Årsrapport er realkredit. Nyropsgade København V Tlf Fax dlr.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2005. er realkredit. Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@ dlr.dk"

Transkript

1 Årsrapport 2005 er realkredit Nyropsgade København V Tlf Fax dlr.dk

2 Indholdsfortegnelse Hovedtal. 3 Ledelsens.beretning. 4 Udlånsaktiviteten.i Risikoforhold Regnskabsberetning. 13 Ledelse.og.administration Anvendt.regnskabspraksis Resultatopgørelse. 25 Balance.pr 31 december Egenkapitalopgørelse. 27 Noter.til.regnskabet. 28 Solvensopgørelse. 38 Pengestrømsopgørelse. 39 Påtegninger Aktionærer.i.DLR.Kredit.A/S. 43

3 Hovedtal, mio. kr. Resultatopgørelse Nettorente- og gebyrindtægter Andre ordinære indtægter m.v Omkostninger Tab og nedskrivninger på fordringer Basisindtjening Kursregulering Resultat før skat Resultat efter skat Balance pr. 31. december Aktiver Udlån ultimo Obligationer og aktier mv Øvrige aktiver Aktiver i alt Passiver Udstedte obligationer Øvrige passiver Efterstillede kapitalindskud Egenkapital *) Passiver i alt *) Der er stillet solidarisk pengeinstitutgaranti for Nøgletal Egenkapitalforrentning Resultat før skat i pct. af egenkapital 12,2 13,1 10,3 10,7 11,2 Resultat efter skat i pct. af egenkapital 8,5 9,1 7,1 7,6 8,1 Omkostninger Omkostninger i pct. af udlånsportefølje 0,29 0,29 0,27 0,23 0,20 Indtjening pr. omkostningskrone 2,73 3,12 2,70 3,42 3,49 Solvens (inklusive årets resultat) Solvensnøgletal, pct. 9,7 10,8 9,5 11,6 11,7 Kernekapital, pct. 7,4 6,9 6,4 5,8 6,8 Tab og restancer Restancer ultimo (mio. kr.) 45,9 58,4 58,0 57,0 59,2 Årets tabs- og nedskrivningsprocent (pct. af udlånsportefølje) 0,12 0,05 0,04-0,03 0,00 Akkumuleret nedskrivningsprocent (pct. af udlånsportefølje) 1,05 0,93 0,80 0,63 0,48 Udlånsaktivitet Vækst i udlånsportefølje, pct. (nominel) 5,0 16,6 19,4 19,8 19,1 Bruttonyudlån (mio. kr.) Antal nye lån Udlån i forhold til egenkapital 16,4 17,4 19,4 21,3 21,6 Marginaler Pct. af gennemsnitlig udlånsportefølje (nominel): Resultat før skat 0,73 0,77 0,56 0,53 0,52 Bidragsindtægter 0,63 0,63 0,67 0,66 0,66 Pct. af kernekapital efter fradrag: Valutaposition 0,9 1,2 5,2 8,2 9,4 3

4 Ledelsens beretning 2005 blev endnu et godt år for DLR Kredit. Både udlånsmæssigt og økonomisk havde DLR fremgang, hvilket trods den skærpede konkurrence om kunderne resulterede i en styrkelse af DLRs position som en væsentlig aktør på det danske realkreditmarked for erhvervsejendomme. Året igennem var aktivitetsniveauet højt. Dette kan tilskrives dels det lave renteniveau, som medførte en omfattende konverteringsaktivitet, dels det stadig mere omfattende samarbejde med DLRs aktionærpengeinstitutter om formidling af DLR-lån. Resultatet var, at DLRs andel af det samlede realkreditudlån steg inden for de ejendomskategorier, hvortil DLR tilbyder lån. Også i 2005 oplevede DLR en pæn vækst i nettoudlånet og dermed i den samlede låneportefølje. Som følge af udlånsvæksten optog DLR i forsommeren 2005 hybrid kernekapital til styrkelse af kapitalgrundlaget. Den hybride kernekapital blev optaget på det europæiske kapitalmarked. Kapitalgrundlaget styrkedes yderligere i september 2005 gennem en forhøjelse af DLRs aktiekapital. Den høje aktivitet kombineret med et stort set uændret omkostningsniveau og stærkt begrænsede tab betød, at DLRs økonomi udviklede sig tilfredsstillende i Overskuddet efter skat nåede op på 287,7 mio. kr. svarende til en stigning på næsten 22 pct. sammenholdt med Udlånsaktiviteten i var gennem hele året præget af en meget høj aktivitet. Bruttoudlånet voksede med 50 pct. i forhold til Drivkraften var primært det relativt lave renteniveau, der medførte en omfattende konverteringsvirksomhed. Bruttoudlånet androg 36,8 mia. kr. imod 24,5 mia. kr. i Heraf udgjorde konverteringer 68 pct., hvoraf en ikke uvæsentlig andel bestod af omlægning af lån i andre realkreditinstitutter til DLR-lån. Den reste- Nettoudlån fordelt på ejendomskategori (2005) Jordbrug Boliglandbrug Andelsboliger Privat boligudlejning Kontor og forretning Øvrigt udlån Udbetalte lån , mio. kr Pct. ændring 2005:2004 Jordbrugsejendomme Ejerboliger (boliglandbrug) 1) Bruttoudlån ekstraordinære indfrielser afdrag Nettoudlån Note: Alle beløb er opgjort til kontantværdier 1) Jordbrugsejendomme under 10 ha uden væsentlig landbrugsaktivitet 4

5 rende del af bruttoudlånet, det vil sige 32 pct., kan henføres til finansiering af ejerskifter og investeringer. Den betydelige udlånsaktivitet kan endvidere tilskrives det tætte samarbejde med lokale og regionale pengeinstitutter, hvor DLR drager fordel af pengeinstitutternes vide berøringsflader til erhvervsdrivende inden for DLRs udlånsområder. 95 pct. af DLRs bruttoudlån formidledes i 2005 af aktionærpengeinstitutter. Jordbrugsejendomme Bruttoudlånet til jordbrugsejendomme (landbrug og gartnerier) beløb sig til 25,8 mia. kr. i Heraf udgjorde udlån til boliglandbrug 2,1 mia. kr. I udlånet indgår statsgaranterede etableringslån til yngre jordbrugere med 0,2 mia. kr. Udlånet til jordbrug androg 70 pct. af DLRs samlede bruttoudlån i Nettoudlånet til jordbrugsejendomme udgjorde 5,2 mia. kr. i 2005, hvoraf de 0,7 mia. kr. kan henføres til boliglandbrug. Landbrugets interesse for rentetilpasningslån har erfaringsmæssigt været betydelig. Dette var også tilfældet i 2005, idet knap 40 pct. af bruttoudlånet blev udbetalt som rentetilpasningslån. I relation til investeringer kan peges på, at der både inden for kvæg- og svineområdet især har været tale om udvidelser af eksisterende bedrifter som led i den fortsatte koncentration af produktionen på stadig færre enheder. På malkekvægsbedrifter har udvidelser ofte været ledsaget af køb af yderligere mælkekvote. Den beskrevne udvikling understøttes af en løbende liberalisering af dele af den lovgivning, der regulerer udøvelsen af landbrugsvirksomhed. DLRs andel af realkreditinstitutternes samlede brutto- og nettoudlån til jordbrugsejendomme udgjorde 29 pct. respektive 36 pct. i Betalingsrettigheder EU's ministerråd vedtog i 2003 en forordning om en reform af EU s landbrugspolitik. Reformen trådte i kraft i Danmark den 1. januar Ved reformen blev de væsentligste dele af EU-støtten afkoblet fra ejendommen/produktionen. I stedet udbetales støtten på grundlag af personlige betalingsrettigheder, der tildeltes i At betalingsrettighederne er personlige, indebærer blandt andet, at de ikke er omfattet af panteretten eller på anden måde er bundet til ejendommen/jorden. Det er dog en forudsætning for at få udbetalt støtte, at der for hver enkelt betalingsrettighed disponeres over 1 ha jord Udbetalte lån fordelt på formål Jordbrug (mio. kr.) Ejerskifte Byggeri Omlægning af lån m.v. Hovedparten af udlånet gik til finansiering af låneomlægninger, men den fortsat kraftige strukturudvikling i landbruget indebar samtidig en pæn efterspørgsel efter lån til finansiering af ejendomskøb og investeringer i produktionsapparatet. Konsekvensen af omlægningen blev, at realkreditinstitutterne som følge af afkapitaliseringen af EU-støtten fra ejendommen/produktionen måtte reducere de vurderinger, som lægges til grund ved udmåling af realkreditlån i landbrugsejendomme. 5

6 Reduktionen skulle svare til den isolerede værdi af betalingsrettighederne. gældsbyrde og den renterisiko, der er knyttet hertil. Finanstilsynet udsendte i november 2004 en vejledning, hvoraf fremgik, at realkreditinstitutterne som udgangspunkt i forhold til det hidtidige vurderingsniveau skulle reducere vurderingen af landbrugsjord med kr. pr. ha og yderligere reducere vurderingen af mælkeproduktionsejendomme med et beløb svarende til 1,30 kr. pr. kg mælkekvote. Det forventes, at der i løbet af 2006 etableres et egentligt marked for omsætning og dermed en markedsmæssig prisfastsættelse af betalingsrettigheder. Herefter vil det være muligt at gennemføre vurderingen af jordbrugsejendomme til brug for realkreditinstitutternes låneudmåling uden, at der skal foretages en korrektion for værdien af betalingsrettigheder. Udfordringer Generelt står landbrugssektoren over for betydelige udfordringer i de kommende år. Der kan her peges på en fortsat kraftig strukturudvikling mod stadig færre landbrug. Hertil kommer, at der må forventes et vist pres på produktpriserne blandt andet som følge af en øget markedsorientering af verdenshandlen med landbrugsvarer. I denne sammenhæng kan peges på den netop indgåede WTO-aftale, hvorefter EU-støtten til eksport af landbrugsprodukter skal være afviklet senest i Samtidig må det forventes, at adgangen til EU-markederne gradvis lettes for tredjelande. Specielt for danske landmænd skal videre fremhæves den betydelige Sammenlagt stiller de nævnte forhold krav til en fortsat effektivisering af produktionen som en nødvendig forudsætning for et tilfredsstillende indtjeningsniveau. Byerhvervsejendomme og andelsboliger DLR har siden årsskiftet 2001/2002 gradvist udvidet udlånsområdet. Udover jordbrugsejendomme har DLR valgt at tilbyde lån til private beboelsesejendomme til udlejning, kontor- og forretningsejendomme, industri- og håndværksejendomme (under ét byerhvervsejendomme) og private andelsboliger samt kollektive energiforsyningsanlæg og ubebyggede grunde. Selv om DLR finder det væsentligt at kunne tilbyde lån til stort set alle typer af byerhvervsejendomme er udlånet i al væsentlighed koncentreret til ejendomskategorierne private beboelsesejendomme til udlejning og andelsboliger samt kontor- og forretningsejendomme. De øvrige ejendomskategorier er i udlånsmæssig sammenhæng af mindre betydning. Bruttoudlånet til byerhvervsejendomme og andelsboliger m.v. androg 11,0 mia. kr. i 2005 og nettoudlånet 6,5 mia. kr. Godt 50 pct. af bruttoudlånet blev udbetalt som rentetilpasningslån overvejende med én årlig rentetilpasning. Udlånet til de pågældende ejendomskategorier har også været præget af låneomlægninger. Godt 50 pct. af ud Udbetalte lån fordelt på formål Kontor- og forretningsejendomme m.v. (mio. kr.) Ejerskifte Byggeri Omlægning af lån m.v. 2005

7 lånet var konverteringer, hvoraf størstedelen var omlægning af lån i andre realkreditinstitutter til DLR-lån. Hovedparten af udlånet til private andelsboliger er ydet til finansiering af bygningsforbedringer samt til opførelse af nye boliger. Det er indtrykket, at der gennem de seneste par år er indtrådt en vis opbremsning af aktiviteten ved opførelse af nye andelsboliger. Finanstilsynet ændrede i efteråret 2005 grundlaget for værdiansættelse af andelsboligforeningsejendomme, hvilket formentlig vil bidrage til at fastholde den afdæmpede aktivitet på dette udlånsområde. Særlig antages dette at ville gøre sig gældende uden for de større byer, hvor de ændrede værdiansættelsesregler vil gøre det vanskeligt at opnå en tilstrækkelig realkreditbelåning. Regelændringen bestod i, at værdiansættelsen af andelsboligforeningsejendomme fremover skal afspejle lejeniveauet i sammenlignelige boligudlejningsejendomme. Det er på den anden side indtrykket, at aktiviteten ved opførelse af nye boligudlejningsejendomme er stigende, hvilket udover det lave renteniveau også kan henføres til ombygning af tidligere erhvervsejendomme til boligudlejningsejendomme i de større byer. Der er mulighed for at opnå statstilskud til den beskrevne aktivitet. Udlånet til kontor- og forretningsejendomme omfatter ejendomme, der anvendes til administration og servicevirksomhed. En betydelig del af DLRs udlån til private beboelsesejendomme til udlejning samt kontor- og forretningsejendomme er ydet til såkaldte blandede ejendomme, hvor ejendommene består af kontor- og forretningslokaler i kombination med private boliglejemål. Der er typisk tale om enten større byejendomme med forretninger og kontorer i gadeplan og beboelseslejemål på de overliggende etager eller ejerboliger i kombination med servicevirksomheder. Udlånet til blandede ejendomme rubriceres Udbetalte lån fordelt på formål Boligudlejnings og andelsboligejendomme (mio. kr.) Ejerskifte Byggeri Omlægning af lån m.v Udbetalte lån , mio. kr Pct. ændring 2005:2004 Kontor- og forretningsejendomme Boligudlejningsejendomme Private andelsboliger Industri- og håndværksejendomme Andre ejendomme Udbetalte lån ekstraordinære indfrielser afdrag Nettoudlån Note: Alle beløb er opgjort til kontantværdier

8 statistisk efter den ejendomskategori, der er dominerende. DLR har kun i beskedent omfang ydet lån til alment boligbyggeri, der omfatter almene familie-, ældre- og ungdomsboliger. DLRs andel af realkreditinstitutternes samlede långivning til byerhvervsejendomme og andelsboliger m.v. udviklede sig tilfredsstillende i Andelen af brutto- og nettoudlån til boligudlejningsejendomme, inklusive private andelsboliger, udgjorde 8 pct. respektive 17 pct. For kontor- og forretningsejendomme var de tilsvarende andele 9 pct. respektive 17 pct. Nye lånetyper De senere år har været præget af en omfattende produktudvikling inden for realkreditsektoren. Frem til midten af 1990 erne var fastforrentede realkreditlån den helt dominerende lånetype. Rentetilpasningslån introduceres for alvor i midten af 1990 erne. Rentetilpasningslån udgør i dag en væsentlig andel af realkreditudlånet. Senest er udviklet yderligere varianter af realkreditlån med henblik på, at låntager kan drage fordel af det relativt lave renteniveau. obligationsrente. Rentegarantilån kombinerer således fordelene ved rentetilpasningslån respektive fastforrentede lån. Med henblik på, at lånsøger kan tilbydes mere individuelle finansieringsløsninger med hensyn til løbetid og renteloft, har DLR et tæt samarbejde med pengeinstitutterne, hvor sidstnævnte som en overbygning på DLR-lån kan tilbyde finansielle instrumenter som for eksempel renteog valutaswaps, individuelle rentelofter m.v., det vil sige løsninger tilpasset lånsøgers behov. Kapitalfremskaffelse funding DLRs kapitalfremskaffelse til brug for låneudbetalinger foregår udelukkende ved obligationsudstedelse. Samtidig sker långivningen under overholdelse af fuld balance mellem udlån og obligationsudstedelse jævnfør lovgivningens balanceprincip. De ti mest anvendte obligationsserier dækkede i 2005 godt 90 pct. af det for bruttoudlånet nødvendige kapitalbehov. De to største enkeltserier 2 pct. ét-årige rentetilpasningsobligationer (danske kroner) og 4 pct. 30 årige fastforrentede obligationer tegnede sig for 29 pct. respektive 28 pct. af obligationsudstedelsen. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% DLRs markedsandele (Segmenter hvor DLR opererer) DLRs 5 største obligationsserier (mio. kr.) 2005 DLR, markedsandel brutto DLR, markedsandel netto Vigtigst er i denne forbindelse variabelt forrentede realkreditlån, hvor der er indbygget et maksimum (et loft ) for rentens højde. Rentegarantien træder i kraft, såfremt den beregnede obligationsrente når op over det aftalte renteloft. Falder renten efterfølgende til under renteloftet, bliver lånet atter forrentet med den beregnede Til brug for refinansiering af rentetilpasningslån primo januar 2006 afholdtes den 14. december 2005 en auktion over rentetilpasningsobligationer. Samlet blev udbudt kroneobligationer for nominelt 24,1 mia. kr. og euroobligationer for nominelt 1,4 mia. EUR. Auktionen forløb tilfredsstillende, idet de udbudte obligationer blev RT-lån F1-07 4% 43.s.A % 42.s.A 2025 RT-lån type F1-07E 43.CF6.A 2038

9 afsat til rentesatser, der lå på samme niveau som det, de øvrige realkreditinstitutter opnåede for tilsvarende obligationer ved lignende auktioner. Rating Alle DLRs obligationer er rated af Moody s Investors Service. DLR modtog første gang en rating i september 2003, hvor DLRs obligationer blev tildelt den næsthøjst opnåelige rating Aa1. DLR blev som institut (issuer rating) rated A1. Den tildelte rating var begrundet i DLRs fintmaskede distributionsnet, kvaliteten i DLRs låneportefølje samt det relativt lave omkostningsniveau i forhold til DLRs indtægter. På DLRs årlige møde med Moody s den 7. april 2005 blev ratingen Aa1 respektive A1 bekræftet. Ratingen blev desuden tildelt prognosen stabil, hvilket betyder, at Moody s ikke har planer om ændring af karaktererne. I juni 2005 optog DLR Hybrid Tier 1 kapital (100 mio. EUR) på det europæiske kapitalmarked. Transaktionen blev af Moody s rated A3, hvilket er det højst opnåelige efter Moody s karaktersystem set i forhold til ratingen af DLR som institut. Året før blev en Tier 2 udstedelse (400 mio. EUR) fra DLR rated A2. DLRs låneportefølje Siden DLR udvidede sit udlånsområde til også at omfatte udlån til byerhvervsejendomme og andelsboliger, har DLR mere end fordoblet sin udlånsportefølje. Fra en udlånsportefølje ultimo 2001 på 41,9 mia. kr. er porteføljen således vokset til 82,1 mia. kr. ultimo Væksten kan tilskrives det tætte samarbejde med DLRs aktionærpengeinstitutter. Af realkreditsektorens samlede udlån på mia. kr. ultimo 2005 udgjorde DLRs andel ca. 5 pct. Betragtes DLRs markedsandel inden for de udlånsområder, hvor DLR tilbyder lån, udgjorde andelen godt 17 pct. Portefølje fordelt på segmenter Jordbrug Boliglandbrug Andelsboliger Privat boligudlejning Kontor og forretning Øvrigt udlån Både jordbrugsejendomme og byerhvervsejendomme (inklusive andels- DLRs udlånsportefølje , mio. kr. Pct. Låneporteføljen ultimo 2005 ændring fordelt pct.-vis på :2004 Fastfor- Rentetilpas- Garantirentede lån ningslån lån Jordbrugsejendomme Boliglandbrug Kontor- og forretningsejendomme Boligudlejningsejendomme Andelsboliger Andre ejendomme I alt Note: Alle beløb er opgjort til kontantværdi

10 boliger m.v.) har bidraget positivt til væksten i porteføljen. Der har dog de seneste år været en klar tendens til, at byerhvervsejendomme og andelsboliger har tegnet sig for en voksende andel af nettoudlånet. Herved kommer de pågældende ejendomskategorier til at udgøre en stadig stigende andel af DLRs låneportefølje. Lån til byerhvervsejendomme og andelsboliger stod således i 2005 for 55 pct. af væksten i DLRs låneportefølje, mens jordbrugsejendomme (inklusive boliglandbrug) bidrog med den resterende del. Udvidelsen af DLRs udlånsområde har således medført en større spredning af låneporteføljens fordeling på ejendomskategorier. Ultimo 2005 udgjorde jordbrugsejendomme ca. 75 pct. af DLRs udlånsportefølje, mens lån til byerhvervsejendomme og andelsboliger m.v. tegnede sig for 25 pct. Fastforrentede lån respektive kortrentelån (rentetilpasningslån og garantilån) udgjorde 43 respektive 57 pct. (heraf garantilån 4 pct. point) af DLRs udlånsportefølje ved udgangen af De senere års produktudvikling inden for realkreditområdet har gjort det lettere for låntager at optimere finansieringens sammensætning. I denne forbindelse kan nævnes, at lån med en afdragsfri periode efterhånden udgør ca. 23 pct. af DLRs udlånsportefølje. De udlånsområder, hvor lån med afdragsfrihed er mest udbredte, er private boligudlejningsejendomme og andelsboliger, hvor andelen af lån med en afdragsfri periode udgør knap halvdelen af udlånet. Risikoforhold Kreditrisiko DLRs lån ydes mod tinglyst pant i fast ejendom og med øvre grænser for lånenes sikkerhedsmæssige placering. I forbindelse med udlånsaktiviteten iagttages samtidig et balanceprincip, der indebærer, at der er fuld overensstemmelse mellem de betalinger, som DLR modtager fra låntagerne, og DLRs betalinger til ejerne af DLRobligationer. Resultatet heraf er, at DLR som led i realkreditbelåningen ikke påtager sig rente- og valutarisici samt risici ved førtidig indfrielse af lån. Den eneste form for risici er kreditrisikoen, det vil sige låntagers eventuelle manglende betalingsevne. Med henblik på at reducere kreditrisikoen gennemføres en grundig vurdering af lånsøgers økonomi. Selve vurderingen af lånsøgers ejendom foretages af DLRs egne vurderingssagkyndige, mens kreditvurderingen varetages af DLRs administration i København. Der er herved etableret funktionsadskillelse mellem vurdering og kreditprøvning. Udover pantesikkerheden i de belånte ejendomme er DLRs risici reduceret gennem tabsgarantier stillet af de samarbejdende pengeinstitutter. For lån til byerhvervsejendomme og andelsboliger stiller det samarbejdende pengeinstitut således en individuel tabsgaranti omfattende den yderst placerede del af lånet. Det er vurderingen, at DLRs tabsrisici ved belåning af byerhvervsejendomme og andelsboliger er særdeles begrænset som følge af det beskrevne garantiarrangement. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Den sikkerhedsmæssige placering af DLRs låneportefølje (Jordbrugsejendomme) Landbrug Gartnerier Boliglandbrug LTV Max. lånegrænse Den sikkerhedsmæssige placering af DLRs låneportefølje (Byerhvervsejendomme m.v.) Kontor og forretning* Privat boligudlejning Andelsboliger Almene boliger LTV Max. lånegrænse Individuelle garantier *Incl. blandede ejendomme 10

11 Lån til jordbrugsejendomme landbrugs- og gartneriejendomme er ligeledes omfattet af en garantiordning etableret af de samarbejdende pengeinstitutter. Der er tale om en kollektiv garantiordning, der træder i kraft, såfremt DLRs tab inden for det enkelte regnskabsår overstiger en forud fastsat beløbsgrænse. Garantiordningen indebærer, at DLRs tabsrisiko ved udlån til jordbrugsejendomme må betegnes som meget overskuelig. Dette forhold underbygges af beregninger over låneporteføljens sikkerhedsmæssige placering i de belånte jordbrugsejendomme (internationalt anvendes betegnelsen loan to value - LTV). Ved udgangen af 2005 var således 87 pct. af udlånet til produktionsejendomme placeret inden for 50 pct. af DLRs senest gennemførte vurderinger. For boliglandbrug androg det tilsvarende tal 77. Finansielle risici Renterisiko DLRs finansielle risici er i praksis kun knyttet til renterisikoen på fondsbeholdningen, hvor lovgivningens krav er, at risikoen ikke må overstige 8 pct. af basiskapitalen. Renterisikoen defineres som kursreguleringen i tilfælde af en ændring i markedsrenten på 1 pct. point. Med en basiskapital på mio. kr. ultimo 2005 svarer dette til en maksimal renterisiko på 608 mio. kr. I den løbende styring af renterisikoen arbejder DLR med et loft på 4 pct. af basiskapitalen, det vil sige med en halvering af den maksimale renterisiko i forhold til lovkravet. DLR anvender i den forbindelse afledte finansielle instrumenter som repoforretninger og futures i styringen af renterisikoen. Behovet for indgåelse af afdækningsforretninger vurderes løbende. Indtægter og omkostninger (Excl. kursreguleringer) (mio. kr.) Indtægter (venstre akse) Omkostninger (venstre akse) Tab og nedskrivninger (højre akse) 0 Den lovmæssigt fastsatte øvre grænse for udlån til jordbrugsproduktionsejendomme er 70 pct. af vurderingen. Grænsen for udlån til boliglandbrug er 80 pct. af vurderingen. Ved udgangen af 2005 var 90 pct. af DLRs samlede låneportefølje omfattet af tabsgarantier stillet af de samarbejdende pengeinstitutter. Hovedparten af de engagementer, der ikke er omfattet af garantier, har som oftest en lav LTV-værdi. Generelt udarbejdes løbende engagementsoversigter med de enkelte pengeinstitutter med henblik på en vurdering af DLRs modpartsrisiko. Ved udgangen af 2005 androg DLRs relative renterisiko 0,63 pct. Dette svarer til en kursregulering af fondsbeholdningen på 47,9 mio. kr. ved en ændring i markedsrenten på 1 pct. point. For så vidt angår midler hidrørende fra optagelse af dels hybrid kernekapital (100 mio. EUR), dels ansvarlig lånekapital (400 mio. EUR), pådrager DLR sig ingen renterisiko. Dette er sikret ved at genplacere provenuet fra transaktionerne som indlån i pengeinstitutter med samme rentekonditioner (3 måneder EURIBOR) og i samme valuta (EUR) som de optagne lån. 11

12 I denne sammenhæng skal oplyses, at den hybride kernekapital med fast rente via en renteswap er ændret til 3 måneders variabel rente (EURIBOR). Nye kapitaldækningsregler EU's nye kapitaldækningsregler træder i kraft pr. 1. januar 2007 dele af regelsættet dog først pr. 1. januar Likviditetsrisiko Som følge af balanceprincippet følger betalinger på ydede lån og udstedte obligationer hinanden nøje. I forbindelse med førtidig indfrielse af lån (straksindfrielser) får DLR midlertidigt tilført en del likviditet, som efterfølgende placeres, indtil beløbet skal udbetales til obligationsejerne som led i ekstraordinære udtrækninger. Likviditetsoverskuddet placeres som terminsindskud i pengeinstitutter eller i rentetilpasningsobligationer med udløb førstkommende januar. Overskydende midler, som fremkommer ved låntagers kvartårlige ydelser på rentetilpasningslån, placeres i obligationer og separeres fra den øvrige fondsbeholdning. Valutakursrisiko DLR har reelt ingen valutakursrisiko. Opgjort efter Finanstilsynets valutaindikator 2 var DLRs valutakursrisiko 0,4 mio. kr. ved udgangen af 2005 svarende til 0,005 pct. af basiskapitalen. Finanstilsynets valutaindikator 2 må ifølge lovgivningen højst udgøre 0,1 pct. af basiskapitalen. Aktierisiko DLR placerer generelt ikke midler i aktier. Ved udgangen af 2005 var DLRs aktiebeholdning reduceret til blot at bestå af en post i OMX (tidligere Københavns Fondsbørs) samt mindre poster i Værdipapircentralen og Realkreditnettet. De nye kapitaldækningsregler der i daglig tale omtales Basel II-reglerne betyder, at penge- og realkreditinstitutter får mulighed for at foretage en mere differentieret opgørelse af kravet til kapitaldækning af udlånet. Efter gældende regler vægter engagementer inden for samme ejendomskategori ensartet, det vil sige, at et engagement til for eksempel en mindre nystartet økonomisk svagt funderet virksomhed forudsætter samme krav til kapitaldækning som en etableret og velkonsolideret virksomhed uanset lånets sikkerhedsmæssige placering. Det kommende regelsæt indebærer således, at der kan tages højde for engagementets individuelle risiko. De kommende kapitaldækningsregler giver tillige mulighed for at vælge mellem tre forskellige metoder til fastlæggelse af kapitalkravet. Metoderne adskiller sig fra hinanden i graden af kompleksitet. Den mindst komplicerede metode standardmetoden minder på mange måder om de eksisterende kapitaldækningsregler. De to andre metoder undertiden omtalt som de interne rating baserede metoder giver kreditinstituttet mulighed for at differentiere kapitalkravet i forhold til risikoen på det enkelte engagement. 12

13 Det er DLRs ambition at anvende de avancerede metoder. Herved forventer DLR at kunne opnå en forbedring af risikostyringen, hvilket kan give fordele for såvel DLR som DLRs låntagere. Covered bonds Med EU s kapitaldækningsdirektiv introduceres samtidig covered bonds eller særligt dækkede obligationer. For at obligationer kan blive klassificerede som covered bonds skal en række vilkår være opfyldt. På en række områder svarer vilkårene til de regler, der gælder for danske realkreditobligationer. Samtidig er der områder, hvor vilkårene er mere restriktive respektive lempeligere. Det er tanken, at både pengeinstitutter og realkreditinstitutter skal have mulighed for at udstede covered bonds. Ved udlån mod pant i fast ejendom er ét af vilkårene, at lån skal have sikkerhed inden for en bestemt andel af den pantsatte ejendoms værdi. For udlån til boligejendomme er grænsen 80 pct., mens grænsen er fastsat til 60 pct. ved udlån til erhvervsejendomme. Der åbnes dog mulighed for at placere lån op til 70 pct. af ejendommens vurdering forudsat, at sikkerheden for lånet (kapitaldækningen) øges. Med henblik på den nærmere udformning af regelsættet omkring covered bonds i dansk lovgivning er nedsat en arbejdsgruppe i Finanstilsynets regi. Lovforslag forventes fremsat primo oktober Regnskabsberetning Nye regnskabsregler DLR udarbejder årsrapporter og delårsrapporter efter Finanstilsynets regnskabsregler. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. er med virkning fra 1. januar 2005 ændret således, at regnskabsreglerne for finansielle virksomheder i al væsentlighed er forenelige med IFRS. De væsentligste ændringer for DLR vedrører måling og vurdering af egne ejendomme samt udstedte obligationer og udlån, herunder nedskrivninger. Ændringerne er nærmere beskrevet i anvendt regnskabspraksis. Resultatopgørelse DLR opnåede i 2005 et resultat før skat på 397,6 mio. kr. mod 333,8 mio. kr. i Efter skat androg resultatet 287,7 mio. kr. mod 236,4 mio. kr. året før. Nettorenteindtægter steg fra 603,2 mio. kr. i 2004 til 723,7 mio. kr. i 2005, medens gebyrer og provisioner (netto) udviste en udgift på 144,5 mio. kr. i 2005 mod en udgift på 127,8 mio. kr. i Resultatopgørelse, mio. kr Nettorente- og gebyrindtægter Andre ordinære indtægter m.v Kursregulering af værdipapirer Udgifter til personale og adm. m.v Afskrivninger Nedskrivninger Resultat før skat Skat Årets resultat

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015. Den 22. oktober 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for tre første kvartaler af 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for tre første kvartaler af 2014. Den 23. oktober 2014 Til NASDAQ OMX København A/S ------------------------------------------------ Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for tre første kvartaler af 2014. Vedlagt følger

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016 LR Realkredit A/S 1. januar 30. juni 2016 LR Realkredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V CVR.-nr. 26 04 53 04 Resultat før kursregulering og skat på 128 mio. kr. mod

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til OMX Den Nordiske Børs, København og pressen 14. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2008) PERIODEN KORT FORTALT Fremgang i resultatet i forhold til Basisindtægterne

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX København og pressen 6. november 2008 KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2008) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat 711 mio. kr. er på niveau med resultatet

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 19. maj 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. KVARTALSRAPPORT 2010 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2010) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat blev 388 mio. kr. mod 270 mio. kr. i 1.

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr

Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit - hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2011 2010 2009 2008 2007 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

BIG 4 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005

BIG 4 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 4 A/S Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 4 A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsens påtegning 2 Ledelsesberetning 3 Hovedtalsoversigt 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

BIG 5 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005

BIG 5 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 5 A/S Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 5 A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsens påtegning 2 Ledelsesberetning 3 Hovedtalsoversigt 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2016 2 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 6,4 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,4 mio. kr. Positiv kursregulering

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10 Fondsbørsmeddelelse 07/2005 27. april 2005 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2005 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2005 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2005 2004 2004

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere