REDEGØRELSE FOR REGLER OM BØRNEATTESTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REDEGØRELSE FOR REGLER OM BØRNEATTESTER"

Transkript

1 REDEGØRELSE FOR REGLER OM BØRNEATTESTER Fra regeringens tværministerielle arbejdsgruppe

2 Udgivet i december 2011 af Kulturministeriet Nybrogade København K Rapporten kan læses og downloades på Kulturministeriets hjemmeside

3 INDHOLD 1. Indledning 7 2. Kommissorium og arbejdsgruppens sammensætning 9 3. Redegørelsens opbygning Den nuværende børneattestordning Frivillig indhentelse af børneattester Obligatorisk indhentelse af børneattester Omfanget af udstedte børneattester Rigsadvokatens underretning af arbejdsgiver m.v. om sager om seksuelt misbrug af børn Rigsadvokatens vurdering af de indberettede oplysninger Omfanget af indberetninger om sædelighedsforbrydelser mod børn under 15 år Institutions- og personafgrænsning i børneattestreglerne Systematikken i børneattestreglernes personafgrænsning Behov for justering af den nuværende personafgrænsning Overvejelser om betingelsen institutionskreds Særligt om nye institutionstyper på de enkelte ministeriers områder Overvejelser om betingelsen arbejdsfunktion Overvejelser om betingelsen direkte kontakt Konsekvensændringer i anden regulering Kriminalregisterbekendtgørelsen og indberetningscirkulæret Folkeoplysningsloven Frivillige foreninger m.v Overvejelser om betingelsen fast tilknytning 48

4 10. Øvrige overvejelser om personafgrænsningen i børneattestreglerne Personer, som har kontakt med børn via barnets ansættelsesforhold Enkeltmandsvirksomheder som udbyder tjenester rettet mod børn under 15 år Ægtefæller, samlevende og børn m.v Overvejelser om forholdet til persondatalovens regler Anvendelsen af børneattester i eksisterende ansættelsesforhold Afgrænsning af den berørte persongruppe Relevante arbejdsretlige grundsætninger Den danske model Ledelsesretten Øvrige aftalte ansættelsesvilkår Ansættelsesretlige problemstillinger i forhold til en udvidelse af børneattestloven Ansættelsesretlige problemstillinger, hvis den ansatte ikke samtykker Ansættelsesretlige problemstillinger, hvis der indhentes en positiv børneattest Opsamling af drøftelser om de ansættelsesretlige aspekter Inddragelse af domme m.v. vedrørende straffelovens Straffelovens bestemmelser om seksuelle krænkelser mod børn Indholdet af en børneattest Inddragelse af overtrædelser omfattet af straffelovens Behandlingstilbud til personer med seksuelle tanker om børn Den forebyggende indsats i forhold til mulige krænkere Behandling i forhold til krænkere Generelle behandlingstilbud for krænkere Behandlingstilbud for dømte krænkere Behandlings- og rådgivningstilbud i forhold til unge krænkere Behandlingstilbud for udviklingshæmmede krænkere 70

5 14. Økonomiske og administrative konsekvenser ved ændring af reglerne Beregningen af de økonomiske og administrative konsekvenser Antallet af børneattester på årsbasis Omkostninger pr. børneattest Opgørelsen af de samlede økonomiske og administrative konsekvenser Opsamling af arbejdsgruppens overvejelser 76

6 S I D E 7 1. INDLEDNING Folketinget vedtog i 2005 lov om indhentelse af børneattester m.v., som gør det obligatorisk at indhente børneattester i en række situationer. Reglerne om indhentelse af børneattester favner bredt. De dækker både kommunale nyansættelser af pædagoger i daginstitutioner, rejseselskabets ansættelse af børneguider og beskæftigelsen af den frivillige træner i den lokale fodboldklub m.v. Regeringen vil sikre, at reglerne også fremadrettet indeholder den rette balance, så vi beskytter børn og unge uden at kvæle det frivillige engagement i foreningerne m.v. i administrative byrder. Den tidligere regering nedsatte den 15. december 2010 en tværministeriel arbejdsgruppe, som har haft til opgave at afdække, hvorledes der kan fastlægges en hensigtsmæssig grænsedragning for den personkreds og institutionskreds, der skal indhentes børneattester på. Den nuværende regulering af indhentelsen af børneattester betyder, at der skal indhentes børneattester ved ansættelse af personer, som skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Der er ikke i arbejdsgruppens kommissorium lagt op til en gennemgribende omkalfatring af reglernes formål og struktur, men derimod en optimering af en velfungerende ordning. Arbejdsgruppen har derfor i sit arbejde lagt til grund, at den nuværende opbygning af reglerne bibeholdes. Arbejdsgruppen har redegjort for, hvorledes de eksisterende betingelser eventuelt kan justeres med henblik på at sikre en fortsat klar og hensigtsmæssig afgrænsning af de omfattede institutioner m.v. og personer. Børneattester kan ikke forhindre alle seksuelle krænkelser af børn, men de er et vigtigt redskab i kampen mod de seksuelle krænkelser, som foretages af voksne uden familiær relation til det krænkede barn. I N D L E D N I N G

7 S I D E 8 Rigshospitalet Sexologiske Klinik har i perioden lavet statistik over den formodede krænkers relation til ofre i aldersgruppen 0-6 år 1. Disse tal viser, at 10 % 2 af henvendelserne vedrørte sager, hvor den formodede krænker var pædagogisk personale/lærer eller en anden voksen uden for familien. I 49 % 3 af henvendelserne havde den formodede krænker en familiær relation til ofret. I 10 % af sagerne var den formodede krænker et barn uden for familien, mens den formodede krænkers relation til ofret i 31 % af tilfældene var uvis. Nærværende redegørelse udgør arbejdsgruppens afrapportering til kulturministeren. 1 Statusrapport for 2008 og 2009, Team for Seksuelt Misbrugte Børn, Rigshospitalet, Maj 2010; Tabel 4, side % af sagerne vedrørte pædagogisk personale/ lærer, mens 3 % vedrørte en anden voksen udenfor familien % af sagerne vedrørte fædre, 6 % var andre voksne i familien, 5 % var børn i familien og 3 % var stedfar/mors kæreste. I N D L E D N I N G

8 S I D E 9 2. KOMMISSORIUM OG ARBEJDSGRUPPENS SAMMENSÆTNING Kommissorium Det ligger regeringen meget på sinde at sikre, at vores børn og unge kan færdes trygt i skoler, institutioner og til fritidsaktiviteter. Folketinget vedtog i 2005 lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. (L nr. 520 af 21. juni 2005), som trådte i kraft 1. juli Loven er en rammelov, som giver mulighed for, at relevante ministre kan fastsætte nærmere regler om obligatorisk indhentelse af børneattest, inden myndigheder og private fysiske og juridiske personer ansætter eller beskæftiger personale, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Følgende ministerier har udstedt bekendtgørelser om indhentelse af børneattester: Erhvervs- og Vækstministeriet, Ministeriet for Børn og Undervisning, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Social- og Integrationsministeriet, Miljøministeriet, Ligestillings- og Kirkeministeriet, Kulturministeriet samt Justitsministeriet (som omfatter ressortområdet fra det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration). Den 28. oktober 2010 fremsatte Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti henholdsvis beslutningsforslag nr. B 8 og nr. B 10 om en udvidelse af børneattestordningen. Begge beslutningsforslag lægger op til at udvide den personkreds, der skal indhentes børneattester på. Endvidere ønsker Dansk Folkeparti i sit beslutningsforslag at udvide ordningen til at omfatte eksisterende ansættelsesforhold. Begge beslutningsforslag rejser nogle væsentlige problemstillinger. De to beslutningsforslag havde udspring i en konkret sag, hvor en pædofilidømt var ansat ved en filmskole i en type ansættelsesforhold, som ikke var omfattet af de gældende regler. I forlængelse heraf nedsættes en tværministeriel arbejdsgruppe, som har til opgave at afdække, hvorledes der kan fastlægges en hensigtsmæssig grænsedragning for den personkreds og institutionskreds, der skal indhentes børneattester på. Arbejdsgruppen skal i den forbindelse belyse, i hvilket omfang der er behov for konsekvensændringer i bekendtgørelse nr. 218 af 27. K O M M I S S O R I U M O G A R B E J D S G R U P P E N S S A M M E N S Æ T N I N G

9 S I D E 1 0 marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisterbekendtgørelsen) og cirkulære nr. 63 af 29. juli 2005 om bl.a. indberetning af straffesager vedrørende seksuelt misbrug af børn m.v. begået af personer, der er ansat eller beskæftiget med børn. Arbejdsgruppen skal derudover udrede konsekvenserne af en eventuel udvidelse af børneattestordningen til eksisterende ansættelsesforhold samt en eventuel udvidelse til også at omfatte domme for overtrædelse af straffelovens 223 (om samleje med en person under 18 år, der bl.a. er betroet den pågældende til undervisning). Arbejdsgruppen skal også afdække, hvordan en størst mulig ensartethed sikres i de bekendtgørelser, som en række ministerier har udstedt i medfør af børneattestlovens 2. Endvidere skal arbejdsgruppen redegøre for eksisterende behandlingstilbud til personer med seksuelle tanker om børn. Endelig skal arbejdsgruppen afdække omfanget af de økonomiske og administrative konsekvenser, som en ændring af reglerne vil medføre, herunder kommunaløkonomiske konsekvenser. Den tværministerielle arbejdsgruppe består af følgende ministerier: Kulturministeriet (formand) samt Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Justitsministeriet (herunder også det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration), Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Erhvervs- og Vækstministeriet, Ministeriet for Børn og Undervisning, Social- og Integrationsministeriet, Miljøministeriet samt Ligestillings- og Kirkeministeriet. Kulturministeriet er sekretariat for udvalget. Udvalget skal afgive en redegørelse til kulturministeren senest 1. juni Kulturministeren vil orientere Retsudvalget og Kulturudvalget herom. Arbejdsgruppens sammensætning Bente Skovgaard Kristensen, kontorchef, Kulturministeriet, (formand) Jesper Jarnit, fuldmægtig, Justitsministeriet Lars Bender Andersen, fuldmægtig, Justitsministeriet Vibeke Møller Mikkelstrup, fuldmægtig, Beskæftigelsesministeriet Frederik Hjorth, fuldmægtig, Finansministeriet Lene Paikjær Jensen, fuldmægtig, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (indtil juni 2011) Susanne Beck Petersen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (fra juni 2011) K O M M I S S O R I U M O G A R B E J D S G R U P P E N S S A M M E N S Æ T N I N G

10 S I D E 1 1 Maja Marker, fuldmægtig, Social- og Integrationsministeriet Mette McPhail, specialkonsulent, Ministeriet for Børn og Undervisning Kirsten Lippert, fuldmægtig, Ministeriet for Børn og Undervisning Rasmus Rex, specialkonsulent, Ligestillings- og Kirkeministeriet Anna Thormann, fuldmægtig, Miljøministeriet Louise Vagner, fuldmægtig, Erhvervs- og Vækstministeriet (Konkurrence og Forbrugerstyrelsen) Sekretariat for arbejdsgruppen: Karen Søndergaard, fuldmægtig, Kulturministeriet (fra den 16. juni 2011) Maj Vestergaard K-Hafstrøm, fuldmægtig, Kulturministeriet (indtil den 16. juni 2011) Marie-Louise Helvang, fuldmægtig, Kulturministeriet Morten Bloch Eidner, fuldmægtig, Kulturministeriet Arbejdsgruppen har afholdt 3 møder i foråret Derudover har arbejdsgruppen inddraget Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i arbejdet med at afdække de økonomiske og administrative konsekvenser af arbejdsgruppens forslag, jf. kapitel 14. K O M M I S S O R I U M O G A R B E J D S G R U P P E N S S A M M E N S Æ T N I N G

11 S I D E REDEGØRELSENS OPBYGNING Denne redegørelse afspejler arbejdsgruppens drøftelser om de problemstillinger, som er adresseret i arbejdsgruppens kommissorium, jf. kapitel 2. Arbejdsgruppens overvejelser er gengivet i de enkelte kapitler. Desuden indeholder kapitel 15 en samlet oversigt over arbejdsgruppens overvejelser. Kapitel 4 indeholder en beskrivelse af de nuværende regler for indhentelse af børneattester samt baggrunden for disse regler. Dette kapitel indeholder også en beskrivelse af reglerne i Justitsministeriets indberetningscirkulære, som supplerer reglerne om indhentelse af børneattester. I kapitel 5 beskrives den systematik, som er anvendt i reglerne for at afgrænse hvilke personer, der skal indhentes børneattester på. Systematikken er baseret på fire kumulative betingelser, der alle skal være opfyldt, for at der skal indhentes børneattest på en person. De fire betingelser er uddybende gennemgået i kapitel 6-9. Disse kapitler indeholder også arbejdsgruppens overvejelser om eventuelle justeringer af de enkelte betingelser. Kapitel 10 indeholder en beskrivelse af problemstillinger, som er relateret til personafgrænsningen i reglerne om indhentelse af børneattester. I kapitel 11 redegøres der for de ansættelsesretlige konsekvenser ved eventuelt at udvide reglerne om indhentelse af børneattester til at omfatte eksisterende ansættelsesforhold. Dette kapitel er udarbejdet i samarbejde mellem Beskæftigelsesministeriet og Kulturministeriet. Kapitel 12 indeholder arbejdsgruppens udredning af konsekvenserne ved at inddrage domme m.v. vedrørende straffelovens 223 i reglerne om børneattester. Dette kapitel er udarbejdet af Justitsministeriet. R E D E G Ø R E L S E N S O P B Y G N I N G

12 S I D E 1 3 I Kapitel 13 findes en beskrivelse af behandlingstilbud til personer med seksuelle tanker om børn. Dette kapitel er udarbejdet i samarbejde mellem Social- og Integrationsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Justitsministeriet og Kulturministeriet. Kapitel 14 indeholder arbejdsgruppens afdækning af de økonomiske og administrative konsekvenser ved at justere reglerne om indhentelse af børneattester. Dette kapitel er udarbejdet i samarbejde mellem arbejdsgruppens medlemmer og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som har foretaget beregningen de administrative konsekvenser. R E D E G Ø R E L S E N S O P B Y G N I N G

13 S I D E DEN NUVÆRENDE BØRNEATTESTORDNING Formålet med reglerne om indhentelse af børneattester er at sikre, at der fx ikke i dagtilbud eller foreninger ansættes eller beskæftiges personer, som er dømt for visse seksualforbrydelser begået mod børn. Børneattesterne har et forebyggende sigte og anvendes på ansættelsestidspunktet. Reglerne for indhentelse af børneattester skal ses i sammenhæng med det såkaldte indberetningscirkulære, hvorefter Rigsadvokaten underretter arbejdsgiveren m.v., når personer i eksisterende ansættelsesforhold m.v. bliver sigtet i visse sager om seksuelt misbrug af børn, og en række nærmere betingelser i øvrigt er opfyldt. Oprindeligt blev ordningen med børneattester indført som en frivillig ordning i Ordningen blev udvidet i 2005, således at det blev gjort lovpligtigt i en række tilfælde at indhente børneattest, jf. nedenfor afsnit 4.1 om den frivillige ordning og afsnit 4.2. om den obligatoriske ordning. I de tilfælde, hvor der i dag ikke er pligt til at indhente børneattester, kan arbejdsgiveren vælge at indhente en børneattest frivilligt, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Nedenfor beskrives de enkelte elementer af børneattestordningen samt rammerne for Rigsadvokatens underretning af arbejdsgivere m.v. i eksisterende ansættelsesforhold m.v Frivillig indhentelse af børneattester Muligheden for at indhente børneattester blev etableret i 2001, da Justitsministeriet indsatte følgende bestemmelse om børneattester i bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (kriminalregisterbekendtgørelsen). 36. Rigspolitichefen kan efter begæring til brug for ansættelse eller beskæftigelse af personer, der som led i ansættelsen eller beskæftigelsen har en direkte kontakt med børn under 15 år, D E N N U V Æ R E N D E B Ø R N E A T T E S T O R D N I N G

14 S I D E 1 5 videregive oplysninger fra efterforskningsdelen om afgørelser, som er eller har været optaget i afgørelsesdelen, og som omfatter overtrædelse af straffelovens 222, 222 jf. 224 og 225, og 235 samt om overtrædelse af 210 og 232, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år. Stk. 2. Videregivelse af oplysninger efter stk. 1 kan kun ske efter samtykke fra den, oplysningerne angår. 16 stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse. Stk. 3. I forbindelse med Rigspolitichefens videregivelse af oplysninger efter stk. 1 skal det tydeligt fremgå, at en uberettiget videregivelse kan straffes. Stk. 4. Ved skriftlig henvendelse til Rigspolitichefen kan en person få meddelelse om oplysninger, der er videregivet om den pågældende efter stk. 1. Bestemmelsen medfører, at alle som ansætter eller beskæftiger personer, der som led i ansættelsen eller beskæftigelsen har en direkte kontakt med børn under 15 år, frivilligt kan indhente børneattester hos Rigspolitiet, såfremt den pågældende person, der indhentes børneattest på, har givet sit samtykke. Bestemmelsen definerer også rammerne for indholdet af en børneattest. Børneattesterne indeholder således oplysninger om afgørelser, dvs. fældende domme m.v., om følgende typer straffelovsovertrædelser: Incest, samleje eller anden kønslig omgængelse med børn under 15 år, udbredelse eller besiddelse af børnepornografi og blufærdighedskrænkelse begået mod børn under 15 år. Oplysningerne på en børneattest hentes fra Kriminalregisterets efterforskningsdel. I modsætning til straffeattester hvor afgørelser hentes fra Kriminalregistrets afgørelsesdel, og derfor fremgår i en kortere årrække vil oplysninger på børneattesten fremgå i al den tid, hvor oplysningerne findes i Kriminalregisteret. Domme for grove sædelighedsforbrydelser slettes først fra Kriminalregisteret, når den registrerede fylder 80 år 4. Øvrige sædelighedsforbrydelser slettes, når der er forløbet minimum 20 år 5. Det nærmere tidsrum varierer alt afhængigt af, hvilken type krænkelse, der er tale om Obligatorisk indhentelse af børneattester Den tidligere regering vurderede i 2005, at der var behov for at indføre en egentlig pligt for offentlige myndigheder og foreninger m.v. til i relevante sammenhænge at gøre brug af muligheden for at indhente børneattester. 4 Jf. pkt og pkt. 4. i bilag 4 i kriminalregisterbekendtgørelsen. 5 Jf. pkt i bilag 4 i kriminalregisterbekendtgørelsen. D E N N U V Æ R E N D E B Ø R N E A T T E S T O R D N I N G

15 S I D E 1 6 Derfor fremsatte den tidligere regering et lovforslag om obligatorisk indhentelse af børneattester, som blev vedtaget i Folketinget. Lov nr. 520 af 21. juni 2005 om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. (børneattestloven) trådte i kraft den 1. juli For en række myndigheder, institutioner og private foreninger har det således siden 2005 været en pligt at indhente børneattester ved ansættelse eller beskæftigelse af personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Om baggrunden for lovforslagets fremsættelse fremgår bl.a. følgende af lovens forarbejder Antallet af anmeldte overgreb begået af ansatte med opgaver i forhold til børn er meget begrænset. Efter regeringens opfattelse er det imidlertid afgørende, at der gøres alt, hvad der er muligt, for at sådanne overgreb kan undgås etablering af en egentlig pligt må anses for bedst egnet til at sikre anvendelsen af børneattester og derfor også bedst egnet til at sikre, at befolkningen herunder ikke mindst forældrene også på dette område kan have tillid til de institutioner m.v., som danske børn tilbringer en væsentlig del af deres tid i. Børneattestloven er en rammelov, som finder anvendelse på offentlige forvaltningsmyndigheder og private fysiske og juridiske personer, jf. 1. Loven indebærer ikke i sig selv en pligt til at indhente børneattest, men er grundlaget for, at relevante ministre har fastsat nærmere regler (bekendtgørelser) om obligatorisk indhentelse af børneattester, inden myndigheder og private fysiske og juridiske personer ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgave, skal have direkte kontakt med børn under 15 år, jf. lovens 2. Loven giver også mulighed for, at det kan bestemmes, at forsætlig overtrædelse af reglerne for indhentelse af børneattester kan straffes med bøde, jf. lovens 2, stk. 4. Denne mulighed gælder dog ikke for offentlige forvaltningsmyndigheders overtrædelse. Endvidere kan juridiske personer (selskaber m.v.) pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 6 Lov nr. 520 af 21. juni 2005 blev ændret ved lov nr. 429 af 29. maj 2008, således at revisionsbestemmelsen i lovens 5, stk. 2, blev ophævet. D E N N U V Æ R E N D E B Ø R N E A T T E S T O R D N I N G

16 S I D E 1 7 Børneattestloven ændrer ikke på de formelle krav i forbindelse med indhentelse af børneattester, som følger af kriminalregisterbekendtgørelsens Det er derfor fortsat en forudsætning, at den person, som børneattesten vedrører, har givet sit samtykke til indhentelse af børneattesten. Det fremgår af forarbejderne til loven, at i tilfælde hvor den pågældende person ikke ønsker at give samtykke og hvor børneattest derfor ikke kan indhentes vil den pågældende myndighed m.v. ikke være berettiget til at ansætte vedkommende. En børneattest indeholder følsomme personoplysninger om strafbare forhold. Behandling af sådanne oplysninger kræver normalt forudgående udtalelse og/eller tilladelse fra Datatilsynet. Det fremgår imidlertid af børneattestlovens 4, at myndigheder og foreninger m.v. som indhenter børneattester på grundlag af regler udstedt i medfør af lovens 2, ikke skal foretage anmeldelse til eller indhente forudgående udtalelse eller tilladelse fra Datatilsynet i henhold til lov om behandling af personoplysninger kapitel 12 og 13 (persondataloven). Persondatalovens øvrige bestemmelser er ikke fraveget. Baggrunden for denne bestemmelse er uddybet nedenfor i kapitel Børneattestloven regulerer ikke, hvorvidt den pågældende myndighed, institution m.v. er berettiget til at ansætte en person, der har registreringer på sin børneattest ( positiv børneattest). Dette vil skulle afgøres af vedkommende arbejdsgiver i overensstemmelse med de ansættelsesretlige regler og principper, der gælder på området. Kulturministeriet, Ligestillings- og Kirkeministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Ministeriet for Børn og Undervisning, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Social- og Integrationsministeriet, Miljøministeriet samt Justitsministeriet (som omfatter ressortområdet fra det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration) har udstedt bekendtgørelser i medfør af lovens 2. Disse bekendtgørelser indeholder nærmere regler om indhentelse af børneattester på de enkelte ministeriers område. Konkret uddyber bekendtgørelserne de betingelser, som skal være opfyldt, for at institutioner m.v. og personer er omfattet af reglerne for indhentelse af børneattester. Disse betingelser er beskrevet nedenfor i kapitel 5. 7 Jf. lov om indhentelse af børneattester 3 D E N N U V Æ R E N D E B Ø R N E A T T E S T O R D N I N G

17 S I D E Omfanget af udstedte børneattester I perioden 1. april 2001 til 1. oktober 2004, dvs. inden etableringen af den obligatoriske indhentelse af børneattester, udstedte Rigspolitiet i alt børneattester, hvoraf der i 21 tilfælde blev videregivet oplysninger om domme om seksuelle overgreb mod børn (såkaldte positive børneattester). Af forarbejderne til børneattestloven fremgår det, at: de forventede offentlige økonomiske merudgifter ved lovforslaget forventes at beløbe sig til ca. 5 mio. kr. årligt. Heraf udgør 3,6 mio. kr. Rigspolitiets udgifter i forbindelse med indhentelse af oplysninger fra Kriminalregisteret. Dette svarer til en forventning om, at lovforslaget ville medføre, at mængden af indhentede børneattester ville stige med ca børneattester årligt. I 2010 udstedte Rigspolitiet børneattester heraf 64 positive børneattester, jf. tabel 1. Tabel 1: Udviklingen i udstedte børneattester. År Udstedte børneattester Heraf positive På idrætsområdet har idrætsorganisationerne DIF, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund siden 2008 undersøgt idrætsforeningernes indhentelse af børneattester og sideløbende iværksat informationskampagner om børneattestordningen. Den første undersøgelse fra 2008 viste, at omkring en fjerdedel af foreningerne aldrig eller kun nogle gange indhentede børneattesterne, mens det et halvt år senere var otte procent, der undlod at gøre det. I undersøgelsen fra 2010 var det seks procent, der fortsat ikke overholdt loven. Derfor gør idrætsorganisationerne løbende en indsats for at få alle foreninger til at indhente børneattester. D E N N U V Æ R E N D E B Ø R N E A T T E S T O R D N I N G

18 S I D E 1 9 Den seneste undersøgelse viste også, at næsten alle idrætsforeninger 96 procent ved, at det er et lovkrav, at indhente børneattester på nyansatte trænere og ledere m.v Rigsadvokatens underretning af arbejdsgiver m.v. om sager om seksuelt misbrug af børn I forbindelse med etableringen af den obligatoriske ordning for indhentelse af børneattester foretog Justitsministeriet en revision af det såkaldte indberetningscirkulære (cirkulære nr. 64 af 29. juli 2005). Dette cirkulære indeholder bl.a. regler om indberetning om straffesager mod offentlig ansatte samt om straffesager vedrørende seksuelt misbrug af børn m.v. begået af personer, der er ansat eller beskæftiget med børn. Det følger af indberetningscirkulæret, at indberetning om straffesager mod offentligt ansatte herunder sager om seksuelle krænkelser af børn, skal foretages af politiet, når der rejses sigtelse for en overtrædelse af straffeloven, jf. cirkulærets 3, stk. 1. Om videregivelse af disse oplysninger til arbejdsgiveren fremgår følgende af cirkulærets 6: 6. På grundlag af de indberetninger, der indsendes til Rigsadvokaten, underretter denne vedkommende ansættelsesmyndighed om sagen, når kendskab til sagen må antages at være af væsentlig betydning for ansættelsesmyndigheden i relation til den pågældendes ansættelsesforhold, og de hensyn, der taler for at underrette ansættelsesmyndigheden, klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningen angår. Det følger også af cirkulæret 8, at politiet skal foretage indberetning til Rigsadvokaten om straffesager mod personer, der som led i ansættelse eller beskæftigelse uden for den offentlige forvaltning har direkte kontakt med børn under 15 år, når der rejses sigtelse for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om seksuelle krænkelser af børn ( 222, 222, jf. 224 og 225 og 235 samt for overtrædelse af 210 og 232, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år). Reglerne for indberetning om personer, der som led i ansættelse eller beskæftigelse uden for den offentlige forvaltning har direkte kontakt med børn under 15 år, gælder for både hovedansættelsesforhold og for bi- og fritidsbeskæftigelse. Bestemmelserne omfatter således også personer, der har påtaget sig ulønnet arbejde fx i en idræts- eller spejderforening. Det må 8 Cirkulæret 7-9. D E N N U V Æ R E N D E B Ø R N E A T T E S T O R D N I N G

19 S I D E 2 0 antages, at der ikke stilles krav om et egentligt formaliseret ansættelsesforhold, fx i form af en ansættelseskontrakt. Også mere løst funderede beskæftigelsesforhold vil være omfattet af bestemmelserne, forudsat det kan lægges til grund, at der ikke er tale om arbejde udført ved en enkeltstående og kortvarig lejlighed. Herudover skal den pågældende som led i ansættelsen eller beskæftigelsen have direkte kontakt med børn under 15 år. Indberetning skal således alene ske, hvis den sigtede som et normalt led i sine arbejdsfunktioner m.v. har direkte kontakt med mindreårige børn. Om videregivelse af disse oplysninger til arbejdsgiveren m.v. fremgår følgende af cirkulærets 9: 9. På grundlag af de indberetninger, der indsendes til Rigsadvokaten, underretter denne vedkommende arbejdsgiver eller lignende om sagen, når kendskab til sagen må antages at være af væsentlig betydning for ansættelsen eller beskæftigelsen, og de hensyn, som taler for at underrette arbejdsgiveren, klart overstiger hensynet til den, oplysningerne angår. Stk. 2. I forbindelse med Rigsadvokatens videregivelse af oplysninger efter stk. 1 skal det tydeligt fremgå, at der pålægges tavshedspligt med hensyn til oplysningerne, jf. forvaltningslovens 27, stk. 3, og at uberettiget videregivelse af oplysningerne straffes Rigsadvokatens vurdering af de indberettede oplysninger Som det fremgår af cirkulærets 6 og 9 underretter Rigsadvokaten vedkommende arbejdsgiver eller lignende, når kendskab til sagen må antages at være af væsentlig betydning for ansættelsen eller beskæftigelsen, og de hensyn, som taler for at underrette arbejdsgiveren, klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningen angår. Oplysninger om strafbare forhold er fortrolige og må derfor som udgangspunkt ikke videregives til en anden forvaltningsmyndighed 9 eller til private 10. Spørgsmålet om videregivelse af de omhandlede oplysninger til arbejdsgiveren m.v. vil i overensstemmelse med reglerne om tavshedspligt bero på en konkret vurdering af, om hensynet til videregivelse af oplysningerne klart overstiger 9 jf. forvaltningslovens 28, stk. 1, og persondatalovens 8, stk. 2, 1. pkt., 10 jf. straffelovens 152 e, jf. 152 D E N N U V Æ R E N D E B Ø R N E A T T E S T O R D N I N G

20 S I D E 2 1 hensynet til hemmeligholdelse. Denne vurdering består af en toleddet prøvelse af hvorvidt: kendskab til sagen er af væsentlig betydning for arbejdsgiveren i relation til den pågældendes ansættelse eller beskæftigelse, hensynet til underretning overstiger hensynet til hemmeligholdelse. Kendskab til sagen af væsentlig betydning Det er en forudsætning for Rigsadvokatens underretning, at arbejdsgiveren m.v. har en væsentlig interesse heri, og at denne interesse relaterer sig til den pågældendes beskæftigelse. Bestemmelserne skal læses i lyset af cirkulærets øvrige bestemmelser 11, hvoraf det fremgår, at indberetningen til Rigsadvokaten bl.a. skal være ledsaget af oplysninger om den pågældendes ansættelsesforhold, herunder bl.a. arbejdsfunktion og stillingsbetegnelse eller tilsvarende oplysninger, hvor der er tale om bi- eller fritidsbeskæftigelse. Rigsadvokaten foretager på baggrund af de foreliggende oplysninger en konkret vurdering af, hvorvidt den aktuelle lovovertrædelse har nogen relevans for den pågældendes ansættelse eller beskæftigelse. Dette vil naturligvis navnlig være tilfældet, hvor lovovertrædelsen er direkte relateret til den pågældendes arbejdsopgaver, men i praksis er der imidlertid også sket underretning ved lovovertrædelser, der ikke har haft en direkte sammenhæng med arbejdsopgaverne, såfremt det i øvrigt har kunnet lægges til grund, at lovovertrædelsen havde relevans for den pågældendes ansættelsesforhold. Som et eksempel herpå kan nævnes sigtelser mod togførere for blufærdighedskrænkelse. Arbejdsgiveren m.v. skal have en væsentlig interesse i underretningen. Om dette er tilfældet vil normalt ikke give anledning til tvivl i sager om sædelighedsforbrydelser mod børn, idet en arbejdsgiver m.v. naturligt vil have en væsentlig interesse i at blive underrettet i sådanne sager, hvis den sigtede (fortsat) er beskæftiget med direkte kontakt til børn under 15 år. Hensynet til underretning overstiger hensynet til hemmeligholdelse Det skal også vurderes, om de hensyn, der taler for at underrette arbejdsgiveren m.v., klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningen angår. Ved vurderingen af hensynet til hemmeligholdelse indgår de skadevirkninger, som en videregivelse af oplysningen kan have for den ansatte, herunder med hensyn til muligheder for fremtidig ansættelse, beskæftigelse eller 11 Indberetningscirkulæret 4, stk. 2, og 8, stk. 2, D E N N U V Æ R E N D E B Ø R N E A T T E S T O R D N I N G

Vejledning om børneattester

Vejledning om børneattester Vejledning om børneattester Hvad er en børneattest? En børneattest er en særlig form for straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om domme m.v. om visse seksualforbrydelser begået mod børn

Læs mere

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv.

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. September 2009 Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. Formålet med lov om børneattester er at skabe et grundlag for en styrket indsats

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten!

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten! Idræt og byliv Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Husk børneattesten! loven kort fortalt I 2005 vedtog Folketinget en lov med krav om at indhente

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

Vejledning om offentlige straffeattester

Vejledning om offentlige straffeattester Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst)

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Sendes til: Rigspolitiet - Center for Almen Jura Kriminalregisteret Børnetattester, Polititorvet

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget. 2. udgave. 1. oplag 2008.

Læs mere

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse Bogtitel: Kap. Nr.: 4 PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002 4.10 Straffeattester Indholdsfortegnelse Brug af straffeattester og referencer ved ansættelse i Odense Kommune

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv.

Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. Betænkning nr. 1516 Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

2011 20-3. Bortvisning på grund af straffedom. 13. april 2011

2011 20-3. Bortvisning på grund af straffedom. 13. april 2011 2011 20-3 Bortvisning på grund af straffedom En læge klagede til ombudsmanden over at han på grund af en straffedom var blevet bortvist fra en stilling på et sygehus. Ombudsmanden kunne ikke kritisere

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Velkommen som fagmentor

Velkommen som fagmentor Velkommen som fagmentor Indhold Hvad er fagmentorer? Rammer for det frivillige arbejde Aftale om frivilligt arbejde som fagmentor Børneattest Hvad er det, du er i gang med at lave? Har du løst en lignende

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere.

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Praktikants tilskadekomst - personskade Hvis der alene er

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love Adoptionslov: Lov nr. 279 af 7/6 1972, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7/10 2014 ændret ved lov

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast

Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast kirkens/kirkernes navn(e) kirke(r) Sognemedhjælperen har det selvstændige ansvar for at løse de opgaver, som efter menighedsrådets beslutning

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv.

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv. Bilag 4.7 Praktikant tingskade Anmeldelsesskema Statens erstatningsordning er reguleret i bekendtgørelse nr. 845 af 30. juni 2010 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5.

er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5. Netværkskontrakt Parter Mellem de selvejende daginstitutioner: Folkebørnehaven Jyllingevej, Jyllingevej 39, 2720 Vanløse. CVR: 56464913 Børnehaven Skibelundvej, Skibelundvej 20, 2720 Vanløse. CVR: 63012319

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere