Årsrapport er realkredit. Nyropsgade København V Tlf Fax dlr.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2005. er realkredit. Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@ dlr.dk"

Transkript

1 Årsrapport 2005 er realkredit Nyropsgade København V Tlf Fax dlr.dk

2 Indholdsfortegnelse Hovedtal. 3 Ledelsens.beretning. 4 Udlånsaktiviteten.i Risikoforhold Regnskabsberetning. 13 Ledelse.og.administration Anvendt.regnskabspraksis Resultatopgørelse. 25 Balance.pr 31 december Egenkapitalopgørelse. 27 Noter.til.regnskabet. 28 Solvensopgørelse. 38 Pengestrømsopgørelse. 39 Påtegninger Aktionærer.i.DLR.Kredit.A/S. 43

3 Hovedtal, mio. kr. Resultatopgørelse Nettorente- og gebyrindtægter Andre ordinære indtægter m.v Omkostninger Tab og nedskrivninger på fordringer Basisindtjening Kursregulering Resultat før skat Resultat efter skat Balance pr. 31. december Aktiver Udlån ultimo Obligationer og aktier mv Øvrige aktiver Aktiver i alt Passiver Udstedte obligationer Øvrige passiver Efterstillede kapitalindskud Egenkapital *) Passiver i alt *) Der er stillet solidarisk pengeinstitutgaranti for Nøgletal Egenkapitalforrentning Resultat før skat i pct. af egenkapital 12,2 13,1 10,3 10,7 11,2 Resultat efter skat i pct. af egenkapital 8,5 9,1 7,1 7,6 8,1 Omkostninger Omkostninger i pct. af udlånsportefølje 0,29 0,29 0,27 0,23 0,20 Indtjening pr. omkostningskrone 2,73 3,12 2,70 3,42 3,49 Solvens (inklusive årets resultat) Solvensnøgletal, pct. 9,7 10,8 9,5 11,6 11,7 Kernekapital, pct. 7,4 6,9 6,4 5,8 6,8 Tab og restancer Restancer ultimo (mio. kr.) 45,9 58,4 58,0 57,0 59,2 Årets tabs- og nedskrivningsprocent (pct. af udlånsportefølje) 0,12 0,05 0,04-0,03 0,00 Akkumuleret nedskrivningsprocent (pct. af udlånsportefølje) 1,05 0,93 0,80 0,63 0,48 Udlånsaktivitet Vækst i udlånsportefølje, pct. (nominel) 5,0 16,6 19,4 19,8 19,1 Bruttonyudlån (mio. kr.) Antal nye lån Udlån i forhold til egenkapital 16,4 17,4 19,4 21,3 21,6 Marginaler Pct. af gennemsnitlig udlånsportefølje (nominel): Resultat før skat 0,73 0,77 0,56 0,53 0,52 Bidragsindtægter 0,63 0,63 0,67 0,66 0,66 Pct. af kernekapital efter fradrag: Valutaposition 0,9 1,2 5,2 8,2 9,4 3

4 Ledelsens beretning 2005 blev endnu et godt år for DLR Kredit. Både udlånsmæssigt og økonomisk havde DLR fremgang, hvilket trods den skærpede konkurrence om kunderne resulterede i en styrkelse af DLRs position som en væsentlig aktør på det danske realkreditmarked for erhvervsejendomme. Året igennem var aktivitetsniveauet højt. Dette kan tilskrives dels det lave renteniveau, som medførte en omfattende konverteringsaktivitet, dels det stadig mere omfattende samarbejde med DLRs aktionærpengeinstitutter om formidling af DLR-lån. Resultatet var, at DLRs andel af det samlede realkreditudlån steg inden for de ejendomskategorier, hvortil DLR tilbyder lån. Også i 2005 oplevede DLR en pæn vækst i nettoudlånet og dermed i den samlede låneportefølje. Som følge af udlånsvæksten optog DLR i forsommeren 2005 hybrid kernekapital til styrkelse af kapitalgrundlaget. Den hybride kernekapital blev optaget på det europæiske kapitalmarked. Kapitalgrundlaget styrkedes yderligere i september 2005 gennem en forhøjelse af DLRs aktiekapital. Den høje aktivitet kombineret med et stort set uændret omkostningsniveau og stærkt begrænsede tab betød, at DLRs økonomi udviklede sig tilfredsstillende i Overskuddet efter skat nåede op på 287,7 mio. kr. svarende til en stigning på næsten 22 pct. sammenholdt med Udlånsaktiviteten i var gennem hele året præget af en meget høj aktivitet. Bruttoudlånet voksede med 50 pct. i forhold til Drivkraften var primært det relativt lave renteniveau, der medførte en omfattende konverteringsvirksomhed. Bruttoudlånet androg 36,8 mia. kr. imod 24,5 mia. kr. i Heraf udgjorde konverteringer 68 pct., hvoraf en ikke uvæsentlig andel bestod af omlægning af lån i andre realkreditinstitutter til DLR-lån. Den reste- Nettoudlån fordelt på ejendomskategori (2005) Jordbrug Boliglandbrug Andelsboliger Privat boligudlejning Kontor og forretning Øvrigt udlån Udbetalte lån , mio. kr Pct. ændring 2005:2004 Jordbrugsejendomme Ejerboliger (boliglandbrug) 1) Bruttoudlån ekstraordinære indfrielser afdrag Nettoudlån Note: Alle beløb er opgjort til kontantværdier 1) Jordbrugsejendomme under 10 ha uden væsentlig landbrugsaktivitet 4

5 rende del af bruttoudlånet, det vil sige 32 pct., kan henføres til finansiering af ejerskifter og investeringer. Den betydelige udlånsaktivitet kan endvidere tilskrives det tætte samarbejde med lokale og regionale pengeinstitutter, hvor DLR drager fordel af pengeinstitutternes vide berøringsflader til erhvervsdrivende inden for DLRs udlånsområder. 95 pct. af DLRs bruttoudlån formidledes i 2005 af aktionærpengeinstitutter. Jordbrugsejendomme Bruttoudlånet til jordbrugsejendomme (landbrug og gartnerier) beløb sig til 25,8 mia. kr. i Heraf udgjorde udlån til boliglandbrug 2,1 mia. kr. I udlånet indgår statsgaranterede etableringslån til yngre jordbrugere med 0,2 mia. kr. Udlånet til jordbrug androg 70 pct. af DLRs samlede bruttoudlån i Nettoudlånet til jordbrugsejendomme udgjorde 5,2 mia. kr. i 2005, hvoraf de 0,7 mia. kr. kan henføres til boliglandbrug. Landbrugets interesse for rentetilpasningslån har erfaringsmæssigt været betydelig. Dette var også tilfældet i 2005, idet knap 40 pct. af bruttoudlånet blev udbetalt som rentetilpasningslån. I relation til investeringer kan peges på, at der både inden for kvæg- og svineområdet især har været tale om udvidelser af eksisterende bedrifter som led i den fortsatte koncentration af produktionen på stadig færre enheder. På malkekvægsbedrifter har udvidelser ofte været ledsaget af køb af yderligere mælkekvote. Den beskrevne udvikling understøttes af en løbende liberalisering af dele af den lovgivning, der regulerer udøvelsen af landbrugsvirksomhed. DLRs andel af realkreditinstitutternes samlede brutto- og nettoudlån til jordbrugsejendomme udgjorde 29 pct. respektive 36 pct. i Betalingsrettigheder EU's ministerråd vedtog i 2003 en forordning om en reform af EU s landbrugspolitik. Reformen trådte i kraft i Danmark den 1. januar Ved reformen blev de væsentligste dele af EU-støtten afkoblet fra ejendommen/produktionen. I stedet udbetales støtten på grundlag af personlige betalingsrettigheder, der tildeltes i At betalingsrettighederne er personlige, indebærer blandt andet, at de ikke er omfattet af panteretten eller på anden måde er bundet til ejendommen/jorden. Det er dog en forudsætning for at få udbetalt støtte, at der for hver enkelt betalingsrettighed disponeres over 1 ha jord Udbetalte lån fordelt på formål Jordbrug (mio. kr.) Ejerskifte Byggeri Omlægning af lån m.v. Hovedparten af udlånet gik til finansiering af låneomlægninger, men den fortsat kraftige strukturudvikling i landbruget indebar samtidig en pæn efterspørgsel efter lån til finansiering af ejendomskøb og investeringer i produktionsapparatet. Konsekvensen af omlægningen blev, at realkreditinstitutterne som følge af afkapitaliseringen af EU-støtten fra ejendommen/produktionen måtte reducere de vurderinger, som lægges til grund ved udmåling af realkreditlån i landbrugsejendomme. 5

6 Reduktionen skulle svare til den isolerede værdi af betalingsrettighederne. gældsbyrde og den renterisiko, der er knyttet hertil. Finanstilsynet udsendte i november 2004 en vejledning, hvoraf fremgik, at realkreditinstitutterne som udgangspunkt i forhold til det hidtidige vurderingsniveau skulle reducere vurderingen af landbrugsjord med kr. pr. ha og yderligere reducere vurderingen af mælkeproduktionsejendomme med et beløb svarende til 1,30 kr. pr. kg mælkekvote. Det forventes, at der i løbet af 2006 etableres et egentligt marked for omsætning og dermed en markedsmæssig prisfastsættelse af betalingsrettigheder. Herefter vil det være muligt at gennemføre vurderingen af jordbrugsejendomme til brug for realkreditinstitutternes låneudmåling uden, at der skal foretages en korrektion for værdien af betalingsrettigheder. Udfordringer Generelt står landbrugssektoren over for betydelige udfordringer i de kommende år. Der kan her peges på en fortsat kraftig strukturudvikling mod stadig færre landbrug. Hertil kommer, at der må forventes et vist pres på produktpriserne blandt andet som følge af en øget markedsorientering af verdenshandlen med landbrugsvarer. I denne sammenhæng kan peges på den netop indgåede WTO-aftale, hvorefter EU-støtten til eksport af landbrugsprodukter skal være afviklet senest i Samtidig må det forventes, at adgangen til EU-markederne gradvis lettes for tredjelande. Specielt for danske landmænd skal videre fremhæves den betydelige Sammenlagt stiller de nævnte forhold krav til en fortsat effektivisering af produktionen som en nødvendig forudsætning for et tilfredsstillende indtjeningsniveau. Byerhvervsejendomme og andelsboliger DLR har siden årsskiftet 2001/2002 gradvist udvidet udlånsområdet. Udover jordbrugsejendomme har DLR valgt at tilbyde lån til private beboelsesejendomme til udlejning, kontor- og forretningsejendomme, industri- og håndværksejendomme (under ét byerhvervsejendomme) og private andelsboliger samt kollektive energiforsyningsanlæg og ubebyggede grunde. Selv om DLR finder det væsentligt at kunne tilbyde lån til stort set alle typer af byerhvervsejendomme er udlånet i al væsentlighed koncentreret til ejendomskategorierne private beboelsesejendomme til udlejning og andelsboliger samt kontor- og forretningsejendomme. De øvrige ejendomskategorier er i udlånsmæssig sammenhæng af mindre betydning. Bruttoudlånet til byerhvervsejendomme og andelsboliger m.v. androg 11,0 mia. kr. i 2005 og nettoudlånet 6,5 mia. kr. Godt 50 pct. af bruttoudlånet blev udbetalt som rentetilpasningslån overvejende med én årlig rentetilpasning. Udlånet til de pågældende ejendomskategorier har også været præget af låneomlægninger. Godt 50 pct. af ud Udbetalte lån fordelt på formål Kontor- og forretningsejendomme m.v. (mio. kr.) Ejerskifte Byggeri Omlægning af lån m.v. 2005

7 lånet var konverteringer, hvoraf størstedelen var omlægning af lån i andre realkreditinstitutter til DLR-lån. Hovedparten af udlånet til private andelsboliger er ydet til finansiering af bygningsforbedringer samt til opførelse af nye boliger. Det er indtrykket, at der gennem de seneste par år er indtrådt en vis opbremsning af aktiviteten ved opførelse af nye andelsboliger. Finanstilsynet ændrede i efteråret 2005 grundlaget for værdiansættelse af andelsboligforeningsejendomme, hvilket formentlig vil bidrage til at fastholde den afdæmpede aktivitet på dette udlånsområde. Særlig antages dette at ville gøre sig gældende uden for de større byer, hvor de ændrede værdiansættelsesregler vil gøre det vanskeligt at opnå en tilstrækkelig realkreditbelåning. Regelændringen bestod i, at værdiansættelsen af andelsboligforeningsejendomme fremover skal afspejle lejeniveauet i sammenlignelige boligudlejningsejendomme. Det er på den anden side indtrykket, at aktiviteten ved opførelse af nye boligudlejningsejendomme er stigende, hvilket udover det lave renteniveau også kan henføres til ombygning af tidligere erhvervsejendomme til boligudlejningsejendomme i de større byer. Der er mulighed for at opnå statstilskud til den beskrevne aktivitet. Udlånet til kontor- og forretningsejendomme omfatter ejendomme, der anvendes til administration og servicevirksomhed. En betydelig del af DLRs udlån til private beboelsesejendomme til udlejning samt kontor- og forretningsejendomme er ydet til såkaldte blandede ejendomme, hvor ejendommene består af kontor- og forretningslokaler i kombination med private boliglejemål. Der er typisk tale om enten større byejendomme med forretninger og kontorer i gadeplan og beboelseslejemål på de overliggende etager eller ejerboliger i kombination med servicevirksomheder. Udlånet til blandede ejendomme rubriceres Udbetalte lån fordelt på formål Boligudlejnings og andelsboligejendomme (mio. kr.) Ejerskifte Byggeri Omlægning af lån m.v Udbetalte lån , mio. kr Pct. ændring 2005:2004 Kontor- og forretningsejendomme Boligudlejningsejendomme Private andelsboliger Industri- og håndværksejendomme Andre ejendomme Udbetalte lån ekstraordinære indfrielser afdrag Nettoudlån Note: Alle beløb er opgjort til kontantværdier

8 statistisk efter den ejendomskategori, der er dominerende. DLR har kun i beskedent omfang ydet lån til alment boligbyggeri, der omfatter almene familie-, ældre- og ungdomsboliger. DLRs andel af realkreditinstitutternes samlede långivning til byerhvervsejendomme og andelsboliger m.v. udviklede sig tilfredsstillende i Andelen af brutto- og nettoudlån til boligudlejningsejendomme, inklusive private andelsboliger, udgjorde 8 pct. respektive 17 pct. For kontor- og forretningsejendomme var de tilsvarende andele 9 pct. respektive 17 pct. Nye lånetyper De senere år har været præget af en omfattende produktudvikling inden for realkreditsektoren. Frem til midten af 1990 erne var fastforrentede realkreditlån den helt dominerende lånetype. Rentetilpasningslån introduceres for alvor i midten af 1990 erne. Rentetilpasningslån udgør i dag en væsentlig andel af realkreditudlånet. Senest er udviklet yderligere varianter af realkreditlån med henblik på, at låntager kan drage fordel af det relativt lave renteniveau. obligationsrente. Rentegarantilån kombinerer således fordelene ved rentetilpasningslån respektive fastforrentede lån. Med henblik på, at lånsøger kan tilbydes mere individuelle finansieringsløsninger med hensyn til løbetid og renteloft, har DLR et tæt samarbejde med pengeinstitutterne, hvor sidstnævnte som en overbygning på DLR-lån kan tilbyde finansielle instrumenter som for eksempel renteog valutaswaps, individuelle rentelofter m.v., det vil sige løsninger tilpasset lånsøgers behov. Kapitalfremskaffelse funding DLRs kapitalfremskaffelse til brug for låneudbetalinger foregår udelukkende ved obligationsudstedelse. Samtidig sker långivningen under overholdelse af fuld balance mellem udlån og obligationsudstedelse jævnfør lovgivningens balanceprincip. De ti mest anvendte obligationsserier dækkede i 2005 godt 90 pct. af det for bruttoudlånet nødvendige kapitalbehov. De to største enkeltserier 2 pct. ét-årige rentetilpasningsobligationer (danske kroner) og 4 pct. 30 årige fastforrentede obligationer tegnede sig for 29 pct. respektive 28 pct. af obligationsudstedelsen. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% DLRs markedsandele (Segmenter hvor DLR opererer) DLRs 5 største obligationsserier (mio. kr.) 2005 DLR, markedsandel brutto DLR, markedsandel netto Vigtigst er i denne forbindelse variabelt forrentede realkreditlån, hvor der er indbygget et maksimum (et loft ) for rentens højde. Rentegarantien træder i kraft, såfremt den beregnede obligationsrente når op over det aftalte renteloft. Falder renten efterfølgende til under renteloftet, bliver lånet atter forrentet med den beregnede Til brug for refinansiering af rentetilpasningslån primo januar 2006 afholdtes den 14. december 2005 en auktion over rentetilpasningsobligationer. Samlet blev udbudt kroneobligationer for nominelt 24,1 mia. kr. og euroobligationer for nominelt 1,4 mia. EUR. Auktionen forløb tilfredsstillende, idet de udbudte obligationer blev RT-lån F1-07 4% 43.s.A % 42.s.A 2025 RT-lån type F1-07E 43.CF6.A 2038

9 afsat til rentesatser, der lå på samme niveau som det, de øvrige realkreditinstitutter opnåede for tilsvarende obligationer ved lignende auktioner. Rating Alle DLRs obligationer er rated af Moody s Investors Service. DLR modtog første gang en rating i september 2003, hvor DLRs obligationer blev tildelt den næsthøjst opnåelige rating Aa1. DLR blev som institut (issuer rating) rated A1. Den tildelte rating var begrundet i DLRs fintmaskede distributionsnet, kvaliteten i DLRs låneportefølje samt det relativt lave omkostningsniveau i forhold til DLRs indtægter. På DLRs årlige møde med Moody s den 7. april 2005 blev ratingen Aa1 respektive A1 bekræftet. Ratingen blev desuden tildelt prognosen stabil, hvilket betyder, at Moody s ikke har planer om ændring af karaktererne. I juni 2005 optog DLR Hybrid Tier 1 kapital (100 mio. EUR) på det europæiske kapitalmarked. Transaktionen blev af Moody s rated A3, hvilket er det højst opnåelige efter Moody s karaktersystem set i forhold til ratingen af DLR som institut. Året før blev en Tier 2 udstedelse (400 mio. EUR) fra DLR rated A2. DLRs låneportefølje Siden DLR udvidede sit udlånsområde til også at omfatte udlån til byerhvervsejendomme og andelsboliger, har DLR mere end fordoblet sin udlånsportefølje. Fra en udlånsportefølje ultimo 2001 på 41,9 mia. kr. er porteføljen således vokset til 82,1 mia. kr. ultimo Væksten kan tilskrives det tætte samarbejde med DLRs aktionærpengeinstitutter. Af realkreditsektorens samlede udlån på mia. kr. ultimo 2005 udgjorde DLRs andel ca. 5 pct. Betragtes DLRs markedsandel inden for de udlånsområder, hvor DLR tilbyder lån, udgjorde andelen godt 17 pct. Portefølje fordelt på segmenter Jordbrug Boliglandbrug Andelsboliger Privat boligudlejning Kontor og forretning Øvrigt udlån Både jordbrugsejendomme og byerhvervsejendomme (inklusive andels- DLRs udlånsportefølje , mio. kr. Pct. Låneporteføljen ultimo 2005 ændring fordelt pct.-vis på :2004 Fastfor- Rentetilpas- Garantirentede lån ningslån lån Jordbrugsejendomme Boliglandbrug Kontor- og forretningsejendomme Boligudlejningsejendomme Andelsboliger Andre ejendomme I alt Note: Alle beløb er opgjort til kontantværdi

10 boliger m.v.) har bidraget positivt til væksten i porteføljen. Der har dog de seneste år været en klar tendens til, at byerhvervsejendomme og andelsboliger har tegnet sig for en voksende andel af nettoudlånet. Herved kommer de pågældende ejendomskategorier til at udgøre en stadig stigende andel af DLRs låneportefølje. Lån til byerhvervsejendomme og andelsboliger stod således i 2005 for 55 pct. af væksten i DLRs låneportefølje, mens jordbrugsejendomme (inklusive boliglandbrug) bidrog med den resterende del. Udvidelsen af DLRs udlånsområde har således medført en større spredning af låneporteføljens fordeling på ejendomskategorier. Ultimo 2005 udgjorde jordbrugsejendomme ca. 75 pct. af DLRs udlånsportefølje, mens lån til byerhvervsejendomme og andelsboliger m.v. tegnede sig for 25 pct. Fastforrentede lån respektive kortrentelån (rentetilpasningslån og garantilån) udgjorde 43 respektive 57 pct. (heraf garantilån 4 pct. point) af DLRs udlånsportefølje ved udgangen af De senere års produktudvikling inden for realkreditområdet har gjort det lettere for låntager at optimere finansieringens sammensætning. I denne forbindelse kan nævnes, at lån med en afdragsfri periode efterhånden udgør ca. 23 pct. af DLRs udlånsportefølje. De udlånsområder, hvor lån med afdragsfrihed er mest udbredte, er private boligudlejningsejendomme og andelsboliger, hvor andelen af lån med en afdragsfri periode udgør knap halvdelen af udlånet. Risikoforhold Kreditrisiko DLRs lån ydes mod tinglyst pant i fast ejendom og med øvre grænser for lånenes sikkerhedsmæssige placering. I forbindelse med udlånsaktiviteten iagttages samtidig et balanceprincip, der indebærer, at der er fuld overensstemmelse mellem de betalinger, som DLR modtager fra låntagerne, og DLRs betalinger til ejerne af DLRobligationer. Resultatet heraf er, at DLR som led i realkreditbelåningen ikke påtager sig rente- og valutarisici samt risici ved førtidig indfrielse af lån. Den eneste form for risici er kreditrisikoen, det vil sige låntagers eventuelle manglende betalingsevne. Med henblik på at reducere kreditrisikoen gennemføres en grundig vurdering af lånsøgers økonomi. Selve vurderingen af lånsøgers ejendom foretages af DLRs egne vurderingssagkyndige, mens kreditvurderingen varetages af DLRs administration i København. Der er herved etableret funktionsadskillelse mellem vurdering og kreditprøvning. Udover pantesikkerheden i de belånte ejendomme er DLRs risici reduceret gennem tabsgarantier stillet af de samarbejdende pengeinstitutter. For lån til byerhvervsejendomme og andelsboliger stiller det samarbejdende pengeinstitut således en individuel tabsgaranti omfattende den yderst placerede del af lånet. Det er vurderingen, at DLRs tabsrisici ved belåning af byerhvervsejendomme og andelsboliger er særdeles begrænset som følge af det beskrevne garantiarrangement. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Den sikkerhedsmæssige placering af DLRs låneportefølje (Jordbrugsejendomme) Landbrug Gartnerier Boliglandbrug LTV Max. lånegrænse Den sikkerhedsmæssige placering af DLRs låneportefølje (Byerhvervsejendomme m.v.) Kontor og forretning* Privat boligudlejning Andelsboliger Almene boliger LTV Max. lånegrænse Individuelle garantier *Incl. blandede ejendomme 10

11 Lån til jordbrugsejendomme landbrugs- og gartneriejendomme er ligeledes omfattet af en garantiordning etableret af de samarbejdende pengeinstitutter. Der er tale om en kollektiv garantiordning, der træder i kraft, såfremt DLRs tab inden for det enkelte regnskabsår overstiger en forud fastsat beløbsgrænse. Garantiordningen indebærer, at DLRs tabsrisiko ved udlån til jordbrugsejendomme må betegnes som meget overskuelig. Dette forhold underbygges af beregninger over låneporteføljens sikkerhedsmæssige placering i de belånte jordbrugsejendomme (internationalt anvendes betegnelsen loan to value - LTV). Ved udgangen af 2005 var således 87 pct. af udlånet til produktionsejendomme placeret inden for 50 pct. af DLRs senest gennemførte vurderinger. For boliglandbrug androg det tilsvarende tal 77. Finansielle risici Renterisiko DLRs finansielle risici er i praksis kun knyttet til renterisikoen på fondsbeholdningen, hvor lovgivningens krav er, at risikoen ikke må overstige 8 pct. af basiskapitalen. Renterisikoen defineres som kursreguleringen i tilfælde af en ændring i markedsrenten på 1 pct. point. Med en basiskapital på mio. kr. ultimo 2005 svarer dette til en maksimal renterisiko på 608 mio. kr. I den løbende styring af renterisikoen arbejder DLR med et loft på 4 pct. af basiskapitalen, det vil sige med en halvering af den maksimale renterisiko i forhold til lovkravet. DLR anvender i den forbindelse afledte finansielle instrumenter som repoforretninger og futures i styringen af renterisikoen. Behovet for indgåelse af afdækningsforretninger vurderes løbende. Indtægter og omkostninger (Excl. kursreguleringer) (mio. kr.) Indtægter (venstre akse) Omkostninger (venstre akse) Tab og nedskrivninger (højre akse) 0 Den lovmæssigt fastsatte øvre grænse for udlån til jordbrugsproduktionsejendomme er 70 pct. af vurderingen. Grænsen for udlån til boliglandbrug er 80 pct. af vurderingen. Ved udgangen af 2005 var 90 pct. af DLRs samlede låneportefølje omfattet af tabsgarantier stillet af de samarbejdende pengeinstitutter. Hovedparten af de engagementer, der ikke er omfattet af garantier, har som oftest en lav LTV-værdi. Generelt udarbejdes løbende engagementsoversigter med de enkelte pengeinstitutter med henblik på en vurdering af DLRs modpartsrisiko. Ved udgangen af 2005 androg DLRs relative renterisiko 0,63 pct. Dette svarer til en kursregulering af fondsbeholdningen på 47,9 mio. kr. ved en ændring i markedsrenten på 1 pct. point. For så vidt angår midler hidrørende fra optagelse af dels hybrid kernekapital (100 mio. EUR), dels ansvarlig lånekapital (400 mio. EUR), pådrager DLR sig ingen renterisiko. Dette er sikret ved at genplacere provenuet fra transaktionerne som indlån i pengeinstitutter med samme rentekonditioner (3 måneder EURIBOR) og i samme valuta (EUR) som de optagne lån. 11

12 I denne sammenhæng skal oplyses, at den hybride kernekapital med fast rente via en renteswap er ændret til 3 måneders variabel rente (EURIBOR). Nye kapitaldækningsregler EU's nye kapitaldækningsregler træder i kraft pr. 1. januar 2007 dele af regelsættet dog først pr. 1. januar Likviditetsrisiko Som følge af balanceprincippet følger betalinger på ydede lån og udstedte obligationer hinanden nøje. I forbindelse med førtidig indfrielse af lån (straksindfrielser) får DLR midlertidigt tilført en del likviditet, som efterfølgende placeres, indtil beløbet skal udbetales til obligationsejerne som led i ekstraordinære udtrækninger. Likviditetsoverskuddet placeres som terminsindskud i pengeinstitutter eller i rentetilpasningsobligationer med udløb førstkommende januar. Overskydende midler, som fremkommer ved låntagers kvartårlige ydelser på rentetilpasningslån, placeres i obligationer og separeres fra den øvrige fondsbeholdning. Valutakursrisiko DLR har reelt ingen valutakursrisiko. Opgjort efter Finanstilsynets valutaindikator 2 var DLRs valutakursrisiko 0,4 mio. kr. ved udgangen af 2005 svarende til 0,005 pct. af basiskapitalen. Finanstilsynets valutaindikator 2 må ifølge lovgivningen højst udgøre 0,1 pct. af basiskapitalen. Aktierisiko DLR placerer generelt ikke midler i aktier. Ved udgangen af 2005 var DLRs aktiebeholdning reduceret til blot at bestå af en post i OMX (tidligere Københavns Fondsbørs) samt mindre poster i Værdipapircentralen og Realkreditnettet. De nye kapitaldækningsregler der i daglig tale omtales Basel II-reglerne betyder, at penge- og realkreditinstitutter får mulighed for at foretage en mere differentieret opgørelse af kravet til kapitaldækning af udlånet. Efter gældende regler vægter engagementer inden for samme ejendomskategori ensartet, det vil sige, at et engagement til for eksempel en mindre nystartet økonomisk svagt funderet virksomhed forudsætter samme krav til kapitaldækning som en etableret og velkonsolideret virksomhed uanset lånets sikkerhedsmæssige placering. Det kommende regelsæt indebærer således, at der kan tages højde for engagementets individuelle risiko. De kommende kapitaldækningsregler giver tillige mulighed for at vælge mellem tre forskellige metoder til fastlæggelse af kapitalkravet. Metoderne adskiller sig fra hinanden i graden af kompleksitet. Den mindst komplicerede metode standardmetoden minder på mange måder om de eksisterende kapitaldækningsregler. De to andre metoder undertiden omtalt som de interne rating baserede metoder giver kreditinstituttet mulighed for at differentiere kapitalkravet i forhold til risikoen på det enkelte engagement. 12

13 Det er DLRs ambition at anvende de avancerede metoder. Herved forventer DLR at kunne opnå en forbedring af risikostyringen, hvilket kan give fordele for såvel DLR som DLRs låntagere. Covered bonds Med EU s kapitaldækningsdirektiv introduceres samtidig covered bonds eller særligt dækkede obligationer. For at obligationer kan blive klassificerede som covered bonds skal en række vilkår være opfyldt. På en række områder svarer vilkårene til de regler, der gælder for danske realkreditobligationer. Samtidig er der områder, hvor vilkårene er mere restriktive respektive lempeligere. Det er tanken, at både pengeinstitutter og realkreditinstitutter skal have mulighed for at udstede covered bonds. Ved udlån mod pant i fast ejendom er ét af vilkårene, at lån skal have sikkerhed inden for en bestemt andel af den pantsatte ejendoms værdi. For udlån til boligejendomme er grænsen 80 pct., mens grænsen er fastsat til 60 pct. ved udlån til erhvervsejendomme. Der åbnes dog mulighed for at placere lån op til 70 pct. af ejendommens vurdering forudsat, at sikkerheden for lånet (kapitaldækningen) øges. Med henblik på den nærmere udformning af regelsættet omkring covered bonds i dansk lovgivning er nedsat en arbejdsgruppe i Finanstilsynets regi. Lovforslag forventes fremsat primo oktober Regnskabsberetning Nye regnskabsregler DLR udarbejder årsrapporter og delårsrapporter efter Finanstilsynets regnskabsregler. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. er med virkning fra 1. januar 2005 ændret således, at regnskabsreglerne for finansielle virksomheder i al væsentlighed er forenelige med IFRS. De væsentligste ændringer for DLR vedrører måling og vurdering af egne ejendomme samt udstedte obligationer og udlån, herunder nedskrivninger. Ændringerne er nærmere beskrevet i anvendt regnskabspraksis. Resultatopgørelse DLR opnåede i 2005 et resultat før skat på 397,6 mio. kr. mod 333,8 mio. kr. i Efter skat androg resultatet 287,7 mio. kr. mod 236,4 mio. kr. året før. Nettorenteindtægter steg fra 603,2 mio. kr. i 2004 til 723,7 mio. kr. i 2005, medens gebyrer og provisioner (netto) udviste en udgift på 144,5 mio. kr. i 2005 mod en udgift på 127,8 mio. kr. i Resultatopgørelse, mio. kr Nettorente- og gebyrindtægter Andre ordinære indtægter m.v Kursregulering af værdipapirer Udgifter til personale og adm. m.v Afskrivninger Nedskrivninger Resultat før skat Skat Årets resultat

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Årsrapport 2007. er realkredit. 7. regnskabsår. www.dlr.dk dlr@dlr.dk

Årsrapport 2007. er realkredit. 7. regnskabsår. www.dlr.dk dlr@dlr.dk Årsrapport 2007 7. regnskabsår er realkredit DLR Nyropsgade Kredit A/S 21 CVR-nr. 1780 København 25781309V Nyropsgade Tlf. 70 10 21 00 90 1780 Fax København 33 93 95 00 V Tlf. 70 10 00 www.dlr.dk 90 Fax

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Årsrapport 2008. er realkredit. 8. regnskabsår. www.dlr.dk dlr@dlr.dk

Årsrapport 2008. er realkredit. 8. regnskabsår. www.dlr.dk dlr@dlr.dk Årsrapport 2008 8. regnskabsår er realkredit DLR Nyropsgade Kredit A/S 21 CVR-nr. 1780 København 25781309V Nyropsgade Tlf. 70 10 21 00 90 1780 Fax København 33 93 95 00 V Tlf. 70 10 00 www.dlr.dk 90 Fax

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Kvartalsrapport pr. 31.3.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Anvendt regnskabspraksis Ledelsesberetning Danske Andelskassers Bank A/S er beliggende i Hammershøj og

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Årsrapport 2009. er realkredit. 9. regnskabsår. www.dlr.dk dlr@ dlr.dk

Årsrapport 2009. er realkredit. 9. regnskabsår. www.dlr.dk dlr@ dlr.dk Årsrapport 2009 9. regnskabsår er realkredit DLR Nyropsgade Kredit A/S 21 CVR-nr. 1780 København 25781309V Nyropsgade Tlf. 70 10 21 00 90 1780 Fax København 33 93 95 00 V Tlf. 70 10 00 www.dlr.dk 90 Fax

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Årsrapport 2010. er realkredit. 10. regnskabsår. www.dlr.dk dlr@ dlr.dk

Årsrapport 2010. er realkredit. 10. regnskabsår. www.dlr.dk dlr@ dlr.dk Årsrapport 2010 10. regnskabsår er realkredit DLR Nyropsgade Kredit A/S 21 CVR-nr. 1780 København 25781309V Nyropsgade Tlf. 70 10 21 00 90 1780 Fax København 33 93 95 00 V Tlf. 70 10 00 www.dlr.dk 90 Fax

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde,

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, Stadil Sparekasse CVR-nr. 15 19 44 13 Årsrapport for 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutterne er på den SDO baserede långivning forpligtet til stille supplerende sikkerhed, såfremt værdien af den belånte ejendom

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 9 Eksperter i......realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2013 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering,

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer I medfør af 152 h, nr. 7, og 373, stk. 4 og 5, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 8 Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2015 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering, uanset om der

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere