Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsesstilling i. Intern Medicin: Geriatri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsesstilling i. Intern Medicin: Geriatri"

Transkript

1 Uddannelsesprogram For hoveduddannelsesstilling i Intern Medicin: Geriatri Geriatrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Klinik Medicin, Sygehus Vendsyssel Målbeskrivelse 2013 Godkendt 3. juli 2015 af DRRLV

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indsættes af ansættelsesstedet, når uddannelsesprogrammet er færdigt, med linkfunktion INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Uddannelsens opbygning Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder, herunder organisering af faglige funktioner og læringsrammerne Kompetencer, lærings- og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Kort beskrivelse af lærings metoder samt hvordan de anførte kompetencevurderingsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted Obligatoriske kurser og forskningstræning Uddannelsesvejledning Evaluering af den lægelige videreuddannelse Nyttige kontakter

3 1. Indledning Specialet Intern medicin, Geriatri er beskrevet i målbeskrivelsen hvor også speciallægeuddannelsen er beskrevet. Speciallægeuddannelsens introduktionsforløb og hoveduddannelsesforløb understøttes ved anvendelse af uddannelsesbog/portefølje Der foreligger ikke elektronisk udgave af uddannelsesprogrammet. Kompetenceevalueringsskemaer og logbog findes på I porteføljen findes adgang til målbeskrivelse, relevante uddannelsesprogrammer, elementer der understøtter læringsprocessen, samt skemaer til dokumentation for godkendelse af de obligatoriske kompetencemål og kurser, der er betingelse for at opnå speciallægeanerkendelse. Specielle regionale forhold Dette uddannelsesprogram skal være det vigtigste værktøj til overordnet at holde rede på, hvilke planer, der er for uddannelsen, så du i løbet af de næste fem år har erhvervet de kompetencer, der er minimumskrav for at blive speciallæge. Fra dette uddannelsesprogram skal du og din hovedvejleder på hvert af uddannelsesstederne lægge en mere detaljeret plan din personlige uddannelsesplan for hvordan og hvornår du opnår og skal have evaluering på dine kompetencer. Geriatri beskæftiger sig med sygdomme hos ældre mennesker, både akutte og kroniske sygdomme, men også med de funktionsmæssige konsekvenser af sygdomme og aldersforandringer. Det geriatriske speciale arbejder tværfagligt på sygehusene og har et nært samarbejde med de praktiserende læger og den kommunale sektor, specielt hjemmeplejen. Specialet er yderligere beskrevet på hjemmesiden for Dansk Selskab for Geriatri: Det anbefales at læse uddannelses- og specialebrochurerne: Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en specialevejledning, hvoraf det bl.a. fremgår, at Intern medicin:geriatri koordinerer det samlede behandlingsforløb på tværs af specialer og i et tværfagligt samarbejde. Der er anbefalinger til hovedfunktionsniveau og til specialfunktionsniveau, hvor sidstnævnte, der inkluderer fald og demens, anbefales at holde samlet i hver region for at sikre udvikling, forskning og uddannelse. Se endvidere: 2010/Specialevejledning_%20intern_medicin_%20geriatri.ashx 3

4 Der er selvstændige geriatriske afdelinger på Århus Universitetshospital og på Aalborg Universitetshospital. Der er geriatriske afsnit og/eller speciallægedækning på regionssygehusene i Herning, Holstebro, Horsens, Randers og Hjørring. Viborg, som også har en stor intern medicinsk afdeling deltager derudover i uddannelse af kommende geriatere i den fælles intern medicinske del. De forskellige uddannelsesprogrammer kan læses på: Alle forløb er femårige og omfatter 3 års ansættelse med geriatri og 2 års intern medicin. Det er af største vigtighed, at den uddannelsessøgende allerede fra starten af uddannelsen sætter sig godt ind i målbeskrivelsen. Målbeskrivelsen angiver, hvilke kompetencer, der skal være erhvervet efter endt hoveduddannelse. Målbeskrivelsen for intern medicin:geriatri er udarbejdet af de videnskabelige selskaber, Dansk selskab for Intern Medicin og Dansk Selskab for Geriatri, ud fra kendskab til, hvilken viden, færdigheder og kompetencer en speciallæge som minimum skal mestre. I Videreuddannelsesregion Nord er der iht. bekendtgørelse fra sundhedministeriet etableret et tilbud om individuel karrierevejledning i forbindelse med den lægelige videreuddannelse. 2.1 Uddannelsens opbygning Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i målbeskrivelsen sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2013/ny-maalbeskrivelse-i-intern-medicin-geriatri Dette uddannelsesprogram angiver hvordan forløbet udmøntes i det aktuelle uddannelsesforløb, dvs. de konkrete ansættelser: antal, sted og varighed 1. ansættelse Fase 1 Klinik Medicin, Sygehus Vendsyssel 2. ansættelse Fase 2 Geriatrisk afd. Aalborg Universitetshospital 3. ansættelse Fase 3 Klinik Medicin, SygehusVendsyssel Varighed (12 mdr.) Varighed (24 mdr.) Varighed (24 mdr.) 2.2 Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder, herunder organisering af faglige funktioner og læringsrammerne Nedenfor findes kort beskrivelse af de ansættelsessted lægen skal ansættes på i denne del af speciallægeuddannelsen. Beskrivelsen er tilstræbt kort, men kan evt. findes i mere udførlig udgave på ansættelsesstedets hjemmeside ud fra det anførte link. 4

5 1. og 3. ansættelsessted: Klinik Medicin, Sygehus Vendsyssel Afdelingen modtager i Hjørring akutte, subakutte og elektive patienter til indlæggelse eller i ambulant funktion. Klinik medicin er en stor uddannelsesafdeling. Der er hoveduddannelseslæger i gastroenterologihepatologi, endokrinologi, kardiologi, lungemedicin, infektionsmedicin, geriatri, reumatologi og almen medicin, samt introduktionsstillinger i intern medicin og reumatologi. KBU-læger er ansat i klinik akut. Der er samarbejde klinikkerne imellem mht. undervisning og supervision, for at sikre KBU-lægerne indsigt i de medicinske specialer. Derfor vil HU-geriatri få en bred intern medicinsk afdeling i såvel akutte som kroniske sygdomme, almindelige som sjældne ved arbejde i ambulatorier, afdelinger og vagtarbejde. HU-læger bliver hovedvejleder for en yngre kollega og er under hele forløbet med til at vejlede og uddanne yngre kolleger og studenter. For yderligere information vedrørende de enkelte specialefunktioner henvises til Instruktion til lægefagligt personale, Klinik Medicin, Sygehus Vendsyssel. Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) Arbejdsfunktion: Den uddannelsessøgende inddrages i alle funktioner i Klinik Medicin, der varetager hjertemedicin, lungemedicin, endokrinologi, gastroenterologi og geriatri. Derudover findes specialiserede ambulatorier i endokrinologi, geriatri, lunge-, hjerte- og gastromedicin og ambulatorium i diagnostisk center, som varetager (sub-)akut udredning og opfølgning efter indlæggelse på patienter, der med fordel kan indgå i et ambulant forløb. Den eneste funktion, som HU i geriatri deltager i, der ikke ligger på Hjørring Sygehus er endokrinologisk ambulatorium, som ligger på Frederikshavn Sygehus. HU vil blive tilknyttet de forskellige afsnit og vil rotere imellem disse i den toårige periode, hvor de fælles intern medicinske kompetencer skal opnås. Fra og med Fase 3 (4. år) i den intern medicinske del af uddannelsen indgår HU-lægen i det geriatrisk team med eget ambulatorium. Ved denne arbejdsfordeling sikres, at den uddannelsessøgende sammen med det faste personale deltager i stuegangs og ambulantfunktion i alle specialer samt får al den geriatri, der er brug for i HU, hvor man arbejder sammen med speciallæger og dermed mulighed for mesterlære. De enkelte afsnit ledes af en overlæge med speciale indenfor området. Herudover er der yderligere speciallæger i de nævnte specialer. HU opnår derved et bredt kendskab til de intern medicinske specialer, samt til såvel den akutte som kroniske intern medicinske patient. 5

6 I fase 3 s sidste år vil den uddannelsessøgende i dagsfunktionen udelukkende være tilknyttet den geriatriske funktion, hvor vi tilstræber kontinuitet og kontaktlægeprincippet. Den geriatriske funktion inddeholder sengeafsnit med stuegang, ambulatorium og ortogeriatri. Hjemmebesøg, som led i ambulantopfølgning og udredning indgår ligeledes.vagtfunktionen er som bagvagt i Klinik Medicin. Vagt: Bagvagtslaget er normeret til 11 (hjertemedicin har egen bagvagtsfunktion) og mellemvagtslaget til 7. Forvagterne på Sygehus Vendsyssel er basislæger, som for den medicinske del er ansat i Klinik Akut. HU-lægen deltager i vagtarbejdet mellemvagt eller bagvagt efter kvalifikation, anciennitet og normering. Mellemvagten arbejder i 7-skiftet rul og fungerer i 2-holdsdrift. Bagvagten arbejder i 11-skiftet rul i 1-holdsdrift. De første 2 uger er vagtfri, og man kommer igennem et nøje tilrettelagt introduktionsprogram fra såvel syghuset og mere specifik for afdelingen. I vagten passes funktioner som hjertestopstilkald, rødt medicinsk kald samt stuegang i den fælles akutmodtagelse og på de medicinske sengeafsnit i samarbejde med bagvagten. Kardiologisk bagvagt passer kardiologisk sengeafsnit, men mellemvagt tilkaldes ved behov. Fokuseret ophold: For at opnå hele kompetencen i apoplexia cerebri (geriatrisk kompetence nummer 8) planlægges ophold ved det neurovaskulære team ved Aalborg Universitetshospitals nogle dage. I den kompetence indgår delkompetencer, som udelukkende tilbydes og derved kun kan blive godkendt i samarbejde med den neurologiske afdeling i Aalborg. Planlægges at finde sted i fase 3. For at opnå kompetence i bevægeapparatets sygdomme ( FIM3 og geriatrisk kompetence 9) planlægges fokuseret ophold i reumatologisk ambulatorium i en uge i fase 3. Derved fås et grundigt indblik i of forståelse for i særlig grad diagnostik og behandling af akut og kronisk arthrit, men også i nogen grad af polymylagia reumatica, kæmpecelle arterit og ryglidelser. Her deltager HU-lægen under supervision i ambulatoriet. Kompetencevurdering og godkendelse foregår i fællesskab mellem hovedvejleder og vejlederen efter opholdet. 6

7 Undervisning. Konferencer: Morgenkonference: Alle klinikkens læger og repræsentant fra klinikledelsen samles til afrapportering af det foregående døgns vigtigste patientrelaterede hændelser. Mellemvagt og bagvagt fremlægger ved hjælp af de forhåndenværende IT- hjælpemidler. Her trænes den kliniske præsentation, og der er mulighed for feedback samt tværfaglige drøftelser. På de enkelte afsnit er der herefter et kortvarigt tavlemøde med deltagelse af plejepersonalet. Middagskonference: For at sikre krydspunkt for lægerne med funktion i sengeafsnittene, hvor problemstillinger kan løses samlet. Dvs. god mulighed for tværfaglig drøftelse og sparring. Stuegangsgående læger, mellemvagt og bagvagt deltager obligatorisk, og afdelingens øvrige læger deltager afhængig af dagsfunktionen. Kardiologisk sengeafsnit har deres egen korte konference. Vagtkonference: Hverdage kl. 16 og weekend/helligdage kl Bagvagt og tilgående/afgående mellemvagter mødes med forvagt og akutlæge fra den fælles akutafdeling til vagtoverlevering. Billeddiagnostisk læringskonference: Alle hverdage. Præsentation af billeddiagnostiske undersøgelser fra patienter i lungemedicinsk og geriatrisk sengeafsnit. Alle læger er dog velkomne. Formaliseret undervisning: I klinikken er der fast undervisning tirsdage og torsdage efter morgenkonferencen. Tirsdag varetages undervisningen af en yngre læger med afdelingens øvrige læger som deltagere. Torsdagsundervisning går på skift mellem specialerne og søges varetaget ved seniorlæge. Emnerne er oplæg efter kongres og kurser, tværfaglige emner, egne forskningsprojekter, EBM og forskningstræningsopgaver mv. Den 1. tirsdag hver måned er der fælles staffmeeting i auditoriet. Der forventes deltagelse i administrativt arbejde som opfølgning på blodprøve- og undersøgelsessvar, visitation mv.. Klinikledelsen prioriterer en høj grad af medarbejderinddragelse, og der nedsættes løbende arbejdsgrupper med deltagelse af yngre læger. Desuden vil der være mulighed for at varetage poster som UKYL, TR samt vejleder for introduktionslæge efter behov. Klinik Medicin vil gerne understøtte et rigt læringsmiljø for gruppen af læger som helhed og individuelt for den enkelte uddannelsessøgende læge. Klinik Medicin forventer, at uddannelseslægen er stafetholder, selv tager initiativ og ansvar for egen læring, og i samarbejde med vejleder sikrer opfyldelse af målene for uddannelsen. Der er således tale om et understøttende læringsmiljø, hvor meget læring finder sted i det direkte kliniske arbejde, og hvor begrebet supervision skal bringes i anvendelse. Kurser og kongresser De obligatoriske kurser skal planlægges ved uddannelsens start. Deltagelse i disse fylder meget. Der bevilliges tjenestefri med løn, refusion af kursus- og rejseudgifter for kurser og møder, der er et led i uddannelsen. Elektronisk ansøgning med vedhæftet kursusprogram sendes til klinikchefen. Forskning Alle, der ønsker det, hjælpes videre eller i gang med forskningsaktivitet. Vi har en forskningsansvarlig overlæge, og der er mulighed for samarbejde med center for klinisk forskning, der er forankret på Sygehus Vendsyssel Hjørring. 7

8 2. ansættelsessted Geriatrisk afdeling, Aalborg Universitetshospital I Geriatrisk Afdeling arbejder man både i almindelig sengeafdeling og med ambulante udredninger med mulighed for at tilbyde hjemmebesøg for de svageste ældre. I samtlige funktioner vægtes de kvalificerede tværfaglige vurderinger og samarbejde højt. Tværfaglige konferencer afholdes således ugentligt i såvel sengeafdeling som ambulatorium. Geriatrisk Afdeling er siden en organisatorisk del af Klinik Akut, som består af følgende afdelinger: Akut og Traumecenter(ATC) Geriatrisk afd. Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen Arbejdsmedicinsk Klinik Socialmedicinsk Enhed Se i øvrigt yderligere på: Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) Arbejdsfunktion: HU-lægen deltager under passende speciallægesupervision i løsningen af afdelingens opgaver. Disse inkluderer stuegang på Geriatrisk sengeafsnit 8V,medicinsk/geriatrisk stuegang på ortopædkirurgiske afdelinger O1+O2, løbende tværfagligt samarbejde (med plejepersonale, terapeuter, lægesekretærer, socialrådgiver, sygeplejerske og læger), tværsektorielt samarbejde (primær sektor) og arbejde i Geriatrisk Ambulatorium (Klinik for Dynamisk Geriatri / KDG). Arbejdet omfatter desuden i starten superviserede tilsyn på sygehusets andre afdelinger og senere selvstændige tilsyn. Desuden deltagelse i AMA/FAM funktion, hvor en læge fra Geriatrisk Afsnit hver dag går stuegang på de nyindlagte geriatriske patienter og vurderer mulighed/behov for overflytning til geriatrisk sengeafdeling eller opfølgning i Geriatrisk Ambulatorium. Geriatrisk afdeling er selvvisiterende. Alle HU deltager aktivt i den teoretiske og praktiske undervisning af andre yngre læger i afdelingen, medicinske studenter samt andet sundhedspersonale. Endvidere forventes også deltagelse aktivt periodevis i afdelings akkrediteringsproces, registreringsopgaver og sundhedsfremmende aktiviteter, bl.a. i samarbejde med Aalborg Kommune. I løbet af uddannelsesforløbet inddrages HU i funktion som hovedvejleder for læger i introduktionsstilling. Vagt: HU- lægen vil indgå på et niveau i vagten afhængig af kompetencer. Fra geriatrisk afdeling indgår læger i fælles forvagt med læger fra den endokrinologisk og nyremedicinsk afdeling Dertil er der geriatrisk specialevagt, som ikke er døgndækkende. Forvagtslaget (FV) består af et 13-skiftet rul. Det første vagtarbejde foregår som dubleret dagvagt, dvs. i tæt fællesskab og supervision af en yngre kollega og bagvagt. Tidspunkt. Hverdage kl

9 Weekend og helligdage kl Kl Ansvar: FV har ansvaret for modtagelse og akut behandling af patienter indlagt i geriatrisk, endokrinologisk, nyremedicinsk og reumatologisk regi (8Ø og 8V placeret på 8.sal i Medicinerhuset) En del af disse patienter vil befinde sig i FAM. Desuden ses patienter med medicinsk henvendelse i skadestuen(112-patienter) efter planlagt rotation mellem medicinske forvagter. FV vigtigste arbejdsområde er selve den akutte vurdering af patienterne og planlægning af det umiddelbare udredningsprogram. FV tilkaldes/deltager i samarbejde med det øvrige team i genoplivning ved hjertestop. Der kan udføres medicinske tilsyn efter aftale med bagvagterne i de enkelte specialer. Specialebagvagterne bistår forvagten i tvivlsager. FV vagtarbejde varetages altid sideløbende med og under supervision af en mere erfaren læge. Alle specialer har bagvagt som tilstedeværelesvagt frem til kl.18 og efterfølgende rådighed fra bolig. Geriatrisk afd. har specialebagvagt indtil kl på hverdage og kl til i weekenden og på helligdage. Ansvar: Stuegang på sengeafsnit 8V og gennemgang af de nyindlagte geriatriske patienter i AMA. Ved akutte problemstillinger hos geriatriske patienter uden for arbejdstid for geriatrisk specialevagt tilkaldes den fælles FV(nyre-endo-geri). Denne vurderer, om der er behov for konference med eller tilkald af den endokrinologisk bagvagt, som har ansvar for geriatriske patienter uden for arbejdstid for den geriatriske specialevagt. I FAM er der en medicinsk tilstedeværelsesbagvagt hele døgn. Fokuseret ophold For kompetencen i dermatologiske lidelser (geriatrisk nr. 12) planlægges fokuseret ophold i et par dage i fase 2. Hidtil har det fundet sted i dermatologisk speciallægepraksis, men der er netop et dermatologisk afsnit under etablering på hospitalet. HU-lægen får mulighed for via struktureret observation i klinikken og casebaseret diskussion af få kendskab til de oftest forekommende lidelser hos de ældre. Vurdering og godkendelse ved den superviserende læge under opholdet. For kompetencen i neurologiske lidelser (geriatrisk nr. 17) planlægges fokuseret ophold i Parkinsonambulatoriet, neurologisk afdeling i en uge i fase 2 (6-12 mdr) Under opholdet vil arbejdet være meget selvstændigt, men dog under tæt supervision af speciallæge i neurologi. Inden opstart i Parkinsonambulatoriet fremsendes litteraturliste til selvstudium. Vurdering og godkendelse ved den superviserende læge under ophold For at opnå kompetence i psykiske lidelser ( G11-demens psykiske problemer og adfærdsforstyrrelser samt, G19- psykiske lidelser incl. depression)) planlægges fokuseret ophold på det ældrepsykiatrisk afsnit på Psykiatrisk Hospital, Brønderselv i to uger i fase 2(18-24 mdr.) Her deltager HU-lægen under supervision i det tværfaglige arbejde i ambulatoriet, ved hjemmebesøg og på sengeafdelingen. Derved fås grundigt indblik i ældrepsykiatriens kerneområder og indsatsmuligheder. Vurdering og godkendelse af kompetence Nr. G19 foregår ved vejlederen under opholdet. Vurdering og godkendelse af komp. Nr.G11-demens ved hovedvejleder på geriatrisk afdeling, hvor den egentlige demensudredning også læres. 9

10 Undervisning Konferencer: Der er dagligt morgenmøde for afdelingens læger kl mhp. overblik over dagens opgaver (bortset tirsdage, hvor der er staf meeting)og drøftelsen af problem-patienter efter vagten. RTG konference: Afholdes mandag og torsdag kl Lægelige middagskonferencer med gennemgang af indlagte patienter afholdes mandag og torsdag kl Her fremlægges dagens case ved afdelingens uddannelsessøgende læger. Korte tværfaglige konferencer på sengeafdeling hver dag kl Mål med disse konferencer er, hvor langt er vi nået i behandling og træning af patienten? Involverende stuegang. Tværfaglige konferencer for hver enkelt patient på 3 indlæggelses hverdag, hvor de nærmeste pårørende også vil være indbudt. Målet er sammenhængende og effektive patientforløb. Resultat skal være en individuel plan for hver enkelt patient, udarbejdet i fællesskab mellem patient, pårørende og personale (læge, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut og evt. repræsentanter fra kommunen) Tværfaglige konferencer i ambulatoriet lige uger onsdag kl Her fremlægges dagens case ved afdelingens uddannelsessøgende læger. Formaliseret undervisning: Der vil blive udsendt en introduktionsplan i forbindelse med start på afdelingen, hvor forløbet den første måned gennemgås. Tirsdage i semestermånederne er der kl staff meeting eller anden undervisning i medicinerhusets auditorium for alle læger på Aalborg UH. Emner offentliggøres på sygehusets intranet. Intern teoretisk undervisning på afdelingen onsdag ulige uger kl Ansvarlig for planlægning er de uddannelsessøgende læger i samarbejde med UKYL. Der bruges forskellige former for undervisning (case baseret, journal club, gennemgang af specifikke emner o.s.v.) Desuden har vi tema age ca. hver 3 måned mhp. fordybelse i et bestemt emne. Vi forventer, at du underviser mindst 1 gang per semester. Når du planlægge undervisning kan du få hjælp på (vejledning om EBM opgave). Det er vigtigt at huske, at den uddannelsessøgende har personligt ansvar for egen uddannelse. Der henvises i øvrigt til Introduktionsmappe til nyansatte yngre læger - Geriatrisk afdeling, Aalborg Universitetshospital, som udleveres ved ansættelsesstart. Kurser og kongresser De obligatoriske kurser skal planlægges ved uddannelses start. Den uddannelsessøgende læge har selv ansvaret for at holde sig opdateret og sørge for tilmelding. Der skal sendes elektronisk kursusansøgning til ledende overlæge på afdeling mhp. godkendelse (for at få fri til kursus, samt dækket transport, hotel og evt. kursus omkostninger). Forskningstræning 10

11 Afdelingen lægger stor vægt på, at den geriatriske forskning styrkes. Afdelingen er aktiv inden for forsknings- og udviklingsprojekter omkring ældresygdomme og disses behandling. Der er et samarbejde med Center for Grønlandsforskning, som kan danne basis for forskningsaktiviteter i Geriatrisk afdeling med involvering af HUF. Afdelingen har en forskningsansvarlig overlæge, som kan være vejleder i forbindelse med forskningstræningen, der er et obligatorisk element i hoveduddannelsen. Studenterundervisning i afdelingen: Afdelingen deltager i uddannelsen af lægestuderende fra Aalborg Universitet, og HUF vil derfor indgå i undervisningen af de medicinstuderende. Vi forventer, at uddannelsessøgende deltager aktivt i undervisningen som del af det daglige arbejde. 11

12

13 3. Kompetencer, lærings- og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning 3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes, er anført i målbeskrivelsen, hvor der angives forslag til læringsmetoder for hver enkelt kompetencevurdering. Målbeskrivelsen indeholder desuden en generel beskrivelse af lærings- og kompetencevurderingsstrategier. sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-ispeciallaegeuddannelsen/~/media/ a8f4e20a7f b4cf7.ashx Indholdet og rækkefølgen i nedenstående checkliste sakses fra målbeskrivelsens logbog. I dette program findes anvisning på i hvilke delansættelser og hvornår de enkelte kompetencemål skal godkendes. Kompetencegodkendelsen er fordelt efter sværhedsgrad, kompleksitet mm. Læringsrammer og kompetencevurderingsmetoder vælges for den enkelte ansættelse. Kompetencevurderingsmetodernes gennemførelse i det konkrete ansættelsessted er ligeledes beskrevet: Specielt om tidsforløbet for kompetenceopnåelse: Den uddannelsessøgende vil både i Aalborg og i Vendsyssel skifte mellem afdelingens forskellige funktioner, både bestemt af den uddannelsessøgendes kompetencer og uddannelsesbehov og af sammensætningen af afdelingens øvrige lægelige stab. Derfor kan det ikke forud nøjagtigt fastlægges, hvornår i den enkelte delansættelse de forskellige kompetencer mål skal nås. Det ligger helt fast, at den uddannelsessøgende sammen med sin vejleder tilrettelægger det individuelle uddannelsesprogram således, at der hvert halve år afsluttes det antal kompetencer, der sikrer en jævn fremdrift i uddannelsen. (5-6 kompetencer halvårligt) Det skal erindres, at det altid er tilladt at komme forud for planerne, således at planerne ikke skal stå i vejen for en hensigtsmæssig brug af de aktuelt opnåelige kompetencer Fase 1 i Vendyssel 1. år opnås samlet 9 fælles intern medicinsk kompetencer fra FIM 1 Fase 2 i Aalborg 2. og 3. år opnås samlet - samlet 1 fælles intern medicinsk kompetencer fra FIM 1, 4 kompetencer fra FIM 2-9 og 14 geriatriske kompetencer. (19 komp) Fase 3 i Vendsyssel 4. og 5. år opnås samlet 4 fælles intern medicinske kompetencer fra FIM 1, 4 kompetencer fra FIM 2-9 og 9 geriatriske komp.(17 komp.) 13

14 Medicinsk ekspert. Fælles internmedicinsk kompetence FIM1 Mål nr. 1 2 FIM Kompetencemål og konkretisering af dette Varetage diagnostik, behandling, profylakse af de almindelige medicinske sygdomsmanifestationer, herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale Brystsmerter Åndenød Læringsstrategi(er) Selvstudium og klinisk erfaring Konferencefremlæggelse og diskussion Iagttage andres arbejde (herunder epikriseskrivning) Deltagelse i teoretiske kurser Selvstudium og klinisk erfaring Konferencefremlæggelse og diskussion Iagttage andres arbejde (herunder epikriseskrivning) Deltagelse i teoretiske kurser Selvstudium og klinisk erfaring Konferencefremlæggelse og diskussion Iagttage andres arbejde (herunder epikriseskrivning) Deltagelse i teoretiske kurser Kompetence Vurderingsmetode(r) Obligatorisk(e) Case-baserede diskussioner Opnåelse af kompetencen vurderes ved hjælp af generiske kompetencekort FIM1 til brug for Hoveduddannelse. Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse (mdr.) Fase 1 Vendsyssel Fase 2 Aalborg Fase 3 Vendsyssel 12 måneder 24 måneder 24 måneder Bevægeapparatets smerter Selvstudium og klinisk erfaring Konferencefremlæggelse og diskussion Iagttage andres arbejde (herunder epikriseskrivning) Deltagelse i teoretiske kurser Feber Selvstudium og klinisk erfaring Konferencefremlæggelse og diskussion Iagttage andres arbejde (herunder epikriseskrivning) Deltagelse i teoretiske kurser Vægttab Selvstudium og klinisk erfaring 14

15 6 Fald & svimmelhed Konferencefremlæggelse og diskussion Iagttage andres arbejde (herunder epikriseskrivning) Deltagelse i teoretiske kurser Selvstudium og klinisk erfaring Konferencefremlæggelse og diskussion Iagttage andres arbejde (herunder epikriseskrivning) Deltagelse i teoretiske kurser Ødemer Selvstudium og klinisk erfaring Konferencefremlæggelse og diskussion Iagttage andres arbejde (herunder epikriseskrivning) Deltagelse i teoretiske kurser Mavesmerter og afføringsforsyrrelser Selvstudium og klinisk erfaring Konferencefremlæggelse og diskussion Iagttage andres arbejde (herunder epikriseskrivning) Deltagelse i teoretiske kurser Den terminale patient Selvstudium og klinisk erfaring Konferencefremlæggelse og diskussion Iagttage andres arbejde (herunder epikriseskrivning) Deltagelse i teoretiske kurser Bedvidsthedspåvirkning og/eller fokale neurologiske udfald Selvstudium og klinisk erfaring Konferencefremlæggelse og diskussion Iagttage andres arbejde (herunder epikriseskrivning) Deltagelse i teoretiske kurser

16 11 Væske- og elektrolytforstyrrelser Selvstudium og klinisk erfaring Konferencefremlæggelse og diskussion Iagttage andres arbejde (herunder epikriseskrivning) 6-12 Deltagelse i teoretiske kurser 12 Det abnorme blodbillede Selvstudium og klinisk erfaring Konferencefremlæggelse og diskussion Iagttage andres arbejde (herunder epikriseskrivning) Deltagelse i teoretiske kurser Forgiftningspatienten Selvstudium og klinisk erfaring Konferencefremlæggelse og diskussion Iagttage andres arbejde (herunder epikriseskrivning) Deltagelse i teoretiske kurser Den shockerede patient Selvstudium og klinisk erfaring Konferencefremlæggelse og diskussion Iagttage andres arbejde (herunder epikriseskrivning) 1-6 Deltagelse i teoretiske kurser FIM 2 Varetage god kommunikation Identificere gode rollemodeller Opsøge feedback 360-graders evaluering FIM 3 Samarbejde med andre personalegrupper, patienter og pårørende Identificere gode rollemodeller Opsøge feedback SOL kurser 360 graders evaluering Godkendt kursus

17 FIM 4 Agere professionelt Identificere gode rollemodeller Opsøge feedback 360 graders evaluering FIM 5 Lede og organisere Identificere gode rollemodeller Opsøge feedback SOL kurser 360 graders evaluering Godkendt kursus FIM 6 Gennemføre stuegang FIM 7 Varetage ambulatoriefunktion FIM 8 Sikre den gode udskrivelse FIM 9 Udviser vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise samt bidrage til udvikling ad andre og faget generelt Identificere gode rollemodeller Opsøge feedback Refleksion over gode og dårlige stuegange Overvejelser over egen faglig og personlig udvikling siden introniveau Opsøge feedback Identificere gode rollemodeller Læsning af journaler, refleksion over patientforløb i forbindelse med epikriseskrivning, træne epikriseskrivning. Overvejelser over egen faglig og personlig udvikling siden intro Afdelingsundervisning Udarbejde EBM-opgave og fremlægge resultaterne heraf Refleksion over og diskussion af arbejdsfunktioner sammen med daglig klinisk vejleder Direkte observation af stuegang, kompetencekort FIM6 360 graders evaluering Casebaseret diskussion Audit af egne udskrivelsesnotater/epikriser Hjælpeskema: auditskema, FIM8 Bedømmelse af opgave og præsentation Kompetencekort FIM 9 til brug for vurderingen Kompetencekort til brug ved stuegang FIM

18 GERIATRIKOMPETENCER Mål nr. Konkretisering af kompetence Læringsstrategier (anbefaling) Kompetence vurderingsmetoder (obligatoriske) Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse (mdr.) Fase 1 Fase 2 Fase 3 12 måneder 24 måneder 24 måneder 1 Redegøre for gerontologiens centrale områder Aldringsmodeller og teorier Sociale konsekvenser af aldring Demografi Sundheds- og samfundsøkonomiske forhold i relation til aldring Mestring Seksualitet Boformer Den ældre patient i primærsektor (træning, kommunale plejetilbud, tværsektorielt samarbejde, praktisrende lægers pligter og handlemuligheder) Kurser (herunder U-kursus i gerontologi) Teoretisk fremlæggelse i egen afdeling Kursisterne introduceres på kurset til aldringsfysiologi og vælger herefter et emne til fordybelse og fremlæggelse på egen afdeling Kompetencekort til fremlæggelse Afhængig af kursustidspunkt 2 Udføre geriatrisk vurdering (assessment), herunder helhedsorienteret diagnostik omfattende somatik, psyke, færdigheder og sociale forhold hos den akutte og ikke akutte geriatriske patient Angive sammenspillet imellem patologi, sygdom, funktionstab og sociale forhold Redegøre for det teoretiske grundlag for geriatrisk vurdering Stille prognose Udføre fysiske og psykiske funktionstest Iværksætte støtteforanstaltninger ved funktionstab Planlægge, udføre, lede og evaluere tværfaglig behandling Formidle tværsektorielt samarbejde Vurdere ernæringsstatus Kurser (herunder U-kursus i geriatrisk vurdering) Godkendt kursus Fremlæggelse af typisk geriatrisk patient Kompetencekort Afhængig af kursustidspunkt Anvende lovgivning, bekendtgørelser og cirkulærer i relation til ældre Fortolke og handle på lovgivning, bekendtgørelser og cirkulærer Kurser (herunder U-kursus i gerontologi) Teoretisk fremlæggelse til kompetencekort OG Afhængig af kursustidspunkt 18

19 3 vedrørende: Patienters rettigheder Sygehusbehandling Tvangsforanstaltninger Værgemål Kørekort Genoptræning Tilsyn med plejeboliger Rådgivning af patienter, pårørende og sundhedspersonale Deltagelse i og formidling af samarbejde med offentlige myndigheder Godkendt kursus 4 Gennemføre rationel farmakoterapi hos ældre Redegøre for farmakokinetik og farmakodynamik Redegøre for interaktion, bivirkninger, compliance og polyfarmaci Værktøjer til gennemgang af medicin (f.eks. STOPP- START, fælles medicinkort) Udføre evidensbaseret medicin justering Identificere medicinbivirkninger hos den gamle patient Kende regler for og kunne søge medicintilskud Kurser (herunder U-kursus i rationel farmakoterapi) Casebaseret diskussion med brug af generisk kompetencekort Diagnosticere og behandle ernæringsproblemer hos den ældre patient Kvalme, manglende appetit Synkeproblemer Betydningen af kostens sammensætning Ordinere kosttilskud Kurser (herunder U-kursus i geriatriske sygdomme II) Casebaseret diskussion med brug af generisk kompetencekort Udrede og behandle ved fald og svimmelhed hos den ældre patient Redegøre for: Undersøgelse Behandling Komplikationer Profylakse Gang- og stabilitetsanalyser Konsekvenser Kurser (herunder U-kursus i geriatriske sygdomme II) Struktureret direkte observation (kompetencekort på + Casebaseret diskussion (generisk kompetencekort) 6-12 Diagnosticere og behandle infektioner hos den ældre patient Kurser (herunder U-kursus i geriatriske sygdomme II) Casebaseret diskussion med brug af generisk kompetencekort 19

20 7 Redegøre for Årsager, agens og forekomst Differentialdiagnoser De hyppigste infektioner hos ældre Asymptomatisk bakteriuri Relevant vaccination Diagnosticere og behandle apoplexia cerebri hos den ældre patient Redegøre for Behandling Rehabilitering Prognose Komplikationer Risikofaktorer og profylakse Kurser Casebaseret diskussion med brug af generisk kompetencekort Diagnosticere og behandle bevægeapparatets lidelser hos den ældre patient Redegøre for: Kurser (herunder U-kursus i geriatriske sygdomme II) Casebaseret diskussion med brug af generisk kompetencekort Degenerative lidelser i columna og led Spinalstenose Artrit Kæmpecelle arteritis / polymyalgia rheumatica Smertebehandling Diagnosticere, behandle og forebygge delirium hos den ældre patient Redegøre for: Kurser (herunder U-kursus i geriatriske sygdomme I) Casebaseret diskussion med brug af generisk kompetencekort Profylakse Prognose Kommunikation med patienten Information til pårørende og diskussion i det tværfaglige team Årsager 20

Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Geriatri Maj 2013. Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Geriatri

Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Geriatri Maj 2013. Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Geriatri Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Geriatri Maj 2013 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Geriatri Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Geriatri Redaktion Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Geriatri Juli Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Geriatri

Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Geriatri Juli Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Geriatri Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Geriatri Juli 2013 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Geriatri Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Geriatri Redaktion

Læs mere

Uddannelsesprogram. hoveduddannelsesforløb i. Intern Medicin: Geriatri

Uddannelsesprogram. hoveduddannelsesforløb i. Intern Medicin: Geriatri Uddannelsesprogram hoveduddannelsesforløb i Intern Medicin: Geriatri Geriatrisk afdeling, Aalborg Universitetshospital Klinik Medicin, Sygehus Vendsyssel Målbeskrivelsen 2013 Godkendt den 30. april 2014

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik og Geriatrisk klinik, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Ansættelsesstedet generelt Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus er et kræftsygehus, men med indtag af akutte patienter her iblandt medicinske og kardiologiske

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i intern medicin Medicinsk Center, Sønderborg Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning: 12 måneders ansættelse ved Medicinsk

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Uddannelsesprogram Intern Medicin; Geriatri

Uddannelsesprogram Intern Medicin; Geriatri Uddannelsesprogram Intern Medicin; Geriatri Medicinsk afdeling, Geriatrisk afsnit, Kolding Sygehus, SLB Geriatrisk afdeling G, OUH, Odense Universitetshospital Medicinsk afdeling/ geriatrisk afsnit SLB

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern medicin Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 07.01.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik Aabenraa Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning: 12 måneders

Læs mere

Målbeskrivelse for den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer

Målbeskrivelse for den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer beskrivelse for den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013 1 beskrivelse for den fælles grunduddannelse i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syd. Intern Medicin: Geriatri

Uddannelsesprogram. Region Syd. Intern Medicin: Geriatri Uddannelsesprogram Region Syd Intern Medicin: Geriatri Geriatrisk Afdeling G og Medicinsk Afdeling M, OUH Svendborg & Geriatrisk Afdeling G, OUH Odense februar 2014 Navn: Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Intern Medicin Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 03.07.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram Den lægelige videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin, psykiatrisk ansættelse Psykiatrisk Afdeling Aabenraa Overlæge Lene Høgh 20-04-2016 Indhold Ansættelsesstedet generelt... 2 Organisation

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik og Geriatrisk klinik Aabenraa Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin Uddannelsesprogram Region Syddanmark Almen medicin H-stilling i almen medicin - LOKALT UDDANNELSESPROGRAM for Parenkym kirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus (SVS) Juli 2015 Herværende lokale uddannelsesprogram

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus www.dagensmedicin.dk/karriere/kbu-guiden/vejle-sygehus

Læs mere

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰ Kompetencefordeling på modulerne 1-3. Fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer November 2010 Mål Gråsten Esbjerg/Vejle/Svendborg S1 Brystsmerter Modul 1 Modul 1 S2 Respirationspåvirkning

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Intern Medicin: Geriatri

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Intern Medicin: Geriatri Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i Intern Medicin: Geriatri Geriatrisk afdeling, AUH, Aarhus Sygehus Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg Godkendt den 17. september 2013 i DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling Intern Medicin. Infektionsmedicinsk afdeling/aalborg Universitetshospital. 2013 målbeskrivelsen

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling Intern Medicin. Infektionsmedicinsk afdeling/aalborg Universitetshospital. 2013 målbeskrivelsen Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern Medicin Infektionsmedicinsk afdeling/aalborg Universitetshospital 2013 målbeskrivelsen Godkendt den 04.03.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Intern medicin: Geriatri

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Intern medicin: Geriatri Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i Intern medicin: Geriatri Medicinsk afdeling M, Regionshospitalet Randers Geriatrisk afdeling G, Aalborg Universitetshospital Godkendt den 05.01.2017 i DRRLV

Læs mere

Uddannelsesprogram. For fælles Introduktionsuddannelse i. Intern medicin. Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. For fælles Introduktionsuddannelse i. Intern medicin. Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram For fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 23. oktober 2014 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002325 Afdelingsnavn Fælles AkutModtagelse (FAM) Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002215 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 13-03-2014 Temaer

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi Uddannelsesprogram for Speciallægeuddannelsen i Intern medicin: reumatologi Kong Chr. X s gigthospital, Gråsten /Medicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Reumatologisk afdeling OUH i Odense

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002344 Afdelingsnavn Geriatrisk Afdeling Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 26-03-2015

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus Læge. (stillingsnummer og ansættelsesperiode) Uddannelsesprogram For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord.2 Afdelingsbeskrivelse

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002338 Afdelingsnavn Geriatrisk Klinik, COM,SHS Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 06-06-2016

Læs mere

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 INDHOLD VEJLE SYGEHUS S.2 KOLDING SYGEHUS S.6 FREDERICIA SYGEHUS S.9 Klinisk basisuddannelse på Vejle Sygehus Vejle Sygehus svarer på 22 spørgsmål om KBU 1. Hvilke uddannelsesforløb

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus Uddannelsesprogram Region Syddanmark Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus November, 2013 1 Indhold 1. Indledning...3 2.1 Uddannelsens opbygning...3

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002257 Afdelingsnavn Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Endokrinologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Endokrinologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Endokrinologi Sundhedsstyrelsen Dansk Endokrinologisk Selskab April 2014 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Endokrinologi

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Geriatri Det brede intern medicinske speciale

Geriatri Det brede intern medicinske speciale Geriatri Det brede intern medicinske speciale Geriatriske teams Fald-og synkopeudredning Orto-geriatri Osteoporose Polyfarmaci Demens Urinkontinens Apopleksi Udfordringer for geriatrien I de seneste år

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert. X Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder

X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert. X Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000974 Afdelingsnavn Medicinsk overafdeling Hospitalsnavn Hospitalsenheden Horsens Besøgsdato 20-09-2016 Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR: i hoveduddannelse til speciallæge i: Intern Medicin: Geriatri

UDDANNELSESPROGRAM FOR: i hoveduddannelse til speciallæge i: Intern Medicin: Geriatri UDDANNELSESPROGRAM FOR: i hoveduddannelse til speciallæge i: Intern Medicin: Geriatri Horsens-blokken Februar 2008 Bilag 51. Geriatri Horsensblokken H-program 2 1. INDLEDNING Tillykke med din uddannelsesstilling

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002394 Afdelingsnavn NAE Klin. Onkologi - Overafdeling Hospitalsnavn Næstved sygehus Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Arbejdsmedicin. Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2014

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Arbejdsmedicin. Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2014 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Arbejdsmedicin Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2014 Godkendt den 01. oktober 2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion:

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion: Uddannelsesprogram for læger ansat i almen medicinsk uddannelsesblok (målbeskrivelse 2003 og 2013) ved Psykiatrisk center Hvidovre Program Ansættelsesstedet generelt Psykiatrisk Center Hvidovre har hovedfunktion

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling neurologisk Dato for besøg 22/6 2011

Læs mere

Uddannelsesprogram. hoveduddannelsesforløb i. Infektionsmedicin

Uddannelsesprogram. hoveduddannelsesforløb i. Infektionsmedicin Uddannelsesprogram hoveduddannelsesforløb i Infektionsmedicin Infektionsmedicinsk afdeling/aalborg Universitetshospital Og Medicinsk afdeling/regionshospitalet Randers Og Klinisk Mikrobiologi/Aalborg Universitetshospital

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Ergoterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000101 Afdelingsnavn Børneafdeling Hospitalsnavn Hvidovre hospital Besøgsdato 24-02-2015 Temaer

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

HOVEDUDDANNELSE I GERIATRI. Uddannelsesprogram for

HOVEDUDDANNELSE I GERIATRI. Uddannelsesprogram for HOVEDUDDANNELSE I GERIATRI Forløb Odense - Uddannelsesprram for (Uddannelses søgende læge) SEPTEMBER 2009 kol-od-kol HUDD aug'09.doc Sept 2009 Side 1. INDLEDNING... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. BESKRIVELSE

Læs mere

Målbeskrivelse. for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Intern Medicin

Målbeskrivelse. for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Intern Medicin Målbeskrivelse for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Intern Medicin April 2007 INDEKS: SKIFT AF MÅLBESKRIVELSE FRA GAMMEL TIL NY... 4 AFSNIT

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Uddannelsesprogram for Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer. Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt

Uddannelsesprogram for Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer. Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt November 2013 Din introduktionsstillings

Læs mere

Målbeskrivelse. for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Intern Medicin

Målbeskrivelse. for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Intern Medicin Målbeskrivelse for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin April 2007 INDEKS: SKIFT AF MÅLBESKRIVELSE FRA GAMMEL TIL NY... 3 AFSNIT

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Urinvejsklinikken Sønderborg. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Urinvejsklinikken Sønderborg. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002197 Afdelingsnavn Urinvejsklinikken Sønderborg Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling Fredericia Sygehus Din introduktionsstillings sammensætning: 1. 6 måneders

Læs mere

!" # $ % &&& $ '!" #! $ ' ( &!#)

! # $ % &&& $ '! #! $ ' ( &!#) " # $ % &&& $ ' " # $ % &&& $ ' &#) $ % &&& )' % *++, -./ / 00 )0-1 0"0 0-23$45 4 0"0 0-23$45 4 60-2)3$447306/5 70 7-01 1 %6 1-1 04-./ " # $ % & ' ) ) ** # $ + +,-&./ -&. -&. -&. " *.0 & -./ 2 % -. - 71

Læs mere

Uddannelsesprogram. For den Fælles Introduktionsuddannelse i Intern Medicinske specialer. Geriatrisk afdeling Aalborg Universitetshospital

Uddannelsesprogram. For den Fælles Introduktionsuddannelse i Intern Medicinske specialer. Geriatrisk afdeling Aalborg Universitetshospital Uddannelsesprogram For den Fælles Introduktionsuddannelse i Intern Medicinske specialer Geriatrisk afdeling Aalborg Universitetshospital 2013 målbeskrivelse Godkendt den 04.03.2015 i DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram Region Syddanmark Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Kredsløbscentret, Hjertemedicinsk Klinik, Sygehus Sønderjylland Februar 2015 1 Indhold 1. Indledning...3 2.1

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital Klinik Klinik Akut,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Sjællands Universitets Hospital, Roskilde Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Sjællands Universitets Hospital, Roskilde Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002569 Afdelingsnavn Kardiologisk Afdeling Hospitalsnavn Sjællands Universitets Hospital, Roskilde

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000329 Afdelingsnavn Reumatologisk Afdeling Hospitalsnavn Kong Christian s Gigthospital, Gråsten

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Generisk kompetencekort til case baserede strukturerede interviews

Generisk kompetencekort til case baserede strukturerede interviews FIM1, kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer, hoveduddannelsen. Generisk kompetencekort til case baserede strukturerede interviews Det strukturerede interview er en samtale mellem den uddannelsessøgende

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001738 Afdelingsnavn Nefrologisk Klinik P Hospitalsnavn Rigshospitalet Besøgsdato 21-01-2016 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Kliniske færdigheder De kliniske kompetencer der skal erhverves som led i din uddannelse til fagområdespecialist i palliativ medicin vil formelt

Læs mere

I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen

I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen I1. Generisk kompetencekort til introduktionsuddannelse Det strukturerede interview er en samtale mellem den uddannelsessøgende

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere