Erhvervsstyrelsen Att.: cc: 18. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015"

Transkript

1 Erhvervsstyrelsen Att.: cc: 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og politimæssige samarbejde, der er omfattet af det danske retsforbehold Som følge af den politiske aftale Danmark i Europa indgået mellem regeringen, V, K og SF, har Dansk Erhverv modtaget to høringer fra Justitsministeriet vedr. retsforbeholdet. Det følgende er et samlet svar på disse. Generelle bemærkninger Dansk Erhverv støtter overordnet en afstemning om afskaffelsen af det danske retsforbehold til fordel for en tilvalgsmodel. Således hilser Dansk Erhverv aftalen Danmark i Europa velkommen. Dansk Erhverv havde gerne set, at aftalen var formuleret således, at retsakter der har til sigte at forbedre Danmarks konkurrenceevne, fx koncernarbejderdirektivet, kunne have været omfattet i en tilvalgsmodel. Dansk Erhverv er enig i aftalens hovedsigte, nemlig at sikre Danmarks fortsatte fulde deltagelse i Europol samarbejdet. Danske virksomheder bliver i stigende grad, grundet globaliseringen og digitaliseringen, ramt af grænseoverskridende kriminalitet. Hvad enten der er tale om piratkopiering eller bekæmpelse af kreditkortsvindel i e-handel (et stigende problem), er et fælleseuropæisk politisamarbejde den bedst mulige metode til bekæmpelsen heraf. Givet den korte tidsfrist har Dansk Erhverv ikke haft mulighed for at afdække alle konsekvenser ifm. de enkelte retsakter i detaljer. Dansk Erhverv har alene forholdt sig til retsakter med betydning for erhvervslivet. Specifikke bemærkninger Det civil- og handelsretlige område Dansk Erhverv ønsker, at følgende retsakter inden for det civil- og handelsretlige område tilvælges: Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 af 29. maj 2000 om konkurs (konkursforordningen) samt revisionen af denne. /KER Side 1/5

2 Dansk Erhvervs vurderer, at denne forordning vil tilføre danske virksomheder, der er kreditor til et konkursbo en væsentlig merværdi. I dag er danske virksomheder væsentligt dårligere stillet end deres europæiske konkurrenter, idet de ikke har samme krav på ligebehandling som kreditorer fra de øvrige lande, som er omfattet af forordningen. Overordnet set har danske virksomheder, der handler på det indre marked, således en større risikoprofilering end deres konkurrenter i de øvrige EU-lande. Samtidig betyder det for danske kreditorer højere omkostninger til juridisk bistand. Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelsesforordningen) som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1103/2008. Dansk Erhverv vurderer, at det styrker danske virksomheders mulighed for at forfølge sager, hvor forretningspartnere i andre EU-lande har foretaget ulovlige handlinger. Dansk Erhverv anerkender, at det samtidig betyder at danske virksomheder i højere grad kan underlægges fx krav om bevisudlevering til og afhøring af udenlandske domstole. Dansk Erhverv vurderer imidlertid, at der ikke er uforholdsmæssige retssikkerhedsproblemer heri for danske virksomheder. Samlet set er dansk deltagelse på området således i erhvervslivets interesse. Rådets direktiv nr. 2002/8/EF af 27. januar 2003 om forbedret adgang til domstolene i grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp i forbindelse med tvister af denne art (retshjælpsdirektivet). Dansk Erhverv vurderer, at deltagelse i denne retsakt forbedrer danske erhvervsdrivende retssikkerhed gennem sikring af retshjælp, i det omfang de befinder sig i andre EU-lande, og af forskellige årsager ikke måtte have økonomisk råderum til selv at føre en sag. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 805/2004 af 21. april 2004 om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav. Dansk Erhverv konstaterer, at danske virksomheder, som de eneste i EU, bliver nødt til at bruge et dyrere og langsommere system, for at kunne inddrive krav i andre EU-lande. Dette medfører øgede omkostninger (ifm. ekstra procedurer) og tab (i form af perioder med forringet likviditet) for danske virksomheder i disse situationer. Det samme gør sig gældende for udenlandske virksomheder, der vil gøre krav gældende i Danmark. De ekstra omkostninger, tidsspildet og risiciene nedsætter danske virksomheders konkurrenceevne og Danmark evne til at tiltrække udenlandske investorer. Tilvalg af denne forordningen samt de to nedenstående, der tilsammen udgør EU s regelsæt for grænseoverskridende inkassosager, står derfor højt bland Dansk Erhvervs prioriteter. Side 2/5

3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 af 12. december 2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure samt revisionen af denne. Dansk Erhverv konstaterer, at Danmark, som det eneste land i EU, ikke er underlagt betalingspåkravsproceduren. Dette betyder, at danske virksomheder normalt er nødt til at opnå en dom over skyldneren ved en domstol i det land, hvor skyldneren har bopæl, for at kunne inddrive krav i andre EU-lande. Det samme gør sig gældende for udenlandske virksomheder, der vil gøre krav gældende i Danmark. Dette er både langsommere og dyrere end betalingspåkravsproceduren, hvilket øger danske virksomheders risiko for tab og høje omkostninger ved at operere og handle i andre EU-lande. Danmark bør således blive omfattet af denne forordning. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure. Dansk Erhverv konstaterer, at det fordi Danmark ikke er omfattet af denne forordning, i nogle tilfælde ikke lønsomt for danske virksomheder og forbrugere at forsøge at inddrive småkrav i andre EU-lande, da det er forbundet med for store omkostninger i forhold til kravet. Dette kan føre til at udenlandske virksomheder spekulerer bevidst i at snyde danske borgere og virksomheder. Dette kan øge de danske virksomheders og borgeres omkostningsniveau, og den risiko, de løber ved at handle og operere i udlandet. Danmark bør således blive omfattet af denne forordning. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 864/2007 af 11. juli 2007 om lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt (Rom II-forordningen). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 593/2008 af 17. juni 2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I-forordningen). Dansk Erhverv mener, at Danmark bør omfattes af begge forordninger uagtet at Danmark er part i Rom Konventionen. Rome forordningerne sikrer for danske virksomheder en øget retssikkerhed, forudsigelighed af domme og nedsætter risikoen for såkaldt forum-shopping. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2008/52/EF af 21. maj 2008 om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område (mæglingsdirektivet). Dansk Erhverv mener, at det vil gavne at dansk tilslutning til mæglingsdirektivet, vil sikre danske virksomheders mulighed og aktive brug af mægling frem for dyre retssager. Dette vil sikre at omkostningerne, i form af sparet tid og retssagsomkostninger, ifm. tvister med udenlandske partnere reduceres. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2014/665 af 15. maj 2014 om indførelse af en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender med henblik på at lette grænseoverskridende gældsinddrivelse på det civil- og handelsretlige område. Side 3/5

4 Dansk Erhverv mener, at det vil være til gavn for danske virksomheder, at Danmark tilslutter sig denne forordning. Det centrale for danske virksomheder er ikke alene at få anerkendt en dom i EU, men også at denne dom rent faktisk kan fuldbyrdes i det pågældende land. Tilslutning til forordningen vil sikre at danske virksomheder har samme mulighed for at få fuldbyrdet domme truffet i Danmark i andre EU-lande. Dansk Erhverv anerkender, at dette således også vil gøre sig gældende i det omvendte tilfælde, men at det samlet set øger tilliden til retsforholdene i EU, hvormed unødige risici fjernes. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1382/2013 af 17. december 2013 om programmet for retlige anliggender for perioden 2014 til Det strafferetlige og politimæssige samarbejde Dansk Erhverv ønsker, at følgende retsakter inden for det strafferetlige og politimæssige samarbejde tilvælges: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2013/40/EU af 12. august 2013 om angreb på informationssystemer og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2005/222/RIA. Danske virksomheder bliver, ligesom alle andre europæiske virksomheder, i stigende grad afhængige af informationssystemer, særligt internetbaserede systemer. Det er uhensigtsmæssigt og udsætter danske virksomheder for unødige risici og omkostninger, hvis Danmark ikke deltager i samarbejdet med de andre EU-lande om at bekæmpe kriminalitet rettet imod sådanne systemer. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2014/41/EU af 3. april 2014 om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager. Dansk Erhverv mener, at den europæiske efterforskningskendelse i straffesager, er med til at sikre en bedre efterforskning af grænseoverskridende kriminalitet. Danske virksomhed oplever i stigende grad at globaliseringen og digitaliseringen medfører øget grænseoverskridende kriminalitet, hvorfor et europæisk samarbejde i efterforskningen er af stigende økonomisk såvel som social betydning. Skulle Danmark falde uden for dette samarbejde, kan det potentielt gøre Danmark til et mere attraktivt mål for kriminelle end de øvrige EU-lande. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2014/42/EU af 3. april 2014 om indefrysning og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold i Den Europæiske Union. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/57/EU af 16. april 2014 om strafferetlige sanktioner for markedsmisbrug (direktivet om markedsmisbrug). Side 4/5

5 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/62/EU af 15. maj 2014 om strafferetlig beskyttelse af euroen og andre valutaer mod forfalskning og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2000/383/RIA. Dansk Erhverv finder, at følgende direktiver øger retssikkerheden for og beskyttelsen af erhvervsaktive danskere i andre EU-lande, hvorfor Dansk Erhverv er positivt indstillet for tilvalg: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2010/64/EU af 20. oktober 2010 om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2012/29/EU af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2013/48/EU af 22. oktober 2013 om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og i sager angående europæiske arrestordrer og om ret til at få en tredjemand underrettet ved frihedsberøvelse og til at kommunikere med tredjemand og med konsulære myndigheder under frihedsberøvelsen. Dansk Erhverv har ikke nogen bemærkninger til forslag som ikke direkte vedrører erhvervslivet: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om ophævelse af rammeafgørelse 2002/629/RIA. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2011/92/EU af 13. december om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2011/99/EU af 13. december 2011 om den europæiske beskyttelsesordre. Med venlig hilsen Kasper Ernest Chef, EU og international afdeling Side 5/5

Aftale om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender

Aftale om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender Aftale om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender Med aftalen om Danmark i Europol besluttede regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Socialistisk Folkeparti

Læs mere

Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige område, der er omfattet af det danske retsforbehold

Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige område, der er omfattet af det danske retsforbehold Justitsministeriet kra@jm.dk jm@jm.dk Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige område, der er omfattet af det danske retsforbehold Til brug for arbejdet i analysegruppen,

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN

PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN BRIEF PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN Kontakt: Projektmedarbejder, Nadja Schou Lauridsen +45 40 81 92 38 nsl@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge indgik regeringen sammen med Venstre, Konservative

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. november 2014 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sofie Skou Sandager Sagsnr.: 2014-3051/01-0026

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 28.4.2015 COM(2015) 185 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Den europæiske

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2011 KOM(2011) 32 endelig 2011/0023 (COD) C7-0039/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge,

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 2008 X Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets to direktiver om enklere

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

MENNESKE- HANDEL STATUS 2013

MENNESKE- HANDEL STATUS 2013 MENNESKE- HANDEL STATUS 2013 MENNESKE-HANDEL STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser,

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere