Årsberetning 2013 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder. Titel 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2013 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder. Titel 1"

Transkript

1 Årsberetning 2013 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder Titel 1

2 Årsberetning 2013 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder Redaktionsgruppe: Sekretariatet for Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder ved koordinator Anja Kær Kold, specialkonsulent Helle Mortensen, stud. jur. Pernille Tinndahn-Nielsen, stud. jur. Sara Mæhl- Christensen og stud. jur. Sibel Ajrulovska samt formand for Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder, Tine Vuust. Redaktion, korrektur og produktion: Thomas Bech Hansen, Undervisningsministeriet, Kommunikationssekretariatet Grafisk tilrettelæggelse og omslag: Rumfang ApS Fotos: Lars Skaaning Nu kun elektronisk ISBN: Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder. Årsberetning 2013 Internetadresse: uvm.dk/tvister2013 Udgivet af Undervisningsministeriet, 2014 Eventuelle henvendelser vedrørende publikationen kan rettes til Kommunikationssekretariatet i Undervisningsministeriet på telefon: eller via Om fotomotiver i publikationen: Sekretariatet for Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder gør opmærksom på, at fotografierne i publikationen ikke viser elever, praktikvirksomheder eller erhvervsskoler, som sekretariatet bekendt har været del af en sag ved Tvistighedsnævnet eller Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder. Alle fotografier er taget med tilladelse fra elever, virksomheder og erhvervsskoler. 2 Årsberetning 2013 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

3 Indhold Formandens beretning 5 Information fra sekretariatet 8 Del 1: Tvistighedsnævnet 11 Tvistighedsnævnets medlemmer og sekretariat Præsentation af Tvistighedsnævnet Praksis omtalte kendelser og domme efter emne (med referat) Praksis omtalte kendelser og domme efter sagsnummer (uden referat) Statistik 34 Indhold 3

4 Del 2: Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder 39 Ankenævnets medlemmer og sekretariat Præsentation af Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder Beskrivelse af en typisk sag i Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder Praksis omtalte afgørelser efter sagsnummer (med referat) Statistik 44 4 Årsberetning 2013 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

5 Formandens beretning Tvistighedsnævnet har på sine møder i 2013 behandlet i alt 42 sager, mens én sag har været behandlet på skriftligt grundlag. Der er afsagt i alt 30 kendelser, hvoraf 15 kendelser er omtalt i denne årsberetning. Herudover er omtalt de domme, der har været afsagt i 2013, og som forholder sig til problemstillinger fra Tvistighedsnævnet. Også i 2013 har der været fokus på spørgsmålet om, hvorvidt en virksomhed, der ikke har indgået overenskomst, i medfør af erhvervsuddannelseslovens 55, stk. 2, er forpligtet til at betale elevens bidrag til pensionsordning, hvis dette beløb er blevet udbetalt til eleven som løn under uddannelsesforholdet. Nævnet ændrede i 2012 sin praksis på dette område i lyset af en Østre Landsrets afgørelse af 6. juni 2012 i sag B (omtalt i Årsberetning 2012), således at virksomheden fremover kun skal betale virksomhedens andel af pensionsbidraget, der typisk udgør 2/3 af det samlede overenskomstmæssige pensionsbidrag. Denne praksisændring har Tvistighedsnævnet fastholdt i Østre Landsrets afgørelse blev senere indbragt for Højesteret, der forventes at træffe afgørelse om pensionsspørgsmålet i løbet af I mellemtiden har Sø- og Handelsretten i 2013 afsagt to domme, der har givet eleven medhold i kravet på betaling af det fulde pensionsbidrag, så spørgsmålet må fortsat anses for uafklaret. Der forelå heller ikke ved årets udgang en afklaring på, hvorvidt elever, der er funktionæransatte, og hvis uddannelsesaftale uberettiget ophæves af virksomheden, har krav på godtgørelse efter erhvervsuddannelsesloven for mistet uddannelsesgode udover erstatningen efter funktionærlovens 3. Højesteret bestemte imidlertid ved dom af 6. marts 2014 i sag 195/2012, at tilkendelse af minimalerstatning efter funktionærlovens 3 ikke afskærer elever fra yderligere kompensation for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen, der imidlertid må fastsættes under hensyntagen til den ydede Formandens beretning 5

6 lønkompensation. I den foreliggende sag blev kompensationen, der efter Tvistighedsnævnets praksis ville have udgjort kr., nedsat til kr. Et af de spørgsmål, som igen er blevet aktuelt, vedrører forlængelse af uddannelsesaftaler i tilfælde af elevers fravær på grund af f.eks. graviditet. Efter erhvervsuddannelseslovens 58, stk. 3, kan eleven ansøge det faglige udvalg om at forlænge uddannelsesaftalen, hvis eleven ikke kan indgå aftale med virksomheden herom. Tvistighedsnævnet har i lyset heraf udviklet en praksis, hvorefter en virksomheds nægtelse af at indgå aftale med eleven om forlængelse af uddannelsesaftalen ikke i sig selv kan sidestilles med en afskedigelse. Som nævnt i afsnittet under domspraksis, har Østre Landsret i dom af 29. maj 2013 beskæftiget sig med spørgsmålet om manglende forlængelse af en uddannelsesaftale, der udløb under elevens barsel, men fandt det ikke bevist, at eleven i det hele taget havde anmodet virksomheden om forlængelse af uddannelsesaftalen og frifandt med denne begrundelse virksomheden. Tvistighedsnævnets praksis vil formentlig snart blive yderligere prøvet af domstolene. Der har endnu ikke været forelagt sager for Tvistighedsnævnet, hvor eleven har anmodet det faglige udvalg om forlængelse. Der har også i 2013 været fokus på Tvistighedsnævnets sagsbehandlingstider, og det ser ud til, at de mange tiltag i 2012 og 2013 nu er ved at få effekt. Der vil også i 2014 blive fulgt op på sagsbehandlingstiderne, herunder ved fastholdelse af den strengere praksis for udsættelse af sager, som nogle af parterne formentlig allerede har mærket i efteråret Årsberetning 2013 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

7 Jeg vil gerne takke sekretariatet og nævnets medlemmer, såvel de faste medlemmer fra DA og LO, som de medlemmer der udpeges fra sag til sag for jeres store engagement i at få sagerne ekspederet hurtigt og afgjort rigtigt. Det er en stor fornøjelse at samarbejde med jer. Tine Vuust Formand for Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder Formandens beretning 7

8 Information fra sekretariatet Tvistighedsnævnet Nedbringelse af sagsbehandlingstiden Sagsbehandlingstiden i Tvistighedsnævnet har i en årrække været for lang. Det kan i enkelte tilfælde betyde, at elever bliver ramt, fordi de venter på en afgørelse, før de kan komme videre med deres erhvervsuddannelse. Det gælder navnlig elever, der skal i skolepraktik. Sagsbehandlingstiden har i 2013 haft øget fokus, også i pressen. Udfordringer i forhold til sagsbehandlingstiden Sekretariatet har på baggrund af en gennemgang af praksis vurderet, at følgende udfordringer gør sig gældende i forhold til sagsbehandlingstiden: Parterne anmoder om omberammelse umiddelbart inden mødet, og det er derfor ikke muligt for sekretariatet at beramme andre sager den pågældende dag Parterne afviser tilbud om at give møde i nævnet på et tidligere tidspunkt end først aftalt, grundet manglende tid til forberedelse Sager trækkes eller forliges umiddelbart inden nævnsmødet, således at det ikke er muligt at beramme en ny sag på den planlagte mødedato Skærpede regler omberammelse Den 1. juli 2012 trådte en ændring af erhvervsuddannelsesloven og bekendtgørelsen om Tvistighedsnævnet i kraft. Et af formålene med de nye regler er at få behandlet sagerne hurtigere i Tvistighedsnævnet. Der er med den nye bekendtgørelse strammet op i forhold til adgangen til omberammelse af sager, hvorefter omberammelse af sager, efter at mødedatoen er fastlagt, kun kan finde sted, hvis særlige forhold gør sig gældende, f.eks. sygdom. Effekten heraf kan allerede ses, idet parterne rent faktisk møder op, selvom de har meddelt andet. Forligsbestræbelser samt hastebehandling af visse sager Ændret fortolkning Sekretariatet har med virkning fra bekendtgørelsens ikrafttrædelsesdato den 1. juli 2012 fortolket 7, jf. 8, stk. 4, nr. 2, i overensstemmelse med sin ordlyd således, at det faglige udvalg i alle tilfælde skulle indkalde parterne til et forligsmøde. Sekretariatet har efter møde med nævnet, Undervisningsministeriet, Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) den 11. juni 2013, (med øjeblikkelig virkning) besluttet at indføre en ny fortolkning af reglerne om de faglige udvalgs forligsbestræbelser. Den nye fortolkning betyder, at det faglige udvalg i sager, hvor begge parter har professionel repræsentation (enten ved organisation eller advokat) enten kan: 1) erklære sig enig på baggrund af parternes forligsforhandlinger i sagen, eller 2) erklære sig enig på baggrund af udvalgets egne forligsforhandlinger i sagen. Det afgørende er i den forbindelse, om forligsmulighederne/forligsbe- 8 Årsberetning 2013 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

9 stræbelserne kan anses for at være udtømte. I sager, hvor begge parter eller en part ikke har professionel repræsentation, vil det faglige udvalg fortsat være forpligtet til selv at forsøge at forlige sagen. Sekretariatet vil i alle tilfælde bede det faglige udvalg angive grundlaget for udvalgets erklæring om, at forligsmulighederne i sagen er udtømte, da dette er nødvendigt for at dokumentere, at kravet i erhvervsuddannelsens 63, stk. 1-2, er opfyldt ved sagens indbringelse for nævnet. Fremadrettet vil bestemmelsen i bekendtgørelsens 8, stk. 4, nr. 2, blive fortolket således at anden dokumentation for forligsforsøg kan udgøre tilstrækkeligt bevis for, at forligsbestræbelserne er udtømte. Hastebehandling af visse sager På baggrund af det nu afsluttede udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet (Erhvervsuddannelsesudvalget), som fremlagde sin første delrapport i oktober 2012 med forslag om bedre muligheder for elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale, har Tvistighedsnævnet sammen med Undervisningsministeriet, DA og LO besluttet, at indføre mulighed for at hastebehandle sager, hvor elevens optagelses til skolepraktik afventer nævnets behandling af sagen. Ordningen er indført i andet halvår i 2013 som en forsøgsordning og forventes at blive et frivilligt tilbud til parterne. Begge parter skal dermed samtykke til haste behandling af skyldsspørgsmålet. Sekretariatet opfordrer således parterne til at orientere sekretariatet om, at der er tale om en skolepraktiksag, som ønskes hastebehandlet. For bekræftelse heraf kan sekretariatet bede om dokumentation for, at eleven har ansøgt om optagelse til skolepraktik. De ovenstående initiativer blev præsenteret på REU-mødet (Rådet for Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser) den 23. august 2013, hvor også KL ønskede at indgå i samarbejdet om formidlingen af initiativerne. Sekretariatet takker i den forbindelse organisationerne for et positivt samarbejde. Fald i sagsbehandlingstiden Effekten af de igangsatte tiltag kan allerede måles. Sagsbehandlingstiden for 2012 til 2013 er faldet fra 10,3 måneder til 9,3 måneder. Det er sekretariatets vurdering, at de mange initiativer fortsat vil have en positiv effekt på opgørelsen i 2014, således at sagsbehandlingstiden vil falde yderligere. Den opdaterede vejledning for sagsgangen i Tvistighedsnævnet ligger på Undervisningsministeriets hjemmeside: Information fra sekretariatet

10 Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder har behandlet én sag i Der henvises til gennemgang af sagen i afsnit i del 2 (Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder), afsnit 3. Sekretariatet takker ved samme lejlighed stud.jur Sibel Ajrulovska og stud.jur. Sara Mæhl-Christensen for deres store indsats i dagligdagen. Anja Kær Kold Koordinator for Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder Sekretariatets medarbejdere Fuldmægtig Lotte Greve forlod i 2013 sekretariatet for at overgå til andre opgaver i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Fuldmægtig Laura Kjærulf og fuldmægtig Søren W. Nissen gik på barsel hhv. forældreorlov. Studentermedhjælper Gökcen Basaran forlod sekretariatet til fordel for studier i udlandet. Alle ønskes held og lykke med nye opgaver og tak for indsatsen. 10 Årsberetning 2013 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

11 Del 1 Tvistighedsnævnet Titel 11

12 Tvistighedsnævnets medlemmer og sekretariat Formand Landsdommer Tine Vuust Beskikket i perioden 1. januar 2012 til 31. december 2015 Medlemmer og stedfortrædere Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening: Advokat Tine Benedikte Skyum Advokat Linda Rudolph Greisen (stedfortræder) Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (stedfortræder) Udpeget af Landsorganisationen i Danmark: Advokat Ane Kristine Lorentzen Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst (stedfortræder) Advokat Ulrik Mayland (stedfortræder) Sekretariatet Sekretariatsfunktionen varetages af: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Telefon: Al skriftlig henvendelse bedes sendt til: Koordinator Anja Kær Kold, specialkonsulent Helle Mortensen, stud.jur. Pernille Tinndahn-Nielsen, stud.jur. Sara Mæhl-Christensen og stud.jur. Sibel Ajrulovska. 12 Årsberetning 2013 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

13 1. Præsentation af Tvistighedsnævnet Tvistighedsnævnet blev oprettet i 1989 i medfør af lov om erhvervsuddannelser og er nedsat af undervisningsministeren, jf. erhvervsuddannelseslovens 64, stk. 1. Nævnets formål er at træffe afgørelse i sager om tvistigheder mellem elever og praktikvirksomheder inden for erhvervsuddannelserne, jf. 1 i bekendtgørelse om Tvistighedsnævnet. Det er en forudsætning for indbringelse af sager for Tvistigheds nævnet, at sagen forinden har været behandlet af det faglige udvalg. Sagerne kan ikke indbringes for domstolene, før de har været behandlet i nævnet. Tvistighedsnævnets møder er offentlige, medmindre nævnet i den konkrete sag beslutter det modsatte. En sag, der er indbragt for Tvistigheds nævnet, kan afgøres ved, at 1) parterne indgår et udenretligt forlig inden nævnsmødet, 2) parterne indgår et indenretlig forlig på nævnsmødet eller ved 3) at nævnet træffer afgørelse i sagen ved kendelse. På mødet kan nævnet træffe afgørelse om ophævelse af uddannelsesaftalen og om erstatning og godtgørelse til den skadelidte. Nævnet kan desuden afvise en sag, hvis det viser sig, at nævnet ikke er den rette myndighed til at behandle sagen. Afgørelser truffet af nævnet kan indbringes for domstolene senest otte uger efter, at nævnet har truffet afgørelse i sagen. Nævnets afgørelser og forlig, der indgås på nævnsmødet, kan fuldbyrdes efter retsplejelovens regler om tvangsfuldbyrdelse af domme og indenretlige forlig, jf. 65, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser og 24, stk. 5, i bekendtgørelse om Tvistighedsnævnet. Nævnet består af en formand, som er landsdommer og af to faste medlemmer. De faste medlemmer beskikkes efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO). I hver sag tiltrædes nævnet desuden af to medlemmer (de såkaldte 3-dommere), som udpeges af de forhandlingsberettigede organisationer inden for det relevante erhvervsområde, jf. 64, stk. 1-2, i erhvervsuddannelsesloven og 3 i bekendtgørelse om Tvistighedsnævnet. 3-dommerne udpeges af henholdsvis arbejdsgiver- og arbejdstagersiden og skal have en særlig indsigt i det arbejdsområde, som sagen vedrører. Nævnet betjenes af et sekretariat, der stilles til rådighed af undervisningsministeren. Sekretariatet er placeret i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, der er en del af Undervisningsministeriet. Tvistighedsnævnet er et uafhængigt domstolslignende forvaltningsorgan. Nævnet er dermed ikke bundet af instrukser om den enkelte sags behandling fra undervisningsministeren eller andre myndigheder. Nævnet er dog en del af den offentlige forvaltning, og er derfor underlagt almindelige forvaltningsretlige regler ved sin behandling af Præsentation af Tvistighedsnævnet 13

14 sagerne, jf. 4 i bekendtgørelse om Tvistighedsnævnet. Nævnet er dog ikke omfattet af Folketingets Ombudsmands kompetence, jf. 7, stk. 3, i lov om Folketingets Ombudsmand, hvorefter ombudsmanden ikke behandler klager over nævn, der i betryggende former træffer afgø relse om tvister mellem private, selv om vedkommende nævn i anden sammenhæng betragtes som tilhørende den offentlige forvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts De nærmere regler for nævnets og sekretariatets fremgangsmåde ved behandlingen af en sag er fastsat i bekendtgørelse om Tvistighedsnævnet. 14 Årsberetning 2013 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

15 2. Praksis omtalte kendelser og domme efter emne (med referat) De nedenfor omtalte kendelser kan i deres helhed ses på Kendelserne ligger i retsinformation samlet under lov om erhvervsuddannelser og findes her ved at klikke på linket Afgørelser truffet i henhold til denne retsforskrift. Kendelser og domme vedrører et eller flere af nedennævnte emner: Afvisning/Bortfald Ansættelsesbevisloven Ferieloven Forlængelse af uddannelsesaftalen, EUL 58 og 59 Forskelsbehandlingsloven Forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, national, social eller etnisk oprindelse Funktionærloven Hjemvisning til fagligt udvalg Injurier Konkurrerende overenskomster ligebehandlingsloven Forskelsbehandling på grund af køn, herunder f.eks. graviditet, barsel, chikane og sexchikane Ligelønsloven Lønbegrebet, EUL 55, stk. 2 Mangelfuld uddannelse Nævnets sammensætning, EUL 64, stk. 2 Ophævelse af uddannelsesaftalen 1. Virksomhedens ensidige ophævelse 1.1. EUL 61, stk. 1, væsentlig misligholdelse 1.2. EUL 61, stk. 2, bristede eller urigtige forudsætninger 2. Elevens ensidige ophævelse 2.1. EUL 61, stk. 1, væsentlig misligholdelse 2.2. EUL 61, stk. 2, bristede eller urigtige forudsætninger 3. EUL 61, stk. 3, reklamationsfrist 1 måned 4. Gensidig ophævelse Overenskomstfortolkning Passivitet (spørgsmål om bortfald af et krav, fordi dette ikke er gjort gældende inden for rimelig tid) Prøvetid, EUL 60, stk. 2 Sagsomkostninger, bekendtgørelse om Tvistighedsnævnet 16, stk. 3 Praksis omtalte kendelser og domme efter emne (med referat) 15

16 Sygdom (se ophævelse af uddannelsesaftalen pkt. 2) Særlige lønreguleringsspørgsmål Tortgodtgørelse (godtgørelse for retsstridig krænkelse af frihed, fred, ære eller person) Udeblivelse, bekendtgørelse om Tvistighedsnævnet Virksomhedsoverdragelse Afvisning/Bortfald Kendelse af 13. maj 2013 i sag Eleven, der skulle uddannes som landmand, havde i høsttiden haft et betydeligt overarbejde, som parterne aftalte skulle afspadseres 1:1 i månederne op til uddannelsesaftalens ophør den 31. december Eleven rejste efterfølgende krav på betaling af bl.a. godtgørelse efter arbejdstidsdirektivgennemførelsesloven og ansættelsesbevisloven. Tvistighedsnævnet erklærede sig for kompetent til at behandle sagen, og virksomhedens principale påstand om afvisning blev derfor ikke taget til følge. Tvistigheds nævnet lagde til grund, at eleven fra juli til oktober måned 2011 havde arbejdet i gennemsnit cirka 52 timer om ugen, og at elevens rettigheder i henhold til arbejdstidsdirektivgennemførelseslovens 4, hvorefter den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid over en periode på 4 måneder ikke må overstige 48 timer inkl. overarbejde, var blevet krænket. Eleven fik efter lovens 8, stk. 1, tilkendt en godtgørelse på kr. under hensyn til elevens unge alder og omfanget af overarbejdet. Vedrørende ansættelsesbevisloven fandt nævnet det efter de indgåede aftaler uklart, i hvilken udstrækning Jordbrugsoverenskomsten fandt anvendelse på uddannelsesforholdet, hvilket var en mangel, der havde givet anledning til tvist om navnlig honorering af overarbejde. Under hensyn til, at virksomheden ved indgåelse af uddannelsesaftalen og en ansættelseskontrakt havde søgt rådgivning hos Landbo Ungdom, og at denne mangel derfor til en vis grad var undskyldelig, blev godtgørelsen efter ansættelsesbevisloven fastsat til kr. Østre Landsrets dom af 16. april 2013 (8. afd. sag nr. B ) Sagen, der var behandlet på skriftligt grundlag efter retsplejelovens regler om behandling af småsager, vedrørte anke af en dom afsagt af Retten i Nykøbing Falster, hvorved en kommune var blevet frifundet for elevens krav om efterbetaling af løn. På landsrettens forespørgsel havde begge parter anmodet om, at landsretten traf afgørelse om sagens realitet. Østre Landsret ophævede dommen med den begrundelse, at sagen ikke havde været behandlet af Tvistighedsnævnet, og at domstolene derfor ikke var kompetente til at behandle sagen, jf. UfR Ø. 16 Årsberetning 2013 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

17 Ansættelsesbevisloven Kendelse af 13. maj 2013 i sag Eleven, der skulle uddannes som landmand, havde i høsttiden haft et betydeligt overarbejde, som parterne aftalte skulle afspadseres 1:1 i månederne op til uddannelsesaftalens ophør den 31. december Eleven rejste efterfølgende krav på betaling af bl.a. godtgørelse efter arbejdstidsdirektivgennemførelsesloven og ansættelsesbevisloven. Tvistighedsnævnet erklærede sig for kompetent til at behandle sagen, og virksomhedens principale påstand om afvisning blev derfor ikke taget til følge. Tvistighedsnævnet lagde til grund, at eleven fra juli til oktober måned 2011 havde arbejdet i gennemsnit cirka 52 timer om ugen, og at elevens rettigheder i henhold til arbejdstidsdirektivgennemførelseslovens 4, hvorefter den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid over en periode på 4 måneder ikke må overstige 48 timer inkl. overarbejde, var blevet krænket. Eleven fik efter lovens 8, stk. 1, tilkendt en godtgørelse på kr. under hensyn til elevens unge alder og omfanget af overarbejdet. Vedrørende ansættelsesbevisloven fandt nævnet det efter de indgåede aftaler uklart, i hvilken udstrækning Jordbrugsoverenskomsten fandt anvendelse på uddannelsesforholdet, hvilket var en mangel, der havde givet anledning til tvist om navnlig honorering af overarbejde. Under hensyn til, at virksomheden ved indgåelse af uddannelsesaftalen og en ansættelseskontrakt havde søgt rådgivning hos Landbo Ungdom, og at denne mangel derfor til en vis grad var undskyldelig, blev godtgørelsen efter ansættelsesbevisloven fastsat til kr. Dom afsagt af Retten på Frederiksberg den 27. november 2013 (sag BS S-1821/2012) Ved dommen blev det bestemt, at eleven havde krav på godtgørelse på kr. efter ansættelsesbevisloven for mangelfuld uddannelsesaftale og feriegodtgørelse for optjeningsårene 2009 og 2010, idet det ikke fandtes godtgjort, at den skyldige feriegodtgørelse var afregnet. Tvistighedsnævnet var i kendelse af 19. juni 2012 i sag (omtalt i Årsberetningen 2012) nået til samme resultat. Sø- og Handelsrettens dom af 17. december 2013 (sag F-8-12) Sø- og Handelsrettens flertal afgjorde, at eleven i medfør af erhvervsuddannelseslovens 55, stk. 2, havde krav på betaling for manglende afholdelse af feriefridage samt betaling af til fritvalgslønkonto og pensionsordning, herunder at virksomheden også var forpligtet til at betale elevens bidrag til pensionsordningen. Sø- og Handelsretten fastsatte endvidere en godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven til kr. Tvistighedsnævnet var i kendelse af 3. februar 2012 i sag (omtalt i Årsberetning 2012) nået til samme resultat, idet der dog var fastsat en mindre godtgørelse efter ansættelsesbevisloven. Praksis omtalte kendelser og domme efter emne (med referat) 17

18 Ferieloven Ingen kendelse Højesteret, hvor hovedforhandling er berammet til den 15. januar Konkurrerende overenskomster Ingen kendelse Forlængelse af uddannelsesaftalen, EUL 58 og 59 Østre Landsrets dom af 29. maj 2013 (sag B ) Sagen drejede sig om, hvorvidt en virksomhed havde overtrådt erhvervsuddannelsesloven og ligebehandlingsloven ved ikke at forlænge elevens uddannelsesaftale i en situation, hvor eleven ved uddannelsesaftalens udløb var fraværende på grund af barsel. Landsretten fandt det ikke bevist, at eleven skriftligt over for virksomheden havde fremsat ønske om forlængelse af uddannelsesaftalen og frifandt på den baggrund virksomheden. Tvistighedsnævnet var i kendelse af 3. februar 2012 i sag (omtalt i årsberetningen 2012) nået til samme resultat, men med en lidt anden begrundelse. Østre Landsrets dom er anket til Forskelsbehandlingsloven Forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, national, social eller etnisk oprindelse Ingen kendelse Funktionærloven Ingen kendelse Hjemvisning til fagligt udvalg Ingen kendelse Injurier Ingen kendelse Ligebehandlingsloven Forskelsbehandling på grund af køn, herunder for eksempel graviditet, barsel, chikane og sexchikane Kendelse af 11. januar 2013 i sag Eleven blev under sin uddannelse sygemeldt med depression angiveligt som følge af dårligt arbejdsmiljø, hvilket hun anmeldte som en arbejdsskade. Hun oplyste endvidere, at hun var blevet udsat for krænkelser af seksuel karakter fra virksomhedens mandlige indehavers side. Uddannelsesaftalen blev efter gensidig aftale ophævet efter cirka 2 år, og efterfølgende indbragte eleven sagen for Tvistighedsnævnet med krav om betaling af godtgørelse efter ligebehandlingsloven for seksuel chikane og af godtgørelse for svie og smerte. Tvistig hedsnævnet lagde ved sin afgørelse til grund, at kravet efter lige behandlingsloven i første række 18 Årsberetning 2013 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

19 støttedes på, at hun til en messe i Frankfurt skulle sove i samme dobbeltseng som indehaveren, hvilket fra indehaverens side blev begrundet med et forsøg på at minimere omkostningerne, så alle de ansatte kunne komme til messen. Nævnet fandt, at det uanset denne usædvanlige og uhensigtsmæssige fremgangsmåde ikke var bevist, at inde haveren under denne rejse eller i øvrigt under uddannelsesforholdet havde krænket eleven seksuelt. Tvistighedsnævnet fandt det heller ikke bevist, at der var årsagssammenhæng mellem elevens sygdom under uddannelsen og forhold, som virksomheden var erstatningsansvarlig for. På den baggrund frifandtes virksomheden for de rejste krav. Kendelse af 18. marts 2013 i sag Uddannelsesaftalen blev ophævet af virksomheden inden for prøvetiden med den begrundelse, at man ikke var tilfreds med elevens arbejdsindsats. Eleven, der forud herfor havde været på fædreorlov, gjorde gældende, at ophævelsen reelt skyldtes hans fravær på fædreorlov, og at der derfor tilkom ham en godt gørelse efter ligebehandlingslovens 16, stk. 4, jf. 9. Tvistighedsnævnet fandt det ikke bevist, at beslutningen om ophævelse reelt var truffet under fædreorloven, hvorfor reglen om omvendt bevisbyrde efter ligebehandlingslovens 16 ikke fandt anvendelse. Nævnet fandt heller ikke, at der var påvist faktiske omstændigheder som nævnt i ligebehandlingslovens 16 a. Det forhold, at der forinden ophævelsen ikke var afgivet advarsel eller forelå anden skriftlig dokumentation for utilfredsheden med elevens arbejde, fandtes under de foreliggende omstændigheder, hvor der efter de afgivne forklaringer var grundlag for en vis kritik af elevens arbejdsindsats i prøvetiden, ikke i sig selv at udgøre en sådan faktisk omstændighed. Virksomheden blev derfor frifundet. Kendelse af 23. august 2013 i sag Eleven, der skulle uddannes som gulvlægger, afholdt i prøvetiden to ugers fædreorlov. Under fædreorloven ophævede virksomheden uddannelsesaftalen med den begrundelse, at eleven havde lavet for mange fejl i elementære arbejdsopgaver. Tvistighedsnævnet fandt ikke grundlag for at antage, at beslutningen om ophævelsen var truffet forud for fædreorloven, og bevisbyrden for, at ophævelsen ikke helt eller delvist var begrundet i elevens fravær, påhvilede derfor virksomheden, jf. ligebehandlingslovens 16, stk. 4. Denne bevisbyrde havde Praksis omtalte kendelser og domme efter emne (med referat) 19

20 virksomheden ikke løftet, og der tilkom derfor eleven en godtgørelse efter ligebehandlingsloven, som blev fastsat til 6 måneders løn. Østre Landsrets dom af 29. maj 2013 (sag B ) Sagen drejede sig om, hvorvidt en virksomhed havde overtrådt erhvervsuddannelsesloven og ligebehandlingsloven ved ikke at forlænge elevens uddannelsesaftale i en situation, hvor eleven ved uddannelsesaftalens udløb var fraværende på grund af barsel. Landsretten fandt det ikke bevist, at eleven skriftligt over for virksomheden havde fremsat ønske om forlængelse af uddannelsesaftalen og frifandt på den baggrund virksomheden. Tvistighedsnævnet var i kendelse af 3. februar 2012 i sag (omtalt i årsberetningen 2012) nået til samme resultat, men med en lidt anden begrundelse. Østre Landsrets dom er anket til Højesteret, hvor hovedforhandling er berammet til den 15. januar Dom afsagt af Retten i Aalborg den 19. august 2013 (sag BS /2012) Ved dommen fik eleven tilkendt en godtgørelse på kr. for seksuel chikane udøvet af en medarbejder i virksomheden, hvilket var det samme resultat, som Tvistighedsnævnet var nået til i kendelse af 23. november 2012 i sag (omtalt i Årsberetning 2012). Ligelønsloven Ingen kendelse Lønbegrebet, EUL 55, stk. 2 Kendelse af 12. september 2013 i sag Virksomheden havde ikke indgået overenskomst. Af uddannelsesaftalens pkt. 8 var anført om lønnens størrelse blandt andet, at lønnen er højere end den gældende mindstebetaling for elever, men det fremgik ikke, hvorledes lønnen var fastsat. Eleven rejste krav om betaling til fritvalgskonto og pensionsordning efter den for uddannelsesområdet gældende overenskomst. Virksomheden påstod sig frifundet under henvisning til, at disse beløb var indeholdt i lønnen. Tvistighedsnævnet udtalte, at en vurdering af, om overenskomstens bestemmelser om pension og frivalgskonto kan fraviges ved aftale, beror på fortolkning af overenskomsten, men at det i den konkrete sag ikke var godtgjort, at der var indgået en sådan aftale. Eleven fik derfor efter erhvervsuddannelseslovens 55, stk. 2, medhold i kravet på betaling til fritvalgskonto og arbejdsgiverens bidrag til pensionsordning. Kendelse af 28. november 2013 i sag Eleven skulle uddannes som kontorassistent på en virksomhed, der på tidspunktet for uddannelsesaftalens indgåelse ikke var omfattet af en overenskomst, men Landsoverenskomst for kontor og lager (kontoroverenskomsten) var den for uddannelsesområdet gældende overenskomst. Af denne overenskomst fremgik, at lønnen skulle 20 Årsberetning 2013 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Børne- og Undervisningsudvalget BUU alm. del Bilag 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU alm. del Bilag 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 87 Offentligt dp MINISTERIET FOR BØRN OG UNDERVISNING Råd og udvalg for erhvervsuddannelserne DA's og LO's medlemsorganisationer Foreninger, organisationer

Læs mere

Årsberetning 2014 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder. Titel 1

Årsberetning 2014 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder. Titel 1 Årsberetning 2014 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder Titel 1 Årsberetning 2014 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder Redaktionsgruppe: Sekretariatet

Læs mere

Tvistighedsnævnets og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheders Årsberetning 2011

Tvistighedsnævnets og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheders Årsberetning 2011 Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 141 Offentligt Tvistighedsnævnets og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheders Årsberetning 2011 Titel 1 Tvistighedsnævnets og Ankenævnet vedrørende

Læs mere

Tvistighedsnævnets og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheders. årsberetning 2009

Tvistighedsnævnets og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheders. årsberetning 2009 Tvistighedsnævnets og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheders årsberetning 2009 Undervisningsministeriet 2010 Tvistighedsnævnets og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheders årsberetning 2009 Undervisningsministeriet

Læs mere

Tvistighedsnævnets og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheders Årsberetning 2010

Tvistighedsnævnets og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheders Årsberetning 2010 Tvistighedsnævnets og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheders Årsberetning 2010 Tvistighedsnævnets og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheders Årsberetning 2010 Ministeriet for Børn og Undervisning

Læs mere

Årsberetning 2012 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Årsberetning 2012 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder Årsberetning 2012 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder Årsberetning 2012 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder Årsberetning 2012 fra Tvistighedsnævnet

Læs mere

Tvistighedsnævnets årsberetning 2007

Tvistighedsnævnets årsberetning 2007 Tvistighedsnævnets årsberetning 2007 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 4 2008 Tvistighedsnævnets årsberetning 2007 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 4 2008 Tvistighedsnævnets årsberetning

Læs mere

Tvistighedsnævnets og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheders Årsberetning 2011. Titel 1

Tvistighedsnævnets og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheders Årsberetning 2011. Titel 1 Tvistighedsnævnets og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheders Årsberetning 2011 Titel 1 Tvistighedsnævnets og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheders Årsberetning 2011 Tvistighedsnævnets og Ankenævnet

Læs mere

Tvistighedsnævnets og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheders årsberetning 2008

Tvistighedsnævnets og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheders årsberetning 2008 Tvistighedsnævnets og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheders årsberetning 2008 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 50 2009 Tvistighedsnævnets og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheders årsberetning

Læs mere

Årsberetning Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Årsberetning Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder Årsberetning Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder Formandens beretning Tvistighedsnævnet har på sine møder i 2016 behandlet i alt 39 sager, mens 2 sager har været behandlet på

Læs mere

Tvistighedsnævnet. Kendelse

Tvistighedsnævnet. Kendelse i --- = -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 34.2016 A ved faglig sekretær Bo Christensen 3F Privat Service, Hotel & Restauration mod B ved kurator,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Tvistighedsnævnet KENDELSE

Tvistighedsnævnet KENDELSE -NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE afsagt af Tvistighedsnævnet den 3. august 2017 i sag 47.2016 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B ved advokat Christina Borggaard Thomsen I sagens

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 44/2016 (1. afdeling) FTF som mandatar for FAF som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Dansk Industri (DI) som mandatar for KommunikationsCentret

Læs mere

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet. Kendelse

NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet. Kendelse -- -- = --- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse Afsagt af Tvistighedsnævnet den 18. maj 2017 i sag 06.2017 A ved HK Privat ved advokat Klara Hoffritz mod B ved advokat Rolf Ledertoug I sagens behandling

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

DOM. Advokatfirmaet A A/S. (Advokat Svend Jacob Harbo) mod. HK Privat som mandatar for. (Advokat Michael Møllegård Jessen)

DOM. Advokatfirmaet A A/S. (Advokat Svend Jacob Harbo) mod. HK Privat som mandatar for. (Advokat Michael Møllegård Jessen) DOM Afsagt den 25. april 2013 F-8-11 Advokatfirmaet A A/S (Advokat Svend Jacob Harbo) mod HK Privat som mandatar for B (Advokat Michael Møllegård Jessen) Indledning Sagen angår spørgsmålene om, hvorvidt

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Højesterets dom af 21. januar 2015

Højesterets dom af 21. januar 2015 LPnyt nr. 2015:1 Administration i elevsager efter Højesterets dom af 21. januar 2015 Løn- og Personalenyt Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 Hvordan skal der forholdes i aktuelle og fremtidige

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.02.2015 FORSKER PÅ BARSEL BLEV BORTVIST GRUNDET MAIL- KORRESPONDANCE MED SIN SAMLEVER 26.2.2015 En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Frederiksberg Byrets dom af 1. oktober 2013 Sag BS H-1797/2012 Uddannelsesforbundet som mandatar for [person1] [person2] [person3] og [person4] mod [virksomhed1]

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

------=--- NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet KENDELSE

------=--- NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet KENDELSE ------=--- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE afsagt aftvistighedsnævnet den 20. september 2017 i sag 26.2017 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B under tvangsopløsning I sagens be

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

NÆVNENES Hus

NÆVNENES Hus ct"b ------ ----- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE af sagt af Tvistighedsnævnet den 20. september 20 I 7 i sag 27.2017 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B under tvangsopløsning I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 351/2011 (2. afdeling) A (advokat Per Frydenreim Møller, beskikket) mod DI som mandatar for TDC A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere instanser

Læs mere

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen)

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen) DOM Afsagt den 17. december 2013 F-8-12 A Registeret Revisionsaktieselskab (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod HK Danmark smf B (Advokat Michael Møllegård Jessen) Indledning Sagen angår spørgsmålene om,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

02.02.11 revideret 15.11.13

02.02.11 revideret 15.11.13 Procedure for afgivelse og behandling af klager Procedure for afgivelse og behandling af klager er forskellig afhængig af, hvad klagen handler om. Her følger udskrift af gældende lovgivning samt konkrete

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 Sag 120/2015 A (advokat Leo Jantzen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns

Læs mere

------=--- NÆVNENES Hus

------=--- NÆVNENES Hus ,.. -. ------=--- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. april 2017 i sag 51.2016 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B ved (B) I sagens behandling har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt (01) DET TALTE ORD GÆLDER Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål Q vedr. Irak-retssagerne (operation Green Desert), forældelse

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog November 2015 Uddannelsesnævnet De faglige udvalgs delegering til de lokale uddannelsesudvalg Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Opmandskendelse af 12. oktober 2011 i faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Graff

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA Personalejura LUP Program Ledelsesretten/pligten Ansættelseskontrakten Advarsler Opsigelser Usaglig opsigelse Vilkårsændringer Ledelsesretten Septemberforliget (september 1899) Arbejdsgiverne anerkendte

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere