Børnehuset Lindely. Privat daginstitution

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børnehuset Lindely. Privat daginstitution"

Transkript

1 Tilsyn Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2014 Børnehuset Lindely Lindegårdsvej 1 Leder Birgit Simonsen Konst. Leder Linna Mosegaard Hansen Bestyrelsesformand Knud Haaning Andersen Tilsynsførende Afd. leder: Pia Strandbygaard Joan Nørgaard og Mia Mortensen

2 Tilbuddets navn Tilbuddets målgruppe Tilbuddets ledelse Samarbejdspartnere Tilsynsansvarlig Børnehuset Lindely Privat daginstitution Birgit Simonsen (aktuelt sygemeldt under tilsynet) Konst. Leder Linna Mosegaard Bestyrelsesformand Knud Haaning Andersen Herning Sogns Menighedsråd Frie børnehaver og fritidsklubber Pia Strandbygaard, Afd. leder Tilsynsenheden, Herning kommune Herning kommune har iværksat Skærpet tilsyn som følge af henvendelser fra flere forældre omkring kritisable forhold omkring institutionens håndtering af børns eksperimenterende adfærd. Tilsynet føres jf. Dagtilbudsloven 5. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter denne lov og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter 3, efterleves. Det skærpede tilsyn har til formål at sikre, at Børnehuset Lindely lever op til godkendelsen. Det vil sige Herning Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn og Retningslinjer for drift af privat daginstitution i Herning kommune aftalt med Frie Børnehaver og godkendt i Børne og familieudvalget den Lovgivningsmæssigt henvises der til: Dagtilbudsloven 20. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør kriterier for godkendelse efter stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan stille krav om driftsgaranti. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilbagekalde godkendelsen af en privatinstitution, hvis institutionen ikke opfylder de kriterier, som institutionen blev godkendt på baggrund af. Dagtilbudsloven 6 Stk. 2. Lederen af det enkelte selvejende dag-, fritids- eller klubtilbud m.v. har den pædagogiske og administrative ledelse af tilbuddet og er ansvarlig over for institutionsbestyrelsen herfor. Retssikkerhedsloven Kapitel 6 Opgaver, der overlades til private 43. Når en myndighed overlader opgaver efter lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dagtilbudsloven, lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel og lov om social service til andre end offentlige myndigheder, er disse omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven i forhold til den opgave, der udføres. Dette gælder også for privatinstitutioner, jf. 19, stk. 4, og 51, stk. 4, i dagtilbudsloven og for friplejeboliger. Stk. 2. Ved opgavevaretagelsen, jf. stk. 1, er videregivelse og indhentelse af oplysninger vedrørende enkeltpersoner omfattet af forvaltningslovens 27, 29, 31 og 32. Dette gælder også for selvejende institutioner, der efter aftale udfører en opgave for en kommunalbestyrelse eller et regionsråd. 2

3 punkter Det skærpede tilsyn i Børnehuset Lindely har fokus på følgene punkter, dette på baggrund af ovenstående lovgrundlag, godkendelse og retningslinjer. Underretningspligt Tavshedspligt Straffe- og børneattester Børn med særlige behov Normering Handleplan for børns seksuelle lege Opsynspligt Ledelse Pædagogiske kompetencer Børnene Arbejdsmiljø Metode Samtaler: Forældre blev den 22 december 2013 via brev, tilbudt samtale med Tilsynet. Der er afholdt samtaler med forældrene til 41 børn ud af 44 (i alt 25 samtaler) Personalet er den 22 december 2013 via mail, tilbudt samtaler med Tilsynet. Der er afholdt samtaler med 8 ud af 11 fast tilknyttede personaler og vikarer. Enkelte personaler har været sygemeldt og har derfor ikke kunnet deltage i samtalerne. Ledelse og bestyrelse er den 22 december 2013 via personlig mail tilbudt personlig samtale. Der er afholdt 3 samtaler en leder repræsentant og 2 fra bestyrelsen (forældrerepræsentanter indgår i forældreopgørelsen). Samtalerne er alle foregået i dagene januar Samtale med PPR pædagog tildelt institutionen i 8-12 timer i december/januar, som følge af den tilspidsede situation. Besøg på institutionen inkluderede: Rundvisning i institutionen Gennemgang af dokumentation Dokumentation på alle børn Personalehåndbog Beredskabsplan Ny og gammel for seksuelle overgreb og krænkelser Bestyrelsesreferater Personalemødereferater Stuemødereferater Læreplaner Institutionens hjemmeside Observation og samtaler Øvrige: Desuden har Tilsynet modtaget forløbsbeskrivelser fra flere forældre, bestyrelsen/institutionen, PPR og Børne- og unge forvaltningen. Tilsynet havde planlagt et møde med ledelse/bestyrelse og personale den 23. januar, som blev aflyst som følge af, at det allerede indhentede materiale og samtaler var tilstrækkeligt til at belyse Tilsynets ansvars- 3

4 område. Som følge af regelgrundlaget for tilsyn og som følge af, at der er tale om en privat institution, er der emner som ikke kan indgå i tilsynet. Tilsynsrapporten Indeholder et opmærksomhedspunkt i form af konkret lovgivning, retningslinje eller godkendelseskriterierne, men kan også være et alvorlige kritik punkter fra forældre, personale eller ledelse/bestyrelse. Den samlede konklusion er lavet på baggrund af de politisk godkendte retningslinjer for Tilsyn i Herning kommune. Kategoriseringen er fra 1-5 hvor 1 er ingen bemærkninger, og hvor 5 er kritisable forhold (se bilag 1) Samlet konklusion Underretningspligt: Tilsynet kan konstatere at ledelse og personale ved hvornår der skal laves underretninger. Personalets faglige sikkerhed er blevet udfordret, da forældrene har stillet spørgsmålstegn ved deres kompetence. Hændelser der for personalet ikke har givet anledning til bekymring, har hos nogle forældre givet anledning til bekymring. Det har ikke været muligt at finde dokumentation der viser en målrettet og faglig bevidst tilgang til dokumentation, således at eventuelle hændelser, der kan give anledning til underretninger, bliver registeret. Tavshedspligt: Tilsynet kan konstatere, at der er klare indikationer på, at der er personale, der har udtalt sig og dermed brudt deres tavshedspligt. I andre situationer er der eksempler på, at forældre ikke har kunnet få information omkring deres eget barn. Straffe- og børneattester: Tilsynet kan konstatere, at der indhentes attester i henhold til lovgivningen på alle der er fast eller løst tilknyttet Børnehuset Lindely. Børn med særlige behov: Tilsynet kan konstatere at der mangler dokumentation for den faglige målrettede indsats. Der mangler dokumentation for, at den vejledning der gives fra fx PPR, bringes i anvendelse og at der evalueres løbende gennem SMTTE modeller. Normering: Intet at bemærke Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser: Tilsynet kan konstatere at beredskabsplanen ikke har været bragt i anvendelse, da personale og ledelse ikke havde set eller hørt noget, der på det tidspunkt gav anledning til at betragte børnenes eksperimenterende adfærd som overgreb. Beredskabsplanerne og informationsbrev til forældrene mangler basale oplysninger som dato, ansvarlig og kildeangivelser. Opsynspligt: Tilsynet kan ikke vurdere om institutionen har svigtet sin opsynspligt, da der er mange påstande om hvordan det forholdt sig. Det bør give anledning til at man udarbejder retningslinjer og gennemgår ude og inde om der skal ske tilpasning og ændringer. Ledelse: Tilsynet oplever og hører om en ledelse, der ikke har udvist klart lederskab fagligt og organisatorisk. Den aktuelle situation har medført mistillid blandt personale og forældre og manglende tro på, at ledelsen/bestyrelsen er i stand til at løfte opgaven fremadrettet. Tilsynets kan ikke afgøre om ledelsen/bestyrelsen vil være i stand til at løfte opgaven, men kan alene understrege, at der skal iværksættes en særlig indsats, med henblik på løft af den faglige og organisatoriske ledelse. 4

5 Pædagogiske kompetencer: Tilsynet har ikke ud fra de interviews der er ført, kunne afgøre det enkelte personales kompetencer, men på papiret er de tilstede. Set i forhold til den dokumentation der ligger omkring børnene, kan det konstateres at der ikke foregår en tilfredsstillende mundtlig og skriftlig faglig refleksion. Børnene: Tilsynet kan konstatere, at institutionen ikke i tide, har formået at træffe foranstaltninger, der kunne beskytte børnene mod deres egen eksperimenterende adfærd, og efterfølgende har institutionen ikke formået at beskytte børnene, mod at opleve de meget voldsomme reaktioner i institutionen fra enkelte forældre. Arbejdsmiljø: Tilsynet kan konstatere, at der er forhold blandt personalet, og mellem personale og ledelse der gør, at arbejdsmiljøet er truet. Det vurderes at personalegruppen har brug for en meget tydelig ledelse, der med sikker hånd kan lede den helings- og udviklingsproces der nødvendigvis skal iværksættes. Der er samlet givet følgende henstillinger Det skal indskærpes at ingen personaler udtaler sig om personfølsomme oplysninger til andre uden at der er indhentet samtykke til det. Der skal føres notater over hændelser der har karakter af afgørelser Der skal anvendes SMTTE i indsatsen både omkring problemstillinger i forhold til det enkelte barn og gruppen af børn Alle dokumenter skal være påført dato, ansvarlig, og oprindelse. Alle kladder og personlige notater sorteres fra eller opbevares, således at det tydeligt fremgår, hvad der er tale om. Beredskabsplaner skal indeholde år og måned for udarbejdelse og der skal ligeledes være påført ansvarlig for udarbejdelsen og kildeangivelser. Der skal iværksættes en proces som sikre, at der er tillid til det faglige og organisatoriske lederskab af Børnehuset Lindely Retorikken i forhold til børn og forældre skal være professionel og velovervejet. Personale og ledelse skal tydeliggøre deres faglige refleksioner mundtligt og skriftligt både i forhold til det enkelte barn og gruppen af børn Ledelsen/bestyrelsen skal straks sikre, at børene i Børnehuset Lindely oplever en tryg hverdag hvor konflikter mellem Institutionen og forældrene bliver håndteret professionelt og uden at børnene igen skal opleve utryghed. Tilsynets samlede score I henhold til ovenstående konklusion og henstillinger vurderes det, at Børnehuset Lindely skal placeres i en kategori 5, som er et udtryk for kritisable forhold Der skal udarbejdes en handlingsplan med henblik på hvilke tiltag institutionen vil sætte i værk i forhold til de henstillinger der er givet. Handlingsplanen skal være Leder af dagtilbudsområdet i Børne og unge forvaltningen, Pia Elgetti i hænde senest den Kopi sendes til Tilsynsenheden Det indstilles til Børne og Unge Forvaltningen, at revurdere godkendelsen på baggrund af tilsynet og handlingsplanen. Tilsynet vil desuden foretage opfølgende tilsynsbesøg. Underretningspligt Der har i det indsamlede materiale giver et indtryk af, at der er en vis usikkerhed i 5

6 forhold til hvornår, hvordan og hvor der skal laves en underretning. Krav om underretning fra enkelte forældre, har gjort ledelse og personale usikre på hvad de har set og hvad der er normalt og hvad der er unormalt. Personalets faglige sikkerhed er blevet udfordret, da forældrene har stillet spørgsmålstegn ved deres kompetence. Hændelser der for personalet ikke har givet anledning til bekymring, har hos nogle forældre givet anledning til bekymring. Det er Tilsynets helt klare opfattelse, at der er meget forskelige oplevelser og vurderinger blandt ledelse, personale og forældre, af de hændelser og den indsats institutionen har ydet. Det har ikke været muligt at finde dokumentation der viser en målrettet og faglig bevidst tilgang til dokumentation således, at eventuelle hændelser der kan give anledning til underretninger, bliver registeret. Det er ikke Tilsynets opfattelse at institutionen mangler viden om hvad der skal laves underretninger på. Ingen Det anbefales, at der er fokus på hvordan man som fagperson håndterer pres fra forældre og andre, så det er en faglig dokumenteret vurdering der ligger bag overvejelser omkring evt. underretninger. Tavshedspligt Der har i det indsamlede materiale været usikkerhed i forhold til håndtering af tavshedspligt, og der er oplysninger om, at enkelt personer ikke har overholdt tavshedspligten. Problematikkerne går på: Hvad kan personalet oplyse andre forældre om I forbindelse med håndteringen af det aktuelle psykiske pres er der personale der giver udtryk for at det er vanskeligt at vurdere, hvor meget man kan oplyse en professionel krisehjælp om, i forhold til personsager. Hvad kan personale og ledelse fortælle internt i huset Forældrene har oplevet henvisningen til tavshedspligten som manglende samarbejdsvilje, i deres søgen efter svar på hvad der er foregået og hvad der bliver gjort Der er også tilfælde hvor hensynet til tavshedspligten har gjort, at forældre til børn involveret i hændelser, ikke har kunnet få oplysninger vedr. deres eget barn. Det er, at der er stor sandsynlighed for, at der er en eller flere personale, som har udtalt sig til forældre uden at overholde tavshedspligten, og uden at der er indhentet samtykke hos den enkelte forældre til at udtale sig om børnene. Det er, at der fra ledelsens side har været indhentet tilladelse hos de implicerede forældre til at måtte udtale sig om et aktuelt barn, til den øvrige 6

7 forældrekreds i forbindelse med et møde. Enkelte forældre oplyser, at de har ønsket at få viden omkring deres eget barn uden at få det. Tilsynet har ikke via dokumentationen kunnet finde oplysninger om at der er forældre der har bedt om at få information, eller som ikke har fået information. Først i redegørelserne står der hvem der er blevet informeret Det er også, at det har være en meget vanskelig balancegang, men uanset så mangler der dokumentation i det enkelte barns journal om hvad der er sagt og gjort og eventuelt med hvilken baggrund, der ikke er givet information. Jævnfør de forvaltningsretlige regler, er der her tale om en afgørelse og dermed er det omfattet af notatpligten. Når der er tale om behandling af klager og underretninger er de ligeledes omfattet af notatpligten Det skal indskærpes at ingen personaler udtaler sig om personfølsomme oplysninger til andre uden at der er indhentet samtykke til det. Der skal føres notater over hændelser der har karakter af afgørelser Det anbefales, at der udarbejdes en vejledning på institutionen om hvad der kan deles med andre og hvad der ikke kan deles med andre. Der henvises til Herning kommunes folder vedr. Truede børn hvad så?" Forældre der ønsker oplysninger omkring deres eget barn, har retten til at blive informeret, der kan kun i ganske særlige tilfælde undlades at give informationer, hvilket fremgår af ovenstående folder. Ligeledes anbefales det, at der i vejledningen indgår, hvordan personale og ledelse forholder sig til tavshedspligt i forhold til eget arbejdsmiljø. Ligeledes anbefales det, at der udarbejdes retningslinjer i forhold til notatpligt. Tilsynet kan ikke handle i forhold til enkelt personer, men det forventes at ledelsen handler i forhold til den eller de personer, der mod bedrevidende har udtalt sig til udenforstående. I forhold til dokumentation henvises til afsnittet omkring børn med særlige behov. Straffe/børneattester: Der har fra nogle forældrenes side været rejst påstand om, at der ikke indhentes børne- og straffeattester i alle tilfælde Bek om indhentelse af børneattest nr af 11/12/ Myndigheder, selvejende institutioner, foreninger m.v. inden for servicelovens anvendelsesområde skal indhente børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år samt for personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn, jf. 2. Der er i henhold til lovgivningen omkring beskæftigelse med børn ingen krav om indhentning af straffeattest. Institutionen har over for Tilsynet dokumenteret, at der er indhentet børneattester 7

8 på alt personale både faste, vikarer og andre tilknyttede personaler. Der indhentes rutinemæssigt straffeattester på fastansatte, men ikke på løst tilknyttede, hvilket der heller ikke er krav om hverken i godkendelsen eller lovgivningsmæssigt. I december, hvor der skulle findes personale meget akut, har det ikke været muligt, at nå at indhente attesterne inden arbejdet blev påbegyndt, men alle har udfyldt samtykke til indhentning af børneattesterne og de er sendt til politiet. Der er i lovgivningen alene krav om at børneattester skal indhentes når medarbejderen færdes fast blandt børnene. Ingen Institutionen kan med fordel udarbejde en instruks for hvornår, der skal indhentes børne- og evt. straffeattester, og særligt hvorledes institutionen vil definere hvilke medarbejdere der færdes fast blandt børnene. Godkendelseskriteriet fra Herning Kommune siger Privatinstitutionen skal være åben for børn med særlige vanskeligheder. Privatinstitutionen skal samarbejde med de relevante kommunale instanser og det pædagogiske tilsyn om de nødvendige tiltag over for disse børn Enkelte personaler kan oplyse at de har givet oplysninger til ledelsen og kolleger omkring børn med særlige vanskeligheder, men uden at de har observeret at det er givet videre. Ligeledes giver flere udtryk for at de fik meget lidt information omkring de bekymringshenvendelser der kom til institutionen. Flere forældre oplyser, at de har henvendt sig med bekymringer omkring deres eget barn, som der ikke er blevet taget hånd om. Der er forældre som både skriftligt og mundtligt har krævet at et barn med særlig behov blev fjernet fra institutionen. Børn med særlige behov Institutionen har handlet korrekt i forhold til ikke at afvise et barn med særlig behov, og der har på korrekt vis været søgt og iværksat hjælp til et barn med særlige behov hos PPR. Tilsynet kan konstatere, at der har været lydhørhed over for den vejledning der er givet i forhold til de enkelte børn, men det fremgår ikke tydeligt om den vejledning der er givet, er blevet fulgt. Dokumentationen for hvilken indsats institutionen har iværksat, har ikke været tilstrækkelig og dermed er det ikke muligt at se, hvorledes vejledningen er omsat til praksis. Det fremgår ikke hvordan institutionen har valgt at fortsætte den pædagogiske indsats efter at vejledning fra PPR afsluttes. I institutionens egen læreplan omkring indsatsen for børn med særlige behov står Børn med særlige behov har brug for speciel tilrettelagt pædagogisk indsats for at udvikle deres kompetencer. I forhold til det enkelte barns problemstillinger bruges SMTTE modellen som arbejdsredskab. (Sammenhæng, mål, tegn, tiltag og evaluering) Tilsynet har kun i et tilfælde set en SMTTE model i dokumentationen for det enkelte 8

9 barn. Personale og ledelse har ikke over for Tilsynet kunnet dokumentere, at denne metode anvendes i daglig praksis i forhold til de enkelte børn. Dokumentationen fremstår ustruktureret, og der findes mange notater, der ikke følger persondatalovens krav om identifikation. Det vil sige der mangler navn, dato og angivelse af hvad dokumentet er, fx er det et personales egne håndskrevne notater, er det referat fra et møde, er det vejledning fra forælder eller eksperter. Desuden er der ikke i alle tilfælde skrevet hvem der har skrevet notatet. Persondataloven 41 stk. 3 Den dataansvarlige skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. Og 5 stk. 3 Behandling af oplysninger skal tilrettelægges således, at der foretages fornøden ajourføring af oplysningerne. Der skal endvidere foretages den fornødne kontrol for at sikre, at der ikke behandles urigtige eller vildledende oplysninger. Oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, skal snarest muligt slettes eller berigtiges. Tilsynet har her og på alle øvrige institutioner, tolket denne del af loven således, at den dokumentation der foreligger skal være entydig, der må ikke herske tvivl om oprindelse, da fejltolkning af dokumentationen kan være medvirkende til, at der handles på baggrund af forældede eller urigtige oplysninger. Hver kontaktperson opbevarer dokumentationen for deres børn i sit eget personaleskab. Kun lederen har adgang til alle personaleskabe, og dermed er det kun muligt for den øvrige personalegruppe, at orientere sig i forhold til det specifikke barn, når kontaktpersonen er på arbejde. Ligeledes er det heller ikke muligt for det øvrige personale, at dokumentere hændelser i barnets journal. Personale der ikke er kontaktpersoner, kunne ikke præcist redegøre for hvem der skriver i dokumentationen omkring det enkelte barn. Tilsynet finder det uhensigtsmæssigt, at personalet ikke har adgang til dokumentationen omkring det enkelte barn, således at de har mulighed for at orientere sig og notere evt. observationer og samtaler i journalen. Det har ikke været muligt at finde dokumentation for, at der er handlet på de oplysninger personalet er gået til ledelsen med bekymringer omkring børnene, og der er ikke dokumentation for, hvad ledelsen helt konkret har orienteret personalet om. Derfor har det ikke været muligt at afgøre om der er handlet korrekt og givet tilstrækkelig information, men det kan konstateres at dokumentationsniveauet ikke har været tilstrækkeligt. Alle dokumenter skal være påført dato, ansvarlig, og oprindelse. Alle kladder og personlige notater sorteres fra eller opbevares således, at det tydeligt fremgår hvad der er tale om. Der skal anvendes SMTTE i indsatsen, både omkring problemstillinger i forhold til det enkelte barn og gruppen af børn 9

10 Det anbefales at dokumentationen opbevares således, at den er tilgængelig for det personale der har med barnet at gøre, og således at det er naturligt at foretage notater. Det anbefales, at der er langt større opmærksomhed på hvad der er relevant at dokumentere. Fx samtaler med forældrene, information givet til forældrene, information ikke givet til forældrene, særlig opmærksomhed omkring deres eget barn, hvordan man vælger at reagere på, at forældre fortæller om børns mistrivsel i hjemmet eller i institutionen, hændelser der kan give anledning til indsats hvis de gentages m.v. Der har fra forældre, været rejst kritik af, at der er flere indskrevne børn end der er plads til i børnehaven, og der er for få uddannede personaler. Ved en stikprøvekontrol med pladsanvisningen, fremkommer følgende tal: Normering aftalt til 40 børn, i april 2013 var der i alt 40 indskrevne børn og i maj 2013 var der i ligeledes 40 indskrevne børn. Pr har Bestyrelsen for Børnehuset Lindely ønsket en udvidelse af antallet af pladser, for at få en buffer pladsmæssigt. Der udvides med 10 børn til 50 børn. Stikprøven viser her for september 2013 var der i alt 39 indskrevne børn og i oktober var der 41 indskrevne børn. Normeringen overholdes aftaler om normering Dermed må det konstateres, at der ikke har været flere børn end institutionen har været normeret til, og som den bygningsmæssigt er vurderet til at kunne rumme, der er sket en opnormering til 50 børn, som ikke har været udnyttet fuldt. I forhold til hvilke kompetencer der ansættes i institutionen, er det jf. godkendelseskriterierne ledelsens ansvar at sikre at personalegruppens samlede kompetencer matcher de lovgivningsmæssige krav til arbejdet med pædagogiske læreplaner, forebyggende arbejde med videre. Der er i institutionen ansat 5 pædagoger og 1 pædagogisk assistent og 4 pædagogmedhjælpere og en økonoma, dertil kommer et antal vikarer som enten er pædagoger eller pædagogmedhjælpere. Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger 10

11 Der er stillet spørgsmålstegn ved, om og hvordan institutionen har forholdt sig til institutionens egen beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser om Hvordan man forholder sig til børns seksuelle lege Det er, at der meget stor forskel på, hvad forældrene, via deres børns fortællinger, mener der er foregået contra det personalet har set oplevet og registreret. Det er ligeledes tilsynet vurdering at der blandt ledelse, personale og forældre er forskellige holdninger til hvornår en leg er normal eksperimenterende adfærd, og hvornår den bliver grænseoverskridende. I den aktuelle problemstilling, er der ingen blandt personale eller ledelse der på noget tidspunkt har set eller givet udtryk for, at børnenes adfærd gav anledning til at tro der var tale om overgreb og dermed iværksættelse af beredskabsplanen. Institutionen har rådgivet sig med PPR og har ikke i den forbindelse fået indtryk af, at det var noget de skulle tillægge en særlig problemstilling. Der har været opmærksomhed på børnenes numselege, hvilket der er blevet talt med børnene om. Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser Tilsynet har gennemgået to beredskabsplaner. Ingen af beredskabsplanerne er påført en dato for udarbejdelse eller for revidering. Institutionen har over for Tilsynet ikke kunnet dokumentere hvornår den gamle beredskabsplan er udarbejdet, ud over, at det er mellem 2009 og Tilsynet kunne ved tilsynet i marts 2011 konstatere, at der ikke var udarbejdet en beredskabsplan. Derfor må den være udarbejdet efter marts Den ny beredskabsplan har Tilsynet fået oplyst er lavet i december Over for Tilsynet er det oplyst at beredskabsplanen er udarbejdet efter hændelserne i oktober/november Både den gamle og den nye beredskabsplan mangler angivelse af hvem der har været ansvarlig for udarbejdelsen af beredskabsplanen. Og der mangler kildeangivelser. Det er, at det ikke er tilfredsstillende, at det ikke fremgår af en beredskabsplan, hvilken der er den aktuelle og hvilket årstal og måned den er udarbejdet. Ligeledes er det ikke tilfredsstillende at det ikke fremgår hvem der har været ansvarlig for udarbejdelsen af beredskabsplanerne. Den nye beredskabsplan er mere omfattende end den gamle og det indgår her at der også kan foregå ting mellem børnene i institutionen og ikke kun mellem børn og voksne, som kan være grænseoverskridende over for den enkelte. Den nye beredskabsplan har primært fokus på hvad man iværksætter når man konstatere noget er galt. På baggrund af at beredskabsplanen er udarbejdet efter hændelserne i okt./nov. kan det undre, at der ikke er lagt større vægt på, hvordan man forholder sig til børns eksperimenterende adfærd. Ligeledes kan det skabe undren, at der ikke er større opmærksomhed på en målrettet indsats der beskriver helt konkret hvordan man vil arbejde med det i børnehuset Lindely. Fx hvordan arbejder man konkret med det på stuen (observation, sikkerhed, indretning m.m), hvordan behandles det på møderne, hvilke krav er der til dokumentationen og hvordan kan man med fordel anvende SMTTE i indsatsen. 11

12 Beredskabsplanen henviser til at man kontakter børne- og familierådgivningen ved Kommunen, her bør beskrives præcist, hvad det er for en proces der kan iværksættes fra kommunes side og hvem det præcist er (navn og telefonnummer og mailadresse) der skal søges rådgivning hos. Der står i beredskabs planen at man skal have opmærksomhed på den personlige underretningspligt, og at det er lederen, der skal rådgive om, at en medarbejder selv kan underrette, men der er ikke nogen vejledning i forhold til hvordan man underretter. Ligeledes bør der være en vejledning i hvad en underretning bør indeholde som minimum. Se Truede børn Der blev den 21. november sendt en skrivelse til forældrene om, at nogle børn var optaget af numse lege og i det medsendte bilag beskrev man hvorledes institutionen arbejder med og forholder sig til børns seksualitet. Bilaget Hvordan forholder vi os til børns seksuelle lege fremstår som et dokument der er kendt blandt personalet i institutionen. Tilsynet kan konstatere, at det ikke indgik i den gamle beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser og at det ikke indgår i personalehåndbogen. Tilsynet kan desuden konstatere at største delen af bilaget er afskrift af en artikel fra Alt om Børn på Netdoktor. Bilaget indeholder ikke nogen litteraturhenvisning men fremstår som om det er udarbejdet af Børnehuset Lindely. Beredskabsplaner skal indeholde år og måned for udarbejdelse og der skal ligeledes være påført ansvarlig for udarbejdelsen og kildeangivelser Beredskabsplanen bør revideres således at den også indeholder hvordan en dagligdag med børns naturlige eksperimenterende adfærd håndteres, hvordan håndteres det når den eksperimenterende adfærd bliver mere problematisk. Opsynspligt Der er givet udtryk for, at personale og ledelse ikke har passet deres opsynspligt med børnene. Ved samtaler med personale og ledelse, oplyses lidt forskelligt omkring hvilke retningslinjer de har for opsyn med børnene på legepladsen, og ligeledes er der meget forskellige holdninger blandt forældrene til, om børnene må gå alene på legepladsen, eller om der skal være opsyn på selve legepladsen hver gang et barn vil ud. Forældrene kan fortælle om meget forskellige oplevelser med opsynet inde i huset med børnene, og det giver ikke et entydigt billede af hvordan situationen har været. Tilsynet, kan ikke ud fra samtalerne og observationerne på dette Tilsyn, udtale sig om at opsynet har svigtet. En ting er klart, at antallet af personaler er afgørende for hvor meget frihed contra observation det enkelte barn kan få. Personale normeringen på Lindely svarer til den normering der ses på andre institutioner. Ingen 12

13 Ledelsen bør på baggrund af forældrenes forskellige krav til opsyn, udarbejde tydelige retningslinjer for hvordan opsynet med børnene skal forvaltes, og gennemgå legeplads, og de indvendige lokaliteter med henblik på, om opsynet kan håndteres på en mere hensigtsmæssig måde. Ledelsen/bestyrelsen En meget stor del af forældre og personale udtrykker mistillid til ledelsen/bestyrelsen, på baggrund af håndteringen af hele sagen Tilsynet kan konstatere at ledelsen/bestyrelsen ikke har set, hvad der er foregået og det man har set har man ikke vurderet, skulle håndteres anderledes end som børns eksperimenterende adfærd. Det fremgår ikke af referater eller andet, at institutionen på noget tidspunkt har afklaret forældrenes forventninger til institutionens håndtering af børns eksperimenterende adfærd. Forældrene har haft en oplevelse af at de har manglet information. I forbindelse med den skrivelse der blev sendt ud til forældrene omkring numselege den 21. november opfattede nogen af forældrene det ikke som noget alvorligt, og andre igen troede at det alene var deres barn det handlede om. Forældrene oplevede ligeledes at den information der blev givet på forældremødet den 3. december ikke var fyldestgørende og at det var utrygt at ledelsen/bestyrelsen ikke kunne redegøre for indholdet af beredskabsplanen i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser samtidig med at der heller ikke kunne redegøres for indholdet af den. Tilsynet har fået oplysninger der viser, at det har været vanskeligt for alle implicerede parter at få information om, hvad der foregår, herunder at heller ikke hele personalegruppen har følt sig informeret om, hvad det reelt var de skulle have opmærksomhed på. Personalet oplyser, at de ikke har følt sig inddraget i forhold til udarbejdelse af beredskabsplaner og personalehåndbog og dermed heller ikke oplever, at de har ejerskab af det, men at det er et produkt ledelsen har lavet. Tilsynet har kunnet konstatere at de personalegruppen i mellem og ledelse og personale i mellem, er nogle interne problemstillinger som fylder meget for den enkelte og som i denne situation har fået ny næring. Tilsynet har erfaret, at tekniske problemer har været en forhindring i at materiale kunne komme frem til kommunen, herunder at der ikke har været computer til rådighed efter lederens sygemelding. Ligeledes har der været dokumenter, der ikke har været til rådighed for den konstituerede leder i en periode. Det er bekymrende at institutionen er afhængig af, at der er dokumenter, der kun kan findes på den ene computer, som er hos lederen og institutionen har dermed været afskåret fra at kunne kommunikere via en officiel mail adresse. Ledelse og bestyrelse oplyser, at der har været søgt om hjælp i form af psykolog hjælp til juridisk bistand ved Frie børnehaver, dog uden resultat. Ligeledes oplyser ledelse og bestyrelse at de i perioden fra 29. oktober til 24 november ikke har kunnet foretage sig noget, da Herning kommune ved PPR skulle have pålagt dem tavs- 13

14 hed mens sagen blev belyst. Og det blev anbefalet at der ikke blev indkaldt til forældremøde før der var mulighed for at få koordineret hvad der skulle tales om. Tilsynet oplever og hører om en ledelse/bestyrelse, der ikke har udvist klart lederskab fagligt og organisatorisk. Den aktuelle situation har medført mistillid og manglende tro på at ledelsen/bestyrelsen er i stand til at løfte opgaven fremadrettet. Tilsynet kan ikke afgøre om ledelsen/bestyrelsen vil være i stand til at løfte opgaven, men kan alene understrege, at der skal iværksættes en særlig indsats med henblik på løft af det faglige og organisatoriske lederskab. På Børnehuset Lindelys s egen hjemmeside, under sådan gør vi, står følgende, vi taler til hinanden på en positiv og anerkendende måde Tilsynet har erfaret fra to forældre, uafhængigt af den aktuelle situation, at de har oplevet hændelser i institutionen, hvor der ikke har været en respektfuld og ligeværdig kommunikation fra institutionens leder, til en forældre og til et barn. Det er tilsynets vurdering, at der er behov for at sikre at alle lever op til Børnehuset Lindely s egen målsætning og det indskærpes, at den retorik der anvendes er professionel og velovervejet. Der skal iværksættes en proces som sikrer, at der er tillid til det faglige og organisatoriske lederskab af Børnehuset Lindely. Retorikken i forhold til børn og forældre skal være professionel og velovervejet. Ingen bemærkninger. Pædagogiske kompetencer Personalegruppen skal samlet, have de kompetencer, som er nødvendige i forbindelse med arbejdet med børnene herunder de kompetencer som matcher de lovgivningsmæssig krav til arbejdet med pædagogiske læreplaner, forebyggende arbejde med videre. Jævnfør godkendelseskriterierne Det er, at det er vanskeligt at vurdere niveauet af den faglige indsats, da der ikke er overensstemmelse med forældrenes udtalelser, og det personale og ledelse kan fortælle. Da dokumentationen fremstår noget mangelfuld og ustruktureret, har det ikke været muligt at bekræfte hverken den ene eller anden påstand. Der henvises til afsnittet vedrørende børn med særlige behov. På papiret burde de pædagogiske kompetence være tilstede, men det vurderes at der ikke er tradition for at arbejde hverken mundtligt eller skriftligt med mål, tiltag, tegn og evaluering i forhold til den pædagogiske indsats, i forhold til det enkelte barn. Den faglige refleksion fremstår ikke tydeligt. Personale og ledelse skal tydeliggøre deres faglige refleksioner mundtligt og skriftligt både i forhold til det enkelte barn og gruppen af børn 14

15 Ingen Børnene Forældre og personale kan fortælle om meget voldsomme oplevelser i institutionen, med meget vrede forældre, som er højtråbende over for personalet i fællesrummene og på kontoret. Ligeledes har personalet følt sig truet flere gange af enkelte forældre. Situationen har påvirket personalet, således de har haft vanskeligt ved at passe deres arbejde, og det har resulteret i, at en meget stor del af personalet og en leder har sygemeldt sig. Flere børn har over for deres forældre givet udtryk for, at de har deltaget i de eksperimenterende lege mod deres vilje. Tilsynet kan ikke afgøre om den eksperimenterende adfærd har været frivillig og i hvilket omfang det har fundet sted, men det kan konstateres, at der er forældre der mener deres børn har været udsat for noget, børnene ikke ønskede at være en del af. Der er personale der har vanskeligt ved at forstå, at det har været muligt at gennemføre den eksperimenterende adfærd i det omfang det er beskrevet fra forældrene. Det Tilsynet kan konstatere er, at uanset omfanget, så er situationen den, at der kan være børn der, på forskellig vis, kan have været udsat for hændelser de ikke har ønsket at være en del af. Det er Tilsynets opfattelse, at der ikke er tale om et barns værk, men der er tale om at en gruppe af børn udvist eksperimenterende adfærd, og at de hændelser der tillægges ét barn, sandsynligvis skal fordeles på flere børns handlinger. Enkelte forældre har, på institutionen, udvist en meget aggressiv adfærd over for både personale og ledelse på stuerne og i fællesrummet samtidig med at der opholdt sig børn og andre forældre. Den 13. december beder personalet om forældrenes hjælp til at passe børnene da der denne dag er 5 sygemeldte. Det var ikke muligt for institutionen at sikre at der var kendt personale på institutionen i den sidste uge op mod Jul og i ugen inden var der tiltagende sygemeldinger. Samlet set har Institutionen ikke i tide formået at træffe foranstaltninger, der var med til at beskytte børnene mod deres egen eksperimenterende adfærd, og efterfølgende har institutionen ikke formået at beskytte børnene mod, at opleve de meget voldsomme reaktioner fra enkelte forældre. Som følge af dette har børnene på institutionen været i en meget udsat position over en længere periode, som kan have betydning for deres oplevelse af manglende tryghed. Ledelsen/bestyrelsen skal straks sikre, at børene i Børnehuset Lindely oplever en 15

16 tryg hverdag hvor konflikter mellem Institutionen og forældrene bliver håndteret professionelt og uden at børnene igen skal opleve utryghed. Det anbefales, at der udarbejdes en handleplan med henblik på at forebygge, at børn oplever vredesudbrud og truende adfærd, og således at institutionen har et handleberedskab, hvis det ikke lykkes at forebygge. Det anbefales at der udarbejdes en børnemiljøvurdering snarest. I det indsamlede materiale ses personale og ledelse der er voldsomt presset, både på grund af det komplicerede samarbejde med enkelte forældre og for fleres vedkommende manglende tryghed i egen personalegruppe. Tilsynets har desuden erfaret, at der er en forældre gruppe som har tilbudt ledelse og bestyrelse sin støtte til den proces der skal iværksættes nu. Tilsynet har ikke tilsyns kompetencer i forhold til arbejdsmiljø, da det ligger uden for det mandat Tilsynet har, men da det har fyldt så meget i de samtaler der er afholdt, har vi valgt at medtage de umiddelbare betragtninger her. Arbejdsmiljø Det vurderes, at der er forhold blandt personalet og mellem personale og ledelse, der gør at arbejdsmiljøet er truet. Tilsynet kan konstatere, at der er personale som generelt og særligt i forbindelse med den seneste tids hændelser ikke har følt sig inddraget i væsentlige beslutninger og heller ikke har oplevet at blive informeret i tilstrækkelig grad. I forbindelse med børnenes eksperimenterende adfærd har personale og ledelse følt sig meget truet af enkelte forældre og de har oplevet at blive udsat for diverse beskyldninger. Ligeledes har den opmærksomhed sagen har haft i pressen og på de sociale medier været med til at skabe en utryg hverdag. Det vurderes at personalegruppen har brug for en meget tydelig ledelse, der med sikker hånd kan lede den helings- og udviklingsproces der nødvendigvis skal iværksættes. ingen 16

17 Det anbefales at institutionen søger hjælp til ovenstående problemstillinger fx Arbejdstilsynet. 17

18 Bilag 1 Sammenlignelig konklusion som anvendes ved anmeldt tilsyn 1. Ingen bemærkninger Dette betyder, at tilbuddet er veldrevet og velfungerende. Det observerede under Tilsynet lever op til lovgivning, forvaltningens regler, vedtagne politiske mål, instruktioner, rutiner, værdier, kvalitetsmål og alment faglig standard. 2. Få bemærkninger Dette betyder, at tilbuddet er veldrevet og velfungerende. Det observerede under Tilsynet på 1-2 punkter ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, vedtagne politiske mål, instruktioner, rutiner, værdier, kvalitetsmål eller almen faglig standard. Der er udviklingsmæssige potentialer, som tilbuddet kan handle på. Der gives 1-2 henstillinger 3. Bemærkninger Dette betyder, at tilbuddet fungerer tilfredsstillende. Det observerede under Tilsynet på 3-4 punkter ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, vedtagne politiske mål, instruktioner, værdier, kvalitetsmål, rutiner og/eller almen faglig standard. Der er udviklingsmæssige potentialer, som tilbuddet kan handle på. Der gives 3-4 henstillinger. 4. Mangler Dette betyder, at det observerede under Tilsynet på 5-6 punkter ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, vedtagne politiske mål, instruktioner, værdier, kvalitetsmål, rutiner og/eller almen faglig standard. Tilbuddet skal udarbejde en tids - og handlingsplan til genopretning på de områder, der er mangler på. Kopi af handlingsplanen skal tilsendes Tilsynsenheden og driftschefen / bestyrelsen indenfor 10 dage efter modtagelse af den foreløbige rapport. Tilsynsenheden orienterer tilbuddets nærmeste overordnede leder og anbefaler støtte til løsning af mangler. 5. Kritisable forhold Dette betyder, at det observerede under Tilsynet på over 6 punkter ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, vedtagne politiske mål, instruktioner, værdier, kvalitetsmål, rutiner og/eller almen faglig standard. Tilbuddet skal udarbejde tids - og handlingsplan til genopretning. Kopi af handlingsplanen sendes til Tilsynsenheden og driftschefen/bestyrelsen 10 dage efter modtagelse af den foreløbige tilsynsrapport. Placering i denne kategori kan også ske i tilfælde, hvor der konstateres omsorgssvigt over for borgeren. Tilsynet vil komme med henstillinger. Der foretages et opfølgningstilsynsbesøg. Tilsynet orienterer straks driftschefen/bestyrelsen og anbefaler, at driftsafdelingen/bestyrelsen foretager en nærmere undersøgelse af forholdene med det formål at iværksætte foranstaltninger, der kan rette op på mangler og kritisable forhold. Tilsynet kan foretage opfølgningsbesøg, når det vurderes nødvendigt. Definering af ord i konklusion: 18

19 er: Tilsynet vurderer, med udgangspunkt i kvalitetsmål, at det observerede forhold under Tilsynet ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, vedtagne politiske mål, instruktioner, rutiner, værdier og almen faglig standard. Det er forhold som skal gøres noget ved, og det er et krav. : Det er Tilsynets vejledning det vil sige det er frit om man vælger at følge vejledningen. Tilsynet kan komme med vejledninger, hvor der er potentielle udviklingsmuligheder under alle kategorier. 19

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn...

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn... Tilsynsenheden Manual for tilsyn på tilbud omfattet af tilsynsforpligtigelsen 2011 Revideret Marts 2011 Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Tilsyn dagtilbud - Ramme

Tilsyn dagtilbud - Ramme Tilsyn dagtilbud - Ramme Ramme for tilsyn med dagtilbud i Haderslev kommune. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med dagtilbuddene i kommunen. For at skabe åbenhed om rammerne for tilsynet, herunder hvordan

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Vores Børnehave, Hovedgade 51, Snogebæk, 3730 Nexø Dato for tilsynsbesøg: 21. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Centrumpladsen 7, 1. sal tv. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk December 2014 Sagsid:

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskemaet og alle relevante bilag kan også sende til Slagelse Kommune digitalt se mere på Slagelse Kommunes hjemmeside.

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskemaet og alle relevante bilag kan også sende til Slagelse Kommune digitalt se mere på Slagelse Kommunes hjemmeside. - Slagelse Kommune Ansøgningsskema for godkendelse af privat daginstitution Private leverandører, der ønsker godkendelse til drift at en privat daginstitution, jf. Lov om Dag-, Fritids- og Klubtilbud 20,

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub - Slagelse Kommune Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub Private leverandører, der ønsker godkendelse til drift at et privat Fritidshjem, jf. Lov om Dag-, Fritids-

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Myretuen, Ryslinge 2013

Myretuen, Ryslinge 2013 Myretuen, Ryslinge 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave 1 Forankring Institutionens navn er Ringsted Private Skovbørnehave hjemhørende i Ringsted Kommune, beliggende St. Bøgeskovvej 30 B, 4100

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber

Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber 1 Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber Selvejende og Private institutioners Administrationsselskab Jernbane Allé 54 2720 Vanløse T: 38770738 /6171467 2 Bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Børnebakken, Østergade 25, 3720 Aakirkeby Dato for tilsynsbesøg: 30. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg: Januar

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud.

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud. Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune Med henvisning til Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) har Kolding Kommune udarbejdet følgende

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8. april 2014 Ansøgningsprocessen

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere