homoseksuelles vilkår afgivet af kommissionen til belysning af homoseksuelles situation i samfundet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "homoseksuelles vilkår afgivet af kommissionen til belysning af homoseksuelles situation i samfundet"

Transkript

1 homoseksuelles vilkår afgivet af kommissionen til belysning af homoseksuelles situation i samfundet betænkning nr

2 ISBN Ju bet. Eloni Tryk, Kbh.

3 Indhold Indledning Kommissorium og sammensætning Det hidtidige arbejde Delbetænkningen om homoseksuelle og arveafgift Redegørelsen "Lyst eller nød?" Diskrimination Interviewundersøgelse Om betænkningen 11 Kapitel 1. De homoseksuelle 15 Kapitel 2. Strafferetlig lovgivning Tidligere lovgivning Gældende ret Kommissionens forslag 28 Kapitel 3. Situationen i andre lande Sverige Norge Andre europæi ske 1ande 29 Kapitel 4. Diskrimination Indledning Gældende antidiskriminationslovgivning Straffelovens 266 b og lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m. v Andre antidiskriminationsbestemmelser Initiativer på internationalt plan imod diskrimination af homoseksuel le Europarådet Europa-Parlamentet Nordisk Råd Norsk og svensk ret Forslag fra Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske Kommissionens overvejelser 40 Kapitel 5. Arbejdsmarkedet Indledning Ansættelse 44

4 Forhol dene under ansættel sen Afskedigelse Internationale dokumenter Kommissionens overvejelser 48 Kapitel 6. Udiandingelovgivningen Ophol dst i 11 adel se Ægteskab Registreret partnerskab Fast samlivsforhold Flygtningereglerne Forslag fra Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske Kommissionens overvejelser 56 Kapitel 7. Homoseksuelle pars retsstilling i dag Forsørgel se Saml i vsophør Formueforhol d Lejeboligen Ophør ved død Testamente Arveafgift Formueforhold Lejeboligen Forsørgertabserstatning 63 Kapitel 8. Børn Foræl dremyndi ghed Egne børn Stedbørn Fremmede børn Adoption Egne børn Stedbørn Fremmede børn Den europæiske adoptionskonvention Plejetilladelse Insemination Kommissionens overvejelser 71

5 - 5 - Kapitel 9. Det sociale område Indledning Den sociale lovgivning Saml i v mel 1 em to personer Forsørgelsespl igten Gennemgang af den sociale lovgivning Overvejelserne i betænkning nr. 1087/1986 om ligebehandling af samliv med og uden ægteskab inden for den sociale lovgivning Øvrige sociale ordninger Pension i medfør af tjenestemandslovgivningen Arbejdsmarkedets tillægspension (ATP) Kollektive pensionsforsikringer ; Gruppel ivsforsikringer Udvalget vedrørende bevarelse af pensionsret ved separation og skilsmisse Bibi ioteksafgift Kommissionens overvejelser 97 Kapitel 10. Beskatning Ægtef æl1 er Opgørelsen af den skattepligtige indkomst og formue Overførelse af underskud og uudnyttet personfradrag Skatteberegning ; Retshandler mellem ægtefæller Samlivsforholdets ophør Ugifte samlevende Beskatning under samlivet Beskatning ved opløsning af samlivsforholdet 102 Kapitel 11. Tidligere forslag om lovgivning for parforhold Diskussionen indtil Forslag til lov om faste samlivsforhold og deres opløsning Drøftelserne i Ægteskabsudvalget af Forslagene om registreret partnerskab Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske Det Radikale Venstres beslutningsforslag 108

6 - 6 - Kapitel 12. Registreret partnerskab Indledning Valg af udgangspunkt Lovskitser Bemærkninger til skitse til lov om registreret partnerskab Bemærkninger til skitse til lov om ændring af forskel 1 i ge 1 ovbestemmel ser om ægteskab Kommissionens stillingtagen til indførelse af regi streret partnerskab 122 Kapitel 13. Anden fremtidig lovgivning 129 Kapitel 14. Undervisning Indledning Videregående undervisning Grundskolen og de fortsatte skoleuddannelser Kommissionens overvejelser 136 Bilag: 1. Træk af bøssers og lesbiskes kultur og organisation i Danmark. En redegørelse udarbejdet af repræsentanterne for Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske i kommissionen Landsforeningen for Bøsser og Lesbiskes lovforslag om registreret partnerskab for personer af samme køn, 1982, med rettelser Lov nr. 339 af 4. juni 1986 om ændring af lov om afgift af arv og gave (Lempelse af arveafgiften for samlevende søskende og samlevende personer af samme køn ) Lov nr. 357 af 3. juni 1987 om ændring af borgerlig straffelov og lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v. (Forbud mod diskrimination på grund af seksuel orientering) Eksempler på kulturelle produktioner vedrørende bøsser og lesbiske inden for dansk dramatik, film, kortfilm, video og litteratur. En oversigt udarbejdet af Kultur- og Kommunikationsministeriet 188

7 Kommissorium og sammensætning Indledning Den 30. marts 1984 fremsatte medlemmer af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Venstresocialisterne et forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en kommission til belysning af homoseksuelles situation i samfundet. Forslaget samt bemærkningerne hertil er gengivet i Folketingstidende , 2. samling, tillæg A, sp Forslaget blev vedtaget uændret den 24. maj Kommissionen blev nedsat af justitsministeren den 21. november 1984 med følgende kommissorium: "Folketinget vedtog den 24. maj 1984 et forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en kommission til belysning af homoseksuelles situation i samfundet. Ifølge folketingsbeslutningen skal kommissionen have følgende kommissorium: "Idet det anerkendes, at homoseksuelle bør have mulighed for at leve i overensstemmelse med deres identitet og indrette sig herefter i samfundet, og idet det erkendes, at mulighederne herfor ikke er til stede i tilstrækkeligt omfang, skal kommissionen sammenstille og fremlægge tilgængelig videnskabelig dokumentation om homoseksualitet og homoseksuelles livsform samt foranstalte undersøgelser, der belyser homoseksuelles juridiske, sociale og kulturelle situation. I forlængelse heraf skal kommissionen fremkomme med forslag til foranstaltninger, der sigter mod at fjerne eksisterende diskrimination inden for alle sektorer i samfundet, og som i øvrigt forbedrer de homoseksuelles situation, herunder forslag til bestemmelser for faste samlivsforhold." Kommissionen skal således søge at udrede de homoseksuelles faktiske livsform og levevilkår. Kommissionen bør herunder overveje, i hvilket omfang det materiale og de undersøgelser, som er fremlagt i den svenske betænkning fra august

8 om de homoseksuel les situation i samfundet, kan danne udgangspunkt for kommissionsarbejdet. Ægteskabsudvalget har i betænkning nr. 915/1980 fremlagt forslag om regulering af de ugifte samlevendes situation. Forslagene gælder i et vist omfang også for homoseksuelle saml ivs.forhold. I de øvrige nordiske lande foregår der overvejelser om, hvorvidt der bør indføres regler om ugifte samlevende, herunder personer af samme køn, f.eks. til sikring af den økonomiske svage part ved samlivsophævelse. Kommissionens overvejelser bør tage udgangspunkt i ægteskabsudvalgets forslag og i de regler, der overvejes i de øvrige nordiske lande. Det må anses for ønskeligt, at der sideløbende med kommissionens arbejde foregår en offentlig debat om homoseksualitet og de homoseksuel les livsvilkår. Kommissionen bør overveje, hvorledes den kan medvirke til at fremme og formidle en sådan offentlig debat. Kommissionen kan i den forbindelse eventuelt afgive delbetænkninger. Kommissionen kan om fornødent rådføre sig med sagkyndige fra f.eks. ministerier og arbejdsmarkedets parter og i nødvendigt omfang indhente forskningsmæssig bistand." Til medlemmer af kommissionen blev udpeget: Fuldmægtig Ville Budtz, Socialministeriet. Per Kleis Bönnelycke. Fhv. medlem af Folketinget Poul Dam (formand). Landsdommer Svend Danielsen (næstformand). Mikkel Emborg, Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske. Overlæge, dr.med. Preben Hertoft. Helle Jarl mose, Landsforkvinde for Dansk Kvindesamfund. Henning Jørgensen, Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske. Kontorchef Marianne Levy, Justitsministeriet. Ekspeditionssekretær Kirsten Rudfeld, Arbejdsministeriet, der med virkning fra den 1. november 1987 udtrådte af kommissionen. Undervisningsinspektør Kamma Struwe, Undervisningsministeriet. Fuldmægtig Vibeke Jakobsen, Ministeriet for Kulturelle Anliggender, der med virkning fra den 31. januar 1986 afløstes af fuldmægtig Lone Ømann.

9 - 9 - Som sekretær for kommissionen er beskikket fuldmægtig Jørgen Lougart, Familieretsdirektoratet, der med virkning fra den 1. oktober 1985 afløste fuldmægtig Thomas Rørdam, Justitsministeriet. Kommissionen har afholdt 26 møder samt et antal møder i underudvalg Det hidtidige arbejde I februar 1986 afgav kommissionen en delbetænkning om homoseksuelle og arveafgift (nr. 1065/1986). Betænkningen er nærmere omtalt nedenfor i afsnit Den dannede grundlag for Folketingets vedtagelse af lov nr. 339 af 4. juni 1986 om ændring af lov om afgift af arv og gave (Lempelse af arveafgiften for samlevende søskende og samlevende personer af samme køn), hvorefter samlevende af samme køn under visse nærmere opregnede betingelser er ligestillede med ægtefæller i relation til betaling af arveafgift. Den gennemførte lov er aftrykt som bilag I september 1986 udsendte kommissionen redegørelsen "Lyst eller nød? - Kvinders og mænds homoseksualitet", udarbejdet af cand.mag. Henning Bech og mag.art. Karin Lützen. Den indeholder en gennemgang af en række vigtige problemstillinger og konklusioner fra den videnskabelige litteratur om homoseksualitet og homoseksuelles livsform. I et afslutningskapitel stillede forfatterne på baggrund af deres gennemgang af den videnskabelige litteratur på området forslag til videre udrednings- og undersøgelsesarbejde Kommissionen færdiggjorde kapitel 4 om diskrimination af homoseksuelle i december Da nogle af medlemmerne allerede på daværende tidspunkt ønskede at kunne redegøre offentligt for kommissionens holdning til diskriminationsspørgsmålet, gav justitsministeren ved skrivelse af 7. januar 1987 tilladelse hertil. Kapitlet dannede herefter grundlag for et forslag til lov om ændring af borgerlig straffelov, kriminallov for Grønland og lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v., som blev fremsat den 12. februar 1987 af medlemmer af Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Lovforslaget blev gennemført som lov nr. 357 af 3. juni 1987, som er aftrykt som bilag Interviewundersøgelse Efter en drøftelse af redegørelsen "Lyst eller nød?" har kommissionen i en

10 skrivelse af 7. november 1986 til Justitsministeriet anbefalet, at der gennemføres en dybtgående interviewundersøgelse til belysning af danske homoseksuelles livs- og kulturformer. Fra kommissionens skrivelse skal her citeres følgende: "Undersøgelsen har til formål at give en konkret og livsnær indsigt i homoseksuelles faktiske liv og i mangfoldigheden af forskellige livsformer. Der lægges vægt på at belyse de forskellige livsformer i hele deres bredde, herunder såvel de homoseksuel les problemer i forhold til det omgivende samfund som deres indbyrdes relationer og deres bidrag til samfundets opretholdelse og udvikling, således at der kan tegnes et rimeligt nuanceret billede af homoseksuel les sociale og kulturelle situation. Der lægges tillige vægt på at belyse forskelle mellem homoseksuelle kvinder og mænd. Som undersøgelsesemner kan tænkes inddraget spørgsmålene om faste pars økonomi, fælles bolig, forholdet til børn og på hvilke måder fremkomsten af AIDS har påvirket deres identitet og adfærd. Der foreslås en kvalitativ undersøgelse med dybtgående interviews med danske kvinder og mænd fra forskellige egne af landet, forskellige sociale lag, forskellige generationer og med forskellige livs- og kulturformer, men med det fælles træk, at de enten betegner sig selv som "homoseksuelle" (altså har en homoseksuel identitet), eller har homoseksuelle interesser (hvad enten de nu kommer til udtryk i en homoseksuel adfærd eller udelukkende i følelser). Generelt vil en beskrivelse af 50 danske homoseksuel les faktiske liv i 1980'erne på dansk grund belyse de antagelser og formodninger om homoseksuelle mænds og kvinders livsform, som Henning Bech og Karin Lützen resumerer i redegørelsen "Lyst eller Nød?" (hhv. side og ) på grundlag af udenlandsk og dansk litteratur suppleret med egne iagttagelser og vurderinger. En sådan undersøgelse kan - så begrænset den end er - bidrage til at belyse både enheden og forskellighederne i mandlige og kvindelige homoseksuel les situation i forskellige miljøer i Danmark for de personer uden for samme miljøer, der skal søge at forbedre homoseksuel les situation i samfundet. Undersøgelsen kan endvidere skabe et foreløbigt, realistisk grundlag for de ændringer i undervisning om homoseksualitet, der er påkrævet i forbindelse med, at de afgørende antagelser om homoseksualitet inden for de seneste 5 til 15 år har skiftet fra at have haft sit hovedgrundlag i medicinsk forskning til at have sit hovedgrundlag i samfundsvidenskabelig forskning. Nye synspunkter og antagelser er kun i ret begrænset omfang bearbejdet i dansk sammenhæng. Publikationer herom er, således som det fremgår af litteraturlisten til "Lyst eller Nød?", så spredte og så specielle, at det kan betvivles, om de slår til som baggrundsmateriale for undervisning om homoseksualitet. Da det hidtidige baggrundsmateriale for undervisning i vidt omfang bliver erkendt som værende i modstrid med nutidige antagelser, må det udgå, og derfor er det påkrævet, at lærere får nyt materiale til undervisning i skoler, i voksenundervisning og i den nedenfor omtalte erhvervsforberedende undervisning.

11 Undersøgelsen synes at kunne tjene som et foreløbigt, dansk nutidigt kildemateriale, der kan tjene til at ajourføre læreres opfattelse af homoseksualitet og inspirere til udarbejdelse af aldersbestemt egentligt undervisningsmateriale. Undersøgelsen kan tillige få væsentlig betydning for bestræbelserne på at mindske udbredelsen af sygdommen AIDS. I Sundhedsstyrelsens redegørelse til Indenrigsministeriet om sygdommen AIDS samt forslag til smittebekæmpende foranstaltninger, som udsendtes i maj 1986, anføres det på side 21: "Sundhedsstyrelsen finder, at viden om homoseksuelles faktiske adfærd og livsvilkår er en forudsætning for en effektiv indsats imod spredningen af AIDS. Denne viden kan ikke hentes ud af den eksisterende litteratur. Der bør derfor iværksættes undersøgelser, der kan belyse, hvorledes homoseksuelle rent faktisk lever. Sådanne undersøgelsesresultater vil ikke blot få betydning for bekæmpelsen af spredningen af AIDS-virus, men vil også have betydning som baggrundsmateriale for undervisning af sundheds- og plejepersonale og for folkeoplysning mere generelt." Det er endelig kommissionens håb, at resultatet af undersøgelsen vil være et nyttigt referencemateriale i forbindelse med kommende lovgivning, der vedrører homoseksuelle, ligesom det er kommissionens håb, at undersøgelsen kan bidrage til at skabe større offentlig debat om homoseksuelles situation i samfundet og at denne debat kan medvirke til at skabe større forståelse for homoseksuelles forhold, hvilket kan modvirke diskrimination og forskelsbehandling af homoseksuelle." Justitsministeriet har på denne baggrund igangsat en videnskabelig undersøgelse af homoseksuelles livs- og kulturformer. Undersøgelsen gennemføres med økonomisk støtte fra Justitsministeriet, Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen. I forbindelse med undersøgelsen er nedsat en styringsgruppe, der har det overordnede faglige ansvar for undersøgelsen. Styringsgruppen består af overlæge Preben Hertoft, lektor Bjørn E. Holstein og afdelingschef Else Marie Kjerkegaard, Socialforskningsinstituttet (formand). Undersøgelsen forventes afsluttet inden udgangen af 1988 og publiceret foråret Om betænkningen I denne slutbetænkning fremlægger kommissionen resultaterne af sit arbejde. Inden for de givne rammer har det været hensigten at give et så bredt indtryk af homoseksuelles forhold i dagens Danmark som muligt. Det sker bl.a. gennem kapitel 1 om "De homoseksuelle". Endvidere har repræsentanterne for Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske i kommissionen forestået udarbejdelsen af "Træk af bøssers og lesbiskes kultur og organisation i Danmark", som er optaget i betænkningen som bilag 1. Med kommissionens sammensætning er det også skønnet hensigtsmæssigt at gennemgå

12 lovgivningen og retsstillingen på en række meget forskellige områder. Der henvises til kapitel 2 "Strafferetlig lovgivning", kapitel 5 "Arbejdsmarkedet", kapitel 6 "Udlændingelovgivningen", kapitel 8 "Børn", kapitel 9 "Det sociale område" og kapitel 10 "Beskatning", der efter kommissionens anmodning er udarbejdet af fuldmægtig Peter Loft, Skatteministeriet. Kapitel 14 omhandler "Undervisning". Et hovedemne under kommissionens arbejde har efter kommissoriet været lovgivning for homoseksuelle par. Som baggrund for overvejelserne findes i kapitel 3 en omtale af "Situationen i andre lande", i kapitel 7 en gennemgang af "Homoseksuelle pars retsstilling i dag" og i kapitel 11 en oversigt over "Tidligere forslag om lovgivning for parforhold". Derefter følger i kapitel 12 kommissionens overvejelser om "Registreret partnerskab". Endelig afsluttes med kapitel 13 om "Anden fremtidig lovgivning". Den 13. januar 1988, da der var berammet endnu to møder i kommissionen til endelig afpudsning af den i det store og hele færdige betænkning, blev det oplyst, at der i Folketinget af medlemmer af Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti ville blive fremsat forslag til lov om registreret partnerskab for to personer af samme køn. I skrivelse ligeledes af 13. januar 1988 anmodede justitsministeren kommissionens formand om, at kommissionens betænkning blev afgivet så hurtigt, at den kunne være omdelt i Folketinget inden 1. behandling af det nævnte forslag. Det har under disse omstændigheder været nødvendigt at gennemføre det afsluttende arbejde med betænkningen på kortere tid end indtil da forudset, således at det til den 25. januar 1988 berammede møde, hvor ikke alle medlemmer havde mulighed for at deltage, måtte blive det sidste. Det har på denne baggrund ikke været muligt at foretage en drøftelse af bilag 1. De fraværende medlemmers stillingtagen til enkelte udestående spørgsmål har været indhentet skriftligt. Et mindretal bestående af Per Kleis Bbnnelycke, Mikkel Emborg, Preben Hertoft, Helle Jarlmose og Henning Jørgensen finder det på baggrund af kommissionens sammensætning forståeligt, at betænkningen har fået en juridisk overvægt. De juridiske problemer er imidlertid kun en snæver del af homoseksuelles situation i dagens Danmark. Hvis kommissoriets forudsætning om belysning af sociale og kulturelle spørgs-

13 mål skal opfyldes, finder mindretallet, at der fortsat består en uløst opgave i form af undersøgelser, der afdækker bøssers og lesbiskes situation i dagligdagen. Med afgivelsen af denne betænkning anser kommissionen sit arbejde for afsluttet. København, den 25. januar Ville Budtz Per Kleis Bönnelycke Poul Dam (formand) Svend Daniel sen Mikkel Emborg Preben Hertoft (næstformand) Helle Jarlmose Henning Jørgensen Marianne Levy Kamma Struwe Lone Ømann Jørgen Lougart (sekretær)

14

15 Kapitel 1 De homoseksuelle 1.1. Da Folketinget i 1984 traf beslutning om kommissionens nedsættelse, synes man at have forudsat, at det overordnede begreb "homoseksuelle" var så entydigt, at der ikke kunne være problemer ved at arbejde med det. Der taltes således i kommissoriet om de homoseksuel les identitet som noget absolut og om homoseksuel les 1ivsform som noget, der uden videre kunne beskrives, ligesom der blev sigtet mod foranstaltninger, der "i øvrigt forbedrer de homoseksuelles situation", som om alle homoseksuelle var i den samme situation. Det er forståeligt nok, at man udtrykte sig på denne måde. For en principiel og hurtig betragtning må det se sådan ud. Men de omfattende drøftelser, der er foregået i kommissionen i de forløbne år, har ført til erkendelse af, at den homoseksuelle virkelighed er langt mere sammensat og nuanceret, end navnlig udenfor stående umiddelbart forestillede sig. Det er blandt andet i dette forhold, man skal søge forklaringen på, at kommissionens arbejde har været mere tidkrævende, end de fleste - såvel inden for som uden for kommissionen - regnede med ved nedsættelsen. Det er blevet stadig vanskeligere for kommissionen at opfatte de homoseksuelle som en relativt homogen gruppe. En analyse af de enkelte afsnit i betænkningen vil sikkert også afsløre, at begrebet homoseksuel i forskellige sammenhænge kan siges at dække lidt forskellige grupper. For kommissionens praktiske øjemed spiller disse uoverensstemmelser dog næppe nogen rolle. På denne baggrund fremtræder nærværende kapitel som en slags syntese af de synspunkter, der er blevet fremført under kommissionens drøftelser, og selv om kapitlets endelige form er tiltrådt af kommissionens medlemmer, ligger der ikke heri, at noget af medlemmerne kan gøres ansvarlig for de enkelte formuleringer Man kan opstille det principielle identitetsproblem på to måder. Enten i formen: Hvem er homoseksuel? Eller sådan: Hvem tilhører en homoseksuel gruppe? Umiddelbart kunne det synes, som om den reelle forskel på indholdet i de to formuleringer er ubetydelig, men det er ikke tilfældet. Et fænomen skifter

16 uundgåeligt karakter ved at blive navngivet. På det her behandlede område kan dette forhold tilmed belyses historisk. Der har utvivlsomt til alle tider levet mennesker, som ud fra en moderne betragtning kunne betegnes som homoseksuelle, men den særlige interesse for - og delvise udsondring af - homoseksuelle som specielle grupper kan efter manges mening tidfæstes til dette århundrede og slutningen af det forrige. En særlig homoseksuel rolle - eller om man vil homoseksuel identitet - er derfor et relativt moderne fænomen, uanset at homoseksualitet betragtet som en biologisk-psykologisk realitet ikke er det. Dette er andet og mere end abstrakt teoretisering, for det har vigtige konsekvenser for de foranstaltninger, man kunne tænke sig. Såfremt det kan fastslås, at en række følgefænomener omkring homoseksualiteten - såvel diskrimination som dannelsen af en homoseksuel subkultur (eller flere, der eksisterer side om side) - to fænomener, der måske nok er nært forbundne - er socialt betingede, betyder det, at det vil være muligt at ændre dem eller at påvirke de faktorer, der får dem til at ændre sig næsten af sig selv. Det er ikke usandsynligt, at det er samfundet omkring de homoseksuelle, der burde være det vigtigste studieobjekt, ligesom samfundet må være den hovedsagelige genstand for den bevidste indsats Ikke mindst i historisk belysning er det klart, at det i mange henseender er mindre hensigtsmæssigt at betragte mandlig og kvindelig homoseksualitet under et. Det er da også karakteristisk, at f.eks. kultursociologiske og etnologiske behandlinger af emnet med få undtagelser har koncentreret sig om ét af kønnene. Når kommissionen alligevel har søgt at behandle bøsser og lesbiske som én fælles gruppe, kan det formentlig anses som tilladeligt i forbindelse med de emner, som betænkningen fortrinsvis har taget op. Det bør imidlertid aldrig glemmes, at ordet homoseksuelle anvendes som samlebegreb for to grupper, der indbyrdes udviser meget store forskelle f.eks. for en sociologisk, socialpsykologisk eller kulturel betragtning. Lesbiske er eksempelvis både bedre og være stillet end bøsser - bedre fordi de traditionelt mødes med færre fordomme - være fordi de rammes af den samme forskelsbehandling som andre kvinder, og denne - f.eks. i ansættelsessituationer - accentueres, hvis det bliver klart, at de er lesbiske.

17 Det er relativt enkelt at opstille nogle af de punkter, der må tages i betragtning i forbindelse med homoseksuel les situation, og enkelte af disse er tilsyneladende helt selvfølgelige. Først og fremmest er en homoseksuel naturligvis en person, der føler sig særlig stærkt tiltrukket følelsesmæssigt af sit eget køn. Man kan imidlertid spørge, om det er væsentligt, hvilken art og grad denne følelsesmæssige tiltrækning har, eller om de mennesker, der omfattes af definitionen i den første sætning, kan beskrives som én sammenhængende gruppe med jævne, næsten umærkelige overgange fra venskab til platoniske forhold til erotisk farvede og endelig til egentlig seksuel aktivitet. Nogle vil mene, at det seksuelle element konstituerer et afgørende skel mellem venskaber og homoseksuelle relationer. Andre, at den erklærede homoseksualitet eksisterer som noget latent i så at sige ethvert positivt følelsesmæssigt forhold til en person af samme køn. Denne modsætning kan ikke ophæves gennem nogen logisk eller empirisk indsats, for den bygger først og fremmest på moralsk farvede vurderinger - der som de fleste andre moralske vurderinger har et element af personlig selvbekræftelse. Modsætningens subjektive karakter gør den ikke mindre væsentlig, for det er den, der demonstrerer det umulige i at gennemføre en værdi fri, neutral undervisning om homoseksualitet, som går ud over dels den rene konstatering af, at der findes homoseksuelle, dels den forhåbentlig alment udbredte vurdering, at disse har krav på accept som sådanne fra det øvrige samfund. På den anden side er erkendelsen af den nævnte modsætning en forudsætning for at gennemføre den nuancerede information og undervisning om homoseksualitet, man måtte ønske som et indslag i visse professionelle gruppers uddannelse. Man kan undertiden træffe den forenklede opfattelse, at en homoseksuel ligefrem føler sig frastødt af det andet køn. Det gælder utvivlsomt for enkelte homoseksuelle, men hvis dette element skulle indgå i nogen absolut definition, ville man hermed udelukke en større eller mindre gruppe, der for så vidt føler sig tiltrukket af begge køn, men alligevel opfatter sig som homoseksuelle eller i hvert fald har valgt at leve sådan. Man kan i øvrigt ikke forudsætte, at der altid er overensstemmelse mellem på den ene side en persons faktiske seksuelle adfærd og på den anden side den etiket, som den pågældende har sat på sig selv. Det kan således tænkes, at nogle mennesker, der i løbet af livet har udvist såvel homoseksuel som heteroseksuel adfærd, betegner sig selv som heteroseksuel le - eventuelt af hensyn til omverdenens holdninger. Andre, hvis

18 seksuelle følelser og adfærd overvejende, men ikke udelukkende, er af homoseksuel karakter, opfatter sig måske som "biseksuelle". De personer, der ikke har en udtalt præference for enten deres eget køn eller det modsatte, og som ofte med et mindre heldigt udtryk benævnes "biseksuelle", er formodentlig i særlig grad udsat for et socialt pres, der kan føre dem ud i valgsituationer, som tvinger dem til at undertrykke en del af deres personlighed. Det må være en vigtig del af arbejdet for at give mennesker ret til at leve efter deres egen identitet, at det tilstræbes, at personer, der stilles over for et uundgåeligt valg af identitet, kan foretage dette helt frit fra ydre pres. Dette kan selvsagt i et givet tilfælde stille overordentligt store krav til den pågældendes omgivelser - om end ikke så store som til den pågældende selv. Men som før antydet: måske er de problemer, som den ikke-homoseksuelle omverden har i forbindelse med at acceptere de homoseksuelle, i grunden ikke meget mindre end de homoseksuel les egne problemer Den meget brede definition, der er skitseret foran, tager intet hensyn til de pågældendes eventuelle adfærd, men traditionelt er det denne, man har fæstet sig ved. Strafferetten kriminaliserede således bestemte former for - overvejende mandlig - homoseksuel adfærd, delvis støttet på gammeltestamentlige forestillinger, der igen havde deres baggrund i den tidlige jødedoms konfrontation med omverdenens frugtbarhedsreligioner. Selv om disse straffelovsbestemmelser nu kun er historie, spøger deres begreber stadig i mange menneskers bevidsthed i forbindelse med homoseksualitet. Fremkomsten af AIDS har yderligere aktualiseret de fordomme, der er knyttet hertil. For mange mennesker er det desuden umuligt at skille begrebet homoseksualitet fra fænomener som homoseksuel prostitution og homoseksuel promiskuitet. Selv om de fleste ved, at der eksisterer faste homoseksuelle parforhold, og ikke så få også har personlige bekendtskaber, der repræsenterer denne livsform, er det formodentlig en udbredt opfattelse i befolkningen, at de faste parforhold er sjældne og kortvarige, og at de fleste homoseksuelle lever uden for faste forhold. Man tænker derimod sjældent over, om denne - formodede - situation kan være skabt af et omgivende samfunds holdning til de homoseksuelle, eller om den skal forklares ud fra de homoseksuel les egne forudsætninger og ønsker. Dette sidste kan føre over i en understregning af, at de homoseksuelle som gruppe både kan betragtes inoefra og udefra: Ikke alene som foran, hvem be-

19 tragter sig selv som homoseksuel? Men også: Hvem betragtes af den heteroseksuelle omverden som homoseksuel? Og - et tredje og endnu mere vanskeligt spørgsmål - Hvem betragtes ud fra en vis seksualpolitisk opfattelse som en latent homoseksuel, der hæmmes i forhold til sin sande identitet af omverdenens bevidste eller ubevidste pres? 1.6. Det er som nævnt uden mening at tale om de homoseksuelle som en klart afgrænset gruppe i samfundet. Omkring en kerne af bevidste homoseksuelle, der er helt på det rene med deres identitet og er i stand til at leve harmonisk i o- verensstemmelse med denne, enten i et udbygget homoseksuel t miljø eller i et blandet miljø, hvor de accepteres fuldt ud, er der mange former for "grå" grupper eller kategorier, som på en eller flere måder afviger fra det, man kunne kalde "kernegruppen". Det bør allerede her understreges, at der ikke eksisterer noget materiale, der kan afgøre, om "kernegruppen" talmæssigt udgør en minoritet eller majoritet blandt den samlede homoseksuelle befolkning efter en eller anden definition. Nogle repræsentanter for de "grå" kategorier har utvivlsomt behov for at nå til afklaring af deres identitet eller for at blive hjulpet til at leve i overensstemmelse med denne. Nogle af dem bliver nok udsat for diskrimination af en eller anden art. Nogle af dem har vanskeligheder, som det vil være af betydning at få afhjulpet. På en række punkter har kommissionens arbejde sigtet herimod, andre vanskeligheder har så nøje sammenhæng med holdningerne i omverdenen, at intet kommissionsarbejde kan gøre andet og mere end at anbefale en alsidig og fordomsfri oplysningsvirksomhed. Det er imidlertid uden mening, hvis nogen vil forestille sig en idealtilstand, hvor alle de "grå" grupper enten var suget op i den bevidste kernegruppe eller havde valgt en bevidst heteroseksuel identitet, og det har ikke været kommissionens opgave at tilstræbe en sådan. Sagt med andre ord: det kan ikke være en kommissions opgave at tage stilling til forskellige former for livsførelse eller - i vort tilfælde - at anbefale eller fraråde en bestemt homoseksuel selvforståelse. I det omfang, det har været muligt at pege på forhold i samfundet, der gør det vanskeligt for visse homoseksuelle at leve i overensstemmelse med deres identitet, som denne opfattes af dem selv, og at finde problemløsninger af den art, som kan gennemføres af lovgivningsmagten eller forvaltningen, har kommissionen søgt at gøre dette. Man har derimod afholdt sig fra alt, der kun-

20 ne opfattes som en pression mod nogle homoseksuelle for at få disse til at vælge en eller anden autoriseret form for eksistens. Det er nemlig på ingen måde sikkert, at alle homoseksuelle - uanset hvor bredt eller snævert dette begreb defineres - ønsker at fremtræde med en specielt homoseksuel rolle, og ej heller, at fraværet af et sådant ønske nødvendigvis skyldes et ydre pres. Der er utvivlsomt mennesker, der af finder s.ig med deres erkendte homoseksualitet på andre måder end ved at leve den ud - ganske som der er heteroseksuelle, der efter eget valg lever ene og i cølibat - og en anbefaling eller fordømmelse af personlige valg af denne art kan kun bero på subjektive vurderinger. Det er i hvert fald ikke en kommissions opgave at tage stilling hertil Allerede det fremførte om vanskelighederne ved at finde frem til en eller anden præcis definition af begrebet homoseksuel har kunnet give en forestilling om de problemer, der er forbundet med at give de homoseksuel les situation talmæssige udtryk. Kommissionen har stort set måttet give op over for denne del af sin opgave, idet den principielt er uløselig. Man ved intet om, hvor mange homoseksuelle der er i Danmark, og det er ganske uafhængigt af, hvilken definition man måtte beslutte sig for. En acceptabel tilnærmelse til et svar på dette spørgsmål måtte forudsætte anvendelsen af et endog meget stort beløb på en interviewundersøgelse, der alene skulle beskæftige sig med dette emne, og som dels ville forudsætte et korps af interviewere med omfattende specialuddannelse, hvis svarene skulle formodes at være af rimelig værdi, dels måtte bygge på en usædvanligt stor stikprøve i befolkningen. Såfremt man forsøgte at få spørgsmålet helt eller delvis besvaret ad anden vej, f.eks. i tilknytning til andre interviewundersøgelser, ville resultatet utvivlsomt være så usikkert og så afhængigt af ukontrollable fortolkninger, at det måtte anses for værdiløst - rent bortset fra, at medtagelsen af et så følsomt emne i en bredere interviewundersøgelse formentlig ville bringe dennes øvrige resultater i fare. Da der således mangler - og vil vedblive at mangle - blot nogenlunde pålidelig viden om den samlede homoseksuelle population, er der heller ikke noget grundlag for at foretage en intensiv interviewundersøgelse af et repræsentativt udvalg af homoseksuelle, hvorved der kunne skaffes en statistisk rimeligt sikker oversigt over de homoseksuel les livsforhold og vilkår.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) NOTAT 12. marts 2013 J.nr.: 1301003 Dok. nr.: 1171103 HKJ.DKETIK s høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) har modtaget et udkast til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling

Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling Børns retsstilling og ret til begge forældre 1. Der er efter Dansk Kvindesamfunds opfattelse ved at ske

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Straffelovrådets udtalelse om strafferetlige aldersgrænser for seksuelle forhold

Straffelovrådets udtalelse om strafferetlige aldersgrænser for seksuelle forhold Straffelovrådets udtalelse om strafferetlige aldersgrænser for seksuelle forhold Betænkning nr. 747 København 1975 Ju 00-137-bet. ISBN 87 503 1728 8 L. MØLLERS BOGTR. A/S KBHVN. Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind II. Betænkning nr. 1534

Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind II. Betænkning nr. 1534 Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser Bind II Betænkning nr. 534 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 53 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 54 Betænkning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 143/2014 (1. afdeling) Boet efter A, Boet efter B og C (advokat Dorthe Østerby for alle, beskikket) mod D (advokat Paul Björn, beskikket) I tidligere

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Bidrag til arbejdet i Udvalget om øremærket barsel Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Kommissoriet for udvalget om øremærkning af barsel indeholder

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Familie ifølge statistikken

Familie ifølge statistikken Familie ifølge statistikken Arbejdsopgave Denne arbejdsopgave tager udgangspunkt i artiklen Familie ifølge statistikken, der giver eksempler på, hvordan værdier og normer om familie bliver synlige i statistikker,

Læs mere

Den lille grønne om LGBT

Den lille grønne om LGBT Den lille grønne om LGBT Om kønsidentitet og seksuel orientering LGBT Danmark Indhold 1. To dimensioner 2. Kønsidentitet 3. Seksuel orientering 4. Ligebehandling 1. To dimensioner N V Ø S Et tankeeksperiment:

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012 Sag 44/2011 Anklagemyndigheden mod T og A (advokat Peter la Cour for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 22.

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Tidligere formand for udvalget vedrørende Det Etiske Råd, Preben Rudiengaard, har anmodet Rådet om at forholde sig til emnet gentest og forsikringer

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl.

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl. Til beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn INDHOLD 1. Indledning... 1 1.1. Kommissorium...1 1.2. Straffelovrådets sammensætning... 2 2. Seksuelt misbrug af børn...3

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager 1. Indledning Ligebehandlingsnævnets ( Nævnet ) praksis har igennem de seneste år rejst debat i offentligheden. Ikke alene er antallet af sager steget markant, men også typen af sager, som Nævnet ofte

Læs mere

Bodeling mellem ugifte samlevende

Bodeling mellem ugifte samlevende - 1 Bodeling mellem ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom af 1. februar 2012 fra Højesteret har sat fokus på bodelinger mellem papirløst samlevende, der ophæver samlivet.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014 Sag 234/2013 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 T2 (advokat Hugo Steinmetz, beskikket for begge) T3 (advokat Manfred W. Petersen, beskikket) T4

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget ENTEN Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag, som giver et lesbisk par, der har fået barn ved kunstig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Forberedelse af testamente

Forberedelse af testamente - 1 Forberedelse af testamente Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Nytåret giver almindeligvis anledning til forskellige overvejelser om status og tiden, der kommer. Måske særligt for den ældre

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Forslagene har været sendt i høring fra den 27.april 2010 til 18. maj 2010 hos følgende:

Forslagene har været sendt i høring fra den 27.april 2010 til 18. maj 2010 hos følgende: Retsudvalget 2009-10 L 123 Bilag 15 Offentligt Retsudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. maj 2010 L 123 Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere