Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)"

Transkript

1 9 Z 69 1,6 LL6 Z I. FREDERICIAKMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset, Gothersgade 2 7 Fredericia Den ansøgende forenings navn og adresse: Børns Vilkår Trekronergade 126F, 2., 25 Valby Bankkonto: Reg.nr.: 251 Konto: CVR eller CPR som kontoen er registreret på: Ansøgningsfrist: Til Pulje 2 (engangs/flerårligt) ansøges der om midler 1 gang om året for aktiviteter i det kommende år: Til pulje 3 (nyt projekt) ansøges der om midler 2 gange om året for aktiviteter i det kommende år: g for aktiviteter i indeværende år: Til Pulje 4 (akutte) til særlige formål eller "akutte" ansøgninger i løbet af året

2 L Z 6 L6 1. L6 Z L 1. Børns Vilkår Den frivillige forening / organisations navn 2. Kontaktperson: Generelle oplysninger: Navn: Hans Christian Niebuhr Adresse: Trekronergade 126 F, 2. Postnr./ By 25 Valby Telefon: Beskrivelse af målgruppen for det frivillige sociale arbejde der udføres i Fredericia Kommune Herunder en nærmere redegørelse for om indsatsen rettes mod grupper samt hvilke? Målgruppen for Børns Vilkårs rådgivning er børn og unge, der har problemer i deres hverdag, og som ikke umiddelbart har andre at tale om problemerne med. På ForældreTelefonen er målgruppen endvidere børnenes forældre og andre nære voksne. Børn og unge kontakter Børns Vilkår for at få rådgivning om en bred vifte af problemstillinger. Det kan være oplevelser relateret til drillerier, konflikter med andre eller forskellige former for teenageproblemer som forelskelse og seksualitet. En stor del af rådgivningerne vedrører imidlertid meget alvorlige problemer, hvor der ofte er tale om omsorgssvigt. Her har rådgiverne forskellige handlemuligheder, der i mange tilfælde vil kunne gøre en konkret forskel for det udsatte barn. Herudover er der en gruppe børn, der ringer for at opnå vigtig voksenkontakt. Fokus på omsorgssvigtede og udsatte børn På landsbasis omhandler 6 procent af samtalerne i rådgivningen omsorgssvigt. De hyppigste former for omsorgssvigt er vold i familien, forsømmelse, seksuelt misbrug, psykisk vold og alkohol- og stofmisbrug. Hvis barnet opgiver sin anonymitet har rådgiveren flere handlemuligheder, der i mange tilfælde vil kunne gøre en konkret forskel for det omsorgssvigtede barn. Når et udsat barn kontakter rådgivningen og fortæller om sine forhold, tilbyder rådgiveren at Børns Vilkår kan underrette det sociale system. Hvis der er tale om et akut problem, kan den sociale døgnvagt kontaktes og politiet evt. underrettes. Hvis en rådgiver vurderer at et barn, der har kontaktet Børns Vilkår, kan få gavn af en børnebisidder, kan rådgiveren videregive barnets oplysninger til børnebisidderkorpset, der derpå kontakter barnet. Børnebisidderkorpset blev oprettet i 28 med støtte fra Socialministeriet. Igennem dette tilbud kan børn og unge få en børnebisidder fra Børns Vilkår med ved samtaler hos kommunen (efter Servicelovens kapitel 11), f.eks. i sager om anbringelse eller forebyggende foranstaltninger. Børnebisidderens vigtigste opgave er at sikre, at barnet bliver hørt og inddraget og dets rettigheder ikke krænkes. 4. Aktivitetens formål? Det helt primære formål med Børns Vilkårs telefon- og chatrådgivning er at yde rådgivning, støtte og vejledning til børn, som enten ikke har andre voksne at tale med, eller som ikke ønsker at delagtiggøre de voksne, de kender, i problemerne. Gennem 2

3 9 Z 69 L6 I L6 Z I. samtale eller skriftlig kommunikation hjælpes barnet eller den unge til at finde mulige løsninger på sine problemer. På ForældreTelefonen tilbyder Børns Vilkår desuden forældre og andre voksne vejledning og rådgivning om børn og unge. Barnet mødes af en anerkendende voksen rådgiver, der kan lytte og udtrykke forståelse for barnets situation spørge på en måde, så barnets situation og muligheder udfoldes give faktuel information om forskellige spørgsmål, som barnet måtte have eller guide barnet derhen, hvor han/hun kan få den relevante information vejlede og evt. henvise barnet. Et andet grundlæggende mål er, at barnet altid får en positiv oplevelse med at kontakte Børns Vilkår og derfor er indstillet på at tage kontakt igen. Centralt i rådgivningen er, at barnet får overblik over egne ressourcer og handlemuligheder og bliver styrket til at gøre brug af dem. 5. Hvilken frivillig indsats udføres der? Herunder hvor mange frivilige indgår i aktiviteten? Børns Vilkår udfører frivilligt socialt arbejde gennem anonym rådgivning af børn og unge. Rådgivningen sker på følgende platforme: BørneTelefonen BørneChatten BørneBrevkassen SMS til BørneTelefonen Rådgivningen er landsdækkende. Det er gratis at ringe til BørneTelefonen, og opkaldet kan ikke spores på telefonregningen, fordi Børns Vilkår har fået tildelt det europæiske "helpline"-nummer BørneTelefonen er således den officielt anerkendte rådgivningslinje for børn i Danmark. Børns Vilkår rådgiver desuden forældre på ForældreTelefonen. Børns Vilkårs rådgivning bemandes af ca. 34 frivillige, hvoraf en er fra Fredericia Kommune. De har alle eller er i gang med en børnefaglig uddannelse. Det vil typisk være som lærer, pædagog, psykolog, sundhedsplejerske eller tilsvarende. Det stilles endvidere som krav, at de frivillige har arbejdet professionelt med børn. Før ansættelse i rådgivningen indhenter Børns Vilkår børneattester på alle frivillige rådgivere og ansatte. De frivillige rådgivere forpligter sig til at tage minimum 2-3 vagter af 4 timers varighed pr. måned, dvs. min. 24 vagter pr. år. 6. Er indsatsen tidsbegrænset eller er der tale om et længerevarende evt. kontinuerligt projekt? Børns Vilkårs rådgivning blev oprettet i 1987 og er ikke tidsbegrænset. Børns Vilkår søger Fredericia Kommune samt andre relevante kommuner og fonde hvert år. Hvordan vil man sikre den økonomiske drift, når projektperioden er udløbet? 7. Skal man være medlem? Ja Nej [Z] 3

4 6 Z 6 L 6 1L6 Z I Er der brugerbetaling? Ja Nej [X] EU har vedtaget at oprette et fælleseuropæisk gratistelefonnummer, som børn og unge kan kontakte, hvis de har brug for rådgivning. Nummeret er Den danske regering har givet Børns Vilkår retten til at drive den danske rådgivningstelefon på dette nummer. Det betyder først og fremmest, at børn og unge fra 29 kunne ringe gratis til BørneTelefonen. Herudover, at brugerne nu er helt anonyme, når de ringer til BørneTelefonen, da opkaldet ikke længere kan identificeres på telefonregningen. 8. Hvilke aldersgrupper er aktiviteten rettet mod? 18 [X] 19 3 D 31 5 E over Hvor mange borgere forventes at deltage i aktiviteten? I 212 foretog Børns Vilkårs frivillige rådgivninger. Børnene ringer/skriver altid anonymt. Alle brugere af Børns Vilkårs rådgivningstilbud (undtagen BørneBrevkassen) bliver så vidt muligt spurgt, hvilken kommune de bor i. Kontakten til barnet og en god håndtering af barnets problemstilling har dog altid højere prioritet end at opnå viden om bopælskommunen. Hvis barnet for eksempel netop har fortalt om meget tunge problemer, kan det være uhensigtsmæssigt at spørge om kommune. Analyser af svarene på spørgsmålene om bopælskommune viser, at ca.,6 % af de brugere, der oplyser deres kommune, bor i Fredericia Kommune. I 214 forventer Børns Vilkår at foretage 38. rådgivninger. Det anslås, at omkring 23 af disse rådgivninger vil være til børn, unge og forældre, som bor i Fredericia Kommune. Det estimeres, at en relativ andel af de ubesvarede henvendelser ligeledes er fra børn og unge i kommunen. 1. verslag over udgifter i forbindelse med aktiviteten. Bilag vedr. specifikation af indtægter og udgifterne vedlægges ansøgningen. Der er endnu ikke lagt budget for rådgivningen i 214. Derfor anvendes budgettet for 213 som grundlag for ansøgningen. Det samlede budget for Børns Vilkårs rådgivning i 213 var kr ,-. Det frivillige arbejde udgør fundamentet i Børns Vilkårs rådgivning, men selve rådgivningsafdelingen i organisationen arbejder også med forskning, børnepolitik og større sideløbende projekter. Børns Vilkår søger imidlertid kun om tilskud til de udgifter, der direkte vedrører det frivillige sociale arbejdes fortsatte fremdrift, udvikling og kvalificering. Frivilligt arbejde, som vil komme mange børn fra Fredericia Kommune til gode i 214. Disse udgifter var i 213 budgetteret til kr. Se venligst bilag 1 for udspecificering af udgifter. Baseret på seneste årsstatistik fra 212, anslås,6 % af brugerne at have bopæl i Fredericia Kommune. Børns Vilkår søger på den baggrund Fredericia Kommune om,6 % af udgifterne til det frivillige sociale arbejde i 214, i alt kr ,-. Udgifter, som 18-støtte vil bidrage til at dække i 213, udspecificeret i bilag 1 Fysiske rammer og udstyr plysning og analyse Frivillige I alt

5 i7z L6 Z l Foreningens vedtægter samt senest godkendt regnskab og budget skal vedlægges. Fredericia d Underskrift: 5

6 Børns Vilkår FR BØRN I DANMARK 1. tiz 6 l6 1. /6 Z 1. Børns Vilkårs rådgivning til børn og unge 214 Uddybende bilag til Fredericia Kommune Børns Vilkårs hovedaktiviteter Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der i 35 år har arbejdet for at sikre børns ret til en god barndom og et godt liv, med en særlig indsats for børn som har det svært. Børns Vilkårs formål er at arbejde for at styrke og forbedre børn og unges vilkår, opvækst og udviklingsmuligheder i Danmark (jf. foreningens vedtægter stk. 2). Børns Vilkår arbejder på to fronter: Dels udfører Børns Vilkår frivilligt socialt arbejde med børn, via rådgivningstilbuddene BørneTelefonen, BørneChatten, BørneBrevkassen og ForældreTelefonen. Desuden afholder lønnede medarbejdere oplæg på skoler gennem SkoleTjenesten ligesom Børns Vilkår også tilbyder børn en bisidder i forbindelse med barnets møde med offentlige myndigheder etc. Dels arbejder Børns Vilkår for børn, hvor fokus er på de betingelser som børn i Danmark stilles. Arbejdet for børn foregår først og fremmest gennem det børnepolitiske arbejde, som organisationen udfører. Koblingen mellem de to dele arbejdet med og for børn sker gennem en systematisk indsamling af information fra de børn som organisationen dagligt er i kontakt med. I denne kontakt får organisationen løbende et indblik i, hvilke betingelser børn i Danmark lever under, og hvordan det danske samfund ser ud i et børneperspektiv. Principper for rådgivningen I rådgivningerne arbejdes ud fra følgende principper: Der tages altid udgangspunkt i barnets perspektiv, der rådgives i henhold til barnets tarv, med det formål at forbedre barnets situation. Alle rådgivninger foregår på barnets betingelser, hvilket bl.a. betyder, at barnet ikke må presses til at fortælle noget eller til at tage imod en bestemt løsning. Både brugere og rådgivere er anonyme. Brugeren kan dog vælge at ophæve sin anonymitet, således at Børns Vilkår kan foretage en underretning eller på anden måde hjælpe barnet yderligere. Denne mulighed er imidlertid altid underlagt det forrige princip. Rådgiverne er underlagt tavshedspligt, både mens de er frivillige i Børns Vilkår, og når de er stoppet. Målgruppens kendskab til Børns Vilkårs arbejde Ved skolestart hvert år udsender Børns Vilkår materiale vedrørende BørneTelefonen og BørneChatten til 4.- og 6.-klasser på alle landets folkeskoler og private grundskoler. Det betyder, at stort set alle børn i Fredericia Kommune to gange i deres skoletid modtager information om

7 nly Børns Vilkår KR BØRS I DANMARK ZtZ 6 L6 L L6 Z I, rådgivningerne. Børns Vilkår er også synlig i populære medier for børne-unge-målgruppen. En stor del af danske børns kendskab til BørneTelefonen og BørneChatten opnås desuden gennem Børns Vilkårs SkoleTjeneste, som i 212 afholdte 34 oplæg fordelt på skoler i hele landet. Dette svarer til, at SkoleTjenesten har talt med ca. 8.5 børn. Det, at oplyse børn og unge om rådgivningen, har en generel tryghedsskabende effekt, som rækker længere end det vi kan læse i opkaldsstatistikkerne. En analyse fra Gallup i 211 viser, at BørneTelefonen er kendt af 84 % af børn og unge i alderen 1-18 i Danmark. Det vil sige at omkring 46. børn og unge (Danmarks Statistik, 212) ved, at de kan ringe eller skrive til Børns Vilkårs rådgivning, hvis de på et tidspunkt får brug for anonym rådgivning og støtte. Målgruppens problemstillinger Børn og unge kontakter Børns Vilkår for at få rådgivning om en bred vifte af problemstillinger. Nogle børn og unge kontakter rådgivningen for at tale om oplevelser fra hverdagen i skolen eller hjemmet. Det kan være oplevelser relateret til drillerier, konflikter med andre eller forskellige former for teenageproblemer som forelskelse og seksualitet. En stor del af rådgivningerne vedrører imidlertid meget alvorlige problemer, hvor der ofte er tale om omsorgssvigt. Herudover er der en gruppe børn, der ringer for at opnå vigtig voksenkontakt. De hyppigste emner på Børttaielelmen 212 Henvendelser fra børn i alt Kærlighed/forelskelse Venskaber/uvenskaber Drillerier Mobning 9,9% 8,9% 7,1% 13,8% Forældre-barn-relationen 5,5% Seksuel praksis 4,8% Trist/ked af det 3,7% Fysisk vold 3,6% Seksuel krænkelse 3,6% Spiseforstyrrelser 2,8% Klik for al skrive en undernibrik wrr Børns Vilkår ror 13f1F7, DANrork Rådghmingor fra pairgetatafoneo, SPAS. Chatten og I gorgg~rigmg, Ptocentgrundleg samtaler 2

8 tfiht Børns Vilkår Crt Fiø=t, u DA'NMAPx. Ct?Z 6 1, 6 LL6 Z Koordinering af rådgivningen Rådgivningen koordineres af et team af lønnede koordinatorer. Koordinatorerne sørger for løbende vejledning og feedback til de frivillige. Koordinatorerne overtager desuden en række af de mere vanskelige sager. I nogle tilfælde går Børns Vilkår ind i konkrete sager og foretager eksempelvis underretninger til de sociale myndigheder. Selv om antallet af rådgivninger er steget hvert år, kommer mange børn og unge ikke igennem til BørneTelefonen. Flere års erfaring med at organisere frivilligt arbejde har vist, at for at møde den store efterspørgsel kræves det, at der arbejdes målrettet med fastholdelse af de frivillige. Rådgiverne skal ofte forholde sig til særdeles tunge problemstillinger, f.eks. henvendelser om selvskadende adfærd og omsorgssvigt. Gennem supervision, sociale arrangementer o.l. arbejdes med at øge trivslen blandt rådgiverne og herved fastholde dem. Udover løbende support, sørger Børns Vilkår også for at de frivillige modtager undervisning, så deres vidensniveau altid er aktuelt og højt. Der registreres imidlertid stadig mange ubesvarede henvendelser på BørneTelefonen. Når udvidelsen fortsætter i 213, er målet, at nedbringe antallet yderligere, sådan at flere børn og unge kan få den støtte, de søger. Udvidelse af rådgivningen - mulighed for hjælp til flere børn I 211 påbegyndte Børns Vilkår en udvidelse af rådgivningen på baggrund af, at vi registrerede et stort antal ubesvarede henvendelser. Udvidelsen, som består af forlængede åbningstider, rekruttering af flere frivillige rådgivere og opstart af sms-rådgivning, har betydet, at antallet af gennemførte rådgivninger næsten er fordoblet på to år (fra i 21 til i 212). 3

9 InItht Børns Vilkår FR BØRN I DANMARK tit,z 6 L 6 LL6 Z Gennemførte rådgivninger I Rådgivninger i alt BørneTelefonen BørneChatten oh BørneBrevkassen I ForældreTelefonen - SMS I alt wzr" < Der registreres imidlertid stadig mange ubesvarede henvendelser på BørneTelefonen. Når udvidelsen fortsætter i 213, er målet, at nedbringe antallet yderligere, sådan at flere børn og unge kan få den støtte, de søger. Udvidelsen består af tre led: Forlængelse af rådgivningens åbningstid 1 Udvidelse af rådgivningens åbningstider så børn og unge kan kontakte BørneTelefonen og BørneChatten alle ugens dage fra Det foregår i trin af mindre udvidelser. Trin i forlængelsen af rådgivningens åbningstider : M Ti To F L S

10 tn( Børns Vilkår BØN,: DANNIARX 517ZE6 16 [ L6 Z 2 Rekruttering af flere frivillige Antallet af frivillige er en afgørende faktor i at øge besvarelsesprocenten på BørneTelefonen og BørneChatten. I januar 211 havde Børns Vilkår ca. 2 frivillige rådgivere. I løbet af 211 steg antallet dramatisk og i januar 212 rundede vi frivillig nr. 3 altså en stigning på 5 % på bare et år! Målet er i 215 at nå op på 4-45 frivillige. Antal frivillige rådgivere, januar =IS fflallek Ny rådgivningsplatform: SMS-rådgivning Børns Vilkår udvidede d. 3. september 212 med SMS-samtaler som rådgivningsplatform. Beslutningen udspringer fra en kendskabsanalyse i 29, hvor Børns Vilkår undersøgte børns holdning til, hvilken platform de ville foretrække til en rådgivning hos Børns Vilkår. ver 1 børn blev spurgt. Knap 2 % af svarede, at de ville foretrække SMS-rådgivning. Undersøgelsen viste også at interessen er lige stor hos begge køn. Dertil kommer udbredelsen af mobiltelefoner og smartphones blandt børn og unge og, i tillæg til det, udbredelsen af "fri sms"- abonnementer i den unge målgruppe som bevirker, at tilgængeligheden til SMS-rådgivning vil være meget stor. I udviklingen af SMS-rådgivningen trækker Børns Vilkår på både danske og udenlandske rådgivningsorganisationers gode erfaringer. SMS-rådgivningen er liverådgivning, som barnet kan have med på farten. Barnet SMS'er en problemstilling og far svar fra en rådgiver, hvorefter der kan sendes flere SMS'er frem og tilbage mellem barn og rådgiver. En SMS-rådgivning kan løbe over længere tid inden for åbningstiden vil rådgiveren vil altid svare kort efter modtagelsen af en SMS fra et barn, men barnet kan vente op til 24 timer med at svare, før samtalen deaktiveres. Dermed kan barnet i høj grad selv styre rådgivningens tempo. Rådgiveren modtager og sender SMS'erne fra en computer og har mulighed for at have flere SMSsamtaler på &). gang. Børns Vilkår kan ikke se barnets nummer. 5

11 Børns Vilkår FR BØRN I DANMARK 9t,ZE L6 Z Resultatmål for rådgivningen Målet med udvidelserne i rådgivningen er at alle børn og unge, der kontakter Børns Vilkårs rådgivning, skal kunne få hjælp, støtte og vejledning alt efter individuelt behov Antal rådgivninger : Resultater og resultatmål Dokumentation af alle rådgivninger Børns Vilkår dokumenterer samtlige rådgivninger i et elektronisk registreringssystem. Dokumentationen indeholder data om barnet (køn, alder), om problemstillingen, aktører i problemstillingen og om typen af rådgivning (fx om der blev henvist). Herudover vurderer rådgiveren, om der er tale om omsorgssvigt, ligesom barnets bopælskommune registreres (om muligt). Desuden gives en kvalitativ beskrivelse af rådgivningen. Udover løbende at bidrage med højaktuelle fakta om de konkrete problemstillinger, som børn og unge i Danmark kæmper med, bidrager registreringssystemet også til kvalitetssikringen af den sociale indsats, jf. nedenstående. Henvendelser, hvor barnet enten laver sjov med rådgiveren, opdigter en historie eller ringer for at hyggesnakke, indgår ikke i opkaldsstatistikkerne. Børns Vilkår arbejder sideløbende med denne brugergruppe og forsøger at få dem i tale. Et vigtigt princip er at rådgiveren skal sætte grænser over for barnet, men ikke skælde ud. På den måde ved barnet, at det altid kan ringe igen, hvis det en dag far brug for støtte. Dokumentation, kvalitetssikring og evaluering i Børns Vilkår Kvalitetssikring og evaluering har høj prioritet i Børns Vilkår. vennævnte elektroniske dokumentationssystem spiller her en central rolle. Med henblik på at kvalitetssikre Børns Vilkårs rådgivning gennemføres følgende: Rådgivningsmetode og principper er beskrevet i en A-Z-mappe, som udleveres til alle frivillige rådgivere. Kravene til udfyldelse af ovennævnte dokumentationsskemaer beskrives ligeledes i denne mappe. 6

12 wt Børns Vilkår FC, H SØH'J f),.runl.r<x LI7Z [ L6 Z Rådgiverne indikerer på dokumentationsskemaerne, hvorvidt der har været en udvikling i samtalen, bliver barnets humør bedre, er der ting som går op for dem etc. Kvantiteten af rådgivningen er direkte målbar gennem dokumentationsskemaerne. Alle frivillige rådgivere gennemfører et uddannelsesforløb med fokus på metoder, dokumentation og specifikke problemstillinger, fx mobning, skilsmisser og misbrug. Samarbejde med andre aktører I rådgivningen henvises der til offentlige myndigheder som fx barnets skole, læge, de sociale myndigheder og politi. Desuden henvises der til en række øvrige aktører med specialiseret viden på enkeltområder, ligesom der også henvises til andre rådgivninger med specialiseret viden, fx Sexlinjen for unge. På børne-unge-området indgår Børns Vilkår desuden i en mængde samarbejder og netværk: Medlemskab af Børnesagens Fællesråd, Samarbejdsgruppen om Børnekonventionen og Lille Grundlovsdag Samarbejde og erfaringsudveksling med andre frivillige hjælpelinjer, fx Livslinjen og Sexlinjen for unge Samarbejde med Børnerådet, Folketingets mbudsmand, Den Sociale Ankestyrelse og Institut for Menneskerettigheder om at sikre børns rettigheder Samarbejde med andre humanitære organisationer med aktiviteter på børne-ungeområdet, herunder Amnesty International, Ungdommens Røde Kors, Red Barnet, Red Barnet Ungdom, Mødrehjælpen, Dannerhuset, Ventilen, Børn og familier Samarbejde med Medierådet for Børn & Unge om børns digitale liv Samarbejde med Foreningen Far, Børn og Samvær om skilsmisse og samvær. Medlemskab af Child Helpline International (CHI) Herudover samarbejder Børns Vilkår med såvel statslige som kommunale myndigheder. Blandt de statslige kan nævnes Undervisningsministeriet og Socialministeriet. Børns Vilkår indgår desuden i en række følgegrupper til forskningsprojekter, fx ved SFI og Århus Universitet. Børns Vilkår har desuden et tæt samarbejde med den svenske børnetelefon BRIS og Børns Vilkår er ligeledes en aktiv spiller i den internationale paraplyorganisation for børnetelefoner, Child Helpline International, CHI. 7

13 Ihtt Børns Vilkår FR BØRN I DANMARK 91,3E6 L6 LL6 Z 1 Bilag 1- Samlet budget for Børns Vilkårs rådgivning i 213 Budgettet for rådgivningen i 214 er endnu ikke lagt, derfor tages der udgangspunkt i budgettet for 213. Såfremt det ønskes, kan budgettet for 214 eftersendes. Udgifter, som støtte fra Fredericia Kommune vil bidrage til at dække, er markeret med grøn Fysiske rammer og udstyr i rådgivningen Lokaleomkostninger for telefon- og chatrådgivningen Lokaleomkostninger personalekontorer i rådgivningen BørneTelefonen* EDB-udgifter Hjemmeside (herunder BørneBrevkassen og infosider) 18. Chat- og SMS-rådgivning, herunder support 285. Faglitteratur til rådgiverbibliotek 17. I alt plysning og analyse Informationskampagner og anden oplysning om rådgivningstilbud (bl.a. udsendelse af materiale til alle 4. - og 6. - klasser i Fredericia Kommune) 6. Analyse og statistik/evaluering til videreudvikling af rådgivningen 5. I alt 65. Frivillige Redskabs-, manual- og metodehæfte til rådgiverne 78. Fortæring og gaver til 34 frivillige 322. Kurser 44. To årlige sociale arrangementer for 34 frivillige 14. Rekruttering af frivillige 5. Børnerådgiveruddannelsen 42. I alt Personale Efteruddannelse/kurser Supervision 15. Rekruttering af personale 3. Rejseomkostninger 15. Lønninger I alt Samlet budget 213 i alt Budgetposter 213, der ikke søges om støtte til Budgetposter 213, der søges om støtte til *I 29 fik Børns Vilkår tildelt gratisnummeret til BørneTelefonen. Det betyder at Børns Vilkår betaler telefonomkostninger for hvert opkald.

14 6PZ 6 l6 l L6 Z I. Vedtægter Børns Vilkår Vedtægter Whir Børns Vilkår FR I DANMAP.K. 1) Børns Vilkår er stiftet i januar Børns Vilkår er en social, humanitær interesseorganisation for børn og unge i Danmark. Børns Vilkår er politisk, religiøs og ideologisk uafhængig. Børns Vilkårs hjemsted er hovedkontorets adresse. 2) Børns Vilkårs formål er at arbejde for at styrke og forbedre børn og unges vilkår, opvækst og udviklingsmuligheder i Danmark. 3) 1. Som medlem af Børns Vilkår kan optages enkeltpersoner, institutioner, selskaber, firmaer, foreninger m.v. Institutioner m.v. kan højst tegne 5 medlemskaber, uanset bidragets størrelse. 2. Medlemmerne kan danne lokalkommer, som er selvstyrende indenfor rammerne af vedtægterne for Børns Vilkår. 3. Kun medlemmer af Børns Vilkår kan indgå i bestyrelser eller udvalg eller indtage ledende funktioner i Børns vilkårs arbejde, såvel lokalt som på landsplan. 4. Medlemmerne udøver deres indflydelse ved den årlige generalforsamling. 4) 1. Børns Vilkårs økonomisk grundlag skabes gennem medlemskontingent, indsamlinger, gaver, sponsorater, bevillinger fra fonde og puljer m.v. 2. Børns Vilkår kan drive erhvervsmæssige virksomhed. 3. Medlemskontingentet fastsættes af Hovedbestyrelsen, med godkendelse på den efterfølgende generalforsamling, gældende for et år ad gangen. Såfremt et medlem ikke betaler kontingent senest 3 måneder efter opkrævning, kan medlemmet slettes af medlemslisten. 4. Børns Vilkårs regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal revideres af en af Hovedbestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor. Generalforsamlingen vælger revisoren på generalforsamlingen. 5) rdinær generalforsamling 1. Generalforsamlingen er Børns Vilkårs højeste myndighed. 2. Stemmeret på generalforsamlingen har enhver, som har været medlem af Børns Vilkår mindst 6 mdr. og som kan fremvise gyldig kvittering for betalt kontingent. Bortset fra fremødte repræsentanter for institutioner m.v. som kan afgive en stemme pr. medlemskab, jf. pkt Der tildeles en stemme pr. betalt årskontingent. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde på generalforsamlingen, således at en fremmødt højst kan have en stemme. 1

15 gn6 16 I L6 Z I. Børns Vilkår I Cl! BØRN I DANMARK 3. rdinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned. Senest 3 uger forinden indkalder Hovedbestyrelsen til generalforsamling ved annoncering i medlemsblad, pr. brev eller Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, herunder Hovedbestyrelsens forslag til generalforsamlingen. 5. Forslag til generalforsamlingen, herunder opstillede kandidater til Hovedbestyrelsen, forslag til suppleanter m.v. skal være sekretariatet i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 6. Hovedbestyrelsen afgør, hvor generalforsamlingen afholdes. 7. Dagsordenen skal indeholde: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning for den forløbne periode, herunder forelæggelse af det reviderede regnskab. 3. Godkendelse af kontingent for det kommende år 4. Valg af medlemmer og suppleanter til Hovedbestyrelsen.. 5. Valg af statsautoriseret revisor 6. Behandling af fremsatte forslag 7. Eventuelt 8. Valg til hovedbestyrelse er skriftlige. Andre afstemninger skal være skriftlige, såfremt 5 stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom. 9. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne. 6) Ekstraordinær generalforsamling Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af formanden eller et flertal af Hovedbestyrelsen eller såfremt 1 stemmeberettigede medlemmer af Børns Vilkår ønsker dette. Indkaldelsesmåde og - frister samt afstemningsregler for en ekstraordinær generalforsamling følger de samme regler, som for en ordinær generalforsamling, dog således, at forslagsstillernes forslag til en ekstraordinær generalforsamling skal være sekretariatet i hænde samtidig med, at begæring herom fremsættes. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 8 uger efter, at begæring derom er fremsat. 7) 1. Hovedbestyrelsen har den overordnede ledelse af Børns Vilkår. Generalforsamlingen vælger 9 medlemmer og op til 2 suppleanter til Hovedbestyrelsen. Desuden udpeger de lønnede medarbejdere og de ulønnede medarbejdere inden generalforsamlingen hver en repræsentant til Hovedbestyrelsen efter regler fastsat af Hovedbestyrelsen, beskrevet i Hovedbestyrelsens forretningsorden. De 9 valgte medlemmer af Hovedbestyrelsen vælges for 3 år ad gangen, således, at, der er 3 på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Suppleanterne vælges for et år ad gangen. Suppleanter deltager i Hovedbestyrelsesmøderne uden stemmeret. De udpegede repræsentanter udpeges for et år ad gangen. De udpegede repræsentanter deltager i Hovedbestyrelsesmøderne med stemmeret, dog med følgende begrænsninger: De udpegede medlemmer har ikke stemmeret ved konstitueringen, ligesom de ikke kan vælges til formand, næstformand og Forretningsudvalg. De udpegede medlemmer har ikke stemmeret i personsager (ansættelser, fyringer m.v.) 2

16 1. 93E L6 Z 1. Børns Vilkår Fk BNRN i DA^,N'ARK Enhver, som er medlem af Børns Vilkår, og som ikke er lønnet af Børns Vilkår, kan vælges til Hovedbestyrelsen af generalforsamlingen. For at stille op til valget til Hovedbestyrelsen kræves, at mindst 5 medlemmer af Børns Vilkår anbefaler dette. Såfremt der er stemmelighed ved et valg til Hovedbestyrelsen, afgøres valget enten ved aftale mellem kandidaterne eller ved lodtrækning. Sekretariatslederen deltager i Hovedbestyrelsens møder uden stemmeret. 2. Hovedbestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med valg af formand og næstformand samt yderligere et medlem af Forretningsudvalget, der udgøres af disse tre samt direktøren. Valgene gælder for et år ad gangen. 3. Hovedbestyrelsen forestår lederen af Børns Vilkår under ansvar over for generalforsamlingen. 4. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Til behandling af særlige spørgsmål eller områder kan Hovedbestyrelsen nedsætte udvalg m.v. 5. Hovedbestyrelsen ansætter og afskediger direktøren efter indstilling fra forretningsudvalget. 6. Børns Vilkår forpligtes ved underskrift af formanden og mindst 2 hovedbestyrelsesmedlemmer i forening eller næstformand plus 2 medlemmer af hovedbestyrelsen medlemmer i forening. Hovedbestyrelsen kan meddele navngivne medlemmer af hovedbestyrelsen eller ansatte i foreningen skriftlig fuldmagt til at forpligte Børns Vilkår på et i en sådan fuldmagt nærmere angivet område. 8) 1. Forretningsudvalget har den kompetence, som Hovedbestyrelsen giver det. Afgørende økonomiske dispositioner skal godkendes af Hovedbestyrelsen som fastsætter nærmere retningslinjer herfor i en skriftlig instruks. 2. Forretningsudvalget har ansvaret for Børns Vilkårs daglige ledelse overfor Hovedbestyrelse og Generalforsamling. Forretningsudvalget kan videregive kompetence til direktøren. 3. Direktøren har bemyndigelse til at ansætte og afskedige medarbejdere efter aftale med formanden. 4. Direktøren kan forpligte Børns Vilkår alene, som led i forretningens daglige drift. 9) 1. Lokal repræsentation for Børns Vilkår kan efter godkendelse af Hovedbestyrelsen etableres i form af lokalkommer. 2. Lokalkomiters eventuelle vedtægter skal godkendes af Hovedbestyrelsen, der kan opløse en lokalkomit, såfremt Hovedbestyrelsen skønner, at en lokalkomite ikke arbejder indenfor rammerne af Børns Vilkårs vedtægter. 3. Enkeltmedlemmer af Børns Vilkår kan udelukkes ved beslutning af Hovedbestyrelsen, såfremt det pågældende medlem modarbejder Børns Vilkår. 4. Ved Afslutningen af Regnskabsåret er lokalkomiterne forpligtiget til at indsende regnskab til sekretariatet. 5. Ved en lokalkomms opløsning tilfalder midlerne Børns Vilkår. Børns Vilkår hæfter ikke for en lokalkomits økonomiske forpligtigelser. 3

17 ZSZ 6 L6 LL6 Z 1. 11~ Børns Vilkår FH I DANMAPK 1) Intet medlem af Hovedbestyrelsen, lokalkomitéer, udvalg, m.v. må uden Hovedbestyrelsens godkendelse modtage vederlag for deres bestyrelses, udvalgs- eller komite arbejde i Børns Vilkår. 11) For Børns Vilkårs forpligtelse hæfter alene foreningens formue. 12) Ændring af Børns Vilkår vedtægter kan vedtages på generalforsamlingen, når ændringsforslaget er opført på dagsordenen og mindst 2/3 af de fremmødte, dog mindst 35 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Såfremt der ikke kan opnås et stemmetal på 35 og 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringerne, skal der indkaldes til ny generalforsamling tidligst 8 uger og højst 12 uger senere. Ændringsforslaget kan på dette møde vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte. 13) Forslag om Børns Vilkårs opløsning skal behandles på to med mindst et års mellemrum afholdte generalforsamlinger. Forslaget om opløsning kan kun vedtages, når det på begge generalforsamlinger har opnået 3/4 majoritet af de fremmødte. 14) I tilfælde af Børns Vilkårs lovlige ophævelse, skal organisationens midler gå til formål, der i så høj grad som muligt svarer til Børns Vilkår formål. Generalforsamlingens beslutning om anvendelse af Børns Vilkårs midler på tidspunktet for organisationens opløsning skal forelægges indenrigsministeriet til godkendelse, og dette ministeriums afgørelse om formuens anvendelse er bindende. Vedtaget på Generalforsamling den 24. marts 212 Vedtaget på Ekstraordinær Generalforsamling den 18. juni 212 Valby, den 18. juni 212 4

18 9Z L6 Z 1. Erklæring om indhentelse af børneattester Efter Folkeoplysningsloven har det siden juni 24 været lovpligtigt at indhente børneattester. Det samme har siden juni 25 gjort sig gældende for foreninger, som modtager støtte via 18. Siden december 29 har folkeoplysende foreninger haft pligt til at udfylde en erklæring om indhentelse af børneattest. Hermed erklærer undertegnede på foreningens vegne, at foreningen indhenter børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, såvel lønnet som ulønnet, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Foreningens navn: Foreningens adresse: f\)ergiadc 11ZG F( 1,, 75 \ML,W. Tegnings- eller tilskudsberettigedes navn: 11-3E.1r E 6os EgvP (dato og underskrift) Vejledning om erklæringens udfyldelse: Alle foreninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler, har pligt til at indhente børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, såvel lønnet som ulønnet, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år (jf. 2, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 942 af 22. september 28, samt 2, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 124 af 23. oktober 28 og 2, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 627 af juni 26). Derudover har alle folkeoplysende foreninger og distriktsforeninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler, pligt til at afgive erklæring om indhentelse af børneattester til den kommune, foreningen er hjemmehørende I (jf. lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 24 som ændret ved 1, nr. 1 og 5 i lov nr af 27. december 29). Erklæringen afgives en gang årligt. Det er således en betingelse for, at foreningen kan få tilskud eller anvist lokaler, at foreningen afgiver erklæring om indhentelse af børneattester. Kommunerne skal således undlade at yde tilskud og at anvise lokaler, hvis foreningen ikke afgiver erklæring herom. Foreningens tegningsberettigede efter vedtægterne afgiver erklæringen på foreningens vegne. For foreninger/projekter uden vedtægter er det den tilskudsberettigede, som underskriver. Pligten til at afgive erklæring gælder også, selv om foreningen på tidspunktet for erklæringens afgivelse ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Foreninger, der ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, palægges dog ikke med erklæringen en aktuel forpligtelse til at indhente børneattester. Erklæringen rummer en løbende forpligtelse for foreningen til gennem hele tilskudsåret at indhente børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år, jf. 2, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 942 af 22. september af 28, samt 2, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 124 af 23. oktober 28

19 S 9Z 6 1,6 1. L6 Z l Arkiv BEIEIRHLM VI SKABER BALANCE Børns Vilkår CVR-nr Årsrapport for WEIN STATSAUTRISERET FIEVISINSPARTNERSELSKAB BEIERHLM - medlem af H1 Internallunal - et,.dar.orospffindende netwo, I af usfilænne revis$onsfornaer og vir, surnbedsrodgiver e København Tel.: Gribskovvej 2 dk 21 København m CVR-nr

20 Børns Vilkår Indholdsfortegnelse 99Z L6 Z l rganisationsoplysninger 3 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning Resultatopgørelse Balance Anvendt regnskabspraksis Noter BEIERHLM VI SKABER BALANCE 2

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 66 9 LO 16 LOL09$,Z 1 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

ØJEBLIKKE, DER FORANDRER FREMTIDEN

ØJEBLIKKE, DER FORANDRER FREMTIDEN ØJEBLIKKE, DER FORANDRER FREMTIDEN ÅRSRAPPORT 2014 TAK FOR PARTNERSKABER STØTTEN DONORER I 2014 Tusind tak til alle, der i 2014 har hjulpet os med at forandre fremtiden for udsatte børn og unge. Tak til

Læs mere

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution)

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Årsrapport 2013 Skolekode 101.191 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014.

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014. FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND CVR.nr. 10 89 13 96 ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014. Dirigent: INDHOLD Side Ledelsesberetning

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING

INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING ÅRSREGNSKAB 2011 1 INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING Vi er primært lektiehjælpere, men vi vil også gerne være nogle voksne, som børnene føler, de kan komme og snakke med. De kommer hos os, fordi vi tilbyder nogle

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32 Foreningen Danske Hospitalsklovne CVR-nr. 27 15 06 32 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om virksomheden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar

Læs mere

Anti Doping Danmark. Årsrapport 2014

Anti Doping Danmark. Årsrapport 2014 Anti Doping Danmark Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om Anti Doping Danmark 5 Beretning 6

Læs mere

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland Kortlægning af Krisecentrene i Grønland Rapporten er udarbejdet af Mælkebøttecentret 07/2013 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Resumé... 3 Definition og fakta om vold... 4 Krisecentres

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. 1. 9220 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Årsrapport 2013 Foreningen Misbrugsportalen Marts 2014

Årsrapport 2013 Foreningen Misbrugsportalen Marts 2014 Årsrapport 213 Foreningen Misbrugsportalen Marts 214 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesberetning s. 3 2. Foreningen Misbrugsportalen s. 5 3. Vision og formål s. 6 4. Udvikling og aktiviteter i 213 s.

Læs mere

2. Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet side 5. 3. Beretninger fra bestyrelsen og udvalg side 9

2. Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet side 5. 3. Beretninger fra bestyrelsen og udvalg side 9 Ordinært repræsentantskabsmøde 2013 Søndag den 10. november 2013 kl. 9.00-12.30 Mødet afholdes på Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Dagsorden 1. Valg af dirigent(er) side 3 2. Vedtagelse af forretningsorden

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Socialudvalget, 24-09-2013 Referat fra mødet i Socialudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40 Årsrapport 2011 CVR-nr.: 25 49 61 40 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 2 Årsrapport 2011 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Selskabsoplysninger Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1

Læs mere

LEDELSESPÅTEGNING INDHOLD

LEDELSESPÅTEGNING INDHOLD ÅRSREGNSKAB 2012 1 INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING 1 2 4 5 9 10 11 13 15 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Organisationsoplysninger Regnskabsberetning Anvendt regnskabspraksis Regnskab 2012

Læs mere