GI - BRUGEROPSUM / SUP BR. RGB APRIL 91 BREV FRA OG TIL P, 3 STK - NY ROD I RGB / RGB OKT 91. I n 1 DIGTE TIL U / SUP.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GI - BRUGEROPSUM / SUP BR. RGB APRIL 91 BREV FRA OG TIL P, 3 STK - NY ROD I RGB / RGB OKT 91. I n 1 DIGTE TIL U / SUP."

Transkript

1 m FAGUGE NOTER FORL0BSBESTEBHEISE VEDR. D / REF BR. RGB JAN 86 UDTXUISE VEDR. KOLLEGIEPUU>C / BR. RGB MARTS 87 AT ARBEJDE LIVSHISTORISK / SUP GR. OKT 86 SELVTILUDSGRUPPEN I RGB - HEJ INGE / REP BR. RGB OKT 87 OM GRUPPER - NOTER VEDR SELVTILLIDSGRUPPEN / REF BR. RGB OKT 87 SELVTILUDSGRUPPEN I RGB / REF BR. RGB NOV 87 REF PRA SBLVTILLIDSGRUPPEN /< REF RR. RGB NOV 87 REF FRA SELVTILUDSGRUPPEN / REF BR. RGB DEC 87 - REF FRA SELVTILUDSGRUPPEN / REP BR. RGB JAN 88 REF PRA SBLVTTILIDSGRDPPEN / REF BR. RGB PEB 88 MUDDER, SPLITTEISE OG PRIVAT UDKÆNGNING / RGB PEB 88 Xgl<E HY - NOGET TRUER. HVAD? / SEP 88 KaRE SUPGRUPPE - GRUPPETEIULPI / BREV PEB 89 PROBLPULFRLARINGSGRUPPPN - EN OPSUHMERING / SUP BR. FEB 89 M.B.SAGEN - NORDVANG + SOC.FORVALTNINGEN / SUP BR. RGB SOMMER 89 OPSTART BRUGERFORL0B - KONFLIKT S, I, K, 3 STK / SUP EFTERSOM 89 HEJ J0RN - KONFLIKTER / SUP. RGB OKT 89 SUSAN VgRDIER / FAG.BREV JAN 90 ET SVAR SUSAN / FAG.BREY OKT 90. CHARlØ3Tl'E - EMPATI / FAG.BREV JAN 90 DORTE - ARTIKREL FEEDBACK / FAG.BREV JAN 90 UDTALELSE VEDR JD / SUP BR. RGB JUNI 89 UDTALELSE JD / SUP.BR. RGB JAN 90. OPSUM BRUGERFORi0B H. / SUP BR. RGB JUNI 90 UDTALELSE VEDR. MI / SUP. BR. RGB AUG 90 ERKLERING FOR U1 / SUP BR. RGB AUG 91 OPSUM TIL CA / SUP. BVR. RGB DEC 88 ERiUÆRING CA / APRIL 89 UDTALELSE TIL PSYKIATER / SUP BR. RGB NOV 89 BREV CA - EN KONFLIKT / SUP BR. RGB JAN 91. BRUGERBREY SI / SUP BR. RGB JAN 91 S - NY BRUGER I RGB / SOP.GR. RGB FEB 91 OPSUMMERINGSNOTER TIL S / SUP BR. RGB FEB 91 GI - BRUGEROPSUM / SUP BR. RGB APRIL 91 FORi0BSUOTER HA / SUP.BR. RGB JAN 91 FORi0BSNOTER VEDR P GANGE 2 / CUP. BR. RGB JAN 91 OPS-INGSNOTER TIL C - NR.4 OG 5 / APRIL 91 DET VANDRENDE HERBERG - EN DISPOSITION / RGB SEP 92 INDSTIK: KRYPTIK, SKRIG, PSYKOFARMACA, BRFV A / OKT 91 I n BREV FRA OG TIL P, 3 STK - NY ROD I RGB / RGB OKT 91 1 DIGTE TIL U / SUP. BR EPTERAR 91 I OPSUMMERING/ERKLRRING I TILPÆLDET I GANGE 3 / TILPÆLDET J - TO SUPGRUPPER / MARTS 92 EN BRUGERPROBLEMSTILLING V. gange 4 UDTALELSE TIL J. / BR. SUP MARTS 92 U0GLB m R INDDELING: / BR.SUP MARTS 92 Dl- : FAGPOLITIK (faglrid, p&, Studenterhuset, Psykolog Foreningen, Socialistisk Forum, Kritisk Psykologisk Forum, div org. I m- : mipsy-mtilm AT BESTEM- Al: m SIG SAM- PUNDSMÆS- HISTO- A2: RIEN STARTER I F1- : EhERNE SKRIFTER 7

2 Rddgivningsgruppen REGNBUEN Studenterhuset Kabmagergade 52, I 1150 Kabenhavn K l l TIL AMALIEGADE KOBENHAVN K. l l I 'i L Som psykolog i rddgi r jeg aktuelt med i at statte op om en forbedring af livsbetingelser. Det gælder dels af isse for snart 5 Ar siden, hvor meget alene med sin con, en forandringssituation, idet hun kun har været i landet en vis drrække; - Og det gælder dels statte til at fd skabt nogle sociale betingelser, der ikke hele tiden karer ~ ~ressourcemæssigt ned. J e r en person med et stort menneskeligt engagement og en faglig dygtighed indenfor sit fag, der rækker langt her ud over; men det er ogsd mit indtryk, at der som falge heraf bliver trukket meget store veksler pi hende; og at hun derfor konstant karer p& kanten af en udbrændthedstilstand. Hun fdr aldrig rigtig mulighed for at reetablere sine ressoucer fra grunden af. Mine muligheder er at arbejde for at finde eventuelt ubrugte t8porer18i dagligdagen, samt nye handlemuligheder, der hen ad vejen kan skubbe presset tilba e; men det vil ogsd være en stor personlig statte, hvis J d g i v e muligheder for sammen med sin son at kunne rejse hjem og bescage sit land, og dermed blive mere klar over, hvad og hvilke ressourcer hun og de vokser i kraft af. Kalle Birck-Madsen RBdgivningsgruppen REGNBUEN Kobmagergade Kbh. K,

3 Kære Anne og Morten. Jeg vil hermed sige tak for de positive ting radgivningsforl0bet har givet mig. De dailige ting hverken kan eller vil jeg forholde mig til på det abstrakte niveau I tilbyder. Jeg kan ikke genfinde mig selv som et menneske i mit eget liv. Jeres lange sætninger og flere dorsklelige ord gor mig mere forvirret, eiid det giver mig lyst til at se jer igen Jeres forslag om at inddrage supervisionsgruppen, bryder jeg mig ikke om Jeg har en underlig folelse af ikke at være blevet set af jer, som om I ikke har lært særlig meget af mig at kende. De to sidste mder i radgivningcforlobet og indholdet af jeres brev blokerer for min mulighed for at være i min egeli vmcn i de konkrete ting, jcg laver i riuri hverdag. Min giæde og lyst til at lwe forsrincicr. Jeg havner i en glasklokke der hedder venstre hjerneskal som beskyttelse. Det griber adekggende ind i mit forhold til andre mennesker og jeg mister gl~den ved mit arbejde. Jeg har brug for at være i mine folelser og i min krop. Teoretiske analyser mangler jeg ikke. Jeg kan dem tii overflod. Jcc 11ar aldrig oplevet, at jeg blev istand til at tage mine konkrete skridt videre i min hverdag ved hjælp af en wcet abstrnk bevidsthed og viden om mig selv. Derimod at formulere mine egne ord - at skrive min egen historie som den ser ud for mig med mine helt konkrete ord, som ingen andre kender 11ar vist mig vejen til at tage mere hand om mig selv. Vist niic vejen til livet, meli~licd overfor nune egne begrænsninger og en begynde~icic Luiitkt med livskrafteri. Jeg ansker ikke videre kontakt fr.] jcrcs side, det er helt enkclt for risiknivlclt for mig. ~ a det ' godt!

4 Regnbuen 26/ Kære V_ Vi ventede pi dig i gir og sad ogsi med, at du nok ikke dukkede op. Det gjorde du sa heller ikke. Det er OK. Du har dine grunde. Men grunde ed ogsi vurderes i forhold deres relevans som lssning/ikke-linning af et eller flere givne problemstillinger. Vi kender som sagt ikke netop dine grunde for hverken at melde afbud eller ikke komme. Men du skal fi vores overvejelser over, hvad der kan være pi spil i den særlige arbejdsproces, vi i snart fem mineder har involveret os i. Hibet er at det kan stette dig i at fi mere greb om, hvad du g0r med det svære i dit liv. NU er du miske allerede stiet af. Vi kan hare dig sige, at det svere er noget vi fra ridgiverside stir i, og næsten ogsi at vi er producenter af sværheder i dit liv. Og det er rigtigt nok, men kun pi den ene side. Den anden side er, at du er tridt ind i en rddgivningssammenhæng, fordi du stir med noget, du ikke selv med dine hidtidige arbejdsredskaber har kunnet trænge tilbage eller gare dig fri af. Vi skal kalde dette begrænsende for en "givet fremmedbestemthed", hvis art det si har været et fælles anliggende at overvinde, dvs lægge bag sig. ~ d rman gir ind i et problemarbejde omkring sig selv - lige meget hvor specifik ens milforestilling er - si vil man ogsi i sagens natur mede dette fremedbestemte i selve virksomheden herom - med mindre man forestiller sig en ren teknisk losning. Dette sidste har du ikke kunnet f& fra vores side, og her har vi si ogsi en ideologisk enighed omkring en kritisk psykologisk indfaldsvinkel. Det du derfor har kunnet f& er bidrag til, sammen, at udvikle en forstielse af, hvilken art fremmedbestemthed, det kan handle om at blive subjekt for. Dette kræver, at vi fra ridgiverside kan gribe kooperationen imellem os som den egentlige problemopstiller og -udvikler. Og det kræver af en bruger, at vedkommende kan og vil gd med ind i en udforskning af sit liv som medforsker odring afklaring af subjektive handlegrunde, betydningsog handlesammenhænge, samt objektivt bestemte historiske livsbetingelser. I en ridgivningssammenhæng er det endvidere en opgave fra ridgiverside at være særlig producent af, at en medforskerfunktion ogsd kan gribes som handlemulighed. Det er altsi ikke en brugers eget 'private' ansvar at komme i den tilstand at turde turde dette, omend det heller ikke kun er ridgivers: det er et "vores". I dette stir ridgiversiden med den særlige opgave at skulle varetage den andens lonssiqtede interesser, ikke hen over hovedet pi den anden, men til lsbende debat og udvikling. og endvidere: uden focus pi dette langsigtede vil det heller ikke være muligt i det konkrete "nu" at kunne vurdere, hvordan der skal arbejdes videre og ihvilken retning. Desuden er konflikter heller ikke til at tage, nimme eller fastholde, hvis der ikke ogsi i nu'et tænkes ud over det fra ridgiversiden. Fx: at holde fast i en konflikt er smertefyldt, og hvordan tillade sig denne smerteproblematik ogsi hos den anden, hvis der ikke er en dybere, dvs langsigtet mening, i at være ved det. Det gælder ogsi, at nir man stir i en konfliktsituation, si er den mdde man tænker og feler om problemet pi, selv en del af samme. Idet du ikke fra vores side er blevet medt med en diagnostisk ind- faldsvinkel, men med stadige forssg pi (mere specifikke) sociale problembestemmelser, for netop at ni, kontakte og gribe netop dét, der kunne stille sig i vejen i dit livs udvikling, sd md du være opmærksom pi, at du som person kommer mere og mere ind i synsfeltet, dvs hvordan du subjektivt bearbejder dine givne grunde, betydningsstrukturer og betingelser. Lige sd siger vores; forsag p& problembestemmelser, og de svar som. processen herom kaster tilbage til os, bade af positiv og negativ art, noget særligt om det problem, der fælles seges et arbejde omkring. Selve egenarten af vores proces siger altsd noget relevant og væsentligt om, hvad det er for et problem vi ssger at bevæge. Klarhed herover bidrager derfor til indkredsning af det. der er pi tale. Fra starten af, dvs efter at vi fik dit oplæg til ferste gang, introdu- cerede vi aksen subjektagtighed/objektgjorthed. Og dette som et alternativ til sammensmeltning/adskilthed. Vi oplevede at du blev lettet over dette, hvad vi finder begrundet i, at der er udviklings- muligheder i den farste. ikke i den anden. Alle senere problembe- stemmelser er ogsi konkretiseringer heraf. Niwnes skal særligt aksen: at invadere/blive invaderet af andre. Denne synes nemlig at udgere en mellmfomimellemsubjektagtighed/objektgjorthedogsamensmeltning/a- dskilthed, netop i kraft af at den sætter individuel focus pd. hvad der sker mellem dig og andre soin et &xigd&u- og derned muligt udvikleligt - forhold. Det er også her, at vi får en interessesnak. for netop focus pi afklaring af. hvacl at gsre sammen, hvad kan vi sammen, hvad vil jeg, hvad vil jeg ikke, kan medfare, at det kan blive muligt at made andre/hinanden pi selve grænsen, hvor r,ersonlise liv udveksler sig med hinanden - fremfor simpel gentagelse af instrumentalismer. Med invasions-problemstillingerer vi egentlig ogsi pi vej direkte mod din gamle problembestemmelse vedr sammensmeltning og adskillelse, idet en interessesnak p& dit livs prmisser også inddrager, hvad din interesse mere konkret er og kan være i forholdet til andre, men ogsi i forhold til selve ridgivriingsprocessen. Du begynder nu - vores oplevelse - at agere, mere end kun reagere p& pivirkninger udefra eller indefra. Det gir strygende for dig, og alligevel er det som mangler der en "rest". Og det er ogsi nu. at der begynder at komme konfliktmateriale frem mellem os i selve ridgivningsprocessen. Særlig manifest bliver dette i forbindelse med brugerrddet og din indgden heri. Og konfliktmaterialet bliver nu ibenlyst. Der stilles fra vores side spsrgsmal til, om du er synlig for dig selv i din interessevaretagelse, hvad der - vores oplevelse - virker chokkerende pi dig. Det er også nu - vores bestemmelse - at relationen mellem os og dig begynder at-aptage en mere markeret og dermed mere gribelig form. Nemlig at vores ridgiver/bruger-relation selv har antaget karakter af en occilation mellem forsag p& sammensmeltning og undgdelse af adskilthed. Vores kooperation om dig i din livssituation hviler her pd en knivsæg. Og mao: din oprindelige gamle problembestemelse er nu manifest til stede som virksomhedsform i ridgivningssituationen. Dette sidste er ikke overraskende for os, for selvfelgelig md vi ogsi sammen mede netop det svere, soja alt drejer sig om. Hvordan ellers bruge situationen til at bevqe det? Nu begynder ogsd det egentligt svære for os, for en reel forandring, dvs overflsdigg0relse. af det, kræver ogsd, at der er de nmdvendige udviklingsforudsltninger til stede eller indenfor rækkevidde. Her kræver du af os, at du fortsat skal kunne fungere som hidtil rundt j. dit arbejds;næssige og sociale liv. Svaret fra os er det allerede sagte om den særlige forpligtigelse overfor langsigtede menneskelige interesser. Heri ligger ikke, at du u gi under med din dagligdag, for at disse interesser kan fastholdes, men kun at der mi freirskaffes midler til selve nsdvendingen af situationen, si der ikke sker en fortsat undgdelse af problemet heri. Denne opgave smgte vi at Isse, d., den blev klar for os. Og en vesentlig

5 ~~~~~~ forhindring for at en sidan nedvending kunne finde sted fandt vi i een, fra vores side underprioriteret, arbejdsgenstand: at nar man star presset, skal leve op til alverden, ogsi til det man selv sætter i værk for at lese alverden, si træder man meget ind i at matte sikre sit liv ved at soge kontrol over, ikke bare betingelserne, men ogsi over sine relationer til andre mennesker, samt over de andre mennesker i sig selv - for netop ved at kunne styre andre kan man forestille sig at fa den luft og det frirum til, at man pd langt sigt kan trænge sit pres tilbage og dermed komme ind/ned i sit liv igen. Vi vil kritisere os selv for, allerede fra starten af, at have ladet os styre af din afvisning af, at kontrol-aspektet har en mulig særlig betydning for dig i din livsbemestring, der ikke kun er af positiv karakter. Det er ndr kontrol-aspektet antager selvstændiggjort karakter, hvad det ger, nir en foregrebet trussel pi udleverethed til væsentlige omverdensforhold ikke aktivt kan imedegis, at det også kan komme til at std i vejen for forandring af det problematiske - og det netop fordi det lammer evnen til at tænke indad og lade sig berere/bevæqe af bare det, der er tilstede og ikke andet. Det kommer til en frygt for at krakkelere, hvilket netop er kontrollens bagside: muligheden for reelt tab af kontrol over situationen og sig selv i den. Alt hvad man har bygget op kan pd cjeblikket synke i grus. Og det bliver ikke bare synligt for een selv, men ogsá for een selv overfor andre, at man er kommet ind i en "kanal", der ingen udgang har. At reagere med viljen til at blive ved fatningen, igen, kan her være det alternativ, der afbeder det truende subjekttab, men som ogsa samtidig kan forhindre, at man personligt fir fat pi det i een selv overfor situationen, der gjorde at den kom i stand uden ens bevidste medviden. At holde fast her er at holde fast i angst. Det er ikke ukendt for os, at ncdvending ogsi indeholder angst, netop det at mede at være lille, negen og et intet overfor det hele, i hvis usynlige hind ens fodfæste ligger. Men vi vil kritisere os selv for ikkei ridgivningssituationerne til at fremfere en problemstilling som denne. Vi har pd det sidste bevidst sagt mere plads til os, hvad du sikkert har oplevet som truende: vi har sagt at fortælle, med smi og store bogstaver, at din kontrol af os, hvad vi mi og ikke mi. indeholder den negative side af kontrollen: at vi bliver til element i det selvsamme system, der står som fjende af din udvikling. Du skal squ huske, at et ridgivningsrum ogsi er et frirum, et evested. Pd den anden side: hvorfor have tillid til, at hvis du slipper din viljestyrede kontrol af os, at sd vil du ikke blive misbrugt! Hertil kan vi ikke sige andet, end at det at sti konflikter, ikke de forskubbede eller falske, men de -lige konflikter igennem, at så kan der udvikles en praktisk tillid, der i sig selv bærer een fremad. Mao: at det man har sammen er noget man selv har været med til at udvikle, hvorfor man si ogsi kender den nærmere kvalitet i det: man ved hvor det bærer, og ved hvor man skal være særlig opmærksom på selv at bære det igennem. Det er pi dette sagsniveau, at problemet om sympati- /antipati kommer ind, for er denne akse styrende i ens tilgang til en sag, sb vil de udviklingsinteresser man har i sagen ikke kunne Ed lov at have primat - de eneste tilladte interesser er kun netop de, der ikke forandrer en allerede konciperet sympati respektiv antipati: eller mere præcist: enhver ikke indfmlt interessesammensmeltnina kan - hvis -- den ferer ud i livet - netop resultere i, at sympatibdr i antipati respektivt omvendt. Vi skal til slut trække et yderligere forhold frem. Det er det - kun kort nævnte - problem om roller: at kunne komme til at sidde i et interessekampsfelt, hvor ens position nok er givet pd forhdnd, men ogsi omstridt. Her vil man typisk sidde med et spargsmil om, hvilken rolle spiller jeg, hvilken rolle h-ir jeg, og hvilken rolle vil jeg have. I et nyt forum, hvor strukturen endnu ikke er udviklet, fordi det ferste skridt omhandlende, hvad mart vil og kan sammen, kan der være megen angst pi, hvis man i forvejen er presset eller kerer pi viljen, idet det man lyster si ikke kan merkes pi en fleksibel mdde, og si er det også, at man mod sin intention kan komme til at hoppe mellem for- skellige roller, hvorved sagen bliver uklar og stadig sværere at gribe. Vi ville derfor godt have diskuteret det papir, du havde lavet til os sidst. Vi havde faktisk nogle betragtninger, der ville kunne have gjort tingene mindre mystiske, fx den at du e Ed problemer bide ift de andre brugere som til personerne fra RgB, hvis du sidder der bade som bruger og som professionel, idet du med det sidste tager et ansvar, der ikl<e er dit. Vi finder, at du forsmgte at styre den sammenhæng pi samme mdde, som du har prmvet at styre vores indgien i dit forleb! Vi kan kun beklage, at det hiir taget tid at kunne stoppe op herpi. Og grunden hertil tror vi skal findes i en blindhed fra vores side, omhandlende den muligt store betydning som rolleproblemstillingen har som funktionsaspekt i selve riclgivningsforlebet mellem os. Du er psykolog af profession, medens vi er studerende. Pd den anden side sidder vi der ikke som privatpersoner, men som del af et arbejdskollektiv. Vi indgir dermed i din profession pi anden end typisk mdde. Derfor er vores forleb med dig heller ikke et for os privat anliggende, men et for gruppen kollektiirt ansvar. Vi nævner dette, fordi denne organisationsform p+ en særlig mide giver os som ridgivere en kompetence! som du hverken som psykolog kan sammenligne dig med, eller som kritisk psykolog kan adskille dig fra. Alt dette kan godt - tænker vi nu - gi' en bias, der overlejrer de konkrete aktuelle problemstillinger, lige som disse kan vare bestemt heraf. Vi har viet ovenstiende problemstilling særlig opmærksomhed i supervisionsgruppen. Og der kom her det forslag, at supervisongruppen trækkes ind i vores forleb en gang eller to. Argumentet herfor er, at der her er et arbejdsniveau, hvor det konfliktende - som ogsd altid er noget omstridt - ikke er manifest. Vi har derfor denne problemstilling at ville modes med dig på, idet vi her kan se en mulighed for en sikring af dine problemstillingers interesser. Vi vil være i RgB næste onsdag, samme tid. Si mi vi fælles aftale en anden tid end onsdag, for et mede med supervisionsgruppen. Gruppen har da ogsi været med i udformningen af dette brev. Mange hilsener

6 &re Anne og Mortenl Tak for radgivningsforlatet indtil nu Jeg skriver til jer fordi jeg genfinder træk i delte rddgivningsforleb i forhold til det rddgivningsforleb jeg har været i tidligere. Ordene glæden og faren ved terapi bliver igen pdtrængende hm mig. Faren afspejier mine falelser af at være sldet ud af kurs og hensat i en rolle som patient - glæden afspejier mine falelser af at kunne mrke starre rummelighed overfor mig selv og skridt ved at hude hud?, r& det s& g% godt Sidste made var dhligt for mig. Efter det har jeg været meget oppe i vemtre hjeme- skald og anaiytisk kunnet konstatere MIN PROBLEMSIlLUNC alle vegne - hos andre oe hos mie selv. Kamp og foreeipd at formnge ordene ira sidste gang. Kmp for at kunne komme ned i min krop og opleve tingene, i sreder for ar made dt med dytiske bdler. Jeg mere, at det der kiksede sidst er falgeïide: Der er 3niveauer man nadvendigvismdvære i og springe mellem som radgiver: -det almene -det enkeltteoretiske - i den konkrete praksis Det niveau jeg selv oplever, og og4 teoretisk mener,j eg ber være p& er at makke eller at lave andre aktiviteter som ha^ med mit hverdagsliv at gere. 1det ha^ jeg bmg for smite til at se sammenhænge og betydningen af det og det i forhold til, hvordan jeg forholder mig til dette eller hint Statte til at jeg selv kan ~ tte mine ord og begreber p&tingene. Ord og begreba som er helt mine egne ud da min oplevede l i m - menhamg og praksis. Kokset sidst mener jeg hænger sammen med at jeg kommer til at rode mig ud i at at snakke p& de andre niveau, og din feji Anne mener jeg er, at du ikke selv sarger for at holde de teoretiske nivauer for die selv. men læeeer -. OD til fælles snak om hvad min problemstilling drejer sig om En del af kokset henger dske og4 sammen med, at jeg er kritisk psykolog selv. Jeg v es det skal skiiles ad, hvad det er jeg foretager mig i rddgivningen og hvad det d sige at rddgive mig. Noget af det jeg synes har v mt godt, har været den lette made at gere nogen ting. gennem bmg af humor og vise ordsprog. det ha^ givet inig meget Det har ogs& været utrolig rart og givende, I& 1har stillet op pd at hare om de ting jeg selv synes gik godt, og n h jeg havde det at komme med - glæde.

7 Det har varret fedt ikke at skulle blive nadt til at tale om mit sidste forliste forhold. Tit har det været godt at opleve, at du Anne tog mig, ndr jeg var p& vej ned i noget tung og d har e tiveret ud fra de kritisk psykologiske sigtelinier. Jeg har oftest 1 felt mig fattet og rolig, ndr jeg stod p& Nemepost Station og kunnet sove roligt om natten Sd har der varet nogen gange, hvor jeg har stdet i nogen meget =v84 ting, specielt i l forbindelsemed min chef,hvor jeg fekat du ind imellem satte for store og g e ogd forkerte krav til mig. Min indlæggelse pd Gentofte Hospital med akut kolaps forbinder jeg selv med kmmm dem de faktiske felelser af afmagt jeg stod med I og-& et tilbudt handleredskab, som jeg ikke kunne bruge: "G& ind og skld dm chef ud. Jeg er en person med megen personlig mierte. kg skal ikke provokeres til handling. Og dog handlede jeg i forhold til det med min chef efter, at jeg havde fdet benene ud af sengen igen, men p6 min stiiie dde at sige fra p& Megen handling har du faet sbttet mig til at gere. kg har helt klart haft gavn af forlebet Og ikke kun handling,væren Jeg var igang med at opleve eget steme fra dm fælles livskraft. da jeg startede i rddgivning Og dm er faktisk sbeget meget undervejs i forlebet. Jeg har fine resultater i mit bofæilesskab med Hanne. ia det er faktisk od rnanee &de forunderlige fremskridt jeg har oplevet. Celvom'het er umolig sejt mit ihallesskab stadig nogen gange, det svinger. Det er som om problemet bare finder en ny fonn og et nyt indhold. Maske e01 det 4mere ondt. Pe ved det ikke. konmasten til felelseme omkrine min deltagel i "~rugerrddet".'i>ei forekommk mig pd ingen made at være ;etat kritisk psvkoloejsl an Det kom som et chwk for mie.. de forestiuineer, der der blev lagt p&-bo>det -kakiskt holdning Felelsen af at være overladt til mig selv og bare en forventning om, at brugere skulle være i stand til at finde deres eeet fæiles fcdsiae uden noeen stette til at finde det Det forekmmm mig dybt go&t taget i af, at-& kommer i rddgivningen netop for at Id sctte til at udae mig til i eget omiang at kunne finde et f~lles fodslag med andre omkring forskellige ting. i I ning overfor mig som disse andre kritiske psykologer havde overfor mig i brugerrddsgruppm la, det har været forfærdeliet at kere rundt i disse tanker. Det eneste der har eivet kgro er, at jeg har bedt am&e izese brugerradwplægget og sige hvad de fik ud-af at lase det Cd kunne jeg fd fat i mine egne felelser igen. at jeg ikke er markelig, ndr jeg feler, at det papir ikke er etisk forsvarligt at præsenrere mig for. Den respons jeg har faet pd det papir er felgende: - det lyder som om, at de gerne vil have, at I skai give dem supervision - de siger ikke lige ud at de i Wkeligheden er ligeglade med brugerne, men det afspejler, at det der interesserer dem er diskdow om hvordan man arbejder som radgiver - at de kan aldrig have gdet i terapi selv, de ved ikke hvad det vil sige at være bruger Og det der senere gik op for mig da jeg nærlæste det papir igen er, at der faktisk stlr et sted, at man og& kan diskutere om hvonidt Regnbuen skal beskæftige sig med radgiwing (andre praksisformer). Betyder det, at man bare ligger det ud til brugerene spergsdet om, hvomdt vores forleb er relevant for jer at b e g e jer med, eller hvad. I det hele taget er det papir skrevet pd uforstaelig Jeg mener at det der bar adskille kritiske psykologer fra borgerlige psykologer er, at vi forsager at tale sammen med brugerne p4 deres hverdagssporg. Ja, jeg Mber meget at vi finder et fodslag at forts;t?ttepb Den dag jeg kom til det ferste brugdet, havde jeg lige haft mit ferste personlige mde med Gud og dm foregdmde nat og morgen mit ferste klokkerende mde med Ejamelen Jeg h& aldrig Gn og & til at fele mine behov har varet mere fremme end dh og gav udtryk for dem Jeg feler at det, at jeg oplevede det har edelagt noget i mit rcidgivningsforleb - qmgelsa begyndte at vokse. Hvordan kunne Anne og Morten være i samme rddgivningsgruppe, som de andre jeg havde madt i brugmadsgruppen Hvad var deres holdning til mig som bruger. Havde de i virkeligheden den samme ligegyldige hold-

8 Regnbuen indbydelse t il brucresad. I labet af den sidste m9ned er der ud frs,dapiret "~und-' et "brugerrad"" over, hvilbrugerne af har for at for brugere. positive. En grov interesserede, 2 er 10 foreligger der (helt nye for- ikke lige har Derudover herfra vil Udover de i d e e rb ev y ridset op i "rundsparge an- gaende et "brugerrcid"" er sammen med tilbagemeldingerne flere ideer tll. Disse - el andre og flere - kan diskuteres pa brugerradets farste mode / n d d 22 d&,. kl Vi ved. at det er en da lig dag - i~lestress. bortrejse mm. - s3 vzr venligst hurtig ed en tilba_emelding til én fra idegruppen eller en rad ver. sa vi\overskue om der vi l dulcke nok op, eller om det er nodvendig at udskyde modet. Fra idé-gruppens timer, og kan i indledningen ' og deltage i og hvad der at mgidet varer et par idegruppen deltager at vende tilbage nærmere afholdes, Den fremtidi e relation radgivere 4 Rent prakti k: og idé-gruppe/- modet er gennem "den rade p9 kirkepladsen. Kærlige hilsner Ide-gruppen Birgitte B.H. ( ) Jesper ( ) Kalle ( ) og Karsten ( )

9 Rundsp~rgeangående et "brugerråd!' - Til bmgere og råddvere i Repbuen. Udgangspunktet og grundlaget for Regnbuen er en kritik og udvikling af de måder psykologi- ske problemstillinger traditionelt soges I0st på. Vorcs arbejde med at udvikle nye og bedre måder er f~rstog fremmest sket. gennem vores teoretiske baggnind ("den kritiske psykologi"), vores organisationsform som rådgivningsgruppe og det konkrete arbejde i bnigerforl~bene (bl.a. gennem "at spille med åbne kort" og at tageudgangspunkt i bmgerens syn på problemerne). En del af dene udviklingsarbejde er også overvejelser over, hvorvidt. vores brugerforl0bsform er den (eneste) rigtice. Nogle ideer fn et rådgiversynspunkt til hvordan et bredere arbejde kan udvikles beskrives senere i dette sknft. Det vi Ønsker med dette op1;eg er at inddrage bniger- gruppen - dvidt de enkelte bmgere 0nsker at deltage i udviklingen af arbejdet. I lobet af sommeren er der i rådgivningspppen fostret ideen om et "biugerråd". Hvordan et sådam brugenåd konkret kanlskal se ud er på numrende tidspunkt er ikke nznnere bestemt. Dette papir er ment som et led i afklaringen af interessen for et sådant råd, samt som en måde at fålfoimidle yderligere ideer på. I det fslgende skal de foreleibige ideer ridses op, og vi håber på en tilbagemelding herpå fra de enkelte brugere/bmgerforl0b - også selvom inteirsen er "ingen interesse". Hvordan dette papir behandles og tilbagemeldes er op til de enkelte brugere/%mgerforl0b. F.eks. han det lmesnzss op og snakkes igennem i fzllesskab, hvorefter rådgiverne melder tilbage til idégruppen mundtligt eller skriftligt. Eller bmgeren -kan få papiret med hjem til nzrmere overvejelse og melde tilbage til rådgiverne nzste gang. Eller brugertn kan melde direkte tilbage til idegruppen. De forebbise tanker om et bi-.ga&l Det skal understreges, at de falgende stikord ikke er ment som en beskrivelse af én (samlet) ide. men som en forelebig vifte af muligheder q formål. Bmger&det kan fungere som et fomm for bmgere, hvor disse kan snakke sammen om det at vzre bmger i Regnbuen. Eller mere specifikt/generelt: Om det at vme bruger af psykologisk ridgivning. Erfaringer kan udveksles, bl.a. om forskellige rådgiveres måde at arbejde på, hvorledes et forlob kan zndre karakter og ligntnde. Dette kan f.eks. være udgangspunkt for den enkelte

10 I k bmgers onsker og ideer til andre måder at arbejde på i forlmbet, f.eks. gennem inddracelse af andre rådgivere eller bmgere i forl~bet,eller via focus på nyeloversete problemstillinger.. 1 i Gennem biu~enådet kan bmgere stille kravlonsker til radgivergruppen om information 1 I ornknng f.eks. psykologi, terapi eller angående selve Regnbuen (f.eks. Regnbuens historie, l i :f ỵ,, teoretiske gmndiag, &dgivergmppens sammensztning, hvilke potentielle bmgere der tilbydes forlob etc.) Bmge6det kan fungere som en "mgekasse" for ideer om andre måder at arbejde former) enten i forlzngelse af det terapeutiske arbejde (f.eks, kropibevæ.geise,kreative udhyk, afspznding etc.) eller omkring noset helt andet. Her er også muligheden at indgå i Studenterhus-arbejdet enten gennem de aktivitetsgupper der eksisterer eller ved at etablere nye. Bmgeddet kan bestå udelukkende af bmgere - og evt. forhenarende cg kommende bmgere. Dette betyder, at idegruppen snarest muligt trækker sig ud af arbejdet og ovedader det til interesserede brugere - som så kan trække på rådgivning,sgmppen i den grad de ensker det. Eller bmgerrådet kan bestå af både bmgere og rådgivere og evt. andre interesserede. Hvis brugenådet består af både bmgere og rådgivere kan det evt. udvikles til en funktion som det fremtidige arbejde prioriteres (f.eks. hvor mange ressourcer skal der bmges til henholdsvis bmgerarbejde, forskning og fomidling, hvilke brugergrupper skal prioriteres, skal Regnbuen besbftige sig med helt nye områder etc.). Eller bmgerrådet kan være jævnt tilbagevendende aftener, hvor bmgere evt. sammen med rådgivere kan sludre over en kop kaffe.! Eller...??? Ud fra reaktionerne på denne rundspmrge vil idégruppen (incl. evt. interesserede bmgere) komme med en tilbagemelding og, såvidt der synes interesse herfor, arbejde videre på ideerne. Kærlige hilsner Id6pppen Birgitte B. H. ( ), Jesper ( , Kalle ( ) og Karsten ( )

k c: Regirieringen airludenier

k c: Regirieringen airludenier ~ ~-~ i;',;;-. ( T.' :,d ~' FAGKRITIK I OPGAVER : MAJ 1992 - F O ~ R1993 BIBLIOTEKSN@GLE PR. blaj 1994 1981-20. OKTOBER 1993 E1 - E3 :FAGKRiTM I OPGAVER - 3 1978 D1 :FAGPOLTiM (fagrad, pd., 1983 Srudcnlerhurei,

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Business Coaching i Organisationer

Business Coaching i Organisationer Business Coaching i Organisationer Ledelsesproblem på arbejdspladsen Coachsession 1 omhandler et ledelsesproblem, hvor en medarbejder er vidne til, hvordan en chefs humørsvingninger påvirker hendes kolleger,

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Psykoser, brugerstyring og faglig kompetence

Psykoser, brugerstyring og faglig kompetence Psykoser, brugerstyring og faglig kompetence Udtalelser om Gaderummet vedrørende at få det skidt af behandlingen i Gaderummet, medicinstop, blive psykotisk og smadre sin lejlighed. PDF-udgave. Af Kalle

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

El- : FAGKRITIK/OPGAVER V

El- : FAGKRITIK/OPGAVER V TEKBTER I EN IIRITIBK PSYKOLOGI FORAR 1987 - JANUAR 1990 N0GLE POR TUDDELING: El- : FAGKRITIK/OPGAVER V KOLLEKTIVE FORFORMER INCL. UDKAST / FORUM KP 1 FORAR 87 D1- : FAGPOLITIK (fag/rbd. pæd, Studenterhuset,

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Uddannelsesmotiverende samtaler med unge. en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014

Uddannelsesmotiverende samtaler med unge. en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014 Uddannelsesmotiverende samtaler med unge en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014 Forord Denne rapport beskriver og giver konkrete eksempler på uddannelsesmotiverende

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Kroppens og hjertets sprog

Kroppens og hjertets sprog Kroppens og hjertets sprog Afdækning af non-verbale kommunikationsstrategier i arbejdet med sprogligt svage udviklingshæmmede. Aktivering af pædagogers tavse viden. Af Dorthe Møller Johnsen, cand. mag.

Læs mere

Om narrativ terapi med unge

Om narrativ terapi med unge fpf-2006-3-3-kofod.fm Page 174 Friday, September 29, 2006 2:40 PM vol. fokus 34 174 193 Universitetsforlaget 2006 Fagfellevurdert artikkel Om narrativ terapi med unge og hvordan man kommer videre, når

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION

LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION INDHOLD 1 Indledning... 2 2 En model af bevidstheden... 13 3 4 5 At leve og

Læs mere

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Undskyld, må jeg lige få en at snakke med, tak! ja, værsgo Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Udarbejdet af P S FORENINGEN AF PROFESSIONELLE STØTTEPERSONER En undersøgelse

Læs mere

Børnegruppen. Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum. 2000 Bo Ertmann

Børnegruppen. Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum. 2000 Bo Ertmann Børnegruppen Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum 2000 Bo Ertmann 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Om børn i alkoholfamilier... 4 Del 1. Samarbejdspartneres oplevelse af projektets udvikling...

Læs mere

GRUPPE FOR SKILSMISSERAMTE BØRN

GRUPPE FOR SKILSMISSERAMTE BØRN GRUPPE FOR SKILSMISSERAMTE BØRN Evalueringsrapport Maj 2008 Udgiver: Institut for Diakoni og Sjælesorg Kolonivej 19 4293 Dianalund Tlf. 58 27 12 52 Email: info@diakoni.dk Website: www.diakoni.dk Evaluator:

Læs mere

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde?

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Formidlingscentret for socialt Arbejde 2002 Indhold Internationale fællesholdninger................ 4 Danmarks handlingsplan....................

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

stemmer fra praksisfeltet

stemmer fra praksisfeltet stemmer fra praksisfeltet Fortællinger til inspiration i arbejdet med den tidlige indsats Redigeret af Gitte Bossi-Andresen og Holger Jacobsen ISBN 978-87-992302-1-1 Stemmer fra praksisfeltet Stemmer fra

Læs mere

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitet Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning

Læs mere