Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013"

Transkript

1 Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013

2 Indhold Side 1 Revision af årsrapporten Institutioner og regnskaber omftet af revisionsprotokollet Konklusion på det udførte revisionsarbejde Revisionens formål Revisionens formål, tilrettelæggelse, udførelse og omfang Forretningsgange og intern kontrol Kommentarer til årsregnskabet Resultopgørelsen med tilhørende noter Balancen med tilhørende noter Ledelsesberetningen og målrapporteringen Øvrige forhold Ikke-korrigerede forhold i årsregnskabet Overholdelse af lovgivningen Forsikringsforhold Forvaltningsrevision Sparsommelighedsaspektet Produktivitetsaspektet Effektivitetsaspektet Øvrige arbejdsopgaver Kontrol af bestyrelsens formelle pligter Øvrige oplysninger Ledelsens regnskabserklæring Besvigelser af væsentlig betydning for årsregnskabet Overholdelse af lovgivningen Lov om sociale klausuler Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø Begivenheder indtruffet efter balancedagen Lovpligtige oplysninger 125

3 1 Revision af årsrapporten 1.1 Institutioner og regnskaber omftet af revisionsprotokollet Som den af bestyrelsen valgte stsautoriserede revisor har vi revideret Thy-Mors HF & VUCs årsrapport for regnskabsåret 2013 omftende institutionens samlede virksomhed. Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen. Årsregnskabet udviser følgende result, aktiver og egenkapital t.kr. t.kr. Årets result Aktiver i alt Egenkapital Konklusion på det udførte revisionsarbejde Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, det vil komme til udtryk i vor revisionspåtegning på årsregnskabet. Såfremt bestyrelsen vedtager årsregnskabet i sin nuværende form, vil vi som konklusion på vor revision forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold og uden supplerende oplysninger. Vi kan endvidere oplyse, vi i forbindelse med den udførte forvaltningsrevision ikke er blevet opmærksomme på forhold, der giver anledning til konkludere, forvaltningen i 2013 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller oplysningerne i rapporteringen om mål og resulter ikke er dokumenterede og dækkende for institutionens virksomhed i Vore kommentarer til årsregnskabet og den udførte revision fremgår i øvrigt nedenfor. 1.3 Revisionens formål I vor revisionsprotokol af 30. marts 2012 har vi redegjort for revisionens formål. I tilknytning hertil er endvidere redegjort for ansvarsfordelingen mellem institutionens ledelse og os. Revisionen af årsregnskabet er udført i overensstemmelse hermed. 1.4 Revisionens formål, tilrettelæggelse, udførelse og omfang Revisionen har været tilrettelagt og er udført i overensstemmelse med internionale revisionsstandarder og yderligere krav ifølge dansk lovgivning, god revisionsskik samt Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved almengymnasiale uddannelser og almen voksen uddannelse. Revisionen skal sikre, årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformion og har primært omftet væsentlige regnskabsposter om områder, hvor der er risiko for væsentlige fejl, herunder fejl vedrørende foretagne regnskabsmæssige skøn. I henhold til revisionsinstruksen udføres revisionen også i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, og omfter derfor udover den finansielle revision tillige en gennemgang og vurdering af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omftet af regnskabet (forvaltningsrevision). Herudover har vi i forbindelse med den juridiske kritiske revision undersøgt om de dispositioner, der er omftet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de af Undervisningsministeriets meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 113

4 Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision og har blandt andel omftet stikprøvevis gennemgang af systemer, beslutningsgrundlag og rapporter, analyser af udgiftsog indtægtsposter, undersøgelse af nøgletal m.v. samt analyser af budgetafvigelser. Revisions formål er efterprøve, om årsregnskabet er aflagt korrekt i overensstemmelse med lovgivningen, vedtægterne og andre forskrifter og om de dispositioner, der er omftet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger samt, betingelser og grundlag for modtagne ststilskud er i overensstemmelse med institutionsstyrelsens retningslinjer (finansiel revision). Formålet er endvidere vurdere, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omftet af årsrapporten (forvaltningsrevision). Det er ikke revisionens formål afsløre besvigelser eller lignende. Det bedste værn herimod er en tilstrækkelig sikker forretningsgang og god intern kontrol. Kun i sådanne tilfælde, hvor der under revisionen konsteres unøjagtigheder, som kan give formodninger om misligheder, vil revisionen blive udvidet med henblik på opklaring af disse forhold. Revisionen er udført dels i årets løb og dels i forbindelse med revisionen af årsrapporten. Omfanget af revisionen er i væsentlig grad baseret på, vi under den løbende revision har gennemgået forretningsgange på de for årsregnskabet og den økonomiske forvaltning væsentligste områder og vurderet den interne kontrol. Revisionen er i øvrigt udført ved stikprøvevis kontrol af de beskrevne forretningsgange og stikprøvevis gennemgang af bogføring og bilagsmeriale. Revisionen er desuden tilrettelagt efter de vejledende retningslinjer, der er angivet i bilag til bekendtgørelse nr af 12. december I henhold til bekendtgørelse nr af 12. december 2008 skal vi i forbindelse med revisionen af årsregnskabet udfylde en revisorcheckliste, som skal indarbejdes i revisionsprotokollen. Revisorchecklisten er indarbejdet som bilag 1, hvortil der henvises. Vi har gennemlæst referer af bestyrelsesmøder til og med mødet den 28. november 2013 og herunder påset, der i den aflagte årsrapport er taget hensyn til de beslutninger af regnskabsmæssig karakter, der har været omtalt i refererne. 1.5 Forretningsgange og intern kontrol Forretningsgangene og den heri indlagte interne kontrol er baseret på de beskrevne regler i regnskabsinstruksen for Thy-Mors HF & VUC, der senest er opderet marts Desuden baserer de regnskabsmæssige registreringer sig også på brugervejledninger, konteringsvejledninger, cirkulærer mv. på løn- og regnskabsområdet. Vi har bl.a. gennemgået og efterprøvet forretningsgangene for kasseområdet, bogholderi, lønområdet, indkøb af undervisningsmerialer, omkostningsvarer, inventar- og bygningsanskaffelser, salg af ydelser mv. samt registrering af udstyrs- og inventargenstande. Vi har herunder påset, der er adskillelse mellem kasse og bogholderi, og der inden for andre områder i muligt omfang foretages personalemæssig opdeling mellem disponerende og kontrollerende funktioner, som også foruds i institutionsinstruksen. Vi har ved revisionen påset, fastste interne disponerings- og godkendelsesregler følges samt, indtægts- og udgiftsposter er behørigt dokumenteret ved bilag mv. og korrekt konteret. 114

5 I forbindelse med revisionen har vi påset, institutionens vedtægter, er overholdt. Vi har den 11. oktober 2013 foretaget et uanmeldt kasseeftersyn på institutionens adresse i Thisted. Eftersynet har omftet hovedkassen og samtlige underkasser. Der er udarbejdet særskilt protokoll vedrørende beholdningseftersynet, hvortil der henvises. Vi anser generelt institutionens forretningsgange og interne kontrol for betryggende. Til enkelte områder bemærker vi følgende: Lønområdet Vi har foretaget revision af institutionens lønområde, og har herunder ved stikprøver kontrolleret følgende: de interne kontrolforanstaltninger i arbejdsrutiner og -processer efterleves, ansættelser, indplacering, afsked, andre stusændringer, ydelser af tillæg samt registrering af fravær foretages af dertil bemyndigede personer, institutionens indbetaling af lærernes pension er korrekt, institutionens opgørelse af lærernes aldersbetingede tidstillæg er korrekt, institutionens opgørelse af lærernes anciennitets- og stedtillægsindplacering af korrekt, der på personalesagerne er dokumention for fornøden forudgående uddannelser, pædagogisk uddannelse samt tidligere beskæftigelse af relevans for lønanciennitetsfastsættelsen, ydelser i form af over-/merarbejdsbetaling mv. er korrekt opgjort og dokumenteret ved specifikion af præstionerne og indrapporteret af dertil bemyndiget personer, da, der indrapporteres til lønsystemet er fuldstændige, nøjagtige, autoriserede og korrekt konteret, det indrapporterede har fået den tilsigtede virkning og har givet sig udslag i korrekt lønberegning og kontering til de i perioden anste, personalet er ans i henhold til de indgåede aftaler med finansministeriet og om ydelser af særlige tillæg mv. er hjemlet og givet i overensstemmelse med gældende overenskomster. Revisionen i 2013 er udført ved stikprøvevis kontrol af nyanste samt stikprøvevis kontrol af øvrige anste. I forbindelse med revisionen af lønninger og gager har vi konsteret, der i enkelte tilfælde ikke foreligger ansættelseskontrakter eller ansættelseskontrakterne ikke er underskrevet af den ene eller anden part. Samtidig har vi konsteret uoverensstemmelser mellem oplysningerne i ansættelseskontrakterne og de til Silkeborg Da indberettede oplysninger. Endvidere var der en af de udvalgte ansættelseskontrakter, hvorpå der ikke var anført medarbejderens cpr.nr. Skolen har i forbindelse med revisionens udførelse, korrigeret de fundne uoverensstemmelser mellem oplysningerne i ansættelseskontrakterne og de til Silkeborg Da indberettede oplysninger. Skolens lønmedarbejder er orienteret om de øvrige konsterede mangler i forhold til ansættelseskontrakterne og der er iværks foranstaltninger til indhentning af de manglende underskrifter samt korrektion af ansættelseskontrakterne. 115

6 2 Kommentarer til årsregnskabet Institutionens resultopgørelse for 2013 udviser et overskud på kr Resultet er baseret på et stort set uændret aktivitetsniveau, større indtægter på udviklingsopgaver og salg af personaletimer, øgede undervisningsudgifter samt en mindre afskrivninger end forventet, grundet merudgift til aflønning af underviserer på grund af etablering af små hold, merudgift til aflønning af souschef og afdelingsleder i opsagte stillinger samt øgede udgifter til undervisningsmerialer. Vi henviser i øvrigt til ledelsesberetningen i årsrapporten, hvor der er redegjort for en række forhold, der har øvet indflydelse på årsrapporten for Ved revisionen af årsrapporten har vi kontrolleret, dette er udarbejdet i overensstemmelse med institutionens bogholderi via Navision. Ved revisionen har vi påset, indtægter, udgifter og tilskud er henført til rette regnskabsår efter gældende regler. Ved gennemgang af stus har vi overbevist os om de opførte aktivers tilhørsforhold til institutionen, om deres tilstedeværelse samt om deres forsvarlige vurdering. Vi har endvidere kontrolleret, de forpligtelser, der os bekendt påhviler institutionen er rigtigt udtrykt i årsrapporten. 2.1 Resultopgørelsen med tilhørende noter Vi har foretaget en analyse af resultopgørelsens poster og en sammenligning med tidligere år og budgettet. Vi har revideret de foretagne elevindberetninger, som danner grundlag for beregning af taksttilskud. Vi har ikke haft bemærkninger til de erklæringer der er afgivet vedrørende 2013 i forbindelse med tilskudsudbetalinger, men Undervisningsministeriet har henvendt sig til skolen i december 2013, vedrørende opgørelse og indberetning af klassekvotienter i efteråret Henvendelsen vedrører selve opgørelsen af klassestørrelserne, hvor undervisningsministeriet er af den overbevisning den indsendte ledelses- og revisorerklæring er fejlbehæftet og den indsendte redegørelse vedrørende overskridelse af den tilladte størrelse på klasserne ikke er tilstrækkelig. Både skolen og vi har svaret Undervisningsministeriet, og skolen har fået skrivelse om partshøring vedrørende reduktion af tilskuddet som følge af manglende overholdelse af det fleksible klasseloft. Såfremt Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, på baggrund af den fremsendte partshøring, afgør Thy Mors HF & VUC ikke har overholdt det fleksible klasseloft, vil de tilskudsmæssige konsekvenser heraf andrage kr I øvrigt henvises til resultopgørelsen tillige med ledelsesberetningen for nærmere beskrivelse af driftsmæssige forhold. 116

7 2.2 Balancen med tilhørende noter Bemærkninger til balancens enkelte poster: Grunde og bygninger, kr Vi har revideret institutionens registreringer og værdiansættelse af ejendomme i henhold til Undervisningsministeriets regnskabsinstruks. Vi har herunder revideret tilgang, hvilket ikke gav anledning til bemærkninger. Årets tilgang kan specificeres således: Cykelskur, Thisted Låsesystem, Thisted Det er vores vurdering Thy-Mors HF & VUC har overholdt de retningslinjer der er gældende for udsendelse af bygge- og anlægsprojekter i udbud. Ved udgangen af 2012 førte skolen en voldgiftssag mod Nordmors Murerforretning ApS vedrørende restbetaling af entrepriserne. Sagen er afgjort den 6. juni 2013, til fordel for Nordmors Murerforretning ApS og skolen er blevet dømt til betale det tilbageholdte beløb på kr samt sagsomkostninger. Igangværende byggeri, kr Institutionen har i året opført nye klasselokaler på adressen Limfjordsvej 95 i Nykøbing Mors samt forts nybyggeri/renovering af administrion, undervisningslokaler og mødelokaler på adressen Munkevej 9, Thisted. Ved årets udgang er byggeriet på Limfjordsvej, Nykøbing Mors afsluttet og byggeriet på Munkevej, Thisted er ved sin afslutning. Klasselokaler, Nykøbing Mors Der er forud for opførelse af nye klasselokaler i Nykøbing Mors indgået aftale mellem Thy Mors HF & VUC og Morsø Gymnasium om lokalebytte. Aftalen medfører, Morsø Gymnasium overtager de nyopførte klasselokaler, når disse er klar til ibrugtagning - mod Thy Mors HF & VUC overtager nogle andre lokaler på gymnasiet i Nykøbing Mors som ligger i umiddelbar nærhed af de lokaler som Thy Mors HF & VUC allerede har. Aftalen er godkendt af Undervisningsministeriet. Det er vores vurdering det foretagne lokalebytte mellem Thy Mors HF & VUC og Morsø Gymnasium er sket i overensstemmelse med de oplysninger der er afgivet til / godkendt af Undervisningsministeriet. Nybygning/renovering, Thisted Institutionen har købt rådgivning ved ingeniør i forbindelse med ny tilbygning i Thisted og nybygning af undervisnings-lokaler i Nykøbing Mors. Værdien af rådgivningsydelsen på byggeriet i Thisted har overskredet tærskelværdien. Rådgivningsydelsen har ikke været udbudt, hvilket er i strid med tilbudsloven. 117

8 Det er vores vurdering Thy-Mors HF & VUC ikke har overholdt de retningslinjer der er gældende for udsendelse af køb af varer og tjensteydelser i udbud, idet rådgiveropgaven (ingeniør) på byggeriet i Thisted, ikke har været udbudt. Udstyr og inventar, kr Vi har revideret institutionens registrering og værdiansættelse af udstyr og inventar i henhold til Undervisningsministeriets regnskabsinstruks. Aktiver med en anskaffelsessum på mindre end kr skal i henhold til gældende regnskabsinstruks ikke registreres, medmindre aktiverne skal fungere sammen med andre driftsmidler. Vor revision har bestået i stikprøvevis fysisk kontrol af tilstedeværelsen, tilligemed sammenholdelse af anlægskartoteket med sidste års anlægskartotek. Vi har revideret årets tilgang stikprøvevis. Vi har tillige kontrolleret, beløbsgrænsen på kr overholdes. Årets tilgang kan specificeres således: Inventar Inventar til kontor og kopirum Inventar UV-lokaler, Thisted - tilbygning Televarslingsanlæg Inventar UV-lokaler, Nykøbing Mors Telefonanlæg - TDC Scale Tilgodehavender, kr Vi har afstemt institutionens tilgodehavender med forelagte bilag og for størstedelens vedkommende med efterfølgende indbetaling i Der er indregnet et tilgodehavende på kr vedrørende afholdte håndværkerudgifter til udbedring af fejl i varmeanlægget i institutionens nye kantine. Skolen forventer, de rådgivere der har stået for byggeriet af kantinen, refunderer de afholdte omkostninger, hvilket der stadig pågår drøftelser om. Likvide beholdninger, kr Der er foretaget uanmeldt kasseeftersyn den 11. oktober 2013 med tilhørende afstemning af bank- og girokonti, som ligeledes er afstemt i forbindelse med revision af årsrapporten. Langfristet gæld, kr Vi har afstemt langfristet gæld til årsopgørelser mv. I beløbet indgår låneomkostninger i forbindelse med optagelse af kreditforeningslånene. Låneomkostningerne nedskrives over kreditforeningslånenes levetid. Ordinære afdrag som forfalder inden udløbet af regnskabsåret 2013 er overført til kortfristet gæld med beløb kr Feriepengeforpligtelse, kr Feriepengeforpligtelsen er opgjort på grundlag af ferietotaler i lønsystemet og beregnet med 12,5% af den udgiftsførte gage til ikke frrådte funktionærer. Til dette beløb er tillagt ikke afholdte feriedage i henhold til den centrale overenskomst. 118

9 Leverandører af varer og tjenesteydelser, kr Vi har afstemt de væsentligste gældsposter med foreliggende opgørelser, specifikioner og bilagsmeriale. Anden gæld, kr Indeholdt i beløbet er forud modtagne tilskud på igangværende projekter med kr , samt markedsværdi af finansielle kontrakter pr. 31. december 2013 med kr Mellemregning med Undervisningsministeriet, kr Vi har afstemt mellemregning med Undervisningsministeriet med foreliggende oplysninger. Beløbet består af forudbetalinger kr samt regulering af modtaget tilskud vedrørende 2013 kr Egenkapital pr , kr Egenkapital pr kan specificeres således: Egenkapital pr Årets result Markedsværdiregulering af finansielle kontrakter Ledelsesberetningen og målrapporteringen I tilknytning til revisionen af årsregnskabet har vi gennemlæst ledelsesberetningen og målrapporteringen og sammenholdt oplysningerne heri med oplysninger i årsregnskabet og den viden og de forhold, vi er blevet bekendt med i forbindelse med revisionen. Ud fra vores viden om regelgrundlaget har vi taget stilling til, om der er fejl eller mangler i ledelsesberetningen og målrapporteringen. Vi har ikke foretaget nye særskilte arbejdshandlinger i forbindelse med vores udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporteringen. I forbindelse med skolen har indhentet udtræk fra UNI-C s dabase, til brug for udarbejdelse af opgørelse af fuldførelsesprocent for skoleårene 2007/ /2013, har vi konsteret, UNI-C ikke har registreret skolens da i årene På baggrund heraf, er skolens opgørelse af fuldførelsesprocenten for skoleårene 2007/ /2012 mangelfuld. UNI-C er gjort opmærksom på fejlen og de arbejder på, finde en løsning på problemet. Skolen har oplyst os om, de vil fremsende de manglende oplysninger til Undervisningsministeriet, så snart oplysningerne er tilgængelige. De udførte arbejde har ikke givet anledningen til yderligere bemærkninger. 4 Øvrige forhold 4.1 Ikke-korrigerede forhold i årsregnskabet Danske revisionsstandarder kræver, vi informerer bestyrelsen om forhold, som ikke er korrigerede, fordi direktionen har vurderet de er uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet som helhed. Alle konsterede forhold under revisionen er rettet i årsregnskabet. Der forekommer ingen ikkekorrigerede forhold. 119

10 4.2 Overholdelse af lovgivningen I henhold til lovgivningen skal vi oplyse i vores påtegning, hvis vi er bekendt med overtrædelser af regnskabslovgivningen og bogføringsloven og anden lovgivning der er relevant for institutionens drift. Vi har forespurgt direktionen om kendte aktuelle eller potentielle overtrædelser af lovgivningen, der har væsentlig påvirkning på årsrapporten, er oplyst under vores revision og behørigt indarbejdet i årsregnskabet. Ledelsen har oplyst, den ikke er bekendt med forhold, der har betydning for årsregnskabet. Under vor revision er vi ikke blevet bekendt med overtrædelser af ovennævnte lovgivning. 4.3 Forsikringsforhold Skolen er dækket af Stens Selvforsikring. For sikre, skolen ikke risikerer tab ved tyveri mv., udover selvrisikoen ved stens selvforsikring, anbefales, skolen registrerer de forsikringsbegivenheder, som indtræffer i løbet af regnskabsåret, herunder værdiansættelse heraf. Der henvises til den af Undervisningsministeriet udarbejdede Vejledning om Stens Selvforsikringsordning. Vi gør opmærksom på, institutionen løbende bør revurdere, om der er særlige områder, hvor der kan tegnes særskilte forsikringer. Vi har ikke foretaget en vurdering af, hvorvidt Stens Selvforsikring i alle skadessituioner yder fuld økonomisk kompension. Ved indtægtsdækket virksomhed dækker Stens Selvforsikring ikke produktansvar og rådgivningsansvar. 5 Forvaltningsrevision I forbindelse med såvel den løbende revision som revisionen af årsregnskabet har vi på forskellige punkter i henhold til bilag til bekendtgørelse nr af 12. december 2008 undersøgt institutionens økonomiske forvaltning af de midler, der er omftet af årsregnskabet. Formålet med forvaltningsrevision er vurdere, om den reviderede institution har udvist den sparsommelighed, som må kræves, hvor det drejer sig om forvaltningen af stslige midler samt om institutionen arbejder produktivt og effektivt. Generelt bemærkes, vi ikke skolens forhold taget i betragtning har vurderet, der var anledning til iværksætte større undersøgelser på enkeltområder. Der er heller ikke frems ønsker herom fra Thy- Mors HF & VUC. Institutionen udarbejder stregier og fremtidsplaner til sikring af, institutionens idegrundlag og målsætning gøres operionel. Det er vor opftelse, institutionens økonomistyring fungerer tilfredsstillende, idet der løbende foretages opfølgning på afvigelser i forhold til det budgetterede. Ledergruppen og bestyrelsen på institutionen informeres herom gennem regelmæssige møder og økonomirapporter. 5.1 Sparsommelighedsaspektet I forbindelse med revisionen har vi gennemgået en række områder, der nurligt omftes af sparsommelighedsaspektet. Om enkelte områder kan vi anføre følgende: 120

11 Indkøb Det er vor opftelse, institutionen for alle væsentlige indkøb af varer/tjenesteydelser indhenter alternive tilbud i rimeligt omfang eller benytter stens indkøbsaftaler, hvor dette er foreskrevet. Der indhentes tilbud ved indkøb af edb udstyr, software, kopipapir, bøger og bygningsvedligeholdelse samt ved større om- og tilbygninger, ligesom det undersøges om der er mulige rabter opnå i forbindelse med indkøb. Likvide midler Forrentningen af likvide midler sikres ved løbende kontakt til institutionens pengeinstitutter. Indlånsgaranti Institutionens likvide beholdninger overstiger EUR , som Garantifonden for indskydere og investorer dækker. Skolens ledelse og bestyrelse foretager løbende en risikovurdering af sine indeståender i pengeinstitutter. Lån Institutionens gæld i fast ejendom vurderes løbende i forhold til det aktuelle renteniveau for sikre, institutionen betaler mindst mulig i rente af gælden. Institutionen har to rentetilpasningslån med restgæld på henholdsvis kr og kr hos Nykredit A/S. Derudover er der et lån, med restgæld på kr hos Nykredit A/S, som er afdækket med en renteswap med en fast rente på 4,25% mod CIBOR 3M. Værdien heraf udgør pr. stusdagen kr Beløbet er medtaget i balancen som anden gæld og modregnet på egenkapitalen. Fakturering af ydelser Det er vor opftelse, institutionen løbende fakturerer ydelser, hvor betaling skal opkræves hos modtageren af ydelsen. 5.2 Produktivitetsaspektet Med hensyn til måle og belyse udviklingen i institutionens præsentioner eller produktivitet i forhold til de indste ressourcer henvises til nøgletal i årsregnskabet. Institutionens effektive styring af den daglige drift omfter løbende budgetkontrol, styring af samtlige læreres tidsforbrug samt udarbejdelse af faste månedlige økonomirapporter. 121

12 Aktivitetsudvikling Skolen har det seneste år oplevet en markant udvikling i det generelle aktivitetsniveau. Oversigten over de forskellige aktiviteters udvikling, fordelt på årskursister, viser sammenholdt med udviklingen i antal årsværk, følgende result: Udvikling i aktivitetsniveau År OBU 12,90 17,60 18,62 19,49 AVU 202,10 181,19 149,62 130,74 FVU 17,72 17,66 28,40 34,46 HF-enkeltfag 139,58 134,37 152,33 143,25 GSK 14,29 18,92 21,92 31,16 2-årig hf 74,10 89,09 122,05 130,38 I alt 460,69 458,83 492,94 489,48 Indeks Udvikling i antal årsværk (undervisning) År I alt 52,37 55,60 59,52 60,16 Indeks Tallene viser udviklingen i årsværk vedrørende undervisningens gennemførelse ligger under udviklingen i skolens generelle aktivitetsniveau, hvilket forts er udtryk for god anvendelse af undervisningsressourcerne. Skolen forventer et højere aktivitetsniveau i 2014 på grund af kommuner og jobcentre i stadig højere grad giver unge uddannelsespålæg og ledelsen forventer, årselevtallet stiger moder til omkring 500 årselever i Det er især inden for 2-årigt hf skolen venter en stigning, blandt andet grundet skolens nye tiltag HF-Cold Hawaii og HF Business Generelt Efter indgåelse af OK13 opgøres der ikke længere over-/undertid pr. 31/12 for skolens undervisere. Skolens ledelse har oplyst, denne i samarbejde med skolens fagansvarlige og administrion, foretager løbende kontrol med undervisernes tidsregistrering. Af tidsregistreringen fremgår, hvor meget tid der anvendes på undervisning, interne aktiviteter, sygdom, kurser mv. og det er muligt, ud fra registreringerne vurdere om der er undervisere, der har henholdsvis for lidt eller for meget registreret tid i forhold til den enkelte medarbejderes ansættelsesnorm. Såfremt der er medarbejdere der afviger, tages der beslutning om, hvorvidt der er opgaver, der skal flyttes rundt mellem skolens undervisere. Vi har fået oplyst, der ikke er undervisere der pr. 31. december 2013 har væsentlige under- eller overtidssaldi, som ikke forventes udlignet i løbet af skoleåret 2013/

13 Vi har i lighed med tidligere år drøftet vigtigheden af, der ikke oparbejdes for mange over-/undertimer på de enkelte medarbejdere, for sikre de ressourcer skolen har til rådighed, anvendes bedst muligt. 5.3 Effektivitetsaspektet Når begrebet effektivitet anvendes her, skal derved forstås, hvorvidt institutionens virksomhed er i overensstemmelse med intentionerne i lovgivningen, herunder i hvilken grad institutionen opfylder sit formål i forhold til de forbrugte ressourcer. Det er vor opftelse, institutionen anvender mål, delmål og handlingsplaner til styring af institutionens aktiviteter, for sikre den optimale udnyttelse af tilstedeværende ressourcer. 6 Øvrige arbejdsopgaver I årets løb er vi af Thy-Mors HF & VUC blevet anmodet om udføre følgende særlige opgaver. - revision af kvartalsvise aktivitetsindberetninger - assistance i forbindelse med opstilling af årsrapporten for assistance med opdering af institutionens regnskabsinstruks samt bilag til denne Vi har i forbindelse med vor accept af ovennævnte opgaver foretaget en vurdering af betydningen for vores uafhængighed. Det er vor opftelse, vor udførelse af ovennævnte opgaver er i overensstemmelse med de gældende regler for revisors uafhængighed. 6.1 Kontrol af bestyrelsens formelle pligter Vi har foretaget kontrol af, bestyrelsen overholder de pligter, som den i henhold til lovgivningen er pålagt med hensyn til oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv. samt revisionsprotokollen fremlægges og godkendes af den samlede bestyrelse. 7 Øvrige oplysninger 7.1 Ledelsens regnskabserklæring I overensstemmelse med internionale revisionsstandarder har vi indhentet regnskabserklæring fra direktionen til bekræftelse af årsregnskabets fuldstændighed. I henhold til internionale revisionsstandarder skal vi informere bestyrelsen om forhold, som ikke er korrigeret i årsregnskabet i den foreliggende form, fordi direktionen vurderer dem som værende uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet som helhed. Der er ikke konsteret forhold, som ikke er indarbejdet i årsregnskabet i den foreliggende form. 7.2 Besvigelser af væsentlig betydning for årsregnskabet I forbindelse med revisionen har vi forespurgt direktionen om risikoen for, årsregnskabet kan indeholde væsentlige fejl som følge af besvigelser, samt hvorvidt direktionen har kendskab til konsterede eller formodede besvigelser. Direktionen har over for os oplyst, der efter direktionens vurdering ikke er særlig risiko for besvigelser, og institutionen i forhold til institutionens størrelse og karakter har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for væsentlig fejlinformion i årsregnskabet, herunder fejlinformion forårsaget af besvigelser. 123

14 Direktionen har endvidere oplyst, man ikke har kendskab til konsterede eller formodede besvigelser. I forbindelse med vores revision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der indikerer eller vækker mistanke om besvigelser af betydning for årsregnskabet. 7.3 Overholdelse af lovgivningen I henhold til lovgivningen skal vi oplyse i vores påtegning, hvis vi er bekendt med overtrædelser af regnskabslovgivningen og bogføringsloven og anden lovgivning der er relevant for institutionens drift. Vi har forespurgt direktionen om kendte aktuelle eller potentielle overtrædelser af lovgivningen, der har væsentlig påvirkning på årsrapporten, er oplyst under vores revision og behørigt indarbejdet i årsregnskabet. Direktionen har oplyst, den ikke er bekendt med forhold, der har betydning for årsregnskabet. Under vor revision er vi ikke blevet bekendt med overtrædelser af ovennævnte lovgivning. 7.4 Lov om sociale klausuler Vi har i overensstemmelse med revisionsbekendtgørelsen forespurgt skolens ledelse, om der er udarbejdet en handlingsplan for udmøntning af det rummeligere arbejdsmarked i overensstemmelse med lov om sociale klausuler på offentlige tilskudsområder. Skolens ledelse har oplyst, der er udarbejdet en handlingsplan, og skolen løbende foretager en vurdering af, hvorvidt skolen kan foretage ansættelser, der understøtter målsætningen på området. Vi kan i tilknytning hertil bemærke, skolen er forpligtet til ansætte mindst 3,5% på særlige vilkår. For regnskabsåret udgør dette 3,97% af skolens fuldtidsanste. 7.5 Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø Vi har i overensstemmelse med revisionsbekendtgørelsen forespurgt skolens ledelse, om der er udarbejdet en skriftlig undervisningsmiljøvurdering i overensstemmelse med lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Vi har påset via skolens hjemmeside, der er gennemført en analyse af undervisningsmiljøet i 2012/2013. Ifølge skolen gennemføres vurderingen af undervisningsmiljøet hvert andet år, derudover tilbydes alle elever der gennemgår en uddannelse evaluere undervisningen og undervisningsmiljøet 1 gang årligt. 7.6 Begivenheder indtruffet efter balancedagen Direktionen har oplyst, der efter dens vurdering ikke er indtruffet begivenheder efter balancedagen, som ikke er behørigt indarbejdet i årsregnskabet. Vi er under vor revision ikke blevet bekendt med begivenheder efter balancedagen, af væsentlig betydning for årsregnskabet, som ikke er behørigt indarbejdet i årsregnskabet. 124

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskabet for 2012 004979 12001 / 2576900_1.DOC KPMG

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379 BDO Tlf: 39 15 5200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Havneholmen 29 OK-1561 København V CVR-nr. 20222670 SOFIEHØj FRISKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44

Læs mere

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vidar Skolen Revisionsprotokollat

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 26 (side 506-554) Afsluttende beretning for regnskabsår 2014 Side 506 Indholdsfortegnelse Side 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF REGIONSKOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2014..

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Årsrapporten 2014 Godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling den 21. marts 2015 dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for Regnskabsinstruks for Fjerritslev Gymnasium 0 Indhold Forord... 3 Revisorerklæring... 4 Formål... 5 Organisation... 6 1. Regnskabsmæssig organisering og principper... 8 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold...

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2011 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011. Foreningens årsregnskab

Læs mere

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] PARADIGME ver. 1 REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] Danske Erhvervsskoler 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Indledning 1.1 [Institutionens navn] opgaver 1.2 [Institutionens navn] organisatoriske

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College REGNSKABSINSTRUKS PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College Indholdsfortegnelse Forord 2 Formål 4 Organisation 4 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 5 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding Tlf. 33 12 65 45 HEDENSTED KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Delberetning for regnskabsår 2013 Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2012 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Foreningens årsregnskab

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 28. februar 2014 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere