Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole Skolevejsundersøgelse for Haresk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole Beskrivelse af undersøgelsen Besvarelsesprocenter Transportmiddelvalg Elevernes rutevalg Ruter til skole Ruter fra skole og fritidsaktiviteter Utrygge steder udpeget af skoleeleverne Generelt om utryghed i trafikken Alle elever Utrygge steder opdelt på transportmiddel Utrygge steder opdelt på klassetrin Utrygge steder opdelt på transportmiddel og klassetrin Utrygge steder i forhold til antal elever på stedet Opsamling på skolevejsanalysen Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole Kommunen har udarbejdet en skolevejsundersøgelse for alle elever på Hareskov Skole. Undersøgelsen blev gennemført i uge 16 i Beskrivelse af undersøgelsen Formålet med en skolevejsundersøgelse er: at kortlægge skoleelevernes og specielt de lette trafikanters ruter, samt at fastlægge, hvor mange af eleverne, der færdes på ruterne at lokalisere de steder i kommunen, som eleverne oplever som særligt farlige eller utrygge, samt at fastlægge, hvor mange af eleverne, der oplever denne utryghed Undersøgelsen omfattede alle 520 elever på Hareskov Skole. Hver elev fik udleveret et spørgekort, der bestod af et kort over Hareskov By sammen med nogle spørgsmål (se bilag 1). På spørgekortet skulle eleverne angive: den transportform, den enkelte elev normalt anvender til skole. Hvis eleven i dårligt vejr eller på vej fra skole anvender en anden transportform, angives også denne. den rute, den enkelte elev normalt anvender til skole, og den rute, 1

2 eleven normalt anvender fra skole og eventuelle fritidsaktiviteter. de steder, hvor den enkelte elev føler sig utryg angives sammen med en beskrivelse af, hvorfor de udpegede steder opfattes som utrygge. Eleverne fra børnehaveklasse til og med 3. klasse har besvaret undersøgelsen hjemme med forældrenes hjælp, og elever på de øvrige klassetrin har løst opgaven i klassen under vejledning fra en lærer. Analysen er efterfølgende bearbejdet, og ruter og utrygge steder er blevet gennemgået og optegnet for alle elever, der besvarede undersøgelsen. Der har været enkelte spørgekort, der har været udfyldt mangelfuldt eller uforståeligt. Disse blevet medtaget i det omfang, det har været muligt, imens andre er blevet sorteret fra. 1.2 Besvarelsesprocenter Besvarelsesprocenten for skolevejsundersøgelsen har været god. Af de 520 elever, der har deltaget i skolevejsundersøgelsen, har 383 elever returneret en besvarelse. Dette svarer til en samlet besvarelsesprocent på 74 %. Besvarelsesprocenterne fordelt på de enkelte klassetrin fremgår af omstående figur Antal elever på klassetrinet Antal besvarelser 50 An tal el 40 ev er 30 50% 70% 57% 74% 82% 79% 87% 83% 91% 81% Bh.kl. 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. Klassetrin Figur 1 Antal besvarelser på skolevejsundersøgelsen set i forhold til antal elever på hvert klassetrin. Besvarelsesprocenten for skolevejsundersøgelsen er højst for de ældste klasser, imens de elever, hvor forældrene skulle hjælpe med at udfylde spørgekortene, har en markant lavere besvarelsesprocent. Dette kan skyldes flere ting, f.eks. at en deltagelse i undersøgelsen ikke har været prioriteret højt i hjemmet, og spørgekortet derfor ikke er udfyldt, eller evt. at 2

3 nogle af eleverne har glemt at aflevere spørgeskemaerne på skolen. 1.3 Transportmiddelvalg På nedenstående figur 2 er elevernes transportmiddelvalg til skole illustreret. Idet kun én elev har angivet knallert som transportmiddel, er knallert medtaget under cykel. Ligeledes er de to elever, der har angivet, at de kører til skole på rulleskøjter, medtaget under fodgængere bus bil gang cykel 25 Antal elever Bh.kl. 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. Figur 2 Elevernes valg af transportmiddel til skole fordelt på klassetrin. I alt 52% af de elever, der besvarede undersøgelsen, cykler normalt til skole, imens 28% af eleverne går. 16% af eleverne bliver kørt i bil til skole, imens kun 3% af eleverne kører i bus. Tabel 1 viser andelen af lette trafikanter for de forskellige klassetrin. Den samlede opgørelse af transportmiddelfordelingen er beregnet ved at forudsætte, at transportmiddelfordelingen for de elever på et klassetrin, der ikke har svaret, er den samme som for de elever, der har svaret. Antal Antal Bil Bus Cykel Gang elever besvarelser Bh.kl % 0% 22% 34% 1.kl % 0% 27% 36% 2.kl % 0% 14% 28% 3.kl % 0% 54% 36% 4.kl % 2% 71% 16% 5.kl % 3% 70% 22% 6.kl % 2% 67% 29% 3

4 7.kl % 12% 76% 6% 8.kl % 7% 60% 30% 9.kl % 9% 50% 41% I alt % 3% 49% 28% Tabel 1 Elevernes valg af transportmiddel til skole fordelt på klassetrin. Hvis det udsnit af eleverne i de enkelte klassetrin, der har besvaret undersøgelsen, antages at være repræsentativt for hele klassen, betyder andelen af fodgængere og cyklister, at 77% af skolebørnene, svarende til 404 børn, færdes i trafikken som lette trafikanter hver morgen, og at 100 børn svarende til 19% af eleverne bliver kørt til skole i privatbil. Grunden til, at andelen af lette trafikanter er så høj, er, at skoledistriktet til Hareskov Skole i princippet kun omfatter Hareskov By. Da byens udstrækning er lille, har de fleste elever en kort afstand fra bopælen til skole, hvilket betyder, at det ikke tager lang tid at gå eller cykle til skole. Der ses en markant forskel på andelen af lette trafikanter fra børnehaveklasse til og med 2. klasse, sammenlignet med de øvrige klassetrin. Fra børnehaveklasse til og med 2. klasse er den andelen af lette trafikanter mellem 41% og 64%, imens andelen for de øvrige klassetrin ligger på mellem 82% og 96%. Denne opgørelse over lette trafikanter dækker over, at andelen af cyklister stiger markant fra 2. klasse til 3. klasse og holder et højt niveau på mellem 52% og 76%. Andelen af fodgængere varierer. I tabel 2 sammenlignes elevernes normale transportmiddelvalg til skole med transportmiddelvalget fra skole og valget i dårligt vejr. 4

5 Til skole Til skole i dårligt vejr Fra skole Bil (37%) 52 Bus (6%) 12 Cykel (24%) 200 Gang (33%) 119 I alt Tabel 2 Sammenligning af transportmiddelvalget til skole og fra skole samt i dårligt vejr. Det ses af tabel 2, at der stort set ikke er forskel på transportmiddelvalget til og fra skole der er enkelte flere fodgænger og enkelte færre bilpassagerer fra skole. I dårligt vejr sker en samlet flytning af elever fra cykel til bus, bil og til fods. Som det ses af tabel 3, dækker ovenstående over, at en del cyklister køres i bil eller går i dårligt vejr, og at en del fodgængere køres i bil i dårligt vejr. Transportmiddel Alternativt transportmiddel i dårligt vejr I alt til skole bil bus cykel gang intet alternativ bil bus cykel gang knallert rulleskøjter I alt Tabel 3 Elevernes valg af transportmiddel til skole afhængigt af vejret. 1.4 Elevernes rutevalg Eleverne har angivet deres normale transportmiddel (gang/rulleskøjter, cykel/knallert, bil, bus/skolebus) samt deres normale rute til og fra skole Ruter til skole Ruterne til skole for de forskellige transportmidler er vist på bilag 2a-d for hhv. bilpassagerer, buspassagerer, cyklister og fodgængere. Bilpassagererne kommer hovedsageligt til skolen ad Poppel Allé, Skandrups Allé, Skovbovænget, Skovmose Allé, Tibberup Alle og Gammel Hareskovvej. Buspassagererne kommer til skole ad Gl. Hareskovvej og Poppel Allé samt ad Skandrups Allé, Skovmose Allé og Tibberup Allé. Cyklisterne kommer hovedsageligt til skole ad Poppel Allé, Skovbovænget, Skovmose Allé, Tibberup Alle, Gammel Hareskovvej, Skandrups Allé samt 5

6 ad Ravnehusvej, Ravnehusparken, Birkevang, Månedalstien og Kaj Øgaardstien fra Birkevang til Månedalstien. Fodgængerne benytter samme ruter som cyklisterne Ruter fra skole og fritidsaktiviteter Ruterne fra skole for de forskellige transportmidler er vist på bilag 3a-d for hhv. bilpassagerer, buspassagerer, cyklister og fodgængere. Bil- og buspassagerernes ruter fra skole er de samme som til skole der er dog lidt færre bilpassagerer. Fodgængere og cyklister benytter i princippet også de samme ruter fra skole som til skole. Det ses dog, at en stor andel af såvel cyklister som fodgængere tager fra skole til fritidshjemmet Gasværket på Birkevang. Dette betyder, at der er forholdsvis flere elever, der bevæger sig ad Månedalstien, Ravnevang og Birkevang samt på Kaj Øgaardstien. Yderligere anvender forholdsvis flere elever Skovbovænget og stierne fra Skovbovænget over Skandrups Allé til Poppel Allé. At eleverne tager fra fritidshjemmet betyder også, at en del cyklister og fodgængere benytter Mosevænget på vej hjem. 1.5 Utrygge steder udpeget af skoleeleverne Skoleeleverne har udpeget de steder, hvor de føler sig utrygge, når de færdes i trafikken. Sammen med udpegningen har eleverne angivet, hvorfor de føler sig utrygge de pågældende steder. De utrygge steder, der er udpeget af eleverne til Hareskov Skole er vist på kortene bilag 4-7. I bilag 4 er udpegningen af de utrygge steder opdelt på transportmiddel og i bilag 5 på klassetrin. I bilag 6 sættes det antal elever, der har udpeget stedet som utrygt, i forhold til det samlede antal elever, der færdes dér på vej til skole. Bilag 7 indeholder en samlet opgørelse over de udpegede kryds og strækninger. De tabeller, der ligger til grund for udpegningen af utrygge steder, er vedlagt som bilag Generelt om utryghed i trafikken Utryghed i trafikken opfattes forskelligt og er bl.a. afhængig af trafikantens alder, erfaring i trafikken og hvilket befordringsmiddel, der benyttes. For eksempel opfatter et barn utrygheden i trafikken på en anden måde end en voksen. Utrygheden i trafikken kan i princippet relateres til tre grupper af forhold, nemlig: trafikale forhold, driftsmæssige forhold og andre forhold. Utrygheden i relation til de trafikale forhold er den barrierevirkning, trafikken medfører på grund af trafikmængde, hastigheder, kørebanens bredde, samt eventuel andel af lastbiler. En vej eller et kryds opfattes som min- 6

7 dre utryg, hvis hastigheden og trafikmængden inkl. tung trafik reduceres, og kørebanens bredde gøres smallere. Ombygninger i form af hastighedsdæmpende foranstaltninger vil derfor mindske utrygheden. Utrygheden i relation til de driftsmæssige forhold er der, hvor vejens beskaffenhed og de fysiske omgivelser giver utryghed. F.eks. dårlig oversigt på grund af manglende beskæring af træer og buske, huller i kørebanen eller mørke tunneller pga. manglende belysning. Utrygheden forventes at falde, hvis vejen og dens omgivelser vedligeholdes driftsmæssigt forsvarligt. Utryghed i relation til andre forhold er i de situationer, hvor andre faktorer end de, der kan relateres til vejen eller trafikken, opfattes som utrygge, som f.eks. når en hund gør eller løber ud mod trafikanten Alle elever I det følgende beskrives de 11 kryds og 7 strækninger, der er er udpegede som utrygge af 3 eller flere elever. De udpegede steder kan ses på bilag 7. I nedenstående beskrivelse af de utrygge steder, angiver tallene knudenumre som vist på bilag 1. Hvis der er angivet to tal: XX_XX, er der tale om en strækning mellem de to knudenumre, og hvis der alene er angivet ét tal: XX, er der tale om et kryds. 43, Poppel Allé/Skovbovænget (udpeget af 37 elever) pga. at der er meget trafikeret med biler og busser, og der køres med høj hastighed, såvel af personbiler som af busserne. Bilerne holder ikke tilbage, og der er kaotisk om morgenen. Det føles farligt og svært at krydse vejen. Krydset er svært at overskue (da bilerne kommer fra 4 sider). Der er ønske om skolepatrulje eller signalregulering , Skovbovænget/Skovmose Allé (udpeget af 34 elever) pga. at der køres med høj hastighed, og der er dårlige og uoverskuelige. oversigtsforhold. Der er mange biler og busser. Krydset er uoverskueligt, og det føles farligt og svært at krydse vejen og at dreje til venstre. Der er glat om vinteren. Der er ønske om signalregulering. 200_201, Poppel Allé foran skolen (udpeget af 21 elever) pga. at vejen er (for) smal, og der er meget trafikeret. Der er mange parkerede biler, og folk smækker bildørene op. Der er kaotisk om morgenen. Bilerne kører dårligt og tager ikke hensyn. Bilisterne har for travlt. Vejen betegnes som farlig, ubehagelig og svær at krydse. Der udtrykkes ønske om en ensretning af vejen. 77, Skovmose Allé/Tibberup Allé (udpeget af 17 elever) pga. at der køres med høj hastighed, og der er dårlige oversigtsforhold. Der er mange biler og busser. Krydset er uoverskueligt og føles ubehageligt. Bilisterne ser sig ikke for, og man bliver klemt af svingende biler. 7

8 37, Poppel Allé foran skolens indgang (udpeget af 9 elever) pga. at der er mange biler og mange parkerede biler. Bilerne overser cyklisterne og tager ikke hensyn. Der er kaotisk om morgenen. Der er for lidt plads til for mange biler , Ravnehusvej/Skovbovænget/sti til Skandrups Allé (udpeget af i alt 7 elever) pga. at der er meget trafikeret og køres med høj hastighed. Det føles svært at krydse vejen, og oversigtsforholdene er dårlige. Der er tit trafikprop. 14_15, Gl. Hareskovvej fra Bakkekær til Åvej (udpeget af 7 elever) pga. at der er meget trafikeret, og der køres med høj hastighed. Bilerne kører for tæt på. Fortovet er smalt, og der mangler cykelsti. 130, Ny Hjortespringvej/Ringvejen (udpeget af 6 elever) pga. at krydset er stort og uoverskueligt. Der er meget trafikeret, og der køres med høj hastighed. Bilerne holder ikke tilbage kører over for rødt. 6, Gammel Hareskovvej/Poppel Allé (udpeget af 5 elever) pga. at der er mange biler, og der køres med høj hastighed. Det føles svært og farligt at krydse. 42, Lindevej/Skovbovænget (udpeget af 5 elever) pga. at der er uoverskuelige oversigtsforhold. Der er meget trafik og køres med høj hastighed. Det føles svært og farligt at krydse vejen. 44, Skandrups Allé/Skovbovænget (udpeget af 5 elever) pga. at der er meget trafikeret. Krydset føles farligt og svært at krydse. 10_11, Gl. Hareskovvej fra Skovmose Allé til Stationsvej (udpeget af 5 elever) pga. at der er meget trafikeret, og der køres med høj hastighed. Vejen er (for) smal, og busserne kører for tæt på fortovet. 15_16, Gl. Hareskovvej fra Rolighedsvej til Åvej (udpeget af 5 elever) pga. at der er meget trafikeret, og der køres med høj hastighed. Vejen er (for) smal og mangler cykelsti. Der er dårlige oversigtsforhold. 15, Gl. Hareskovvej/Åvej (udpeget af 4 elever) pga. at det føles farlig at krydse. Der er ønske om fodgængerovergang. 26, Ravnehusparken/Ravnehusvej (udpeget af 4 elever) pga. at der køres med høj hastighed. Krydset er stort, og det føles farligt og svært at krydse. 87, Tibberup Alle/Åvej (udpeget af 4 elever) 8

9 pga. at krydset er uoverskueligt med dårlige oversigtsforhold. Det føles svært at krydse. Der kommer biler fra 3 sider. 5, Gammel Hareskovvej/Skandrups Allé (udpeget af 3 elever) pga. at cykelstien ophører, og vejen bliver smal. Bilerne kører tæt på, og der er dårlige oversigtsforhold. 85, Birketoften/Tibberup Allé (udpeget af 3 elever) pga. at oversigtsforholdene er dårlige. Der er meget trafikeret, og der køres med høj hastighed. Der er ønske om cykelsti. 9

10 12_13, Gl. Hareskovvej fra Kjeldgårdsvej til sti til Anemonevej (udpeget af 3 elever) pga. at der køres med høj hastighed, og trafikken er tæt. Der parkeres på fortovet. 13_14, Gl. Hareskovvej fra Bakkekær til sti til Anemonevej (udpeget af 3 elever) pga. at der er meget trafikeret, og der køres med høj hastighed. Fortovet er for smalt. 87_120, Åvej fra Rolighedsvej til Tibberup Allé (udpeget af 3 elever) pga. at oversigtsforholdene er dårlige, og bilerne er tæt på. Der køres med høj hastighed Utrygge steder opdelt på transportmiddel På kortene bilag 4a-d vises utrygge steder opdelt på transportmiddel. Udpegningen af utrygge steder er i store træk uafhængigt af transportmiddelvalget, hvis der ses bort fra buspassagererne, hvor kun én elev har udpeget et utrygt kryds. Der er dog den ene forskel, at fodgængerne ikke finder strækningen på Poppel Allé foran skolen utryg. Tabel 4 giver et overblik over, hvilke trafikantgrupper, der føler sig utrygge i trafikken. Transportmiddel til skole Antal besvarelser Antal udpegninger kryds Antal udpegninger strækninger Antal udpegninger i alt Antal udpegninger/ antal elever bil ,95 bus ,08 cykel ,65 gang ,37 uoplyst I alt ,65 Tabel 4 Antal udpegede steder i forhold til antal besvarelser fordelt på transportmiddel til skole Det ses, at cyklisterne har udpeget flest utrygge steder. Færrest steder er udpeget af buspassagererne. Andelen af udpegninger pr. elev størst for de elever, der transporteres til skole i bil. At bilpassagererne på den måde viser sig som værende de mest utrygge, skyldes måske, at børnene netop køres i bil, fordi de og deres forældre føler, det er for utrygt at cykle eller gå. 10

11 1.5.4 Utrygge steder opdelt på klassetrin På kortene bilag 5a-c vises utrygge steder opdelt på klassetrin (børnehaveklasse til 3. klasse, 4. klasse til 6. klasse, 7. klasse til 9. klasse). Det ses af kortene, at det stort se er de samme steder, der udpeges som utrygge af alle elever uanset klassetrin. Langt de fleste udpegninger er dog foretaget af elever fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. Tabel 5 giver et overblik over, hvilke klassetrin, der føler sig utrygge i trafikken. Klassetrin Antal besvarelser Antal udpegninger strækninger Antal udpegninger kryds Antal udpegninger i alt Antal udpegninger/ antal elever Bh.kl kl ,05 2.kl ,03 3.kl ,92 4.kl ,78 5.kl ,08 6.kl ,22 7.kl ,27 8.kl ,33 9.kl ,74 I alt ,65 Tabel 5 Antal udpegede steder i forhold til antal besvarelser fordelt på klassetrin. Af tabel 5 ses, at de elever, der har udpeget flest steder er eleverne fra børnehaveklasse til og med 4. klasse samt eleverne i 9. klasse. Under henvisning til det generelle afsnit om utryghed i trafikken skal det fremhæves, at det ikke er uventet, at det netop er de yngste elever, der føler sig utrygge, da disse har den mindste erfaring med at færdes i trafikken. Sammenlignes andelen af udpegninger fra 9. klasse med den for 8. klasse, hvor eleverne burde have nogenlunde samme alder og erfaring med trafikken, ses, at der er dobbelt så mange udpegninger pr. elev i 9. klasse. Den høje andel af udpegninger fra 9. klasse skyldes, at mange elever har udpeget Poppel Allé foran skolen som utryg. Umiddelbart vurderes denne forskel at skyldes, at eleverne i 9. klasse har haft en diskussion af netop forholdene på Poppel Allé, og at der af den grund er ekstra mange elever, der har udpeget denne strækning som utryg. 11

12 1.5.5 Utrygge steder opdelt på transportmiddel og klassetrin Tabel 6 giver et overblik over, hvilke klassetrin og på hvilke transportmidler, eleverne føler sig utrygge i trafikken. 12

13 bil bus cykel gang (blank) I alt Bh.kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl I alt Tabel 6 Antal udpegede steder fordelt på klassetrin og transportmiddel til skole. Det ses af tabel 6, at de bilpassagerer, der har udpeget utrygge steder, alle går i børnehaveklasse til og med 4. klasse, størsteparten heraf er fra børnehaveklasse til 2. klasse. For cyklister og fodgængere varierer antallet af udpegninger med klassetrinet. Der er dog bemærkelsesværdigt mange cyklister fra 9. klasse, der har udpeget steder som utrygge jvf. afsnit Utrygge steder i forhold til antal elever på stedet Antallet af utrygge elever i forhold til det samlede antal elever, der passerer stedet fremgår af kortene på bilag 6a-b for hhv. kryds og strækninger. Tabel 7 viser de 12 kryds og 5 strækninger, hvor 1/10 eller flere af de elever, der færdes på det pågældende sted; er utrygge. Antal utrygge Antal elever i alt Andel utrygge 130, Ny Hjortespringvej/Ringvejen % 15_16, Gl. Hareskovvej fra Rolighedsvej til Åvej % 72+73, Skovbovænget/Skovmose Allé % 77, Skovmose Allé/Tibberup Allé % 16, Gammel Hareskovvej/Rolighedsvej % 115_116, Åvej fra Enighedsvej til sti % 43, Poppel Allé/Skovbovænget % 15, Gl. Hareskovvej/Åvej % 135_136, Ny Hjortespringvej fra Tibbevangen til % Værebrovej 48+49, Ravnehusvej/Skovbovænget/sti t. Skandrups % Allé 14_15, Gl. Hareskovvej fra Bakkekær til Åvej % 70, Skovmose Allé/Skovmose Side Allé % 87, Tibberup Alle/Åvej % 97, Anemonevej/Kløvervej % 5, Gl. Hareskovvej/Skandrups Allé % 13

14 26, Ravnehusparken/Ravnehusvej % 87_120, Åvej fra Rolighedsvej til Tibberup Allé % Tabel 7 Kryds og strækninger, hvor flere end 10% af eleverne er utrygge Det ses, at det sted i kommunen, hvor procentvist flest elever føler sig utrygge, er i krydset Ny Hjortespringvej/Ringvejen, der er udpeget af 40% af de elever, der færdes i krydset. Yderligere fremhæves strækningen Gl. Hareskovvej fra Rolighedsvej til Åvej, hvor 31% af eleverne føler sig utrygge samt krydset Skovbovænget/Skovmose Allé, hvor 30% af eleverne føler sig utrygge. I gennemsnit opfattes krydsene som utrygge af 4% af de elever, der færdes i dem. For strækningerne er det samme tal 1%. Ved den procentvise udpegning udpeges færre steder end ved udpegning af steder ud fra kriteriet, at minimum 3 elever føler sig utrygge. Følgende steder, der ikke er beskrevet under afsnit 1.5.1, er dog udpeget på grundlag af den procentvise utryghed: 16, Gammel Hareskovvej/Rolighedsvej (udpeget af 2 elever, 22%) pga. at det føles farligt at krydse. Der er ønske om en fodgængerovergang. 115_116, Åvej fra Enighedsvej til sti (udpeget af 2 elever, 22%) pga. at der køres med høj hastighed. 135_136, Ny Hjortespringvej fra Tibbevangen til Værebrovej (udpeget af 1 elev, 17%) pga. at det er svært at krydse vejen. 70, Skovmose Allé/Skovmose Side Allé (udpeget af 1 elev, 14%) pga. at der er trafikkaos pga. lastbilers aflæsning. 97, Anemonevej/Kløvervej (udpeget af 1 elev, 14%) pga. dårlige oversigtsforhold. 1.6 Opsamling på skolevejsanalysen Alle elever i Hareskov Skole blev bedt om at indtegne deres skolevej og utrygge steder på vejnettet i kommunen. 383 eller 74% af de udspurgte skoleelever svarede på undersøgelsen. Transportmiddelfordelingen viser, at 49% af eleverne cykler, og 28% går til skole. 19% af eleverne bliver kørt i bil til skole, imens 3% kører i bus. Fra skole kører lidt færre elever i bil, imens lidt flere elever går til fods. I dårligt vejr sker en samlet flytning af eleverne fra cykel over i bil, således at 33% af de elever, der besvarede undersøgelsen, cykler og 24% går. 37% af de elever, der besvarede undersøgelsen køres i bil og 6% i bus. 14

15 Eleverne kommer hovedsageligt til skolen ad Poppel Allé, Skandrups Allé, Skovbovænget, Skovmose Allé, Tibberup Alle og Gammel Hareskovvej. Mange cyklister og fodgængere benytter desuden Ravnehusvej, Ravnehusparken, Birkevang, Månedalstien og Kaj Øgaardstien. 17 kryds og 9 strækninger blevet udpeget som utrygge af mindst 3 elever eller minimum 1/10 af de elever, der færdes på stedet på vej til skole. Nr. Navn Antal utrygge elever Andel utrygge elever 43 Poppel Allé/Skovbovænget 37 18% Skovbovænget/Skovmose 34 30% 200_201 Poppel Allé foran skolen 21 6% 77 Skovmose Allé/Tibberup Allé 17 23% 37 Poppel Allé foran skolen 9 4% Ravnehusvej/Skovbovænget/sti t. Skandrups Allé 7 16% 14_15 Gl. Hareskovvej fra Bakkekær til Åvej 7 15% 130 Ny Hjortespringvej/Ringvejen 6 40% 6 Gammel Hareskovvej/Poppel 5 6% 42 Lindevej/Skovbovænget 5 4% 44 Skandrups Allé/Skovbovænget 5 7% 10_11 Gl. Hareskovvej fra Skovmose Allé t. Stationsvej 5 4% 15_16 Gl. Hareskovvej fra Rolighedsvej til Åvej 5 31% 15 Gl. Hareskovvej/Åvej 4 17% 26 Ravnehusparken/Ravnehusvej 4 11% 87 Tibberup Alle/Åvej 4 14% 5 Gammel Hareskovvej/Skandrups 3 12% 85 Birketoften/Tibberup Allé 3 8% 12_13 Gl. Hareskovvej fra Kjeldgårdsvej t. sti t. Anemonevej 3 4% 13_14 Gl. Hareskovvej fra Bakkekær til sti t. Anemonevej 3 4% 87_120 Åvej fra Rolighedsvej til Tibberup Allé 3 10% 16 Gammel Hareskovvej/Rolighedsvej 2 22% 115_116 Åvej fra Enighedsvej til sti 2 22% 135_136 Ny Hjortespringvej fra Tibbevangen til Værebrovej 1 17% 70 Skovmose Allé/Skovmose Side Allé 1 14% 97 Anemonevej/Kløvervej 1 14% Det er først og fremmest bilernes hastighed og megen trafik, der anføres som begrundelse for elevernes utryghed. At bilerne kører stærkt behøver 15

16 dog ikke være ensbetydende med, at bilisterne overskrider den gældende hastighedsgrænse, men blot at den kørte hastighed opleves som for høj. Dårlige oversigtsforhold og uoverskuelige kryds anføres også som årsag til utrygheden. Flere steder nær skolen anføres, at forholdene er kaotiske om morgenen. Endelig er der flere ønsker om signalregulering, fodgængerovergange og cykelstier langs vejene. 16

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Syvstjerneskolen...2 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...2 1.2 Besvarelsesprocenter...3 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Tibberup Skole HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU Godkendt af

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej.

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. 8 GUG SKOLE Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. Figur 114. Skoleruter til Gug Skole. Vejene Sønder Tranders Vej, Solhøjsvej og Landlystvej

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

e s ly a n a js e v le HJØRRING KOMMUNE o k S

e s ly a n a js e v le HJØRRING KOMMUNE o k S Skolevejsanalyse HJØRRING KOMMUNE Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til Hjørring Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2010 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Til Rødovre Kommune Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Revision 0a Dato 2015-02-13 Beskrivelse Foreløbig udgave

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole

Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008.

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008. Notat Rambøll Danmark as Rambøll NYVIG Bredevej 2 DK-2930 Virum Danmark T: +45 4574 3600 D: +45 4574 3625 F: +45 4576 7640 hhu@nyvig.dk www.nyvig.dk CVR nr. DK 3512 8417 Dato 2008-07-04 Ref hhu Skolevejsanalyse

Læs mere

Skolevejsanalyse VEJEN KOMMUNE

Skolevejsanalyse VEJEN KOMMUNE VEJEN KOMMUNE Skolevejsanalyse Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til Vejen Kommunes Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Vejen Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger: Anne Mette

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse for 3 skoler i Brøndby Kommune Brøndby Strand Skole Udarbejdet af Brøndby Kommune i samarbejde

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse Hovedrapport december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 METODE 7 3 RESULTATER 8 3.1 Transportmiddel til og fra skole 8 3.2 Transportvaner 11 3.3 Elevernes ruter

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Midtbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Stensballeskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole Tillægsrapport januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt.

Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt. Øster Snede Elevtal: ca. 175. Klassetrin: 0. til 6. Der er lavet registreringer 6 steder ved gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Mangler fortov til skoleelever fra Kragelund.

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Vestbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Nim Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes ruter

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Søvind Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

10 gode råd om færdsel

10 gode råd om færdsel 10 gode råd om færdsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Træn skolevejen med jeres barn både før og efter skolestart Vælg den skolevej der er sikrest ikke kortest Opstil få og enkle regler for færdsel i trafikken Lær

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP Trafikplan for Brinken Kystvejen Workshop 27. oktober 2015 Henrik Grell og Lárus Ágústsson 1 Dagsorden Tid Indhold 18:30 18:45 Velkomst ved Stevns Kommune og introduktion til workshop ved COWI 18:45 19:10

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport Skolevejsanalyse Hjørring Kommune 2016 Samlet rapport Hjørring Kommune Skolevejsanalyse 2016 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Sweco A/S Kontaktoplysninger: Teknik og Miljøområdet Park og

Læs mere

Mål for trafikpolitikken

Mål for trafikpolitikken Side 1 af 6 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Rødding Skole ved: at så mange børn som muligt cykler eller går til skole, så vi

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Trafikundersøgelse på Stensbjergvej og Lykkebækvej

Trafikundersøgelse på Stensbjergvej og Lykkebækvej Trafikundersøgelse på Stensbjergvej og Lykkebækvej I forbindelse med et foredrag om det kommende supersygehus (universitetssygehus) i Køge samt et arbejde med statistik og sandsynlighedsregning i matematik

Læs mere

Skolevejsanalyser. Lárus Ágústsson, COWI A/S LÁRUS ÁGÚSTSSON, COWI A/S

Skolevejsanalyser. Lárus Ágústsson, COWI A/S LÁRUS ÁGÚSTSSON, COWI A/S Skolevejsanalyser 1 10-03-2016 Lárus Ágústsson, COWI A/S Indhold Skolevejsanalyser kan omfatte følgende elementer: Udarbejdelse af fakta-ark for samtlige skoler i kommunen Gennemførelse af internetbaseret

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Kære forældre Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Scan koden og hent app en GRATIS! Eller læs mere på www.odense.dk/skolevej Er du klar

Læs mere

Nr. Afsender Datofor modtagelse

Nr. Afsender Datofor modtagelse Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 431 for en erhvervsvirksomhed ved Hovedgaden i Løgstrup samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Læs mere

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg. Vinderslev og Omegns Lokalråd Dato : 31.05.2012 Til Silkeborg Kommune HUSKESEDDEL Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.com 1 Vinderslev og Omegns Lokalråd ønsker følgende emner

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 17. april 2009 1 HVAD ER EN SKOLEVEJSANALYSE?

Læs mere

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen.

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen. TRAFIKPOLITIKejsskolens trafikpolitik Baggrunden for en trafikpolitik på Hærvejsskolen er: I forbindelse med etableringen af Hærvejsskolen på to matrikler kan vi konstatere, at der er kommet mere trafik

Læs mere

TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Forfattere: Civilingeniør Trine Fog Nielsen, Grontmij Carl Bro, tfn@gmcb.dk Civilingeniør Marie Thesbjerg, Rambøll Danmark, met@ramboll.dk

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik 2014 Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik for Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Denne trafikpolitik er udarbejdet af Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen i samarbejde

Læs mere

Trafikpolitik Kongerslev Skole

Trafikpolitik Kongerslev Skole Trafikpolitik Kongerslev Skole Indholdsfortegnelse Kongerslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15

Læs mere

Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt.

Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt. Hvem er vi? Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt. Mange - ikke kun forældre til skoleelever - synes at trafiksituationen

Læs mere

UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011

UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011 UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Skolevejsundersøgelse 2011 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Resume...5 3 Analyse...7 3.1 Respondenter...7 3.1.1 Usikkerhed...9

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Mere sikker på cykel i Randers

Mere sikker på cykel i Randers Mere sikker på cykel i Randers Randersbro i Randers centrum. af det totale antal ulykker med cyklister forventes. Signalregulerede kryds Bilisternes stoplinie er rykket fem meter tilbage i forhold til

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

VURDERING AF SKOLEVEJ TIL AGERBÆK SKOLE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

VURDERING AF SKOLEVEJ TIL AGERBÆK SKOLE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 VARDE KOMMUNE VURDERING AF SKOLEVEJ TIL AGERBÆK SKOLE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Trafikpolitik Hals Skole

Trafikpolitik Hals Skole Trafikpolitik Hals Skole Indholdsfortegnelse Hals Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 14 Rollemodel.. 18 Samarbejde

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt?

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Opmærksomhed på forældre der kører børn i skole de vil evt. sætte af på Oddervej Problem med beredskabet/redningskøretøjer med

Læs mere

Her følger et teknisk notat med en nærmere beskrivelse og evaluering af dataindsamlingen til skolevejsanalysen.

Her følger et teknisk notat med en nærmere beskrivelse og evaluering af dataindsamlingen til skolevejsanalysen. Bilag 6.1 Den 07. marts 2006 Bilag 1 - Teknisk notat for skolevejsanalyse for Århus Kommune Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Her følger et teknisk notat med en nærmere beskrivelse og evaluering

Læs mere

Sikre Skoleveje. Projektpakke 2010-IV

Sikre Skoleveje. Projektpakke 2010-IV Sikre Skoleveje Projektpakke 2010-IV Anlægsprojekter for følgende skoler: Vigerslev Alle Skole Hillerødgade Skole Rådmandsgade Skole Utterslev Skole Frejaskolen Peder Lykke Skolen Den Classenske Legatskole

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Ny institution i Hareskovby

Ny institution i Hareskovby Kunde Sag: Furesø Kommune 30. november 2016 JKD, MLJ Rev. 20. december 2016 Ønske om en ny institution Furesø Kommune ønsker at bygge en ny institution i Hareskovby til at afløse det nuværende Hareskov

Læs mere

Aalborg Kommune. Skolevejsanalyse for 11 skoler i Aalborg Kommune. Mou Skole

Aalborg Kommune. Skolevejsanalyse for 11 skoler i Aalborg Kommune. Mou Skole Aalborg Kommune Skolevejsanalyse for 11 skoler i Aalborg Kommune Mou Skole December 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 METODE 6 2.1 Analysens struktur 7 3 RESULTAT AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 8

Læs mere

15-03-2016. Indholdsfortegnelse

15-03-2016. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Holmegaardhøj - Asfalt mellem vej og cykelsti... 2 Sølunden - Bedre udsigtforhold ved udkørsel på Næstvedvej... 3 Sølunden - Fortov langs Næstvedvej til begge sider... 4 Pinjevej -

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Cykeltrafik - noget for sig?

Cykeltrafik - noget for sig? Indhold 1. 2. Kommunikation Cykeltrafik - noget for sig? 3. Lyngby 4. Nogle betragtninger Thomas Krag Mobility Advice Lyngby-Taarbæk Kommune 28. november 2005 Grundkursus i trafik kens mængde er nogenlunde

Læs mere

Svendborg trafiksikkerhedsby

Svendborg trafiksikkerhedsby Svendborg trafiksikkerhedsby Projektet Svendborg trafiksikkerheds Projektet Svendborg trafiksikkerhedsby Bente Hansen, Svendborg Kommune og Birger Villadsen, projektleder, COWI Den nationale cykelkonference,

Læs mere

Hjælp os på vej! Færdselssikkerhedsrådet for Bornholm

Hjælp os på vej! Færdselssikkerhedsrådet for Bornholm Hjælp os på vej! Er dit barn klar til at færdes på egen hånd i trafikken? Nu skal dit barn til at gå i skole og det glæder I jer sikkert begge til. Men er dit barn klar til at færdes på egen hånd i trafikken?

Læs mere

Information om kørsel til skole. Skoleåret 2015/16

Information om kørsel til skole. Skoleåret 2015/16 Information om kørsel til skole Skoleåret 2015/16 Side 2 Kære forældre Velkommen til skoleåret 2015/2016. I denne folder kan I finde generel information om regler mm. vedrørende kørsel til og fra skole

Læs mere

Skivholme Herskind cykelstien

Skivholme Herskind cykelstien Skivholme Herskind cykelstien Skal vi køre i bil, eller cykle hvis vi tør En brugerundersøgelse med henblik på at klarlægge behovet for en cykelsti mellem Skivholme og Herskindskolen. Udarbejdet af Flemming

Læs mere

Trafikfarlige skoleveje

Trafikfarlige skoleveje Trafikfarlige skoleveje Beskrivelse af godkendelsesprocedure: 1. Anmodning påført elevnavn, adresse, fødselsdato, skolenavn og klassetrin sendes til distriktsskolen. Skolen vurderer, om der kan anvises

Læs mere

Allerød Kommune. Skolevejsundersøgelse Generel analyse NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Skolevejsundersøgelse Generel analyse NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Allerød Kommune NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 2 2 Sammenfatning... 3 3 Analyse... 4 3.1 Usikkerhed... 4 3.2 Elevbesvarelser... 4 3.3 Transportmiddelvalg...

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 Rapporten er én ud af fire rapporter om børns skoleveje, belyst fra hhv. forældrenes, skoleledernes

Læs mere

Allerød Kommune. Lillerød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Lillerød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Lillerød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Den nationale cyklistundersøgelse

Den nationale cyklistundersøgelse 2016 Den nationale cyklistundersøgelse Kommunerne i Danmark Spørgsmålskatalog: Fællesspørgsmål og tilvalgsspørgsmål for undersøgelsen Fællesspørgsmål (Obligatoriske) 08.01.16 Den Nationale cyklistundersøgelse,

Læs mere

Notat. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs mode Mandag den 4. juni Orientering omkring skolevejsanalyse/mejlbyvej. Til Teknisk Udvalg.

Notat. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs mode Mandag den 4. juni Orientering omkring skolevejsanalyse/mejlbyvej. Til Teknisk Udvalg. Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 5 til Teknisk Udvalgs mode Mandag den 4. juni 2012 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 30. maj 2012 Orientering omkring skolevejsanalyse/mejlbyvej Anlæg Grøndalsvej

Læs mere