Årgang 24 Nr. 4 December Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årgang 24 Nr. 4 December 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt"

Transkript

1 Årgang 24 Nr. 4 December 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt

2 HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 4 december 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout, grafik: Tryk: Forside & bagside: ISSN Eyvind Lyngsie Jakobsen (ELJ) Østervænget 27, Viborg Jørgen Peter Kjeldsen A. Søe-Knudsen Jens Frimer Andersen Oplag dette nummer: 475 eks. BESTYRELSE FOR DOF-VIBORG AMT: Per W. Buchwald (PWB) Nørresøvej 18, 8800 Viborg Formand Jan S. Kristensen (JK) Gyvelvænget 161, 7730 Hanstholm Næstformand Ole Kristjansen (OK) Svinglen 66, 8800 Viborg Kasserer Ole Lilleør (OL) Baldersvej 19, 8800 Viborg Sekretær Thorkil Brandt (TB) Tindbæk Byvej 30, 8900 Randers Robin Milner (RM) Wåleshøjen 3, 8800 Viborg Frits Rost (FR) Baldersvej 18, 8800 Viborg Susanne Møller (SM) Toften 40, 8830 Tjele Lars Mogensen (LM) Gl Viborgvej 13, 8830 Tjele KONTAKTPERSONER: Revisor: ELJ Repræsentantskabsmedlemmer: PWB, OK. Suppleant: JK Kontaktperson i DOFs hovedbestyrelse: Kurt Rasmussen Fredningsudvalg: JK, TB, LM Ekskursioner: FR Møder: SM Lokalrapport (FUGLE og DYR i Nordjylland): FR Ungdomsudvalg: OK Fugleregistrering: OL Friluftsrådet + Grønt Råd: PWB. Suppleant: OK Fugleværnsfonden: ELJ 2

3 200 6 /4 Indhold INDHOLD Redaktørskifte... 3 Tak... 4 Nyt fra bestyrelsen... 5 Generalforsamling... 6 Slørugle & Kirkeugle DOFs uglegruppe... 9 Jyske Fiskeørne - og tyske Opslagstavle Fremtidsfugle i Østjylland Bliv punkttæller for DOF Afholdte ture og møder Kommende ture og møder Meddelelser fra redaktionen Redaktørskifte Nu sker det, som jeg har sagt og endog gjort før. Jeg stopper som redaktør for HJEJLEN. Efter mange år som redaktør synes jeg, at jeg er nær ved at være brugt op. Og med tiltagende alder kommer der også andre prioriteter på det, som resten af livet skal bruges til. Endelig er det ikke det mindst ringe, at andre kommer til med mulighed for at gøre bladet anderledes og bedre. Nye koste fejer som bekendt bedre end de gamle og slidte. Jeg begyndte som redaktør i Holdt en pause fra og med året 2001, der egentlig var tænkt som en afslutning. I den mellemliggende periode tog Carsten Krog Pedersen sig af bladet. Og da han fik forfald halvt inde i 2003, blev jeg atter redaktør. Og nu, hvor jeg var valgt helt at stoppe, har bestyrelsen besluttet sig for Carsten, der bliver således igen bliver redaktør. Han har erfaringer. Det har undertiden været en blandet fornøjelse at være redaktør. Men takket være et godt samarbejde de sidste mange år med bladets layouter Jørgen Peter Kjeldsen, Frøstrup, og bladets trykker gennem alle årene, Søe-Knudsen fra Stoholm (der regner sig selv for at være den hurtigste blandt de langsommeste i den sorte verden, som er hans), har arbejdet som redaktør trods alt været mere sjovt end besværligt. Til det besværlige har det altid været at skaffe stof til bladet - redaktørens tungeste pligt. Hvor meget har jeg ikke plaget og klaget i tidens løb. Men det har af og til været som at hælde vand på en gås. Det prellede af. Ikke underligt, hvis nogen er blevet trætte af mig. Men som oftest kom bladet ud, om end ikke altid på det planlagte tidspunkt. Og med hensyn til forsidetegninger er der god grund til at takke Jens Frimer Andersen for hans gennem flere år navnlig de senere store beredvillighed at levere smukke fugletegninger. 3

4 HJEJLEN Redaktøren takker af Denne verdens tekniske fremskridt har redaktionen i tidens løb kunnet gøre brug af. De første år gik det med brug af gammeldags skrivemaskiner, som også en gang var et fremskridt, papir, saks og klister og tykke konvolutter, når det endelige stof skulle sendes til trykkeren i Stoholm. Nu foregår det med hjemme-computer, og det rigtige program til opsætning af bladet, hvorefter det færdige materiale sendes elektronisk til trykkeren. Og kun det endelige produkt, som læserne kender som HJEJLEN, foreligger på papir. Som det nyeste kan HJEJLEN nu også findes i digital form på lokalafdelingens hjemmeside. De mange år har været med forskellige aktører i redaktionen. Lad mig nævne nogle af de forhenværende. Gorm Thyge Wæhrens, Skive, Kenneth Nielsen, Tjele, Niels Jørgen Larsen, Tjele, Steen Brølling, Vesløs og Denis Severn, Skive. Hos sidstnævnte foregik længe layoutet, hvor det næstvigtigste var saks og lim - vi nærmest sad og sniffede under bestræbelserne på at få et pænt blad ud. Men det vigtigste hos Denis var nu kaffen med svigermoders boller, så vi kunne blive normale igen oven på klisteriet og snifferiet. Tak til alle - LokalDOFviborgs bestyrelse, skiftende redaktionsmedlemmer og ikke mindst de forskellige artikelforfattere - som jeg i tidens løb har samarbejdet med. Lidt skrivekløe er der stadig i mig, så det kan godt være, at der kommer en artikel i ny og næ. Eyvind Lyngsie Jakobsen En forsinket tak Tegning: Jens Frimer Andersen til alle dem, som siden udsendelse af HJEJLEN 2006/1 har indbetalt et bidrag til HJEJLEN og lokalafdelingen. Der indkom 5505 kr. Det er et meget flot beløb, som redaktionen og lokalbestyrelsen takker for. Hertil har en række abonnenter bosat uden for amtet fornyet deres abonnement. Det er en stor hjælp, når HJEJLEN, som det er sket 2 gange i år, har været udsendt med 40 sider pr. nummer. Det koster ekstra i trykkeudgifter og ekstra i porto, det sidste ca kr. mere, end de mindre omfattende blade koster at udsende. -Redaktøren 4

5 200 6 /4 Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Denne beretning om bestyrelsens arbejde vil omhandle de sidste par måneders aktiviteter, da formanden jo i sidste nummer af HJEJLEN, under artiklen om DOFs 100 års-jubilæum så glimrende har redegjort for de sager og tiltag, som DOF-Viborg Amt har arbejdet med til og med september. Siden dette er næste års generalforsamling kommet helt på plads, og det bliver som ventet på Skarregård på Nord- Mors. Efter at vi de sidste par år har benyttet os af Søndermølle ved Viborg, syntes bestyrelsen at det var på tide igen at rykke nordpå i amtet. Det er i den forbindelse et håb, at vi også ser nye ansigter til generalforsamlingen denne gang. Som tidligere er der igen arrangeret en fugletur før generalforsamlingen, det er den lokale Jes Gravgård, som vil vise rundt i området omkring Skarregård (se tidspunkt i indkaldelsen på næste side). I forlængelse af GF vil Thomas Vikstrøm fra DOFs Caretakerprojekt komme og berette om projektet, og der vil også være herboende caretakere til stede, som kan fortælle om de lokale forhold. Caretakere i ordets rette betydning vil der sikkert også blive brug for, når ansvaret for den lokale m iljøforvaltning efter nytår overgår til kommunerne. Det er med bange anelser (forhåbentlig uberettiget) vi nu går fremtiden i møde i de grønne organisationer. Vil snævre økonomiske og erhvervsmæssige forhold bestemme fremtidens miljøforvaltning? DOF Viborg amt forudser, at det vil blive nødvendigt med langt større samarbejde mellem eksempelvis DOF og DN m.m. Bestyrelsen påtænker at tage de nødvendige kontakter for at fremme et sådant initiativ! HJEJLEN gennemgår også forandringer, den største skyldes at redaktøren efter flere års tilløb slipper tøjlerne og fremover vil nøjes med at læse bladet, samt forhåbentlig levere nogle gode artikler. Bestyrelsen takker Eyvind for mangeårige ansvarsfuld indsats. Redaktionen vil fremover varetages af Jørgen Peter Kjeldsen (layout, som nu), Carsten Krog Pedersen (redaktør) og Thorkil Brandt (bestyrelsens repræsentant i redaktionen). Fra det netop afholdte repræsentantskabsmøde forlyder det, at den nye struktur først effektueres pr. 1/1-2008, derom mere senere. DOF-Viborg Amts -liste har haft begrænset succes, med relativ få tilmeldte. Undertegnede har dog ikke opgivet håbet om få en større del af medlemmerne i tale, og prøver at skaffe -addresser på anden vis. Så bliv ikke overrasket hvis i bliver kontaktet. Fredningsudvalget har ikke haft nye sager af betydning siden sidst, men afventer dog stadig Naturklagenævnets afgørelser på et par VVM sager. Udvalget består stadig af Jan S. Kristensen (Thy/Hannæs/Mors) og Lars Mogensen og Thorkil Brandt (resten af amtet). Vi hører meget gerne fra medlemmer som falder over sager som bør kigges nærmere på. 5

6 HJEJLEN Lokalafdelingen arrangerer som sædvanligt flere ture hen over vinteren, herom andetsteds i bladet (side 21). Vi vil dog specielt slå et slag for Ørnens Dag som afholdes den 25/ fra kl. 10 til 14. Her i amtet vil det blive i Vejlerne (naturcenteret på Bygholmdæmningen, og måske også et sted i de Generalforsamling 2007 Vestlige Vejler). Denne landsdækkende begivenhed var i 2006 en meget stor succes, med masser af positiv omtale af DOF. Bestyrelsen ønsker medlemmerne et godt nytår. For bestyrelsen Jan S. Kristensen DOF-Viborg amt inviterer til G E N E R A L F O R S A M L I N G Lørdag den 24. februar 2007 kl. 12:00 Skarregård på Nord-Mors, Feggesundvej 53, Sejerslev, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretning om lokalafdelingens virksomhed i det forløbne år 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 5. Fremlæggelse af budget for det kommende år 6. Valg til bestyrelsen på valg er: Thorkil Brandt, Frits Rost, Ole Kristjansen, Ole Lilleør, Susanne Møller. Sidstnævnte ønsker ikke genvalg 7. Valg af medlem + suppleant(er) til repræsentantskabet 8. Valg af revisor 9. Indkomne forslag 10. Eventuelt Før mødet vil der blive lavet en fugletur i området ved Skarregård. Mødested og -tid: Skarregård kl. 10:00. Turleder: Jes Gravgaard. Efter generalforsamlingen vil Thomas Vikstrøm fra DOFs Caretakerprojekt fortælle om status for projektet, og svare på evt. spørgsmål fra deltagerne Lokalafdelingen er vært for kaffe, the, kage samt øl og vand under mødet. Mød op og vær med til at sætte dit præg på lokalafdelingen. 6

7 200 6 /4 Slørugle i Viborg Amt Af DOFs uglegruppes koordinator i Viborg Amt, Stinne Aastrup Status for Slørugle og Kirkeugle i Viborg Amt i Slørugle En hurtig sammentælling og foreløbig opgørelse over Sløruglens ynglesucces i Viborg Amt i 2006 giver mindst 39 ynglepar fordelt med 18 i Thy, 16 på Mors og 5 i den sydlige del af amtet. Vi havde frygtet, at sidste vinter, som var meget hård, ville betyde stor nedgang i ynglesuccesen, men det er heldigvis ikke tilfældet. 4 af parrene på Mors har endda haft 2 kuld unger i 2006, hvilket også viser, at det går godt. Sløruglen er den eneste ugle, som en gang imellem får 2 kuld unger. Der blev fundet flere døde Slørugler rundt omkring også flere ringmærkede, men bestanden er heldigvis så stor nu, at selv den hårde vinter ikke fik bugt med Sløruglerne. Ud over yngleparrene er der en del steder observeret en enkelt Slørugle. Forhåbentlig finder den sammen med en mage. Mulighederne er heldigvis blevet meget bedre de seneste år, fordi der nu er en del flere ugler rundt omkring i amtet. DOFs Projekt Slørugle har på alle måder været en stor succes. Sløruglen har fået kunstigt åndedræt bl.a. ved hjælp af de mange frivillige, der har været med til at hjælpe arten frem igen. Der er her i amtet bygget og opsat mange kasser og mange har været involverede. Vi har fået ringmærket mange af amtets unger, sidste år over 100 unger, og ringe fra døde Slørugler er sendt til Zoologisk Museum, så man på den måde også får et større kendskab til den flotte og spændende ugle. Stinne med en af hendes elskede ugler. Foto: Tonny Ravn Kristiansen. 7

8 HJEJLEN For sjov har jeg optalt, hvor mange Sløruglekasser, der er hængt op i Viborg amt, og som vi, i Viborg Amts Sløruglegruppe, har oplysning om. Det er mindst 133 kasser. 76 i Thy, 32 på Mors og 25 i den sydlige del af amtet. Tallet er et absolut minimum, for vi ved, at der heldigvis er mange, der bare selv bygger en kasse og hænger den op. Viborg Amt Projekt Slørugle gav de første 15 kasser ved projektets start. Så bevilgede Viborg Amt penge, så vi kunne bygge og opsætte 50 kasser mere, og herefter er det stille og roligt gået fremad. 2. Kirkeugle Kirkeuglen i Viborg amt synger til gengæld på sidste vers. I år er der foreløbig kun oplysninger om 4 ynglepar. To par i Himmerland tæt på grænsen til Nordjyllands Amt, 1 i den sydvestlige del af amtet og 1 syd i amtet. Kirkeugle i Viborg Amt Zoologisk Museum, DMU m.fl. er i gang med et forskningsprojekt, hvor man forsøger at finde årsagerne til den drastiske nedgang i bestanden her i Danmark og i Vesteuropa i øvrigt. Har man oplysninger om Kirkeugler, fundet døde Kirkeugler, eller er man så heldig at have kendskab til levende Kirkeugler, hører vi meget gerne fra folk. Man kan kontakte Zoologisk Museums projektmedarbejder Lars Bo Jacobsen eller Viborg Amts uglekoordinator Stinne Aastrup ( ). Har man Kirkeugler i nærheden og ønsker man en kasse sat op, har Stinne Aastrup stadig nogle få kasser liggende på loftet. En betingelse for at få en kasse er, at der er Kirkeugler i området. På kan man læse mere om ZM s kirkeugleprojekt, og på kan man læse om DOFs uglegruppe. Portræt af Kirkeugle. Denne er dog ikke fra Viborg Amt, men fra Vesthimmerland. Foto: Søren Skov. 8

9 200 6 /4 DOFs uglegruppe DOFs uglegruppe Års-status 2006 Uglegruppen, der nu tæller 67 medlemmer, startede ud den sidste weekend i april med sit tredje uglesymposium. Symposiet blev igen i år afholdt på Myrthuegård Natur- og Kulturcenter ved Varde, og som de 2 foregående år var interessen for at deltage i mødet også denne gang stor blandt uglegruppens medlemmer. Udover en gennemgang af de enkelte En slørugleunge skal ringmærkes. Foto: Tonny Ravn Kristiansen. uglearters status, gylpundersøgelser og forevisning af litteratur om ugler m.m. havde uglegruppen inviteret Peter Sunde og Julie Dahl Møller fra Zoologisk Museum i København. Peter Sunde gav mødedeltagerne en opdatering på Zoologisk Museums 3- årige kirkeugleprojekt, og Julie Dahl Møller fortalte om sit arbejde med birkemusen og den overvågning, der i øjeblikket sker af arten (Novana). Flere af uglegruppens medlemmer deltager nu aktivt i eftersøgningen af birkemusen ved at indsende gylp fra (af Julie) særligt udvalgte lokaliteter. Uglegruppens aktiviteter med opsætning af redekasser, registrering af arterne samt andre uglerelaterede aktiviteter fortsatte i 2006 i højeste gear. Af eksempler på disse spændende aktiviteter kan nævnes: Et todages arrangement i Givskud Zoo med Sebastian Klein og medlemmer af Vejle Amts sløruglegruppe. Alle aktiviteterne under arrangementet, bl.a. bygning af redekasser, foderbrætter m.m. var gratis, men der blev opfordret til at donere kr. 20,- til DOFs arbejde med at redde de danske Slørugler for hver ting man fremstillede. Ved arrangementets afslutning søndag eftermiddag kunne Projekt Slørugle v/ Klaus Dichmann modtage 9

10 HJEJLEN en check på i alt 8000 kr. På landsskuet i Herning havde Ringkøbing Amts uglegruppe igen i år opstillet en uglestand, som blev godt besøgt og flere gode kontakter til landmænd blev knyttet. Mediedækningen omkring uglegruppens arbejde har i hele 2006 været fantastisk, både i form af TV, radio og div. tidsskrifter og aviser, og der findes vel efterhånden næppe en person her i landet, som ikke på et eller andet tidspunkt har hørt eller læst om uglegruppens arbejde. En bestandsopgørelse for 2006 for Ugler Sløruglens vedkommende er endnu ikke afsluttet, men en forsigtig vurdering er nok, at vi for første gang i år vil opleve en mindre nedgang i den samlede bestand siden projektets spæde start i efteråret Den forholdsvis lange kolde vinter med et tykt isdække, der især ramte Nordjyllands og Viborg Amt, gjorde det svært for Sløruglen at finde tilstrækkeligt med føde i en længere periode, hvorved flere blev fundet døde af sult. Klaus Dichmann Sekretær i DOFs uglegruppe Læs om Danmarks ugler på er egentlig Projekt Slørugles hjemmeside, men der er også en del om Danmarks andre ugler og om, hvordan man kan kende forskel på dem. Der er f.eks. fotos af arterne, fotos af fjer, gylp osv., så man kan kikke på forskellene på dem, og se hvilken ugle, man måske selv har boende. Vil man selv prøve at bygge uglekasser, så er der også mål og byggevejledning til Slørugle, Kirkeugle, Stor Hornugle og Natugle. Hjemmesiden er udarbejdet af Klaus Dichmann, sekretær i DOFs uglegruppe. 10

11 200 6 /4 Af Leif Novrup Danske og tyske Fiskeørne, datasammenligning Yn glende Fiskeørne i Danmark Foto: Knud Christensen I sommerferien var jeg i Tyskland, hvor jeg havde mulighed for at iagttage de tyske Fiskeørne. I delstaten Mecklenburg-Vorpommern, som jeg besøgte, findes 44% af Tysklands fiskeørnebestand. I året 2001 blev der talt 400 ynglepar i hele Tyskland, deraf fandtes 52 par i Müritz-regionen og deraf igen 19 par i selve nationalparken. 12 reder var på elmaster og 7 i trætoppe. I byen Federow var der et informationscenter med videoovervågning af en fiskeørnerede, og fagfolk havde gennem mere end 10 år iagttaget reden og livet her. Et skema i lokalet over de sidste 6 år viste forløbet ved fiskeørnereden. Dette skema skrev jeg af se nedenfor. Da jeg selv har gjort tilsvarende observationer ved en fiskeørnerede i Jylland gennem 12 år, synes jeg det kunne være interessant at sammenligne data mellem disse to reder. Ganske vist er min rede ikke videoovervåget, så mine data er ikke så mange, og nogle må jeg regne mig frem til, men jeg synes alligevel godt, at det kan give et billede af forskelle mellem de to reder. Reden i Tyskland er på en højspændingsmast, mens min i virkeligheden drejer sig om tre forskellige reder i træer. De to første reder var i toppen af skovfyr, mens den sidste rede fra i år er i toppen af en knækket gran. Den første rede fra gav hele 5 udfløjne unger. Den anden rede fra gav 1 udfløjen unge, mens den sidste har givet 2 udfløjne unger. I alt er det således kun lykkedes at få 8 fiskeørneunger på vingerne, og så kan det nævnes, at den ene unge fra i år fandtes død 14 dage efter, at den havde forladt reden. Altså en megen dårlig ynglesucces. Til sammenligning fik det tyske par hele 15 unger på vingerne de sidste 6 år mit par kun 2 flyvefærdige unger. De fleste år fik parret i Tyskland 3 unger, og altid kom mindst 1 unge på vingerne, mens der i samme periode i Jylland kun kom unger i ét år. Hertil kan tilføjes, at hannen i det tyske par er ringmærket, og at han er født i en anden rede i nabolaget for 14 år siden. I de sidste 11 år har han været faderen i reden her; altså meget stabilt. Parret i Jylland har skiftet mere, og der gættes på, at den ene af Fiskeørnene her for nuværende er en unge fra kuldet i 1994 eller Men da Fiskeørnene i Jylland ikke er ringmærket, kan det ikke vides medg sikkerhed. I Tyskland er Fiskeørnene næsten 11

12 HJEJLEN Fiskeørn i Danmark Foto: Søren Skov udvokset på otte uger og begynder på de første flyveøvelser. Ved slutningen af august forlader de gamle Fiskeørne redeområdet for at begynde deres lange rejse til vinterkvarteret i Sydvestafrika. De unge Fiskeørne følger efter i september. Normalt ankommer de tyske Fiskeørne 3 uger til en måned før til redestedet end de danske blot ikke i år på grund af det kolde forår. Til gengæld lægges æggene allerede omkring den 9/4 i Tyskland, men i Jylland først mellem 1/5 og 16/5; altså betydeligt senere. Skønt parret i år ankom sent til Federow i Tyskland, blev æggene lagt henholdsvis den 12/4, 14/4 og 17/4, i Jylland først den 30/4. De danske unger udklækkes derfor noget senere og kommer først på vingerne noget hen i august. I år dog allerede med første unge den 29/7 og den anden unge den 31/7. Der er stor dødelighed hos det danske par, mens det ikke ses ved det tyske. Således nåede de 2 unger i 2001 ikke at blive flyvefærdige, og i 2002 døde alle tre unger ca. fire uger gamle. Én blev fundet død under reden. Også i år fandtes rester af den ene unge ca. 14 dage efter den første gang fløj fra reden. Se foto af vinge side

13 200 6 /4 Data vedr. fiskeørneparret ved Federow, Tyskland ÅR Ankomst han/hun 1. æg 2. æg 3. æg 1. unge Fiskeørn i Tyskland 2. unge 3. unge Forlod reden Udfløjne unger /3-31/3 10/4 12/4 15/4 18/5 19/5 21/5 9/ /3-24/3 7/4 9/4 11/4 15/5 16/5 18/5 13/ /3-27/3 6/4 8/4 11/4 13/5 død død 2/ /3-21/3 7/4 9/4 13/4 15/5 16/5 19/5 12/ /3-23/3 6/4 8/4 10/4 14/5 15/5 17/5 12/ /4-2/4 12/4 14/4 17/4 19/5 20/5 23/5, død 24/5 2 Data vedr. fiskeørneparret i Jylland ÅR Ankomst han/hun 1. æg 2. æg 3.æg 1. unge 2. unge 3. unge Forlod reden Udfløjne unger 1994? 14/5 16/5? 21/6 22/6? 11/ /4-8/4 15/5? rugede 28/ /4-12/4 2/5 4/5? 7/5? 9/6 11/6 14/6 2/ /4-11/4 26/ / / /4-23/4 16/5 23/6 11/ /4-30/4 10/5 12/5? 16/6? 17/6?-død? /4-24/4 9/5 11/5? 14/5? 15/6 17/6 20/ /4-6/ /4-26/ /4-4/4 7/5 13/ /3-12/4 30/4 2/5? 5/6 6/6 30/ Dansk fiskeørnerede. Foto: Leif Novrup

14 HJEJLEN Fiskeørnens rejserute På en tavle i informationscentret kunne man også læse om trækruten for en radiomærket Fiskeørn fra reden i Det var hunnen. Den fløj af sted fra reden i Federow ved Müritz See den 15/8 og fulgte denne rejseplan: 15/8 Afrejse 16/8 Ankom Dresden 30/8 Afgang Dresden 1/9 Fløj over Mont Blanc 2/9 Afgang Schweiz 4/9 Ankom Sardinien 5/9 Afgang Sardinien 5/9 Ankom Tunesien 7/9 Afgang Tunesien - Havde 6 overnatninger i Sahara uden at få føde - 14/9 Ankomst Cameroun nær ækvator Fiskeørn i Afrika Én måned var Fiskeørnen altså om at tilbagelægge sin rejse til vinterkvarteret lidt nord for ækvator i Cameroun i det centrale Afrika. Det er almindelig kendt, at fiskeørnehunnen bliver overflødig, når ungerne i reden bliver så store, at de selv kan flyve og partere deres mad. Hun er derfor den, der først forlader familien og rejser sydpå. Hannen fanger stadig fisk til ungerne et stykke tid endnu, som de modtager på reden. Da jeg besøgte reden i Tyskland, kom hannen også til reden med en fisk, men her kom hunnen først og snuppede fisken, som den fløj bort med altså inden nogen af de to unger nåede hen på reden. Det var den 24/7. I år så jeg fiskeørnehunnen for sidste gang den 15/8, sidste år den 18/8. På DATSY-hjemmesiden om Fiskeørn kan du læse mere om de danske Fiskeørne og det jyske par, også med fotos fra året 2006: => (vælg art) Vinge fra unge 14 dage efter udflyvning Fundet nær reden. Spist af ræv. Denne artikel har tidligere være bragt i DOF-Ringkøbing Amts lokalblad Sandeviften. 14

15 200 6 /4 Annoncer... Forårets succesfulde fuglestemmekursus i Viborg gentages i 2007: Lær fuglesangen at kende Få sat navn på fuglestemmerne. Vekslende mellem kursusaftener og fugleture gennemgår vi fuglesang og kendetegn hos en række af vore almindelige sangfugle. Vi starter i marts, hvor et overskueligt antal arter synger, og tager fat på resten, som foråret skrider frem og slutter en lun majaften i mosen med et kor af Nattergale! Kurset henvender sig til begyndere. Kurset starter i midten af marts og slutter i maj, og inkluderer otte mødeaftener og fire fugleture. Tilmelding til AOF, se deres kursusprogram i Viborg Nyt eller på Ole Lilleør 15

16 HJEJLEN Opslagstavle Efterlysning! DOF-biblioteket i Fuglenes Hus modtager vort lokalblad HJEJLEN. Bladet er tilsyneladende så interessant for nogle af de københavnske læsere, at enkelte numre forsvinder fra bibliotekets hylder for aldrig mere at vende tilbage. Det betyder, at disse blade mangler, når der skal foretages en indbinding, så de kan blive bevaret for eftertiden. På DOF-biblioteket mangler man bladene 1994/1, 1995/4 og 2000/2. DOF redaktøren selv mangler bladene fra 1984/2 og 1992/1. Layouteren mangler numrene 1984/2, 1990/4 og 2000/1. Hvis du hører til blandt dem, der har gemt de gennem årene udgivne numre af HJEJLEN, vil redaktøren være glad for at høre fra dig i tilfælde af, at du i stedet for at kassere dem vil give de savnede numre bort. Ring venligst eller send dem til mig, adresse side 2. Redaktøren Udstopning? En læser skriver: Jeg har tre små døde fugle liggende i min fryser, så vidt jeg husker er den ene en Vandrikse, fundet kørt ned. Nr. to er en Grønsisken og nr. tre nok en Grønirisk, de to sidste er fløjet i mit vindue sidste vinter under fodring og derved omkommet. Jeg efterlyser en eller anden, som kunne være interesseret i at modtage dem til udstopning eller lignende. Mange hilsner Skovbjerg Eg Lundøvej Højslev Kirkeby Tlf /

17 200 6 /4 Fugle i fortid og fremtid DOFs jubilæum har været fejret med brask og bram dette efterår med fester i København og Viborg, særnummer af Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift osv. Der har været lejlighed til at kigge bagud og reflektere over de mange frem- og tilbageskridt såvel naturmæssige som politiske, foreningen har medvirket til og været vidne til de sidste 100 år; det er der sagt og skrevet mange kloge ord om. Noget af det mest tankevækkende jeg har set i den anledning, står skrevet i Søravnen, som er Århus-afdelingens medlemsblad. Det tilbageskuende består i en underholdende artikel af Morten DD Hansen, en traditionel Siden Sidstartikel som her kaldes Fra Felten, med undertitlen Perioden Artiklen opsummerer et udmærket århundrede med adskillige godbidder. Selv om det normalt ikke er Århus Amt, man først tænker på i hit-sammenhæng, så bliver det jo alligevel til en hel del interessante fugle, når en hundredårs-periode sammenfattes. Blandt andet er det denne del af landet, som har haft flest Nathejrer, og landets eneste Isabellatornskade er taget på Anholt, som jo også hører under Århus Amt. Men endnu sjovere end at kigge tilbage er det måske at kigge frem? I Turreferat for Østjysk Fugleløb 2036 giver en vis Anders Horsten, Ph.D., Professor i God Biologi, Aarhus Universitet, sit bud på hvad en tur rundt i det østjyske landskab vil kunne byde på om 30 år. Og man må sige, manden er Positiv fremtidsvision optimist! Han giver en flot vision for et Østjylland fyldt med spændende natur som følge af en total omlægning af naturpolitikken i EU og Danmark, bl.a. er Kolindsund i 2012 genoprettet som vådområde og efterfølgende erklæret UNESCO Biosfærereservat. Længe leve optimismen! Kirkeuglen er kommet igen i det almindelige østjyske landskab, Løvenholm-skovene på Djursland er omlagt til åben græsningsskov med genindvandret Mellemflagspætte og ynglende Kongeørn, og ved Overgård S for Mariager Fjord er de intensive kornmarker forvandlet til kystsump og laguner, hvor der bl.a. yngler Stylteløber. Nu skal jeg ikke tage hele spændingen og fornøjelsen ved at læse artiklen, kun opfordre til, at man går ind på Søravnens hjemmeside (www.dofaarhus.dk/soravnen) og downloader jubilæumsnummeret, det senest udkomne, nr , og lader sig føre med tilbage og frem i tiden Jørgen Peter Kjeldsen Side fra HJEJLENs søsterorgan, Søravnen fra Århus Amt. 17

18 HJEJLEN Annoncer... DOF på nettet Følg med i foreningens aktiviteter, klik ind på:

19 200 6 /4 Der er brug for din hjælp! DOF needs you bliv punkttæller! Kan du lide at se på fugle i mark, eng og skov? Kan du afsætte nogle ganske få timer 1-2 gange om året? Har du lyst til at gå på opdagelse på din hjemegn eller ved dit sommerhus? Vil du gerne bidrage til et af Danmarks vigtigste naturovervågningsprogrammer? Kan du svare ja til disse spørgsmål, er det måske noget for dig at blive punkttæller. Hvert år deltager flere hundrede frivillige i DOFs punkttællinger. De er kernen i det snart tredive år gamle naturovervågningsprogram. Punkttællingsprogrammet er en af de DOF-aktiviteter, der har vundet størst anvendelse i den nationale naturforvaltning ganske enkelt fordi det er en meget effektiv måde at overvåge bestandene af vores mest udbredte fuglearter. Det er i kraft af punkttællingerne, at man har kunnet påvise de markante nedgange i agerlandets og engenes fugleliv. Det er også punkttællingerne, der kan fortælle om de smukke Stillitsers store fremgang og om Bomlærkerne, der er ved at komme sig igen ovenpå mange års nedtur. Programmet er imidlertid helt afhængigt af et stort antal frivilliges optællinger over hele landet, så der er derfor også brug for din hjælp! Du behøver ikke at være en ørn til at se på fugle for at kunne deltage, blot du kan kende de almindelige arter. Princippet er enkelt: Du laver en rute med stop. På hvert stop tæller du fugle i præcis fem minutter. Ved at gentage proceduren hvert år, og med flere tusind punkter over hele landet, kan der beregnes indeks for bestandene og deres udvikling dermed følges. Det er højaktuelt med vinterfugletællingerne, der udføres i perioden 15. december til 15. januar. Du skal kun udføre en tælling én gang i perioden. Men har du lyst, må du også meget gerne gennemføre ruten i yngleperioden (1. maj til 15. juni). Har du lyst til at blive punkttæller eller vil du vide mere, så kontakt undertegnede eller Fuglenes Hus (tlf , Ole Lilleør, punkttællingskoordinator i Viborg Amt Baldersvej Viborg tlf

20 HJEJLEN TURREFERATER Gennemførte ture Her bringes forkortede referater, de fulde referater kan findes på vores hjemmeside Agerø, 27. august 2006 Det truede med regn fra morgenstunden, men endte faktisk med pænt vejr, stille og klart. Der var dog ikke mange at dele glæden med, for kun to mødte frem til dagens arrangement. Det genererede heldigvis ikke fuglene, som fint lod sig se fra skjulet. En Vandrefalk rastede på engen, hvor der også gik masser af Grågæs. Vadefuglene puttede sig, og sås derfor kun glimtvis. På stor afstand, over Nees, kunne vi se en kæmpeflok Hjejler i luften. En Efterårsløvsanger kvad en strofe, og en ung Gøg rastede ved skjulet. Afslutningsvis kørte vi til sydvestpynten og gik en tur med flot strandeng og fine vadefugle. Ole Lilleør Hanstholm/Roshage, 10. september og 12. oktober 2006 For tredje år i træk glimrede blæsten ved sit fravær. Disse 2 ture var begunstiget at flot klart vejr med en del solskin. Ikke det bedste vejr til havtræk! Der sås flere Suler og lommer, men desværre på ret lang afstand. Højdepunktet ved Roshage var således op til 20 Søkonger samt andre alkefugle som kom ret tæt på kysten. Septemberturen bød på vadefugle både på stranden og molen, men også trækkende. Begge ture gik omkring slambassinet og området ved åudløbet, her sås mange småfugle med Bjergirsk og flere Husrødstjerter som de bedste. Der sås også Sortkrage i området. Med det dejlige vejr var kaffepausen i Fyrhaven absolut et hit. Kolonihaverne bød på en del fugle, men det gode vejr havde også lokket mange havefolk frem, så fuglene holdt sig tilbage. I området neden for fyret var der til alles tilfredshed på oktoberturen en Stor Tornskade. Jan S. Kristensen Agerø, 8. oktober 2006 Vejret var ikke det, der lokkede denne morgenstund, med hård NV-vind, gråvejr og regnbyger. Og det var heller ikke et vejr, der kunne få besøgende ud på engen ved Fugleværnsfondens observationsskjul, som det ellers var planlagt. Det var stort set umuligt at komme derud. Faktisk dækkede fjordvandet samtlige engarealer mod vest og nord med tuer og lidt højere terræner stikkende op som små øer. Det var netop det vejr, der skulle til for, at der skulle være mange fugle ved skjulet. Ja faktisk viste en tur rundt på Agerø senere på dagen, at Fugleværnsfondens område med naboarealerne var det eneste sted med fugle overhovedet. Følgende blev set: Bjergirisk ca. 100, Skarv > på østsiden af Agerø, Pibeand > 2000, Grågås 430, men kl. 10:45 kom ca Grågæs tilflyvende fra nordøst. De gik ned på de overvejende overskyllede Holme. Strandhjejle 16, hvoraf 11 der gik rundt i opskyllet, ca 20 m fra skjulet. Bjerglærke 15, Brushøne 8, Vandrefalk en gammel fugl, Mørkbuget Knortegås 15, Lysbuget Knortegås 20. Eyvind Lyngsie Jakobsen 20

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 1 April 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 1 april 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout, grafik:

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015 V ise n s F u V e n n e r r e s ø 57 Marts 2015 Strofen Efter ønske fra bestyrelsen er dette blad mindre. Yderligere information må findes på hjemmesiden. Redaktøren Deadline Materiale til næste blad skal

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 23 til 28 Af Per Bomholt Foto: Bente Holm-Petersen Marts 27 Den Røde Glente ynglede i 28 spredt i ung moræne landskaberne i Danmark. Bestanden andrager ca. 7 registrerede

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Årgang 31 Nr. 3. December 2013

Årgang 31 Nr. 3. December 2013 Årgang 31 Nr. 3 December 2013 Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland HJEJLEN Hjejlen årgang 31 nr.3 december 2013 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, NORDVESTJYLLAND Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Lærkefalkereder i el-master. En skæbnefortælling fra Sundeved.

Lærkefalkereder i el-master. En skæbnefortælling fra Sundeved. Lærkefalkereder i el-master. En skæbnefortælling fra Sundeved. Af Jesper Tofft & Klaus Dichmann En dag sidst i juli 2005 kom en af os (JT) lidt tilfældigt til at kigge på en falk som sad i en elmast et

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Ingen at lege med Vil gerne være alene LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 Glad for at se dig Hav en god dag folk børn Bladredaktion: Lone Jessen Mail: jessen.54@mail..dk 12 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

BRANDESKIKLUB.dk. september 2008. side 1

BRANDESKIKLUB.dk. september 2008. side 1 BRANDESKIKLUB.dk En ny sæson begynder. Skiturene i 2009 er planlagte til Hovden i uge 5 og Skeikampen i uge 7. Vi har i løbet af sommeren delt foldere ud. Vi har haft en annonce i avisen, og i hele august

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 6. juni 2004

Referat af Generalforsamlingen den 6. juni 2004 Referat af Generalforsamlingen den 6. juni 2004 I. Valg af dirigent II. III. IV. Bestyrelsesberetning Behandling af forslag Forelæggelse af årsregnskab V. Forelæggelse af budget VI. VII. VIII. Valg af

Læs mere

Årgang 28 Nr. 3. December 2010

Årgang 28 Nr. 3. December 2010 Årgang 28 Nr. 3 December 2010 Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland Hjejlen årgang 28 nr.3 december 2010 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, NORDVESTJYLLAND Ansvarshavende redaktør: Layout,

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007 Det danske Institut SUZUKI nyt 3 2007 Suzuki nyt Efterårssæsonen er startet - og årets nye elever er lige for alvor kommet i gang med ene undervisning og fællestimer. Næsten lige efter sæsonstart kommer

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere