homoseksuelles vilkår afgivet af kommissionen til belysning af homoseksuelles situation i samfundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "homoseksuelles vilkår afgivet af kommissionen til belysning af homoseksuelles situation i samfundet"

Transkript

1 homoseksuelles vilkår afgivet af kommissionen til belysning af homoseksuelles situation i samfundet betænkning nr

2 ISBN Ju bet. Eloni Tryk, Kbh.

3 Indhold Indledning Kommissorium og sammensætning Det hidtidige arbejde Delbetænkningen om homoseksuelle og arveafgift Redegørelsen "Lyst eller nød?" Diskrimination Interviewundersøgelse Om betænkningen 11 Kapitel 1. De homoseksuelle 15 Kapitel 2. Strafferetlig lovgivning Tidligere lovgivning Gældende ret Kommissionens forslag 28 Kapitel 3. Situationen i andre lande Sverige Norge Andre europæi ske 1ande 29 Kapitel 4. Diskrimination Indledning Gældende antidiskriminationslovgivning Straffelovens 266 b og lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m. v Andre antidiskriminationsbestemmelser Initiativer på internationalt plan imod diskrimination af homoseksuel le Europarådet Europa-Parlamentet Nordisk Råd Norsk og svensk ret Forslag fra Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske Kommissionens overvejelser 40 Kapitel 5. Arbejdsmarkedet Indledning Ansættelse 44

4 Forhol dene under ansættel sen Afskedigelse Internationale dokumenter Kommissionens overvejelser 48 Kapitel 6. Udiandingelovgivningen Ophol dst i 11 adel se Ægteskab Registreret partnerskab Fast samlivsforhold Flygtningereglerne Forslag fra Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske Kommissionens overvejelser 56 Kapitel 7. Homoseksuelle pars retsstilling i dag Forsørgel se Saml i vsophør Formueforhol d Lejeboligen Ophør ved død Testamente Arveafgift Formueforhold Lejeboligen Forsørgertabserstatning 63 Kapitel 8. Børn Foræl dremyndi ghed Egne børn Stedbørn Fremmede børn Adoption Egne børn Stedbørn Fremmede børn Den europæiske adoptionskonvention Plejetilladelse Insemination Kommissionens overvejelser 71

5 - 5 - Kapitel 9. Det sociale område Indledning Den sociale lovgivning Saml i v mel 1 em to personer Forsørgelsespl igten Gennemgang af den sociale lovgivning Overvejelserne i betænkning nr. 1087/1986 om ligebehandling af samliv med og uden ægteskab inden for den sociale lovgivning Øvrige sociale ordninger Pension i medfør af tjenestemandslovgivningen Arbejdsmarkedets tillægspension (ATP) Kollektive pensionsforsikringer ; Gruppel ivsforsikringer Udvalget vedrørende bevarelse af pensionsret ved separation og skilsmisse Bibi ioteksafgift Kommissionens overvejelser 97 Kapitel 10. Beskatning Ægtef æl1 er Opgørelsen af den skattepligtige indkomst og formue Overførelse af underskud og uudnyttet personfradrag Skatteberegning ; Retshandler mellem ægtefæller Samlivsforholdets ophør Ugifte samlevende Beskatning under samlivet Beskatning ved opløsning af samlivsforholdet 102 Kapitel 11. Tidligere forslag om lovgivning for parforhold Diskussionen indtil Forslag til lov om faste samlivsforhold og deres opløsning Drøftelserne i Ægteskabsudvalget af Forslagene om registreret partnerskab Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske Det Radikale Venstres beslutningsforslag 108

6 - 6 - Kapitel 12. Registreret partnerskab Indledning Valg af udgangspunkt Lovskitser Bemærkninger til skitse til lov om registreret partnerskab Bemærkninger til skitse til lov om ændring af forskel 1 i ge 1 ovbestemmel ser om ægteskab Kommissionens stillingtagen til indførelse af regi streret partnerskab 122 Kapitel 13. Anden fremtidig lovgivning 129 Kapitel 14. Undervisning Indledning Videregående undervisning Grundskolen og de fortsatte skoleuddannelser Kommissionens overvejelser 136 Bilag: 1. Træk af bøssers og lesbiskes kultur og organisation i Danmark. En redegørelse udarbejdet af repræsentanterne for Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske i kommissionen Landsforeningen for Bøsser og Lesbiskes lovforslag om registreret partnerskab for personer af samme køn, 1982, med rettelser Lov nr. 339 af 4. juni 1986 om ændring af lov om afgift af arv og gave (Lempelse af arveafgiften for samlevende søskende og samlevende personer af samme køn ) Lov nr. 357 af 3. juni 1987 om ændring af borgerlig straffelov og lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v. (Forbud mod diskrimination på grund af seksuel orientering) Eksempler på kulturelle produktioner vedrørende bøsser og lesbiske inden for dansk dramatik, film, kortfilm, video og litteratur. En oversigt udarbejdet af Kultur- og Kommunikationsministeriet 188

7 Kommissorium og sammensætning Indledning Den 30. marts 1984 fremsatte medlemmer af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Venstresocialisterne et forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en kommission til belysning af homoseksuelles situation i samfundet. Forslaget samt bemærkningerne hertil er gengivet i Folketingstidende , 2. samling, tillæg A, sp Forslaget blev vedtaget uændret den 24. maj Kommissionen blev nedsat af justitsministeren den 21. november 1984 med følgende kommissorium: "Folketinget vedtog den 24. maj 1984 et forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en kommission til belysning af homoseksuelles situation i samfundet. Ifølge folketingsbeslutningen skal kommissionen have følgende kommissorium: "Idet det anerkendes, at homoseksuelle bør have mulighed for at leve i overensstemmelse med deres identitet og indrette sig herefter i samfundet, og idet det erkendes, at mulighederne herfor ikke er til stede i tilstrækkeligt omfang, skal kommissionen sammenstille og fremlægge tilgængelig videnskabelig dokumentation om homoseksualitet og homoseksuelles livsform samt foranstalte undersøgelser, der belyser homoseksuelles juridiske, sociale og kulturelle situation. I forlængelse heraf skal kommissionen fremkomme med forslag til foranstaltninger, der sigter mod at fjerne eksisterende diskrimination inden for alle sektorer i samfundet, og som i øvrigt forbedrer de homoseksuelles situation, herunder forslag til bestemmelser for faste samlivsforhold." Kommissionen skal således søge at udrede de homoseksuelles faktiske livsform og levevilkår. Kommissionen bør herunder overveje, i hvilket omfang det materiale og de undersøgelser, som er fremlagt i den svenske betænkning fra august

8 om de homoseksuel les situation i samfundet, kan danne udgangspunkt for kommissionsarbejdet. Ægteskabsudvalget har i betænkning nr. 915/1980 fremlagt forslag om regulering af de ugifte samlevendes situation. Forslagene gælder i et vist omfang også for homoseksuelle saml ivs.forhold. I de øvrige nordiske lande foregår der overvejelser om, hvorvidt der bør indføres regler om ugifte samlevende, herunder personer af samme køn, f.eks. til sikring af den økonomiske svage part ved samlivsophævelse. Kommissionens overvejelser bør tage udgangspunkt i ægteskabsudvalgets forslag og i de regler, der overvejes i de øvrige nordiske lande. Det må anses for ønskeligt, at der sideløbende med kommissionens arbejde foregår en offentlig debat om homoseksualitet og de homoseksuel les livsvilkår. Kommissionen bør overveje, hvorledes den kan medvirke til at fremme og formidle en sådan offentlig debat. Kommissionen kan i den forbindelse eventuelt afgive delbetænkninger. Kommissionen kan om fornødent rådføre sig med sagkyndige fra f.eks. ministerier og arbejdsmarkedets parter og i nødvendigt omfang indhente forskningsmæssig bistand." Til medlemmer af kommissionen blev udpeget: Fuldmægtig Ville Budtz, Socialministeriet. Per Kleis Bönnelycke. Fhv. medlem af Folketinget Poul Dam (formand). Landsdommer Svend Danielsen (næstformand). Mikkel Emborg, Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske. Overlæge, dr.med. Preben Hertoft. Helle Jarl mose, Landsforkvinde for Dansk Kvindesamfund. Henning Jørgensen, Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske. Kontorchef Marianne Levy, Justitsministeriet. Ekspeditionssekretær Kirsten Rudfeld, Arbejdsministeriet, der med virkning fra den 1. november 1987 udtrådte af kommissionen. Undervisningsinspektør Kamma Struwe, Undervisningsministeriet. Fuldmægtig Vibeke Jakobsen, Ministeriet for Kulturelle Anliggender, der med virkning fra den 31. januar 1986 afløstes af fuldmægtig Lone Ømann.

9 - 9 - Som sekretær for kommissionen er beskikket fuldmægtig Jørgen Lougart, Familieretsdirektoratet, der med virkning fra den 1. oktober 1985 afløste fuldmægtig Thomas Rørdam, Justitsministeriet. Kommissionen har afholdt 26 møder samt et antal møder i underudvalg Det hidtidige arbejde I februar 1986 afgav kommissionen en delbetænkning om homoseksuelle og arveafgift (nr. 1065/1986). Betænkningen er nærmere omtalt nedenfor i afsnit Den dannede grundlag for Folketingets vedtagelse af lov nr. 339 af 4. juni 1986 om ændring af lov om afgift af arv og gave (Lempelse af arveafgiften for samlevende søskende og samlevende personer af samme køn), hvorefter samlevende af samme køn under visse nærmere opregnede betingelser er ligestillede med ægtefæller i relation til betaling af arveafgift. Den gennemførte lov er aftrykt som bilag I september 1986 udsendte kommissionen redegørelsen "Lyst eller nød? - Kvinders og mænds homoseksualitet", udarbejdet af cand.mag. Henning Bech og mag.art. Karin Lützen. Den indeholder en gennemgang af en række vigtige problemstillinger og konklusioner fra den videnskabelige litteratur om homoseksualitet og homoseksuelles livsform. I et afslutningskapitel stillede forfatterne på baggrund af deres gennemgang af den videnskabelige litteratur på området forslag til videre udrednings- og undersøgelsesarbejde Kommissionen færdiggjorde kapitel 4 om diskrimination af homoseksuelle i december Da nogle af medlemmerne allerede på daværende tidspunkt ønskede at kunne redegøre offentligt for kommissionens holdning til diskriminationsspørgsmålet, gav justitsministeren ved skrivelse af 7. januar 1987 tilladelse hertil. Kapitlet dannede herefter grundlag for et forslag til lov om ændring af borgerlig straffelov, kriminallov for Grønland og lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v., som blev fremsat den 12. februar 1987 af medlemmer af Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Lovforslaget blev gennemført som lov nr. 357 af 3. juni 1987, som er aftrykt som bilag Interviewundersøgelse Efter en drøftelse af redegørelsen "Lyst eller nød?" har kommissionen i en

10 skrivelse af 7. november 1986 til Justitsministeriet anbefalet, at der gennemføres en dybtgående interviewundersøgelse til belysning af danske homoseksuelles livs- og kulturformer. Fra kommissionens skrivelse skal her citeres følgende: "Undersøgelsen har til formål at give en konkret og livsnær indsigt i homoseksuelles faktiske liv og i mangfoldigheden af forskellige livsformer. Der lægges vægt på at belyse de forskellige livsformer i hele deres bredde, herunder såvel de homoseksuel les problemer i forhold til det omgivende samfund som deres indbyrdes relationer og deres bidrag til samfundets opretholdelse og udvikling, således at der kan tegnes et rimeligt nuanceret billede af homoseksuel les sociale og kulturelle situation. Der lægges tillige vægt på at belyse forskelle mellem homoseksuelle kvinder og mænd. Som undersøgelsesemner kan tænkes inddraget spørgsmålene om faste pars økonomi, fælles bolig, forholdet til børn og på hvilke måder fremkomsten af AIDS har påvirket deres identitet og adfærd. Der foreslås en kvalitativ undersøgelse med dybtgående interviews med danske kvinder og mænd fra forskellige egne af landet, forskellige sociale lag, forskellige generationer og med forskellige livs- og kulturformer, men med det fælles træk, at de enten betegner sig selv som "homoseksuelle" (altså har en homoseksuel identitet), eller har homoseksuelle interesser (hvad enten de nu kommer til udtryk i en homoseksuel adfærd eller udelukkende i følelser). Generelt vil en beskrivelse af 50 danske homoseksuel les faktiske liv i 1980'erne på dansk grund belyse de antagelser og formodninger om homoseksuelle mænds og kvinders livsform, som Henning Bech og Karin Lützen resumerer i redegørelsen "Lyst eller Nød?" (hhv. side og ) på grundlag af udenlandsk og dansk litteratur suppleret med egne iagttagelser og vurderinger. En sådan undersøgelse kan - så begrænset den end er - bidrage til at belyse både enheden og forskellighederne i mandlige og kvindelige homoseksuel les situation i forskellige miljøer i Danmark for de personer uden for samme miljøer, der skal søge at forbedre homoseksuel les situation i samfundet. Undersøgelsen kan endvidere skabe et foreløbigt, realistisk grundlag for de ændringer i undervisning om homoseksualitet, der er påkrævet i forbindelse med, at de afgørende antagelser om homoseksualitet inden for de seneste 5 til 15 år har skiftet fra at have haft sit hovedgrundlag i medicinsk forskning til at have sit hovedgrundlag i samfundsvidenskabelig forskning. Nye synspunkter og antagelser er kun i ret begrænset omfang bearbejdet i dansk sammenhæng. Publikationer herom er, således som det fremgår af litteraturlisten til "Lyst eller Nød?", så spredte og så specielle, at det kan betvivles, om de slår til som baggrundsmateriale for undervisning om homoseksualitet. Da det hidtidige baggrundsmateriale for undervisning i vidt omfang bliver erkendt som værende i modstrid med nutidige antagelser, må det udgå, og derfor er det påkrævet, at lærere får nyt materiale til undervisning i skoler, i voksenundervisning og i den nedenfor omtalte erhvervsforberedende undervisning.

11 Undersøgelsen synes at kunne tjene som et foreløbigt, dansk nutidigt kildemateriale, der kan tjene til at ajourføre læreres opfattelse af homoseksualitet og inspirere til udarbejdelse af aldersbestemt egentligt undervisningsmateriale. Undersøgelsen kan tillige få væsentlig betydning for bestræbelserne på at mindske udbredelsen af sygdommen AIDS. I Sundhedsstyrelsens redegørelse til Indenrigsministeriet om sygdommen AIDS samt forslag til smittebekæmpende foranstaltninger, som udsendtes i maj 1986, anføres det på side 21: "Sundhedsstyrelsen finder, at viden om homoseksuelles faktiske adfærd og livsvilkår er en forudsætning for en effektiv indsats imod spredningen af AIDS. Denne viden kan ikke hentes ud af den eksisterende litteratur. Der bør derfor iværksættes undersøgelser, der kan belyse, hvorledes homoseksuelle rent faktisk lever. Sådanne undersøgelsesresultater vil ikke blot få betydning for bekæmpelsen af spredningen af AIDS-virus, men vil også have betydning som baggrundsmateriale for undervisning af sundheds- og plejepersonale og for folkeoplysning mere generelt." Det er endelig kommissionens håb, at resultatet af undersøgelsen vil være et nyttigt referencemateriale i forbindelse med kommende lovgivning, der vedrører homoseksuelle, ligesom det er kommissionens håb, at undersøgelsen kan bidrage til at skabe større offentlig debat om homoseksuelles situation i samfundet og at denne debat kan medvirke til at skabe større forståelse for homoseksuelles forhold, hvilket kan modvirke diskrimination og forskelsbehandling af homoseksuelle." Justitsministeriet har på denne baggrund igangsat en videnskabelig undersøgelse af homoseksuelles livs- og kulturformer. Undersøgelsen gennemføres med økonomisk støtte fra Justitsministeriet, Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen. I forbindelse med undersøgelsen er nedsat en styringsgruppe, der har det overordnede faglige ansvar for undersøgelsen. Styringsgruppen består af overlæge Preben Hertoft, lektor Bjørn E. Holstein og afdelingschef Else Marie Kjerkegaard, Socialforskningsinstituttet (formand). Undersøgelsen forventes afsluttet inden udgangen af 1988 og publiceret foråret Om betænkningen I denne slutbetænkning fremlægger kommissionen resultaterne af sit arbejde. Inden for de givne rammer har det været hensigten at give et så bredt indtryk af homoseksuelles forhold i dagens Danmark som muligt. Det sker bl.a. gennem kapitel 1 om "De homoseksuelle". Endvidere har repræsentanterne for Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske i kommissionen forestået udarbejdelsen af "Træk af bøssers og lesbiskes kultur og organisation i Danmark", som er optaget i betænkningen som bilag 1. Med kommissionens sammensætning er det også skønnet hensigtsmæssigt at gennemgå

12 lovgivningen og retsstillingen på en række meget forskellige områder. Der henvises til kapitel 2 "Strafferetlig lovgivning", kapitel 5 "Arbejdsmarkedet", kapitel 6 "Udlændingelovgivningen", kapitel 8 "Børn", kapitel 9 "Det sociale område" og kapitel 10 "Beskatning", der efter kommissionens anmodning er udarbejdet af fuldmægtig Peter Loft, Skatteministeriet. Kapitel 14 omhandler "Undervisning". Et hovedemne under kommissionens arbejde har efter kommissoriet været lovgivning for homoseksuelle par. Som baggrund for overvejelserne findes i kapitel 3 en omtale af "Situationen i andre lande", i kapitel 7 en gennemgang af "Homoseksuelle pars retsstilling i dag" og i kapitel 11 en oversigt over "Tidligere forslag om lovgivning for parforhold". Derefter følger i kapitel 12 kommissionens overvejelser om "Registreret partnerskab". Endelig afsluttes med kapitel 13 om "Anden fremtidig lovgivning". Den 13. januar 1988, da der var berammet endnu to møder i kommissionen til endelig afpudsning af den i det store og hele færdige betænkning, blev det oplyst, at der i Folketinget af medlemmer af Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti ville blive fremsat forslag til lov om registreret partnerskab for to personer af samme køn. I skrivelse ligeledes af 13. januar 1988 anmodede justitsministeren kommissionens formand om, at kommissionens betænkning blev afgivet så hurtigt, at den kunne være omdelt i Folketinget inden 1. behandling af det nævnte forslag. Det har under disse omstændigheder været nødvendigt at gennemføre det afsluttende arbejde med betænkningen på kortere tid end indtil da forudset, således at det til den 25. januar 1988 berammede møde, hvor ikke alle medlemmer havde mulighed for at deltage, måtte blive det sidste. Det har på denne baggrund ikke været muligt at foretage en drøftelse af bilag 1. De fraværende medlemmers stillingtagen til enkelte udestående spørgsmål har været indhentet skriftligt. Et mindretal bestående af Per Kleis Bbnnelycke, Mikkel Emborg, Preben Hertoft, Helle Jarlmose og Henning Jørgensen finder det på baggrund af kommissionens sammensætning forståeligt, at betænkningen har fået en juridisk overvægt. De juridiske problemer er imidlertid kun en snæver del af homoseksuelles situation i dagens Danmark. Hvis kommissoriets forudsætning om belysning af sociale og kulturelle spørgs-

13 mål skal opfyldes, finder mindretallet, at der fortsat består en uløst opgave i form af undersøgelser, der afdækker bøssers og lesbiskes situation i dagligdagen. Med afgivelsen af denne betænkning anser kommissionen sit arbejde for afsluttet. København, den 25. januar Ville Budtz Per Kleis Bönnelycke Poul Dam (formand) Svend Daniel sen Mikkel Emborg Preben Hertoft (næstformand) Helle Jarlmose Henning Jørgensen Marianne Levy Kamma Struwe Lone Ømann Jørgen Lougart (sekretær)

14

15 Kapitel 1 De homoseksuelle 1.1. Da Folketinget i 1984 traf beslutning om kommissionens nedsættelse, synes man at have forudsat, at det overordnede begreb "homoseksuelle" var så entydigt, at der ikke kunne være problemer ved at arbejde med det. Der taltes således i kommissoriet om de homoseksuel les identitet som noget absolut og om homoseksuel les 1ivsform som noget, der uden videre kunne beskrives, ligesom der blev sigtet mod foranstaltninger, der "i øvrigt forbedrer de homoseksuelles situation", som om alle homoseksuelle var i den samme situation. Det er forståeligt nok, at man udtrykte sig på denne måde. For en principiel og hurtig betragtning må det se sådan ud. Men de omfattende drøftelser, der er foregået i kommissionen i de forløbne år, har ført til erkendelse af, at den homoseksuelle virkelighed er langt mere sammensat og nuanceret, end navnlig udenfor stående umiddelbart forestillede sig. Det er blandt andet i dette forhold, man skal søge forklaringen på, at kommissionens arbejde har været mere tidkrævende, end de fleste - såvel inden for som uden for kommissionen - regnede med ved nedsættelsen. Det er blevet stadig vanskeligere for kommissionen at opfatte de homoseksuelle som en relativt homogen gruppe. En analyse af de enkelte afsnit i betænkningen vil sikkert også afsløre, at begrebet homoseksuel i forskellige sammenhænge kan siges at dække lidt forskellige grupper. For kommissionens praktiske øjemed spiller disse uoverensstemmelser dog næppe nogen rolle. På denne baggrund fremtræder nærværende kapitel som en slags syntese af de synspunkter, der er blevet fremført under kommissionens drøftelser, og selv om kapitlets endelige form er tiltrådt af kommissionens medlemmer, ligger der ikke heri, at noget af medlemmerne kan gøres ansvarlig for de enkelte formuleringer Man kan opstille det principielle identitetsproblem på to måder. Enten i formen: Hvem er homoseksuel? Eller sådan: Hvem tilhører en homoseksuel gruppe? Umiddelbart kunne det synes, som om den reelle forskel på indholdet i de to formuleringer er ubetydelig, men det er ikke tilfældet. Et fænomen skifter

16 uundgåeligt karakter ved at blive navngivet. På det her behandlede område kan dette forhold tilmed belyses historisk. Der har utvivlsomt til alle tider levet mennesker, som ud fra en moderne betragtning kunne betegnes som homoseksuelle, men den særlige interesse for - og delvise udsondring af - homoseksuelle som specielle grupper kan efter manges mening tidfæstes til dette århundrede og slutningen af det forrige. En særlig homoseksuel rolle - eller om man vil homoseksuel identitet - er derfor et relativt moderne fænomen, uanset at homoseksualitet betragtet som en biologisk-psykologisk realitet ikke er det. Dette er andet og mere end abstrakt teoretisering, for det har vigtige konsekvenser for de foranstaltninger, man kunne tænke sig. Såfremt det kan fastslås, at en række følgefænomener omkring homoseksualiteten - såvel diskrimination som dannelsen af en homoseksuel subkultur (eller flere, der eksisterer side om side) - to fænomener, der måske nok er nært forbundne - er socialt betingede, betyder det, at det vil være muligt at ændre dem eller at påvirke de faktorer, der får dem til at ændre sig næsten af sig selv. Det er ikke usandsynligt, at det er samfundet omkring de homoseksuelle, der burde være det vigtigste studieobjekt, ligesom samfundet må være den hovedsagelige genstand for den bevidste indsats Ikke mindst i historisk belysning er det klart, at det i mange henseender er mindre hensigtsmæssigt at betragte mandlig og kvindelig homoseksualitet under et. Det er da også karakteristisk, at f.eks. kultursociologiske og etnologiske behandlinger af emnet med få undtagelser har koncentreret sig om ét af kønnene. Når kommissionen alligevel har søgt at behandle bøsser og lesbiske som én fælles gruppe, kan det formentlig anses som tilladeligt i forbindelse med de emner, som betænkningen fortrinsvis har taget op. Det bør imidlertid aldrig glemmes, at ordet homoseksuelle anvendes som samlebegreb for to grupper, der indbyrdes udviser meget store forskelle f.eks. for en sociologisk, socialpsykologisk eller kulturel betragtning. Lesbiske er eksempelvis både bedre og være stillet end bøsser - bedre fordi de traditionelt mødes med færre fordomme - være fordi de rammes af den samme forskelsbehandling som andre kvinder, og denne - f.eks. i ansættelsessituationer - accentueres, hvis det bliver klart, at de er lesbiske.

17 Det er relativt enkelt at opstille nogle af de punkter, der må tages i betragtning i forbindelse med homoseksuel les situation, og enkelte af disse er tilsyneladende helt selvfølgelige. Først og fremmest er en homoseksuel naturligvis en person, der føler sig særlig stærkt tiltrukket følelsesmæssigt af sit eget køn. Man kan imidlertid spørge, om det er væsentligt, hvilken art og grad denne følelsesmæssige tiltrækning har, eller om de mennesker, der omfattes af definitionen i den første sætning, kan beskrives som én sammenhængende gruppe med jævne, næsten umærkelige overgange fra venskab til platoniske forhold til erotisk farvede og endelig til egentlig seksuel aktivitet. Nogle vil mene, at det seksuelle element konstituerer et afgørende skel mellem venskaber og homoseksuelle relationer. Andre, at den erklærede homoseksualitet eksisterer som noget latent i så at sige ethvert positivt følelsesmæssigt forhold til en person af samme køn. Denne modsætning kan ikke ophæves gennem nogen logisk eller empirisk indsats, for den bygger først og fremmest på moralsk farvede vurderinger - der som de fleste andre moralske vurderinger har et element af personlig selvbekræftelse. Modsætningens subjektive karakter gør den ikke mindre væsentlig, for det er den, der demonstrerer det umulige i at gennemføre en værdi fri, neutral undervisning om homoseksualitet, som går ud over dels den rene konstatering af, at der findes homoseksuelle, dels den forhåbentlig alment udbredte vurdering, at disse har krav på accept som sådanne fra det øvrige samfund. På den anden side er erkendelsen af den nævnte modsætning en forudsætning for at gennemføre den nuancerede information og undervisning om homoseksualitet, man måtte ønske som et indslag i visse professionelle gruppers uddannelse. Man kan undertiden træffe den forenklede opfattelse, at en homoseksuel ligefrem føler sig frastødt af det andet køn. Det gælder utvivlsomt for enkelte homoseksuelle, men hvis dette element skulle indgå i nogen absolut definition, ville man hermed udelukke en større eller mindre gruppe, der for så vidt føler sig tiltrukket af begge køn, men alligevel opfatter sig som homoseksuelle eller i hvert fald har valgt at leve sådan. Man kan i øvrigt ikke forudsætte, at der altid er overensstemmelse mellem på den ene side en persons faktiske seksuelle adfærd og på den anden side den etiket, som den pågældende har sat på sig selv. Det kan således tænkes, at nogle mennesker, der i løbet af livet har udvist såvel homoseksuel som heteroseksuel adfærd, betegner sig selv som heteroseksuel le - eventuelt af hensyn til omverdenens holdninger. Andre, hvis

18 seksuelle følelser og adfærd overvejende, men ikke udelukkende, er af homoseksuel karakter, opfatter sig måske som "biseksuelle". De personer, der ikke har en udtalt præference for enten deres eget køn eller det modsatte, og som ofte med et mindre heldigt udtryk benævnes "biseksuelle", er formodentlig i særlig grad udsat for et socialt pres, der kan føre dem ud i valgsituationer, som tvinger dem til at undertrykke en del af deres personlighed. Det må være en vigtig del af arbejdet for at give mennesker ret til at leve efter deres egen identitet, at det tilstræbes, at personer, der stilles over for et uundgåeligt valg af identitet, kan foretage dette helt frit fra ydre pres. Dette kan selvsagt i et givet tilfælde stille overordentligt store krav til den pågældendes omgivelser - om end ikke så store som til den pågældende selv. Men som før antydet: måske er de problemer, som den ikke-homoseksuelle omverden har i forbindelse med at acceptere de homoseksuelle, i grunden ikke meget mindre end de homoseksuel les egne problemer Den meget brede definition, der er skitseret foran, tager intet hensyn til de pågældendes eventuelle adfærd, men traditionelt er det denne, man har fæstet sig ved. Strafferetten kriminaliserede således bestemte former for - overvejende mandlig - homoseksuel adfærd, delvis støttet på gammeltestamentlige forestillinger, der igen havde deres baggrund i den tidlige jødedoms konfrontation med omverdenens frugtbarhedsreligioner. Selv om disse straffelovsbestemmelser nu kun er historie, spøger deres begreber stadig i mange menneskers bevidsthed i forbindelse med homoseksualitet. Fremkomsten af AIDS har yderligere aktualiseret de fordomme, der er knyttet hertil. For mange mennesker er det desuden umuligt at skille begrebet homoseksualitet fra fænomener som homoseksuel prostitution og homoseksuel promiskuitet. Selv om de fleste ved, at der eksisterer faste homoseksuelle parforhold, og ikke så få også har personlige bekendtskaber, der repræsenterer denne livsform, er det formodentlig en udbredt opfattelse i befolkningen, at de faste parforhold er sjældne og kortvarige, og at de fleste homoseksuelle lever uden for faste forhold. Man tænker derimod sjældent over, om denne - formodede - situation kan være skabt af et omgivende samfunds holdning til de homoseksuelle, eller om den skal forklares ud fra de homoseksuel les egne forudsætninger og ønsker. Dette sidste kan føre over i en understregning af, at de homoseksuelle som gruppe både kan betragtes inoefra og udefra: Ikke alene som foran, hvem be-

19 tragter sig selv som homoseksuel? Men også: Hvem betragtes af den heteroseksuelle omverden som homoseksuel? Og - et tredje og endnu mere vanskeligt spørgsmål - Hvem betragtes ud fra en vis seksualpolitisk opfattelse som en latent homoseksuel, der hæmmes i forhold til sin sande identitet af omverdenens bevidste eller ubevidste pres? 1.6. Det er som nævnt uden mening at tale om de homoseksuelle som en klart afgrænset gruppe i samfundet. Omkring en kerne af bevidste homoseksuelle, der er helt på det rene med deres identitet og er i stand til at leve harmonisk i o- verensstemmelse med denne, enten i et udbygget homoseksuel t miljø eller i et blandet miljø, hvor de accepteres fuldt ud, er der mange former for "grå" grupper eller kategorier, som på en eller flere måder afviger fra det, man kunne kalde "kernegruppen". Det bør allerede her understreges, at der ikke eksisterer noget materiale, der kan afgøre, om "kernegruppen" talmæssigt udgør en minoritet eller majoritet blandt den samlede homoseksuelle befolkning efter en eller anden definition. Nogle repræsentanter for de "grå" kategorier har utvivlsomt behov for at nå til afklaring af deres identitet eller for at blive hjulpet til at leve i overensstemmelse med denne. Nogle af dem bliver nok udsat for diskrimination af en eller anden art. Nogle af dem har vanskeligheder, som det vil være af betydning at få afhjulpet. På en række punkter har kommissionens arbejde sigtet herimod, andre vanskeligheder har så nøje sammenhæng med holdningerne i omverdenen, at intet kommissionsarbejde kan gøre andet og mere end at anbefale en alsidig og fordomsfri oplysningsvirksomhed. Det er imidlertid uden mening, hvis nogen vil forestille sig en idealtilstand, hvor alle de "grå" grupper enten var suget op i den bevidste kernegruppe eller havde valgt en bevidst heteroseksuel identitet, og det har ikke været kommissionens opgave at tilstræbe en sådan. Sagt med andre ord: det kan ikke være en kommissions opgave at tage stilling til forskellige former for livsførelse eller - i vort tilfælde - at anbefale eller fraråde en bestemt homoseksuel selvforståelse. I det omfang, det har været muligt at pege på forhold i samfundet, der gør det vanskeligt for visse homoseksuelle at leve i overensstemmelse med deres identitet, som denne opfattes af dem selv, og at finde problemløsninger af den art, som kan gennemføres af lovgivningsmagten eller forvaltningen, har kommissionen søgt at gøre dette. Man har derimod afholdt sig fra alt, der kun-

20 ne opfattes som en pression mod nogle homoseksuelle for at få disse til at vælge en eller anden autoriseret form for eksistens. Det er nemlig på ingen måde sikkert, at alle homoseksuelle - uanset hvor bredt eller snævert dette begreb defineres - ønsker at fremtræde med en specielt homoseksuel rolle, og ej heller, at fraværet af et sådant ønske nødvendigvis skyldes et ydre pres. Der er utvivlsomt mennesker, der af finder s.ig med deres erkendte homoseksualitet på andre måder end ved at leve den ud - ganske som der er heteroseksuelle, der efter eget valg lever ene og i cølibat - og en anbefaling eller fordømmelse af personlige valg af denne art kan kun bero på subjektive vurderinger. Det er i hvert fald ikke en kommissions opgave at tage stilling hertil Allerede det fremførte om vanskelighederne ved at finde frem til en eller anden præcis definition af begrebet homoseksuel har kunnet give en forestilling om de problemer, der er forbundet med at give de homoseksuel les situation talmæssige udtryk. Kommissionen har stort set måttet give op over for denne del af sin opgave, idet den principielt er uløselig. Man ved intet om, hvor mange homoseksuelle der er i Danmark, og det er ganske uafhængigt af, hvilken definition man måtte beslutte sig for. En acceptabel tilnærmelse til et svar på dette spørgsmål måtte forudsætte anvendelsen af et endog meget stort beløb på en interviewundersøgelse, der alene skulle beskæftige sig med dette emne, og som dels ville forudsætte et korps af interviewere med omfattende specialuddannelse, hvis svarene skulle formodes at være af rimelig værdi, dels måtte bygge på en usædvanligt stor stikprøve i befolkningen. Såfremt man forsøgte at få spørgsmålet helt eller delvis besvaret ad anden vej, f.eks. i tilknytning til andre interviewundersøgelser, ville resultatet utvivlsomt være så usikkert og så afhængigt af ukontrollable fortolkninger, at det måtte anses for værdiløst - rent bortset fra, at medtagelsen af et så følsomt emne i en bredere interviewundersøgelse formentlig ville bringe dennes øvrige resultater i fare. Da der således mangler - og vil vedblive at mangle - blot nogenlunde pålidelig viden om den samlede homoseksuelle population, er der heller ikke noget grundlag for at foretage en intensiv interviewundersøgelse af et repræsentativt udvalg af homoseksuelle, hvorved der kunne skaffes en statistisk rimeligt sikker oversigt over de homoseksuel les livsforhold og vilkår.

homoseksuelles vilkår afgivet af kommissionen til belysning af homoseksuelles situation i samfundet

homoseksuelles vilkår afgivet af kommissionen til belysning af homoseksuelles situation i samfundet homoseksuelles vilkår afgivet af kommissionen til belysning af homoseksuelles situation i samfundet betænkning nr. 1127 1988 ISBN 87-503-7120-7 Ju 00-200-bet. Eloni Tryk, Kbh. Indhold Indledning 7 0.1.

Læs mere

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO)

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Denne artikel gennemgår straffelovens definitioner af de forskellige former for seksuelle overgreb på børn. Straffelovens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 987 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. maj 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-792-1310

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketingets Social- og Indenrigsudvalg Sagsnr. 2016-2422 Doknr. 338100 Dato 12-04-2016 Folketingets Social- og Indenrigsudvalg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

1, nr. 1-3 vedrører lovens anvendelsesområde, idet den ikke længere alene skal omfatte lægers virke. Der udvides i to retninger:

1, nr. 1-3 vedrører lovens anvendelsesområde, idet den ikke længere alene skal omfatte lægers virke. Der udvides i to retninger: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse spok@sum.dk cc ani@sum.dk 9. Februar 2012 Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang

Læs mere

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) NOTAT 12. marts 2013 J.nr.: 1301003 Dok. nr.: 1171103 HKJ.DKETIK s høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) har modtaget et udkast til

Læs mere

Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6

Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6 Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6 Udtalt over for justitsministeriet og tilsynet med udlændinge, at det var urigtigt, når tilsynet og ministeriet havde anset udlændingelovens

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Bidrag til arbejdet i Udvalget om øremærket barsel Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Kommissoriet for udvalget om øremærkning af barsel indeholder

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Anmodet justitsministeriet om at ville undergive en sag om opholds- og arbejdstilladelse til en person, der

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

3.2. Forhøjede strafminima

3.2. Forhøjede strafminima Normalstrafferammen giver derimod ikke i sig selv nogen vejledning med hensyn til, hvad udgangspunktet for strafudmålingen skal være i normaltilfælde. Det er et generelt anerkendt princip, at strafmaksimum

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

homoseksuelle og arveafgift delbetænkning afgivet af kommissionen til belysning af homoseksuelles situation i samfundet

homoseksuelle og arveafgift delbetænkning afgivet af kommissionen til belysning af homoseksuelles situation i samfundet homoseksuelle og arveafgift delbetænkning afgivet af kommissionen til belysning af homoseksuelles situation i samfundet betænkning nr. 1065 1986 trykt pi genbrugspapir ISBN 87-503-5994-0 Stougaard Jensen/København

Læs mere

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen)

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen) 1 R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR fra Retspolitisk Forening vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. december 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Bodeling mellem ugifte samlevende

Bodeling mellem ugifte samlevende - 1 Bodeling mellem ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom af 1. februar 2012 fra Højesteret har sat fokus på bodelinger mellem papirløst samlevende, der ophæver samlivet.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at give fodboldklubber på divisionsniveau mulighed for at indsamle og udveksle oplysninger om kendte uromagere

Forslag til folketingsbeslutning om at give fodboldklubber på divisionsniveau mulighed for at indsamle og udveksle oplysninger om kendte uromagere 2011/1 BSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 24. februar 2012 af Peter Skaarup (DF Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Sundhedsudvalget Christiansborg 3. marts 2006-03-03

Sundhedsudvalget Christiansborg 3. marts 2006-03-03 Sundhedsudvalget Christiansborg 3. marts 2006-03-03 Vedr. 2005-06 - L 151: Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. L

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Af Universitetsloven 2 stk. 2, fremgår det, at universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Københavns Universitets

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Efter ændring af praksis med hensyn til meddelelse af midlertidige opholdstilladelser til medlemmer af Scientology-Kirken gav justitsministeriet afslag

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

27. april 2015 FM2015/105 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

27. april 2015 FM2015/105 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om pligt til at indhente børneattest (Udvidelse af anvendelsesområde) Afgivet

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle overgreb [af Peter Skaarup (DF) m.fl.]

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle overgreb [af Peter Skaarup (DF) m.fl.] Retsudvalget B 111 - Bilag 4 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 111 Folketinget 2006-07 Beretning afgivet af Retsudvalget den 20. september 2007 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011 2011 5-2. Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber En journalist klagede til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden hos et energiselskab i en sag om aktindsigt. Det fremgik at journalisten havde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 8. december 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 92 - Bilag 5 Offentlig Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Vedtægtsudvalgets indstilling til ændring af Hiv-Danmarks vedtægter

Vedtægtsudvalgets indstilling til ændring af Hiv-Danmarks vedtægter Vedtægtsudvalgets indstilling til ændring af Hiv-Danmarks vedtægter November 2010 Side nr.:2 ud af i alt 16 sider Indholdsfortegnelse: FORORD SIDE 4 INDSTILLINGENS OPBYGNING SIDE 5 FORSLAG 1 - OM FORSLAG

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K. Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007

Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K. Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007 Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007 Kapitel 1: Indledning 1.1. Baggrund for udarbejdelse af

Læs mere

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag 1. Indledning Det fremgår af regeringens strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige, februar 2013, at der skal ske en mere systematisk ligestillingsvurdering

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 Sag 179/2014 (1. afdeling) A (advokat Steen P. Husbjerg, beskikket) mod B (advokat Jørgen L. Steffensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten

Læs mere

RIGSADVOKATEN 7. december 2005 RA

RIGSADVOKATEN 7. december 2005 RA RIGSADVOKATEN 7. december 2005 RA-2004-609-0028 Resumé af Rigsadvokatens redegørelse om muligheden for at søge Pædofilgruppen og DPA-Gruppe 04 opløst ved dom i henhold til grundlovens 78 1. Undersøgelsens

Læs mere

Biskoppen over Helsingør Stift

Biskoppen over Helsingør Stift Biskoppen over Helsingør Stift Den 20. februar 2012 Dok.nr. 20583/12 Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Social- og Integrationsministeriet, Ankestyrelsen familiestyrelsen@famstyr.dk Ministeriets

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

2015/1 BTB 101 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 31. maj Betænkning.

2015/1 BTB 101 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 31. maj Betænkning. 2015/1 BTB 101 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 31. maj 2016 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Gaver mellem samlevende. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Gaver mellem samlevende. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Gaver mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Gaver mellem samlevende personer kan rejse flere juridiske problemer, herunder spørgsmål om de skattemæssige forhold, både for

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

"Henvisning til landsret"

Henvisning til landsret Danmarks Skatteadvokater Grundloven 61. Den dømmende magts udøvelse kan kun ordnes ved lov. Særdomstole med dømmende myndighed kan ikke nedsættes. 62. Retsplejen skal stedse holdes adskilt fra forvaltningen.

Læs mere

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser)

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser) LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0024 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1028 af 22/08/2013

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Udtalt, at principperne for gennemførelsen af en beslutning om nedlæggelse/lukning af en afdeling i et fængsel er et spørgsmål, som de

Læs mere

Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat.

Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat. Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat. I marginen har udenrigsråd Brun skrevet sine rettelser og tilføjelser, som

Læs mere

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed.

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Justits-Min. Busch-Jensen. (Lov-Tid. A. 1945 af 1/6); jfr. Rigsdags-Tid. 1945: Folket.

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

Når samlivet ophæves - Overførelse af værdier mellem ugifte samlevende Bodeling

Når samlivet ophæves - Overførelse af værdier mellem ugifte samlevende Bodeling - 1 Når samlivet ophæves - Overførelse af værdier mellem ugifte samlevende Bodeling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom fra Østre Landsret kaster lys på beskatningen, når ugifte samlevende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag Ligestillingsudvalget 2012-13 LIU Alm.del Bilag 85 Offentligt Bilag 1 Nedenstående tekst er en gennemskrivning og revision af den eksisterende vejledning foretaget af Mainstreamingnetværket af 2005. Revisionen

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget, Kommunaludvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 124 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0063 Dok.: ULP40062 Besvarelse af

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

Straffelovrådets udtalelse om strafferetlige aldersgrænser for seksuelle forhold

Straffelovrådets udtalelse om strafferetlige aldersgrænser for seksuelle forhold Straffelovrådets udtalelse om strafferetlige aldersgrænser for seksuelle forhold Betænkning nr. 747 København 1975 Ju 00-137-bet. ISBN 87 503 1728 8 L. MØLLERS BOGTR. A/S KBHVN. Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Anmodet udenrigsministeriet om på ny at overveje et afslag på aktindsigt i en sag om levering af jagtfalke til visse arabiske stater.

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere