Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsesstilling i. Intern Medicin: Geriatri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsesstilling i. Intern Medicin: Geriatri"

Transkript

1 Uddannelsesprogram For hoveduddannelsesstilling i Intern Medicin: Geriatri Geriatrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Klinik Medicin, Sygehus Vendsyssel Målbeskrivelse 2013 Godkendt 3. juli 2015 af DRRLV

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indsættes af ansættelsesstedet, når uddannelsesprogrammet er færdigt, med linkfunktion INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Uddannelsens opbygning Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder, herunder organisering af faglige funktioner og læringsrammerne Kompetencer, lærings- og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Kort beskrivelse af lærings metoder samt hvordan de anførte kompetencevurderingsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted Obligatoriske kurser og forskningstræning Uddannelsesvejledning Evaluering af den lægelige videreuddannelse Nyttige kontakter

3 1. Indledning Specialet Intern medicin, Geriatri er beskrevet i målbeskrivelsen hvor også speciallægeuddannelsen er beskrevet. Speciallægeuddannelsens introduktionsforløb og hoveduddannelsesforløb understøttes ved anvendelse af uddannelsesbog/portefølje Der foreligger ikke elektronisk udgave af uddannelsesprogrammet. Kompetenceevalueringsskemaer og logbog findes på I porteføljen findes adgang til målbeskrivelse, relevante uddannelsesprogrammer, elementer der understøtter læringsprocessen, samt skemaer til dokumentation for godkendelse af de obligatoriske kompetencemål og kurser, der er betingelse for at opnå speciallægeanerkendelse. Specielle regionale forhold Dette uddannelsesprogram skal være det vigtigste værktøj til overordnet at holde rede på, hvilke planer, der er for uddannelsen, så du i løbet af de næste fem år har erhvervet de kompetencer, der er minimumskrav for at blive speciallæge. Fra dette uddannelsesprogram skal du og din hovedvejleder på hvert af uddannelsesstederne lægge en mere detaljeret plan din personlige uddannelsesplan for hvordan og hvornår du opnår og skal have evaluering på dine kompetencer. Geriatri beskæftiger sig med sygdomme hos ældre mennesker, både akutte og kroniske sygdomme, men også med de funktionsmæssige konsekvenser af sygdomme og aldersforandringer. Det geriatriske speciale arbejder tværfagligt på sygehusene og har et nært samarbejde med de praktiserende læger og den kommunale sektor, specielt hjemmeplejen. Specialet er yderligere beskrevet på hjemmesiden for Dansk Selskab for Geriatri: Det anbefales at læse uddannelses- og specialebrochurerne: Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en specialevejledning, hvoraf det bl.a. fremgår, at Intern medicin:geriatri koordinerer det samlede behandlingsforløb på tværs af specialer og i et tværfagligt samarbejde. Der er anbefalinger til hovedfunktionsniveau og til specialfunktionsniveau, hvor sidstnævnte, der inkluderer fald og demens, anbefales at holde samlet i hver region for at sikre udvikling, forskning og uddannelse. Se endvidere: 2010/Specialevejledning_%20intern_medicin_%20geriatri.ashx 3

4 Der er selvstændige geriatriske afdelinger på Århus Universitetshospital og på Aalborg Universitetshospital. Der er geriatriske afsnit og/eller speciallægedækning på regionssygehusene i Herning, Holstebro, Horsens, Randers og Hjørring. Viborg, som også har en stor intern medicinsk afdeling deltager derudover i uddannelse af kommende geriatere i den fælles intern medicinske del. De forskellige uddannelsesprogrammer kan læses på: Alle forløb er femårige og omfatter 3 års ansættelse med geriatri og 2 års intern medicin. Det er af største vigtighed, at den uddannelsessøgende allerede fra starten af uddannelsen sætter sig godt ind i målbeskrivelsen. Målbeskrivelsen angiver, hvilke kompetencer, der skal være erhvervet efter endt hoveduddannelse. Målbeskrivelsen for intern medicin:geriatri er udarbejdet af de videnskabelige selskaber, Dansk selskab for Intern Medicin og Dansk Selskab for Geriatri, ud fra kendskab til, hvilken viden, færdigheder og kompetencer en speciallæge som minimum skal mestre. I Videreuddannelsesregion Nord er der iht. bekendtgørelse fra sundhedministeriet etableret et tilbud om individuel karrierevejledning i forbindelse med den lægelige videreuddannelse. 2.1 Uddannelsens opbygning Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i målbeskrivelsen sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2013/ny-maalbeskrivelse-i-intern-medicin-geriatri Dette uddannelsesprogram angiver hvordan forløbet udmøntes i det aktuelle uddannelsesforløb, dvs. de konkrete ansættelser: antal, sted og varighed 1. ansættelse Fase 1 Klinik Medicin, Sygehus Vendsyssel 2. ansættelse Fase 2 Geriatrisk afd. Aalborg Universitetshospital 3. ansættelse Fase 3 Klinik Medicin, SygehusVendsyssel Varighed (12 mdr.) Varighed (24 mdr.) Varighed (24 mdr.) 2.2 Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder, herunder organisering af faglige funktioner og læringsrammerne Nedenfor findes kort beskrivelse af de ansættelsessted lægen skal ansættes på i denne del af speciallægeuddannelsen. Beskrivelsen er tilstræbt kort, men kan evt. findes i mere udførlig udgave på ansættelsesstedets hjemmeside ud fra det anførte link. 4

5 1. og 3. ansættelsessted: Klinik Medicin, Sygehus Vendsyssel Afdelingen modtager i Hjørring akutte, subakutte og elektive patienter til indlæggelse eller i ambulant funktion. Klinik medicin er en stor uddannelsesafdeling. Der er hoveduddannelseslæger i gastroenterologihepatologi, endokrinologi, kardiologi, lungemedicin, infektionsmedicin, geriatri, reumatologi og almen medicin, samt introduktionsstillinger i intern medicin og reumatologi. KBU-læger er ansat i klinik akut. Der er samarbejde klinikkerne imellem mht. undervisning og supervision, for at sikre KBU-lægerne indsigt i de medicinske specialer. Derfor vil HU-geriatri få en bred intern medicinsk afdeling i såvel akutte som kroniske sygdomme, almindelige som sjældne ved arbejde i ambulatorier, afdelinger og vagtarbejde. HU-læger bliver hovedvejleder for en yngre kollega og er under hele forløbet med til at vejlede og uddanne yngre kolleger og studenter. For yderligere information vedrørende de enkelte specialefunktioner henvises til Instruktion til lægefagligt personale, Klinik Medicin, Sygehus Vendsyssel. Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) Arbejdsfunktion: Den uddannelsessøgende inddrages i alle funktioner i Klinik Medicin, der varetager hjertemedicin, lungemedicin, endokrinologi, gastroenterologi og geriatri. Derudover findes specialiserede ambulatorier i endokrinologi, geriatri, lunge-, hjerte- og gastromedicin og ambulatorium i diagnostisk center, som varetager (sub-)akut udredning og opfølgning efter indlæggelse på patienter, der med fordel kan indgå i et ambulant forløb. Den eneste funktion, som HU i geriatri deltager i, der ikke ligger på Hjørring Sygehus er endokrinologisk ambulatorium, som ligger på Frederikshavn Sygehus. HU vil blive tilknyttet de forskellige afsnit og vil rotere imellem disse i den toårige periode, hvor de fælles intern medicinske kompetencer skal opnås. Fra og med Fase 3 (4. år) i den intern medicinske del af uddannelsen indgår HU-lægen i det geriatrisk team med eget ambulatorium. Ved denne arbejdsfordeling sikres, at den uddannelsessøgende sammen med det faste personale deltager i stuegangs og ambulantfunktion i alle specialer samt får al den geriatri, der er brug for i HU, hvor man arbejder sammen med speciallæger og dermed mulighed for mesterlære. De enkelte afsnit ledes af en overlæge med speciale indenfor området. Herudover er der yderligere speciallæger i de nævnte specialer. HU opnår derved et bredt kendskab til de intern medicinske specialer, samt til såvel den akutte som kroniske intern medicinske patient. 5

6 I fase 3 s sidste år vil den uddannelsessøgende i dagsfunktionen udelukkende være tilknyttet den geriatriske funktion, hvor vi tilstræber kontinuitet og kontaktlægeprincippet. Den geriatriske funktion inddeholder sengeafsnit med stuegang, ambulatorium og ortogeriatri. Hjemmebesøg, som led i ambulantopfølgning og udredning indgår ligeledes.vagtfunktionen er som bagvagt i Klinik Medicin. Vagt: Bagvagtslaget er normeret til 11 (hjertemedicin har egen bagvagtsfunktion) og mellemvagtslaget til 7. Forvagterne på Sygehus Vendsyssel er basislæger, som for den medicinske del er ansat i Klinik Akut. HU-lægen deltager i vagtarbejdet mellemvagt eller bagvagt efter kvalifikation, anciennitet og normering. Mellemvagten arbejder i 7-skiftet rul og fungerer i 2-holdsdrift. Bagvagten arbejder i 11-skiftet rul i 1-holdsdrift. De første 2 uger er vagtfri, og man kommer igennem et nøje tilrettelagt introduktionsprogram fra såvel syghuset og mere specifik for afdelingen. I vagten passes funktioner som hjertestopstilkald, rødt medicinsk kald samt stuegang i den fælles akutmodtagelse og på de medicinske sengeafsnit i samarbejde med bagvagten. Kardiologisk bagvagt passer kardiologisk sengeafsnit, men mellemvagt tilkaldes ved behov. Fokuseret ophold: For at opnå hele kompetencen i apoplexia cerebri (geriatrisk kompetence nummer 8) planlægges ophold ved det neurovaskulære team ved Aalborg Universitetshospitals nogle dage. I den kompetence indgår delkompetencer, som udelukkende tilbydes og derved kun kan blive godkendt i samarbejde med den neurologiske afdeling i Aalborg. Planlægges at finde sted i fase 3. For at opnå kompetence i bevægeapparatets sygdomme ( FIM3 og geriatrisk kompetence 9) planlægges fokuseret ophold i reumatologisk ambulatorium i en uge i fase 3. Derved fås et grundigt indblik i of forståelse for i særlig grad diagnostik og behandling af akut og kronisk arthrit, men også i nogen grad af polymylagia reumatica, kæmpecelle arterit og ryglidelser. Her deltager HU-lægen under supervision i ambulatoriet. Kompetencevurdering og godkendelse foregår i fællesskab mellem hovedvejleder og vejlederen efter opholdet. 6

7 Undervisning. Konferencer: Morgenkonference: Alle klinikkens læger og repræsentant fra klinikledelsen samles til afrapportering af det foregående døgns vigtigste patientrelaterede hændelser. Mellemvagt og bagvagt fremlægger ved hjælp af de forhåndenværende IT- hjælpemidler. Her trænes den kliniske præsentation, og der er mulighed for feedback samt tværfaglige drøftelser. På de enkelte afsnit er der herefter et kortvarigt tavlemøde med deltagelse af plejepersonalet. Middagskonference: For at sikre krydspunkt for lægerne med funktion i sengeafsnittene, hvor problemstillinger kan løses samlet. Dvs. god mulighed for tværfaglig drøftelse og sparring. Stuegangsgående læger, mellemvagt og bagvagt deltager obligatorisk, og afdelingens øvrige læger deltager afhængig af dagsfunktionen. Kardiologisk sengeafsnit har deres egen korte konference. Vagtkonference: Hverdage kl. 16 og weekend/helligdage kl Bagvagt og tilgående/afgående mellemvagter mødes med forvagt og akutlæge fra den fælles akutafdeling til vagtoverlevering. Billeddiagnostisk læringskonference: Alle hverdage. Præsentation af billeddiagnostiske undersøgelser fra patienter i lungemedicinsk og geriatrisk sengeafsnit. Alle læger er dog velkomne. Formaliseret undervisning: I klinikken er der fast undervisning tirsdage og torsdage efter morgenkonferencen. Tirsdag varetages undervisningen af en yngre læger med afdelingens øvrige læger som deltagere. Torsdagsundervisning går på skift mellem specialerne og søges varetaget ved seniorlæge. Emnerne er oplæg efter kongres og kurser, tværfaglige emner, egne forskningsprojekter, EBM og forskningstræningsopgaver mv. Den 1. tirsdag hver måned er der fælles staffmeeting i auditoriet. Der forventes deltagelse i administrativt arbejde som opfølgning på blodprøve- og undersøgelsessvar, visitation mv.. Klinikledelsen prioriterer en høj grad af medarbejderinddragelse, og der nedsættes løbende arbejdsgrupper med deltagelse af yngre læger. Desuden vil der være mulighed for at varetage poster som UKYL, TR samt vejleder for introduktionslæge efter behov. Klinik Medicin vil gerne understøtte et rigt læringsmiljø for gruppen af læger som helhed og individuelt for den enkelte uddannelsessøgende læge. Klinik Medicin forventer, at uddannelseslægen er stafetholder, selv tager initiativ og ansvar for egen læring, og i samarbejde med vejleder sikrer opfyldelse af målene for uddannelsen. Der er således tale om et understøttende læringsmiljø, hvor meget læring finder sted i det direkte kliniske arbejde, og hvor begrebet supervision skal bringes i anvendelse. Kurser og kongresser De obligatoriske kurser skal planlægges ved uddannelsens start. Deltagelse i disse fylder meget. Der bevilliges tjenestefri med løn, refusion af kursus- og rejseudgifter for kurser og møder, der er et led i uddannelsen. Elektronisk ansøgning med vedhæftet kursusprogram sendes til klinikchefen. Forskning Alle, der ønsker det, hjælpes videre eller i gang med forskningsaktivitet. Vi har en forskningsansvarlig overlæge, og der er mulighed for samarbejde med center for klinisk forskning, der er forankret på Sygehus Vendsyssel Hjørring. 7

8 2. ansættelsessted Geriatrisk afdeling, Aalborg Universitetshospital I Geriatrisk Afdeling arbejder man både i almindelig sengeafdeling og med ambulante udredninger med mulighed for at tilbyde hjemmebesøg for de svageste ældre. I samtlige funktioner vægtes de kvalificerede tværfaglige vurderinger og samarbejde højt. Tværfaglige konferencer afholdes således ugentligt i såvel sengeafdeling som ambulatorium. Geriatrisk Afdeling er siden en organisatorisk del af Klinik Akut, som består af følgende afdelinger: Akut og Traumecenter(ATC) Geriatrisk afd. Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen Arbejdsmedicinsk Klinik Socialmedicinsk Enhed Se i øvrigt yderligere på: Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) Arbejdsfunktion: HU-lægen deltager under passende speciallægesupervision i løsningen af afdelingens opgaver. Disse inkluderer stuegang på Geriatrisk sengeafsnit 8V,medicinsk/geriatrisk stuegang på ortopædkirurgiske afdelinger O1+O2, løbende tværfagligt samarbejde (med plejepersonale, terapeuter, lægesekretærer, socialrådgiver, sygeplejerske og læger), tværsektorielt samarbejde (primær sektor) og arbejde i Geriatrisk Ambulatorium (Klinik for Dynamisk Geriatri / KDG). Arbejdet omfatter desuden i starten superviserede tilsyn på sygehusets andre afdelinger og senere selvstændige tilsyn. Desuden deltagelse i AMA/FAM funktion, hvor en læge fra Geriatrisk Afsnit hver dag går stuegang på de nyindlagte geriatriske patienter og vurderer mulighed/behov for overflytning til geriatrisk sengeafdeling eller opfølgning i Geriatrisk Ambulatorium. Geriatrisk afdeling er selvvisiterende. Alle HU deltager aktivt i den teoretiske og praktiske undervisning af andre yngre læger i afdelingen, medicinske studenter samt andet sundhedspersonale. Endvidere forventes også deltagelse aktivt periodevis i afdelings akkrediteringsproces, registreringsopgaver og sundhedsfremmende aktiviteter, bl.a. i samarbejde med Aalborg Kommune. I løbet af uddannelsesforløbet inddrages HU i funktion som hovedvejleder for læger i introduktionsstilling. Vagt: HU- lægen vil indgå på et niveau i vagten afhængig af kompetencer. Fra geriatrisk afdeling indgår læger i fælles forvagt med læger fra den endokrinologisk og nyremedicinsk afdeling Dertil er der geriatrisk specialevagt, som ikke er døgndækkende. Forvagtslaget (FV) består af et 13-skiftet rul. Det første vagtarbejde foregår som dubleret dagvagt, dvs. i tæt fællesskab og supervision af en yngre kollega og bagvagt. Tidspunkt. Hverdage kl

9 Weekend og helligdage kl Kl Ansvar: FV har ansvaret for modtagelse og akut behandling af patienter indlagt i geriatrisk, endokrinologisk, nyremedicinsk og reumatologisk regi (8Ø og 8V placeret på 8.sal i Medicinerhuset) En del af disse patienter vil befinde sig i FAM. Desuden ses patienter med medicinsk henvendelse i skadestuen(112-patienter) efter planlagt rotation mellem medicinske forvagter. FV vigtigste arbejdsområde er selve den akutte vurdering af patienterne og planlægning af det umiddelbare udredningsprogram. FV tilkaldes/deltager i samarbejde med det øvrige team i genoplivning ved hjertestop. Der kan udføres medicinske tilsyn efter aftale med bagvagterne i de enkelte specialer. Specialebagvagterne bistår forvagten i tvivlsager. FV vagtarbejde varetages altid sideløbende med og under supervision af en mere erfaren læge. Alle specialer har bagvagt som tilstedeværelesvagt frem til kl.18 og efterfølgende rådighed fra bolig. Geriatrisk afd. har specialebagvagt indtil kl på hverdage og kl til i weekenden og på helligdage. Ansvar: Stuegang på sengeafsnit 8V og gennemgang af de nyindlagte geriatriske patienter i AMA. Ved akutte problemstillinger hos geriatriske patienter uden for arbejdstid for geriatrisk specialevagt tilkaldes den fælles FV(nyre-endo-geri). Denne vurderer, om der er behov for konference med eller tilkald af den endokrinologisk bagvagt, som har ansvar for geriatriske patienter uden for arbejdstid for den geriatriske specialevagt. I FAM er der en medicinsk tilstedeværelsesbagvagt hele døgn. Fokuseret ophold For kompetencen i dermatologiske lidelser (geriatrisk nr. 12) planlægges fokuseret ophold i et par dage i fase 2. Hidtil har det fundet sted i dermatologisk speciallægepraksis, men der er netop et dermatologisk afsnit under etablering på hospitalet. HU-lægen får mulighed for via struktureret observation i klinikken og casebaseret diskussion af få kendskab til de oftest forekommende lidelser hos de ældre. Vurdering og godkendelse ved den superviserende læge under opholdet. For kompetencen i neurologiske lidelser (geriatrisk nr. 17) planlægges fokuseret ophold i Parkinsonambulatoriet, neurologisk afdeling i en uge i fase 2 (6-12 mdr) Under opholdet vil arbejdet være meget selvstændigt, men dog under tæt supervision af speciallæge i neurologi. Inden opstart i Parkinsonambulatoriet fremsendes litteraturliste til selvstudium. Vurdering og godkendelse ved den superviserende læge under ophold For at opnå kompetence i psykiske lidelser ( G11-demens psykiske problemer og adfærdsforstyrrelser samt, G19- psykiske lidelser incl. depression)) planlægges fokuseret ophold på det ældrepsykiatrisk afsnit på Psykiatrisk Hospital, Brønderselv i to uger i fase 2(18-24 mdr.) Her deltager HU-lægen under supervision i det tværfaglige arbejde i ambulatoriet, ved hjemmebesøg og på sengeafdelingen. Derved fås grundigt indblik i ældrepsykiatriens kerneområder og indsatsmuligheder. Vurdering og godkendelse af kompetence Nr. G19 foregår ved vejlederen under opholdet. Vurdering og godkendelse af komp. Nr.G11-demens ved hovedvejleder på geriatrisk afdeling, hvor den egentlige demensudredning også læres. 9

10 Undervisning Konferencer: Der er dagligt morgenmøde for afdelingens læger kl mhp. overblik over dagens opgaver (bortset tirsdage, hvor der er staf meeting)og drøftelsen af problem-patienter efter vagten. RTG konference: Afholdes mandag og torsdag kl Lægelige middagskonferencer med gennemgang af indlagte patienter afholdes mandag og torsdag kl Her fremlægges dagens case ved afdelingens uddannelsessøgende læger. Korte tværfaglige konferencer på sengeafdeling hver dag kl Mål med disse konferencer er, hvor langt er vi nået i behandling og træning af patienten? Involverende stuegang. Tværfaglige konferencer for hver enkelt patient på 3 indlæggelses hverdag, hvor de nærmeste pårørende også vil være indbudt. Målet er sammenhængende og effektive patientforløb. Resultat skal være en individuel plan for hver enkelt patient, udarbejdet i fællesskab mellem patient, pårørende og personale (læge, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut og evt. repræsentanter fra kommunen) Tværfaglige konferencer i ambulatoriet lige uger onsdag kl Her fremlægges dagens case ved afdelingens uddannelsessøgende læger. Formaliseret undervisning: Der vil blive udsendt en introduktionsplan i forbindelse med start på afdelingen, hvor forløbet den første måned gennemgås. Tirsdage i semestermånederne er der kl staff meeting eller anden undervisning i medicinerhusets auditorium for alle læger på Aalborg UH. Emner offentliggøres på sygehusets intranet. Intern teoretisk undervisning på afdelingen onsdag ulige uger kl Ansvarlig for planlægning er de uddannelsessøgende læger i samarbejde med UKYL. Der bruges forskellige former for undervisning (case baseret, journal club, gennemgang af specifikke emner o.s.v.) Desuden har vi tema age ca. hver 3 måned mhp. fordybelse i et bestemt emne. Vi forventer, at du underviser mindst 1 gang per semester. Når du planlægge undervisning kan du få hjælp på (vejledning om EBM opgave). Det er vigtigt at huske, at den uddannelsessøgende har personligt ansvar for egen uddannelse. Der henvises i øvrigt til Introduktionsmappe til nyansatte yngre læger - Geriatrisk afdeling, Aalborg Universitetshospital, som udleveres ved ansættelsesstart. Kurser og kongresser De obligatoriske kurser skal planlægges ved uddannelses start. Den uddannelsessøgende læge har selv ansvaret for at holde sig opdateret og sørge for tilmelding. Der skal sendes elektronisk kursusansøgning til ledende overlæge på afdeling mhp. godkendelse (for at få fri til kursus, samt dækket transport, hotel og evt. kursus omkostninger). Forskningstræning 10

11 Afdelingen lægger stor vægt på, at den geriatriske forskning styrkes. Afdelingen er aktiv inden for forsknings- og udviklingsprojekter omkring ældresygdomme og disses behandling. Der er et samarbejde med Center for Grønlandsforskning, som kan danne basis for forskningsaktiviteter i Geriatrisk afdeling med involvering af HUF. Afdelingen har en forskningsansvarlig overlæge, som kan være vejleder i forbindelse med forskningstræningen, der er et obligatorisk element i hoveduddannelsen. Studenterundervisning i afdelingen: Afdelingen deltager i uddannelsen af lægestuderende fra Aalborg Universitet, og HUF vil derfor indgå i undervisningen af de medicinstuderende. Vi forventer, at uddannelsessøgende deltager aktivt i undervisningen som del af det daglige arbejde. 11

12

13 3. Kompetencer, lærings- og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning 3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes, er anført i målbeskrivelsen, hvor der angives forslag til læringsmetoder for hver enkelt kompetencevurdering. Målbeskrivelsen indeholder desuden en generel beskrivelse af lærings- og kompetencevurderingsstrategier. sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-ispeciallaegeuddannelsen/~/media/ a8f4e20a7f b4cf7.ashx Indholdet og rækkefølgen i nedenstående checkliste sakses fra målbeskrivelsens logbog. I dette program findes anvisning på i hvilke delansættelser og hvornår de enkelte kompetencemål skal godkendes. Kompetencegodkendelsen er fordelt efter sværhedsgrad, kompleksitet mm. Læringsrammer og kompetencevurderingsmetoder vælges for den enkelte ansættelse. Kompetencevurderingsmetodernes gennemførelse i det konkrete ansættelsessted er ligeledes beskrevet: Specielt om tidsforløbet for kompetenceopnåelse: Den uddannelsessøgende vil både i Aalborg og i Vendsyssel skifte mellem afdelingens forskellige funktioner, både bestemt af den uddannelsessøgendes kompetencer og uddannelsesbehov og af sammensætningen af afdelingens øvrige lægelige stab. Derfor kan det ikke forud nøjagtigt fastlægges, hvornår i den enkelte delansættelse de forskellige kompetencer mål skal nås. Det ligger helt fast, at den uddannelsessøgende sammen med sin vejleder tilrettelægger det individuelle uddannelsesprogram således, at der hvert halve år afsluttes det antal kompetencer, der sikrer en jævn fremdrift i uddannelsen. (5-6 kompetencer halvårligt) Det skal erindres, at det altid er tilladt at komme forud for planerne, således at planerne ikke skal stå i vejen for en hensigtsmæssig brug af de aktuelt opnåelige kompetencer Fase 1 i Vendyssel 1. år opnås samlet 9 fælles intern medicinsk kompetencer fra FIM 1 Fase 2 i Aalborg 2. og 3. år opnås samlet - samlet 1 fælles intern medicinsk kompetencer fra FIM 1, 4 kompetencer fra FIM 2-9 og 14 geriatriske kompetencer. (19 komp) Fase 3 i Vendsyssel 4. og 5. år opnås samlet 4 fælles intern medicinske kompetencer fra FIM 1, 4 kompetencer fra FIM 2-9 og 9 geriatriske komp.(17 komp.) 13

14 Medicinsk ekspert. Fælles internmedicinsk kompetence FIM1 Mål nr. 1 2 FIM Kompetencemål og konkretisering af dette Varetage diagnostik, behandling, profylakse af de almindelige medicinske sygdomsmanifestationer, herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale Brystsmerter Åndenød Læringsstrategi(er) Selvstudium og klinisk erfaring Konferencefremlæggelse og diskussion Iagttage andres arbejde (herunder epikriseskrivning) Deltagelse i teoretiske kurser Selvstudium og klinisk erfaring Konferencefremlæggelse og diskussion Iagttage andres arbejde (herunder epikriseskrivning) Deltagelse i teoretiske kurser Selvstudium og klinisk erfaring Konferencefremlæggelse og diskussion Iagttage andres arbejde (herunder epikriseskrivning) Deltagelse i teoretiske kurser Kompetence Vurderingsmetode(r) Obligatorisk(e) Case-baserede diskussioner Opnåelse af kompetencen vurderes ved hjælp af generiske kompetencekort FIM1 til brug for Hoveduddannelse. Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse (mdr.) Fase 1 Vendsyssel Fase 2 Aalborg Fase 3 Vendsyssel 12 måneder 24 måneder 24 måneder Bevægeapparatets smerter Selvstudium og klinisk erfaring Konferencefremlæggelse og diskussion Iagttage andres arbejde (herunder epikriseskrivning) Deltagelse i teoretiske kurser Feber Selvstudium og klinisk erfaring Konferencefremlæggelse og diskussion Iagttage andres arbejde (herunder epikriseskrivning) Deltagelse i teoretiske kurser Vægttab Selvstudium og klinisk erfaring 14

15 6 Fald & svimmelhed Konferencefremlæggelse og diskussion Iagttage andres arbejde (herunder epikriseskrivning) Deltagelse i teoretiske kurser Selvstudium og klinisk erfaring Konferencefremlæggelse og diskussion Iagttage andres arbejde (herunder epikriseskrivning) Deltagelse i teoretiske kurser Ødemer Selvstudium og klinisk erfaring Konferencefremlæggelse og diskussion Iagttage andres arbejde (herunder epikriseskrivning) Deltagelse i teoretiske kurser Mavesmerter og afføringsforsyrrelser Selvstudium og klinisk erfaring Konferencefremlæggelse og diskussion Iagttage andres arbejde (herunder epikriseskrivning) Deltagelse i teoretiske kurser Den terminale patient Selvstudium og klinisk erfaring Konferencefremlæggelse og diskussion Iagttage andres arbejde (herunder epikriseskrivning) Deltagelse i teoretiske kurser Bedvidsthedspåvirkning og/eller fokale neurologiske udfald Selvstudium og klinisk erfaring Konferencefremlæggelse og diskussion Iagttage andres arbejde (herunder epikriseskrivning) Deltagelse i teoretiske kurser

16 11 Væske- og elektrolytforstyrrelser Selvstudium og klinisk erfaring Konferencefremlæggelse og diskussion Iagttage andres arbejde (herunder epikriseskrivning) 6-12 Deltagelse i teoretiske kurser 12 Det abnorme blodbillede Selvstudium og klinisk erfaring Konferencefremlæggelse og diskussion Iagttage andres arbejde (herunder epikriseskrivning) Deltagelse i teoretiske kurser Forgiftningspatienten Selvstudium og klinisk erfaring Konferencefremlæggelse og diskussion Iagttage andres arbejde (herunder epikriseskrivning) Deltagelse i teoretiske kurser Den shockerede patient Selvstudium og klinisk erfaring Konferencefremlæggelse og diskussion Iagttage andres arbejde (herunder epikriseskrivning) 1-6 Deltagelse i teoretiske kurser FIM 2 Varetage god kommunikation Identificere gode rollemodeller Opsøge feedback 360-graders evaluering FIM 3 Samarbejde med andre personalegrupper, patienter og pårørende Identificere gode rollemodeller Opsøge feedback SOL kurser 360 graders evaluering Godkendt kursus

17 FIM 4 Agere professionelt Identificere gode rollemodeller Opsøge feedback 360 graders evaluering FIM 5 Lede og organisere Identificere gode rollemodeller Opsøge feedback SOL kurser 360 graders evaluering Godkendt kursus FIM 6 Gennemføre stuegang FIM 7 Varetage ambulatoriefunktion FIM 8 Sikre den gode udskrivelse FIM 9 Udviser vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise samt bidrage til udvikling ad andre og faget generelt Identificere gode rollemodeller Opsøge feedback Refleksion over gode og dårlige stuegange Overvejelser over egen faglig og personlig udvikling siden introniveau Opsøge feedback Identificere gode rollemodeller Læsning af journaler, refleksion over patientforløb i forbindelse med epikriseskrivning, træne epikriseskrivning. Overvejelser over egen faglig og personlig udvikling siden intro Afdelingsundervisning Udarbejde EBM-opgave og fremlægge resultaterne heraf Refleksion over og diskussion af arbejdsfunktioner sammen med daglig klinisk vejleder Direkte observation af stuegang, kompetencekort FIM6 360 graders evaluering Casebaseret diskussion Audit af egne udskrivelsesnotater/epikriser Hjælpeskema: auditskema, FIM8 Bedømmelse af opgave og præsentation Kompetencekort FIM 9 til brug for vurderingen Kompetencekort til brug ved stuegang FIM

18 GERIATRIKOMPETENCER Mål nr. Konkretisering af kompetence Læringsstrategier (anbefaling) Kompetence vurderingsmetoder (obligatoriske) Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse (mdr.) Fase 1 Fase 2 Fase 3 12 måneder 24 måneder 24 måneder 1 Redegøre for gerontologiens centrale områder Aldringsmodeller og teorier Sociale konsekvenser af aldring Demografi Sundheds- og samfundsøkonomiske forhold i relation til aldring Mestring Seksualitet Boformer Den ældre patient i primærsektor (træning, kommunale plejetilbud, tværsektorielt samarbejde, praktisrende lægers pligter og handlemuligheder) Kurser (herunder U-kursus i gerontologi) Teoretisk fremlæggelse i egen afdeling Kursisterne introduceres på kurset til aldringsfysiologi og vælger herefter et emne til fordybelse og fremlæggelse på egen afdeling Kompetencekort til fremlæggelse Afhængig af kursustidspunkt 2 Udføre geriatrisk vurdering (assessment), herunder helhedsorienteret diagnostik omfattende somatik, psyke, færdigheder og sociale forhold hos den akutte og ikke akutte geriatriske patient Angive sammenspillet imellem patologi, sygdom, funktionstab og sociale forhold Redegøre for det teoretiske grundlag for geriatrisk vurdering Stille prognose Udføre fysiske og psykiske funktionstest Iværksætte støtteforanstaltninger ved funktionstab Planlægge, udføre, lede og evaluere tværfaglig behandling Formidle tværsektorielt samarbejde Vurdere ernæringsstatus Kurser (herunder U-kursus i geriatrisk vurdering) Godkendt kursus Fremlæggelse af typisk geriatrisk patient Kompetencekort Afhængig af kursustidspunkt Anvende lovgivning, bekendtgørelser og cirkulærer i relation til ældre Fortolke og handle på lovgivning, bekendtgørelser og cirkulærer Kurser (herunder U-kursus i gerontologi) Teoretisk fremlæggelse til kompetencekort OG Afhængig af kursustidspunkt 18

19 3 vedrørende: Patienters rettigheder Sygehusbehandling Tvangsforanstaltninger Værgemål Kørekort Genoptræning Tilsyn med plejeboliger Rådgivning af patienter, pårørende og sundhedspersonale Deltagelse i og formidling af samarbejde med offentlige myndigheder Godkendt kursus 4 Gennemføre rationel farmakoterapi hos ældre Redegøre for farmakokinetik og farmakodynamik Redegøre for interaktion, bivirkninger, compliance og polyfarmaci Værktøjer til gennemgang af medicin (f.eks. STOPP- START, fælles medicinkort) Udføre evidensbaseret medicin justering Identificere medicinbivirkninger hos den gamle patient Kende regler for og kunne søge medicintilskud Kurser (herunder U-kursus i rationel farmakoterapi) Casebaseret diskussion med brug af generisk kompetencekort Diagnosticere og behandle ernæringsproblemer hos den ældre patient Kvalme, manglende appetit Synkeproblemer Betydningen af kostens sammensætning Ordinere kosttilskud Kurser (herunder U-kursus i geriatriske sygdomme II) Casebaseret diskussion med brug af generisk kompetencekort Udrede og behandle ved fald og svimmelhed hos den ældre patient Redegøre for: Undersøgelse Behandling Komplikationer Profylakse Gang- og stabilitetsanalyser Konsekvenser Kurser (herunder U-kursus i geriatriske sygdomme II) Struktureret direkte observation (kompetencekort på + Casebaseret diskussion (generisk kompetencekort) 6-12 Diagnosticere og behandle infektioner hos den ældre patient Kurser (herunder U-kursus i geriatriske sygdomme II) Casebaseret diskussion med brug af generisk kompetencekort 19

20 7 Redegøre for Årsager, agens og forekomst Differentialdiagnoser De hyppigste infektioner hos ældre Asymptomatisk bakteriuri Relevant vaccination Diagnosticere og behandle apoplexia cerebri hos den ældre patient Redegøre for Behandling Rehabilitering Prognose Komplikationer Risikofaktorer og profylakse Kurser Casebaseret diskussion med brug af generisk kompetencekort Diagnosticere og behandle bevægeapparatets lidelser hos den ældre patient Redegøre for: Kurser (herunder U-kursus i geriatriske sygdomme II) Casebaseret diskussion med brug af generisk kompetencekort Degenerative lidelser i columna og led Spinalstenose Artrit Kæmpecelle arteritis / polymyalgia rheumatica Smertebehandling Diagnosticere, behandle og forebygge delirium hos den ældre patient Redegøre for: Kurser (herunder U-kursus i geriatriske sygdomme I) Casebaseret diskussion med brug af generisk kompetencekort Profylakse Prognose Kommunikation med patienten Information til pårørende og diskussion i det tværfaglige team Årsager 20

Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Geriatri Maj 2013. Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Geriatri

Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Geriatri Maj 2013. Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Geriatri Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Geriatri Maj 2013 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Geriatri Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Geriatri Redaktion Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern medicin Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 07.01.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Intern Medicin Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 03.07.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram. For fælles Introduktionsuddannelse i. Intern medicin. Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. For fælles Introduktionsuddannelse i. Intern medicin. Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram For fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 23. oktober 2014 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus Læge. (stillingsnummer og ansættelsesperiode) Uddannelsesprogram For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord.2 Afdelingsbeskrivelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Endokrinologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Endokrinologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Endokrinologi Sundhedsstyrelsen Dansk Endokrinologisk Selskab April 2014 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Endokrinologi

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen

I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen I1. Generisk kompetencekort til introduktionsuddannelse Det strukturerede interview er en samtale mellem den uddannelsessøgende

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk

Læs mere

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES FORLØB 3 FREDERIKSBERG, GENTOFTE F (MED), HILLERØD, BISPEBJERG IDRÆT, FREDERIKSBERG UDDANNELSESPROGRAM INTERN MEDICIN: REUMATOLOGI Februar 2014 1 1. INTRODUKTION Kære uddannelsessøgende. Tillykke med din

Læs mere

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Marts 2008 1 Målbeskrivelse for den fælles introduktionsuddannelse

Læs mere

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Århus Sygehus Afdeling Geriatrisk Afdeling Dato for besøg

Læs mere

Søren Jakobsen. ! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012. ! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin

Søren Jakobsen. ! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012. ! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin Søren Jakobsen Ledende overlæge, Geriatrisk afd. OUH Svendborg! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin! Lederuddannelse fra

Læs mere

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES FORLØB 6 GLOSTRUP, GLOSTRUP M (MED), FREDERIKSBERG, RIGSHOSPITALET, GLOSTRUP UDDANNELSESPROGRAM INTERN MEDICIN: REUMATOLOGI Februar 2014 1 1. INTRODUKTION Kære uddannelsessøgende. Tillykke med din uddannelsesstilling

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg 2009 INDHOLD Indledning Uddannelsesforløbet Obligatoriske kurser

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød

Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød Kardiologisk Nefrologisk Endokrinologisk Afdeling H Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød Kære kollega. Tillykke

Læs mere

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr.

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr. PORTEFØLJE for Speciallægeuddannelsen i intern medicin: endokrinologi Dansk Endokrinologisk Selskab Juli 2007 Portefølje for (navn): _ 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab til: At fungere som

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I Intern Medicin ENDOKRINOLOGISK AFDELING AALBORG SYGEHUS Hans-Henrik Lervang, Uddannelsesansvarlig overlæge HHL@RN.DK Februar 2009 INDHOLD 1. Indledning Introduktionsuddannelsen

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord PORTEFØLJE for den kliniske basisuddannelse Videreuddannelsesregion Nord 2008 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab, som kan anvendes til at: fungere som fundament for samtale og vejledning tydeliggøre

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt.

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. Uddannelsesprram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. 1 Præsentation af Parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralsygehus Afdelingens organisation:

Læs mere

Uddannelsesprogram. for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers

Uddannelsesprogram. for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, klinisk lektor Hans Boie hansboie@rm.dk Revideret

Læs mere

Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark

Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund...

Læs mere

Hvidovre Gynækologi og obstetrik

Hvidovre Gynækologi og obstetrik Hvidovre Gynækologi og obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Akutområdet Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Feedback og kompetencevurdering. For at sikre, at lægen selvstændigt kan varetage udredning og behandling af diverse akutte patienter,

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 1 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Gode kliniske ophold Hvordan?

Gode kliniske ophold Hvordan? Gode kliniske ophold Hvordan? Peter Bytzer & Lasse Bremholm Medicinsk afdeling, Køge Sygehus Det er ikke raketvidenskab Hvordan vurderer du overordnet afdelingen som uddannelsessted for tredjesemesterkandidatstuderende

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 !"# Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskrivelse af specialet Intern Medicin: Nefrologi... 3 Generelt... 3 Specialet i Videreuddannelsesregion Nord... 3 1.2 Beskrivelse af uddannelsens opbygning...

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsesstilling i. Psykiatri

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsesstilling i. Psykiatri Uddannelsesprogram For hoveduddannelsesstilling i Psykiatri Klinik Hoved Orto, Neurologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Klinik Nord, Brønderslev, Psykiatrien i Region Nordjylland Klinik Syd,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Uddannelsesprogram * Introduktionsuddannelse * Gynækologi obstetrik. Næstved Sygehus

Uddannelsesprogram * Introduktionsuddannelse * Gynækologi obstetrik. Næstved Sygehus Næstved Sygehus Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen i Gynækologi

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

Navn CPR. for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Reumatologi

Navn CPR. for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Reumatologi PORTEFØLJE for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Reumatologi Sundhedsstyrelsen og Dansk Reumatologisk Selskab Januar 2005 Revideret august 2007 1 PORTEFØLJENS FORMÅL Porteføljen er et redskab til:

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Reumatologi

for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Reumatologi PORTEFØLJE for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Reumatologi Sundhedsstyrelsen og Dansk Reumatologisk Selskab Januar 2005 Revideret marts 2010 1 PORTEFØLJENS FORMÅL Porteføljen er et redskab til:

Læs mere

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri DPS, VUU, marts 2008. Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri Læringsmetode og evalueringsstrategi er forslag. Der skal kun underskrift på hovedkompetence, men i nogle tilfælde kan det pga blokkens

Læs mere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere Geriatri Survey, november 2013 I november måned 2013 gennemførte de danske repræsentanter (Ellen Holm, Susanne van der Mark, Hanne Pedersen og Anne Jung) i den geriatriske sektion af den europæiske geriatri

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Aarhus Universitetshospital: Skejby Sygehus, Psykiatrisk Hospital og Aarhus Sygehus. Sammensætning af

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, Sønderborg Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning:

Læs mere

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Gitte Eriksen, Ph.d., MPM, PKL Roar Maagaard, PKL Tak for lån af slides til Doris Østergaard, dr. med, MHPE, PKL Bente Malling, Ph.d., MHPE,

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i:

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Uddannelsesprram Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Peqqinnissaqarfik Peqqissaaveqarfinnik Aqutsivik Sundhedsvæsenet Kystledelsen

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg psykiatrisk afd. Kolding 1.12.11

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Hillerød Sygehus

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Generel information om afdelingen finder du på http://www.nordsjaellandshospital.dk/menu/afdelinger/gynaekologisk_obstetriskafdeling/

Generel information om afdelingen finder du på http://www.nordsjaellandshospital.dk/menu/afdelinger/gynaekologisk_obstetriskafdeling/ Uddannelsesprogram Nordsjællands Hospital Hillerød 03.11.2014/ AS Introduktionsstilling i Gynækologi og Obstetrik ved Nordsjællands Hospital Hillerød afdeling G. Generel information om afdelingen finder

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

Uddannelsesprogram for. lægen i Klinisk Basisuddannelse. Region Øst

Uddannelsesprogram for. lægen i Klinisk Basisuddannelse. Region Øst Uddannelsesprogram for lægen i Klinisk Basisuddannelse Region Øst Navn: i forløbet bestående af 6 måneders ansættelse i perioden fra. til ved... (afdeling) og 6 måneders ansættelse i perioden fra.. til

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Uddannelsesprogram. For. Læger i uddannelse til. Almen Medicin. Ved. Medicinsk Afdeling Slagelse Sygehus

Uddannelsesprogram. For. Læger i uddannelse til. Almen Medicin. Ved. Medicinsk Afdeling Slagelse Sygehus Uddannelsesprogram For Læger i uddannelse til Almen Medicin Ved Medicinsk Afdeling Slagelse Sygehus Torben Stjernebjerg Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse Afdelingsbeskrivelse Side 3 Funktionsbeskrivelse

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Vestsjællandshospital, Holbæk Gyn

Læs mere

Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Godkendt den 4. december 2013 i DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens opbygning...4 2.1

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 2 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Ballerup 01.12.2012

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere