SUNDHEDSSTRATEGI sammen om øget trivsel og sundhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed"

Transkript

1 SUNDHEDSSTRATEGI sammen om øget trivsel og sundhed 9. marts 2015 Side 0 af 36

2 Indhold Indledning... 2 Sundhedsstrategiens opbygning... 2 Hvad omfatter Sundhedsstrategien?... 2 Solrød Kommunes Sundhedspolitik... 3 Sundhedsstrategiens organisering og metode... 4 Opfølgning på målsætninger... 5 Prioritering og udmøntning af indsatsen... 5 Årlige handleplaner og projektbeskrivelser... 6 Sundhedsstrategiens prioriterede indsatsområder... 6 De seks overordnede indsatsområder: Tidlig forebyggelse blandt børn og unge Trivsel og mental sundhed, herunder ensomhed Vedvarende fokus på KRAM-faktorerne (kost, rygning, alkohol og motion) samt misbrug Bredt samarbejde om sundhed, fællesskaber og aktivt medborgerskab Fremme af ældres sundhed og nedbringelse af forebyggelige indlæggelser Understøttelse og tydeliggørelse af sunde rammer Sundhedsstrategiens prioriterede indsatser for Bilag 1: Sådan står det til i Solrød Kommune Sundhedsprofil 2013 for Solrød Kommune Ungeprofil Overvægt i grundskolen tal fra Sundhedsplejen Data om forebyggelige indlæggelser for Solrød Kommune Forebyggelsespakkerne og kortlægning af eksisterende indsatser Side 1 af 36

3 Indledning Sundhedsstrategi for forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet skal afløse den foregående Sundhedsstrategi , og være retningsgivende for det fremtidige arbejde på området. Sundhedsstrategien er handlingsorienteret og bygger på Solrød Kommunes Sundhedspolitik, der blev vedtaget i Byrådet d. 26. november Sundhedspolitikken beskriver den overordnede ramme for kommunens indsats på området og skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker og handleplaner, der på forskellig vis vedrører indsatsen. Sundhedsstrategien udbygger og konkretiserer indsatsområder og indsatser, som Solrød Kommune vil have øget eller vedvarende fokus på de kommende år. Med Sundhedspolitikken og den tidligere Sundhedsstrategi , er der grundlagt et solidt fundament og gode samarbejdsrelationer på tværs af kommunen, som giver et godt afsæt for den videre udvikling af indsatsen. Sundhedsstrategiens opbygning Sundhedsstrategien indledes med en afgrænsning af, hvad strategien dækker. Derefter følger en kort introduktion til Solrød Kommunes Sundhedspolitik, som strategien tager sit afsæt i. Dernæst er der en beskrivelse af det arbejde, som ligger bag sundhedsstrategien i afsnittet om organisering og metode. Så beskrives prioritering og udmøntning af indsatsen samt sundhedsstrategiens overordnede indsatsområder. Det munder ud i en oversigt over samtlige prioriterede indsatser for årene Som bilag til sundhedsstrategien, jf. bilag 1: Sådan står det til i Solrød Kommune, opridses sundhedstilstanden i Solrød og de aktuelle sundhedsudfordringer bliver beskrevet med inddragelse af div. sundhedsdata, såsom Sundhedsprofil Det beskrives desuden kort, i hvilket omfang Solrød lever op til anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Figur 1: Definition Hvad omfatter Sundhedsstrategien? Sundhedsstrategien er rettet mod raske, såvel som syge borgere. Sundhedsstrategien omhandler især Solrød Kommunes indsats vedrørende den borgerrettede forebyggelse og sundhedsfremme, men der er også elementer af patientrettet forebyggelse (jf. Figur 1). Det betyder, at sundhedsstrategien både handler om generel sundhedsfremme og forebyggelse til alle borgere, tidlig opsporing af sygdom samt ændring af livsstil blandt borgere, som er i risiko for at udvikle sygdom eller som allerede har en eller flere sygdomme. Borgerrettet forebyggelse er rettet mod den raske del af befolkning, med det formål at mindske risikoen for, at sygdom opstår og involverer en indsats i forhold til livsstilsfaktorer (fx rygning og alkohol) og smitsomme sygdomme. Patientrettet forebyggelse er rettet mod borgere, der allerede har en diagnose, og har til formål at begrænse sygdomsudvikling, forhindre komplikationer og tilbagefald samt opnå størst mulig sygdomsmestring og livskvalitet. Kilde: Sundhedsstyrelsen (2005), TERMI- NOLOGI -Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed Side 2 af 36

4 Der vil derfor ikke, i sundhedsstrategien, være en skarp sondring mellem borgerrettet og patientrettet forebyggelse. Den mere patientrettede del af forebyggelsesindsatsen og samarbejdet med det regionale sundhedsvæsen er dækket af Sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommuner , som vil blive implementeret lokalt. Ligesom de nationale og regionale forløbsprogrammer udgør en central ramme. Den primære målgruppe for denne sundhedsstrategi er kommunens borgere. Medarbejdersundhed vil dog også blive medtaget som en indsats under sundhedsstrategien, selvom sundhedsfremme og trivsel er et selvstændigt indsatsområde i regi af personaleafdelingen, da den er et vigtigt område i en kommunal forebyggelsesindsats. Mange medarbejdere, ikke mindst frontmedarbejderne, kan have en vigtig rolle som sundhedsambassadører for borgerne. Samtidig er mere end 40 % af kommunens medarbejdere også borgere i kommunen og kommunen kan gå foran som sund arbejdsplads. Solrød Kommunes Sundhedspolitik Solrøds Kommunes Sundhedspolitik (jf. Figur 2) danner udgangspunkt for udarbejdelsen af Sundhedsstrategien Sundhedspolitikken indeholder den politiske vision, værdier og overordnede mål for arbejdet med sundhed i Solrød Kommune, men den indeholder ikke konkrete indsatser. Konkretiseringen sker i den underliggende sundhedsstrategi og de medfølgende handleplaner. Figur 2: Solrød Kommunes Sundhedspolitik Vision Solrød Byråd ønsker at fremme det gode liv ved udvikling af sunde miljøer og rammer, der understøtter borgernes ressourcer og evner til at handle. Overordnede mål Sundhedspolitikken skal tilstræbe at integrere sundhed i alle dele af den kommunale virksomhed. Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge prioriteres højt i den samlede sundhedsindsats. Nye tiltag vurderes og evalueres i forhold til deres sundhedsmæssige konsekvenser. Særligt prioriterede indsatsområder Kost, rygning, alkohol, motion, rusmidler, trafik og fællesskaber. Politiske mål på indsatsområderne At sunde mad- og måltidsvaner bliver en del af hverdagen for Solrøds borgere. At antallet af rygere reduceres mest muligt. At børn ikke drikker alkohol og unges alkoholdebut udskydes. Minimere overforbrug af alkohol blandt voksne. At borgerne er fysisk aktive i et omfang der gør, at den enkelte: - oplever velvære, oplever fysisk aktivitet som meningsfuld eller ønsker at mindske risikoen for sygdom. Solrød Kommune medvirker til at forebygge brug af rusmidler for alle borgere med særlig fokus på børn og unge. Der skal være god trafikafvikling i Solrød for alle. Solrød Kommune vil skabe rammer for at forskellige former for fællesskaber kan etableres og vedligeholdes samt tilbyde borgerne mulighed for at indgå i disse fællesskaber. Kilde: Solrød Kommune (2007) Sundhedspolitik. Side 3 af 36

5 I Sundhedspolitikken vægtes det desuden, at der i arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme fokuseres på at reducere den sociale ulighed i sundhed 1. Selvom Sundhedspolitikken er fra 2007 er den fortsat aktuel. Eksempelvis viser Sundhedsprofil 2013 (jf. bilag 1 afsnit om sundhedsprofilen), at der i Solrød fortsat er behov for fokus på at forebygge risikofaktorer knyttet til livsstil, såsom stort alkoholforbrug, rygning og fysisk inaktivitet. Livsstilsfaktorerne, de såkaldte KRAM-faktorer (kost, rygning, alkohol og motion), har afgørende betydning for den enkeltes sundhed. Rygning er eksempelvis den livsstilsfaktor, der har den største negative indflydelse på sundheden og rygere har generelt dårligere selvrapporteret livskvalitet. Selvom andelen af Solrød borgere, som ryger dagligt eller som overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for alkoholindtag, har været faldende den seneste årrække, så der fortsat mange der ryger eller drikker for meget alkohol. Således er KRAM-faktorerne mv., fortsat væsentlige indsatsområder. Ligeledes vil understøttelse af fællesskaber, som også er et prioriteret område i sundhedspolitikken, fortsat være et vigtigt omdrejningspunkt for indsatsen. Sundhedsstrategiens organisering og metode Arbejdet med denne Sundhedsstrategi for Solrød Kommune blev igangsat i medio 2014, hvor der blev nedsat 4 arbejdsgrupper med bred repræsentation på tværs af Solrød Kommune. Arbejdsgrupperne beskæftigede sig med målgrupperne: Børn, unge, voksne og ældre. Sundhedsstrategien er blevet til gennem møder i de tværgående arbejdsgrupper og opfølgende dialog med alle forvaltningsområderne, vedrørende specifikke tiltag på deres område. På børneområdet er de decentrale enheder også blevet inddraget, idet forslag til sundhedsstrategien er blevet behandlet på både skoleleder- og daginstitutionsledermøder. Der har desuden været afviklet en workshop, hvor repræsentanter fra lokale sundhedsaktører og patientforeninger har deltaget og kommet med deres forslag til fremtidige indsatser. Sundhedsstrategien bygger på eksisterende viden om virksom forebyggelse, herunder anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker (jf. bilag 1) og de erfaringer, som Solrød Kommune har gjort sig fra tidligere indsatser. Der er taget afsæt i erfaringer fra de indsatser, der er gennemført under den foregående Sundhedsstrategi for Sundhedsstrategien bygger videre på nogle af de indsatser, hvor der fortsat ses et udviklingspotentiale, ligesom der bliver peget på nye indsatser. Arbejdet bygger desuden på den eksisterende viden om sundhedstilstanden i Solrød (jf. bilag 1), som findes i data fra lokale undersøgelser, data fra regionen, såvel som den landsdækkende Sundhedsprofil som hvert fjerde år giver indblik i de voksne borgeres sundhed både nationalt, regionalt og på kommuneniveau. 1 Borgere med lavt uddannelsesniveau, lave indkomster og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet har generelt en langt større risiko for at blive syge og dø tidligere end andre borgere i samfundet. Side 4 af 36

6 På baggrund i de lokale erfaringer i kommunen, forebyggelsespakkerne og diverse sundhedsdata, medvirkede arbejdsgrupperne og de enkelte forvaltningsområder til at udpege indsatser, der potentielt kan forbedre Solrød borgernes sundhed. Opfølgning på målsætninger I hverken sundhedspolitikken eller denne sundhedsstrategi er der angivet procentsatser for den ønskede effekt. Det er fravalgt fordi det i praksis er meget kompliceret at adskille effekterne af den kommunale indsats fra effekterne af den generelle samfundsudvikling. Eksempelvis går den generelle samfundsudvikling i retning af færre og færre rygere. Desuden er nogle af effekterne af indsatserne meget langsigtede og det kan derfor være vanskeligt at målsætte en procentvis udvikling på den korte bane. Udviklingen i sundhedstilstanden og sundhedsadfærden i Solrød Kommune vil dog blive fulgt tæt. Når den næste sundhedsprofil kommer i 2018, vil der blive set på hvordan udviklingen har været i Solrød Kommune i sammenligning med nationalt og i andre kommuner, i særdeleshed de kommuner som ligner Solrød mht. befolkningssammensætning. Denne sammenligning vil blive brugt i evalueringen af denne sundhedsstrategi for at vurdere om indsatsen i tilstrækkelig grad synes at have indfriet de politiske mål. Indsatsen vil blive justeret herefter. Prioritering og udmøntning af indsatsen I udvælgelse og prioritering af forslag til indsatser, har der været fokus på indsatser, hvis effekt er relativ veldokumenteret. For eksempel tages der udgangspunkt i anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, som bygger på evidens og erfaring. Figur 3: Nationale mål for danskernes sundhed Vi skal gøre det som virker og løbende vurdere effekten af indsatserne. Der skal fokuseres særligt på de risikoområder, hvor behovet vurderes at være størst i kommunen. Prioriteringen tager også højde for de nye nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år i Sundere liv for alle (jf. Figur 3), som blev lanceret i jan Strukturelle og organisatoriske indsatser, som tager afsæt i den kontakt som kommunen i forvejen har til borgerne, vægtes fortsat højt. Det kan eksempelvis være indsatser i daginstitutioner, skoler og på plejecenteret. Der skal sættes ind der, hvor vi som kommune møder borgerne. Mål 1: Den sociale ulighed i sundhed skal mindskes Mål 2: Flere børn skal trives og have god mental sundhed Mål 3: Flere voksne skal trives og have god mental sundhed Mål 4: Flere skal vælge et røgfrit liv Mål 5: Færre skal have et skadeligt alkoholforbrug og alkoholdebuten skal udskydes blandt unge Mål 6: Færre børn skal være overvægtige Mål 7: Flere skal bevæge sig mere i dagligdagen Kilde: Regeringen (2014), Sundere liv for alle. Indsatserne skal fortrinsvist indlejres i den daglige drift, evt. i kombination med yderligere kompetenceudvikling af frontmedarbejdere således at sundhed tænkes ind i kerneopgaven. Side 5 af 36

7 Sundhed er et anliggende for hele den kommunale organisation og skal fortsat være et gennemgående tema i alle kommunens politikområder. Der er fortsat fokus på indsatser, som kan medvirke til at mindske social ulighed i sundhed. I udviklingen af sundhedsstrategien, har der været opmærksomhed på at nå borgere med særlige udfordringer med hensyn til trivsel og sundhed, eksempelvis på handicap- og psykiatriområdet, som generelt har flere sundhedsproblematikker end den øvrige befolkning 2. Der vil være vedvarende fokus på at kvalitetssikre og justere den forebyggende og sundhedsfremmende indsats med henblik på at opnå de bedst mulige resultater. Indsatsen vil løbende blive vurderet i forhold til anbefalingerne i forebyggelsespakkerne og der vil blive holdt øje med de revideringer, som Sundhedsstyrelsen laver i forhold til anbefalingerne, således at indsatsen i Solrød kan justeres herefter. Sigtet er, at Solrød Kommune i vid udstrækning skal leve op til anbefalinger i forebyggelsespakkerne på grundniveau (jf. bilag 1- afsnit om forebyggelsespakkerne). Der vil således blive fulgt op på, hvordan kommunens samlede indsats matcher disse anbefalinger. Den tværgående organisering af sundhed og forebyggelsesområdet i kommunen vil fortsat være et centralt fokusområde. Den tværgående sundhedsgruppes virke vil blive evalueret og justeret med henblik på bedst mulig at understøtte en koordineret og tværsektoriel forebyggelsesindsats. Der vil fortsat være fokus på at udbygge forebyggelsens konsulentfunktion og samarbejdsfladerne mellem forebyggelsesområdet og de enkelte forvaltningsområder. Eksempelvis skal der ses på hvordan frivilligheds- og forebyggelsesområdet kan arbejde tættere sammen med henblik på at øge den samlede trivsel og sundhed i kommunen. Årlige handleplaner og projektbeskrivelser Under sundhedsstrategien vil der årligt blive udarbejdet en politisk godkendt handleplan, samt status på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet med opfølgning på sundhedsstrategiens implementering. Der vil desuden blive udarbejdet underliggende projektbeskrivelser, der i forskelligt omfang - givet indsatsens størrelse - vil beskrive indsatsens formål, mål, organisering og ansvarsplacering, økonomi, tidsplan samt succeskriterier og evaluering. Sundhedsstrategiens prioriterede indsatsområder Gennem arbejdet med Sundhedsstrategien er der fremkommet seks overordnede indsatsområder, der delvist overlapper hinanden, som vil være særligt prioriterede. Sundhedsstrategiens prioriterede indsatsområder skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker, strategier og indsatser mv., der på forskellig vis også vedrører forebyggelsesindsatsen. Sundhedsstrategien er eksempelvis koordineret med Helhedsplan for idrætsområdet , der indeholder kommunens visioner og strategier omkring idræt, sundhedsfremme og forebyggelse. Generelt indgår forebyggelse og sundhedsfremme som en del af kerneopgaven mange steder i kommunen, eksempelvis i børnehaver og skoler. Sundhedsstrategi- 2 En ny undersøgelse viser, at personer med handicap eller psykisk sygdom har dårligere helbred og trivsel, sundhedsadfærd og mindre social kontakt end resten af befolkningen. Jf. Statens Institut for Folkesundhed, SDU (2014), Sundhedsprofil for voksne med helbredsrelateret aktivitetsbegrænsning og fysisk funktionsnedsættelse. Side 6 af 36

8 ens særligt prioriterede indsatsområder og indsatser skal således ikke ses som et udtryk for kommunens samlede indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet, men sundhedsstrategien indikerer hvilke områder, der vil være ekstra eller særligt vedvarende fokus på de kommende år. Udover de særligt fremhævede indsatsområder, vil der fortsat være fokus på solbeskyttelse, primært i forhold til børn, samt på understøttende tiltag mht. hygiejne i kommunens institutioner mv. Der vil ligeledes fortsat være fokus på seksuel sundhed, hvor eksempelvis sundhedsplejen arbejder med de unges handlekompetencer og grænsesætning i forhold til seksuel adfærd, samt fremme af sikker sex. Solrød Kommune har et bredt fokus på sundhed, som både tilgodeser den fysiske, den sociale og mentale dimension. Sund livsstil kan forebygge en lang række sygdomme og øge livskvaliteten, men sundhed handler også om at have det godt psykisk og fungere socialt. Der er de seneste år sket en udvikling i tilgangen til forebyggelsesarbejdet i Danmark. Der fokuseres mindre ensidigt på de enkeltstående livsstilsfaktorer og at borgerne skal ændre livsstil. Fokus er i stigende grad blevet mere helhedsorienteret og rettet mod de bagvedliggende forhold, som har betydning for livsstil og sundhed. Det betyder blandt andet, at de mentale og sociale sundhedsaspekter er kommet mere i centrum. Det brede fokus vil også afspejle sig i Solrød Kommunes prioriterede indsatsområder og indsatser. De konkrete indsatser kan række ind i flere af de overordnede indsatsområder samtidig. De seks overordnede indsatsområder: 1. Tidlig forebyggelse blandt børn og unge 2. Trivsel og mental sundhed, herunder ensomhed. 3. Vedvarende fokus på KRAM-faktorerne (kost, rygning, alkohol og motion) samt misbrug. 4. Bredt samarbejde om sundhed, fællesskaber og aktivt medborgerskab. 5. Fremme af ældres sundhed og nedbringelse af forebyggelige indlæggelser 6. Understøttelse og tydeliggørelse af sunde rammer I de følgende afsnit bliver indsatsområderne uddybet. Side 7 af 36

9 1. Tidlig forebyggelse blandt børn og unge Det er et vedvarende omdrejningspunkt for forebyggelsesindsatsen i Solrød Kommune at starte tidligt og fremme sundheden blandt børn og unge. Det er centralt at børnene trives og får udviklet en social robusthed, og at de får grundlagt nogle sunde vaner, som de kan bære med sig ind i voksenlivet. Der eksisterer en stærk kobling mellem mentale helbredsproblemer tidligt i livet og forekomsten psykiske symptomer eller lidelser senere 3. Det kan være afgørende for hele livet at få en god start. Familien udgør, sammen med daginstitutioner, skoler og fritidstilbud, den vigtigste ramme for børns udvikling. Det er centralt at sikre systematisk tidlig opsporing og relevant støtte til børn og familier efter behov, eksempelvis i forhold til forebyggelse af overvægt, udvikling af alderssvarende motorik samt sikring af social og mental trivsel. Det er samtidig væsentligt at sikre, at rammerne i daginstitutioner og skoler m.fl. understøtter en sund og robust udvikling. Sundhedsplejen kan spille en central rolle for barnets sundhed fra graviteten og op igennem børneårene, hvor deres opgave er at vejlede og støtte den enkelte familie som helhed ud fra dens unikke forudsætning. Sundhedsplejen bidrager desuden til sundhedspædagogisk undervisning i skolerne og medvirker til tidlig opsporing af sundhedsproblematikker, eksempelvis overvægt eller manglende trivsel. Der vil generelt på børne- og ungeområdet blive rettet øget fokus på at opspore og hjælpe børn og unge i mistrivsel, idet den seneste trivselsundersøgelse - Ungeprofil blandt unge i Solrød, jf. bilag 1, indikerede at en mindre, men alligevel betydelig, andel af de unge oplever at de trives dårligt, er ensomme og har lavt selvværd. Med forrige sundhedsstrategi blev der etableret et gruppetilbud, i regi af kommunens familieafsnit, rettet mod børn i misbrugsfamilier. Dette tilbud vil blive udvidet til at omfatte udsatte børn og unge, der generelt er i mistrivsel. Det kan f.eks. vise sig ved tristhed, ensomhedsfølelse, isolation fra jævnaldrende, og/eller begyndende fravær fra skole. Indsatsen vil også bestå i at opkvalificere nøglepersoner lokalt i dagtilbud og skoler, således at de bedre kan støtte og vejlede kollegaer i deres møde med disse børn og unge. Skoleområdet har i samarbejde med kommunens Ungeteam, bestående af ungekonsulenter, SSP og misbrugsområdet m.fl. sat gang i en proces, der skal skærpe den forebyggende indsats rettet mod skoletræthed og frafald, således at den generelle skoletrivsel bliver øget. 2. Trivsel og mental sundhed, herunder ensomhed. Sundhed er mere end bare fravær af fysisk og psykisk sygdom. Mental sundhed udgør også en central del af en persons sundhedstilstand. Mental sundhed handler om at trives i hverdagen, at kunne håndtere dagligdags udfordringer og stress, samt at indgå i sociale fællesskaber. Hvis man har en god mental sundhed, så er man generelt bedre rustet til at håndtere udfordringer såsom kronisk sygdom, arbejdsløshed eller at gennemføre livsstilsændringer. 3 Vidensråd for Forebyggelse (2014), Børn og unges mentale helbred. Side 8 af 36

10 Dårlig mental sundhed kan have store konsekvenser for livskvaliteten. Eksempelvis påvirker ensomhed og svage sociale relationer sundheden negativt, det øger risikoen for både fysiske og psykiske symptomer og livstilfredsheden er ofte forringet. Mental sundhed som begreb rækker bredt ind i mange forskellige lovgivningsmæssige rammer og forvaltningsområder. Mental sundhed og trivsel kan både være et mål i sig selv, og kan samtidig være et middel til at fremme andre målsætninger. Eksempelvis kan bedre trivsel mindske sygefraværet på arbejdspladsen eller styrke indlæringen i skolen. Vedvarende mistrivsel kan hos den enkelte medføre et liv, hvor det er vanskeligt at fastholde uddannelse eller arbejde og hvor individets ønsker til et godt liv ikke bliver indfriet. Unge der mistrives, er fx i større risiko for at falde ud af uddannelsessystemet. Sådan står det til i Solrød - 5 % af de voksne er ofte uønsket alene - 21 % af de voksne har et højt stressniveau - 16 % af de voksne er meget gereret af psykiske symptomer Kilde: Region Sjælland (2014), Sundhedsprofil ,2 % af pigerne og 5 % af drengene i 8.klasse føler sig for det meste eller altid ensom. - 6,8 % af pigerne og 2,8 % af drengene i 8.klasse har dårligt/ meget dårligt overordnet velbefindende Kilde: Solrød Kommune (2014), Ungeprofil Solrød Kommune gør allerede meget i forhold til at fremme børn og unges trivsel, eksempelvis gennem sundhedsplejens og institutionernes arbejde, ligesom kommunen har iværksat implementeringen af et forældreuddannelseskoncept, der skal understøtte familiedannelsen og trivslen i familien. Kommunens sammenhængende børnepolitik medvirker desuden til at sikre en forebyggende og rettidig indsats for børn og unge med trivselsproblematikker. Blandt andet ved forskellige gruppetilbud for børn og unge, som varetages af Børn og Unge Rådgivningen. I forhold til voksne borgere, er mestring og trivsel også et opmærksomhedsområde på job-og socialområdet, hvor der eksempelvis afholdes kurser om hvordan man bliver bedre til at tackle angst og depression i hverdagen. Kommunen har desuden allerede fokus på ensomhed med igangsættelsen af et projekt om opsporing af ensomme ældre i Der er dog fortsat et stort potentiale i forhold til at udvikle indsatsen rettet mod at fremme mental sundhed og trivsel, ikke mindst for særligt belastede grupper. Eksempelvis har kommunens Ungeprofil 2014 (jf. bilag 1), peget på et generelt behov for at styrke de ældste elever i grundskolens trivsel, ikke mindst pigernes. Ensomhed er ikke kun et problem, som de ældste borgere oplever. Flere unge føler sig også ensomme. Det er derfor centralt at sætte ind med indsatser, der kan medvirke til at fremme trivslen og bekæmpe ensomhed hos unge, såvel som ældre. Det er også væsentlig at få sat fokus på psykisk sårbarhed og gøre opmærksom på at det ikke er unormalt at opleve psykisk sårbarhed i kortere eller længere perioder. Kommunen vil medvirke til at nedbryde tabuet omkring psykisk sårbarhed og oplyse om de forskellige steder, hvor den enkelte kan få hjælp. Det vil blive gjort i den daglige praksis samt gennem afholdelse af temarrangementer og udlevering af informationsmateriale. Side 9 af 36

11 3. Vedvarende fokus på KRAM-faktorerne (kost, rygning, alkohol og motion) samt misbrug. Forebyggelse af usund livsstil er fortsat en væsentlig del af forebyggelsesindsatsen, selvom sundhed også handler om trivsel og livskvalitet. Ligesom trivsel kan påvirke livsstil, kan livsstilsfaktorerne også påvirke den generelle trivsel og livskvalitet. For eksempel kan fysisk aktivitet i hverdagen give bedre alment velbefindende, ligesom forskningen peger på at en inaktiv livsstil øger risikoen for at udvikle alkoholproblemer 4. Sådan står det til i Solrød - 11 % af de voksne har usundt kostmønster % af de voksne ryger dagligt. - 8,7 % af de voksne overskrider højrisikogrænsen for alkoholindtag % af de voksne dyrker hovedsagligt kun lettere motion eller stillesiddende aktiviteter i fritiden % af de voksne er svært overvægtige % af de 65+-årige er undervægtige % af de voksne vil gerne spise sundere % af dagligrygerne ønsker rygestop % af borgerne med tegn på problematisk alkoholadfærd, ønsker at nedsætte alkoholforbruget % af dem, som ikke er så fysisk aktive, ønsker at blive mere aktive. Kilde: Region Sjælland (2014), Sundhedsprofil % af pigerne og 5,6 % af drengene i 8.klasse ryger dagligt eller lejlighedsvist % af eleverne i 7. klasse og 78 % af eleverne i 8. klasse har prøvet at drikke mindst én genstand alkohol. - 26, 5 % af eleverne i 8.klasse drikker alkohol regelmæssigt (månedligt eller oftere). Af disse elever, der drikker 56 % almindeligvis 4 genstande eller over ved samme lejlighed. Kilde: Solrød Kommune (2014), Ungeprofil Sundhedsprofil 2013 viser, at KRAMfaktorerne stadig er et væsentligt indsatsområde, og kommunen vedholder sig fokus på området gennem justering, udbygning og kvalitetssikring af de eksisterende indsatser. Eksempelvis vil kommunen fortsat arbejde på at udskyde alkoholdebuten blandt unge via et samarbejde mellem SSP og uddannelsesstederne hvor der ikke mindst er fokus på rusdrikkeri og de unges alkoholkultur. Ligesom misbrugsområdet har fokus på, at færre borgere skal have et skadeligt alkoholforbrug eller andet misbrug. Der vil være opmærksomhed på at styrke det interne netværk i kommunen vedrørende alkohol- og misbrugsproblematikker, således at eksempelvis personalet i ældreplejen kan få øget sparring med hensyn til håndtering af borgere med disse problematikker. Sådan står det til i Solrød Andel af børn med overvægt på forskellige klassetrin: - 11 % i 0. klasse - 16 % i 6. klasse - 20 % i 8. klasse Overvægt er defineret som over 90 %- percentilen på danske alders- og kønsstandardiserede BMI-vækstkurver. Der vil ligeledes fortsat være fokus på at forebygge rygestart blandt børn og unge, samt at flere borgere skal vælge et røgfrit liv. Gratis rygestoprådgivning er et fast tilbud til de borgere som ønsker hjælp til rygestop. Det er desuden fortsat et centralt fokus at færre børn og unge skal udvikle overvægt. Der er med Helhedsplan for idrætsområdet også sat fokus på, at flere skal bevæge sig mere i dagligdagen - et fokus som sundhedsstrategien understøtter. Kilde: Solrød. 4 Statens Institut for Folkesundhed (2015), Ugens tal for folkesundhed, Uge 04, Risiko for at blive alkoholiker hænger sammen med lav fysisk aktivitet. Side 10 af 36

12 4. Bredt samarbejde om sundhed, fællesskaber og aktivt medborgerskab Forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatsen kan ikke løftes af kommunen alene, men skal løftes i samspil mellem kommunen, andre kommuner, det regionale sundhedsvæsen, civilsamfund og private aktører. Borgerne skal være i centrum for indsatsen. Der vil derfor være vedvarende opmærksom på hvordan indsatsen kan understøttes i samarbejde med eksterne aktører, herunder sundhedsprofessionelle, patientforeninger såvel som andre foreninger og organisationer, hvor sundhed ikke er det primære sigte, men som på forskellig vis kan understøtte sundhed og trivsel. Fællesskab og sociale relationer har stor betydning for den enkelte borgers trivsel og sundhed. Derfor er fællesskaber og aktivt medborgerskab også et centralt indsatsområde. Kommunen kan understøtte borgernes indgåelse i fællesskaber ved at oplyse borgerne om eksisterende tilbud i forenings- og frivilligsektoren. Kommunen kan medvirke til at udvikle nye fællesskabsfremmende tilbud og aktiviteter, ved målrettet at samarbejde med borgere, foreninger og frivillige. Solrød har allerede mange engagede frivillige og der vil de kommende år være øget fokus på, hvordan kommunen og civilsamfundet kan spille tættere sammen og herigennem bidrage til at løfte Solrød borgernes sundhed. 5. Fremme af ældres sundhed og nedbringelse af forebyggelige indlæggelser Solrød Kommune vil fortsat arbejde med at styrke det nære sundhedsvæsen og arbejde tæt sammen med almen praksis og sygehuse. Vi sætter øget fokus på de ældres sundhed og hvordan vi i endnu højere grad kan mindske antallet af indlæggelser/genindlægger på sygehus, som potentielt kunne være undgået med en styrket indsats i hjemmeplejen/ hjemmesygeplejen de såkaldte forebyggelige indlæggelser. Der ligger et stort menneskeligt, såvel som økonomisk potentiale i at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser. En vellykket indsats på området, vil kunne nedbringe de kommunale udgifter til medfinansiering af denne type indlæggelser. Jf. bilag 1: i afsnittet data om forebyggelige indlæggelse for Solrød Kommune. Prognoserne viser, at der bliver flere ældre borgere i Solrød Kommune, ikke mindst borgere over 80 år. Udviklingen er, at flere borgere både lever længere og lever med livsstilsrelaterede og kroniske sygdomme, hvilket stiller krav til den kommunale indsats på ældreområdet. De fleste ældre er i dag aktive, men med alderen følger ofte en øget skrøbelighed og mindsket modstandskraft overfor infektioner mv. Det er derfor vigtigt at sætte hurtigt ind ved tegn på svækkelse eller sygdom, så denne begrænses bedst muligt og livskvaliteten bliver fremmet. Indlæggelse på sygehus kan herved potentielt forhindres til gavn for borgeren. Sådan står det til i Solrød I perioden 2.halvår halvår 2014 blev der indlagt: - 19 borgere med blærebetændelse borgere med brud - 33 borgere med dehydrering borgere med lungebetændelse/kol Kilde: Region Sjælland (2014) og egen beregning 19. Inaktivitet, social isolation og næringsfattig kost og dehydrering er nogle af de faktorer, der kan true de ældres sundhed. Ved tidlig intervention overfor risikofaktorer for sygdom/ tidlige Side 11 af 36

13 sygdomsstadier, kan sygdomsforløbet for flere tilstande ofte reduceres, eksempelvis ift. dehydrering, ernæringsmæssig blodmangel og blærebetændelse. Sundhedsstyrelsen har en række anbefalinger 5 til hvilke systematiske værktøjer, som bør anvendes i kommuner og almen praksis i den almindelige kontakt med den ældre medicinske patient til tidlig opsporing af sygdomstegn, nedsat fysisk funktionsniveau og underernæring. Anbefalingerne er udsprunget af et af initiativerne i Regeringens nationale handleplan for den ældre medicinske patient 6, hvor et af hovedformålene var at reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser. Værktøjerne til tidlig opsporing skal bl.a. medvirke til at systematisere hverdagsobservationer hos borgeren og sikre læring og refleksion i hjemmeplejen. Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger, har Sygeplejen arbejdet med at tilpasse de forskellige værktøjer med henblik på at implementere dem i den daglige drift. På denne baggrund vil der blive udrullet et større projekt i ældreplejen, som skal medvirke til systematisk og kvalificeret tidlig opsporing i samarbejde med almen praksis. Det skal bidrage til at forhindre (gen)indlæggelse og give borgeren et længere velfungerende liv i eget hjem med øget livskvalitet. 6. Understøttelse og tydeliggørelse af sunde rammer Det nemme valg skal være det sunde valg for alle borgere. Kommunen vil fortsat have fokus på at skabe sunde strukturelle rammer for borgerene, eksempelvis ved at fremme mulighederne for fysisk udfoldelse og ved at fremme udbuddet af sund kost i de kommunale arenaer. Der vil eksempelvis blive sat gang i et udviklingsprojekt, der skal belyse mulighederne for en sund skolemadsordning. Der vil være vedvarende fokus på at integrere sundhed i hele den kommunale virksomhed, eksempelvis vil forebyggelses- samt idræts- og fritidsområdet blive inddraget aktivt i udviklingsprocessen af kommunens kommende planstrategi. Der vil også være fokus på at udbrede borgernes kendskab til de muligheder, der er i Solrød Kommune for at leve et aktivt og socialt liv. Der vil blive sat gang i en indsats, som yderligere skal promovere kommunens motions-og kostportal Solrod2go, som blev etableret i forbindelse med forrige sundhedsstrategi. 5 Sundhedsstyrelsen (2013), Værktøjer til tidlig opsporing af sygdomstegn, nedsat fysisk funktionsniveau og underernæring sammenfatning af anbefalinger. 6 Regeringen (december 2011), National handlingsplan for den ældre medicinske patient, samt Sundhedsstyrelsen (2011), Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan. Side 12 af 36

14 Sundhedsstrategiens prioriterede indsatser for Nedenfor oplistes i vilkårlig rækkefølge sundhedsstrategiens prioriterede indsatser (jf. Tabel 1). Angivelserne /Middel/Lav i yderste højre spalte angiver administrationens faglige anbefaling og vurdering af i hvilken grad indsatsen skal prioriteres. Økonomi og ressourcetræk Indsatserne vil som udgangspunkt kunne igangsættes indenfor nuværende økonomiske ramme til Sundhedsfremme og forebyggelse (sundhedsstrategien) via en prioritering af indsatserne og midlerne. Nogle af indsatserne kan integreres i kerneopgaven og forudsætter at personaleressourcer kan findes indenfor den eksisterende ramme i de respektive forvaltningsområder, afdelinger og intuitioner. For andre indsatser, forudsættes ekstra tilførsel af ressourcer til områderne fra sundhedsstrategiens budget. Forebyggelsesområdet har en central rolle ift. at understøtte implementeringen af indsatserne på tværs i organisationen. Såfremt personaleressourcer til de enkelte tiltag ikke findes i de respektive områder, som indsatsen vedrører, bidrager forebyggelseskonsulenten og evt. sundhedskoordinator til implementeringen i det omfang, som kapaciteten rækker. Endelig kan der søges ekstern finansiering/ medfinansiering af tiltag. Side 13 af 36

15 SOLRØD KOMMUNE Tabel 1: Sundhedsstrategiens prioriterede indsatser for årene Nr. Indsats Beskrivelse Ressourcetræk/ Økonomi Aktør og forventet/mulig igangsættelse Prio. Børn og unge samt familier 1. Graviditetsbesøg af sundhedsplejerske mhp. tidlig opsporing. Besøget tilpasses den enkelte families behov og kan omhandle vejledning ift. trivsel og mental sundhed, overvægt, tobak og alkohol mv. Graviditetsbesøg kan medvirke til tidlig opsporing af fx misbrug, psykisk sårbarhed m.m., hvor en tidlig indsats er central for barnets udvikling og familien. - 1½ shpl. time pr. antal gravide ca. 165 /år Svarende til 0,15 stilling(250 timer), årligt = kr. - Timer til udvikling af konceptet: 5 shpl. timer pr. 7 shpl. = kr. Opstart, i alt kr. Sundhedsplejen (3. kvartal 2015) Årlig drift, i alt kr. 2. Screening for fødselsdepression hos fædre Gotlands screening ca. 8 uger efter fødsel. Tilbydes samtidig med det almindelige 2.måneders besøg, hvor fædre vil blive opfordret til at være hjemme. Screening af fædre anbefales af SST. Opfølgning efter behov. - Ca. 0,5 time ekstra pr. besøg ca. 200 børn/år (110 timer) = kr. - Timer til forberedelse og opfølgning indeholdt i overstående, da det forventes at nogle fædre vil fravælge screeningstilbuddet. Sundhedsplejen (2. kvartal 2015) Middel Årligt, i alt kr.

16 Nr. Indsats Beskrivelse Ressourcetræk/ Økonomi 3. Førskolebesøg af sundhedsplejerske ved 3½ år Besøg tager udgangspunkt i familiens behov og kan omhandle familieliv, konflikter, livsstil (kost, bevægelse, søvn etc.) og generel trivsel. - Ca.1½ shpl. time pr barn, pr. årgang ca. 200 børn /år. Svarende til ca. 0,21 stilling (350 timer) = kr. Aktør og forventet/mulig igangsættelse Sundhedsplejen (2. halvår 2015) Prio. Sundplejens anbefaling af 3½ års besøg udspringer bl.a. af erfaringerne fra Vækstprofil-projektet 7, hvor forholdsvis mange forældre fravalgte de opfølgende livsstilsbesøg, som de fik tilbudt hvis deres barn var overvægtigt. Ved i stedet at tilbyde besøg til samtlige småbørnsfamilier undgås stigmatisering af børn med overvægt og deres familier. Med denne tilgang vil sundhedsplejen kunne nå bredere ud med tidlig opsporing af dårlig trivsel og uhensigtsmæssige vaner, som bl.a. kan føre til overvægt. Opfølgende besøg hos familier, hvor der ved 3½ års besøget konstateres en uhensigtsmæssig vægtudvikling eller ved andre problematikker, såsom mistrivsel. Vejledning i livstilsændringer samt fysisk og mental sundhed med udgangspunkt i barnets og familiens ressourcer. Opfølgning er lovpligtig, hvis der er konstateret problemer. - Samt til udgifter til opfølgning jf. nedenstående tiltag. - Timer til udvikling af konceptet: 8 shpl. timer pr. 7 shpl. = kr. Opstart, i alt kr. Årlig drift, i alt kr. 4. Tilbud om opfølgende besøg hos familier, hvor der er konstateret en problematik Det må forventes at ca. 20 % af de 200 børn / år vil have behov for et til to yderligere besøg som opfølgning på fundne problematikker 1½ shpl time til 40 familier / år (60 timer)= kr. Årligt, i alt kr. Sundhedsplejen (2. halvår 2015) 7 Vækstprofil-projektet er et forebyggende projekt, der blev gennemført i 2013, hvor der blevet lavet vækstprofil på de 2- og 4-årige børn i kommunen og fulgt op med tilbud om livsstilsbesøg. 2,8 % af de 4-årige blev målt til at være overvægtige. Der blev ved afslutning af projektet udarbejdet en evalueringsrapport, som også indeholder anbefalinger for det fremadrettede arbejde med forebyggelse af overvægt. Solrød Kommune (feb. 2014), Vækstprofil og opfølgende livsstilsbesøg for 2- og 4-årige børn i Solrød Kommune. Side 15 af 36

17 Nr. Indsats Beskrivelse Ressourcetræk/ Økonomi 5. Systematisering og udvidelse af sundhedsplejens konsulentfunktion i dagtilbud og evt. skoler. 6. Tilbud til skoleelever med overvægtsproblemer. Vejledning og oplysende aktivitet om hygiejne, kost og overvægt, bevægelse og motorik, kroniske/smitsomme sygdomme. Sundplejen har pt. 4. timer pr. institution/ året men tilbud kunne udvides efter behov ift. at sætte yderligere ind med tidlig forebyggelse. Koncept med udgangspunkt i SSTs anbefaling om Tilbud til skolebørn med moderat overvægt. Forældre med børn i de mindre klasser har efterspurgt et tilbud rettet overvægt, da tilbud hidtil kun har dækket 6-9. klasse. Tilbud kan udvides til at omfatte alle skoleelever, hvor sundhedsplejen opretter hold efterhånden som der er ledig kapacitet og tilpasset forskellige aldersgrupper. Generelt meget tidskrævende tilbud, afhængig af valgte koncept. -20 timer ekstra om året som udgangspunkt, men afhængig af efterspørgslen og indsatsens størrelse= kr. Årligt, i alt kr. Estimerede udgifter til gennemførsel. Der anbefales at køre min. 2 hold årligt. Kontakttimer pr. hold: 12 mødegange a 3 timer for 2 shpl (72 timer), forsamtale med 10 elever og forældre x 2 timer for 1 shpl (20 timer) samt forældremøder, 3 gange a 3 timer for 2 shpl til forældremøder (18 timer): I alt 110 timer pr. hold Forberedelse og administration: 5 timer / uge i 46 uger/året: I alt 230 timer for 2-4 hold. Aktør og forventet/mulig igangsættelse Sundhedsplejen (2015) Sundhedsplejen (2. halvår 2015) Prio. Lav - I alt for 2 hold til kontakt og adm. mv.: 450 timer/ år samlet = ca. 0, 27 stilling = kr. (Udgift til ekstra hold: 110 timer pr. hold. = kr.) - Timer til videreudvikling af konceptet: 8 shpl. timer pr. 7 shpl. = kr. Opstart, i alt kr. Årlig drift, i alt kr. (samt evt. udgifter til ekstra hold) Side 16 af 36

18 Nr. Indsats Beskrivelse Ressourcetræk/ Økonomi 7. Undervisning i 3. klasse om social trivsel og kammeratskab. Klasseundervisningen sætter fokus på mental sundhed og koordineres med SSP og deres tilbud til 3.-5.klasse om at få målt klassens trivsel med oplæg om konflikter og konfliktløsningsmodeller. -6 shpl. timer pr antal 3 klasser pr år ca. 14 klasser. Svarende til 0,05 stilling (84 timer) = kr. -Timer til udvikling af konceptet: 8 shpl. timer pr. 7 shpl. = kr. Aktør og forventet/mulig igangsættelse Sundhedsplejen SSP (2. halvår 2015) Prio. Opstart, i alt kr. Årlig drift, i alt kr. 8 Undervisning i 6. klasse trivsel og mental sundhed Klasseundervisning, der skal medvirke til øget trivsel i skolen. (Videreførelse af det udv. sundhedseksperimentarium fra forrige sundhedsstrategi.) - 6 shpl timer pr. klasse. ca. 14 klasser om året Svarende til 0,05 stilling (84 timer) = kr. - Timer til videreudvikling af konceptet: 6 shpl. timer pr. 7 shpl. = kr. Sundhedsplejen (2. halvår 2015) Opstart, i alt kr. Årlig drift, i alt kr. 9 Undervisning i 8.- eller 9. klasse seksuel sundhed, prævention, mental sundhed. Klasseundervisning om seksuelt sundhed, hvor der også fokuseres på handlekompetencer og grænsesætning. Skoleområdet har, på baggrund af Ungeprofil 2014, foreslået presset til sex eller seksuelle handlinger som et af opmærksomhedsområde. Konceptet vil blive vurderet ift. resultaterne af Ungeprofil 2014 og evt. inddragelse af eksterne samarbejdspartnere med ung-til- unge metode, fx Sexekspressen. (Justeret videreførelse af det udv. Sundhedseksperimentarium.) - 6 shpl timer pr. klasse. ca. 14 klasser om året Svarende til 0,05 stilling (84 timer) = kr. - Evt. udgifter til inddragelse af ekstern aktør, ca. 600 kr. pr. klasse = kr. - Timer til videreudvikling af konceptet: 6 shpl. timer pr. 7 shpl. = kr. Opstart, i alt kr. Årlig drift, i alt kr. Sundhedsplejen (2. halvår 2015) Side 17 af 36

19 Nr. Indsats Beskrivelse Ressourcetræk/ Økonomi 10 Sundhedskoordinatorfunktion til understøttelse af indsatser i sundhedsplejen og tværgående Udvikling, planlægning samt koordinering af indsatserne i regi af sundhedsplejen og tværgående opfølgning og evaluering mv. (Eksisterende projektprojektstilling udløber ) (Om og i hvilken omfang, der er behov for funktionen kan først estimeres når endelig strategi foreligger. Da kan forebyggelseskonsulenten og Sundhedsplejen udarbejde projektbeskrivelser samt konkretisere behovet for funktionen med angivelse af hvilke opgaver den skal løse fremadrettet.) Ca. 0,40 stilling (670 timer) til akademisk medarb. /shpl = kr. Alternativt Ca. 0,21 stilling (350 timer) til akademisk medarb./ shpl = kr. Timebehovet afhænger af antallet af indsatser, som skal implementeres i regi af hhv. Sundhedsplejen, SSP og Forebyggelse. Forebyggelsesområdet kan i et vist omgang varetage nogle af opgaverne med de nuværende personaleressourcer. Aktør og forventet/mulig igangsættelse Sundhedsplejen (2015) Prio. / middel Årligt, i alt kr. 11 Tilbud til børn i mistrivsel og opkvalificering af nøglepersoner Gruppetilbud til udsatte børn og unge der er i generel mistrivsel. Det kan vise sig ved f.eks. tristhed, ensomhedsfølelse, lavt selvværd og isolation fra fællesskabet. Tilbuddet skal bidrage til at øge børnenes trivsel og mestringsevne, samt sekundært deres indlæringsevne. Gruppelederuddannelse: kr. Tidsforbrug - 2 gruppeledere: gnsn. 2 timer/ugen pr. gruppeleder, årligt: kr. Opkvalificering af nøglepersoner, årligt: kr. Familieafsnittet (2./3. kvartal 2015) Kurser og temaeftermiddage for udpegede nøglepersoner / frontpersonale i dagtilbud, skoler mv., således at de opnår opkvalificering i forhold til at opspore og håndtere mistrivsel mv. Uddannelse, i alt kr. (Justeret og udvidet videreførelse af projekt børn i misbrugsfamilier) Årlig drift, i alt kr. Side 18 af 36

20 Nr. Indsats Beskrivelse Ressourcetræk/ Økonomi 12 Åben rådgivning for familier 13 Trivsel og antimobning i daginstitutioner og SFO Åben telefonrådgivning og elektronisk brevkasse for familier med børn i institutionsalderen. Den bemandes på skift, en time dagligt, af en sundhedsplejerske og PPR psykolog. Rådgiver kan efter behov involvere andre faggrupper eller viderehenvise. Gennem vejledning om bl.a. grænsesætning/opdragelse, sundhed og trivsel, skal rådgivningen medvirke til at forebygge en uhensigtsmæssig udvikling hos barnet. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) vurderer, at nogle af de problematikker, som PPR arbejder med hos børn, såsom adfærdsforstyrrelser mv. i nogen grad kan afhjælpes ved tidlig indgriben. Rådgivningen evalueres efter fx 3 måneder og tilpasses efter behov. Udviklingsprojekt, der skal afdække mulighederne/behovet for yderligere fælles eller institutionsspecifik indsats på området, eksempelvis om der skal indføres et anti-mobbe koncept, såsom Fri for Mobberi, som forskningen peger på har gavnlige effekter på børnenes relationer. Generelt er der i forvejen meget opmærksomhed på trivsel og børnenes relationer i et igangværende kompetenceforløb. Personaleressourcer: 5 timer/ ugen a ca. 300 kr. i 40 uger, årligt= kr. Årligt, i alt kr. Personaleressourcer skal findes i egen organisation. Materiale og uddannelse: Fri for Mobberi Børnehavekuffert med materiale til 25 børn samt instruktørkursus for 2 personer: 2570 kr. ex. moms. Samlet udgift afhænger af antallet af interesserede institutioner. Ved 10 stk. kufferter mv.= kr. I alt kr. Aktør og forventet/mulig igangsættelse PPR Sundhedsplejen (3.kvartal 2015) (2015/2016) Prio. Udgifter til PR-materiale findes i egen organisation. Middel Skole- og dagtilbud Middel Side 19 af 36

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed Side 0 af 36 Indhold Indledning... 2 Sundhedsstrategiens opbygning... 2 Hvad omfatter Sundhedsstrategien?... 2 Solrød Kommunes Sundhedspolitik...

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Program Er der styr på hygiejnen? Odense den 25.2.2014 Forebyggelsespakken om 10:00 Velkomst og introduktion til dagen og morgenkaffe

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013

Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013 Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013 Sundhedsstyrelsen har udviklet en række forebyggelsespakker,

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner

Frokostordninger i daginstitutioner Frokostordninger i daginstitutioner - Hvordan spiller de ind i kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse Konference. Børnehaven som læringsrum for sundhed & maddannelse - fra evidens til forandring.

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Sundhedspolitik 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Derfor en sundhedspolitik... 3 Hvad er sundhed?... 3 Det omfatter sundhedspolitikken... 4 Borgerrettet og patientrettet

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

Indledning. Strategi og handleplan for fysisk aktivitet har følgende langsigtede mål: o o o

Indledning. Strategi og handleplan for fysisk aktivitet har følgende langsigtede mål: o o o 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Handleplan 2017 2018 Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Beskrivelse af indsats (Overordnet beskrivelse

Læs mere

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik (billeder og layout tilføjes senere) Side 1 af 14 Forord Sundhed er mere end gulerødder og løbeture sundhed handler om trivsel og om at kunne leve og

Læs mere

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014 Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Hvad virker? Den 17. november 2014 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL De syv anbefalinger 1. Fælles mål og indsatser

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER

SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER Styrkelse af forebyggelses og sundhedsfremmeindsatsen i kommunen SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER IMPLEMENTERINGSPLAN REBILD KOMMUNE Side 1 af 5 Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk

Læs mere

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Vi skal sætte ind nu Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Indledning Borgere med kronisk sygdom er en særlig udfordring på sundhedsområdet, og herunder udgør diabetes en stor og stigende

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMSAH Koordineret med: Sagsnr.: 1609031

Læs mere

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN SEMINARRUNDE 7 UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Eva Michelle Burchard Specialkonsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL 24. Oktober 2017 Arrangør: Danske Ældreråd Hvad er på programmet? Den sundhedspolitiske

Læs mere

Sundhed i Gentofte. - Borgerrettet forebyggelse

Sundhed i Gentofte. - Borgerrettet forebyggelse Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse 2017-2024 2 Indholdsfortegnelse Nye veje til borgerrettet forebyggelse 3 Borgerrettet forebyggelse 4 Vision 5 Sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune 6 Fra

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Forord. - Sundhed er en fælles opgave sundhed skaber vi sammen - Sundhed er en fælles opgave alle forventes at tage ansvar

Forord. - Sundhed er en fælles opgave sundhed skaber vi sammen - Sundhed er en fælles opgave alle forventes at tage ansvar Forord Ruth Lauridsen, Socialudvalgsformand Billund Kommune ønsker, at sundhed bliver mangfoldigt og med en klar politik om, at sundhed tænkes ind i arbejdsgange, beslutninger og nye tiltag. Sundhedstankegangen

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune 2011-2014 INDHOLD 2 Forord 3 Visioner og værdier 4 Udfordringer 5 Sundhed - en helhedsorienteret indsats 6 Sådan når vi målet 8 Implementering, evaluering

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er:

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er: Sunde borgere nære tilbud Greve Kommunes Sundhedspolitik 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvor sætter vi ind?... 4 Tema 1: Sunde borgere, der trives... 5 Tema 2: Den vigtige indsats - når vi er

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra Resumé Sundhedsstyrelsen har i perioden fra juni 2012 til december 2013 udgivet i alt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde. Formålet med

Læs mere

Mental sundhed. Niels Sandø Specialkonsulent

Mental sundhed. Niels Sandø Specialkonsulent Mental sundhed Niels Sandø Specialkonsulent Hvad er mental sundhed Mental sundhed er mere end fraværet af psykisk sygdom. At opleve at have det godt At fungere godt i hverdagen. WHO-definition: Mental

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Aftale om puljen til den borgerrettede forebyggelse på FL 2015

Aftale om puljen til den borgerrettede forebyggelse på FL 2015 Regeringen 22. april 2015 Socialistisk Folkeparti Enhedslisten Aftale om puljen til den borgerrettede forebyggelse på FL 2015 I aftalen for finansloven 2015 blev regeringen, SF og EL enige om at prioritere

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitik

Udkast til Sundhedspolitik Ringsted Kommune Udkast til Sundhedspolitik Udkast januar 2017 Udkast til Sundhedspolitik Indhold Indledning... 2 Politikkens opbygning... 3 Gennemgående værdier... 4 Samskabelse... 4 Lighed i sundhed...

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

N O T A T Sag nr. 08/2538 Dokumentnr /13. En sund befolkning

N O T A T Sag nr. 08/2538 Dokumentnr /13. En sund befolkning N O T A T En sund befolkning 15-03-2013 Sag nr. 08/2538 Dokumentnr. 10904/13 I dette notat præsenteres regionernes bidrag til at øge danskerne middellevetid gennem en målrettet indsats mod de mest udsatte

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI. En ressourceorienteret tilgang i samarbejdet med borgere - i alle aldre og livssituationer.

SUNDHEDSSTRATEGI. En ressourceorienteret tilgang i samarbejdet med borgere - i alle aldre og livssituationer. 1. Den mentale trivsel styrkes Den mentale trivsel styrkes SUNDHEDSSTRATEGI At være i mental trivsel betyder, at den enkelte borger barn som voksen - kan udfolde sine evner, håndtere dagligdagens udfordringer

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2015-2018 Borgmesterens forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Opdateret maj 2015 2 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik Forord I Fredericia vil vi sundhed med alle. Det betyder, at alle borgere skal have mulighed

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse)

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) I Holbæk Kommune skal det være nemt at leve sundt, og træffe sunde valg i hverdagen. Det vil Holbæk Kommune gøre til virkelighed på arbejdspladser,

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Sundhedspoli sk strategi år 2016 2019

Sundhedspoli sk strategi år 2016 2019 Sundhedspolisk strategi år 2016 2019 FORORD At være sund er en væsentlig forudsætning for at leve det liv, som man ønsker sig. Faxe Kommunes sætter derfor Sundhed højt på dagsordenen. Vi har de sidste

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Sammen om sundhed - mere af det der virker

Sammen om sundhed - mere af det der virker Sammen om sundhed - mere af det der virker Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Indholdsfortegnelse Forord 3 Fakta om aarhusianernes sundhed 4 Indledning 5 Kommunen har alle muligheder for at skabe

Læs mere

Forebyggelsespakke Overvægt

Forebyggelsespakke Overvægt Forebyggelsespakke Overvægt Oplæg for Sund By Netværket 12. september 2013 Sundhedsstyrelsen Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Tatjana Hejgaard thv@sst.dk Baggrund hvorfor skal overvægt forebygges?

Læs mere

BYRÅDET. sundhedspolitik. netværksdannelse og social kapital sundhed på. kost fysisk aktivitet socialt udsatte

BYRÅDET. sundhedspolitik. netværksdannelse og social kapital sundhed på. kost fysisk aktivitet socialt udsatte BYRÅDET sundhedspolitik kost fysisk aktivitet socialt udsatte netværksdannelse og social kapital sundhed på arbejdspladsen Forord Det er en stor glæde at præsentere Sundhedspolitik for Odsherred Kommune.

Læs mere

Også blandt børn og unge er der store udfordringer relateret til mental sundhed. Vidensråd for

Også blandt børn og unge er der store udfordringer relateret til mental sundhed. Vidensråd for Sagsfremstilling vedr. Forebyggelsesindsatsen til fremme af mental sundhed Sundheds- og Omsorgsudvalget for på sit møde den 4. maj 2015 nedenstående status til orientering. På udvalgsmødet den 3. juni

Læs mere

KL S UDSPIL OM SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE. Forebyggelse for fremtiden KL-UDSPIL FOREBYGGELSE FOR FREMTIDEN - SAMLING AF ANBEFALINGER

KL S UDSPIL OM SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE. Forebyggelse for fremtiden KL-UDSPIL FOREBYGGELSE FOR FREMTIDEN - SAMLING AF ANBEFALINGER KL S UDSPIL OM SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE Forord JANUAR 2018 1 KL-UDSPIL FOREBYGGELSE FOR FREMTIDEN - SAMLING AF ANBEFALINGER 2 Indledning KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 kl@kl.dk

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker

Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker Temadag Region Syddanmark, Middelfart 14. marts 2014 Konsulent Lisbeth Holm Olsen Forebyggelsespakkerne: Et redskab til at nå målene En samling af de

Læs mere

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013.

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013. Opfølgningsredegørelse i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2013 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt

Læs mere