Behandling af sædelighedskriminelle i Anstalten ved Herstedvester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandling af sædelighedskriminelle i Anstalten ved Herstedvester"

Transkript

1 Februar 2006 Behandling af sædelighedskriminelle i Anstalten ved Herstedvester Afdelingsleder, cand.psych. Steen Mollerup, Anstalten ved Herstedvester Lektor, cand.stat. Gorm Gabrielsen, Center for Statistik, Handelshøjskolen i København Adm. overlæge, ph.d. Birgit Jessen-Petersen, Anstalten ved Herstedvester

2 2 Indholdsfortegnelse Baggrund. Indledning. Anstalten ved Herstedvesters historie.2 Anstalten ved Herstedvesters kapacitet.3 Ledelse og personale.4 Indsatte.5 Behandling af farlige sædelighedskriminelle.6 Indikationsområdet for kønsdriftdæmpende medicinsk behandling.7 Formålet med undersøgelsen.8 Undersøgelsens metode.9 Undersøgelsens data 2.0 Undersøgelsens datakilder 2. Resultater 2. Sociologiske og demografiske forhold 2.2 Kriminalitet - tidligere straffe 2.3 Kriminalitet - recidiv 2.4 Kriminelt recidiv i behandlingsgruppen 2.4. Opsummering 2.5 Kriminelt recidiv i sammenligningsgruppen 2.5. Opsummering 2.6 Vurdering af effekten af kønsdriftsdæmpende behandling på sædelighedsrecidiv 3. Sammenfatning Referencer Bilag

3 3 Baggrund. I lov om legal kastration fra 935, fremgik det af lovens 5, at det påhviler den, der underkastes sterilisation og kastration iht. denne lov at lade sig underkaste lægelig efterundersøgelse (Sand 939). Der foreligger imidlertid ikke tilsvarende love eller cirkulæremæssige krav, som forpligter Anstalten ved Herstedvester til at efterundersøge den gruppe af indsatte afsonere, som tilbydes og modtager kønsdriftdæmpende medicinsk behandling i Anstalten ved Herstedvester, eller at efterundersøge den gruppe af sædelighedskriminelle, som har været indsat i og modtaget anden form for behandling under afsoning. På den anden side må det anses for god lægelig behandlingsetik, at vurdere effekten af den lægelige behandling, som man tilbyder og giver til de indsatte samtidig med, at man tager de bivirkninger i betragtning, som behandlingen giver anledning til. Derudover må det anses for særdeles vigtigt, at vinde indsigt i og få vurderet, om indikationsområdet for den kønsdriftdæmpende medicinske behandling over en længere tidsmæssig periode har ændret eller udviklet sig set i forhold til, hvor somatisk og psykologisk/psykiatrisk indgribende behandlingen er. Endelig må man tage i betragtning, at den kønsdriftdæmpende medicinske behandling tilbydes til indsatte i et lukket fængsel som vilkår for frihedsgoder givet under straffuldbyrdelsen for eksempel i form af særvilkår i forbindelse med udgang, prøveløsladelse og prøveudskrivning af forvaring, hvilket indebærer visse etiske problemstillinger. Det har derfor været magtpåliggende for Direktoratet for Kriminalforsorgen og for ledelsen i Anstalten ved Herstedvester og især for tidligere administrerende overlæge, Heidi Hansen, som behandlingsansvarlig, at en sådan undersøgelse blev iværksat og gennemført på videnskabelig basis, således at behandlingsregimet og resultaterne kunne dokumenteres. Dette er baggrunden for denne empiriske undersøgelse.

4 4. Indledning.. Anstalten ved Herstedvesters historie Anstalten ved Herstedvester blev taget i brug i 935 som nyopført anstalt til de dengang nye sanktioner psykopatforvaring (tidsubestemt) og psykopatfængsel (tidsbestemt). Anstalten var ved sin opførelse et radikalt brud med traditionelt lukket fængselsbyggeri, idet man på et forholdsvis stort areal, lukket af en ringmur, opførte et antal fritliggende bygninger til husning af de indsatte. Fra Anstalten ved Herstedvesters start blev der til denne tilknyttet særlig lægelig ekspertise, og under overlæge G.K. Stürup udviklede anstalten sig til en international kendt behandlingsinstitution for psykisk afvigende kriminelle. Ved en ændring af straffeloven i 973, hvor f.eks. ungdomsfængsel, særfængsel og psykopatforvaring blev afskaffet, bibeholdt man muligheden for tidsubestemt forvaring af en mindre gruppe kriminelle (20-25), der anses for særlig farlige for andre mennesker (straffelovens 70)..2. Anstalten ved Herstedvesters kapacitet Anstalten har 33 lukkede pladser og 5 pladser på den åbne afdeling på Holsbjergvej. Af særlige afdelinger findes blandt andet en kvindeafdeling, en grønlænderafdeling og en visitationsafdeling for personer dømt for sædelighedskriminalitet. Anstalten modtager mænd og kvinder fra hele landet, der skal observeres eller har behov for psykiatrisk bistand, samt grønlandske domfældte, der er dømt til anbringelse på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark. Man modtager både fængselsafsonere med korte og lange straffe og undtagelsesvis varetægtsfængslede. Kriteriet for anbringelse i Anstalten ved Herstedvester er et behov for observation og psykiatrisk/psykologisk behandling og/eller et beskyttelseshensyn.

5 5.3. Ledelse og personale Anstaltens ledelse består af en fængselsinspektør (jurist) og en administrerende overlæge (psykiater) med fængselsinspektøren som øverste ansvarlige for institutionens almindelige administration, herunder den økonomiske forvaltning. Den administrerende overlæge har øverste ansvar for anstaltens behandlingsarbejde. Personalesammensætningen i anstalten består yderligere af 5 psykiatriske speciallæger, afdelingslæge (somatisk), 7 psykologer, 7 sygeplejersker, 7 socialrådgivere, tolke, præst, lærere og administrationspersonale samt 75 fængselsfunktionærer, i alt ca. 250 personer..4. Indsatte Anstaltens klientel udgøres fortrinsvis af indsatte med forstyrrelser og forandringer af personlighedsstruktur og adfærd. Kønsfordelingen er ca. 95 % mænd og 5 % kvinder, hvilket svarer til kønsfordelingen blandt kriminalforsorgens samlede klientel. Anstalten modtager traditionelt de sværest belastede sædelighedskriminelle og forvaringsdømte, grønlændere, der er dømt til anbringelse på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark, herefter benævnt grønlandsforvarede. De indsatte er ofte kriminelt, socialt, psykiatrisk, psykologisk og misbrugsmæssigt meget hårdt belastede. Ud af anstaltens kapacitet på 33 indsatte i den lukkede sektor er ca. 00 langtidsindsatte med domme på livstid, forvaring (tidsubestemt), grønlandske forvaringsdømte (tidsubestemt) eller indsatte, som er idømt fængsel på 8 år eller derover. I de seneste årtier er der sket en betydelig koncentration af indsatte i anstalten, som er dømt for forskellige former for sædelighedskriminalitet.

6 6.5. Behandling af farlige sædelighedskriminelle Behandlingen af de mest farlige sædelighedskriminelle har i Danmark gennemgået store ændringer indenfor de seneste årtier. I perioden fra 935 til 970 blev et væsentligt antal personer, dømt for sædelighedskriminalitet, kirurgisk kastreret for at modvirke tilbagefald til ny kriminalitet (recidiv). Efter massiv kritik, som blandt andet fokuserende på indgrebets irreversibilitet samt kriterierne for dets anvendelse, ophørte denne praksis i 970. Frem til slutningen af 980 erne var behandlingen af recidivfarlige sædelighedskriminelle herefter baseret på psykoterapeutisk intervention. I få tilfælde blev behandlingen suppleret med forskellige former for kønsdriftdæmpende medikamentel behandling. Med hensyn til recidivrate var denne behandling imidlertid ikke tilfredsstillende (Hansen 997). I 989 påbegyndte Anstalten ved Herstedvester medicinsk kastration af recidivfarlige sædelighedskriminelle ved hjælp af depotbehandling med præparaterne Androcur og Enanton (nu Procren) kombineret med psykoterapi. Procren er et gonadotropin, der påvirker hypofysen, initialt stimulerende, senere supprimerende og medfører et fald i plasma-testostron ( medicinsk kastration), mens androcur er et antiandrogen, der blokerer for testostrons virkning i organismen. Siden 989 er der påbegyndt behandling af 2-3 personer om året og aktuelt har 48 været i behandling. Siden denne behandlings påbegyndelse er ca. 35 personer blevet løsladt på vilkår af fortsat psykiatrisk/sexologisk behandling, inklusiv fortsat medikamentel behandling med kønsdriftsdæmpende medicin. Ved udslusning fra fængslet formidler fængslets psykiater kontakt til retspsykiatrisk afdeling Middelfart, for de personer, der bosætter sig på Fyn eller Sønderjylland, og retspsykiatrisk afdeling Risskov, for de personer der bosætter sig i midt og Nordjylland. De personer der bosætter sig på Sjælland fortsætter i ambulant behandling på Anstalten ved Herstedvester. I langt de fleste tilfælde er

7 7 behandlingen en af betingelserne for uledsaget udgang, prøveløsladelse eller prøveudskrivning, og hvis indsatte efter løsladelse nægter at modtage behandling, genindsættes han øjeblikkeligt. Den medicinske kastration har til formål i kombination med psykoterapi at befri den sædelighedskriminelle for tvangsprægede og voldelige seksuelle fantasier samtidig med, at man forsøger at nedsætte det seksuelle driftspres med henblik på at undgå nye seksuelle lovovertrædelser. Behandlingens formål er ikke at gøre den indsatte impotent. Kan den kastrerede undgå tvangsprægede tilskyndelser til sædelighedskriminalitet, men samtidig bevare lyst og evne til seksuel intimitet, kan dette synes ideelt, hvad angår reduktion af recidivfarlighed. Før behandlingen påbegyndes har den indsatte adskillige samtaler med psykiater/psykolog og observeres ofte over flere år. I løbet af denne observationsperiode foretages en grundig psykopatologisk undersøgelse. Hvis psykiater/psykolog efter observationsperioden skønner, at psykoterapi alene ikke kan forhindre tilbagefald til alvorlig sædelighedskriminalitet, indkaldes til en klinisk konference med deltagelse af alle personalegrupper (psykiatere, psykologer, jurister, socialrådgivere, sygeplejersker og fængselsfunktionærer), hvor det besluttes, om indsatte skal tilbydes behandling med kønsdriftsdæmpende medicin. Alle faggrupper bidrager med observationer foretaget i løbet af de år, den indsatte har været i Anstalten. Såfremt det besluttes at tilbyde den indsatte behandlingen, udarbejdes en grundig erklæring herom, som forelægges Retslægerådet. Såfremt rådet godkender, at behandlingen iværksættes, henvises den indsatte til samtale med Anstaltens eksterne endokrinologiske konsulent. Den indsatte underskriver samtykkeerklæring, efter at en liste over bivirkninger er gennemgået og udleveret til den indsatte. Når accept foreligger, gennemgår den indsatte en lang række undersøgelser, herunder blodprøver (blodprocent, nyrefunktionsprøver, leverprøver, kalkindhold i blod samt hormonanalyser), knoglescanning, og vægtkontrol. Når alle undersøgelser er foretaget, og der ikke findes kontraindikation for behandling med kønsdriftdæmpende medicin, startes den hormonelle behandling med injektion af Cyproteronacetat 300

8 8 mg intramuskulært hver 4. dag og et gonadotropin releasing hormon analog, Procren hver 3. måned. Der henvises til instruks (bilag ). Begge præparater virker som anført hæmmende på organismens produktion af mandligt kønshormon, testosteron. Androcur blokerer desuden testosterons vanlige effekt i organismen og modvirker derved også effekten af eventuel illegal indtagelse af mandligt kønshormon. Siden 997 har sager, der omhandler medicinske kastration, som vilkår for frihedsgoder, prøveløsladelse og prøveudskrivning som anført obligatorisk været forelagt for Retslægerådet. Såvel blodprøvetagning som samtaler med psykiater/psykolog fortsætter under behandlingen. Samtaler med ekstern endokrinologisk konsulent, sygeplejerske og Anstaltens afdelingslæge, der varetager behandling af de indsattes legemlige sygdomme kan arrangeres efter behov, for eksempel ved tegn på bivirkninger af den kønsdriftdæmpende behandling. Bivirkninger og reversibilitet: Fysiske bivirkninger Der kan uden supplerende behandling ske en irreversibel afkalkning af knoglerne. Derfor tilbydes altid supplerende kalkbehandling, hvis der er tegn på afkalkning af knogler. Der kan endvidere forekomme en dosisafhængig leverbeskadigelse. Påvirket leverfunktion medfører som oftest, at behandlingen bringes til ophør, hvorefter den toksiske beskadigelse ophører. Endvidere kan der forekomme enkelte andre bivirkninger, såsom vægtøgning, svedtendens samt brystspænding og forstørrelse af brysterne. Bivirkningerne er reversible med undtagelse af forstørrelse af brysterne, som kan bestå efter ophør med behandlingen.

9 Reversibilitet med hensyn til libido og potens 9 Foranlediget af en konkret klagesag udtalte lægemiddelstyrelsen i 2002, at spørgsmålet om reversibilitet ikke med fuld sikkerhed kunne besvares, men den kendsgerning at sædelighedskriminelle kan recidivere efter behandlings ophør, tyder på, at behandlingen er reversibel. Anstalten ved Herstedvester har forelagt spørgsmålet om reversibilitet for en speciallæge i urologi med særlig erfaring i behandling med de anvendte præparater (Androcur og Procren), idet disse præparater også anvendes til behandling af prostatacancerpatienter. Den pågældende har oplyst, at den kønsdriftdæmpende effekt ophører 3 til 9 måneder, efter at behandlingen afsluttes..6. Indikationsområdet for kønsdriftdæmpende medicinsk behandling Siden 989 har indikationsområdet for anvendelse af kønsdriftdæmpende medicinsk behandling stort set været uændret frem til i dag. Indikationsområdet er begrænset til følgende personer: Personer, der har begået og er dømt for recidiverende eller meget alvorlig personfarlig sædelighedskriminalitet, hvor social/adfærdsmæssigt psykoterapeutisk eller anden form for medicinsk behandling ikke alene er tilstrækkelig til at imødegå risiko for ny sædelighedskriminalitet, Personer, som ved mentalundersøgelsen og/eller under ophold i Anstalten ved Herstedvester vurderes som værende farlige. Det drejer sig således om personfarlige recidivtruede sædelighedskriminelle med lange straffe, oftest med tidsubestemt straf (forvaring), der tidligere har afsonet domme for sædelighedskriminalitet..7. Formålet med undersøgelsen Formålet med nærværende undersøgelse er: ) at beskrive den gruppe af sædelighedskriminelle, der tilbydes antihormonel kombinationsbehandling i Anstalten ved Herstedvester og

10 0 2) ved sammenligning af denne gruppe med andre sædelighedskriminelle, indsat i Anstalten ved Herstedvester på samme tidspunkt, at belyse indikationsområdet, forløb af behandling samt kriminelt recidiv til sædelighedskriminalitet..8. Undersøgelsens metode Undersøgelsen udføres som et casestudie Selve undersøgelsesgruppen udgøres af 36 personer, der under indsættelsen i Anstalten ved Herstedvester i perioden. januar 989 til. februar 2000 er påbegyndt medicinsk antiandrogen behandling. Som sammenligningsgruppe blev for hver undersøgelsesperson udvalgt to indsatte, dømt for sædelighedskriminalitet (og eventuelt andet) og indsat til afsoning i Anstalten ved Herstedvester umiddelbart før og efter undersøgelsespersonen. Sammenligningsgruppen udgøres af 73 personer..9. Undersøgelsens data Undersøgelsen omfatter: Undersøgelsesgruppen - 36 personer. Sammenligningsgruppen - 73 personer. 09 personer.

11 2.0. Undersøgelsens datakilder Der er indhentet oplysninger om samtlige 09 personer fra Anstalten ved Herstedvesters journaler, andre lægelige journaler, mentalobservationserklæringer, personundersøgelser og politiakter. Oplysningerne vedrører: Sociale forhold, forældres social status, undersøgtes opvækstforhold, boligforhold, skolegang, uddannelse i øvrigt, social gruppering, familierelationer, erhvervs- og indkomstforhold osv. Tidligere somatisk og psykisk sygdom. Misbrug, det vil sige redegørelse for tidligere og aktuelt misbrug, herunder art, varighed og sværhedsgrad. Psykiatrisk diagnose. Begavelse. Misbrugsdiagnoser. For undersøgelsesgruppen er der udført målinger af testosteron i blodet inden påbegyndelse af kønsdriftdæmpende medicinsk behandling. Endvidere er der fra kriminalregistret indhentet oplysninger om evt. kriminelt recidiv frem til 30. august Undersøgelsens deltagere Undersøgelsesdesignet er udarbejdet af overlæge dr.med. Jens Lund, Ålborg Psykiatriske Sygehus. Datamaterialet er indsamlet af afdelingsleder, cand. psych. Steen Mollerup, som har fungeret som projektleder for undersøgelsen, administrerende overlæge Birgit Jessen-Petersen har været klinisk ansvarlig for undersøgelsen, begge Anstalten ved Herstedvester. Lektor, cand. stat. Gorm Gabrielsen, Handelshøjskolen i København har forestået de statistiske analyser af undersøgelsesmaterialet. Undersøgelsen er godkendt af Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen. Endvidere har

12 2 undersøgelsen været forelagt for Den Videnskabsetiske Komite i København. Komiteen angav, at undersøgelsen ikke var omfattet af Lov om et videnskabsetisk komitesystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. Undersøgelsen er endvidere anmeldt til og godkendt af Datatilsynet. 2. Resultater Ved vurderingen af resultater af undersøgelsen må der tages hensyn til at begge grupper behandlingsgruppe og sammenligningsgruppe - hver for sig er inhomogene. De personer, der afsoner domme for sædelighedskriminalitet i Herstedvester, har enten begået alvorlig sædelighedskriminalitet, afsoner i Anstalten af beskyttelseshensyn og/eller har behov for psykiatrisk/psykologisk observation og behandling. De personer, der får tilbudt og modtager kønsdriftsdæmpende behandling, er omhyggeligt udvalgt udfra de tidligere beskrevne kriterier. Ved en traditionel case-control undersøgelse udvælges to grupper tilfældigt og den ene gruppe underkastes en given behandling. Behandlingens virkning vurderes ved at sammenligne effekten i den behandlede gruppe med effekten i den ubehandlede gruppe. I denne undersøgelse er behandlingsgruppen ikke udvalgt tilfældigt, idet de der er tilbudt kønsdriftsdæmpende behandling, netop er udvalgt ud fra den indikation, at behandlingen vurderes at kunne give gode resultater. En vurdering af resultater af behandlingen kan således ikke baseres på en sammenligning mellem behandlingsgruppen og sammenligningsgruppen. Man må især se på resultaterne i behandlingsgruppen isoleret, samt desuden støtte sig til en forsigtig sammenligning mellem de to grupper. Som det vil fremgå, har det dog været muligt at sammensætte en kontrolgruppe, dvs. en gruppe som er sammenlignelig med behandlingsgruppen. Blandt de mere markante forskelle mellem behandlings- og sammenligningsgruppen skal nævnes, at der i undersøgelsen indgår 0 personer fra Grønland, hvoraf 7 er idømt Grønlands-forvaring. 8 af

13 3 de 0 personer fra Grønland har modtaget kønsdriftsdæmpende behandling. Hertil kommer, at der indgår 0 udlændinge i undersøgelsen, men ingen af disse har modtaget kønsdriftsdæmpende behandling, Tabel. Denne undersøgelse kan ikke hvilket heller ikke har været formålet belyse årsagen til, at der er mange grønlændere, men ingen med andet oprindelsesland end Danmark, i behandlingsgruppen. Tabel : Etnisk oprindelse i behandlingsgruppen og sammenligningsgruppen Behandlingsgruppe Sammenligningsgruppe Dansk Grønlands-forvaring Øvrige Grønland Udland , Som forventet er domslængden meget forskellig i de to grupper, idet afgørelserne i behandlingsgruppen er alvorligere end i sammenligningsgruppen, Tabel 2. Der er for eksempel 39% i behandlingsgruppen, der er idømt forvaring, mod 5% i sammenligningsgruppen. Desuden kan det bemærkes, at der i både behandlingsgruppen og sammenligningsgruppen er 2 personer, der er idømt psykiatrisk særforanstaltning. Disse 4 personer hører til under retspsykiatrien, men kan være i Anstalten ved Herstedvester enten under en varetægtsfængsling eller fordi de venter på overflytning til et psykiatrisk hospital. De to personer i sammenligningsgruppen er indsat i Anstalten ved Herstedvester som varetægtsarrestanter sigtet for blandt andet sædelighedskriminalitet og senere overflyttet til retspsykiatrien efter at have modtaget dom til psykiatrisk særforanstaltning. De to personer i behandlingsgruppen omhandler én person, der primært var dømt til forvaring ( 70), hvorefter han afsonede i Anstalten ved Herstedvester i flere år indtil han fik foranstaltningsændring til anbringelse i lukket (sikret) institu-

14 4 tion for personer med vidtgående psykisk handicap. Den anden person i behandlingsgruppen var primært undergivet behandling i retspsykiatrien og i insufficient kønsdriftdæmpende behandling. Under denne behandling recidiverede han til ny sædelighedskriminalitet og overførtes derefter som varetægtsarrestant til Anstalten ved Herstedvester. Her satte man ham i sufficient kønsdriftdæmpende behandling. Han fik derefter ny dom til psykiatrisk særforanstaltning og overførtes igen til retspsykiatrien. Tabel 2: Dommenes art og længde i behandlingsgruppen og sammenligningsgruppen Behandlingsgruppe Sammenligningsgruppe Under 3 år 4 * år Livstid Forvaring Psykiatrisk Særforanstaltning Grønlands Forvaring * De fire personer (%) i behandlingsgruppen, som afsoner domme på under tre års fængsel, har alle en eller flere tidligere forstraffe (domme) for alvorlig sædelighedskriminalitet (voldtægt) 2. Sociologiske og demografiske forhold De sociologiske og demografiske oplysninger, samt oplysninger om misbrug, psykiatrisk diagnose mv., er indsamlet fra akterne, herunder personundersøgelser og mentalobservationer. Disse oplysninger er delvis baseret på de enkelte personers egne udsagn og kan derfor være behæftet med fejl. Erfaringsmæssigt vil mange personer for eksempel underrapportere problemer vedrørende forældre.

15 5 En række af disse variable er sammenfattet i Tabel 3, der viser, at begge grupper kan karakteriseres som omfattende meget ressourcesvage personer. En meget stor andel i begge grupper har således haft både faglige og sociale problemer i skolen, en stor andel har oplevet alkoholmisbrug hos en eller begge forældre, er blevet udsat for fysisk afstraffelse og har generelt haft en meget usikker barndom. En stor andel har højst 9 års skolegang og en meget stor andel har ingen uddannelse. I begge grupper har en stor andel et misbrug af alkohol og cannabis men meget få i begge grupper misbrugte andre rusmidler- og en stor andel er svagt begavede. I begge grupper er 89 % diagnosticeret med en dyssocial personlighedsstruktur (ICD-0). Det er værd at fremhæve, at kun ganske få 3% i behandlingsgruppen og 3% i sammenligningsgruppen har oplyst at være blevet seksuelt misbrugt i barndommen. Samtlige undersøgte variable fremgår af marginaltabellerne, bilag 3. Hvad angår variablen usikker barndom, er det undersøgerens samlede vurdering af alle foreliggende oplysninger om opvækstforhold. De psykiatriske diagnoser baserer sig på en gennemgang af hver enkelt sag med diagnosticering i henhold til forskningskriterierne i WHO s ICD- 0. Sadistisk adfærd er defineret som seksuelle praktikker over for offeret i form af ydmygelse, mishandling eller påføring af smerte med henblik på at opnå seksuel lyst eller tilfredsstillelse. Misbrug af alkohol er defineret som indtagelse af gennemsnitlig 6 genstande eller mere på tidspunktet for indexkriminalitet og/eller tidligere antabusbehandling. Misbrug af hash er defineret som et hvert forbrug af cannabis. Behandlingsgruppen adskiller sig dog på flere punkter fra sammenligningsgruppen. Der er således 67 % der har været institutionsanbragt (mod 42 % i sammenligningsgruppen), 83 % har et aktuelt (eller tidligere) alkoholmisbrug (mod 62 % i sammenligningsgruppen) og 50 % har indikation af sadistisk adfærd (mod 26 % i sammenligningsgruppen). Hertil er der en ikke sikkert statistisk signifikant tendens til, at der er flere svagt begavede i behandlingsgruppen (36%) sammenlignet med sammenligningsgruppen (20%) (p=0.06).

16 6 Tabel 3: Socio-demografiske forhold i behandlingsgruppen og sammenligningsgruppen Behandlingsgruppe Sammenligningsgruppe p-værdi Født i ægteskab 83 % 94 % Forældre skilt 29 % 37 % Faglige skoleproblemer 66 % 74 % Sociale skoleproblemer 77 % 73 % Alkoholmisbrug far 38 % 40 % Alkoholmisbrug mor 29 % 20 % Forsørgers kriminalitet 3 % 8 % Fysisk afstraffelse 33 % 37 % Usikker barndom 67 % 56 % 0.96 Ingen uddannelse 75 % 78 % 0.80 Dyssocial personlighed 89 % 89 % Skolegang højst 9 år 58 % 49 % Institutionsanbragt 67 % 42 % 0.04 * Seksuelt misbrugt 3 % 3 % Sadistisk adfærd 50 % 26 % 0.05 * Svagt begavet 36 % 20 % Misbrug alkohol 83 % 62 % * Misbrug cannabis 53 % 44 % * p<0,05 Behandlingsgruppen kan samlet karakteriseres som mere ressourcesvag end sammenligningsgruppen, men begge grupper indeholder en meget høj andel af indsatte med personlighedsforstyrrelser.

17 7 Der er ingen forskel på aldersfordelingen i behandlingsgruppen og sammenligningsgruppen, tabel 4. I begge grupper er medianalderen år, 75 % var under år i begge grupper, mens 25 % var under ca. 25 år i begge grupper. Den ældste var ved indsættelsen i Anstalten ved Herstedvester 65 år (behandlingsgruppen), mens den ældste i sammenligningsgruppen var 58 år. Tabel 4: Alder på tidspunkt for indsættelse i Herstedvester ved Indexdom i behandlingsgruppen og sammenligningsgruppen. Alder på tidspunkt for aktuel indsættelse (sp6) Maximum Percentile 75 Median Percentile 25 Minimum Antal Ja () Kriminalitet og forstraffe Disse variable bygger på registerdata, som ikke altid gør det muligt at skelne mellem gerningstidspunkter, domstidspunkter, indsættelser og varetægtsfængslinger. I denne undersøgelse er den eller de domme, en person afsoner ved udvælgelse til deltagelse i undersøgelsen, benævnt indexdommen (eller indexdommene) Alle tidligere domme samt den eller de aktuelle domme, som en person afsoner ved udvælgelse til undersøgelsen (Indexdommen), er sammenfattet til forstraffe. Se i øvrigt bilag 3, afsnit 7, hvor der er redegjort for dataindsamlingen vedr. kriminalitet. De 09 personer i undersøgelsen er idømt 597 tidligere domme i form af forstraffe, incl. indexdomme. Behandlingsgruppen er idømt 220 forstraffe, mens sammenligningsgruppen er idømt 377 forstraffe. En dom vil typisk omfatte flere forhold. Tabel 5 redegør for, hvilke typer af forhold de i alt 597 forstraffe omfatter.

18 8 Tabel 5: Antal domme, der omfatter hver af de 20 typer af forhold, der indgår i forstraffene for behandlingsgruppen og sammenligningsgruppen. Der henvises til bilag 2 for så vidt angår den registrerede kriminalitet. Drab etc. Vold i øvrigt Ildspåsættelse Grov narkokriminalit Lov om euforiserende Røveri Tyveri, hittegods Anden berigelses kri Hærværk Færdselslovsovertræd Straffelov iøvrigt Særlov iøvrigt Incest Voldtægt Samleje ved ulovlig Samleje ved udnyttel Mindreårige Samme køn Rufferi, pornografi Blufærdighedskrænkel Sædelighed domme Antal domme Behandling Sammenligning Variablen sædelighed omfatter domme med mindst et forhold vedrørende sædelighedskriminalitet. De to grupper har procentvis lige mange forstraffe, men der er flere forstraffe i behandlingsgruppen der omfatter sædelighedskriminalitet. Det ses af tabel 5, at i behandlingsgruppen omfatter 86 af de 220 forstraffe en voldtægt (39 %) mens 76 af de 377 forstraffe i sammenligningsgruppen omfatter voldtægt (20 %). I tabel 5 er desuden konstrueret en variabel sædelighed der sammenfatter alle sædelighedsforhold. 20 af de 220 domme i behandlingsgruppen omfatter mindst et forhold vedrørende sædelighedskriminalitet (55 %) mens 3 af de 377 forstraffe i sammenligningsgruppen omfatter mindst et forhold af sædelighedskriminalitet (30 %).

19 9 Dette forhold kan også udtrykkes på den måde at, i behandlingsgruppen har hver person gennemsnitligt 6, forstraffe (incl. index) mens dette tal for sammenligningsgruppen er 5,4 forstraffe. Der er ingen signifikant forskel mellem de to grupper, p = I behandlingsgruppen har hver person gennemsnitligt 3,2 forstraffe (incl. index) hvori der indgår sædelighedskriminalitet, mens dette tal for sammenligningsgruppen er,6 forstraffe. Der er signifikant forskel, p = Der er således i behandlingsgruppen en øget koncentration af sædelighedsrelaterede domme i forhold til sammenligningsgruppen. 2.3 Kriminalitet - recidiv De spørgsmål, der specielt er fokus på, er omfanget af kriminelt recidiv under den kønsdriftsdæmpende behandling samt omfanget af kriminelt recidiv efter ophør af den kønsdriftsdæmpende behandling. Da behandlingsgruppen og sammenligningsgruppen er forskellige, er recidivet i de to grupper behandlet hver sig.

20 Kriminelt recidiv i behandlingsgruppen For at få en oversigt er de 36 behandlede opdelt efter afgangsstatus Tabel 6. Tabel 6: Behandlingsgruppen opgjort efter afgangsstatus Afgangsstatus Antal Løsladt efter endt straf 3 Prøveløsladt i henhold til straffelovens 38 stk.. 0 Prøveudskrevet (fra forvaring) 6 Udstationerede 7 Overflyttet til Grønland (grønlandsk forvaring) 6 Afgået ved døden Benådning (for livstid Andet (overført til psykiatri) 2 36 I det følgende gøres rede for kriminelt recidiv i henhold til gruppering i tabel 6. For hver enkelt af de 36 behandlede personer er registreret afgørelse og kriminalitet for indexdommen (indexdommene). Desuden er for hver enkelt person (for hvilket det giver mening) registreret omfanget af kriminelt recidiv under behandling før afgang fra Anstalten ved Herstedvester, omfanget af kriminelt recidiv under behandling efter afgang fra Anstalten ved Herstedvester og omfanget af kriminelt recidiv efter behandling efter afgang fra Anstalten ved Herstedvester. Desuden er for hver enkelt person registeret, hvorvidt behandlingen er afsluttet eller stadig pågår på opgørelsesdatoen ( ), antal af dage den kønsdriftsdæmpende behandling har varet, samt antallet af afsoningsdage i Anstalten ved Herstedvester, tabel 7-6. I de følgende tabeller omtalt alene som 38, stk..

21 2 Der er 3 personer med afgangsstatus Løsladt efter endt straf. De er delt ud på 2 tabeller, Tabel 7 og Tabel 8, fordi to personer har afsluttet den kønsdriftsdæmpende behandling efter afgangen fra Anstalten ved Herstedvester. Den ene person i tabel 8 afsluttede behandlingen efter kun 24 dage før afgang fra Anstalten ved Herstedvester og kan således siges ikke at have gennemført behandlingen. Den første person (Tabel 7) afsoner som indexdom en ubetinget straf på 8 måneder for sædelighedskriminalitet mod mindreårige. Personen har intet kriminelt recidiv under behandling før afgang fra Anstalten ved Herstedvester, har dom for et tyveri og ulovlig omgang med hittegods under behandling efter afgang fra Anstalten ved Herstedvester, og har intet kriminelt recidiv efter afslutning af behandlingen. Personen har været i behandling 046 dage og er afgået ved døden efter afslutning af behandling, og efter afsluttet kontakt med Anstalten. Den nøjagtige dødsårsag er ikke Anstalten bekendt. Den anden person (Tabel 7) afsoner som indexdom en ubetinget straf på 36 måneder for sædelighedskriminalitet mod mindreårige. Personen har intet kriminelt recidiv under behandling før afgang fra Anstalten ved Herstedvester, intet kriminelt recidiv under behandling efter afgang fra Anstalten ved Herstedvester, og har intet kriminelt recidiv efter afslutning af behandlingen. Personen har været i behandling 259 dage og perioden efter afgang fra Anstalten ved Herstedvester til opgørelsesdato er 669 dage.

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile Beslutningsforslag nr. B 238 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. april 2010 af Marlene Harpsøe (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011. Delrapport om kvinder

Klientundersøgelsen 2011. Delrapport om kvinder Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om kvinder Af Nadja Lund-Sørensen & Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret september 2014 Indhold Klientundersøgelsen 2011...

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Anstalten Ved Herstedvester

Anstalten Ved Herstedvester Anstalten Ved Herstedvester Side 2 Fotograferet i 1950 Side 3 Anstaltens historie Anstalten ved Herstedvester blev opført i 1935 og var dengang ledelsesmæssigt underlagt Statsfængslet i Vridsløselille.

Læs mere

De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede?

De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede? De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede? Analysen er baseret på en registersamkørsel med data fra Danmarks Statistik og viser, at de indsatte i de danske fængsler har en markant anderledes

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. juni 2012 Sag 64/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Wilhelm Malling, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Ammassalik Kredsret den 1. juli

Læs mere

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter Udkast af 16. september 2014: Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter til høring i perioden den 26. september 2014 30. oktober 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Beskrivelse af ansvar og opgaver 3.

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Peter Kramp, Gorm Gabrielsen, E. Linde-Jensen og Tine Vigild. Preben Wolf, Flemming Balvig, Annika Snare og Berl Kutchinsky

Peter Kramp, Gorm Gabrielsen, E. Linde-Jensen og Tine Vigild. Preben Wolf, Flemming Balvig, Annika Snare og Berl Kutchinsky Forskningsrapport nr. 31 Alkoholvaner blandt kriminalforsorgens klientel. En undersøgelse af alkoholforbrug og -misbrug, behandlingsmotivation, behandlingsbehov mv. blandt indsatte i fængsler og klienter

Læs mere

Statistik 2012. Statistik 2012

Statistik 2012. Statistik 2012 Statistik 2012 Statistik 2012 1. Kriminalforsorgens statistik... 4 2. Tilgang af indsatte og klienter... 6 Tabel 2.1. Nyindsættelser i fængsler og arresthuse. Fordelt på køn og alder... 7 Tabel 2.2. Genindsættelser...

Læs mere

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt.

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt. Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder.

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. 6. Samlivssituation Enlig Samlevende Gift 7. Samlet doms

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Ansøgningsskema til alkoholbehandling

Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskemaet udfyldes så vidt muligt i samarbejde med en kontaktperson. Udfyldes af kontaktperson på nuværende institution Dato for udfyldelse: Kontaktperson:

Læs mere

Slutrapport. Forsøgsordning vedrørende en forstærket behandlingsindsats over for personer, der er dømt for seksualforbrydelser

Slutrapport. Forsøgsordning vedrørende en forstærket behandlingsindsats over for personer, der er dømt for seksualforbrydelser 1 Slutrapport Forsøgsordning vedrørende en forstærket behandlingsindsats over for personer, der er dømt for seksualforbrydelser (Lov nr. 274 af 15. april 1997 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

Ild som kommunikation

Ild som kommunikation Med støtte fra Ild som kommunikation Dorte Lystrup og Søren Holst Aalborg Universitet København d. 29. januar 2015 Kofoedsminde Danmarks eneste institution for domfældte udviklingshæmmede med sikrede afdelinger

Læs mere

Peter Kramp. led. overlæge Retspsykiatrisk Klinik Blegdamsvej 6B, 2 2200 København N. Camilla Bock

Peter Kramp. led. overlæge Retspsykiatrisk Klinik Blegdamsvej 6B, 2 2200 København N. Camilla Bock Peter Kramp led. overlæge Retspsykiatrisk Klinik Blegdamsvej 6B, 2 2200 København N Camilla Bock klinisk assistent Psykiatrisk Center Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø edoc 9175 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995.

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Udarbejdet for Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Af Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsenheden Vest -

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2009-350-0008

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2009-350-0008 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2009-350-0008 Behandlingen af straffesager vedrørende psykisk afvigende kriminelle og personer omfattet af straffelovens 70 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Årsrapport 2011 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup

Årsrapport 2011 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup Årsrapport 211 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup 1 Retspsykiatrisk OP team Årsrapport 211 Det retspsykiatriske OP er startet som et satspuljeprojekt i sommeren 21, teamet blev endeligt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 Sag 318/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. marts

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Program Hvem er jeg? Hvad er rationalet bag analyserne?

Læs mere

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V.

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. Afgørelser vedrørende vold, trusler m.v. mod offentlig mndighed ( 9) er omtalt i forbindelse med øvrige voldsforbrdelser. Dette afsnit omfatter alene trusler

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse Bogtitel: Kap. Nr.: 4 PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002 4.10 Straffeattester Indholdsfortegnelse Brug af straffeattester og referencer ved ansættelse i Odense Kommune

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 12. juli 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-350-0018

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 12. juli 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-350-0018 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 12. juli 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-350-0018 Indholdsfortegnelse: Behandlingen af straffesager vedrørende psykisk afvigende kriminelle

Læs mere

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Fup eller fakta Oversigt Definitioner Misbrug i befolkningen Misbrug i psykiatrien Misbrug i kriminalforsorgen Misbrug i retspsykiatrien Kriminalitet og misbrug

Læs mere

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes)

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes) Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: Dansk: Andet 4. Sprog / / 5. Alder. OBS! Kontaktperson: Tlf.: Dato:.. 6. Samlivssituation

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

KRIMINALITET OG SOCIAL BAGGRUND

KRIMINALITET OG SOCIAL BAGGRUND 22. oktober 2007 KRIMINALITET OG SOCIAL BAGGRUND Af Niels Glavind Skal man tegne en social profil af et samfund, kan man ikke nøjes med samfundets solside. Man må også se på dets skyggesider. Kriminalitet

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. november 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Andreas Christensen Sagsnr.: 2012-359-0030 Dok.: 596389 Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Information om afsoning af fængselsstraf

Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for afsoning af fængselsstraf. Hvis du vil vide mere, kan

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for unge født og opvokset i Danmark i henhold til 3 A i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 10. april 2002 J.nr.: 97-33/150-0594 MJE

NATURKLAGENÆVNET. 10. april 2002 J.nr.: 97-33/150-0594 MJE NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. april 2002 J.nr.: 97-33/150-0594 MJE Afgørelse i sagen om

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013 Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - ORDENTLIG - KONSEKVENT - SIKKER 2013 Tre principper bør være bærende for retspolitikken i Danmark. Den skal være ORDENTLIG, KONSEKVENT og SIKKER En

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 Sag 69/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Lund Poulsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Uummannaq Kredsret den 21.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 167/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Kriminalitet og psykosociale faktorer

Kriminalitet og psykosociale faktorer Kriminalitet og psykosociale faktorer - EN KORTLÆGNING AF PSYKOLOGUNDERSØGELSER BLANDT VARETÆGTSFÆNGSLEDE KØBENHAVNERUNGE MELLEM 14 OG 17 ÅR Udarbejdet af Dommervagtsprojektet marts 2012 INDHOLD INDLEDNING...

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017.

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017. København d. 22.september 2011 Til Sundhedsstyrelsen Uddannelse og autorisation Islands Brygge 67 2300 S E-post: Info@sst.dk Høringssvar fra i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #

$%!!!& & #(  +&,! #$! %,)%!% # $ %!)! #, %& - %%! &  #. - &!!.! - # ! " $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ". " +& &&!&,!" $! "! ",)! $!)!", & - "! & ". - &!"!"!"& ".! -,/ 2 ! " 00. 0$ / 0+$ 00 012 $ 0 3 ' 3 +2 / 1, 4!" 4 /, 5 3( 6 /$ +0 5, + & ' ( +0!& +1 +' +5

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Vejledning om offentlige straffeattester

Vejledning om offentlige straffeattester Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat

Læs mere

Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft.

Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft. Deltagerinformation Protokol inkl. Protokoltillæg 1 nr. CFEM345D2411 dateret 26-jan-2006. Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft. De Videnskabsetiske Komiteér

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson for forurettede og vidner

Læs mere

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte Samfundstjeneste Samfundstjeneste er alternativ til en fængselsstraf. Cirka 4000 mennesker idømmes hvert år en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, og nogle bliver løsladt tidligere fra en fængselsstraf,

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

Udviklingen i brugen af alternativ afsoning

Udviklingen i brugen af alternativ afsoning Udviklingen i brugen af alternativ afsoning - en statistisk analyse af anvendelsen af straffelovens paragraf 49, stk. 2 i perioden 1990-1998 Delrapport 1 November 1999 Lisbeth Hansen og Peter Løvgreenø

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag.

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Læseplan for SSP- området. Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Emnerne er dels specifikt rettet mod et

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013 Sag 76/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Odense den 29. maj 2012

Læs mere

Brug af særforanstaltninger over for psykisk syge kriminelle i et menneskeretligt perspektiv

Brug af særforanstaltninger over for psykisk syge kriminelle i et menneskeretligt perspektiv Brug af særforanstaltninger over for psykisk syge kriminelle i et menneskeretligt perspektiv Udredning nr. 4 Institut for Menneskerettigheder og Rådet for Socialt Udsatte 2006 3 Kolofon Kolofon Brug af

Læs mere

Kapitel 1 Arbejdsgruppens opgave

Kapitel 1 Arbejdsgruppens opgave Kapitel 1 Arbejdsgruppens opgave 1.1 Nedsættelse, kommissorium og sammensætning Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, nedsatte ved skrivelse af 5. marts 2001 en arbejdsgruppe, som skulle

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret. INDLEDNING Til brug ved Straffelovrådets drøftelser af strafferammer m.v. er der gennemført en undersøgelse af domspraksis på straffelovens område. Undersøgelsen sigter primært på en statistisk kortlægning

Læs mere

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri og misbrug

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri og misbrug 92 Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri misbrug Begrebskortet viser at mødet mellem læge patient kan skyldes forskellige henvendelsesårsager, som opstår i spændet mellem normalitet afvigelse.

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1068 af 06/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2008-730-0735 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1404

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere