dato: 25. februar 2013 Referat fra møde den 25. februar ) Orientering v/ formandskabet v/ Vicedirektør Peter Treufeldt Høringssvar er sendt på flg.: Årlig revision af HOPP 2020 Tilsyn fra andre specialer. Vejledningen kommer i en 2. høringsrunde. Det vides ikke hvornår. Der er sendt tre forslag til Danske Regioner om emner til nationale kliniske retningslinjer fra SFR BUP. 1) Depression hos børn og unge 2) OCD hos børn og unge 3) Anorexia nervosa hos børn og unge Fra voksenpsykiatrien er der sendt ét forslag: Psykofarmakologisk behandling af bipolar lidelse Rådet finder, at det vil give mening, hvis der for nogle sygdomsområder fx bipolar affektiv sindslidelse, udarbejdes vejledninger, der er fælles for hhv. børne- og ungdomspsykiatrien og for voksenpsykiatrien. Dette vil blive drøftet mellem formandskaberne i SFR BUP og SFR Psykiatri. Styregruppen for kvalitetsprojektet i Danske Regioner vil drøfte, om der i deres regi skal udarbejdes yderligere nationale retningslinjer. Med finansloven er der afsat 20 mio. kr. årligt til at udarbejde nationale kliniske retningslinjer; 5 stk. i 2012 og ca. 15 stk. hvert år Alle lægefaglige specialer er indeholdt heri. Arbejdet forankres i SST. Til dette nedsættes en styregruppe, et nationalt udvalg, metodearbejdsgruppe og faglige arbejdsgrupper. Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinje vedr. ADHD er forsinket. Komité for Psykoterapi er etableret. Komitéen skal bl.a. debattere og komme

2 med forslag til, hvordan en god evidensbaseret psykoterapi til både børn, unge og voksne, herunder også prioriteringer, kan sikres. I øjeblikket forbereder RHP et dialogmøde med SST vedr. off label medicin. v/ centerchef Anne-Rose Wang Det årlige møde mellem formandskabet og SFR Pædiatri er planlagt. Bl.a. skal samarbejde i relation til ptt. med anorexi debatteres. På forespørgsel foreslår rådet at flg. også debatteres på mødet: Fast vagt ved dobbeltindlagte ptt., herunder udkast til vejledning vedr. det indholdsmæssige, det administrative samt ansvarsområdet. Undervisningsbehov skal afdækkes. ADHD området. Fordeling af ptt. mellem pædiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien Der afholdes en temaeftermiddag for psykiatriens to sundhedsfaglige råd den 11. september Rådet forslår flg. punkter: Børn som pårørende Overgang mellem børne/ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien Der arbejdes i øjeblikket på at udarbejde en børnepolitik gældende for sundhedsområdet, herunder også pædiatri og børne- og ungdomspsykiatri. I den forbindelse afholdes forskellige arrangementer for borgerne bl.a. med deltagelse af politikere, som er dem forslag til en politik skal komme fra. Der finder arrangementer sted den 26. februar, 5. marts og 18. april. Man er meget velkommen til at møde op. Der er sendt plakater ud i alle afdelinger i BUC vedr. dette. Der afholdes Sundhedsdage i Øksnehallen marts Temaerne er folkesygdomme, kroniske sygdomme, psykiatri, akut-beredskab, forskning og børn og unge. Der vil være både fagfolk og politikere tilstede. Man er meget velkommen til at møde op. Der er nedsat en arbejdsgruppe under BUP, der skal se på, hvilken relevans recovery/empowerment har for BUP. 2) Børne- og Ungdomspsykiatrien er samlet i ét center v/ centerchef Anne-Rose Wang Fusionen mellem regionens tre børne- og ungdomspsykiatriske centre blev, jf. en politisk beslutning, effektueret pr. 1. januar Formålet med fusionen er at skabe en mere ensartet og højere kvalitet for de samme ressourcer, samt at styrke forskningsområdet. Vinter/forår 2013 anvendes til at skabe et fælles grundlag med henblik på i foråret/sommeren 2013 at kunne iværksætte den egentlige fusionsproces. Der vil blive etableret en central visitation for BUP. I forbindelse med fusionen skal sammensætningen af SFR BUP ændres for

3 medlemmer fra BUP. Der er ønske om flere repræsentanter fra klinikken og færre ledelsesrepræsentanter. Samordningsudvalget er delt i 4 planområder. Der er ønske om, at der bliver et eller to planområder for børne- og ungeområdet. Det er endnu uafklaret, om dette kan lade sig gøre. 3) Akutmodtagelsen i Glostrup. Erfaringer fra det første år v/ overlæge Anne Marie Råbjerg Christensen Opgørelse over patientkontakter i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Akutmodtagelse for perioden fremlægges og debatteres. Der har i alt været 1507 henvendelser. 437 patienter er visiteret videre til et indlæggelsesforløb (29 %), heraf er de 309 førstegangsindlæggelser. Gennemsnitsindlæggelsestiden i Akutmodtagelsen er 7 dage. Gennemsnitsalderen er 15 år, og der er en dreng-pige ratio på 1-3. Hvert 5. barn/ung bor på institution, resten hjemme. 28 % har en diagnose inden for F % har en diagnose inden for F % har en diagnose inden for F % har en co-diagnose hyppigst inden for udviklingsforstyrrelserne. 13 % udskrives til egen læge/socialforvaltning, 57 % til ambulant behandling og 29 % til fortsat indlæggelse i døgnafsnit. 4) Børnehus i Region Hovedstaden v/ Poul Ertner Jf. finansloven 2013 er det besluttet at oprette et børnehus i hver af de 5 regioner i DK. I Region Hovedstaden kommer børnehuset til at ligge i det tidligere De Gamles By og åbner 1. oktober. En satellit i Hillerød vil åbne på et senere tidspunkt. I huset samles forvaltning, politi og hospital. Børnehuset skal sikre en sammenhængende og koordineret indsats for børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb eller vold. Det er kun kommuner, der kan henvise til børnehuset. Børnehuset vil få rigtig mange samarbejdspartnere, og man er nu ved at etablere dette samarbejde. Der skal også etableres et samarbejde med SFR BUP. Poul Ertner følger op med orientering om børnehuset ved de kommende møder i SFR BUP. 5) Oprettelse af regional kvalitetsdatabase for spiseforstyrrelser hos børn og unge v/ Anne-Rose Wang Med samling af spiseforstyrrelsesområdet for BUP i Region Hovedstaden giver det god mening at oprette en regional database for spiseforstyrrelser. Den nuværende database er fysisk placeret i Ålborg og ønskes flyttet til Region Hovedstaden. Det er en længere administrativ proces at få flyttet databasen. Første step er godkendelse i SFR BUP, dernæst i Region Hovedstadens Kvalitetsråd og i Vicedirektørkredsen. Når flytning af kvalitetsdatabasen er godkendt, skal der udarbejdes kvalitetsindikatorer vedr. udredning og behandling, som der skal måles på.

4 Der gøres opmærksom på, at praktiserende speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri, jf. overenskomsten skal melde data ind til nationale databaser. Man kunne overveje, om dette også skal gælde regionale kvalitetsdatabaser. Beslutning: SFR BUP godkender, at der arbejdes videre med etablering af en regional kvalitetsdatabase for spiseforstyrrelser hos børn og unge. 6) Status på behandlingspakkeområdet og forslag til fremtidige pakker v/ Peter Treufeldt Peter Treufeldt gør status på udvikling af pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri og i Danske Regioner. Der udvikles nationale pakker, da der tidligere har været meget stor variation i de tilbud patienterne har fået, både vedr. udredning og behandling. Indenfor børne- og ungdomspsykiatrien venter man med at etablere et pakkeforløb for ADHD, indtil Sundhedsstyrelsens vejledning vedr. ADHD foreligger. Peter Treufeldt efterspørger forslag fra rådet til pakkeforløb for både ikke-psykotiske og psykotiske patienter. Rådet anbefaler, at der startes med pakkeforløb vedr. sygdomme, hvor der allerede nu fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab er vejledende retningslinjer. Derudover foreslår rådet, at der udvikles pakkeforløb for: Psykoseområdet Angst Udarbejdelsen af forslag til pakker bliver fordelt mellem regionerne, men alle forslag kommer i høring i alle 5 regioner. Der skal ske en prioritering af, i hvilken rækkefølge, pakkeforløbene skal udvikles. Nogle pakkeforløb kan med stor fordel udarbejdes sammen med voksenområdet, bl.a. psykoser. Børne- og ungdomspsykiatrien har et stort samarbejde med kommunerne, og det er vigtigt, at kommunerne tænkes ind i pakkerne. Det bliver udpeget klinisk personale fra BUP, der skal udarbejde pakkeforløbene. Man må have en ansvarsfordeling i forhold til det tværsektorielle samarbejde i pakkeforløbene. 7) Journalføringsinstruks for psykologer til godkendelse v/ Jeanet Kragerup Udkastet debatteres og godkendes. 8) Status på medicineringsområdet v/ Peter Treufeldt Peter Treufeldt gør status på medicineringsområdet. 9) Evt. Eva Christianesen spørger hvor punktet: Samarbejdet mellem BUP, praksis og kommuner, der er udsat fra tidligere møder i SFR BUP, er blevet af. Det vil blive sat på dagsordenen til næste møde i maj 2013.

5 Deltagere: Vicedirektør Peter Treufeldt Centerchef Anne-Rose Wang Udviklingschef Tina Jacobsen Udviklingschef Michael Pedersen Udviklingschef Elisabeth Bille-Brahe Professor Kerstin von Plessen Ledende psykolog Dennis Lind Socialrådgiver Tove Bech Kl. sygeplejespecialist Irene Ruud Speciallæge fra praksis Eva Christiansen Københavns Kommune, kontorchef Poul Ertner Faglig sekretær Jeanet Kragerup Desuden deltog: Overlæge Anne Marie Råbjerg Christensen i punkt 3 Fraværende: Klinikchef Hanne Børner Frederikssund Kommune, familiechef Flemming Olsen Klinikchef Uwe Klahn Ishøj Kommune, centerchef Annita Baggesen Almen praksis, praksiskoordinator Lars Larsen Mødereferat sendt til deltagere samt: Hanne Susan Rasmussen, Region Hovedstaden Charlotte Falk Andersen, Region Hovedstaden Næste møde: Mandag den 13. maj 2013 Sted: Kristineberg 3, 2100 Kbh. Ø, lokale 5.03b

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup

Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup Stillings- og personprofil Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup Region Hovedstadens Psykiatri Juni 2015 Opdragsgiver Psykiatrisk Center Ballerup

Læs mere

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik 2 bilag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17 1 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 4 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2013... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2012... 4 1.5.1 Bestyrelsesmøder... 4 1.5.2

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Psykiatrisk Center Nordsjælland

Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Årsplan 2014 Opgaver, organisering og indsatsområder Tanker Krop Adfærd Følelser Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formålet med årsplanen... 3 2. Opgave og mål... 4 2.1 Psykiatrisk

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Desuden deltager:

REFERAT. Deltagere: Desuden deltager: Herlev og Gentofte Hospitaler Kvalitet & Udvikling REFERAT Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 29. april 2015 Kl.: 14.00 16.30 Sted: Ballerup Kommune, Rådhuset, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner 1 1. Indledning I Psykiatriudvalgets rapport fra 2013 påpeges behovet for et styrket samarbejde om indsatsen for personer med psykisk lidelse

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

Høring af Region Hovedstadens forslag til revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Høring af Region Hovedstadens forslag til revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Psykiatriforeningernes fællesråd i Region Hovedstaden Formand Kirsten Elise Hove Skovbrynet 7, 2880 Bagsværd Telefon: 23 26 03 10 E-mail:psykiatriforening.formand@gmail.com Hjemmeside: www.psykiatriforening.dk

Læs mere

Punkt nr. 10 - Delegation af kompetencer samt udvalgets relationer til eksterne udvalg Bilag 1 - Side -1 af 5

Punkt nr. 10 - Delegation af kompetencer samt udvalgets relationer til eksterne udvalg Bilag 1 - Side -1 af 5 Punkt nr. 10 - Delegation af kompetencer samt udvalgets relationer til eksterne udvalg Bilag 1 - Side -1 af 5 Politisk Sekretariat Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr:

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug

Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug 2015 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 28. oktober 2014 Region Syddanmark og de 22 kommuner

Læs mere

BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER. Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet

BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER. Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet 2010 Behandling af PTSD hos veteraner Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet Sundhedsstyrelsen

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film

2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film NR. 4 NOVEMBER 2009 Lokalafdelingen Storkøbenhavn 2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film Indholdsfortegnelse Side 3 Lidt fra bestyrelsen Side 5 Velkommen til nye medlemmer Side 7 Forældregrupper/

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

1. Hovedstadens Sygehusfælleskab (H:S)

1. Hovedstadens Sygehusfælleskab (H:S) Bilag 1 Amternes og H:S besvarelser af Sundhedsstyrelsens spørgeskemaundersøgelse vedr. spiseforstyrrelser, april 2006. Øvrige data er gengivet i tabelform i statusrapporten om Udvikling i den børne- og

Læs mere