REDEGØRELSE FOR REGLER OM BØRNEATTESTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REDEGØRELSE FOR REGLER OM BØRNEATTESTER"

Transkript

1 REDEGØRELSE FOR REGLER OM BØRNEATTESTER Fra regeringens tværministerielle arbejdsgruppe

2 Udgivet i december 2011 af Kulturministeriet Nybrogade København K Rapporten kan læses og downloades på Kulturministeriets hjemmeside

3 INDHOLD 1. Indledning 7 2. Kommissorium og arbejdsgruppens sammensætning 9 3. Redegørelsens opbygning Den nuværende børneattestordning Frivillig indhentelse af børneattester Obligatorisk indhentelse af børneattester Omfanget af udstedte børneattester Rigsadvokatens underretning af arbejdsgiver m.v. om sager om seksuelt misbrug af børn Rigsadvokatens vurdering af de indberettede oplysninger Omfanget af indberetninger om sædelighedsforbrydelser mod børn under 15 år Institutions- og personafgrænsning i børneattestreglerne Systematikken i børneattestreglernes personafgrænsning Behov for justering af den nuværende personafgrænsning Overvejelser om betingelsen institutionskreds Særligt om nye institutionstyper på de enkelte ministeriers områder Overvejelser om betingelsen arbejdsfunktion Overvejelser om betingelsen direkte kontakt Konsekvensændringer i anden regulering Kriminalregisterbekendtgørelsen og indberetningscirkulæret Folkeoplysningsloven Frivillige foreninger m.v Overvejelser om betingelsen fast tilknytning 48

4 10. Øvrige overvejelser om personafgrænsningen i børneattestreglerne Personer, som har kontakt med børn via barnets ansættelsesforhold Enkeltmandsvirksomheder som udbyder tjenester rettet mod børn under 15 år Ægtefæller, samlevende og børn m.v Overvejelser om forholdet til persondatalovens regler Anvendelsen af børneattester i eksisterende ansættelsesforhold Afgrænsning af den berørte persongruppe Relevante arbejdsretlige grundsætninger Den danske model Ledelsesretten Øvrige aftalte ansættelsesvilkår Ansættelsesretlige problemstillinger i forhold til en udvidelse af børneattestloven Ansættelsesretlige problemstillinger, hvis den ansatte ikke samtykker Ansættelsesretlige problemstillinger, hvis der indhentes en positiv børneattest Opsamling af drøftelser om de ansættelsesretlige aspekter Inddragelse af domme m.v. vedrørende straffelovens Straffelovens bestemmelser om seksuelle krænkelser mod børn Indholdet af en børneattest Inddragelse af overtrædelser omfattet af straffelovens Behandlingstilbud til personer med seksuelle tanker om børn Den forebyggende indsats i forhold til mulige krænkere Behandling i forhold til krænkere Generelle behandlingstilbud for krænkere Behandlingstilbud for dømte krænkere Behandlings- og rådgivningstilbud i forhold til unge krænkere Behandlingstilbud for udviklingshæmmede krænkere 70

5 14. Økonomiske og administrative konsekvenser ved ændring af reglerne Beregningen af de økonomiske og administrative konsekvenser Antallet af børneattester på årsbasis Omkostninger pr. børneattest Opgørelsen af de samlede økonomiske og administrative konsekvenser Opsamling af arbejdsgruppens overvejelser 76

6 S I D E 7 1. INDLEDNING Folketinget vedtog i 2005 lov om indhentelse af børneattester m.v., som gør det obligatorisk at indhente børneattester i en række situationer. Reglerne om indhentelse af børneattester favner bredt. De dækker både kommunale nyansættelser af pædagoger i daginstitutioner, rejseselskabets ansættelse af børneguider og beskæftigelsen af den frivillige træner i den lokale fodboldklub m.v. Regeringen vil sikre, at reglerne også fremadrettet indeholder den rette balance, så vi beskytter børn og unge uden at kvæle det frivillige engagement i foreningerne m.v. i administrative byrder. Den tidligere regering nedsatte den 15. december 2010 en tværministeriel arbejdsgruppe, som har haft til opgave at afdække, hvorledes der kan fastlægges en hensigtsmæssig grænsedragning for den personkreds og institutionskreds, der skal indhentes børneattester på. Den nuværende regulering af indhentelsen af børneattester betyder, at der skal indhentes børneattester ved ansættelse af personer, som skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Der er ikke i arbejdsgruppens kommissorium lagt op til en gennemgribende omkalfatring af reglernes formål og struktur, men derimod en optimering af en velfungerende ordning. Arbejdsgruppen har derfor i sit arbejde lagt til grund, at den nuværende opbygning af reglerne bibeholdes. Arbejdsgruppen har redegjort for, hvorledes de eksisterende betingelser eventuelt kan justeres med henblik på at sikre en fortsat klar og hensigtsmæssig afgrænsning af de omfattede institutioner m.v. og personer. Børneattester kan ikke forhindre alle seksuelle krænkelser af børn, men de er et vigtigt redskab i kampen mod de seksuelle krænkelser, som foretages af voksne uden familiær relation til det krænkede barn. I N D L E D N I N G

7 S I D E 8 Rigshospitalet Sexologiske Klinik har i perioden lavet statistik over den formodede krænkers relation til ofre i aldersgruppen 0-6 år 1. Disse tal viser, at 10 % 2 af henvendelserne vedrørte sager, hvor den formodede krænker var pædagogisk personale/lærer eller en anden voksen uden for familien. I 49 % 3 af henvendelserne havde den formodede krænker en familiær relation til ofret. I 10 % af sagerne var den formodede krænker et barn uden for familien, mens den formodede krænkers relation til ofret i 31 % af tilfældene var uvis. Nærværende redegørelse udgør arbejdsgruppens afrapportering til kulturministeren. 1 Statusrapport for 2008 og 2009, Team for Seksuelt Misbrugte Børn, Rigshospitalet, Maj 2010; Tabel 4, side % af sagerne vedrørte pædagogisk personale/ lærer, mens 3 % vedrørte en anden voksen udenfor familien % af sagerne vedrørte fædre, 6 % var andre voksne i familien, 5 % var børn i familien og 3 % var stedfar/mors kæreste. I N D L E D N I N G

8 S I D E 9 2. KOMMISSORIUM OG ARBEJDSGRUPPENS SAMMENSÆTNING Kommissorium Det ligger regeringen meget på sinde at sikre, at vores børn og unge kan færdes trygt i skoler, institutioner og til fritidsaktiviteter. Folketinget vedtog i 2005 lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. (L nr. 520 af 21. juni 2005), som trådte i kraft 1. juli Loven er en rammelov, som giver mulighed for, at relevante ministre kan fastsætte nærmere regler om obligatorisk indhentelse af børneattest, inden myndigheder og private fysiske og juridiske personer ansætter eller beskæftiger personale, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Følgende ministerier har udstedt bekendtgørelser om indhentelse af børneattester: Erhvervs- og Vækstministeriet, Ministeriet for Børn og Undervisning, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Social- og Integrationsministeriet, Miljøministeriet, Ligestillings- og Kirkeministeriet, Kulturministeriet samt Justitsministeriet (som omfatter ressortområdet fra det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration). Den 28. oktober 2010 fremsatte Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti henholdsvis beslutningsforslag nr. B 8 og nr. B 10 om en udvidelse af børneattestordningen. Begge beslutningsforslag lægger op til at udvide den personkreds, der skal indhentes børneattester på. Endvidere ønsker Dansk Folkeparti i sit beslutningsforslag at udvide ordningen til at omfatte eksisterende ansættelsesforhold. Begge beslutningsforslag rejser nogle væsentlige problemstillinger. De to beslutningsforslag havde udspring i en konkret sag, hvor en pædofilidømt var ansat ved en filmskole i en type ansættelsesforhold, som ikke var omfattet af de gældende regler. I forlængelse heraf nedsættes en tværministeriel arbejdsgruppe, som har til opgave at afdække, hvorledes der kan fastlægges en hensigtsmæssig grænsedragning for den personkreds og institutionskreds, der skal indhentes børneattester på. Arbejdsgruppen skal i den forbindelse belyse, i hvilket omfang der er behov for konsekvensændringer i bekendtgørelse nr. 218 af 27. K O M M I S S O R I U M O G A R B E J D S G R U P P E N S S A M M E N S Æ T N I N G

9 S I D E 1 0 marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisterbekendtgørelsen) og cirkulære nr. 63 af 29. juli 2005 om bl.a. indberetning af straffesager vedrørende seksuelt misbrug af børn m.v. begået af personer, der er ansat eller beskæftiget med børn. Arbejdsgruppen skal derudover udrede konsekvenserne af en eventuel udvidelse af børneattestordningen til eksisterende ansættelsesforhold samt en eventuel udvidelse til også at omfatte domme for overtrædelse af straffelovens 223 (om samleje med en person under 18 år, der bl.a. er betroet den pågældende til undervisning). Arbejdsgruppen skal også afdække, hvordan en størst mulig ensartethed sikres i de bekendtgørelser, som en række ministerier har udstedt i medfør af børneattestlovens 2. Endvidere skal arbejdsgruppen redegøre for eksisterende behandlingstilbud til personer med seksuelle tanker om børn. Endelig skal arbejdsgruppen afdække omfanget af de økonomiske og administrative konsekvenser, som en ændring af reglerne vil medføre, herunder kommunaløkonomiske konsekvenser. Den tværministerielle arbejdsgruppe består af følgende ministerier: Kulturministeriet (formand) samt Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Justitsministeriet (herunder også det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration), Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Erhvervs- og Vækstministeriet, Ministeriet for Børn og Undervisning, Social- og Integrationsministeriet, Miljøministeriet samt Ligestillings- og Kirkeministeriet. Kulturministeriet er sekretariat for udvalget. Udvalget skal afgive en redegørelse til kulturministeren senest 1. juni Kulturministeren vil orientere Retsudvalget og Kulturudvalget herom. Arbejdsgruppens sammensætning Bente Skovgaard Kristensen, kontorchef, Kulturministeriet, (formand) Jesper Jarnit, fuldmægtig, Justitsministeriet Lars Bender Andersen, fuldmægtig, Justitsministeriet Vibeke Møller Mikkelstrup, fuldmægtig, Beskæftigelsesministeriet Frederik Hjorth, fuldmægtig, Finansministeriet Lene Paikjær Jensen, fuldmægtig, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (indtil juni 2011) Susanne Beck Petersen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (fra juni 2011) K O M M I S S O R I U M O G A R B E J D S G R U P P E N S S A M M E N S Æ T N I N G

10 S I D E 1 1 Maja Marker, fuldmægtig, Social- og Integrationsministeriet Mette McPhail, specialkonsulent, Ministeriet for Børn og Undervisning Kirsten Lippert, fuldmægtig, Ministeriet for Børn og Undervisning Rasmus Rex, specialkonsulent, Ligestillings- og Kirkeministeriet Anna Thormann, fuldmægtig, Miljøministeriet Louise Vagner, fuldmægtig, Erhvervs- og Vækstministeriet (Konkurrence og Forbrugerstyrelsen) Sekretariat for arbejdsgruppen: Karen Søndergaard, fuldmægtig, Kulturministeriet (fra den 16. juni 2011) Maj Vestergaard K-Hafstrøm, fuldmægtig, Kulturministeriet (indtil den 16. juni 2011) Marie-Louise Helvang, fuldmægtig, Kulturministeriet Morten Bloch Eidner, fuldmægtig, Kulturministeriet Arbejdsgruppen har afholdt 3 møder i foråret Derudover har arbejdsgruppen inddraget Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i arbejdet med at afdække de økonomiske og administrative konsekvenser af arbejdsgruppens forslag, jf. kapitel 14. K O M M I S S O R I U M O G A R B E J D S G R U P P E N S S A M M E N S Æ T N I N G

11 S I D E REDEGØRELSENS OPBYGNING Denne redegørelse afspejler arbejdsgruppens drøftelser om de problemstillinger, som er adresseret i arbejdsgruppens kommissorium, jf. kapitel 2. Arbejdsgruppens overvejelser er gengivet i de enkelte kapitler. Desuden indeholder kapitel 15 en samlet oversigt over arbejdsgruppens overvejelser. Kapitel 4 indeholder en beskrivelse af de nuværende regler for indhentelse af børneattester samt baggrunden for disse regler. Dette kapitel indeholder også en beskrivelse af reglerne i Justitsministeriets indberetningscirkulære, som supplerer reglerne om indhentelse af børneattester. I kapitel 5 beskrives den systematik, som er anvendt i reglerne for at afgrænse hvilke personer, der skal indhentes børneattester på. Systematikken er baseret på fire kumulative betingelser, der alle skal være opfyldt, for at der skal indhentes børneattest på en person. De fire betingelser er uddybende gennemgået i kapitel 6-9. Disse kapitler indeholder også arbejdsgruppens overvejelser om eventuelle justeringer af de enkelte betingelser. Kapitel 10 indeholder en beskrivelse af problemstillinger, som er relateret til personafgrænsningen i reglerne om indhentelse af børneattester. I kapitel 11 redegøres der for de ansættelsesretlige konsekvenser ved eventuelt at udvide reglerne om indhentelse af børneattester til at omfatte eksisterende ansættelsesforhold. Dette kapitel er udarbejdet i samarbejde mellem Beskæftigelsesministeriet og Kulturministeriet. Kapitel 12 indeholder arbejdsgruppens udredning af konsekvenserne ved at inddrage domme m.v. vedrørende straffelovens 223 i reglerne om børneattester. Dette kapitel er udarbejdet af Justitsministeriet. R E D E G Ø R E L S E N S O P B Y G N I N G

12 S I D E 1 3 I Kapitel 13 findes en beskrivelse af behandlingstilbud til personer med seksuelle tanker om børn. Dette kapitel er udarbejdet i samarbejde mellem Social- og Integrationsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Justitsministeriet og Kulturministeriet. Kapitel 14 indeholder arbejdsgruppens afdækning af de økonomiske og administrative konsekvenser ved at justere reglerne om indhentelse af børneattester. Dette kapitel er udarbejdet i samarbejde mellem arbejdsgruppens medlemmer og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som har foretaget beregningen de administrative konsekvenser. R E D E G Ø R E L S E N S O P B Y G N I N G

13 S I D E DEN NUVÆRENDE BØRNEATTESTORDNING Formålet med reglerne om indhentelse af børneattester er at sikre, at der fx ikke i dagtilbud eller foreninger ansættes eller beskæftiges personer, som er dømt for visse seksualforbrydelser begået mod børn. Børneattesterne har et forebyggende sigte og anvendes på ansættelsestidspunktet. Reglerne for indhentelse af børneattester skal ses i sammenhæng med det såkaldte indberetningscirkulære, hvorefter Rigsadvokaten underretter arbejdsgiveren m.v., når personer i eksisterende ansættelsesforhold m.v. bliver sigtet i visse sager om seksuelt misbrug af børn, og en række nærmere betingelser i øvrigt er opfyldt. Oprindeligt blev ordningen med børneattester indført som en frivillig ordning i Ordningen blev udvidet i 2005, således at det blev gjort lovpligtigt i en række tilfælde at indhente børneattest, jf. nedenfor afsnit 4.1 om den frivillige ordning og afsnit 4.2. om den obligatoriske ordning. I de tilfælde, hvor der i dag ikke er pligt til at indhente børneattester, kan arbejdsgiveren vælge at indhente en børneattest frivilligt, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Nedenfor beskrives de enkelte elementer af børneattestordningen samt rammerne for Rigsadvokatens underretning af arbejdsgivere m.v. i eksisterende ansættelsesforhold m.v Frivillig indhentelse af børneattester Muligheden for at indhente børneattester blev etableret i 2001, da Justitsministeriet indsatte følgende bestemmelse om børneattester i bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (kriminalregisterbekendtgørelsen). 36. Rigspolitichefen kan efter begæring til brug for ansættelse eller beskæftigelse af personer, der som led i ansættelsen eller beskæftigelsen har en direkte kontakt med børn under 15 år, D E N N U V Æ R E N D E B Ø R N E A T T E S T O R D N I N G

14 S I D E 1 5 videregive oplysninger fra efterforskningsdelen om afgørelser, som er eller har været optaget i afgørelsesdelen, og som omfatter overtrædelse af straffelovens 222, 222 jf. 224 og 225, og 235 samt om overtrædelse af 210 og 232, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år. Stk. 2. Videregivelse af oplysninger efter stk. 1 kan kun ske efter samtykke fra den, oplysningerne angår. 16 stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse. Stk. 3. I forbindelse med Rigspolitichefens videregivelse af oplysninger efter stk. 1 skal det tydeligt fremgå, at en uberettiget videregivelse kan straffes. Stk. 4. Ved skriftlig henvendelse til Rigspolitichefen kan en person få meddelelse om oplysninger, der er videregivet om den pågældende efter stk. 1. Bestemmelsen medfører, at alle som ansætter eller beskæftiger personer, der som led i ansættelsen eller beskæftigelsen har en direkte kontakt med børn under 15 år, frivilligt kan indhente børneattester hos Rigspolitiet, såfremt den pågældende person, der indhentes børneattest på, har givet sit samtykke. Bestemmelsen definerer også rammerne for indholdet af en børneattest. Børneattesterne indeholder således oplysninger om afgørelser, dvs. fældende domme m.v., om følgende typer straffelovsovertrædelser: Incest, samleje eller anden kønslig omgængelse med børn under 15 år, udbredelse eller besiddelse af børnepornografi og blufærdighedskrænkelse begået mod børn under 15 år. Oplysningerne på en børneattest hentes fra Kriminalregisterets efterforskningsdel. I modsætning til straffeattester hvor afgørelser hentes fra Kriminalregistrets afgørelsesdel, og derfor fremgår i en kortere årrække vil oplysninger på børneattesten fremgå i al den tid, hvor oplysningerne findes i Kriminalregisteret. Domme for grove sædelighedsforbrydelser slettes først fra Kriminalregisteret, når den registrerede fylder 80 år 4. Øvrige sædelighedsforbrydelser slettes, når der er forløbet minimum 20 år 5. Det nærmere tidsrum varierer alt afhængigt af, hvilken type krænkelse, der er tale om Obligatorisk indhentelse af børneattester Den tidligere regering vurderede i 2005, at der var behov for at indføre en egentlig pligt for offentlige myndigheder og foreninger m.v. til i relevante sammenhænge at gøre brug af muligheden for at indhente børneattester. 4 Jf. pkt og pkt. 4. i bilag 4 i kriminalregisterbekendtgørelsen. 5 Jf. pkt i bilag 4 i kriminalregisterbekendtgørelsen. D E N N U V Æ R E N D E B Ø R N E A T T E S T O R D N I N G

15 S I D E 1 6 Derfor fremsatte den tidligere regering et lovforslag om obligatorisk indhentelse af børneattester, som blev vedtaget i Folketinget. Lov nr. 520 af 21. juni 2005 om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. (børneattestloven) trådte i kraft den 1. juli For en række myndigheder, institutioner og private foreninger har det således siden 2005 været en pligt at indhente børneattester ved ansættelse eller beskæftigelse af personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Om baggrunden for lovforslagets fremsættelse fremgår bl.a. følgende af lovens forarbejder Antallet af anmeldte overgreb begået af ansatte med opgaver i forhold til børn er meget begrænset. Efter regeringens opfattelse er det imidlertid afgørende, at der gøres alt, hvad der er muligt, for at sådanne overgreb kan undgås etablering af en egentlig pligt må anses for bedst egnet til at sikre anvendelsen af børneattester og derfor også bedst egnet til at sikre, at befolkningen herunder ikke mindst forældrene også på dette område kan have tillid til de institutioner m.v., som danske børn tilbringer en væsentlig del af deres tid i. Børneattestloven er en rammelov, som finder anvendelse på offentlige forvaltningsmyndigheder og private fysiske og juridiske personer, jf. 1. Loven indebærer ikke i sig selv en pligt til at indhente børneattest, men er grundlaget for, at relevante ministre har fastsat nærmere regler (bekendtgørelser) om obligatorisk indhentelse af børneattester, inden myndigheder og private fysiske og juridiske personer ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgave, skal have direkte kontakt med børn under 15 år, jf. lovens 2. Loven giver også mulighed for, at det kan bestemmes, at forsætlig overtrædelse af reglerne for indhentelse af børneattester kan straffes med bøde, jf. lovens 2, stk. 4. Denne mulighed gælder dog ikke for offentlige forvaltningsmyndigheders overtrædelse. Endvidere kan juridiske personer (selskaber m.v.) pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 6 Lov nr. 520 af 21. juni 2005 blev ændret ved lov nr. 429 af 29. maj 2008, således at revisionsbestemmelsen i lovens 5, stk. 2, blev ophævet. D E N N U V Æ R E N D E B Ø R N E A T T E S T O R D N I N G

16 S I D E 1 7 Børneattestloven ændrer ikke på de formelle krav i forbindelse med indhentelse af børneattester, som følger af kriminalregisterbekendtgørelsens Det er derfor fortsat en forudsætning, at den person, som børneattesten vedrører, har givet sit samtykke til indhentelse af børneattesten. Det fremgår af forarbejderne til loven, at i tilfælde hvor den pågældende person ikke ønsker at give samtykke og hvor børneattest derfor ikke kan indhentes vil den pågældende myndighed m.v. ikke være berettiget til at ansætte vedkommende. En børneattest indeholder følsomme personoplysninger om strafbare forhold. Behandling af sådanne oplysninger kræver normalt forudgående udtalelse og/eller tilladelse fra Datatilsynet. Det fremgår imidlertid af børneattestlovens 4, at myndigheder og foreninger m.v. som indhenter børneattester på grundlag af regler udstedt i medfør af lovens 2, ikke skal foretage anmeldelse til eller indhente forudgående udtalelse eller tilladelse fra Datatilsynet i henhold til lov om behandling af personoplysninger kapitel 12 og 13 (persondataloven). Persondatalovens øvrige bestemmelser er ikke fraveget. Baggrunden for denne bestemmelse er uddybet nedenfor i kapitel Børneattestloven regulerer ikke, hvorvidt den pågældende myndighed, institution m.v. er berettiget til at ansætte en person, der har registreringer på sin børneattest ( positiv børneattest). Dette vil skulle afgøres af vedkommende arbejdsgiver i overensstemmelse med de ansættelsesretlige regler og principper, der gælder på området. Kulturministeriet, Ligestillings- og Kirkeministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Ministeriet for Børn og Undervisning, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Social- og Integrationsministeriet, Miljøministeriet samt Justitsministeriet (som omfatter ressortområdet fra det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration) har udstedt bekendtgørelser i medfør af lovens 2. Disse bekendtgørelser indeholder nærmere regler om indhentelse af børneattester på de enkelte ministeriers område. Konkret uddyber bekendtgørelserne de betingelser, som skal være opfyldt, for at institutioner m.v. og personer er omfattet af reglerne for indhentelse af børneattester. Disse betingelser er beskrevet nedenfor i kapitel 5. 7 Jf. lov om indhentelse af børneattester 3 D E N N U V Æ R E N D E B Ø R N E A T T E S T O R D N I N G

17 S I D E Omfanget af udstedte børneattester I perioden 1. april 2001 til 1. oktober 2004, dvs. inden etableringen af den obligatoriske indhentelse af børneattester, udstedte Rigspolitiet i alt børneattester, hvoraf der i 21 tilfælde blev videregivet oplysninger om domme om seksuelle overgreb mod børn (såkaldte positive børneattester). Af forarbejderne til børneattestloven fremgår det, at: de forventede offentlige økonomiske merudgifter ved lovforslaget forventes at beløbe sig til ca. 5 mio. kr. årligt. Heraf udgør 3,6 mio. kr. Rigspolitiets udgifter i forbindelse med indhentelse af oplysninger fra Kriminalregisteret. Dette svarer til en forventning om, at lovforslaget ville medføre, at mængden af indhentede børneattester ville stige med ca børneattester årligt. I 2010 udstedte Rigspolitiet børneattester heraf 64 positive børneattester, jf. tabel 1. Tabel 1: Udviklingen i udstedte børneattester. År Udstedte børneattester Heraf positive På idrætsområdet har idrætsorganisationerne DIF, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund siden 2008 undersøgt idrætsforeningernes indhentelse af børneattester og sideløbende iværksat informationskampagner om børneattestordningen. Den første undersøgelse fra 2008 viste, at omkring en fjerdedel af foreningerne aldrig eller kun nogle gange indhentede børneattesterne, mens det et halvt år senere var otte procent, der undlod at gøre det. I undersøgelsen fra 2010 var det seks procent, der fortsat ikke overholdt loven. Derfor gør idrætsorganisationerne løbende en indsats for at få alle foreninger til at indhente børneattester. D E N N U V Æ R E N D E B Ø R N E A T T E S T O R D N I N G

18 S I D E 1 9 Den seneste undersøgelse viste også, at næsten alle idrætsforeninger 96 procent ved, at det er et lovkrav, at indhente børneattester på nyansatte trænere og ledere m.v Rigsadvokatens underretning af arbejdsgiver m.v. om sager om seksuelt misbrug af børn I forbindelse med etableringen af den obligatoriske ordning for indhentelse af børneattester foretog Justitsministeriet en revision af det såkaldte indberetningscirkulære (cirkulære nr. 64 af 29. juli 2005). Dette cirkulære indeholder bl.a. regler om indberetning om straffesager mod offentlig ansatte samt om straffesager vedrørende seksuelt misbrug af børn m.v. begået af personer, der er ansat eller beskæftiget med børn. Det følger af indberetningscirkulæret, at indberetning om straffesager mod offentligt ansatte herunder sager om seksuelle krænkelser af børn, skal foretages af politiet, når der rejses sigtelse for en overtrædelse af straffeloven, jf. cirkulærets 3, stk. 1. Om videregivelse af disse oplysninger til arbejdsgiveren fremgår følgende af cirkulærets 6: 6. På grundlag af de indberetninger, der indsendes til Rigsadvokaten, underretter denne vedkommende ansættelsesmyndighed om sagen, når kendskab til sagen må antages at være af væsentlig betydning for ansættelsesmyndigheden i relation til den pågældendes ansættelsesforhold, og de hensyn, der taler for at underrette ansættelsesmyndigheden, klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningen angår. Det følger også af cirkulæret 8, at politiet skal foretage indberetning til Rigsadvokaten om straffesager mod personer, der som led i ansættelse eller beskæftigelse uden for den offentlige forvaltning har direkte kontakt med børn under 15 år, når der rejses sigtelse for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om seksuelle krænkelser af børn ( 222, 222, jf. 224 og 225 og 235 samt for overtrædelse af 210 og 232, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år). Reglerne for indberetning om personer, der som led i ansættelse eller beskæftigelse uden for den offentlige forvaltning har direkte kontakt med børn under 15 år, gælder for både hovedansættelsesforhold og for bi- og fritidsbeskæftigelse. Bestemmelserne omfatter således også personer, der har påtaget sig ulønnet arbejde fx i en idræts- eller spejderforening. Det må 8 Cirkulæret 7-9. D E N N U V Æ R E N D E B Ø R N E A T T E S T O R D N I N G

19 S I D E 2 0 antages, at der ikke stilles krav om et egentligt formaliseret ansættelsesforhold, fx i form af en ansættelseskontrakt. Også mere løst funderede beskæftigelsesforhold vil være omfattet af bestemmelserne, forudsat det kan lægges til grund, at der ikke er tale om arbejde udført ved en enkeltstående og kortvarig lejlighed. Herudover skal den pågældende som led i ansættelsen eller beskæftigelsen have direkte kontakt med børn under 15 år. Indberetning skal således alene ske, hvis den sigtede som et normalt led i sine arbejdsfunktioner m.v. har direkte kontakt med mindreårige børn. Om videregivelse af disse oplysninger til arbejdsgiveren m.v. fremgår følgende af cirkulærets 9: 9. På grundlag af de indberetninger, der indsendes til Rigsadvokaten, underretter denne vedkommende arbejdsgiver eller lignende om sagen, når kendskab til sagen må antages at være af væsentlig betydning for ansættelsen eller beskæftigelsen, og de hensyn, som taler for at underrette arbejdsgiveren, klart overstiger hensynet til den, oplysningerne angår. Stk. 2. I forbindelse med Rigsadvokatens videregivelse af oplysninger efter stk. 1 skal det tydeligt fremgå, at der pålægges tavshedspligt med hensyn til oplysningerne, jf. forvaltningslovens 27, stk. 3, og at uberettiget videregivelse af oplysningerne straffes Rigsadvokatens vurdering af de indberettede oplysninger Som det fremgår af cirkulærets 6 og 9 underretter Rigsadvokaten vedkommende arbejdsgiver eller lignende, når kendskab til sagen må antages at være af væsentlig betydning for ansættelsen eller beskæftigelsen, og de hensyn, som taler for at underrette arbejdsgiveren, klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningen angår. Oplysninger om strafbare forhold er fortrolige og må derfor som udgangspunkt ikke videregives til en anden forvaltningsmyndighed 9 eller til private 10. Spørgsmålet om videregivelse af de omhandlede oplysninger til arbejdsgiveren m.v. vil i overensstemmelse med reglerne om tavshedspligt bero på en konkret vurdering af, om hensynet til videregivelse af oplysningerne klart overstiger 9 jf. forvaltningslovens 28, stk. 1, og persondatalovens 8, stk. 2, 1. pkt., 10 jf. straffelovens 152 e, jf. 152 D E N N U V Æ R E N D E B Ø R N E A T T E S T O R D N I N G

20 S I D E 2 1 hensynet til hemmeligholdelse. Denne vurdering består af en toleddet prøvelse af hvorvidt: kendskab til sagen er af væsentlig betydning for arbejdsgiveren i relation til den pågældendes ansættelse eller beskæftigelse, hensynet til underretning overstiger hensynet til hemmeligholdelse. Kendskab til sagen af væsentlig betydning Det er en forudsætning for Rigsadvokatens underretning, at arbejdsgiveren m.v. har en væsentlig interesse heri, og at denne interesse relaterer sig til den pågældendes beskæftigelse. Bestemmelserne skal læses i lyset af cirkulærets øvrige bestemmelser 11, hvoraf det fremgår, at indberetningen til Rigsadvokaten bl.a. skal være ledsaget af oplysninger om den pågældendes ansættelsesforhold, herunder bl.a. arbejdsfunktion og stillingsbetegnelse eller tilsvarende oplysninger, hvor der er tale om bi- eller fritidsbeskæftigelse. Rigsadvokaten foretager på baggrund af de foreliggende oplysninger en konkret vurdering af, hvorvidt den aktuelle lovovertrædelse har nogen relevans for den pågældendes ansættelse eller beskæftigelse. Dette vil naturligvis navnlig være tilfældet, hvor lovovertrædelsen er direkte relateret til den pågældendes arbejdsopgaver, men i praksis er der imidlertid også sket underretning ved lovovertrædelser, der ikke har haft en direkte sammenhæng med arbejdsopgaverne, såfremt det i øvrigt har kunnet lægges til grund, at lovovertrædelsen havde relevans for den pågældendes ansættelsesforhold. Som et eksempel herpå kan nævnes sigtelser mod togførere for blufærdighedskrænkelse. Arbejdsgiveren m.v. skal have en væsentlig interesse i underretningen. Om dette er tilfældet vil normalt ikke give anledning til tvivl i sager om sædelighedsforbrydelser mod børn, idet en arbejdsgiver m.v. naturligt vil have en væsentlig interesse i at blive underrettet i sådanne sager, hvis den sigtede (fortsat) er beskæftiget med direkte kontakt til børn under 15 år. Hensynet til underretning overstiger hensynet til hemmeligholdelse Det skal også vurderes, om de hensyn, der taler for at underrette arbejdsgiveren m.v., klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningen angår. Ved vurderingen af hensynet til hemmeligholdelse indgår de skadevirkninger, som en videregivelse af oplysningen kan have for den ansatte, herunder med hensyn til muligheder for fremtidig ansættelse, beskæftigelse eller 11 Indberetningscirkulæret 4, stk. 2, og 8, stk. 2, D E N N U V Æ R E N D E B Ø R N E A T T E S T O R D N I N G

Vejledning om børneattester

Vejledning om børneattester Vejledning om børneattester Hvad er en børneattest? En børneattest er en særlig form for straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om domme m.v. om visse seksualforbrydelser begået mod børn

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. og folkeoplysningsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. og folkeoplysningsloven Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af Kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale

Læs mere

Vejledning om indhentelse af børneattest på Kulturministeriets område

Vejledning om indhentelse af børneattest på Kulturministeriets område Vejledning om indhentelse af børneattest på Kulturministeriets område Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. (børneattestloven) trådte i kraft den 1. juli 2005.

Læs mere

2011/1 LSF 99 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli Fremsat den 29. februar 2012 af Kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag. til

2011/1 LSF 99 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli Fremsat den 29. februar 2012 af Kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag. til 2011/1 LSF 99 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Fremsat den 29. februar 2012 af Kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv.

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. September 2009 Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. Formålet med lov om børneattester er at skabe et grundlag for en styrket indsats

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST

VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST Indhold ANSØGNING OM VIELSESBEMYNDIGELSE... 2 Ægteskabsloven... 2 LOV OM ÆGTESKABS INDGÅELSE OG OPLØSNING... 2 En vielse med

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Juridiske forhold i samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet

Juridiske forhold i samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet Vedrørende: Juridiske forhold i samarbejdet med frivillige Sagsnavn: Flagskib 1 - Aktivt medborgerskab og Frivillighed Sagsnummer: 15.00.00-A00-11-13 Skrevet af: Line Bøgelund Sand Forvaltning: Social

Læs mere

Lovovervågningsredegørelse om Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.

Lovovervågningsredegørelse om Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. Kulturudvalget (2. samling) L 88 - Bilag 2 Offentligt Lovovervågningsredegørelse om Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. 1 INDLEDNING... 1 1.1 BAGGRUNDSINFORMATION

Læs mere

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten!

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten! Idræt og byliv Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Husk børneattesten! loven kort fortalt I 2005 vedtog Folketinget en lov med krav om at indhente

Læs mere

27. april 2015 FM2015/105 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

27. april 2015 FM2015/105 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om pligt til at indhente børneattest (Udvidelse af anvendelsesområde) Afgivet

Læs mere

Forslag til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.

Forslag til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. M I N I S T E R I E T Kulturministeriet Departementalt udkast 23. september 2004 Forslag til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. 1. Loven gælder for offentlige

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Forslag. Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.

Forslag. Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. Lovforslag nr. L 157 Folketinget 2004-05 (2. samling) Fremsat den 13. april 2005 af kulturministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]!"#!"$! % &&&$!"$! Du har fra Rigspolitiet modtaget en positiv børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Ansøgning modtaget dato: Tilsynsførende: Ansøger: Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf.nr.: E-mail: Tidligere

Læs mere

Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater. Straffesager mod sundhedspersonale

Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater. Straffesager mod sundhedspersonale Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater DATO 26. no v e m be r 20 1 5 J O U R N A L N R. RA- 2 0 15-820- 0 0 28 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL

Læs mere

Vejledning om offentlige straffeattester

Vejledning om offentlige straffeattester Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Retningslinier for indhentelse af straffeattester

Retningslinier for indhentelse af straffeattester Emne: Retningslinier for indhentelse af straffeattester Indledning: Grundlag: Straffeattester/ 36-oplysning (børneattest) Der indhentes normalt ikke straffeattest eller andre oplysninger fra Kriminalregistret

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning Dato 21-12-2015 sbro Sagsnr. 4-1415-19/1 Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning af straffesager Internt notat om sundhedspersoners tavshedspligt og videregivelse af

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

AFTALE OM SAMARBEJDE. Den åbne skole/det åbne dagtilbud. Samarbejdet indgås mellem følgende parter. Dato: Samarbejdets indhold. Samarbejdets omfang

AFTALE OM SAMARBEJDE. Den åbne skole/det åbne dagtilbud. Samarbejdet indgås mellem følgende parter. Dato: Samarbejdets indhold. Samarbejdets omfang AFTALE OM SAMARBEJDE Den åbne skole/det åbne dagtilbud Samarbejdet indgås mellem følgende parter Dato: Skole/dagtilbud: Adresse: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Adresse: Kontaktperson: Telefon:

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

VIBORG FODSPORTS-FORENING Kirkebækvej Viborg Postbox Tlf PROJEKTBESKRIVELSE

VIBORG FODSPORTS-FORENING Kirkebækvej Viborg Postbox Tlf PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE Projektnavn: Koncept: Hovedansvarlig: Formanden Træner & Lederansættelser Vejledning ved ansættelse af trænere og ledere i VFF Arbejdsgruppen: Seniorformanden Ungdomsformanden Talentchefen

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Forvaltningslovens 27 og 32 Retsplejelovens 115 Persondatalovens 6, 7 og 8 Ny databeskyttelsesforordning 25/5-18 Retshåndhævelseslov (i kraft 30/4-17) 1,

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst)

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Sendes til: Rigspolitiet - Center for Almen Jura Kriminalregisteret Børnetattester, Polititorvet

Læs mere

BISTAND TIL BØRN OG UNGE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BISTAND TIL BØRN OG UNGE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love Servicelov uddrag ( 1-78, 83-84, 86, 101-101 a, 112-117, 123-123 d & 138-196): Lov nr. 573 af 24/6

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Børneattester i foreningslivet

Børneattester i foreningslivet gladsaxe.dk Børneattester i foreningslivet Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge 1 Kontakt ved generelle spørgsmål: Idrætskonsulent Pia Bagger Telefon 39 57 53 38 Mobil: 23 60 94 44 bkfpba@gladsaxe.dk

Læs mere

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO)

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Denne artikel gennemgår straffelovens definitioner af de forskellige former for seksuelle overgreb på børn. Straffelovens

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Inspirationsmateriale vedr. børneattester

Inspirationsmateriale vedr. børneattester Inspirationsmateriale vedr. børneattester Indledning Der hersker en del tvivl og usikkerhed om kravet om børneattester for flygtninge, der ansættes i dagtilbud, skoler o.lign. KL har derfor udarbejdet

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse Bogtitel: Kap. Nr.: 4 PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002 4.10 Straffeattester Indholdsfortegnelse Brug af straffeattester og referencer ved ansættelse i Odense Kommune

Læs mere

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget. 2. udgave. 1. oplag 2008.

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Børneattest. Indhenter I børneattester?

Børneattest. Indhenter I børneattester? Børneattest Lovgivningen kræver, at alle idræts- og spejderforeninger fra den 1. juli 2005 indhenter en børneattest, før de ansætter trænere, instruktører og holdledere, som skal have direkte kontakt med

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 148 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Det fremsatte lovforslag med bemærkninger og bilag fra bl.a. udvalgsbehandling kan ses på Folketingets hjemmeside / L 125.

Det fremsatte lovforslag med bemærkninger og bilag fra bl.a. udvalgsbehandling kan ses på Folketingets hjemmeside  / L 125. Til alle kommuner, organisationer m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orientering om Lov om obligatorisk dagtilbud til tosprogede

Læs mere

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt Indfødsretsudvalget 2013-14 IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM VIDEREGIVELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED SAGER OM INDFØDSRETS MEDDELELSE Sammenfatning: Straffelovens

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Indhentning af straffeattester

Indhentning af straffeattester Indhentning af straffeattester - ved ansættelser på børne- og ungeområdet 1) Indledning Bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister trådte

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 634 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. april 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Stephan Andreas

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Bekendtgørelse af arkivloven

Bekendtgørelse af arkivloven Bekendtgørelse af arkivloven Herved bekendtgøres lov nr. 1050 af 17. december 2002 med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 563 af 24. juni 2005 og lov nr. 532 af 6. juni 2007. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Karen Hækkerup / Freja Sine Thorsboe 2 Spørgsmål nr. 364 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes oplyse, om

Læs mere

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Informationsfolder Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Randers KFUM håndbold vil med denne informationsfolder fortælle om pædofili og klubbens holdning til dette område, der kræver særlig opmærksomhed.

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til:

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til: Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 7 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: maria.eun@skat.dk 25. november 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til lov

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 784 Offentligt Dok.: DFL40211 Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg Samrådsspørgsmål

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 18/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Poul Merrild, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 (Omtryk - 09-02-2017 - Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Ministeren Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende:

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende: Arbejdsmarkedsudvalget L 74 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Sendt til hlo@adir.dk og ope@adir.dk. 14. juli 2008 Vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1)

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1) LBK nr 291 af 22/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0001617 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere