Erfaringspædagogik & Professionslæring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erfaringspædagogik & Professionslæring"

Transkript

1 Pædagogisk Forsøgsklasse 09 II E VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Erfaringspædagogik & Professionslæring Delrapport Modul 7 September 2011 Udarbejdet af: Lene Lerbech Sørensen, sygeplejerske, Cand.cur., lektor Keld Bach Nielsen, sygeplejerske, Cand. Pæd.psych., lektor Vejleder på evalueringsprojektet: Karen Borgnakke, Professor, Københavns Universitet, Institut for Medier, Erkendelse og formidling Projektleder: Carsten Nielsen, sygeplejerske, Cand. Pæd.pæd., lektor 1

2 Indhold Denne projektrapport vedrørende 09 II E klassens forløb gennem modul 7 skal ses i forlængelse af tidligere rapport om modul 6/8 I (Eckhardt & Nielsen (2011). Således har begge evalueringer samme metodiske afsæt og opbygning. Det betyder, at Indledning, Den formulerede idé, Overordnede plan for undervisningen samt Analysestrategi er fælles med denne foregående rapport og ikke er medtaget i denne delrapport og er i indholdsfortegnelsen markeret med *. 1. Indledning. * 2. Den formulerede idé, plan og faktisk afholdte undervisning.. * 2.1 Antagelser om 09IIE * 2.2 Planlægning af modulerne * Undervisning og læring.. * Konkret planlægning og gennemførelse af undervisning Analysestrategi * 3.1 At indfange betydningsenheder ud fra materialets kvalitative karakter * 3.2 Tematisk analyse... * Undersøgelsesspørgsmål Præsentation af projektets fund Organisatoriske fund Sideløbende projektarbejde og undervisning betød begrænset fremmøde til undervisningen Underviserne udviste usikkerhed på den planlagte struktur for modul Valg af temaer/emner til fagundervisning blev gennemført med begrænset valgfrihed Underviserne var ikke strukturelt forberedte på inddragelse af studerendes kliniske erfaringer Ved midtseminar blev roller og funktion af hoved- og bivejleder udvisket og det kunne være svært at skelne mellem et teoretisk og et klinisk perspektiv

3 4.2 Pædagogiske eller læringsmæssige fund Undervisningen var for abstrakt og for lidt handlingsanvisende i de studerendes optik Projektopgave er en stor udfordring for de studerende Fællesrum Midtvejssem. øger motivationen hos flertallet af de studerende Undervisernes stressoplevelser smitter af på de studerende Læringsudbytte Karakterstatistik og mulige studenterevalueringer Professionsfaglige fund Projekt (proces) Roller Studerende: Vi har fået et bedre klassemiljø, men lærerne er nu underl Underviser: Hjælp, øh erfaringspædagogik, hvordan er det nu lige, det praktiseres? Studerende udviste stor selvstændighed i gennemførelse af og efterfølgende præsentation af studietur Diskussion Hjælp, øh erfaringspædagogik, hvordan er det nu lige, det praktiseres her på modul7? Højt humør og engagement under studieturen Sideløbende projektarbejde og undervisning Læringsudbytte Opsummering Litteratur Bilagsfortegnelse Bilag

4 2.2.2 Konkret planlægning og gennemførelse af undervisning Modul 7 - Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande. Modulet retter sig ligeledes mod pædagogiske og kommunikative aspekter og dilemmaer i patientsygeplejerske samspil. Fælles professionsfaglige problemstillinger for fagene sygepleje, farmakologi, psykolog, pædagogik og kommunikation: Forståelse af patientens identitet og mestring i et eksistentielt og psykologisk perspektiv. Sygepleje med fokus på: Relationer, interaktioner og samarbejde med henblik på forståelse af patient og pårørende samt støtte mod mental sundhed og mestring af egen livssituation (Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008) Planlagt undervisning på modul 7 Læringsmål, læseplan (se bilag 1), pensum og ECTS point i alle fag var identisk med de ordinære hold. Fagene var: sygepleje (6 ECTS-point) psykologi (2 ECTS-point) pædagogik (3 ECTS-point) kommunikation (2 ECTS-point) farmakologi (2 ECTS-point) - Viden og studiekompetence (ikke ECTS-fastlagt, men der blev gennemført 7 lektioner med videnskabsteori, skrivning af problembaseret opgave og søgning af forskningsbaserede kilder). I fagene sygepleje, psykologi, pædagogik samt kommunikation var de første lektioner fastlagte af underviserne, dernæst var der i fagene indlagt en valgtime, hvor de studerende ud fra egne ønsker og med afsæt i læseplanen skulle vælge hvilke temaer, som de ønskede undervisning i. De emner/temaer med dertilhørende litteratur, som de studerende fravalgte, var tænkt som selvstudie. I faget sygepleje var de første 4 lektioner fastlagt af underviser, 1 lektion til valg af emne samt 12 lektioner til selvvalgte emner, i alt 17 lektioner. De ordinære hold var planlagt til 39 lektioner. Ift. E-klassen var det besluttet, at de skulle have 2 lektioner i Sygeplejerskens ansvar og kompetence ved medicingivning sammen med de ordinære hold. Disse timer var eksklusiv de henholdsvis 17 og 39 lektioner. 4

5 I faget psykologi var de første 5 lektioner fastlagt af underviser, 1 lektion til valg af emne samt 5 lektioner til selvvalgte emner, i alt 11 lektioner. De ordinære hold var planlagt til 16 lektioner. I faget pædagogik var de første 5 lektioner fastlagt af underviser, 1 lektion til valg af emne samt 10 lektioner til selvvalgte emner, i alt 16 lektioner. Obligatorisk skriftlig øvelse på tegn var fravalgt. De ordinære hold var planlagt til 24 lektioner eksklusiv den obligatoriske skriftlige øvelse. I faget kommunikation var de første 4 lektioner fastlagt af underviser, 1 lektion til valg af emne, samt 6 lektioner til selvvalgte emner, i alt 11 lektioner. De ordinære hold var planlagt til 15 lektioner. På såvel E-klassen som de ordinære hold blev der afviklet obligatoriske kommunikationsøvelser, 30 timer i alt (grupper á 5-6 studerende over 6 dage i alt). I fagene farmakologi samt Viden og studiekompetence var der fastlagt henholdsvis 16 lektioner og 7 lektioner, som svarer til, hvad der gives på de ordinære hold. I disse fag var der ikke planlagt selvvalgte emner. Det reducerede antal lektioner var planlagt til at skulle konverteres til en projektopgave (kriterier for disse, se bilag 2). Projektarbejdet blev introduceret i slutningen af moduluge 1. De studerende blev tilbudt vejledning á 6 x 45 minutter med enten en hovedvejleder (teoriunderviser på E-klassen) eller en bi-vejleder (en udvalgt klinisk vejleder med baggrund i enten hjemmesygepleje eller psykiatrisk sygepleje). Faget pædagogik skulle medtænkes i projektopgaven som erstatning for den obligatoriske skriftlige opgave på de ordinære hold. Projektopgaven måtte maximalt omfatte tegn mod tegn på de ordinære hold. De studerende skulle aflevere opgaven i moduluge 9, de havde således 7 uger at arbejde med projektet. Igennem hele perioden havde de sideløbende teoriundervisning. Den afsluttende eksterne eksamen (kriterier for denne se bilag 3) med deltagelse af beskikket censor, skulle omfatte fagene sygepleje, psykologi og pædagogik. I de ordinære hold indgår faget pædagogik ikke. Der var afsat 30 minutter til den eksterne eksamen/pr. studerende mod 20 minutter på de ordinære hold, grundet faget pædagogik indgik. I forbindelse med projektopgaven var det planlagt, at der skulle afholdes et midtvejsseminar med deltagelse af kliniske vejledere (fra modul 6/8 I), hvis funktion var udmøntet som bi-vejledere 1 (se bilag) på projekterne. Midtvejsseminarerne skulle forløbe over 2 dage á 8 lektioner med deltagelse af alle studerende. 1 Bi-vejledernes funktion var udover at kunne vejlede med projektet også at hjælpe de studerende med at få adgang til relevante interviewpersoner i klinikken 5

6 I forhold til projektgrupperne skulle de studerende inddeles i 8 grupper, 4 grupper skulle fokusere på problemstillinger indenfor hjemmesygepleje og 4 grupper indenfor psykiatrisk sygepleje. Hver underviser skulle være hovedvejleder for 2 grupper svarende til de kliniksteder de havde været tilknyttet i modul 6/8 I. Alle projektgrupper skulle tage afsæt i selverfarede kliniske problemstillinger fra modul 6/8 I. Der var skemalagt en lektion til introduktion af modulet og en lektion til introduktion af projektet (Modulbeskrivelse M7 09 II og Læseplan M7 for 09IIE). Undervisningen skulle tilgodese: De problemstillinger de studerende havde genereret på seminar i deres modul 6/8 I, samt de emner, som var indeholdt i de studerendes projekter. Undervisningsmetoderne/formerne: Afsæt i dels fælles dialoger på baggrund af refleksionsspørgsmål, dels gruppearbejde samt tekstgennemgang. Undervisernes forventninger til studerende: Udsendte oplæg til samarbejdsaftale før undervisningsopstart på en fælleskonference: SAMARBEJDSAFTALER MED E-KLASSEN 15. NOVEMBER 2010 Nu skal vi være sammen de næste 10 uger, og det er væsentligt, at vi får et godt samarbejde, så I får mulighed for læring, og vi har mulighed for at støtte op om det. I forhold til det vi allerede har sammen, ville det være fint, hvis I ville udtale jer om, hvad I har af forventninger til os. Hvad skal vi vide om jer i det teoretiske rum, som vil skabe optimal læring for jer? Vores overvejelser: o Vi har forventning om, at I har læst til de respektive timer. o Vi har forventning om, at I møder motiveret op til timerne. o Vi har forventning om, at I melder ærligt ind, når der er noget, der ikke passer jer. Vi glæder os til et intensiveret samarbejde med jer, som gerne skulle bygge på åbenhed og ærlighed, vi regner med klare linjer, og glæder os til samarbejdet. Keld, Michala, Lene og Jette 6

7 3.2.1 Delprojektets undersøgelsesspørgsmål. (1) Hvordan blev undervisningen gennemført i forhold til det planlagte og hvilken betydning havde det for de studerendes læring? Hvorledes har de studerendes egne erfarede kliniske problemstillinger været inddraget i undervisningen Hvorledes har de studerende haft mulighed for indflydelse på undervisningsaktiviteterne? (klasserummet + projekt) Hvilken betydning har dette haft for deres læring? (klasserummet + projekt) Hvilken betydning har det haft for de studerendes læring at undervisningstilbud og projektudarbejdelse har fundet sted sideløbende (2) Hvilken betydning har det haft for de studerendes læring at undervisningstilbud og projektudarbejdelse har fundet sted sideløbende? Opsøgning af viden /teori og empiri hvorledes fandt det sted? Ny projektform/opgavetype betydning? Vejledningstilbud profiterede de studerende heraf og hvorledes Studerendes selvstændighed hvorledes kom den til udtryk ifm undervisningen i klasserummet og i projektet (3) Hvorledes lykkedes det at skabe et planlagt fællesrum og hvordan medvirkede det til at skabe forbindelse mellem det kliniske og teoretiske rum? Hvilken betydning har det haft for de studerendes integrering af teori og praktik at de har haft mulighed for inddragelse af bivejledere fra klinikken ift projektopgave. (4) Hvorledes oplever de studerende i 09 II E deres rolle som studerende på-vej-til-at-blivesygeplejerske og hvorledes oplever underviserne deres rolle som undervisere? 7

8 4. Fund i materialet modul 7 09 II E 4.1 Organisatoriske fund Sideløbende projektarbejde og undervisning betød begrænset fremmøde til undervisningen. De studerende blev opfattet som værende pressede, idet fremmødet generelt var meget svingende. Fraset projektintroduktion, midtvejsseminar samt farmakologiundervisning blev der registreret et fremmøde mellem 15 og 26 ud af 31 studerende i de forskellige observerede timer. Et andet aspekt underviserne observerede var, at flere studerende kom, når timerne var påbegyndt eller fravalgte at deltage i alle timerne. Et tredje aspekt underviserne iagttog, var, at mange af de fremmødte studerende var uforberedte, det vil sige at få havde læst teksterne, andre havde enten blot skimmet eller slet ikke set på teksterne (flere eksempler f.eks. O U 2, O U 3, O U 4 og O U 8). Flere studerende udtrykte, at de havde glædet sig til undervisningen, og at de syntes, at det var spændende fag på modul 7, de var sultne efter at få teori. Strukturen de mødte havde dog den effekt på dem, at det hele blev hevet ned på jorden (I m7 1). De oplevede at lærerne var stressede, da de skulle nå det hele på kortere tid det stressede mig (ibid.). De oplevede, at lærerne var underlagt et tidspres, udtrykt således: normalt har man det og det, men det kan vi ikke nå, det har vi valgt fra (ibid.) Underviserne udviste usikkerhed på den planlagte struktur for modul Valg af temaer/emner til fagundervisning blev gennemført med begrænset valgfrihed. Underviserne beskrev forskellige oplevelser af at afholde valg af undervisningstemaer til resterende antal lektioner i ens fag. En underviser reflekterede i sin logbog over sin plan for valg af indhold til de resterende lektioner i sit fag, hvor omdrejningspunktet var at holde et forsvarligt fagligt niveau og altså skære emner fra. Undervejs i den gennemførte valgproces opstod der en forhandling med klassen om, hvordan denne skulle foregå. Processen blev beskrevet som en god proces: Til disse lektioner havde jeg klargjort min stilling til de færre i lektioner, der er til rådighed, når de studerende skal have tid til deres projektarbejde. Jeg skal tilbyde undervisningsvalg, der er reel undervisning altså de studerende her i 09 II E skal have undervisning svarende til studerende på de ordinære hold, men i færre emner. Dette begrunder jeg med et forsøg på at opretholde det faglige niveau i undervisningen. Således har jeg på forhånd foretaget en opstilling af de valgmuligheder, som de studerende kan vælge mellem. I valget af to emner betoner jeg, at man kan vælge ud fra lyst /interesse eller hvad man har brug for til sit projekt. Dette fører til en situation, hvor emnerne X sammen med emnerne Y og Z kommer ind i en valgproces i klassen. Vi får talt om, hvordan vi kan få valgt to emner til undervisningen og altså ét emne fra. Det ender med, at alle fremmødte får to stemmer. Efter fordelingen af stemmer ender vi med at fokusere på Y og Z i de kommende lektioner. (LB U U 4). 8

9 Den valgproces var forskellig fra de tre øvrige fags. I disse fag mundede valgprocessen ud i så mange temaer som muligt ift. pensum og undervisningen på de ordinære hold i modul 7. F.eks. stod to undervisere overfor klassen og var ude i et ærinde med at sælge deres undervisningsemner til klassens valg. Først gennemgik underviserne deres valgte undervisningsemner til de på forhånd planlagte lektioner og dernæst lagde de op til, at de studerende skulle tænke på deres projektopgaver, dvs. de studerende skulle sørge for at anvende noget af pensumteksterne til deres projekt. De studerende havde ikke overblik over pensumteksterne, og det kan problematiseres, om der i valgsituationen egentlig var nogen form for selvstændig valg. En studerende udtrykte: I kan gøre, som I vil (O U 5). Ved valget af undervisningsemnerne i to af fagene fremkom de studerende med kritiske udtalelser om selve dét at skulle deltage i udvælgelsesprocessen ud fra tidligere erfaringer med valg af emner i de to øvrige fag [1½ uge tidligere]. De ønskede tydeligt at afkorte valgprocessen med begrundelsen: Fordi vi fik ikke så meget ud af det de sidste to gange (O U 9). En del studerende beskrev, at de var frustrerede over at skulle vælge mellem noget, de ikke kendte Underviserne var ikke strukturelt forberedte på inddragelse af studerendes kliniske erfaringer Underviserne knyttede i deres undervisning an til de studerendes erfarede kliniske problemstillinger både initialt og/eller som undervisningen skred frem. Dog var et dominerende træk, at fagene og disses egenart var i forgrunden, de studerendes kliniske erfaringer i baggrunden. Tilmed syntes undervisningen at tendere til, at det faglige indhold i fagene og en samtidig afdækning af de studerendes erfaringer blev to adskilte ting (observationer af undervisning, underviserlogbøger, I m7 2). En underviser beskrev sin undervisning til at være placeret mellem flere positioner, hvor studerendes erfaringer, projekt og fagets egenart udgjorde hver sin position: Jeg forsøgte at koble deres erfaringer, men det var mere faget og fagets egenart, der blev styrende. Og jeg tror, at jeg var forvirret over flere ting. Jeg var forvirret over, at de havde haft en klinik 6/8 I, hvor de havde produceret forskellige problemstillinger i forhold til temaerne [der var 4 fastlagte temaer, der var styrende på modul 6/8I red.]. Var det nu det, der skulle styre min undervisning i forhold til Modul 7, eller var det det, at de nu skulle i gang med et projekt, og var det det min undervisning skulle omhandle? Jeg tror, at jeg ligesom skulle forsøge at tilgodese alle mulige hensyn, og min egen fornemmelse var, at jeg kom til at falde mellem en masse forskellige stole. Jeg kunne ikke finde ud af, hvad mit ærinde var derinde (I m7 2). En anden underviser beskrev denne konflikt som et didaktisk forsøg på både at sikre et forudbestemt stof og at skulle honorere den overordnede valgte erfaringspædagogiske tilgang: Så tager vi lige det her, for at honorere det koncept vi er i, og så har vi et stof, som vi skal igennem. Og det skal vi igennem på kortere tid. Så forlader vi jeres erfaringer, og så har jeg lige 25 powerpoints, som vi lige skal igennem. Nu er 9

10 jeg lidt grov. Nu vil jeg sige lige omkring det med seksualitet, der var de rigtig meget på banen. Det kunne de rigtig godt relatere til. Og [et fag, red.] er også meget taknemmeligt at undervise i. Der kunne de hurtigt komme med noget. Men,.. men i mig selv oplevede jeg den der konflikt. (ibid). Det var sjældent, at der i undervisningen foregik en direkte refleksion over de studerendes selverfarede kliniske problemstillinger med kobling til lektionernes teorier og begreber. Underviserne brugte i stedet de kliniske eksempler som afsæt til på et abstrakt niveau at forklare, hvordan faglige begreber kan udmøntes indenfor de forskellige fags teorier (Observation af uv i fagene pædagogik, kommunikation og sygepleje). Fraværet af en direkte refleksion over de studerendes erfarede kliniske problemstillinger kunne på den ene side være et udtryk for, at der fra undervisernes side lå en implicit forventning om, at de studerende selv kunne foretage en vis kobling mellem det selverfarede kliniske problemstillinger og de faglige begreber knyttet til teorierne. I følgende uddrag fra datamateriale appellerer underviseren til de studerende om at have tidligere erfaringer med sig i undervisningen som mentale billeder og forståelser af sammenhænge: Og det, jeg så gjorde, var meget at appellere til: nu har I jo jeres erfaringer ude fra klinikken. Jeg vil gerne, at I hele tiden medtænker de patienter og borgere, som I har haft med at gøre. Det skal I hele tiden tænke med ind (I m7 2). Det var imidlertid ikke lige let for studenterne at hente erfaringer ud fra en teoritekst, hvilket følgende viser: Dette affødte spørgsmålet om, hvem er pårørende. Flere studerende bød ind og sagde at det var individuelt. I den sammenhæng formåede de ikke umiddelbart af sig selv at trække tråde til teksten og se sammenhængen. Da de blev gjort opmærksomme herpå var de helt med. (LB U U 10). Fraværet af en direkte refleksion kunne på den anden side være udtryk for, at underviserne ikke formåede at dvæle ved de studerendes erfaringer, men havde travlt med at gennemgå pensum, i kraft af en forestilling om at nå et bestemt pensum med færre undervisningstimer. Følgende uddrag af undervisers logbog understøtter dette: De 6 timer før jul går nogenlunde, men bærer præg af, at jeg jo ikke har så meget tid, som jeg plejer at have, så det bliver høj grad en formidling. Jeg repeterer hvad vi har haft af områder i seminar, hvor den pædagogiske del jo var som nr. 3 [der var udvalgt fire fokusfelter for seminarerne, red.] og beder dem koble undervisningen til deres konkrete patienter. Jeg når at høre nogle få fortælle om det på klassen, men må ellers erkende at jeg har stoftrængsel hvilket bevirker, at jeg må nedprioritere det. Det problematiserer de studerende og med rette, men jeg vælger at fortsætte med input (LB U U 9). En tredje mulighed kunne være, at underviserne havde en forestilling om, at de studerende var sultne efter teori og traditionel undervisning, dvs. gennemgang af teksten med fokus på centrale begreber. Følgende citat illustrerer dette: Min oplevelse var, at når jeg udlagde teorien for dem, holdt oplæg og stillede spørgsmål, var de mere engagerede end jeg nogle gange har oplevet fra de ordinære hold. På en måde virker E-klassen generelt til gerne at ville have kon- 10

11 kret viden serveret, jeg tolker det som en erkendelse af, at de er parate til at tage det ind, men også som, at nu er de på skolebænken, og det er ligesom deres forventning, at de får udlagt teksten her (LB U U 6) Ved midtseminar blev roller og funktion af hoved- og bivejleder udvisket og det kunne være svært at skelne mellem et teoretisk og et klinisk perspektiv. Midtvejsseminarerne var planlagt til at skulle forløbe over to dage med 6 lektioner hver dag. Intentionen var, at en gruppe studerende skulle præsentere deres foreløbige arbejde med deres projekt overfor vejledere og medstuderende. Dette betød, at hver gruppe udover sit eget seminar også skulle deltage i 5 andre seminarer ved at indgå i et slags reflekterende team med mulighed for at give hinanden inspiration til at komme videre i projektet. Efter ønske fra de studerende skete der en reduktion af deltagelse til én dag med fremlæggelse af eget projekt og diskussion af to andre gruppers projekter (O U 12). Mens teoriundervisernes fokus ved midtvejsseminaret var projektopbygning og integration af teorier, blev det ind imellem mere diffust, hvilket fokus den kliniske vejleder havde. Nogle gange var fokus identisk med teoriundervisernes, og andre gange fokuserede kliniske vejledere på en praktisk /klinisk vinkel på projektet. I datamaterialet blev denne diffuse position registreret ved observatørens til tider enten manglende skelnen mellem teoriunderviser (U) og klinisk vejleder (K) eller nogle gange ved helt at undlade at benævne de deltagende personer som U eller K. Dette kunne også fortolkes som et tidsmæssigt problem i at følge med i referering af de forskellige udsagn. En tredje fortolkning kunne være, at der ikke var en klar differentiering af rollefordeling og tilgang til projektet mellem underviser og klinisk vejleder. Tilgangen til og positionen som teoriunderviser og klinisk vejleder synes således ikke at have adskilt sig. Følgende eksempel kan understøtte, at klinisk vejleder bevægede sig ind på teoriunderviserens område ved at forholde sig til gruppens overvejelse af teori: Klinisk vejleder: Fra et praktisk perspektiv. Skal der foregå livsstilsændringer? Er det sygeplejerskens mål med kontakten til borgeren. Det kan være vanskeligt at se baggrund eller forgrund. Er det samspil eller livsstilsændring der er i forgrunden? Måske skal I overveje, om det skal handle om at ændre borgers liv. Eller skal I et skridt tilbage for at have mere fokus på relationen og livsstilsændring kommer lidt i baggrunden. Interview er bygget meget op omkring det med at møde borgeren og skabe relationer og tillid. I praksis kan det ofte være nok alene at hindre forværring i sygdommen. Måske er livsstilsændring ikke nødvendigvis det bedste mål. Zoffmann lægger netop op til mødet mellem borgeren og den professionelle. Det er den enkeltes valg, om hun vil ændre sig. Måske skal I langt hen i opgaven, før I får formuleret det gode spørgsmål (O U 13). 11

12 Derved blev det konstruerede rum overvejende af teoretisk indhold. Det var også eksempler på det modsatte, hvor en teoriunderviserer indtog en klinisk position sammen med klinisk vejleder. Følgende eksempel viser dette: Underviser +Klinisk vejleder: Vi trænger sammenstemmende til en præcisering af problemformuleringen. I problembeskrivelsen skal det stå skarpt, hvorfor dette område er interessant. Når I skriver eget hjem, skal I beskrive at døden kan foregå andre steder. Når I skriver cancerpatienter, skal der fremgå en begrundelse for, hvorfor netop denne gruppe er valgt. Jeg vil sige, at det faktisk er ret afgørende, at det foregår i private hjem. Specielt ved terminale forløb kan der være behov for ændringer i hjemmets normale indretning og rutiner. Det er et kernebegreb, at det foregår i eget hjem. Det skal være tydeligt, hvis perspektiv det belyses ud fra. Er det den pårørendes behov for støtte, der belyses? Er det sygeplejerskens opgaver som støtteperson der belyses? Det er vigtigt, at man er klar over, hvorfor man faktisk kommer i hjemmet. Her er det faktisk, fordi en borger er syg. Vigtigt at få forbindelsesleddet mellem den syge borger, pårørende og sygeplejersken (ibid.). Overordnet set beskrev de studerende det som positivt at præsentere deres projekter og at deltage i de øvrige seminarer en dag. Studerende, der deltog på seminar den første dag, gav udtryk for, at det havde været positivt med input og opbakning fra andre grupper, men at dagen kunne føles lang: Underviser: Hvordan har det været at sidde her i dag? Studerende: En lang dag, men det har været godt at få input fra andre grupper. Det er mest den første del og derefter drejer det sig kun om den ene gruppe, og resten bliver lidt kedeligt, da vi bliver koblet fra. Andre studerende nævner, at de også får en medlæring gennem at høre tilbagemelding til andre grupper. Godt at få lidt opbakning, så frustrationerne kommer lidt væk. Godt at læse andre opgaver, så man kan se, hvad der fungerer, og hvad der ikke gør. Jeg synes en time kunne være nok. Man kunne lave en lidt mere flydende planlægning ud fra behovene i grupperne. Strukturen er god nok, men tidsrammen er for fast. Ved den tredje vejledning, var tilbagemeldingerne for specifikke overfor en gruppe, og vi andre stod af. Det er måske lidt dobbelt, at der både skal sendes oplæg og laves mundtlig oplæg. (ibid.) Pædagogiske og læringsmæssige fund Undervisningen var for abstrakt og for lidt handlingsanvisende i de studerendes optik De studerende gav udtryk for, at deres egne erfarede kliniske problemstillinger ikke fik tilstrækkelig plads i undervisningen. De studerende havde, i lyset af erfaringer fra modul 1-4, forventninger om og behov for mere direkte refleksion mellem egne erfarede kliniske problemstillinger og teorier, end undervisningen på modul 7 gav mulighed for. Dette kom således til udtryk i både en undervisningsseance (O U 8) og under fokusgruppeinterview med de studerende: Jeg synes lidt i det her modul, at vi har glemt, at vi skulle tage vores praksis med ind i undervisningen, fordi det har været så presset. Så synes jeg egentlig, vi har manglet de der eksempler. Sidste år synes jeg vi brugte de der eksempler rigtig meget. Hvordan kan I koble den her teori på det, I har oplevet ud i praksis? Det har ikke været helt så meget i det her modul (I m7 1). Flere af de studerende havde svært ved at begribe teorierne på modulet, da disse overvejende blev opfattet som abstrakte. De havde behov for mere undervisning og støtte, end de oplevede at få, samt anvisninger på, hvordan teorierne kunne bruges, da det var svært for dem selv at foretage koblinger 12

13 og se mening og sammenhæng mellem teori og praksis/klinik. Følgende citater kan understøtte dette: Da jeg sad og læste op til eksamen, var jeg i tvivl, om jeg rigtig havde forstået teorierne. Derfor manglede jeg lidt mere undervisning i de her teorier. Det var komplicerede teorier. Det var ikke bare sådan meget konkret som f.eks. anatomi og fysiologi. Det var mere abstrakt teori, hvor jeg havde brug for, at det var blevet forklaret mere grundigt. (ibid.) -- Jeg kom til timerne, selv om jeg ikke havde læst. Men jeg synes ikke, at jeg fik så forfærdeligt meget ud af de timer, for det var meget sådan overfladisk. Der var ikke sådan meget dybdegående. Det var meget sådan, hvad er det for et fagområde, og hvad har de forfattere tænkt, men ikke sådan dybdegående og heller ikke sådan, hvordan kan vi bruge det. Og at der så ligger så meget pensum, som vi selv skal læse op på, og så kan vi ikke kan få noget hjælp til det, der er svært. (ibid.) Projektopgave er en stor udfordring for de studerende Projektarbejdet blev introduceret i slutningen af moduluge 1. De studerende skulle aflevere projektrapporten i modul uge 9, det vil sige, de havde således 7 uger at arbejde med projektopgaven. Der var mulighed for vejledning (ramme 6 x 45 minutter) med enten en hovedvejleder (teoriunderviser på E-klassen) eller en bivejleder (en udvalgt klinisk vejleder med baggrund i enten hjemmesygepleje eller psykiatrisk sygepleje). Igennem hele perioden havde de studerende sideløbende teoriundervisning, der, i forhold til det traditionelle modul 7, var blevet reduceret i antal af undervisningslektioner. Om introduktionen til projektet bemærkede en observatør, at denne foregik som envejskommunikation med ganske få spørgsmål. Ingen studerende fremkom med overvejelser i denne lektion (O U 7). Det var undervisernes indtryk, at de studerende var frustrerede i kraft af, at de blev stillet overfor en ny opgavetype. Hos halvdelen af de studerende syntes frustrationerne udholdelige og naturlige, idet de dels i løbet af de første vejledninger knækkede koden i forhold til den nye opgavetype, dels havde et konstruktivt samarbejde i grupperne. Følgende uddrag af datamateriale kan understøtte dette: Første vejledning gruppen og jeg fik os hurtigt talt ind på hvad de vil fokusere på og hvorfor. Umiddelbart synes gruppen at fange hvad opgaven går ud på og hvordan de kan bygge problemstillingen op, foretage afgræsning med henblik på at nå frem til en problemformulering. Anden vejledning de studerende er blevet klar over at det vil være godt for dem at skrive spørgsmål ned undervejs i deres skriveproces, som de efterfølgende kan få vejledning på. Tredje vejledning gruppen har været lidt frustreret over, hvad der skulle være deres fokus, vejledningen hjalp med at minimere dette og de fik lagt en plan for deres videre arbejde, hvem de skal kontakte og en klarhed over, at de skal være mere præcise (LBEP 2) -- Gruppen var fra begyndelsen af projektperioden fokuseret på deres emne og hvordan de ville søge efter mulig empiri, igangværende litteratursøgning, tidsstrukturering af projektperioden. Alt i alt virker gruppen vældig strukturerede og til at arbejde godt sammen, de arbejder tillige meget selvstændigt (LBEP 6) 13

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

At bryde ensomheden ved at tale med andre

At bryde ensomheden ved at tale med andre At bryde ensomheden ved at tale med andre Samtalegruppe for unge med selvskadende adfærd med en narrativ og kognitiv tilgang Evalueringsrapport 2010 Birgitte Schjær Jensen CAFA Rapporten er udgivet i 2010

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring - det sete afhænger af perspektivet INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION OG LÆSEVEJLEDNING 4 AAU STUDIEFORM 5 Studieording

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 KAPITEL 2 INFORMANTER OG KONTEKST 13 TILVALG OG FRAVALG 13 MØDE MED FORÆLDRENE

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF JOBCENTER GREVE FOR LOKALT BESKÆFTIGELSESRÅD GREVE BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Del 1:

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

EVALUERING. Fokusgruppeinterview

EVALUERING. Fokusgruppeinterview EVALUERING. Evalueringen af den nuværende personlige uddannelsesplan er foregået ved hjælp af fokusgruppeinterview samt gennem dialog mellem praktik og skole ved erfa-gruppemøder. Denne metode er valgt,

Læs mere

KONFLIKTHÅNDTERING I PRAKSIS

KONFLIKTHÅNDTERING I PRAKSIS KONFLIKTHÅNDTERING I PRAKSIS KONFLIKTHÅNDTERING I PRAKSIS Tilbagemelding på et kursusforløb med konflikthåndtering på arbejdspladsen Gennemført som led i ph.d.-projektet Arbejdspladskonflikter, kompetenceudvikling

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag

Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag Professionshøjskolen UCC Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag Et aktions- og interventionsprojekt i Helsingør Kommune Lene Herholdt og Susanne Arne-Hansen 01-07-2011 Indhold

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Lærende møder og konferencer i praksis

Lærende møder og konferencer i praksis Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn Lærende møder og konferencer i praksis People s Press Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn, 2006 1. udgave, 1.

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere