Værd at vide om MEDITATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide om MEDITATION"

Transkript

1 1

2 Værd at vide om MEDITATION Vejledning til søgende mennesker, der ønsker personlig udvikling ved hjælp af meditation. Erik Ansvang 2

3 Indhold Forord...04 Hvad er meditation?...05 Hvad vil det sige at meditere?...07 Bøn og meditation...10 Hvorfor meditere?...12 Hvordan meditere?...16 Farer og faldgruber...21 Meditationsprocessen...24 Meditationens stadier...29 Koncentration...29 Meditationsstadiet...31 Kontemplationsstadiet...34 Illuminationsstadiet...34 Inspirationsstadiet...36 Ide, ideal, idol...37 Det hellige ord...38 Mantraer og invokationer...40 Studier...41 Tjenestearbejde...42 Meditationsdagbog...43 Afsluttende bemærkninger

4 Forord Det er værd at vide, at meditation blot er én af de tre discipliner, der indgår i åndelig træning og personlig udvikling. De to andre er studie og tjenestearbejde. Hvis du beslutter at bruge de meditationsteknikker, der benyttes i Skabende Meditation, får du brug for et praktisk samfundsengagement, som du bevidst og seriøst går ind i. Det kan være på din arbejdsplads eller et frivilligt arbejde i en organisation eller en gruppe, der arbejder for bedre vilkår for mennesker. Det er tjenestearbejdet, der beskytter både meditationsarbejdet og den mediterende. Man leger med ilden, hvis man øger energitilførslen til aktiviteter, der udføres af egoistiske grunde. Når meditationsmaterialet stilles frit til rådighed, er det med bevidsthed om, at åndsvidenskabelige informationer i dag gøres tilgængelige for enhver. Men den viden, der skjuler sig i dette arbejde, vil ikke åbenbare sig for det overfladisk tænkende menneske. Det kræver alle tre discipliner meditation, studie og tjenestearbejde i et ægte samfundsprojekt at udvikle den type bevidsthed, der kan åbenbares ved hjælp af dette materiale. På trods heraf vil der være meget, som vil fange det spørgende, søgende og tænkende menneske. Og det kan være sund nysgerrighed, der opmuntrer til at forske dybere i åndsvidenskaben. Den væsentlige forudsætning for at kunne begive sig ud på denne udviklingsrejse er som sagt meditation, studie og uselvisk tjenestearbejde. Materialet vil først og fremmest appellere til mennesker, der er uddannede i det vesterlandske uddannelsessystem. Det vil hjælpe med at grundfæste den studerende i praktisk tjenestearbejde. Den form for meditation, der refereres til, er den skabende meditation, som er en specifik, videnskabelig teknik, der er udviklet og praktiseret i tusinder af år af oplyste sjæle. Formålet er at skabe sjælskontakt. Det er sjælen i mennesket, der forstår, når man studerer. Og det er sjælen, der kan komme til udtryk gennem meditation og tjenestearbejde. Den udvikling, der er resultatet af Skabende meditation, opstår indefra og ud eller oppefra og ned. Rytmisk meditativt arbejde vil i årenes løb bringe tankerne under den mediterendes kontrol. Det kan sammenlignes med, at en pilot har styr på alt i flyets cockpit. Det betyder ganske enkelt, at den mediterende har kontrol over sit liv. I stedet for at flyve rundt i blinde, fastlægger man selv retning og mål. Piloten tror ikke, at han er hverken cockpittet eller flyet. På samme måde vil den mediterende erfare, at mennesket hverken er sin hjerne eller den fysiske krop. Hvis man ikke er bevidst om, at man er en sjæl, er der stor sandsynlighed for, at man identificerer sig med enten kroppen, følelserne eller tankerne. Det er evnen til at kontrollere tænkningen, der gør det muligt at skelne mellem sjælen og dens legemer. 4

5 Hvad er meditation? Der findes utallige meditationsformer Meditation er en ældgammel teknik, der i umindelige tider har været anvendt som en metode til at vende opmærksomheden fra den ydre verden ind i sindets dybder. Gåderne i det store univers findes i menneskets lille univers, og de kan kun besvares indefra dybderne i menneskets indre. Hvornår det første menneske satte sig ned for at meditere fortaber sig i fortidens tågedis, men det er en kendsgerning, at ideen på et tidspunkt blev undfanget ideen om at svaret på livets store spørgsmål og indsigt i menneskets potentialer skulle søges i det indre univers og ikke i det ydre. Tilsyneladende har mennesket både kendt og praktiseret meditation i alle tidsperioder og i alle store civilisationer. Ofte var meditationsmetoderne en uadskillelig del af det religiøse system. Mange tror, at meditation er en østlig tradition, og at teknikkerne alene er knyttet til Østens religioner og at metoderne er fremmede for den vestlige kultur. I virkeligheden har meditation altid været en integreret del af den kristne religion. Meditation i kristendommen I Middelalderens klostre benyttede de kristne bøn og meditation til selvfordybelse, og ultimativt var det en metode, som de mest hengivne kunne benytte til virkeliggørelse af den mystiske forening med Kristus. Historien viser, at den kristne kirke har skabt utallige mystikere og helgener, der bevidner effekten af hengiven fordybelse eller meditation. En af de mest kendte er den hellige Teresa af Avila. Hun skelnede selv mellem fordybelse i Bibelen og kontemplation på Gud. Det sidste indebar fuldstændig selvforglemmelse. Hun omtaler selv sit inderste brudekammer, hvor hun forenes med Kristus eller det guddommelige i sit indre. Hendes metode til en tilnærmelse til Gud gennem bøn hviler på den sandhed, at Gud, som er overalt, også er i menneskets sjæl. Sankt Augustin fortæller noget lignende, da han sagde: Jeg søgte dig udenfor, og du var midtpunktet i mit hjerte. Når du mediterer, søger du altså ikke noget, du ikke er. Du søger at blive det, du dybest set er. Robert Browning søgte Gud overalt, men fandt Ham også inden i sig selv. Han udtrykker det sådan: Sandheden er i os selv. Den opstår ikke, hvad du så end tror, af ydre ting. Der er et midtpunkt dybest i dig selv, hvor sandheden bor i sin fuldkommenhed, og at vide består mere i at finde en måde, hvorpå den indespærrede guddommelighed kan slippe ud, end at skaffe adgang for et lys, som forudsættes at være udenfor! Robert Browning Meditation i buddhismen I buddhismen er meditation det sidste af Buddhas otte trin på den ottefoldige vej til oplysning. Buddhismen er grundlagt af Siddharta Gautama Buddha, og det fortælles, at han på et tidspunkt satte sig for at meditere under et figentræ. Han bekendtgjorde først, at han ville meditere uafbrudt indtil han opnåede den fuldkomne indsigt. Træet blev senere kaldt Bodhi-træet, som betyder erkendelsens træ, 5

6 for gennem sin meditation opnåede Buddha den store illumination eller oplysning. Herefter var han en oplyst mester. Buddha betyder den oplyste, men ordet Buddha er ikke navnet på en person, men snarere en titel, et embede eller en opgave. Buddha viste menneskeheden vejen til oplysning, og det centrale i hans budskab er, at mennesket selv må gå vejen og ved egen kraft frigøre sig fra menneskelige sorger og lidelser. Og en af metoderne er meditation. Østens meditationsteknikker minder principielt meget om nutidens meditationssystemer, fordi de anvendes til selvrealisering. Denne virkeliggørelse af det, du virkelig er, sker gennem en detaljeret, systematisk og tålmodig udvikling af bevidsthedens redskaber eller legemer. Østen har altid været i besiddelse af den dybtgående og detaljerede viden om menneskets konstitution og psykologi, som Vesten i dag stifter bekendtskab med i åndsvidenskaben. 6

7 Hvad vil det sige at meditere? Man kan sige, at meditation er en mental proces rettet mod et åndeligt mål. Hvis det er korrekt, må meditation kunne defineres som koncentreret og systematisk tænkning. Det må igen betyde, at enhver, der tænker koncentreret og handler målbevidst i sit hverdagsliv, reelt udfører en form for meditation. Og på en måde er det rigtigt, men meditation er langt mere end konsekvent tænkning. Når man ved, hvad mennesket kan opnå i den fysiske dimension ved hjælp af koncentreret og målrettet tænkning, får man en fornemmelse af de evner, der skal udvikles for at løfte bevidstheden ind i de åndelige dimensioner. Meditation er et forsøg på at udvikle de evner, den renhed og den styrke der kræves, for at virkeliggøre åndelige mål. I Webster s Dictionary defineres meditation på denne måde: at meditere er at deltage i kontemplation eller refleksion. Det er en rimelig præcis beskrivelse af, hvad der forgår i en meditation i dag. Den går nemlig udover den ældre meditationsform, og man forsøger at opnå ekstatisk forening med det guddommelige for sin egen skyld. Målet for mange af nutidens meditationsmetoder er blot fred i sindet, og man forsøger at frigøre sindet fra bindingerne til menneskets almindelige funktioner. Det resulterer ofte i en form for stilstand snarere end fred, hvor sindet er ude af stand til at registrere, analysere eller optage ideer. Disse tre ord: registrere, analysere og optage er måske den mest præcise betegnelse for processen i en skabende meditation. De forudsætter mental aktivitet. De involverer årsag og virkning. Og de indebærer kontakt til en inspirationskilde. Du kan lære disse metoder, som fokuserer bevidstheden, gør opmærksomheden sylespids og løfter den mod kilden til inspirationens første kilde sjælen. Denne proces begynder med mental aktivitet, og her menes der ikke alene almindelig konkret tænkning, der foregår i det analyserende tankesind. Processen medfører også udvikling af evnen til bevidst at kontrollere denne form for tænkning og forbinde den med den højere tænkning og dermed sjælen. Et nøgleord, der betragtes i sjælens lys, vil skabe nye tanker og mental oplysning, som det konkrete tankesind herefter fortolker og anvender. Tankesindets tre evner Din tænkning er forbundet med tre primære evner: Forståelse, hukommelse og visualisering. Når du ønsker at forstå, bruger du tanken til at skille tingene ad og anbringe dem i logisk rækkefølge. Forståelse er et resultat af logisk, systematisk trin-for-trin tænkning. Men tanken skiller ikke alene tingene ad, den skiller sig også ud fra det, der iagttages og undersøges. Ved at indtage en iagttagende afstand til tingene, forsøger du ved hjælp af tænkeevnen at kaste lys over et ukendt og uopdaget område. Når tanken bevidst rettes mod et bestemt område og fastholdes der, er resultatet koncentration. Koncentreret opmærksomhed på en ide, en plan, en situation, et problem etc. vil føre til forståelse. Hvis du med stor tålmodighed lader tanken skinne på emnet, vil der uundgåeligt komme glimt af oplysning, inspiration og indsigt. 7

8 Hukommelse Når tanken rettes mod begivenheder, du har lagt bag dig, ser du ind i hukommelsens verden. De fleste mennesker kan kun kaste lys over brudstykker af begivenheder fra dette liv, men reelt leder hukommelsens lys tilbage gennem utallige liv, som tilsammen udgør underbevidstheden. I Alice A. Baileys litteratur opfordrer den tibetanske mester Djwhal Khul til at lade fortiden ligge. Du skal naturligvis lære af fortidens begivenheder, men du hæmmer din udvikling, hvis du binder tankerne til de uretfærdigheder, du har været udsat for i livets løb. En af egenskaberne på Buddhas ottefoldige vej er rigtig erindring. Buddha opfordrede sine disciple til efter meditation at fokusere opmærksomheden på de meditationsoplevelser, der havde gjort det dybeste indtryk. Formålet var naturligvis ikke at hænge fast ved disse begivenheder og dyrke følelsen af selvmedlidenhed eller selvtilfredshed, men at udlede den lektie, der skulle læres i livets lidelsesfulde oplevelser. Forståelse og selverkendelse er målet, og når erkendelsen var opnået, skal disciplen lægge oplevelsen bag sig. Visualisering Når du retter tanken fremad, står du uden mulighed for at skabe tankebilleder understøttet af hukommelsen det vil sige på grundlag af følelser, der stammer fra konkrete oplevelser i nutiden eller fortiden. Du er med andre ord fokuseret i ideernes og idealernes verden. Du forestiller dig situationer, som endnu ikke er indtruffet. Derfor vil de fleste betragte denne evne som indbildning og uden betydning. Ethvert menneske er imidlertid født med iboende evner, potentialer og et livsmål. Det medfører, at forskellige mennesker har forskellige idealer. Menneskets indre længsler, forestillinger og idealer er støbeforme for de tankebilleder og visioner, man hver især skaber. Evnen til at trænge ind i ideernes verden, omforme ideerne til idealer og endelig udtrykke dem i praktisk handling er derfor af uhyre stor betydning for det søgende menneske. Når du visualiserer, ser du ikke selve fremtiden, men dine forestillinger om fremtiden. Verden, som den er, er imidlertid et resultat af menneskets tænkning. Det er ikke alene en åndsvidenskabelig påstand. Allerede i 1930 erne sagde store fysikere som Max Planck, Niels Bohr og Werner Heisenberg, at den virkelige verden omkring os og vores tankesind er skabt af samme materiale. Det betyder, at din bevidsthed ikke kun skabes af elektriske impulser inden i din hjerne, men at din bevidsthed og Universet er én og samme ting. I Den Hemmelige Lære oplyser H.P. Blavatsky, at tanken er i stand til at skabe ydre, objektive resultater ved hjælp af sin egen iboende kraft. Tanken er altså en skaberkraft, og åndsvidenskaben understreger, at tanken er Universets eneste skaberkraft. Disse oplysninger har konsekvenser, for når du visualiserer dine visioner og ideer, tager du reelt første skridt i en proces, der kan omsætte tanke til handling hvor ide kan blive til virkelighed hvor livets aktiviteter kan styres af livsmålet. Om det lykkes er et spørgsmål om kraft. Man kan sige, at dine tankebilleder samtidig fungere som en slags vinduer til den del af din indre natur, du endnu ikke har erfaret og integreret. I begyndelsen vil dit vindue blot være et beskedent kighul, og dit udsyn vil være begrænset, men efterhånden vokser de indre vinduer, og mere og mere af sjælens lys kan strømme ind. Du vil opdage, at du mere og mere identificerer dig med det, du ser og denne sammensmeltning med din indre natur, er fundamentet for kontemplation. I stadiet med kontemplation er den mentale aktivitet stillet i bero. Tankesindet er stille og modtagende. Dag Hammarskjöld gav et billede på denne tilstand i meditationsprocessen, da han talte om meditationsrummet i FN-bygningen i New York: 8

9 Vi har alle inden i os et stilhedens center omgivet af tavshed. Dette rum er dedikeret til freden og til de mennesker, der har dedikeret sig selv til freden. Det er et stilhedens rum Når personligheden har bragt sine legemer i ro og balance, når følelserne er stille og neutrale, og når tankesindet er iagttagende, kan sjælen lade sin ide eller inspiration strømme ind i personligheden. Ideen vil opstå som en tanke. Da meditation handler om mental modtagelighed, drejer det sig dybest set om at kanalisere energi. Selv den mest jordbundne naturvidenskabelige fysiker indrømmer i dag, at alt er energi. Livskraften, som beliver al manifestation, er energi, og denne energi målrettes gennem meditation af et tankesind, der holdes uafbrudt i sjælens lys. Det er disse overordnede aspekter af livskraften eller livsenergien, der kaldes lys, kærlighed og kraft. Og det er det klare tankesind, der er i stand til at forstå energien rigtigt og omforme den til ideer og planer, der kan omsættes til specifikke aktiviteter. Meditation skaber altid resultater, fordi energi altid følger og former sig efter tanken. Meditationsteknikker kan læres, men måden de anvendes på vil variere fra menneske til menneske, og den enkelte må finde netop sin individuelle metode, for du opnår kun erfaringer i den rette brug af tankesindet gennem egen indsats. Kun personlige erfaringer kan lære dig, hvordan tankesindet koordineres med sjælens energi, og hvordan meditationens uudtømmelige ressourcer af åndelig energi kan udtrykkes korrekt og omsættes til aktivt tjenestearbejde for menneskeheden. 9

10 Bøn og meditation Bøn og meditation har forvirret mange, fordi det reelt er to forskellige metoder til at kontakte den indre virkelighed. Mens grundlaget for bøn er den transcendente Gud, der befinder sig over menneskets verden, så henvender meditationen sig til mennesker, der desuden oplever Gud som immanent altså inden i sin skabelse. Begge metoder er effektive, for Gud er både transcendent og immanent. I bønnen påkaldes kilden til livet med ønsket om at modtage, hvad man har behov for. Denne form for påkaldelse kendetegner den ene af de fire grundlæggende bønner: 1. Bøn om materielle fordele eller om hjælp. 2. Bøn om styrke og syndsforladelse. 3. Bøn for andre (forbøn). 4. Bøn om oplysning og guddommeliggørelse. I alle fire bønner er motivet begær. Begærene dækker alt fra det mest materielle til det mest åndelige. Og i det højeste åndelige begær, som kaldes åndelig aspiration, findes broen ind til den mere mentale tilgang, som kaldes meditation. Meditation praktiseres af mennesker, der har forstået, at det guddommelige er inden i mennesket, og at det er en naturlig proces at nå til erkendelse af Gud. Midlet til at nå denne erkendelse er disciplineret brug af tankesindet kombineret med aktivt samfundsengagement. For den mediterede er Kristus i jer, herlighedens håb andet og mere end et mystisk håb det er virkelighed. Når du mediterer, henvender du dig til dit højere selv eller din sjæl for at opnå viden om, hvordan du bedst kan tjene den guddommelige hensigt. Du begynder at skimte et større billede af evolutionen, og som konsekvens heraf bliver dine personlige behov underordnet dine medmenneskers større behov. Du begynder at koordinere dit daglige liv efter de overordnede behov. Den væsentligste forskel mellem bøn og meditation er metode og motivation. Bøn er baseret på intensiv følelsesmæssig hengivenhed, hvorimod meditation er eller bør være baseret på ønsket om at tjene menneskeheden, for i meditation kontaktes sjælen ved hjælp af det disciplinerede tankesind for at lære Guds vilje at kende og Guds vilje er kærlighed. Både bøn og meditation er påkaldende. Begge påkalder åndelige kræfter i et forsøg på at kanalisere energier som svar på en udtrykt intention. Der er behov for begge metoder, for menneskeheden er stadig primært fokuseret i sit følelsesliv. Men efterhånden som mennesket bliver mere mentalt polariseret og mere globalt bevidst, vil man se flere og flere, der forlader bønnen og begynde at meditere i deres søgen efter sandheden. Gayatri verdens ældste bøn eller mantra I mellemtiden er bønnen en udmærket metode til at skabe og opretholde gode åndelige og menneskelige relationer. Her er et eksempel på en af verdens ældste bønner Gayatri mantraet hvis oprindelse fortaber sig i fortiden: 10

11 Du, som giver liv til Universet fra hvem alle ting udgår, til hvem alle ting vender tilbage Afdæk for os den sande åndelige Sols ansigt skjult bag en skive af gyldent lys så vi må kende sandheden og gøre vores fulde pligt på vores rejse til Dine hellige fødder. Dette mantra eller denne bøn benyttes stadig overalt i verden, fordi den taler til menneskehedens behov. Når man som det ofte sker bruger denne bøn i meditation, har den en anden betydning og en anden virkning. Den skaber en energilinje af universel energi. Ved hjælp af forestillingsevnen identificerer man sig med energistrømmen, og ser hvordan den påvirker ens egne livserfaringer. Bøn bliver på denne måde et praktisk middel til at udvide og effektivisere den mediterendes egen indsats i verden, for den harmoneres med den guddommelige vilje. Den er derfor mere end en bøn. Den bliver et redskab til kanalisering af tanker i meditationen. 11

12 Hvorfor meditere? Det er meditationens primære funktion at gøre det lavere instrument så modtageligt og sensitivt over for vibrationerne, at sjælen eller solenglen kan bruge det og opnå bestemte resultater. Alice A. Bailey: A Treatise on Cosmic Fire, p. 998 Det trefoldige menneske Naturvidenskaben har fået det vesterlandske menneske til at tro, at et menneske kun er en fysisk krop. De fleste mennesker identificerer sig derfor med den fysiske krop og den fysiske verden, og derfor kender de kun lidt eller intet til det indre livs virkelighed. Åndsvidenskaben oplyser imidlertid, at den naturvidenskabelige teori kun er en overfladisk betragtning. Mennesket er andet og meget mere end blot en krop, der styres af hjernens elektromagnetiske impulser. Den fysiske krop er et redskab for sjælen, som gennem sit ophold i kroppen kan handle i den fysiske verden og høste erfaringer men du er ikke kroppen, ligesom du heller ikke er din overfrakke. Du er ikke kroppen du bruger kroppen. Din fysiske krop er heller ikke adskilt fra alt andet, selvom det umiddelbart ser sådan ud. Kroppens overflade udstråler konstant atomer og molekyler, som erstattes af andre fra den omgivende atmosfære. Kroppen indgår derfor i en flydende og levende forbindelse med alt andet. Forbindelsen er usynlig, men der er reelt ingen adskillelse mellem kroppen og omgivelserne. Åndsvidenskaben oplyser, at menneskets liv og bevidsthed fungerer gennem mange niveauer af finere eller grovere stof. Hvert niveau udgør en selvstændig verden eller et eksistensplan. For at kunne være til stede på de enkelte bevidsthedsplaner, må mennesket (bevidstheden) kunne iklæde sig et legeme, der er dannet af det pågældende plans stof, og i disse finere legemer kan bevidstheden opleve, handle og høste erfaringer på de indre planer. For den fysiske bevidsthed er de indre planer usynlige, men de kan iagttages og beskrives af åndsvidenskabens clairvoyante forskere. Efter døden bliver disse eksistensplaner synlige for alle, for døden medfører blot, at bevidstheden forlader det fysiske legeme, og glider over i det første af de indre legemer astrallegemet. Men først er det nødvendigt at se på menneskets grundlæggende struktur. Paulus havde ret, da han opdelte mennesket i legeme, sjæl og ånd, for mennesket er principielt tredelt eller trefoldig, for ethvert menneske består af liv, bevidsthed og legemer. Livet udtrykker sig gennem legemerne og derved opstår der bevidsthed. 12

13 Livet ånden I åndsvidenskaben kaldes menneskets ånd for monade. (Monade betyder den ene eller enhed.) Ånden er den indre styrende vilje og grundlæggende drivkraft i det trefoldige menneske. Personligheden Personligheden dannes af mødet mellem det fysisk-æteriske legeme, astrallegemet og mentallegemet og det aspekt eller den lille del af sjælen, der inkarnerer i legemerne. Bevidstheden (sjælen) Bevidstheden (sjælen) er åndens stedfortræder, og ånden skaber bevidsthed gennem mødet med personlighedens legemer. Sjæl og ånd forveksles ofte med hinanden. Ånd betyder liv eller ånde, og ordet stammer sandsynligvis fra allegorien om, at Gud først formede mennesket af ler og herefter indblæste livets ånde i legemet af ler, hvorved mennesket blev en levende sjæl. Ånden eller monaden er det evige og udødelige i ethvert menneske. Man kan også sige, at ånden er den lille del af Gud, der er midtpunktet i ethvert menneske. Ordet sjæl stammer fra ordet psykisk, og psykisk forskning er som bekendt et forsøg på at udforske menneskets inderste natur. Strømmen, ledningen og magnetfeltet Det trefoldige princip kan illustreres med et enkelt eksempel. I stikkontakterne har du energi i form af strøm. Du har ikke glæde af denne strøm, medmindre du kan få den ud af kontakten, og det gør du ved hjælp af en ledning. Energien kan altså først komme til udtryk, når den strømmer i en form. Fra fysiktimerne i skolen husker du måske, at når elektriciteten strømmer gennem en ledning, opstår der et magnetfelt omkring ledningen. Du lærte også, at når ledningen vikles om en spole, forøges magnetfeltet. Jo flere vindinger, jo kraftigere magnetfelt. Her har du et billede på menneskets tredeling. Strømmen er pluspolen, der symboliserer livet. Ledningen er minuspolen, der symboliserer legemerne. Mødet mellem livet og legemerne skaber bevidstheden, som både i Bibelen og åndsvidenskaben kaldes sjælen. Mennesket kan sammenlignes med spolen med de mange viklinger og det stærke magnetfelt, for mennesket har et stærkt kompliceret nervesystem, og er i besiddelse af den højeste bevidsthed på den fysiske planet. Den fysiske krop og æterlegemet Ifølge åndsvidenskaben er du bevidstheden, sjælen eller selvet mens personligheden blot er nogle legemer eller overfrakker, som selvet iklæder sig. På det fysiske plan har mennesket en fysisk krop, men indeni og udenom denne krop er der forskellige andre instanser. Den første instans er det æteriske eller vitale legeme, som hører til den fysiske krop. Det er en energistruktur, der dannes ved undfangelsen og i opvæksten. Den gennemstrømmer legemet og strækker sig en smule udenfor kroppen. Æterlegemet kaldes også sundhedsauraen, og det styrer cellevæksten. Det danner det energiskellet, som den fysiske krop vokser op indeni. Astrallegemet Indeni og udenom det fysisk-æteriske legeme har du astrallegemet eller menneskets følelsesnatur. Menneskets emotionelle natur er begærenes, emotionernes, følelsernes, idealernes og aspirationens verden. Følelser opstår derfor ikke i det fysiske legeme. Følelser er vibrationer i astrallegemet, og de overføres til det fysiske legeme via æterlegemet. Når disse vibrationer registreres i den fysiske hjerne, opfattes de som 13

14 følelser. Astrallegemet er også det legeme, som bevidstheden udtrykker sig igennem på astralplanet. Under søvnen forlader bevidstheden det fysisk-æteriske legeme og er til stede i astrallegemet på astralplanet, mens den fysiske krop restitueres. Det samme gælder, når mennesket dør. Her forlader bevidstheden blot kroppen permanent. De færreste mennesker kan overføre erindringer fra astralplanet til den fysiske bevidsthed. De fleste er kun i stand til at registrere forvirrede drømme. Mental- og sjælslegemet Indeni og udenom astrallegemet og æterlegemet har du et mentallegeme eller menneskets tankenatur. Den åndsvidenskabelige forskning fortæller, at mennesket ikke tænker med hjernen, men at hjernen er kanal for eller modtager af impulser og svingninger fra mentallegemet, på samme måde som en radio modtager radiosignaler. Når mentallegemets vibrationer registreres i den fysiske hjerne, fortolkes de som tanker. Mentallegemet bruges til konkret tænkning, men der er en mental instans, som ligger over eller bag dette legeme. Inderst inde findes sjælens legeme kausallegemet som også kaldes årsagslegemet eller sjælen. Denne sjæl tænker ved at sende impulser gennem mentallegemet, føler ved hjælp af astrallegemet, og handler ved hjælp af det fysisk-æteriske legeme. Derfor er du ikke dine tanker eller følelser, for de er blot vibrationer i nogle stofformer, som din sjæl bruger til at tænke og føle med. Når du begynder at blive bevidst om, at du er mere end dit fysiske legeme, er det muligt at erkende den nærmeste instans i dit indre liv astrallegemet, som omgiver og gennemtrænger det fysiske legeme. Herefter bliver du bevidst om mentallegemet og dit tankeliv. Du erkender, at tanker er skabende kræfter. Det er disse skjulte, indre realiteter om menneskets trefoldige natur og bevidsthedens legemer, der ligger til grund for den systematiske udvikling af de indre legemer gennem meditation. Meditation broen mellem sjæl og personlighed Oplevelsen af, at ethvert menneske er en speciel individuel personlighed, er en unik menneskelig erfaring. Kun mennesket har evnen til at opleve sig selv som en adskilt enhed. Men denne oplevelse af sig selv har et modstykke på de højere bevidsthedsniveauer. Dette modstykke kaldes sjælen. Der er noget i den menneskelige natur, der altid søger opad som en flamme, og noget der altid søger nedad som en vanddråbe. Ilden er menneskets åndelige eller guddommelige natur og vandet er den menneskelige. Tilsyneladende er ilden og vandet uforenelige, men midt imellem disse to findes sjælen. Oplevelsen af sig selv som både personlighed og sjæl skaber en erkendelse af dualitet, som er karakteristisk for mennesket. Man oplever, at man er en personlighed, der fungerer i en fysisk krop med følelser og tanker, med familie, med venner og kolleger og med alverdens interesser. Men søgende mennesker bliver opmærksomme på, at tilværelsen desuden har en anden dimension, som kaldes det højere selv eller sjælen. Erkendelsen af at den menneskelige natur er dual skaber en længsel efter at bygge bro over kløften mellem personligheden og sjælen. Denne længsel kommer til udtryk som aspiration et intensivt ønske om at skabe forbindelse i bevidstheden for bevidsthedsbroen vil medføre, at menneskets højere og lavere natur integreres. Aspirationen skaber motivet og drivkraften, men det egentlige arbejde med at bygge broen foregår i mentallegemet ikke i astrallegemet. Arbejdet bygger på evnen til at kontrollere tankesindet og tænke intelligent, og denne evne udvikles i meditation. Meditation medvirker til at etablere et korrekt forhold mellem sjæl og personlighed. Man kan sige, at sjælen er arkitekten, som har visionen og kender planen, mens 14

15 personligheden er håndværkeren, der skal udføre det planlagte arbejde. Din eneste opgave som personlighed er at virkeliggøre sjælens impulser i den fysiske verden, og på denne måde give dit bidrag til fuldførelse af den guddommelige plan på Jorden. Derfor er det vigtigt, at personlighedens legemer forædles og trænes. Mentallegemets tanker og forestillinger, astrallegemets følelser og begær og det fysiske legemes æteriske netværk skal forædles og afbalanceres. Dette samarbejde mellem sjælen og personligheden fører ultimativt til forening. Meditationsarbejdet er baseret på den simple kendsgerning, at energi følger tanken. Man kan med andre ord nå sine mål ved korrekt brug af tankekraft. Det er grunden til, at seriøse meditationslærere lægger vægt på evnen til at fokusere tankesindet, på evnen til at visualisere og på evnen til at bygge tankebilleder samt en præcis forståelse af sjælens hensigt. 15

16 Hvordan meditere? Målet må være at udvikle det som en vane at meditere hele dagen og at leve i den højere bevidsthed, indtil denne bevidsthed er så stabil, at den lavere, konkrete tænkeevne, begærene og de fysiske elementaler svinder ind og udsultes på grund af manglende næring, så den trefoldige natur ikke bliver andet end det redskab, hvormed sjælen kan kontakte verden med det formål at hjælpe menneskeheden. Alice A. Bailey: Breve om okkult meditation, s. 146 Meditationens mål Seriøs meditation kan ikke foregå tilfældigt og overfladisk. Meditation kræver både omhyggelig forberedelse og rigtige teknikker. Meditation er sjælens højeste funktion, og målet er sjælskontakt. Hensigten med sjælskontakt er at blive vejledt af sjælen og i sidste ende at blive forenet med den. Der findes desuden to andre underordnede mål, nemlig fuldkommengørelse af karakteren og erkendelse af mesteren, men begge dele er trin på vejen. Meditationen vil kaste lys på de karaktersvagheder, der skal forvandles til ophøjede dyder og egenskaber, og efterhånden som dine tanker, følelser og handlinger underlægges sjælen og rettes mod højere mål, afstemmes dine mål med mestrenes mål, og heri ligger muligheden for erkendelse af mesteren. Gennem mesteren oplever du, hvor menneskelig Gud er, og hvor guddommeligt mennesket er. En vis grad af studie er ikke bare en hjælp, men en forudsætning. Arbejdet med at integrere sjælen og personligheden begynder med, at du forsøger at forestille sig det åndelige menneske, sådan som det dybest set er. Du retter dine tanker mod sjælen og erfarer, at en erkendelse af sjælen er en nærliggende mulighed ikke en fjern drøm. Her anvendes endnu engang kendsgerningen om, at energi følger tanken. Når tanken rettes mod sjælen, bygger du en tankebro mellem sjælen og personligheden. Du udforsker vejen på samme måde som en opdagelsesrejsende udforsker et ukendt terræn, og lidt efter lidt lærer vejen at kende, efterhånden som du vender tilbage fra nye rejser. Det er dit eget initiativ, der gør det muligt at bygge broen mellem sjælen og personligheden. Når du mediterer, forsøger du at virkeliggøre åndelige evner, der kan bruges i dit daglige liv. Du fremstår for omverdenen som et forbillede eller et åndeligt ideal. Du øger din forståelse gennem studier. Du demonstrerer et liv i aktivt samfundsengagement for dine medmennesker. Denne idealkarakter præciseres i rytmisk daglig meditation, og vil trin for trin afdække et indre forbillede for et åndeligt liv. Gennem en klar fornemmelse for sjælens formål, og et indre billede af et liv som et forbillede for andre, erfarer du den transformerende kraft, der hjælper med at kontrollere den lavere natur. På denne måde bliver du bogstavelig talt det ideal, du selv har visualiseret. 16

17 Denne form for meditation medfører ikke, at du mister interessen for det ydre liv, og den nedsætter heller ikke evnen til at fungere effektivt i det daglige. Tværtimod forøger den livskvaliteten. Den skaber en lysende vej mellem den subjektive (indre) verden og dens objektive (ydre) udtryk mellem sjælen og personligheden. Denne forbindelse er en forudsætning for, at sjælskvaliteterne kærlighed og aktivt samfundsengagement kan komme til udtryk i verden. I takt med at personligheden tilpasser sig og udtrykker sjælens liv, forløses personligheden af sjælen, og alle aspekter af din natur oplyses og opløftes. Hvor, hvordan og hvornår bør du meditere? Hvor er det bedst at sidde, når du mediterer? Der er ingen grund til at indrette et særligt meditationsrum, men der er god grund til at vælge et fast, uforstyrret og fredfyldt sted. Når du nærmer dig meditationens højdepunkt gradvis med stor tålmodighed og respektfuldt følger de anviste teknikker, vil meditationen lidt efter lidt skabe en højnelse og skærpelse af bevidstheden. Responsen i dig er en forøgelse af vibrationen i mentallegemet, astrallegemet og det fysisk-æteriske legeme. Legemernes sensitivitet øges kraftigt, og det er grunden til, at meditationen bør foregå i fred og ro. Det er altså bedst at du sidder det samme sted hver gang. Har du mulighed for at indrette dit meditationssted med blomster, lys, et smukt billede o.l., vil det være godt. Årsagen er, at omgivelser, situationer og omstændigheder vækker bestemte sindsstemninger og reaktioner, og på denne måde kan det ydre hjælpe dig med at nå indad. Du kender det sikkert fra kirker eller tempelrum, som omgående får mennesker til at sænke stemmen og føle ærbødighed. Dit sted vil efterhånden hjælpe dig til at komme i en meditativ tilstand. Samtidig bør det understreges, at du ikke bør pålægge omgivelserne strenge krav om stilhed og respekt, mens der mediteres. Det er sjælen, der skal pålægge personligheden en rytme ikke personligheden der påtvinger omgivelserne en rytme. Vælg et tidspunkt før familien står op, eller en halv time senere på dagen, hvor risikoen for at blive forstyrret er mindst. Hvad med stille baggrundsmusik? For nogle virker det beroligende og fremmende, for andre er det forstyrrende og hæmmende. Prøv dig frem. Det samme gælder røgelse. Røgelse kan medvirke til at berolige og finstemme æterlegemet, og det skaber en harmonisk stemning hos nogle, men virker generende på andre. Ingen af delene er en forudsætning for din meditation. Hvilken stilling skal du indtage, når du mediterer? Skal du sidde eller ligge? Det kan ikke anbefales at ligge ned, for du har livet igennem vænnet kroppen til, at når du indtager en liggende stilling, betyder det som regel, at nu skal der soves. Da døsighed er et af begynderproblemerne, gør du ikke processen lettere for dig selv, hvis du forsøger at meditere liggende. De fleste har set, hvordan østerlændinge sidder på jorden med korslagte ben i den såkaldte lotusstilling en stilling, der umiddelbart vil være vanskelig for de fleste vesterlændinge. Det er heller ikke nødvendigt, at sidde i denne krævende stilling. Når man i Østen i årtusinder har praktiseret denne specielle meditationsstilling, er det naturligvis ikke uden grund. Den indiske vismand Patanjalis ottefoldige vej omfatter asanas eller kropsstillinger, ikke mindst fordi disciplen må lære at holde rygsøjlen lige og den fysiske krop i en bekvem stilling for meditation. Desuden har stillingen relation til nerverne og nervernes æteriske genpart, som man i Østen kalder nadierne. Hvis du kan sidde ubesværet i lotusstillingen, vil du erfare, at den er overraskende behagelig, fordi rygsøjlen er fri og legemets tyngde hviler på bækkenet. Kroppens pyramideform danner et lukket kredsløb, hvor de praniske (vitale) energistrømme kan cirkulere 17

18 med stor styrke. Den østerlandske meditationsstilling fremmer denne cirkulation. Hvis du er for stivbenet til at sidde i lotusstillingen, betyder det ikke noget. Der er ingen grund til at opøve denne stilling, for det medfører nemt overfokusering på kroppen, og da du under meditationen skal forsøge at glemme kroppen, skal du i stedet vælge en anden stilling, der er behagelig og uden spændinger. Måske vil den såkaldte egyptiske stilling være god for dig. I denne stilling sidder du på en stol med halsen og ryggen lige, med håndfladerne hvilende på dine lår og med ben og fødder let adskilte. Ryggen skal holdes lige men uden at spænde, for de fine nervestrømme langs rygraden forstærkes under meditationen. Hvis du spænder eller falder sammen, kan du nemt skabe blokeringer. Stolen skal desuden passe til din benlængde, da presset mod lårenes underside ellers kan reducere blodcirkulationen. Du kan også sidde behageligt i skrædderstilling på et blødt underlag med eller uden rygstøtte. Støt eventuelt med puder. Lad bare hagen hænge lidt for at undgå spændinger i nakken. Læg hænderne på lårene eller fold dem i skødet. Og kryds benene for at skabe et lukket kredsløb. Vælg din meditationsstilling og hold fast ved den. Hvornår er det bedst at meditere? Måske er det bedst at begynde med at fortælle, hvornår du bør undlade at meditere. Du skal ikke meditere, når du lige har spist et større måltid. Fordøjelsen lægger beslag på en stor del af de praniske energier, der skal bruges i meditationen. Hvis du oplever mental eller følelsesmæssig ubalance, skal du heller ikke meditere, før du igen er i balance. Er du syg eller blot utilpas, skal du også lade være. Meditationen øger dit energimæssige spændingsniveau, og det medfører ofte, at ubalancer forstærkes. Føler du fysisk smerte under meditationen på grund af din meditationsstilling, så ret på stillingen så smerten forsvinder. Fortsætter den, bør du gå blidt og roligt ud af meditationen. Forsøg ikke at fortrænge smerter, utilpashed, svimmelhed, angst eller lignende former for ubehag. Stop meditationen, men gør det aldrig pludseligt. Gå stille og roligt ud af meditationen som beskrevet i slutfasen af den teknik, du benytter. Hvis meditationen skaber spændinger, voksende ubalance, træthed, negative holdninger eller vækker ukontrollerbare energier, skal du indstille dit meditationsarbejde og undersøge dit motiv og din meditationsteknik. I begyndelsen medfører meditationen imidlertid ofte en spændingstilstand i det fysiske legemes nerver. Du mediterer ikke ved hjælp af dit fysiske nervesystem, og i samme øjeblik du bliver opmærksom på nervøse spændingstilstande, skal du rette opmærksomheden mod dem, og mindske eller helst fjerne dem. Kroppen er et vanedyr, som almindeligvis vil reagere mod forandringer. Derfor kan der i begyndelsen opstå problemer med kløe, rastløshed, irritation, døsighed etc. Tankesindet vil muligvis også forsøge at få dig til at tumle med erindringer, lokke dig ud i dagdrømmerier og fortabe dig i selvvurderinger. Det er begyndervanskeligheder, der må overvindes. Det er menneskets sjæl, der ønsker meditation for at forstærke kontakten til personligheden. Sjælen har et stort udbytte af meditationen, mens personlighedens udbytte er begrænset. Personligheden er som regel mest optaget af den ydre verden, og eftersom de fleste mennesker identificerer sig med deres personlighed, er det altid nemt at finde på undskyldninger for ikke at meditere. Hver gang du overvejer at undlade at meditere, skal du grundigt analysere motivet. Er du reelt utilpas eller ude af balance, eller er det bare lysten, der mangler? Personligheden vakler konstant mellem, hvad den har lyst til, og hvad den ikke har lyst til, hvorimod sjælen altid har lyst til at forbedre kontakten til sit redskab i den fysiske verden. 18

19 På hvilket tidspunkt bør du meditere? Der skal blot bruges tyve minutter til en halv time på den daglige meditation og det anbefales, at meditationen udføres, straks når du vågner om morgenen, hvor tankesindet stadig er klart og upåvirket af dagens genvordigheder. Først vil det være nødvendigt at gøre en ægte anstrengelse for at finde tiden til at sidde i fred at få kroppen til at slappe af at få følelser og tanker til at falde til ro og endelig meditere. Men det betaler sig at gøre denne anstrengelse til en fast daglig disciplin. Der skal etableres en regelmæssig rytme, som bliver et fast mønster, hvis meditationens energier skal kunne flyde. En kort meditation hver morgen har større virkning end periodiske lange meditationer, for meditationens udbytte afhænger af en regelmæssig rytme, før virkningen viser sig. Før eller siden vil betydningen af det øjeblik, der anvendes til meditation hver morgen, blive indlysende, for det giver mening til resten af dagen. Meditation og et liv i balance Ideen om renselse findes i alle verdensreligioner, og det skyldes, at renselsens betydning for et åndeligt liv er indiskutabel. Desværre er den rigtige renselse ofte blevet misforstået. Bestemte discipliner f.eks. vegetarisme, cølibat, afholdenhed fra alkohol og tobak kan givetvis være en hjælp for aspiranten i bestemte faser på udviklingsvejen, men disse discipliner omhandler kun fysisk renselse, og virkningen har kun begrænset indflydelse på andre og mere væsentlige aspekter af renselsen. Renselse går langt dybere end et liv i renhed. Det illustreres måske bedst af den renhed, der kan udtrykkes som et hjerte fri for vrede, bitterhed og egoisme samt et harmløst sind. Renselse kræver en total forandring af hele livssynet, som skal udvikle sig fra egoisme til en inklusiv kærlighed til alt levende. For at forstå at renselse er en forudsætning for korrekt meditation, skal du forstå behovet for indsigt i personlighedens opbygning. Personligheden består, som tidligere nævnt, af tre legemer eller redskaber: Det fysiske legeme (handlingens legeme), astrallegemet (følelsernes legeme) og mentallegemet (tankesindets legeme). I personlighedens udviklingsproces har disse legemer deres eget separate liv, og der er meget lille koordinering mellem de tre. Desuden dominerer det ene legeme ofte de andre legemer. Et menneske, der lader sig styre af sine følelser (sit astrallegeme), vil være en livsnyder, som tror, at sansetilfredsstillelse er livets mål og mening. Et uligevægtigt astrallegeme fører ofte til hurtige humørsvingninger. Det er det menneske, der lader sig styre af skiftende følelser og stemninger og i ekstreme tilfælde medfører det neuroser, som selv i milde udtryk er årsag til den manglende lykke, der kendetegner hovedparten af menneskeheden. Et menneske, der lader sig styre af sit mentallegeme, opleves ofte som en kynisk tænker, der ikke er i stand til at udtrykke sine følelser eller fungere i et harmonisk samvær med andre i den fysiske verden. Rigtig renselse Rigtig renselse skaber en afbalanceret, integreret personlighed, der befinder sig i en tilstand af psykologisk balance og velvære. 1. Renselse af det fysiske legeme fører til frihed for sansernes herredømme. 2. Renselse af astrallegemet fører til indre stilhed, som er frihed for emotionelle storme. 3. Renselse af mentallegemet fører til frihed for bindinger og det lavere tankesinds konstante snak. Det øger koncentrationsevnen, og gør tankesindet modtagelig for indtryk fra sjælen under meditation. Et roligt astrallegeme sammenlignes ofte med en stille skovsø 19

20 med spejlblankt vand, hvori sjælen uden forstyrrelser kan spejle eller reflektere sin kærlighed. Et roligt mentallegeme opnås gennem tankekontrol. Renselse af mentallegemet (det lavere tankesind) øger koncentrationsevnen, og gør tankesindet modtagelig for indtryk fra sjælen (det højere tankesind) under meditation. En koordinering af personlighedens tre legemer skaber en synkroniseret vibration. Koordinering eller linjering vil sige at stille på linje, sådan at et højere legeme overordnes det efterfølgende lavere legeme. Legemerne kan nu fungere som en forenet, afbalanceret mekanisme, der er under tankesindets kontrol. Dette stadie i meditationen fører til en integrering af menneskets lavere og højere selv af personligheden og sjælen og meditation er nu mulig. Det er reelt tankesindet, der er den mediterende i meditationen, for det er både modtageren af sjælens indtryk, og afsenderen til hjernen, der opfatter impulserne som tanker. I begyndelsen vil det ske ufuldkomment, men ikke desto mindre tager disse tanker form af brugbare ideer, og skaber en voksende kanal, som sjælen kan benytte til at påvirke bevidstheden. Dette samspil mellem menneskets højere og lavere natur er det grundlæggende i al meditation. Regler og øvelser for renselse og koordinering findes i utallige bøger om Vestens og Østens traditioner, religioner og filosofiske systemer. Du skal selv vælge de metoder, der fungerer bedst for dig, men målet er det samme overalt. Man hører, at de rene af hjerte skal møde Gud, som et udtryk for kravet om renselse af personligheden og integrering af sjælen som en forudsætning for at møde det guddommelige i dig selv. 20

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk.

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk. Basisøvelsen Meditation på Flammer - Farver - Lys Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Forside ------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 Skabende meditation Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt

Læs mere

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Det som vi tænker og gør, er begrænset af, hvad vi undlader at lægge mærke til. - Og fordi vi undlader at bemærke, at vi undlader at bemærke,

Læs mere

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Analogisk og analytisk tænkning Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analogisk og analytisk tænkning Den menneskelige tænkeevne

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Analytisk og analogisk tænkning

Analytisk og analogisk tænkning 1 Analytisk og analogisk tænkning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analytisk og analogisk tænkning Menneskets tænkeevne er flere ting. I dag tænker man på en anden måde end i fortiden. Og i fremtiden

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

CLAIRVOYANCE fup eller fakta?

CLAIRVOYANCE fup eller fakta? 1 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Af Erik Ansvang Psykiske evner er et faktum Lad det være sagt med det samme: I denne artikel sættes der

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland >HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland Åndsvidenskab Clairvoyance Terapi og Foredrag Esoterisk Healing Filosofi Psykologi og Sociologi Healeruddannelse trin 1-21 DEN nye tids HEALERE Telefon 7461

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Meditative velvære. Af Verner Bekker

Meditative velvære. Af Verner Bekker Meditative velvære Af Verner Bekker Som regel defineres meditation som en stille indre lytten efter afkobling af tankeprocesserne og total fysisk afspænding. Meditation giver mulighed for at trække sig

Læs mere

Åndsvidenskab for advokater

Åndsvidenskab for advokater 1 Åndsvidenskab for advokater Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Åndsvidenskab for advokater Af Geoffrey Hodson Fra The Theosophist (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Alt er underlagt

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

CITATER på VisdomsNettet

CITATER på VisdomsNettet 1 CITATER på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 CITATER på VisdomsNettet Bedøm din succes på hvad du måtte opgive for at få den. Dalai Lama Vi har ikke arvet jorden fra vores forældre vi har lånt den

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

OVERSIGT VISDOMS- NETTES. over. meditationer. Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk

OVERSIGT VISDOMS- NETTES. over. meditationer. Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk OVERSIGT over VISDOMS- NETTES meditationer Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Hvilke meditationer kan du finde på VisdomsNettet? INTRODUKTION TIL SKABENDE MEDITATION Introduktion til skabende

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com SALME Velkommen til Vo Vi land Velkommen til alle venner Velkommen til hele verden Det kan vi godt, at kende det Og vi er alle venner Med venlig hilsen Thanh Loi Le www.voviland.com Åbent hver søndag Kl.

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker MINDFULNESS for særligt sensitive mennesker m ø b e r g s f o r l a g Mindfulness for særligt sensitive mennesker af Susanne Møberg www.moeberg.dk Møbergs Forlag, 2010 1. udgave 1. oplag ISBN 978-87-988993-5-8

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

Dialog nr. 1 Erkendelsen

Dialog nr. 1 Erkendelsen Dialog nr. 1 Erkendelsen Nærværende materiale er kun nogle hovedtræk af erkendelses fasen i programmet, og dets intention er hverken at erstatte eller stå i stedet for: a. omhyggelig læsning og genlæsning

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

World Goodwill. www.visdomsnettet.dk

World Goodwill. www.visdomsnettet.dk 1 World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 World Goodwill Den gode viljes energi Tre principper 1. Princippet om at dele Fejltagelser og misforståelser i tidligere århundreder kulminerede i Anden Verdenskrig

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care De syv gode vaner Stephen R. Covey I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care Dansk oversættelse og bearbejdning Else Marie Sørensen og Bjarne Ahrens En rejse Livet

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Bliv robust over for stress. Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Birgitte Dam Jensen Bliv robust over for stress Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Hvad er stress? Stressresponsen er kroppens medfødte evne til at generere en

Læs mere

Kanalisering. Den Gyldne Portal Hjemmeside: http://dengyldneportal.dk. Side 1 af 9

Kanalisering. Den Gyldne Portal Hjemmeside: http://dengyldneportal.dk. Side 1 af 9 Kanalisering Side 1 af 9 Indholdsfortegnlse over kanalisering Side Forside 1 Denne indholdsfortegnelse du læser i nu 2 Generelt om kanalisering 3-5 Kanaliserings teknik og bevidst/ubevidst medie virksomhed

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

P r o g r a m. Februar - juli 2009. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København

P r o g r a m. Februar - juli 2009. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København Teosofisk Fellowship København Sommerskole i Svendborg 1.-5. juli 2009 Bestil brochure eller se hjemmesiden P r o g r a m Februar - juli 2009 Teosofisk Fellowship København Sankt Peders Stræde 27B, 3.

Læs mere

TIL SØRGENDE MENNESKER

TIL SØRGENDE MENNESKER 1 TIL SØRGENDE MENNESKER C.W. Leadbeater Oversættelse: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Sorgen Et menneske, du holdt meget af, er afgået ved døden. Et menneske, der måske var hele din verden. Og nu

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT.

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsmæssig balance Når hjernen og hjertet taler sammen Chris Nunan Med Cand. Mag i Psykologi, ADHD Facilitator, Mindfulness

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Noget om forandringsprocesser

Noget om forandringsprocesser 130 Noget om forandringsprocesser Det er med meditation som med motion. Det virker med sikkerhed, hvis du praktiserer regelmæssigt. Men som med motion, kan det være svært at få meditation kørt ind i sin

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~ Indvielsens Port Vejen til den 3. Indvielse Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra Udgivet september 2014. Hjemmeside: www.lucindra.dk Andre e-bøger af Lucindra: De Tre Grale - en spirituel

Læs mere

Når vi så ligger på dødslejet, vender vi den om: Livet var, da jeg gik i børnehave, skole, fik familie

Når vi så ligger på dødslejet, vender vi den om: Livet var, da jeg gik i børnehave, skole, fik familie Som menneske er der altid noget vi skal slippe af med, fx et par overflødige kilo, gæld, stress, dårlig samvittighed, sorg, usikkerhed og samtidig er det altid noget vi gerne vil opnå, større økonomisk

Læs mere

Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix

Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix Af Randi Green,, 2011 Hvad er en delpersonlighed? På et mere jordnært plan kender vi alle de små forskelle i vores jeg, vores personlighed. Vi har

Læs mere