Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013"

Transkript

1 Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013

2 Indhold Side 1 Revision af årsrapporten Institutioner og regnskaber omftet af revisionsprotokollet Konklusion på det udførte revisionsarbejde Revisionens formål Revisionens formål, tilrettelæggelse, udførelse og omfang Forretningsgange og intern kontrol Kommentarer til årsregnskabet Resultopgørelsen med tilhørende noter Balancen med tilhørende noter Ledelsesberetningen og målrapporteringen Øvrige forhold Ikke-korrigerede forhold i årsregnskabet Overholdelse af lovgivningen Forsikringsforhold Forvaltningsrevision Sparsommelighedsaspektet Produktivitetsaspektet Effektivitetsaspektet Øvrige arbejdsopgaver Kontrol af bestyrelsens formelle pligter Øvrige oplysninger Ledelsens regnskabserklæring Besvigelser af væsentlig betydning for årsregnskabet Overholdelse af lovgivningen Lov om sociale klausuler Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø Begivenheder indtruffet efter balancedagen Lovpligtige oplysninger 125

3 1 Revision af årsrapporten 1.1 Institutioner og regnskaber omftet af revisionsprotokollet Som den af bestyrelsen valgte stsautoriserede revisor har vi revideret Thy-Mors HF & VUCs årsrapport for regnskabsåret 2013 omftende institutionens samlede virksomhed. Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen. Årsregnskabet udviser følgende result, aktiver og egenkapital t.kr. t.kr. Årets result Aktiver i alt Egenkapital Konklusion på det udførte revisionsarbejde Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, det vil komme til udtryk i vor revisionspåtegning på årsregnskabet. Såfremt bestyrelsen vedtager årsregnskabet i sin nuværende form, vil vi som konklusion på vor revision forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold og uden supplerende oplysninger. Vi kan endvidere oplyse, vi i forbindelse med den udførte forvaltningsrevision ikke er blevet opmærksomme på forhold, der giver anledning til konkludere, forvaltningen i 2013 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller oplysningerne i rapporteringen om mål og resulter ikke er dokumenterede og dækkende for institutionens virksomhed i Vore kommentarer til årsregnskabet og den udførte revision fremgår i øvrigt nedenfor. 1.3 Revisionens formål I vor revisionsprotokol af 30. marts 2012 har vi redegjort for revisionens formål. I tilknytning hertil er endvidere redegjort for ansvarsfordelingen mellem institutionens ledelse og os. Revisionen af årsregnskabet er udført i overensstemmelse hermed. 1.4 Revisionens formål, tilrettelæggelse, udførelse og omfang Revisionen har været tilrettelagt og er udført i overensstemmelse med internionale revisionsstandarder og yderligere krav ifølge dansk lovgivning, god revisionsskik samt Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved almengymnasiale uddannelser og almen voksen uddannelse. Revisionen skal sikre, årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformion og har primært omftet væsentlige regnskabsposter om områder, hvor der er risiko for væsentlige fejl, herunder fejl vedrørende foretagne regnskabsmæssige skøn. I henhold til revisionsinstruksen udføres revisionen også i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, og omfter derfor udover den finansielle revision tillige en gennemgang og vurdering af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omftet af regnskabet (forvaltningsrevision). Herudover har vi i forbindelse med den juridiske kritiske revision undersøgt om de dispositioner, der er omftet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de af Undervisningsministeriets meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 113

4 Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision og har blandt andel omftet stikprøvevis gennemgang af systemer, beslutningsgrundlag og rapporter, analyser af udgiftsog indtægtsposter, undersøgelse af nøgletal m.v. samt analyser af budgetafvigelser. Revisions formål er efterprøve, om årsregnskabet er aflagt korrekt i overensstemmelse med lovgivningen, vedtægterne og andre forskrifter og om de dispositioner, der er omftet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger samt, betingelser og grundlag for modtagne ststilskud er i overensstemmelse med institutionsstyrelsens retningslinjer (finansiel revision). Formålet er endvidere vurdere, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omftet af årsrapporten (forvaltningsrevision). Det er ikke revisionens formål afsløre besvigelser eller lignende. Det bedste værn herimod er en tilstrækkelig sikker forretningsgang og god intern kontrol. Kun i sådanne tilfælde, hvor der under revisionen konsteres unøjagtigheder, som kan give formodninger om misligheder, vil revisionen blive udvidet med henblik på opklaring af disse forhold. Revisionen er udført dels i årets løb og dels i forbindelse med revisionen af årsrapporten. Omfanget af revisionen er i væsentlig grad baseret på, vi under den løbende revision har gennemgået forretningsgange på de for årsregnskabet og den økonomiske forvaltning væsentligste områder og vurderet den interne kontrol. Revisionen er i øvrigt udført ved stikprøvevis kontrol af de beskrevne forretningsgange og stikprøvevis gennemgang af bogføring og bilagsmeriale. Revisionen er desuden tilrettelagt efter de vejledende retningslinjer, der er angivet i bilag til bekendtgørelse nr af 12. december I henhold til bekendtgørelse nr af 12. december 2008 skal vi i forbindelse med revisionen af årsregnskabet udfylde en revisorcheckliste, som skal indarbejdes i revisionsprotokollen. Revisorchecklisten er indarbejdet som bilag 1, hvortil der henvises. Vi har gennemlæst referer af bestyrelsesmøder til og med mødet den 28. november 2013 og herunder påset, der i den aflagte årsrapport er taget hensyn til de beslutninger af regnskabsmæssig karakter, der har været omtalt i refererne. 1.5 Forretningsgange og intern kontrol Forretningsgangene og den heri indlagte interne kontrol er baseret på de beskrevne regler i regnskabsinstruksen for Thy-Mors HF & VUC, der senest er opderet marts Desuden baserer de regnskabsmæssige registreringer sig også på brugervejledninger, konteringsvejledninger, cirkulærer mv. på løn- og regnskabsområdet. Vi har bl.a. gennemgået og efterprøvet forretningsgangene for kasseområdet, bogholderi, lønområdet, indkøb af undervisningsmerialer, omkostningsvarer, inventar- og bygningsanskaffelser, salg af ydelser mv. samt registrering af udstyrs- og inventargenstande. Vi har herunder påset, der er adskillelse mellem kasse og bogholderi, og der inden for andre områder i muligt omfang foretages personalemæssig opdeling mellem disponerende og kontrollerende funktioner, som også foruds i institutionsinstruksen. Vi har ved revisionen påset, fastste interne disponerings- og godkendelsesregler følges samt, indtægts- og udgiftsposter er behørigt dokumenteret ved bilag mv. og korrekt konteret. 114

5 I forbindelse med revisionen har vi påset, institutionens vedtægter, er overholdt. Vi har den 11. oktober 2013 foretaget et uanmeldt kasseeftersyn på institutionens adresse i Thisted. Eftersynet har omftet hovedkassen og samtlige underkasser. Der er udarbejdet særskilt protokoll vedrørende beholdningseftersynet, hvortil der henvises. Vi anser generelt institutionens forretningsgange og interne kontrol for betryggende. Til enkelte områder bemærker vi følgende: Lønområdet Vi har foretaget revision af institutionens lønområde, og har herunder ved stikprøver kontrolleret følgende: de interne kontrolforanstaltninger i arbejdsrutiner og -processer efterleves, ansættelser, indplacering, afsked, andre stusændringer, ydelser af tillæg samt registrering af fravær foretages af dertil bemyndigede personer, institutionens indbetaling af lærernes pension er korrekt, institutionens opgørelse af lærernes aldersbetingede tidstillæg er korrekt, institutionens opgørelse af lærernes anciennitets- og stedtillægsindplacering af korrekt, der på personalesagerne er dokumention for fornøden forudgående uddannelser, pædagogisk uddannelse samt tidligere beskæftigelse af relevans for lønanciennitetsfastsættelsen, ydelser i form af over-/merarbejdsbetaling mv. er korrekt opgjort og dokumenteret ved specifikion af præstionerne og indrapporteret af dertil bemyndiget personer, da, der indrapporteres til lønsystemet er fuldstændige, nøjagtige, autoriserede og korrekt konteret, det indrapporterede har fået den tilsigtede virkning og har givet sig udslag i korrekt lønberegning og kontering til de i perioden anste, personalet er ans i henhold til de indgåede aftaler med finansministeriet og om ydelser af særlige tillæg mv. er hjemlet og givet i overensstemmelse med gældende overenskomster. Revisionen i 2013 er udført ved stikprøvevis kontrol af nyanste samt stikprøvevis kontrol af øvrige anste. I forbindelse med revisionen af lønninger og gager har vi konsteret, der i enkelte tilfælde ikke foreligger ansættelseskontrakter eller ansættelseskontrakterne ikke er underskrevet af den ene eller anden part. Samtidig har vi konsteret uoverensstemmelser mellem oplysningerne i ansættelseskontrakterne og de til Silkeborg Da indberettede oplysninger. Endvidere var der en af de udvalgte ansættelseskontrakter, hvorpå der ikke var anført medarbejderens cpr.nr. Skolen har i forbindelse med revisionens udførelse, korrigeret de fundne uoverensstemmelser mellem oplysningerne i ansættelseskontrakterne og de til Silkeborg Da indberettede oplysninger. Skolens lønmedarbejder er orienteret om de øvrige konsterede mangler i forhold til ansættelseskontrakterne og der er iværks foranstaltninger til indhentning af de manglende underskrifter samt korrektion af ansættelseskontrakterne. 115

6 2 Kommentarer til årsregnskabet Institutionens resultopgørelse for 2013 udviser et overskud på kr Resultet er baseret på et stort set uændret aktivitetsniveau, større indtægter på udviklingsopgaver og salg af personaletimer, øgede undervisningsudgifter samt en mindre afskrivninger end forventet, grundet merudgift til aflønning af underviserer på grund af etablering af små hold, merudgift til aflønning af souschef og afdelingsleder i opsagte stillinger samt øgede udgifter til undervisningsmerialer. Vi henviser i øvrigt til ledelsesberetningen i årsrapporten, hvor der er redegjort for en række forhold, der har øvet indflydelse på årsrapporten for Ved revisionen af årsrapporten har vi kontrolleret, dette er udarbejdet i overensstemmelse med institutionens bogholderi via Navision. Ved revisionen har vi påset, indtægter, udgifter og tilskud er henført til rette regnskabsår efter gældende regler. Ved gennemgang af stus har vi overbevist os om de opførte aktivers tilhørsforhold til institutionen, om deres tilstedeværelse samt om deres forsvarlige vurdering. Vi har endvidere kontrolleret, de forpligtelser, der os bekendt påhviler institutionen er rigtigt udtrykt i årsrapporten. 2.1 Resultopgørelsen med tilhørende noter Vi har foretaget en analyse af resultopgørelsens poster og en sammenligning med tidligere år og budgettet. Vi har revideret de foretagne elevindberetninger, som danner grundlag for beregning af taksttilskud. Vi har ikke haft bemærkninger til de erklæringer der er afgivet vedrørende 2013 i forbindelse med tilskudsudbetalinger, men Undervisningsministeriet har henvendt sig til skolen i december 2013, vedrørende opgørelse og indberetning af klassekvotienter i efteråret Henvendelsen vedrører selve opgørelsen af klassestørrelserne, hvor undervisningsministeriet er af den overbevisning den indsendte ledelses- og revisorerklæring er fejlbehæftet og den indsendte redegørelse vedrørende overskridelse af den tilladte størrelse på klasserne ikke er tilstrækkelig. Både skolen og vi har svaret Undervisningsministeriet, og skolen har fået skrivelse om partshøring vedrørende reduktion af tilskuddet som følge af manglende overholdelse af det fleksible klasseloft. Såfremt Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, på baggrund af den fremsendte partshøring, afgør Thy Mors HF & VUC ikke har overholdt det fleksible klasseloft, vil de tilskudsmæssige konsekvenser heraf andrage kr I øvrigt henvises til resultopgørelsen tillige med ledelsesberetningen for nærmere beskrivelse af driftsmæssige forhold. 116

7 2.2 Balancen med tilhørende noter Bemærkninger til balancens enkelte poster: Grunde og bygninger, kr Vi har revideret institutionens registreringer og værdiansættelse af ejendomme i henhold til Undervisningsministeriets regnskabsinstruks. Vi har herunder revideret tilgang, hvilket ikke gav anledning til bemærkninger. Årets tilgang kan specificeres således: Cykelskur, Thisted Låsesystem, Thisted Det er vores vurdering Thy-Mors HF & VUC har overholdt de retningslinjer der er gældende for udsendelse af bygge- og anlægsprojekter i udbud. Ved udgangen af 2012 førte skolen en voldgiftssag mod Nordmors Murerforretning ApS vedrørende restbetaling af entrepriserne. Sagen er afgjort den 6. juni 2013, til fordel for Nordmors Murerforretning ApS og skolen er blevet dømt til betale det tilbageholdte beløb på kr samt sagsomkostninger. Igangværende byggeri, kr Institutionen har i året opført nye klasselokaler på adressen Limfjordsvej 95 i Nykøbing Mors samt forts nybyggeri/renovering af administrion, undervisningslokaler og mødelokaler på adressen Munkevej 9, Thisted. Ved årets udgang er byggeriet på Limfjordsvej, Nykøbing Mors afsluttet og byggeriet på Munkevej, Thisted er ved sin afslutning. Klasselokaler, Nykøbing Mors Der er forud for opførelse af nye klasselokaler i Nykøbing Mors indgået aftale mellem Thy Mors HF & VUC og Morsø Gymnasium om lokalebytte. Aftalen medfører, Morsø Gymnasium overtager de nyopførte klasselokaler, når disse er klar til ibrugtagning - mod Thy Mors HF & VUC overtager nogle andre lokaler på gymnasiet i Nykøbing Mors som ligger i umiddelbar nærhed af de lokaler som Thy Mors HF & VUC allerede har. Aftalen er godkendt af Undervisningsministeriet. Det er vores vurdering det foretagne lokalebytte mellem Thy Mors HF & VUC og Morsø Gymnasium er sket i overensstemmelse med de oplysninger der er afgivet til / godkendt af Undervisningsministeriet. Nybygning/renovering, Thisted Institutionen har købt rådgivning ved ingeniør i forbindelse med ny tilbygning i Thisted og nybygning af undervisnings-lokaler i Nykøbing Mors. Værdien af rådgivningsydelsen på byggeriet i Thisted har overskredet tærskelværdien. Rådgivningsydelsen har ikke været udbudt, hvilket er i strid med tilbudsloven. 117

8 Det er vores vurdering Thy-Mors HF & VUC ikke har overholdt de retningslinjer der er gældende for udsendelse af køb af varer og tjensteydelser i udbud, idet rådgiveropgaven (ingeniør) på byggeriet i Thisted, ikke har været udbudt. Udstyr og inventar, kr Vi har revideret institutionens registrering og værdiansættelse af udstyr og inventar i henhold til Undervisningsministeriets regnskabsinstruks. Aktiver med en anskaffelsessum på mindre end kr skal i henhold til gældende regnskabsinstruks ikke registreres, medmindre aktiverne skal fungere sammen med andre driftsmidler. Vor revision har bestået i stikprøvevis fysisk kontrol af tilstedeværelsen, tilligemed sammenholdelse af anlægskartoteket med sidste års anlægskartotek. Vi har revideret årets tilgang stikprøvevis. Vi har tillige kontrolleret, beløbsgrænsen på kr overholdes. Årets tilgang kan specificeres således: Inventar Inventar til kontor og kopirum Inventar UV-lokaler, Thisted - tilbygning Televarslingsanlæg Inventar UV-lokaler, Nykøbing Mors Telefonanlæg - TDC Scale Tilgodehavender, kr Vi har afstemt institutionens tilgodehavender med forelagte bilag og for størstedelens vedkommende med efterfølgende indbetaling i Der er indregnet et tilgodehavende på kr vedrørende afholdte håndværkerudgifter til udbedring af fejl i varmeanlægget i institutionens nye kantine. Skolen forventer, de rådgivere der har stået for byggeriet af kantinen, refunderer de afholdte omkostninger, hvilket der stadig pågår drøftelser om. Likvide beholdninger, kr Der er foretaget uanmeldt kasseeftersyn den 11. oktober 2013 med tilhørende afstemning af bank- og girokonti, som ligeledes er afstemt i forbindelse med revision af årsrapporten. Langfristet gæld, kr Vi har afstemt langfristet gæld til årsopgørelser mv. I beløbet indgår låneomkostninger i forbindelse med optagelse af kreditforeningslånene. Låneomkostningerne nedskrives over kreditforeningslånenes levetid. Ordinære afdrag som forfalder inden udløbet af regnskabsåret 2013 er overført til kortfristet gæld med beløb kr Feriepengeforpligtelse, kr Feriepengeforpligtelsen er opgjort på grundlag af ferietotaler i lønsystemet og beregnet med 12,5% af den udgiftsførte gage til ikke frrådte funktionærer. Til dette beløb er tillagt ikke afholdte feriedage i henhold til den centrale overenskomst. 118

9 Leverandører af varer og tjenesteydelser, kr Vi har afstemt de væsentligste gældsposter med foreliggende opgørelser, specifikioner og bilagsmeriale. Anden gæld, kr Indeholdt i beløbet er forud modtagne tilskud på igangværende projekter med kr , samt markedsværdi af finansielle kontrakter pr. 31. december 2013 med kr Mellemregning med Undervisningsministeriet, kr Vi har afstemt mellemregning med Undervisningsministeriet med foreliggende oplysninger. Beløbet består af forudbetalinger kr samt regulering af modtaget tilskud vedrørende 2013 kr Egenkapital pr , kr Egenkapital pr kan specificeres således: Egenkapital pr Årets result Markedsværdiregulering af finansielle kontrakter Ledelsesberetningen og målrapporteringen I tilknytning til revisionen af årsregnskabet har vi gennemlæst ledelsesberetningen og målrapporteringen og sammenholdt oplysningerne heri med oplysninger i årsregnskabet og den viden og de forhold, vi er blevet bekendt med i forbindelse med revisionen. Ud fra vores viden om regelgrundlaget har vi taget stilling til, om der er fejl eller mangler i ledelsesberetningen og målrapporteringen. Vi har ikke foretaget nye særskilte arbejdshandlinger i forbindelse med vores udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporteringen. I forbindelse med skolen har indhentet udtræk fra UNI-C s dabase, til brug for udarbejdelse af opgørelse af fuldførelsesprocent for skoleårene 2007/ /2013, har vi konsteret, UNI-C ikke har registreret skolens da i årene På baggrund heraf, er skolens opgørelse af fuldførelsesprocenten for skoleårene 2007/ /2012 mangelfuld. UNI-C er gjort opmærksom på fejlen og de arbejder på, finde en løsning på problemet. Skolen har oplyst os om, de vil fremsende de manglende oplysninger til Undervisningsministeriet, så snart oplysningerne er tilgængelige. De udførte arbejde har ikke givet anledningen til yderligere bemærkninger. 4 Øvrige forhold 4.1 Ikke-korrigerede forhold i årsregnskabet Danske revisionsstandarder kræver, vi informerer bestyrelsen om forhold, som ikke er korrigerede, fordi direktionen har vurderet de er uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet som helhed. Alle konsterede forhold under revisionen er rettet i årsregnskabet. Der forekommer ingen ikkekorrigerede forhold. 119

10 4.2 Overholdelse af lovgivningen I henhold til lovgivningen skal vi oplyse i vores påtegning, hvis vi er bekendt med overtrædelser af regnskabslovgivningen og bogføringsloven og anden lovgivning der er relevant for institutionens drift. Vi har forespurgt direktionen om kendte aktuelle eller potentielle overtrædelser af lovgivningen, der har væsentlig påvirkning på årsrapporten, er oplyst under vores revision og behørigt indarbejdet i årsregnskabet. Ledelsen har oplyst, den ikke er bekendt med forhold, der har betydning for årsregnskabet. Under vor revision er vi ikke blevet bekendt med overtrædelser af ovennævnte lovgivning. 4.3 Forsikringsforhold Skolen er dækket af Stens Selvforsikring. For sikre, skolen ikke risikerer tab ved tyveri mv., udover selvrisikoen ved stens selvforsikring, anbefales, skolen registrerer de forsikringsbegivenheder, som indtræffer i løbet af regnskabsåret, herunder værdiansættelse heraf. Der henvises til den af Undervisningsministeriet udarbejdede Vejledning om Stens Selvforsikringsordning. Vi gør opmærksom på, institutionen løbende bør revurdere, om der er særlige områder, hvor der kan tegnes særskilte forsikringer. Vi har ikke foretaget en vurdering af, hvorvidt Stens Selvforsikring i alle skadessituioner yder fuld økonomisk kompension. Ved indtægtsdækket virksomhed dækker Stens Selvforsikring ikke produktansvar og rådgivningsansvar. 5 Forvaltningsrevision I forbindelse med såvel den løbende revision som revisionen af årsregnskabet har vi på forskellige punkter i henhold til bilag til bekendtgørelse nr af 12. december 2008 undersøgt institutionens økonomiske forvaltning af de midler, der er omftet af årsregnskabet. Formålet med forvaltningsrevision er vurdere, om den reviderede institution har udvist den sparsommelighed, som må kræves, hvor det drejer sig om forvaltningen af stslige midler samt om institutionen arbejder produktivt og effektivt. Generelt bemærkes, vi ikke skolens forhold taget i betragtning har vurderet, der var anledning til iværksætte større undersøgelser på enkeltområder. Der er heller ikke frems ønsker herom fra Thy- Mors HF & VUC. Institutionen udarbejder stregier og fremtidsplaner til sikring af, institutionens idegrundlag og målsætning gøres operionel. Det er vor opftelse, institutionens økonomistyring fungerer tilfredsstillende, idet der løbende foretages opfølgning på afvigelser i forhold til det budgetterede. Ledergruppen og bestyrelsen på institutionen informeres herom gennem regelmæssige møder og økonomirapporter. 5.1 Sparsommelighedsaspektet I forbindelse med revisionen har vi gennemgået en række områder, der nurligt omftes af sparsommelighedsaspektet. Om enkelte områder kan vi anføre følgende: 120

11 Indkøb Det er vor opftelse, institutionen for alle væsentlige indkøb af varer/tjenesteydelser indhenter alternive tilbud i rimeligt omfang eller benytter stens indkøbsaftaler, hvor dette er foreskrevet. Der indhentes tilbud ved indkøb af edb udstyr, software, kopipapir, bøger og bygningsvedligeholdelse samt ved større om- og tilbygninger, ligesom det undersøges om der er mulige rabter opnå i forbindelse med indkøb. Likvide midler Forrentningen af likvide midler sikres ved løbende kontakt til institutionens pengeinstitutter. Indlånsgaranti Institutionens likvide beholdninger overstiger EUR , som Garantifonden for indskydere og investorer dækker. Skolens ledelse og bestyrelse foretager løbende en risikovurdering af sine indeståender i pengeinstitutter. Lån Institutionens gæld i fast ejendom vurderes løbende i forhold til det aktuelle renteniveau for sikre, institutionen betaler mindst mulig i rente af gælden. Institutionen har to rentetilpasningslån med restgæld på henholdsvis kr og kr hos Nykredit A/S. Derudover er der et lån, med restgæld på kr hos Nykredit A/S, som er afdækket med en renteswap med en fast rente på 4,25% mod CIBOR 3M. Værdien heraf udgør pr. stusdagen kr Beløbet er medtaget i balancen som anden gæld og modregnet på egenkapitalen. Fakturering af ydelser Det er vor opftelse, institutionen løbende fakturerer ydelser, hvor betaling skal opkræves hos modtageren af ydelsen. 5.2 Produktivitetsaspektet Med hensyn til måle og belyse udviklingen i institutionens præsentioner eller produktivitet i forhold til de indste ressourcer henvises til nøgletal i årsregnskabet. Institutionens effektive styring af den daglige drift omfter løbende budgetkontrol, styring af samtlige læreres tidsforbrug samt udarbejdelse af faste månedlige økonomirapporter. 121

12 Aktivitetsudvikling Skolen har det seneste år oplevet en markant udvikling i det generelle aktivitetsniveau. Oversigten over de forskellige aktiviteters udvikling, fordelt på årskursister, viser sammenholdt med udviklingen i antal årsværk, følgende result: Udvikling i aktivitetsniveau År OBU 12,90 17,60 18,62 19,49 AVU 202,10 181,19 149,62 130,74 FVU 17,72 17,66 28,40 34,46 HF-enkeltfag 139,58 134,37 152,33 143,25 GSK 14,29 18,92 21,92 31,16 2-årig hf 74,10 89,09 122,05 130,38 I alt 460,69 458,83 492,94 489,48 Indeks Udvikling i antal årsværk (undervisning) År I alt 52,37 55,60 59,52 60,16 Indeks Tallene viser udviklingen i årsværk vedrørende undervisningens gennemførelse ligger under udviklingen i skolens generelle aktivitetsniveau, hvilket forts er udtryk for god anvendelse af undervisningsressourcerne. Skolen forventer et højere aktivitetsniveau i 2014 på grund af kommuner og jobcentre i stadig højere grad giver unge uddannelsespålæg og ledelsen forventer, årselevtallet stiger moder til omkring 500 årselever i Det er især inden for 2-årigt hf skolen venter en stigning, blandt andet grundet skolens nye tiltag HF-Cold Hawaii og HF Business Generelt Efter indgåelse af OK13 opgøres der ikke længere over-/undertid pr. 31/12 for skolens undervisere. Skolens ledelse har oplyst, denne i samarbejde med skolens fagansvarlige og administrion, foretager løbende kontrol med undervisernes tidsregistrering. Af tidsregistreringen fremgår, hvor meget tid der anvendes på undervisning, interne aktiviteter, sygdom, kurser mv. og det er muligt, ud fra registreringerne vurdere om der er undervisere, der har henholdsvis for lidt eller for meget registreret tid i forhold til den enkelte medarbejderes ansættelsesnorm. Såfremt der er medarbejdere der afviger, tages der beslutning om, hvorvidt der er opgaver, der skal flyttes rundt mellem skolens undervisere. Vi har fået oplyst, der ikke er undervisere der pr. 31. december 2013 har væsentlige under- eller overtidssaldi, som ikke forventes udlignet i løbet af skoleåret 2013/

13 Vi har i lighed med tidligere år drøftet vigtigheden af, der ikke oparbejdes for mange over-/undertimer på de enkelte medarbejdere, for sikre de ressourcer skolen har til rådighed, anvendes bedst muligt. 5.3 Effektivitetsaspektet Når begrebet effektivitet anvendes her, skal derved forstås, hvorvidt institutionens virksomhed er i overensstemmelse med intentionerne i lovgivningen, herunder i hvilken grad institutionen opfylder sit formål i forhold til de forbrugte ressourcer. Det er vor opftelse, institutionen anvender mål, delmål og handlingsplaner til styring af institutionens aktiviteter, for sikre den optimale udnyttelse af tilstedeværende ressourcer. 6 Øvrige arbejdsopgaver I årets løb er vi af Thy-Mors HF & VUC blevet anmodet om udføre følgende særlige opgaver. - revision af kvartalsvise aktivitetsindberetninger - assistance i forbindelse med opstilling af årsrapporten for assistance med opdering af institutionens regnskabsinstruks samt bilag til denne Vi har i forbindelse med vor accept af ovennævnte opgaver foretaget en vurdering af betydningen for vores uafhængighed. Det er vor opftelse, vor udførelse af ovennævnte opgaver er i overensstemmelse med de gældende regler for revisors uafhængighed. 6.1 Kontrol af bestyrelsens formelle pligter Vi har foretaget kontrol af, bestyrelsen overholder de pligter, som den i henhold til lovgivningen er pålagt med hensyn til oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv. samt revisionsprotokollen fremlægges og godkendes af den samlede bestyrelse. 7 Øvrige oplysninger 7.1 Ledelsens regnskabserklæring I overensstemmelse med internionale revisionsstandarder har vi indhentet regnskabserklæring fra direktionen til bekræftelse af årsregnskabets fuldstændighed. I henhold til internionale revisionsstandarder skal vi informere bestyrelsen om forhold, som ikke er korrigeret i årsregnskabet i den foreliggende form, fordi direktionen vurderer dem som værende uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet som helhed. Der er ikke konsteret forhold, som ikke er indarbejdet i årsregnskabet i den foreliggende form. 7.2 Besvigelser af væsentlig betydning for årsregnskabet I forbindelse med revisionen har vi forespurgt direktionen om risikoen for, årsregnskabet kan indeholde væsentlige fejl som følge af besvigelser, samt hvorvidt direktionen har kendskab til konsterede eller formodede besvigelser. Direktionen har over for os oplyst, der efter direktionens vurdering ikke er særlig risiko for besvigelser, og institutionen i forhold til institutionens størrelse og karakter har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for væsentlig fejlinformion i årsregnskabet, herunder fejlinformion forårsaget af besvigelser. 123

14 Direktionen har endvidere oplyst, man ikke har kendskab til konsterede eller formodede besvigelser. I forbindelse med vores revision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der indikerer eller vækker mistanke om besvigelser af betydning for årsregnskabet. 7.3 Overholdelse af lovgivningen I henhold til lovgivningen skal vi oplyse i vores påtegning, hvis vi er bekendt med overtrædelser af regnskabslovgivningen og bogføringsloven og anden lovgivning der er relevant for institutionens drift. Vi har forespurgt direktionen om kendte aktuelle eller potentielle overtrædelser af lovgivningen, der har væsentlig påvirkning på årsrapporten, er oplyst under vores revision og behørigt indarbejdet i årsregnskabet. Direktionen har oplyst, den ikke er bekendt med forhold, der har betydning for årsregnskabet. Under vor revision er vi ikke blevet bekendt med overtrædelser af ovennævnte lovgivning. 7.4 Lov om sociale klausuler Vi har i overensstemmelse med revisionsbekendtgørelsen forespurgt skolens ledelse, om der er udarbejdet en handlingsplan for udmøntning af det rummeligere arbejdsmarked i overensstemmelse med lov om sociale klausuler på offentlige tilskudsområder. Skolens ledelse har oplyst, der er udarbejdet en handlingsplan, og skolen løbende foretager en vurdering af, hvorvidt skolen kan foretage ansættelser, der understøtter målsætningen på området. Vi kan i tilknytning hertil bemærke, skolen er forpligtet til ansætte mindst 3,5% på særlige vilkår. For regnskabsåret udgør dette 3,97% af skolens fuldtidsanste. 7.5 Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø Vi har i overensstemmelse med revisionsbekendtgørelsen forespurgt skolens ledelse, om der er udarbejdet en skriftlig undervisningsmiljøvurdering i overensstemmelse med lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Vi har påset via skolens hjemmeside, der er gennemført en analyse af undervisningsmiljøet i 2012/2013. Ifølge skolen gennemføres vurderingen af undervisningsmiljøet hvert andet år, derudover tilbydes alle elever der gennemgår en uddannelse evaluere undervisningen og undervisningsmiljøet 1 gang årligt. 7.6 Begivenheder indtruffet efter balancedagen Direktionen har oplyst, der efter dens vurdering ikke er indtruffet begivenheder efter balancedagen, som ikke er behørigt indarbejdet i årsregnskabet. Vi er under vor revision ikke blevet bekendt med begivenheder efter balancedagen, af væsentlig betydning for årsregnskabet, som ikke er behørigt indarbejdet i årsregnskabet. 124

15 8 Lovpligtige oplysninger I henhold til lovgivningen om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder samt i henhold til bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelser skal vi oplyse om: vi opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser, vi under vor revision har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om, vi anser årsrapporten for aflagt efter lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse samt ststilskud er anvendt i overensstemmelse med givne vilkår, og refusioner og tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler. Thisted, den 31. marts 2014 BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Tage Gamborg Holm stsautoriseret revisor Bestyrelse Mogens Nørgaard Formand Jens Vognsen Jan Petersen Ove Thejls Ann Frederiksen Henrik Gregersen Michael Laursen Lars Krogh Petersen Christian Øst 125

16 Bilag 1 Oplysning om revisors påtegning på regnskabet: S Blank påtegning Forbehold Supplerende oplysninger Revisions- og kontrolområde 1. Formelle forhold vedr. regnskabsaflæggelsen 1 Er årsrapporten udarbejdet i overensstemmelse med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens paradigme for årsrapport? 2 Er årsrapporten uden væsentlige fejl og mangler? (BEK nr ) 2. Revision og revisionsarbejde 3 Har revisor fulgt op på eventuelle kritiske bemærkninger omtalt i sidste års protokoll? 4 Har revisor vurderet, institutionens dispositioner er inden for institutionens formål? (Bek 3) 5 Har revisor fået de oplysninger og den bistand, som revisor har fundet nødvendig? (Bek ) 6 Kan revisor bekræfte, revisor ikke er udlejer - eller revisor for udlejer - af de ejendomme m.m., som institutionen anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer (LBK nr ) 3. Revision af forretningsgange og interne kontroller 7 Har revisor vurderet, institutionen efter forholdene har tilstrækkelige og opderede interne disponerings- og godkendelsesregler? (Bek nr ) 8 Har revisor vurderet, de gældende interne disponerings- og godkendelsesregler er fulgt? (Bek ) 9 Er der den fornødne personelle adskillelse mellem registrerings- og frigivelsesfunktioner på institutionen? (Bek ) 10 Har revisor vurderet, institutionens regnskabsinstruks er opderet og er i overensstemmelse med Økonomistyrelsens bek. nr. 70 af 27/ om stens regnskabsvæsen m.v.? Result af revisionshandlingen Har punktet givet anledning til væsentlige/kritiske bemærkninger Punktet udskudt, jf. revisionsplanen Punktet ikke relevant JA NEJ JA X X 4. Finansiel revision 11 Har revisor vurderet, institutionen har etableret tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af institutionens aktiver? (Bek nr ) 12 Har revisor vurderet, institutionen har etableret tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af en korrekt registrering af alle indtægter og udgifter? (Bek nr ) 126

17 Bilag 1 Revisions- og kontrolområde 13 Er der foretaget uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn mindst 1 gang i løbet af regnskabsåret? (Bek nr ) 14 Er institutionens likvide midler anbragt i overensstemmelse med 21 i loven? 15 Har revisor vurderet, institutionens anlægskartotek er ajourført, og den bogførte værdi af aktiverede aktiver i henhold til reglerne herom, er i overensstemmelse med finansbogholderiet? (Bek nr ) 16 Har revisor i årets løb foretaget tilstedeværelseskontrol af institutionens anlægsaktiver? (Bek nr bilag 1, nr. 3) 17 Har revisor, som led i sin revision af årsrapporten vurderet, institutionens bygninger m.v. er afskrevet i overensstemmelse med reglerne i ØAV-vejledningen? 5. Indtægtsdækket virksomhed 18 Kan revisor bekræfte, institutionens akkumulerede result ikke har været negivt de seneste fire år i træk? (Bek nr bilag 1, nr. 4.2) 19 Har revisor påset, der foreligger for- og efterkalkulioner? (Bek nr bilag 1, nr. 4.2) 20 Har revisor vurderet, alle direkte indtægter og omkostninger ved den indtægtsdækkede virksomhed registreres løbende og særskilt fra institutionens øvrige virksomhed? (Bek nr bilag 1, nr. 4.2) 21 Afsætter institutionen efter revisors vurdering sine produkter på vilkår i overensstemmelse med Finansministeriets Budgetvejledning 2011, således prive udbydere ikke påføres ubillig priskonkurrence? 6. Særlige kontrolopgaver 22 Er institutionen efter revisors vurdering i sit virke uafhængig og kommer institutionens midler alene institutionens undervisningsvirksomhed til gode? ((LBK nr ) 23 Har revisor, som led i sin revision af årsrapporten vurderet, institutionens tilskudsgrundlag er uændret i. f.t. de erklæringer, der er afgivet i årets løb (efterkontrol i forbindelse med revision af årsrapporten)? (Bek nr ) 24 Har institutionen udarbejdet en handlingsplan vedr. sociale klausuler? (BEK nr og BEK nr bilag 1, nr. 9) 25 Har institutionen oplyst om antallet af anste i årsrapporten vedr. sociale klausuler? (BEK nr ) 26 Har institutionen udarbejdet en skriftlig undervisningsmiljøvurdering? (LOV nr og 7samt BEK nr. 1292, bilag 1, nr. 8) Result af revisionshandlingen Har punktet givet anledning til væsentlige/kritiske bemærkninger Punktet udskudt, jf. revisionsplanen Punktet ikke relevant JA NEJ JA X X 127

18 Bilag 1 Revisions- og kontrolområde 27 Har revisor vurderet, evt. indgåede driftsoverenskomster med amterne om forberedende voksenundervisning (FVU) indeholder de krævede vilkår for varetagelsen af undervisningspligten? (BEK nr , stk. 1) 7. Løn- og ansættelsesforhold 28 Har revisor vurderet, de anstes løn - og ansættelsesvilkår følger finansministeriets aftalte eller fastste bestemmelser? (Bek nr bilag 1, nr.2) 29 Har revisor vurderet, de anste har ansættelsesbreve i overensstemmelse med gældende regler og aftaler, samt institutionens personalesager er ajourførte? (Bek nr bilag 1, nr. 2) 30 Har revisor vurderet, variable ydelser i form af over/merarbejde, timeløn samt særlige ydelser m.v. er korrekt opgjort og dokumenteret ved specifikion af præstionerne og testeret af dertil bemyndigede personer? (Bek nr bilag 1, nr. 2) 31 Har revisor vurderet tillæg, vederlag og udgiftsdækkende ydelser er ydet i overensstemmelse med fastlagte regler herunder regler for lokalløn? (Bek nr bilag 1, nr. 2) 32 Har revisor vurderet, udbetalte lønninger og honorarer er indberettet korrekt i løn-systemet? (Bek nr bilag 1, nr. 2) 33 Har revisor vurderet, afskedigelsesproceduren i forbindelse med evt. uansøgte afskedigelser i året er sket i overensstemmelse med organisionsaftalerne og /eller ansættelsesbekendtgørelsen herunder evt. godtgørelse er udbetalt i overensstemmelse med gældende regler og aftaler?) (Bek nr bilag 1, nr. 2) 34 Er resultlønskontrakten, efter revisors vurdering, indgået i overensstemmelse med retningslinjerne udstedt af Kvalitetsog Tilsynsstyrelsen 27. juni 2013? 35 Er bestyrelsens resultvurdering, efter revisors vurdering, foretaget i overensstemmelse med retningslinjerne udstedt af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 27. juni 2013? 8. Forvaltningsrevision økonomistyring 36 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af skolens økonomistyring herunder om der udarbejdes og løbende følges op på drifts- og likviditetsbudgetter (BEK nr , stk. 3 og bilag 1. nr. 6.4) 37 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. skolens økonomistyring? (BEK nr , stk. 3) Result af revisionshandlingen Har punktet givet anledning til væsentlige/kritiske bemærkninger Punktet udskudt, jf. revisionsplanen Punktet ikke relevant JA NEJ JA X X 128

19 Bilag 1 Revisions- og kontrolområde 9. Forvaltningsrevision - sparsommelighed 38 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af sparsommelighed? (BEK nr. 1292, 8, stk. 3) 39 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. sparsommelighed? (BEK nr , stk. 3) 10. Forvaltningsrevision - produktivitet 40 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af skolens produktivitet? (BEK nr. 1292, 8, stk. 3) 41 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. skolens produktivitet? (BEK nr , stk. 3) 11. Forvaltningsrevision effektivitet 42 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af skolens effektivitet? (BEK nr. 1292, 8, stk. 3) 43 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. skolens effektivitet? (BEK nr , stk. 3) Result af revisionshandlingen Har punktet givet anledning til væsentlige/kritiske bemærkninger Punktet udskudt, jf. revisionsplanen Punktet ikke relevant JA NEJ JA X X 129

Bilag 5 UDKAST. Thy-Mors HF & VUC. Revisionsprotokol af 23. marts 2015 for regnskabsåret 2014

Bilag 5 UDKAST. Thy-Mors HF & VUC. Revisionsprotokol af 23. marts 2015 for regnskabsåret 2014 Bilag 5 Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 23. marts 2015 for regnskabsåret 2014 Indhold Side 1 Revision af årsrapporten 133 1.1 Institutioner og regnskaber omftet af revisionsprotokollet 133 1.2 Konklusion

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

1. 2. 3. 4. 5. Gymnasieafdelingen ved Sankt Annæ Gymnasium. Revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten for 2014

1. 2. 3. 4. 5. Gymnasieafdelingen ved Sankt Annæ Gymnasium. Revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk 1. 2. 3. 4. 5. Gymnasieafdelingen

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118 Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118 Årsrapporten for 2014 106 1. Revision af årsregnskabet for 2014 Som skolens valgte revisor

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund CVR nr. 87 92 87 56 Revisionsprotokollat af 25. juni 2015 til årsrapporten for 2014 Indhold 1 Konklusion på revision af årsrapporten for 2014 60 1.1 Indledning 60 1.2 Konklusion på den udførte revision

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev.

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 31 Indholdsfortegnelse Side 1. Identifikation af den reviderede årsrapport for 2014...

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen

Læs mere

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Revisionsprotokollat for 2014

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Revisionsprotokollat for 2014 Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj Revisionsprotokollat for 2014 Skolekode 183.008 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: 29442789 redmark.dk Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Ryparken Lille Skole

Ryparken Lille Skole Ryparken Lille Skole Skolekode 101.145 Revisionsprotokol side 148-159 Årsrapport 2008 RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45, DK-1560 København V. Tlf.: (+45) 3338 9800, Fax:

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2011 Indholdsfortegnelse 1. Årsregnskab for Skovsbo Vandværk... 77 2. Konklusion på revision af årsregnskabet

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade 10, 2 sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 DK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN KUL TUR- OG FRITIDSCENTER UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade10,2sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Revisionsprotokollat

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr.

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr. REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011 Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup CVR. nr.: 83 58 69 15 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens. Århus Social- og Sundhedsskole. Revisionsprotokollat af 22.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens. Århus Social- og Sundhedsskole. Revisionsprotokollat af 22. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskab for 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Sorø Erhvervs- og Turistråd

Sorø Erhvervs- og Turistråd Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte. Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Veerkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.dk Holstebro-Struer Trafikhavn

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2013 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Foreningens årsregnskab

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2011/12 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Toldbuen 1, 4700 Næstved T: 5575 8686, F:

Læs mere

Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013

Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Mission Afrika Revisionsprotokollat

Læs mere

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskabet for 2012 004979 12001 / 2576900_1.DOC KPMG

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde Beretning nr. 4 (side 27-34) Revision af årsregnskabet for 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Foreningen af Danske Insolvensadvokater Foreningen af Danske Insolvensadvoker Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2010... 1-7 Revisionsprotokoll for 2010... 26-28 Foreningen af Danske Insolvensadvoker Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Aboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Holstebro-Struer

Læs mere

VUC Aarhus. Revisionsprotokollat. Skolekode: 751.247

VUC Aarhus. Revisionsprotokollat. Skolekode: 751.247 Skolekode: 751.247 Revisionsprotokollat af 2. december 2014 vedrørende risikovurdering, revisionsstrategi og -plan samt revision i regnskabsårets løb Indhold 1 Indledning 263 2 Betydelige forhold vedrørende

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Museums Fond Revisionsprotokollat

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens. VUC Aarhus. Revisionsprotokollat af 18.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens. VUC Aarhus. Revisionsprotokollat af 18. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 18. november 2013 vedrørende risikovurdering,

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram

Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram NKS-Sekretariatet, Postboks 49, 4000 Roskilde Genpart af revisionsprotokollat af 11. marts 2008 vedrørende årsregnskabet for 2007 (side 67-74) Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsrapporten

Revisionsprotokollat til årsrapporten Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Resenvej 81, Postboks 19, 7800 Skive

Læs mere

345$-)#1+$6736 $(*5$365778395:7

345$-)#1+$6736 $(*5$365778395:7 &&&&& "#$%&'()*'"+$,"#-"'$.*$-/'"$%$0"+12#"*+"& 345$-)#1+$6736 $(*5$365778395:7 ;

Læs mere

Revisionsprotokollat af 3. maj 2014

Revisionsprotokollat af 3. maj 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. maj 2014 til årsregnskab for 2013

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2012 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Foreningens årsregnskab

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Dienesmindes Venner. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4. kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk. CVR-nr.

Dienesmindes Venner. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4. kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk. CVR-nr. Dienesmindes Venner CVR-nr.: L6275476 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4 MEDLEM AF DANSKE REVISORER F5K* kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk r,vww.rerrjsionskontoretvesl.lik l'"lolstebro:

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Revisionsprotokollat af 22. marts 2013

Revisionsprotokollat af 22. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Middelfart Gymnasium og HF-kursus Revisionsprotokollat

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvfig IP11-o1ukdelluskolle) Revisionsprotokollat af 20. Rprill 2M5 Side 106-119. Årsrapporten for 2014

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvfig IP11-o1ukdelluskolle) Revisionsprotokollat af 20. Rprill 2M5 Side 106-119. Årsrapporten for 2014 VESTiYSK Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvfig IP11-o1ukdelluskolle) Revisionsprotokollat af 20. Rprill 2M5 Side 106-119 Årsrapporten for 2014 Medlem

Læs mere

pwc Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Revisionsprotokollat til årsrapporten

pwc Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Revisionsprotokollat til årsrapporten JL pwc Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2011 ' PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Milnersvej 43,

Læs mere

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vidar Skolen Revisionsprotokollat

Læs mere

ELSESMINDE ODENSE PRODUKTIONS-HØJSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 214-235 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014

ELSESMINDE ODENSE PRODUKTIONS-HØJSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 214-235 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014 Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 koldingkr@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding ELSESMINDE ODENSE PRODUKTIONS-HØJSKOLE UDSKRIFT

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Viby Gymnasium og HF. Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2007

Viby Gymnasium og HF. Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2007 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Århus C Telefon 89 32 00 00 Telefax 89 32 00 10 Viby Gymnasium og HF Revisionsprotokollat om forberedende

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112 Tlf: 89 3078 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 OK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 2670 revisionsaktieselskab EJERFORENINGEN KLlNTEGAARDEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FORENINGEN KNIVHOL T HOVEDGÅRD" UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 93-96 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014

DEN SELVEJENDE INSTITUTION FORENINGEN KNIVHOL T HOVEDGÅRD UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 93-96 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014 Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20222670 DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FORENINGEN KNIVHOL

Læs mere

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landskabsarkitekternes Forening

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER MOORE STEPHENS. Institutionen Gaderummet Regnbuen. Revisionsprotokollat for 2006

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER MOORE STEPHENS. Institutionen Gaderummet Regnbuen. Revisionsprotokollat for 2006 AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet Regnbuen Revisionsprotokollat for 2006 D Nørre Fanmagsgade 11 D Torvet 21 o Olof Palmes Alle 25A, l Mail Info@ap.dk An indcpendent memberfinn of

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Y's Men International - Region Danmark

Læs mere

HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 130-134 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2011/12

HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 130-134 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2011/12 Tlf: 96 347300 aatborgæbdc.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Visionsvej 51 OK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College Bilag 2 Kravspecifikation for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud af revisionsydelser for VIA University College Indhold 1. Revisionsopgavens afgrænsning.... 3 1.1. Lovpligtig revision... 3 1.2.

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere