Behandling af sædelighedskriminelle i Anstalten ved Herstedvester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandling af sædelighedskriminelle i Anstalten ved Herstedvester"

Transkript

1 Februar 2006 Behandling af sædelighedskriminelle i Anstalten ved Herstedvester Afdelingsleder, cand.psych. Steen Mollerup, Anstalten ved Herstedvester Lektor, cand.stat. Gorm Gabrielsen, Center for Statistik, Handelshøjskolen i København Adm. overlæge, ph.d. Birgit Jessen-Petersen, Anstalten ved Herstedvester

2 2 Indholdsfortegnelse Baggrund. Indledning. Anstalten ved Herstedvesters historie.2 Anstalten ved Herstedvesters kapacitet.3 Ledelse og personale.4 Indsatte.5 Behandling af farlige sædelighedskriminelle.6 Indikationsområdet for kønsdriftdæmpende medicinsk behandling.7 Formålet med undersøgelsen.8 Undersøgelsens metode.9 Undersøgelsens data 2.0 Undersøgelsens datakilder 2. Resultater 2. Sociologiske og demografiske forhold 2.2 Kriminalitet - tidligere straffe 2.3 Kriminalitet - recidiv 2.4 Kriminelt recidiv i behandlingsgruppen 2.4. Opsummering 2.5 Kriminelt recidiv i sammenligningsgruppen 2.5. Opsummering 2.6 Vurdering af effekten af kønsdriftsdæmpende behandling på sædelighedsrecidiv 3. Sammenfatning Referencer Bilag

3 3 Baggrund. I lov om legal kastration fra 935, fremgik det af lovens 5, at det påhviler den, der underkastes sterilisation og kastration iht. denne lov at lade sig underkaste lægelig efterundersøgelse (Sand 939). Der foreligger imidlertid ikke tilsvarende love eller cirkulæremæssige krav, som forpligter Anstalten ved Herstedvester til at efterundersøge den gruppe af indsatte afsonere, som tilbydes og modtager kønsdriftdæmpende medicinsk behandling i Anstalten ved Herstedvester, eller at efterundersøge den gruppe af sædelighedskriminelle, som har været indsat i og modtaget anden form for behandling under afsoning. På den anden side må det anses for god lægelig behandlingsetik, at vurdere effekten af den lægelige behandling, som man tilbyder og giver til de indsatte samtidig med, at man tager de bivirkninger i betragtning, som behandlingen giver anledning til. Derudover må det anses for særdeles vigtigt, at vinde indsigt i og få vurderet, om indikationsområdet for den kønsdriftdæmpende medicinske behandling over en længere tidsmæssig periode har ændret eller udviklet sig set i forhold til, hvor somatisk og psykologisk/psykiatrisk indgribende behandlingen er. Endelig må man tage i betragtning, at den kønsdriftdæmpende medicinske behandling tilbydes til indsatte i et lukket fængsel som vilkår for frihedsgoder givet under straffuldbyrdelsen for eksempel i form af særvilkår i forbindelse med udgang, prøveløsladelse og prøveudskrivning af forvaring, hvilket indebærer visse etiske problemstillinger. Det har derfor været magtpåliggende for Direktoratet for Kriminalforsorgen og for ledelsen i Anstalten ved Herstedvester og især for tidligere administrerende overlæge, Heidi Hansen, som behandlingsansvarlig, at en sådan undersøgelse blev iværksat og gennemført på videnskabelig basis, således at behandlingsregimet og resultaterne kunne dokumenteres. Dette er baggrunden for denne empiriske undersøgelse.

4 4. Indledning.. Anstalten ved Herstedvesters historie Anstalten ved Herstedvester blev taget i brug i 935 som nyopført anstalt til de dengang nye sanktioner psykopatforvaring (tidsubestemt) og psykopatfængsel (tidsbestemt). Anstalten var ved sin opførelse et radikalt brud med traditionelt lukket fængselsbyggeri, idet man på et forholdsvis stort areal, lukket af en ringmur, opførte et antal fritliggende bygninger til husning af de indsatte. Fra Anstalten ved Herstedvesters start blev der til denne tilknyttet særlig lægelig ekspertise, og under overlæge G.K. Stürup udviklede anstalten sig til en international kendt behandlingsinstitution for psykisk afvigende kriminelle. Ved en ændring af straffeloven i 973, hvor f.eks. ungdomsfængsel, særfængsel og psykopatforvaring blev afskaffet, bibeholdt man muligheden for tidsubestemt forvaring af en mindre gruppe kriminelle (20-25), der anses for særlig farlige for andre mennesker (straffelovens 70)..2. Anstalten ved Herstedvesters kapacitet Anstalten har 33 lukkede pladser og 5 pladser på den åbne afdeling på Holsbjergvej. Af særlige afdelinger findes blandt andet en kvindeafdeling, en grønlænderafdeling og en visitationsafdeling for personer dømt for sædelighedskriminalitet. Anstalten modtager mænd og kvinder fra hele landet, der skal observeres eller har behov for psykiatrisk bistand, samt grønlandske domfældte, der er dømt til anbringelse på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark. Man modtager både fængselsafsonere med korte og lange straffe og undtagelsesvis varetægtsfængslede. Kriteriet for anbringelse i Anstalten ved Herstedvester er et behov for observation og psykiatrisk/psykologisk behandling og/eller et beskyttelseshensyn.

5 5.3. Ledelse og personale Anstaltens ledelse består af en fængselsinspektør (jurist) og en administrerende overlæge (psykiater) med fængselsinspektøren som øverste ansvarlige for institutionens almindelige administration, herunder den økonomiske forvaltning. Den administrerende overlæge har øverste ansvar for anstaltens behandlingsarbejde. Personalesammensætningen i anstalten består yderligere af 5 psykiatriske speciallæger, afdelingslæge (somatisk), 7 psykologer, 7 sygeplejersker, 7 socialrådgivere, tolke, præst, lærere og administrationspersonale samt 75 fængselsfunktionærer, i alt ca. 250 personer..4. Indsatte Anstaltens klientel udgøres fortrinsvis af indsatte med forstyrrelser og forandringer af personlighedsstruktur og adfærd. Kønsfordelingen er ca. 95 % mænd og 5 % kvinder, hvilket svarer til kønsfordelingen blandt kriminalforsorgens samlede klientel. Anstalten modtager traditionelt de sværest belastede sædelighedskriminelle og forvaringsdømte, grønlændere, der er dømt til anbringelse på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark, herefter benævnt grønlandsforvarede. De indsatte er ofte kriminelt, socialt, psykiatrisk, psykologisk og misbrugsmæssigt meget hårdt belastede. Ud af anstaltens kapacitet på 33 indsatte i den lukkede sektor er ca. 00 langtidsindsatte med domme på livstid, forvaring (tidsubestemt), grønlandske forvaringsdømte (tidsubestemt) eller indsatte, som er idømt fængsel på 8 år eller derover. I de seneste årtier er der sket en betydelig koncentration af indsatte i anstalten, som er dømt for forskellige former for sædelighedskriminalitet.

6 6.5. Behandling af farlige sædelighedskriminelle Behandlingen af de mest farlige sædelighedskriminelle har i Danmark gennemgået store ændringer indenfor de seneste årtier. I perioden fra 935 til 970 blev et væsentligt antal personer, dømt for sædelighedskriminalitet, kirurgisk kastreret for at modvirke tilbagefald til ny kriminalitet (recidiv). Efter massiv kritik, som blandt andet fokuserende på indgrebets irreversibilitet samt kriterierne for dets anvendelse, ophørte denne praksis i 970. Frem til slutningen af 980 erne var behandlingen af recidivfarlige sædelighedskriminelle herefter baseret på psykoterapeutisk intervention. I få tilfælde blev behandlingen suppleret med forskellige former for kønsdriftdæmpende medikamentel behandling. Med hensyn til recidivrate var denne behandling imidlertid ikke tilfredsstillende (Hansen 997). I 989 påbegyndte Anstalten ved Herstedvester medicinsk kastration af recidivfarlige sædelighedskriminelle ved hjælp af depotbehandling med præparaterne Androcur og Enanton (nu Procren) kombineret med psykoterapi. Procren er et gonadotropin, der påvirker hypofysen, initialt stimulerende, senere supprimerende og medfører et fald i plasma-testostron ( medicinsk kastration), mens androcur er et antiandrogen, der blokerer for testostrons virkning i organismen. Siden 989 er der påbegyndt behandling af 2-3 personer om året og aktuelt har 48 været i behandling. Siden denne behandlings påbegyndelse er ca. 35 personer blevet løsladt på vilkår af fortsat psykiatrisk/sexologisk behandling, inklusiv fortsat medikamentel behandling med kønsdriftsdæmpende medicin. Ved udslusning fra fængslet formidler fængslets psykiater kontakt til retspsykiatrisk afdeling Middelfart, for de personer, der bosætter sig på Fyn eller Sønderjylland, og retspsykiatrisk afdeling Risskov, for de personer der bosætter sig i midt og Nordjylland. De personer der bosætter sig på Sjælland fortsætter i ambulant behandling på Anstalten ved Herstedvester. I langt de fleste tilfælde er

7 7 behandlingen en af betingelserne for uledsaget udgang, prøveløsladelse eller prøveudskrivning, og hvis indsatte efter løsladelse nægter at modtage behandling, genindsættes han øjeblikkeligt. Den medicinske kastration har til formål i kombination med psykoterapi at befri den sædelighedskriminelle for tvangsprægede og voldelige seksuelle fantasier samtidig med, at man forsøger at nedsætte det seksuelle driftspres med henblik på at undgå nye seksuelle lovovertrædelser. Behandlingens formål er ikke at gøre den indsatte impotent. Kan den kastrerede undgå tvangsprægede tilskyndelser til sædelighedskriminalitet, men samtidig bevare lyst og evne til seksuel intimitet, kan dette synes ideelt, hvad angår reduktion af recidivfarlighed. Før behandlingen påbegyndes har den indsatte adskillige samtaler med psykiater/psykolog og observeres ofte over flere år. I løbet af denne observationsperiode foretages en grundig psykopatologisk undersøgelse. Hvis psykiater/psykolog efter observationsperioden skønner, at psykoterapi alene ikke kan forhindre tilbagefald til alvorlig sædelighedskriminalitet, indkaldes til en klinisk konference med deltagelse af alle personalegrupper (psykiatere, psykologer, jurister, socialrådgivere, sygeplejersker og fængselsfunktionærer), hvor det besluttes, om indsatte skal tilbydes behandling med kønsdriftsdæmpende medicin. Alle faggrupper bidrager med observationer foretaget i løbet af de år, den indsatte har været i Anstalten. Såfremt det besluttes at tilbyde den indsatte behandlingen, udarbejdes en grundig erklæring herom, som forelægges Retslægerådet. Såfremt rådet godkender, at behandlingen iværksættes, henvises den indsatte til samtale med Anstaltens eksterne endokrinologiske konsulent. Den indsatte underskriver samtykkeerklæring, efter at en liste over bivirkninger er gennemgået og udleveret til den indsatte. Når accept foreligger, gennemgår den indsatte en lang række undersøgelser, herunder blodprøver (blodprocent, nyrefunktionsprøver, leverprøver, kalkindhold i blod samt hormonanalyser), knoglescanning, og vægtkontrol. Når alle undersøgelser er foretaget, og der ikke findes kontraindikation for behandling med kønsdriftdæmpende medicin, startes den hormonelle behandling med injektion af Cyproteronacetat 300

8 8 mg intramuskulært hver 4. dag og et gonadotropin releasing hormon analog, Procren hver 3. måned. Der henvises til instruks (bilag ). Begge præparater virker som anført hæmmende på organismens produktion af mandligt kønshormon, testosteron. Androcur blokerer desuden testosterons vanlige effekt i organismen og modvirker derved også effekten af eventuel illegal indtagelse af mandligt kønshormon. Siden 997 har sager, der omhandler medicinske kastration, som vilkår for frihedsgoder, prøveløsladelse og prøveudskrivning som anført obligatorisk været forelagt for Retslægerådet. Såvel blodprøvetagning som samtaler med psykiater/psykolog fortsætter under behandlingen. Samtaler med ekstern endokrinologisk konsulent, sygeplejerske og Anstaltens afdelingslæge, der varetager behandling af de indsattes legemlige sygdomme kan arrangeres efter behov, for eksempel ved tegn på bivirkninger af den kønsdriftdæmpende behandling. Bivirkninger og reversibilitet: Fysiske bivirkninger Der kan uden supplerende behandling ske en irreversibel afkalkning af knoglerne. Derfor tilbydes altid supplerende kalkbehandling, hvis der er tegn på afkalkning af knogler. Der kan endvidere forekomme en dosisafhængig leverbeskadigelse. Påvirket leverfunktion medfører som oftest, at behandlingen bringes til ophør, hvorefter den toksiske beskadigelse ophører. Endvidere kan der forekomme enkelte andre bivirkninger, såsom vægtøgning, svedtendens samt brystspænding og forstørrelse af brysterne. Bivirkningerne er reversible med undtagelse af forstørrelse af brysterne, som kan bestå efter ophør med behandlingen.

9 Reversibilitet med hensyn til libido og potens 9 Foranlediget af en konkret klagesag udtalte lægemiddelstyrelsen i 2002, at spørgsmålet om reversibilitet ikke med fuld sikkerhed kunne besvares, men den kendsgerning at sædelighedskriminelle kan recidivere efter behandlings ophør, tyder på, at behandlingen er reversibel. Anstalten ved Herstedvester har forelagt spørgsmålet om reversibilitet for en speciallæge i urologi med særlig erfaring i behandling med de anvendte præparater (Androcur og Procren), idet disse præparater også anvendes til behandling af prostatacancerpatienter. Den pågældende har oplyst, at den kønsdriftdæmpende effekt ophører 3 til 9 måneder, efter at behandlingen afsluttes..6. Indikationsområdet for kønsdriftdæmpende medicinsk behandling Siden 989 har indikationsområdet for anvendelse af kønsdriftdæmpende medicinsk behandling stort set været uændret frem til i dag. Indikationsområdet er begrænset til følgende personer: Personer, der har begået og er dømt for recidiverende eller meget alvorlig personfarlig sædelighedskriminalitet, hvor social/adfærdsmæssigt psykoterapeutisk eller anden form for medicinsk behandling ikke alene er tilstrækkelig til at imødegå risiko for ny sædelighedskriminalitet, Personer, som ved mentalundersøgelsen og/eller under ophold i Anstalten ved Herstedvester vurderes som værende farlige. Det drejer sig således om personfarlige recidivtruede sædelighedskriminelle med lange straffe, oftest med tidsubestemt straf (forvaring), der tidligere har afsonet domme for sædelighedskriminalitet..7. Formålet med undersøgelsen Formålet med nærværende undersøgelse er: ) at beskrive den gruppe af sædelighedskriminelle, der tilbydes antihormonel kombinationsbehandling i Anstalten ved Herstedvester og

10 0 2) ved sammenligning af denne gruppe med andre sædelighedskriminelle, indsat i Anstalten ved Herstedvester på samme tidspunkt, at belyse indikationsområdet, forløb af behandling samt kriminelt recidiv til sædelighedskriminalitet..8. Undersøgelsens metode Undersøgelsen udføres som et casestudie Selve undersøgelsesgruppen udgøres af 36 personer, der under indsættelsen i Anstalten ved Herstedvester i perioden. januar 989 til. februar 2000 er påbegyndt medicinsk antiandrogen behandling. Som sammenligningsgruppe blev for hver undersøgelsesperson udvalgt to indsatte, dømt for sædelighedskriminalitet (og eventuelt andet) og indsat til afsoning i Anstalten ved Herstedvester umiddelbart før og efter undersøgelsespersonen. Sammenligningsgruppen udgøres af 73 personer..9. Undersøgelsens data Undersøgelsen omfatter: Undersøgelsesgruppen - 36 personer. Sammenligningsgruppen - 73 personer. 09 personer.

11 2.0. Undersøgelsens datakilder Der er indhentet oplysninger om samtlige 09 personer fra Anstalten ved Herstedvesters journaler, andre lægelige journaler, mentalobservationserklæringer, personundersøgelser og politiakter. Oplysningerne vedrører: Sociale forhold, forældres social status, undersøgtes opvækstforhold, boligforhold, skolegang, uddannelse i øvrigt, social gruppering, familierelationer, erhvervs- og indkomstforhold osv. Tidligere somatisk og psykisk sygdom. Misbrug, det vil sige redegørelse for tidligere og aktuelt misbrug, herunder art, varighed og sværhedsgrad. Psykiatrisk diagnose. Begavelse. Misbrugsdiagnoser. For undersøgelsesgruppen er der udført målinger af testosteron i blodet inden påbegyndelse af kønsdriftdæmpende medicinsk behandling. Endvidere er der fra kriminalregistret indhentet oplysninger om evt. kriminelt recidiv frem til 30. august Undersøgelsens deltagere Undersøgelsesdesignet er udarbejdet af overlæge dr.med. Jens Lund, Ålborg Psykiatriske Sygehus. Datamaterialet er indsamlet af afdelingsleder, cand. psych. Steen Mollerup, som har fungeret som projektleder for undersøgelsen, administrerende overlæge Birgit Jessen-Petersen har været klinisk ansvarlig for undersøgelsen, begge Anstalten ved Herstedvester. Lektor, cand. stat. Gorm Gabrielsen, Handelshøjskolen i København har forestået de statistiske analyser af undersøgelsesmaterialet. Undersøgelsen er godkendt af Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen. Endvidere har

12 2 undersøgelsen været forelagt for Den Videnskabsetiske Komite i København. Komiteen angav, at undersøgelsen ikke var omfattet af Lov om et videnskabsetisk komitesystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. Undersøgelsen er endvidere anmeldt til og godkendt af Datatilsynet. 2. Resultater Ved vurderingen af resultater af undersøgelsen må der tages hensyn til at begge grupper behandlingsgruppe og sammenligningsgruppe - hver for sig er inhomogene. De personer, der afsoner domme for sædelighedskriminalitet i Herstedvester, har enten begået alvorlig sædelighedskriminalitet, afsoner i Anstalten af beskyttelseshensyn og/eller har behov for psykiatrisk/psykologisk observation og behandling. De personer, der får tilbudt og modtager kønsdriftsdæmpende behandling, er omhyggeligt udvalgt udfra de tidligere beskrevne kriterier. Ved en traditionel case-control undersøgelse udvælges to grupper tilfældigt og den ene gruppe underkastes en given behandling. Behandlingens virkning vurderes ved at sammenligne effekten i den behandlede gruppe med effekten i den ubehandlede gruppe. I denne undersøgelse er behandlingsgruppen ikke udvalgt tilfældigt, idet de der er tilbudt kønsdriftsdæmpende behandling, netop er udvalgt ud fra den indikation, at behandlingen vurderes at kunne give gode resultater. En vurdering af resultater af behandlingen kan således ikke baseres på en sammenligning mellem behandlingsgruppen og sammenligningsgruppen. Man må især se på resultaterne i behandlingsgruppen isoleret, samt desuden støtte sig til en forsigtig sammenligning mellem de to grupper. Som det vil fremgå, har det dog været muligt at sammensætte en kontrolgruppe, dvs. en gruppe som er sammenlignelig med behandlingsgruppen. Blandt de mere markante forskelle mellem behandlings- og sammenligningsgruppen skal nævnes, at der i undersøgelsen indgår 0 personer fra Grønland, hvoraf 7 er idømt Grønlands-forvaring. 8 af

13 3 de 0 personer fra Grønland har modtaget kønsdriftsdæmpende behandling. Hertil kommer, at der indgår 0 udlændinge i undersøgelsen, men ingen af disse har modtaget kønsdriftsdæmpende behandling, Tabel. Denne undersøgelse kan ikke hvilket heller ikke har været formålet belyse årsagen til, at der er mange grønlændere, men ingen med andet oprindelsesland end Danmark, i behandlingsgruppen. Tabel : Etnisk oprindelse i behandlingsgruppen og sammenligningsgruppen Behandlingsgruppe Sammenligningsgruppe Dansk Grønlands-forvaring Øvrige Grønland Udland , Som forventet er domslængden meget forskellig i de to grupper, idet afgørelserne i behandlingsgruppen er alvorligere end i sammenligningsgruppen, Tabel 2. Der er for eksempel 39% i behandlingsgruppen, der er idømt forvaring, mod 5% i sammenligningsgruppen. Desuden kan det bemærkes, at der i både behandlingsgruppen og sammenligningsgruppen er 2 personer, der er idømt psykiatrisk særforanstaltning. Disse 4 personer hører til under retspsykiatrien, men kan være i Anstalten ved Herstedvester enten under en varetægtsfængsling eller fordi de venter på overflytning til et psykiatrisk hospital. De to personer i sammenligningsgruppen er indsat i Anstalten ved Herstedvester som varetægtsarrestanter sigtet for blandt andet sædelighedskriminalitet og senere overflyttet til retspsykiatrien efter at have modtaget dom til psykiatrisk særforanstaltning. De to personer i behandlingsgruppen omhandler én person, der primært var dømt til forvaring ( 70), hvorefter han afsonede i Anstalten ved Herstedvester i flere år indtil han fik foranstaltningsændring til anbringelse i lukket (sikret) institu-

14 4 tion for personer med vidtgående psykisk handicap. Den anden person i behandlingsgruppen var primært undergivet behandling i retspsykiatrien og i insufficient kønsdriftdæmpende behandling. Under denne behandling recidiverede han til ny sædelighedskriminalitet og overførtes derefter som varetægtsarrestant til Anstalten ved Herstedvester. Her satte man ham i sufficient kønsdriftdæmpende behandling. Han fik derefter ny dom til psykiatrisk særforanstaltning og overførtes igen til retspsykiatrien. Tabel 2: Dommenes art og længde i behandlingsgruppen og sammenligningsgruppen Behandlingsgruppe Sammenligningsgruppe Under 3 år 4 * år Livstid Forvaring Psykiatrisk Særforanstaltning Grønlands Forvaring * De fire personer (%) i behandlingsgruppen, som afsoner domme på under tre års fængsel, har alle en eller flere tidligere forstraffe (domme) for alvorlig sædelighedskriminalitet (voldtægt) 2. Sociologiske og demografiske forhold De sociologiske og demografiske oplysninger, samt oplysninger om misbrug, psykiatrisk diagnose mv., er indsamlet fra akterne, herunder personundersøgelser og mentalobservationer. Disse oplysninger er delvis baseret på de enkelte personers egne udsagn og kan derfor være behæftet med fejl. Erfaringsmæssigt vil mange personer for eksempel underrapportere problemer vedrørende forældre.

15 5 En række af disse variable er sammenfattet i Tabel 3, der viser, at begge grupper kan karakteriseres som omfattende meget ressourcesvage personer. En meget stor andel i begge grupper har således haft både faglige og sociale problemer i skolen, en stor andel har oplevet alkoholmisbrug hos en eller begge forældre, er blevet udsat for fysisk afstraffelse og har generelt haft en meget usikker barndom. En stor andel har højst 9 års skolegang og en meget stor andel har ingen uddannelse. I begge grupper har en stor andel et misbrug af alkohol og cannabis men meget få i begge grupper misbrugte andre rusmidler- og en stor andel er svagt begavede. I begge grupper er 89 % diagnosticeret med en dyssocial personlighedsstruktur (ICD-0). Det er værd at fremhæve, at kun ganske få 3% i behandlingsgruppen og 3% i sammenligningsgruppen har oplyst at være blevet seksuelt misbrugt i barndommen. Samtlige undersøgte variable fremgår af marginaltabellerne, bilag 3. Hvad angår variablen usikker barndom, er det undersøgerens samlede vurdering af alle foreliggende oplysninger om opvækstforhold. De psykiatriske diagnoser baserer sig på en gennemgang af hver enkelt sag med diagnosticering i henhold til forskningskriterierne i WHO s ICD- 0. Sadistisk adfærd er defineret som seksuelle praktikker over for offeret i form af ydmygelse, mishandling eller påføring af smerte med henblik på at opnå seksuel lyst eller tilfredsstillelse. Misbrug af alkohol er defineret som indtagelse af gennemsnitlig 6 genstande eller mere på tidspunktet for indexkriminalitet og/eller tidligere antabusbehandling. Misbrug af hash er defineret som et hvert forbrug af cannabis. Behandlingsgruppen adskiller sig dog på flere punkter fra sammenligningsgruppen. Der er således 67 % der har været institutionsanbragt (mod 42 % i sammenligningsgruppen), 83 % har et aktuelt (eller tidligere) alkoholmisbrug (mod 62 % i sammenligningsgruppen) og 50 % har indikation af sadistisk adfærd (mod 26 % i sammenligningsgruppen). Hertil er der en ikke sikkert statistisk signifikant tendens til, at der er flere svagt begavede i behandlingsgruppen (36%) sammenlignet med sammenligningsgruppen (20%) (p=0.06).

16 6 Tabel 3: Socio-demografiske forhold i behandlingsgruppen og sammenligningsgruppen Behandlingsgruppe Sammenligningsgruppe p-værdi Født i ægteskab 83 % 94 % Forældre skilt 29 % 37 % Faglige skoleproblemer 66 % 74 % Sociale skoleproblemer 77 % 73 % Alkoholmisbrug far 38 % 40 % Alkoholmisbrug mor 29 % 20 % Forsørgers kriminalitet 3 % 8 % Fysisk afstraffelse 33 % 37 % Usikker barndom 67 % 56 % 0.96 Ingen uddannelse 75 % 78 % 0.80 Dyssocial personlighed 89 % 89 % Skolegang højst 9 år 58 % 49 % Institutionsanbragt 67 % 42 % 0.04 * Seksuelt misbrugt 3 % 3 % Sadistisk adfærd 50 % 26 % 0.05 * Svagt begavet 36 % 20 % Misbrug alkohol 83 % 62 % * Misbrug cannabis 53 % 44 % * p<0,05 Behandlingsgruppen kan samlet karakteriseres som mere ressourcesvag end sammenligningsgruppen, men begge grupper indeholder en meget høj andel af indsatte med personlighedsforstyrrelser.

17 7 Der er ingen forskel på aldersfordelingen i behandlingsgruppen og sammenligningsgruppen, tabel 4. I begge grupper er medianalderen år, 75 % var under år i begge grupper, mens 25 % var under ca. 25 år i begge grupper. Den ældste var ved indsættelsen i Anstalten ved Herstedvester 65 år (behandlingsgruppen), mens den ældste i sammenligningsgruppen var 58 år. Tabel 4: Alder på tidspunkt for indsættelse i Herstedvester ved Indexdom i behandlingsgruppen og sammenligningsgruppen. Alder på tidspunkt for aktuel indsættelse (sp6) Maximum Percentile 75 Median Percentile 25 Minimum Antal Ja () Kriminalitet og forstraffe Disse variable bygger på registerdata, som ikke altid gør det muligt at skelne mellem gerningstidspunkter, domstidspunkter, indsættelser og varetægtsfængslinger. I denne undersøgelse er den eller de domme, en person afsoner ved udvælgelse til deltagelse i undersøgelsen, benævnt indexdommen (eller indexdommene) Alle tidligere domme samt den eller de aktuelle domme, som en person afsoner ved udvælgelse til undersøgelsen (Indexdommen), er sammenfattet til forstraffe. Se i øvrigt bilag 3, afsnit 7, hvor der er redegjort for dataindsamlingen vedr. kriminalitet. De 09 personer i undersøgelsen er idømt 597 tidligere domme i form af forstraffe, incl. indexdomme. Behandlingsgruppen er idømt 220 forstraffe, mens sammenligningsgruppen er idømt 377 forstraffe. En dom vil typisk omfatte flere forhold. Tabel 5 redegør for, hvilke typer af forhold de i alt 597 forstraffe omfatter.

18 8 Tabel 5: Antal domme, der omfatter hver af de 20 typer af forhold, der indgår i forstraffene for behandlingsgruppen og sammenligningsgruppen. Der henvises til bilag 2 for så vidt angår den registrerede kriminalitet. Drab etc. Vold i øvrigt Ildspåsættelse Grov narkokriminalit Lov om euforiserende Røveri Tyveri, hittegods Anden berigelses kri Hærværk Færdselslovsovertræd Straffelov iøvrigt Særlov iøvrigt Incest Voldtægt Samleje ved ulovlig Samleje ved udnyttel Mindreårige Samme køn Rufferi, pornografi Blufærdighedskrænkel Sædelighed domme Antal domme Behandling Sammenligning Variablen sædelighed omfatter domme med mindst et forhold vedrørende sædelighedskriminalitet. De to grupper har procentvis lige mange forstraffe, men der er flere forstraffe i behandlingsgruppen der omfatter sædelighedskriminalitet. Det ses af tabel 5, at i behandlingsgruppen omfatter 86 af de 220 forstraffe en voldtægt (39 %) mens 76 af de 377 forstraffe i sammenligningsgruppen omfatter voldtægt (20 %). I tabel 5 er desuden konstrueret en variabel sædelighed der sammenfatter alle sædelighedsforhold. 20 af de 220 domme i behandlingsgruppen omfatter mindst et forhold vedrørende sædelighedskriminalitet (55 %) mens 3 af de 377 forstraffe i sammenligningsgruppen omfatter mindst et forhold af sædelighedskriminalitet (30 %).

19 9 Dette forhold kan også udtrykkes på den måde at, i behandlingsgruppen har hver person gennemsnitligt 6, forstraffe (incl. index) mens dette tal for sammenligningsgruppen er 5,4 forstraffe. Der er ingen signifikant forskel mellem de to grupper, p = I behandlingsgruppen har hver person gennemsnitligt 3,2 forstraffe (incl. index) hvori der indgår sædelighedskriminalitet, mens dette tal for sammenligningsgruppen er,6 forstraffe. Der er signifikant forskel, p = Der er således i behandlingsgruppen en øget koncentration af sædelighedsrelaterede domme i forhold til sammenligningsgruppen. 2.3 Kriminalitet - recidiv De spørgsmål, der specielt er fokus på, er omfanget af kriminelt recidiv under den kønsdriftsdæmpende behandling samt omfanget af kriminelt recidiv efter ophør af den kønsdriftsdæmpende behandling. Da behandlingsgruppen og sammenligningsgruppen er forskellige, er recidivet i de to grupper behandlet hver sig.

20 Kriminelt recidiv i behandlingsgruppen For at få en oversigt er de 36 behandlede opdelt efter afgangsstatus Tabel 6. Tabel 6: Behandlingsgruppen opgjort efter afgangsstatus Afgangsstatus Antal Løsladt efter endt straf 3 Prøveløsladt i henhold til straffelovens 38 stk.. 0 Prøveudskrevet (fra forvaring) 6 Udstationerede 7 Overflyttet til Grønland (grønlandsk forvaring) 6 Afgået ved døden Benådning (for livstid Andet (overført til psykiatri) 2 36 I det følgende gøres rede for kriminelt recidiv i henhold til gruppering i tabel 6. For hver enkelt af de 36 behandlede personer er registreret afgørelse og kriminalitet for indexdommen (indexdommene). Desuden er for hver enkelt person (for hvilket det giver mening) registreret omfanget af kriminelt recidiv under behandling før afgang fra Anstalten ved Herstedvester, omfanget af kriminelt recidiv under behandling efter afgang fra Anstalten ved Herstedvester og omfanget af kriminelt recidiv efter behandling efter afgang fra Anstalten ved Herstedvester. Desuden er for hver enkelt person registeret, hvorvidt behandlingen er afsluttet eller stadig pågår på opgørelsesdatoen ( ), antal af dage den kønsdriftsdæmpende behandling har varet, samt antallet af afsoningsdage i Anstalten ved Herstedvester, tabel 7-6. I de følgende tabeller omtalt alene som 38, stk..

21 2 Der er 3 personer med afgangsstatus Løsladt efter endt straf. De er delt ud på 2 tabeller, Tabel 7 og Tabel 8, fordi to personer har afsluttet den kønsdriftsdæmpende behandling efter afgangen fra Anstalten ved Herstedvester. Den ene person i tabel 8 afsluttede behandlingen efter kun 24 dage før afgang fra Anstalten ved Herstedvester og kan således siges ikke at have gennemført behandlingen. Den første person (Tabel 7) afsoner som indexdom en ubetinget straf på 8 måneder for sædelighedskriminalitet mod mindreårige. Personen har intet kriminelt recidiv under behandling før afgang fra Anstalten ved Herstedvester, har dom for et tyveri og ulovlig omgang med hittegods under behandling efter afgang fra Anstalten ved Herstedvester, og har intet kriminelt recidiv efter afslutning af behandlingen. Personen har været i behandling 046 dage og er afgået ved døden efter afslutning af behandling, og efter afsluttet kontakt med Anstalten. Den nøjagtige dødsårsag er ikke Anstalten bekendt. Den anden person (Tabel 7) afsoner som indexdom en ubetinget straf på 36 måneder for sædelighedskriminalitet mod mindreårige. Personen har intet kriminelt recidiv under behandling før afgang fra Anstalten ved Herstedvester, intet kriminelt recidiv under behandling efter afgang fra Anstalten ved Herstedvester, og har intet kriminelt recidiv efter afslutning af behandlingen. Personen har været i behandling 259 dage og perioden efter afgang fra Anstalten ved Herstedvester til opgørelsesdato er 669 dage.

Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Grønlandsudvalget 2012-13 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. juni 2013 Kontor:

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile Beslutningsforslag nr. B 238 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. april 2010 af Marlene Harpsøe (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen November 2009 Resume

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

Kriminalforsorgen Strandgade København K. Tlf Tryk: De Grafiske Fag - Statsfængslet i Nyborg F322

Kriminalforsorgen Strandgade København K. Tlf Tryk: De Grafiske Fag - Statsfængslet i Nyborg F322 Personer, der er dømt for incest eller anden form for seksualkriminalitet har i visse tilfælde mulighed for at få behandling i stedet for at komme i fængsel. I denne folder kan du læse, hvad denne behandlingsordning

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

En undersøgelse af behandlingsordningen. Delrapport 1, Visitationsundersøgelsen. Bilag 5 Marginalfordelinger for AVH

En undersøgelse af behandlingsordningen. Delrapport 1, Visitationsundersøgelsen. Bilag 5 Marginalfordelinger for AVH En undersøgelse af behandlingsordningen. Delrapport 1, Visitationsundersøgelsen Bilag 5 Marginalfordelinger for AVH 1 Alder i 2007 alder_2007 Frequency Cumulative 16 2,7,7,7 17 2,7,7 1,4 18 1,3,3 1,7 19

Læs mere

og den kriminelle handling.

og den kriminelle handling. BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSY- KISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSY- KIATRISKE SYSTEM, 2005 I januar 2005 trådte Lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere 1. Materiale Undersøgelsen er baseret på alle de personer, der

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Notat Side 1 af 6 Til Til Socialudvalget Orientering Baggrundsnotat, udviklingshæmmede og psykisk syge med dom. Indledning. I forhold til kriminelle udviklingshæmmede og kriminelle psykisk syge, har kommunerne

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011

Klientundersøgelsen 2011 Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om unge klienter Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund for rapporten...

Læs mere

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte - Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Lene Mosegaard Søbjerg Februar 2010 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Visitation og behandling af sædelighedskriminelle - en forløbsundersøgelse

Visitation og behandling af sædelighedskriminelle - en forløbsundersøgelse Sagsnr. edoc 7634 Visitation og behandling af sædelighedskriminelle - en forløbsundersøgelse 1. Indledning Danmark indførte i 1997 en forsøgsordning med sexologisk/psykiatrisk behandling af visse sædelighedskriminelle.

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011. Delrapport om kvinder

Klientundersøgelsen 2011. Delrapport om kvinder Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om kvinder Af Nadja Lund-Sørensen & Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret september 2014 Indhold Klientundersøgelsen 2011...

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 420 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 420 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 420 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Dato: 25. september 2007 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-792-0400 Dok.: LOJ41025

Læs mere

Fængslet ta r (stadig) de sidste

Fængslet ta r (stadig) de sidste Fængslet ta r (stadig) de sidste Afsonere i Kriminalforsorgens institutioner 2011 vs. afsonere i Kriminalforsorgens institutioner 1999 Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) BEK nr 591 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0008 Senere ændringer

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Tværsnitsundersøgelse af den retspsykiatriske patientgruppe i Region Midtjylland, d. 28. januar 2014

Tværsnitsundersøgelse af den retspsykiatriske patientgruppe i Region Midtjylland, d. 28. januar 2014 Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Tværsnitsundersøgelse af den retspsykiatriske patientgruppe

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

RETSPSYKIATRI KORT FORTALT

RETSPSYKIATRI KORT FORTALT RETSPSYKIATRI KORT FORTALT hvad kan og hvad gør vi Søren Clemensen overlæge TEMA Retspsykiatri organisering i Region Syddanmark Senge geografisk Ålborg 22 Viborg 17 Århus 66 Nykøbing Sj. 10 + 30S Sct.

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.) Civilafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2016-490-0026 Dok.: 2162052 UDKAST Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse

Læs mere

Tværsnitsundersøgelse af den retspsykiatriske patientgruppe i Region Midtjylland den 27. januar 2015

Tværsnitsundersøgelse af den retspsykiatriske patientgruppe i Region Midtjylland den 27. januar 2015 Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Tværsnitsundersøgelse af den retspsykiatriske patientgruppe

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retsvæsen - A.7 118 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Fængslinger mv Fængslinger

Fængslinger mv Fængslinger Fængslinger 108 - Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.01 og 6.02 samt 6.04 og 6.05 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens tabel

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen) BEK nr 728 af 25/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 09-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede?

De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede? De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede? Analysen er baseret på en registersamkørsel med data fra Danmarks Statistik og viser, at de indsatte i de danske fængsler har en markant anderledes

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Centre for Economic and Business Research 2016 Opgaven CEBR har i efteråret 2015/foråret 2016 udført

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014.

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014. RIGSADVOKATEN Bilag Juni 2015 J.nr. RA-2014-1211-0017 Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige i 2014. Tabellerne i dette bilag indeholder data indhentet via anklagemyndighedens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017 Sag 297/2016 Direktoratet for Kriminalforsorgen (selv) mod C (advokat Erbil Kaya, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Herning

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Forvaring. i dansk strafferet. 7. november 2012 Hans Jørgen Engbo

Forvaring. i dansk strafferet. 7. november 2012 Hans Jørgen Engbo Forvaring i dansk strafferet 7. november 2012 Hans Jørgen Engbo Kriminalitetskrav Alvorlig voldsforbrydelse, drab Voldtægt eller anden alvorlig sædelighedsforbrydelse Frihedsberøvelse Brandstiftelse Røveri

Læs mere

Anstalten Ved Herstedvester

Anstalten Ved Herstedvester Anstalten Ved Herstedvester Side 2 Fotograferet i 1950 Side 3 Anstaltens historie Anstalten ved Herstedvester blev opført i 1935 og var dengang ledelsesmæssigt underlagt Statsfængslet i Vridsløselille.

Læs mere

Fængslinger mv. 100 Fængslinger

Fængslinger mv. 100 Fængslinger Fængslinger 100 Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 5.1 og 5.2 samt 5.4 og 5.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 773 af 26/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 14-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 354 af 12/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 583 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 15. marts 2012.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 583 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 15. marts 2012. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 583 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 14. maj 2012 Kontor: Økonomikontoret

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2010 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2005 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME I dette afsnit omtales manddrab ( 237), forsøg på manddrab ( 237, jf. 21), uagtsomt manddrab ( 241), uagtsom, betdelig legemsbeskadigelse ( 249) og fareforvoldelse

Læs mere

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Akkrediteringstillæg for afdeling KL ved Statsfængslet Møgelkær... 2 Introduktion:... 2 Kriterium

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 756 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0006 Senere ændringer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Holdninger og vurderinger blandt indsatte forældre i fængsler og arresthuse Børneansvarligordningen Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. marts 2015 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet

Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet Baggrund Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bedt Sundhedsstyrelsen foretage en vurdering af,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. juli 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. juli 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. juli 2010 Sag 167/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Rørdam) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Næstved den 5. maj 2010 og af Østre

Læs mere

Bekendtgørelse om beregningen af foranstaltningstidens ophør m.v.

Bekendtgørelse om beregningen af foranstaltningstidens ophør m.v. BEK nr 1151 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-169 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen

Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Center for Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Tlf.: 8728 5003 NOTAT Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retsvæsen - A.7 106 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Susanne Clausen. Klientundersøgelsen 2011

Susanne Clausen. Klientundersøgelsen 2011 Susanne Clausen Klientundersøgelsen 2011 Direktoratet for Kriminalforsorgen, 2013 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 Opsummering... 9 Kapitel 1. Formål med undersøgelsen og beskrivelse af data... 13 1.1.

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017 Sag 294/2016 A (advokat Claus Bonnez, beskikket) mod Direktoratet for Kriminalforsorgen (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen Ungdomssanktionen Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen 11.03.2014 Ungdomssanktionen Årlige rapporter Effektevaluering 2009 Disposition Design, resultater og fortolkning Effektevaluering

Læs mere

Statistik 2012. Statistik 2012

Statistik 2012. Statistik 2012 Statistik 2012 Statistik 2012 1. Kriminalforsorgens statistik... 4 2. Tilgang af indsatte og klienter... 6 Tabel 2.1. Nyindsættelser i fængsler og arresthuse. Fordelt på køn og alder... 7 Tabel 2.2. Genindsættelser...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. juni 2012 Sag 64/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Wilhelm Malling, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Ammassalik Kredsret den 1. juli

Læs mere

Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv

Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv KiF Aalborg www.kriminalforsorgen.dk Kriminalforsorgens formål og hovedopgave Formål: at medvirke til at begrænse kriminalitet Hovedopgave: Fuldbyrde

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen vedrørende

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 317 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 11. juni 2013 Kontor: Budget- og planlægningskontoret Sagsbeh:

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

Effektevalueringer af ungdomssanktionen

Effektevalueringer af ungdomssanktionen Effektevalueringer af ungdomssanktionen Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen Oktober 2014 Disposition Ungdomssanktionen Årlige rapporter Effektevalueringer Hvordan måler man

Læs mere

Cirkulære om dansk indfødsret ved naturalisation

Cirkulære om dansk indfødsret ved naturalisation Page 1 of 7 CIR nr 90 af 16/06/1999 Historisk Offentliggørelsesdato: 08-07-1999 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Senere ændringer til forskriften CIS nr 55 af 12/06/2002 Oversigt

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Danske Regioner november 2015 Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Varighed og samlet tidsforbrug er afhængig af sanktionens længde Indledning Formålet med forløbsbeskrivelser og pakkeforløb i psykiatrien

Læs mere

Sundhedsstyrelsens beretning vedr. psykisk syge kriminelles forløb, 2008

Sundhedsstyrelsens beretning vedr. psykisk syge kriminelles forløb, 2008 s beretning vedr. psykisk syge kriminelles forløb, 2008 Baggrund Som følge af lov nr. 1372 af 20. december 2004 om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet,

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 JUSTITSMINISTERIET FORSKNINGSENHEDEN August 2006 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Peter Kramp, Gorm Gabrielsen, E. Linde-Jensen og Tine Vigild. Preben Wolf, Flemming Balvig, Annika Snare og Berl Kutchinsky

Peter Kramp, Gorm Gabrielsen, E. Linde-Jensen og Tine Vigild. Preben Wolf, Flemming Balvig, Annika Snare og Berl Kutchinsky Forskningsrapport nr. 31 Alkoholvaner blandt kriminalforsorgens klientel. En undersøgelse af alkoholforbrug og -misbrug, behandlingsmotivation, behandlingsbehov mv. blandt indsatte i fængsler og klienter

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 Sag 65/2014 Rigsadvokaten mod D (advokat Claus Bonnez, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Esbjerg den 15. november

Læs mere

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr.

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr. Afgørelser 65 Tabel 3.13 Ubetingede fængselsstraffe fordelt efter overtrædelsens art og længden af den idømte straf 2000 Unsuspended prison sentences by type of offence and length of sentence 2000 Overtrædelsens

Læs mere

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter Udkast af 16. september 2014: Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter til høring i perioden den 26. september 2014 30. oktober 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Beskrivelse af ansvar og opgaver 3.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 921 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Det kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Skanderborg Kommune. Lone Mose socialfaglig konsulent, juni 2012/oktober 2013

Det kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Skanderborg Kommune. Lone Mose socialfaglig konsulent, juni 2012/oktober 2013 Det kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Skanderborg Kommune Lone Mose socialfaglig konsulent, juni 2012/oktober 2013 Indhold 1 Baggrund:... 3 2 Hovedprincip:... 3 3 Lovgrundlag:...

Læs mere