Årsrapport er realkredit. Nyropsgade København V Tlf Fax dlr.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2005. er realkredit. Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@ dlr.dk"

Transkript

1 Årsrapport 2005 er realkredit Nyropsgade København V Tlf Fax dlr.dk

2 Indholdsfortegnelse Hovedtal. 3 Ledelsens.beretning. 4 Udlånsaktiviteten.i Risikoforhold Regnskabsberetning. 13 Ledelse.og.administration Anvendt.regnskabspraksis Resultatopgørelse. 25 Balance.pr 31 december Egenkapitalopgørelse. 27 Noter.til.regnskabet. 28 Solvensopgørelse. 38 Pengestrømsopgørelse. 39 Påtegninger Aktionærer.i.DLR.Kredit.A/S. 43

3 Hovedtal, mio. kr. Resultatopgørelse Nettorente- og gebyrindtægter Andre ordinære indtægter m.v Omkostninger Tab og nedskrivninger på fordringer Basisindtjening Kursregulering Resultat før skat Resultat efter skat Balance pr. 31. december Aktiver Udlån ultimo Obligationer og aktier mv Øvrige aktiver Aktiver i alt Passiver Udstedte obligationer Øvrige passiver Efterstillede kapitalindskud Egenkapital *) Passiver i alt *) Der er stillet solidarisk pengeinstitutgaranti for Nøgletal Egenkapitalforrentning Resultat før skat i pct. af egenkapital 12,2 13,1 10,3 10,7 11,2 Resultat efter skat i pct. af egenkapital 8,5 9,1 7,1 7,6 8,1 Omkostninger Omkostninger i pct. af udlånsportefølje 0,29 0,29 0,27 0,23 0,20 Indtjening pr. omkostningskrone 2,73 3,12 2,70 3,42 3,49 Solvens (inklusive årets resultat) Solvensnøgletal, pct. 9,7 10,8 9,5 11,6 11,7 Kernekapital, pct. 7,4 6,9 6,4 5,8 6,8 Tab og restancer Restancer ultimo (mio. kr.) 45,9 58,4 58,0 57,0 59,2 Årets tabs- og nedskrivningsprocent (pct. af udlånsportefølje) 0,12 0,05 0,04-0,03 0,00 Akkumuleret nedskrivningsprocent (pct. af udlånsportefølje) 1,05 0,93 0,80 0,63 0,48 Udlånsaktivitet Vækst i udlånsportefølje, pct. (nominel) 5,0 16,6 19,4 19,8 19,1 Bruttonyudlån (mio. kr.) Antal nye lån Udlån i forhold til egenkapital 16,4 17,4 19,4 21,3 21,6 Marginaler Pct. af gennemsnitlig udlånsportefølje (nominel): Resultat før skat 0,73 0,77 0,56 0,53 0,52 Bidragsindtægter 0,63 0,63 0,67 0,66 0,66 Pct. af kernekapital efter fradrag: Valutaposition 0,9 1,2 5,2 8,2 9,4 3

4 Ledelsens beretning 2005 blev endnu et godt år for DLR Kredit. Både udlånsmæssigt og økonomisk havde DLR fremgang, hvilket trods den skærpede konkurrence om kunderne resulterede i en styrkelse af DLRs position som en væsentlig aktør på det danske realkreditmarked for erhvervsejendomme. Året igennem var aktivitetsniveauet højt. Dette kan tilskrives dels det lave renteniveau, som medførte en omfattende konverteringsaktivitet, dels det stadig mere omfattende samarbejde med DLRs aktionærpengeinstitutter om formidling af DLR-lån. Resultatet var, at DLRs andel af det samlede realkreditudlån steg inden for de ejendomskategorier, hvortil DLR tilbyder lån. Også i 2005 oplevede DLR en pæn vækst i nettoudlånet og dermed i den samlede låneportefølje. Som følge af udlånsvæksten optog DLR i forsommeren 2005 hybrid kernekapital til styrkelse af kapitalgrundlaget. Den hybride kernekapital blev optaget på det europæiske kapitalmarked. Kapitalgrundlaget styrkedes yderligere i september 2005 gennem en forhøjelse af DLRs aktiekapital. Den høje aktivitet kombineret med et stort set uændret omkostningsniveau og stærkt begrænsede tab betød, at DLRs økonomi udviklede sig tilfredsstillende i Overskuddet efter skat nåede op på 287,7 mio. kr. svarende til en stigning på næsten 22 pct. sammenholdt med Udlånsaktiviteten i var gennem hele året præget af en meget høj aktivitet. Bruttoudlånet voksede med 50 pct. i forhold til Drivkraften var primært det relativt lave renteniveau, der medførte en omfattende konverteringsvirksomhed. Bruttoudlånet androg 36,8 mia. kr. imod 24,5 mia. kr. i Heraf udgjorde konverteringer 68 pct., hvoraf en ikke uvæsentlig andel bestod af omlægning af lån i andre realkreditinstitutter til DLR-lån. Den reste- Nettoudlån fordelt på ejendomskategori (2005) Jordbrug Boliglandbrug Andelsboliger Privat boligudlejning Kontor og forretning Øvrigt udlån Udbetalte lån , mio. kr Pct. ændring 2005:2004 Jordbrugsejendomme Ejerboliger (boliglandbrug) 1) Bruttoudlån ekstraordinære indfrielser afdrag Nettoudlån Note: Alle beløb er opgjort til kontantværdier 1) Jordbrugsejendomme under 10 ha uden væsentlig landbrugsaktivitet 4

5 rende del af bruttoudlånet, det vil sige 32 pct., kan henføres til finansiering af ejerskifter og investeringer. Den betydelige udlånsaktivitet kan endvidere tilskrives det tætte samarbejde med lokale og regionale pengeinstitutter, hvor DLR drager fordel af pengeinstitutternes vide berøringsflader til erhvervsdrivende inden for DLRs udlånsområder. 95 pct. af DLRs bruttoudlån formidledes i 2005 af aktionærpengeinstitutter. Jordbrugsejendomme Bruttoudlånet til jordbrugsejendomme (landbrug og gartnerier) beløb sig til 25,8 mia. kr. i Heraf udgjorde udlån til boliglandbrug 2,1 mia. kr. I udlånet indgår statsgaranterede etableringslån til yngre jordbrugere med 0,2 mia. kr. Udlånet til jordbrug androg 70 pct. af DLRs samlede bruttoudlån i Nettoudlånet til jordbrugsejendomme udgjorde 5,2 mia. kr. i 2005, hvoraf de 0,7 mia. kr. kan henføres til boliglandbrug. Landbrugets interesse for rentetilpasningslån har erfaringsmæssigt været betydelig. Dette var også tilfældet i 2005, idet knap 40 pct. af bruttoudlånet blev udbetalt som rentetilpasningslån. I relation til investeringer kan peges på, at der både inden for kvæg- og svineområdet især har været tale om udvidelser af eksisterende bedrifter som led i den fortsatte koncentration af produktionen på stadig færre enheder. På malkekvægsbedrifter har udvidelser ofte været ledsaget af køb af yderligere mælkekvote. Den beskrevne udvikling understøttes af en løbende liberalisering af dele af den lovgivning, der regulerer udøvelsen af landbrugsvirksomhed. DLRs andel af realkreditinstitutternes samlede brutto- og nettoudlån til jordbrugsejendomme udgjorde 29 pct. respektive 36 pct. i Betalingsrettigheder EU's ministerråd vedtog i 2003 en forordning om en reform af EU s landbrugspolitik. Reformen trådte i kraft i Danmark den 1. januar Ved reformen blev de væsentligste dele af EU-støtten afkoblet fra ejendommen/produktionen. I stedet udbetales støtten på grundlag af personlige betalingsrettigheder, der tildeltes i At betalingsrettighederne er personlige, indebærer blandt andet, at de ikke er omfattet af panteretten eller på anden måde er bundet til ejendommen/jorden. Det er dog en forudsætning for at få udbetalt støtte, at der for hver enkelt betalingsrettighed disponeres over 1 ha jord Udbetalte lån fordelt på formål Jordbrug (mio. kr.) Ejerskifte Byggeri Omlægning af lån m.v. Hovedparten af udlånet gik til finansiering af låneomlægninger, men den fortsat kraftige strukturudvikling i landbruget indebar samtidig en pæn efterspørgsel efter lån til finansiering af ejendomskøb og investeringer i produktionsapparatet. Konsekvensen af omlægningen blev, at realkreditinstitutterne som følge af afkapitaliseringen af EU-støtten fra ejendommen/produktionen måtte reducere de vurderinger, som lægges til grund ved udmåling af realkreditlån i landbrugsejendomme. 5

6 Reduktionen skulle svare til den isolerede værdi af betalingsrettighederne. gældsbyrde og den renterisiko, der er knyttet hertil. Finanstilsynet udsendte i november 2004 en vejledning, hvoraf fremgik, at realkreditinstitutterne som udgangspunkt i forhold til det hidtidige vurderingsniveau skulle reducere vurderingen af landbrugsjord med kr. pr. ha og yderligere reducere vurderingen af mælkeproduktionsejendomme med et beløb svarende til 1,30 kr. pr. kg mælkekvote. Det forventes, at der i løbet af 2006 etableres et egentligt marked for omsætning og dermed en markedsmæssig prisfastsættelse af betalingsrettigheder. Herefter vil det være muligt at gennemføre vurderingen af jordbrugsejendomme til brug for realkreditinstitutternes låneudmåling uden, at der skal foretages en korrektion for værdien af betalingsrettigheder. Udfordringer Generelt står landbrugssektoren over for betydelige udfordringer i de kommende år. Der kan her peges på en fortsat kraftig strukturudvikling mod stadig færre landbrug. Hertil kommer, at der må forventes et vist pres på produktpriserne blandt andet som følge af en øget markedsorientering af verdenshandlen med landbrugsvarer. I denne sammenhæng kan peges på den netop indgåede WTO-aftale, hvorefter EU-støtten til eksport af landbrugsprodukter skal være afviklet senest i Samtidig må det forventes, at adgangen til EU-markederne gradvis lettes for tredjelande. Specielt for danske landmænd skal videre fremhæves den betydelige Sammenlagt stiller de nævnte forhold krav til en fortsat effektivisering af produktionen som en nødvendig forudsætning for et tilfredsstillende indtjeningsniveau. Byerhvervsejendomme og andelsboliger DLR har siden årsskiftet 2001/2002 gradvist udvidet udlånsområdet. Udover jordbrugsejendomme har DLR valgt at tilbyde lån til private beboelsesejendomme til udlejning, kontor- og forretningsejendomme, industri- og håndværksejendomme (under ét byerhvervsejendomme) og private andelsboliger samt kollektive energiforsyningsanlæg og ubebyggede grunde. Selv om DLR finder det væsentligt at kunne tilbyde lån til stort set alle typer af byerhvervsejendomme er udlånet i al væsentlighed koncentreret til ejendomskategorierne private beboelsesejendomme til udlejning og andelsboliger samt kontor- og forretningsejendomme. De øvrige ejendomskategorier er i udlånsmæssig sammenhæng af mindre betydning. Bruttoudlånet til byerhvervsejendomme og andelsboliger m.v. androg 11,0 mia. kr. i 2005 og nettoudlånet 6,5 mia. kr. Godt 50 pct. af bruttoudlånet blev udbetalt som rentetilpasningslån overvejende med én årlig rentetilpasning. Udlånet til de pågældende ejendomskategorier har også været præget af låneomlægninger. Godt 50 pct. af ud Udbetalte lån fordelt på formål Kontor- og forretningsejendomme m.v. (mio. kr.) Ejerskifte Byggeri Omlægning af lån m.v. 2005

7 lånet var konverteringer, hvoraf størstedelen var omlægning af lån i andre realkreditinstitutter til DLR-lån. Hovedparten af udlånet til private andelsboliger er ydet til finansiering af bygningsforbedringer samt til opførelse af nye boliger. Det er indtrykket, at der gennem de seneste par år er indtrådt en vis opbremsning af aktiviteten ved opførelse af nye andelsboliger. Finanstilsynet ændrede i efteråret 2005 grundlaget for værdiansættelse af andelsboligforeningsejendomme, hvilket formentlig vil bidrage til at fastholde den afdæmpede aktivitet på dette udlånsområde. Særlig antages dette at ville gøre sig gældende uden for de større byer, hvor de ændrede værdiansættelsesregler vil gøre det vanskeligt at opnå en tilstrækkelig realkreditbelåning. Regelændringen bestod i, at værdiansættelsen af andelsboligforeningsejendomme fremover skal afspejle lejeniveauet i sammenlignelige boligudlejningsejendomme. Det er på den anden side indtrykket, at aktiviteten ved opførelse af nye boligudlejningsejendomme er stigende, hvilket udover det lave renteniveau også kan henføres til ombygning af tidligere erhvervsejendomme til boligudlejningsejendomme i de større byer. Der er mulighed for at opnå statstilskud til den beskrevne aktivitet. Udlånet til kontor- og forretningsejendomme omfatter ejendomme, der anvendes til administration og servicevirksomhed. En betydelig del af DLRs udlån til private beboelsesejendomme til udlejning samt kontor- og forretningsejendomme er ydet til såkaldte blandede ejendomme, hvor ejendommene består af kontor- og forretningslokaler i kombination med private boliglejemål. Der er typisk tale om enten større byejendomme med forretninger og kontorer i gadeplan og beboelseslejemål på de overliggende etager eller ejerboliger i kombination med servicevirksomheder. Udlånet til blandede ejendomme rubriceres Udbetalte lån fordelt på formål Boligudlejnings og andelsboligejendomme (mio. kr.) Ejerskifte Byggeri Omlægning af lån m.v Udbetalte lån , mio. kr Pct. ændring 2005:2004 Kontor- og forretningsejendomme Boligudlejningsejendomme Private andelsboliger Industri- og håndværksejendomme Andre ejendomme Udbetalte lån ekstraordinære indfrielser afdrag Nettoudlån Note: Alle beløb er opgjort til kontantværdier

8 statistisk efter den ejendomskategori, der er dominerende. DLR har kun i beskedent omfang ydet lån til alment boligbyggeri, der omfatter almene familie-, ældre- og ungdomsboliger. DLRs andel af realkreditinstitutternes samlede långivning til byerhvervsejendomme og andelsboliger m.v. udviklede sig tilfredsstillende i Andelen af brutto- og nettoudlån til boligudlejningsejendomme, inklusive private andelsboliger, udgjorde 8 pct. respektive 17 pct. For kontor- og forretningsejendomme var de tilsvarende andele 9 pct. respektive 17 pct. Nye lånetyper De senere år har været præget af en omfattende produktudvikling inden for realkreditsektoren. Frem til midten af 1990 erne var fastforrentede realkreditlån den helt dominerende lånetype. Rentetilpasningslån introduceres for alvor i midten af 1990 erne. Rentetilpasningslån udgør i dag en væsentlig andel af realkreditudlånet. Senest er udviklet yderligere varianter af realkreditlån med henblik på, at låntager kan drage fordel af det relativt lave renteniveau. obligationsrente. Rentegarantilån kombinerer således fordelene ved rentetilpasningslån respektive fastforrentede lån. Med henblik på, at lånsøger kan tilbydes mere individuelle finansieringsløsninger med hensyn til løbetid og renteloft, har DLR et tæt samarbejde med pengeinstitutterne, hvor sidstnævnte som en overbygning på DLR-lån kan tilbyde finansielle instrumenter som for eksempel renteog valutaswaps, individuelle rentelofter m.v., det vil sige løsninger tilpasset lånsøgers behov. Kapitalfremskaffelse funding DLRs kapitalfremskaffelse til brug for låneudbetalinger foregår udelukkende ved obligationsudstedelse. Samtidig sker långivningen under overholdelse af fuld balance mellem udlån og obligationsudstedelse jævnfør lovgivningens balanceprincip. De ti mest anvendte obligationsserier dækkede i 2005 godt 90 pct. af det for bruttoudlånet nødvendige kapitalbehov. De to største enkeltserier 2 pct. ét-årige rentetilpasningsobligationer (danske kroner) og 4 pct. 30 årige fastforrentede obligationer tegnede sig for 29 pct. respektive 28 pct. af obligationsudstedelsen. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% DLRs markedsandele (Segmenter hvor DLR opererer) DLRs 5 største obligationsserier (mio. kr.) 2005 DLR, markedsandel brutto DLR, markedsandel netto Vigtigst er i denne forbindelse variabelt forrentede realkreditlån, hvor der er indbygget et maksimum (et loft ) for rentens højde. Rentegarantien træder i kraft, såfremt den beregnede obligationsrente når op over det aftalte renteloft. Falder renten efterfølgende til under renteloftet, bliver lånet atter forrentet med den beregnede Til brug for refinansiering af rentetilpasningslån primo januar 2006 afholdtes den 14. december 2005 en auktion over rentetilpasningsobligationer. Samlet blev udbudt kroneobligationer for nominelt 24,1 mia. kr. og euroobligationer for nominelt 1,4 mia. EUR. Auktionen forløb tilfredsstillende, idet de udbudte obligationer blev RT-lån F1-07 4% 43.s.A % 42.s.A 2025 RT-lån type F1-07E 43.CF6.A 2038

9 afsat til rentesatser, der lå på samme niveau som det, de øvrige realkreditinstitutter opnåede for tilsvarende obligationer ved lignende auktioner. Rating Alle DLRs obligationer er rated af Moody s Investors Service. DLR modtog første gang en rating i september 2003, hvor DLRs obligationer blev tildelt den næsthøjst opnåelige rating Aa1. DLR blev som institut (issuer rating) rated A1. Den tildelte rating var begrundet i DLRs fintmaskede distributionsnet, kvaliteten i DLRs låneportefølje samt det relativt lave omkostningsniveau i forhold til DLRs indtægter. På DLRs årlige møde med Moody s den 7. april 2005 blev ratingen Aa1 respektive A1 bekræftet. Ratingen blev desuden tildelt prognosen stabil, hvilket betyder, at Moody s ikke har planer om ændring af karaktererne. I juni 2005 optog DLR Hybrid Tier 1 kapital (100 mio. EUR) på det europæiske kapitalmarked. Transaktionen blev af Moody s rated A3, hvilket er det højst opnåelige efter Moody s karaktersystem set i forhold til ratingen af DLR som institut. Året før blev en Tier 2 udstedelse (400 mio. EUR) fra DLR rated A2. DLRs låneportefølje Siden DLR udvidede sit udlånsområde til også at omfatte udlån til byerhvervsejendomme og andelsboliger, har DLR mere end fordoblet sin udlånsportefølje. Fra en udlånsportefølje ultimo 2001 på 41,9 mia. kr. er porteføljen således vokset til 82,1 mia. kr. ultimo Væksten kan tilskrives det tætte samarbejde med DLRs aktionærpengeinstitutter. Af realkreditsektorens samlede udlån på mia. kr. ultimo 2005 udgjorde DLRs andel ca. 5 pct. Betragtes DLRs markedsandel inden for de udlånsområder, hvor DLR tilbyder lån, udgjorde andelen godt 17 pct. Portefølje fordelt på segmenter Jordbrug Boliglandbrug Andelsboliger Privat boligudlejning Kontor og forretning Øvrigt udlån Både jordbrugsejendomme og byerhvervsejendomme (inklusive andels- DLRs udlånsportefølje , mio. kr. Pct. Låneporteføljen ultimo 2005 ændring fordelt pct.-vis på :2004 Fastfor- Rentetilpas- Garantirentede lån ningslån lån Jordbrugsejendomme Boliglandbrug Kontor- og forretningsejendomme Boligudlejningsejendomme Andelsboliger Andre ejendomme I alt Note: Alle beløb er opgjort til kontantværdi

10 boliger m.v.) har bidraget positivt til væksten i porteføljen. Der har dog de seneste år været en klar tendens til, at byerhvervsejendomme og andelsboliger har tegnet sig for en voksende andel af nettoudlånet. Herved kommer de pågældende ejendomskategorier til at udgøre en stadig stigende andel af DLRs låneportefølje. Lån til byerhvervsejendomme og andelsboliger stod således i 2005 for 55 pct. af væksten i DLRs låneportefølje, mens jordbrugsejendomme (inklusive boliglandbrug) bidrog med den resterende del. Udvidelsen af DLRs udlånsområde har således medført en større spredning af låneporteføljens fordeling på ejendomskategorier. Ultimo 2005 udgjorde jordbrugsejendomme ca. 75 pct. af DLRs udlånsportefølje, mens lån til byerhvervsejendomme og andelsboliger m.v. tegnede sig for 25 pct. Fastforrentede lån respektive kortrentelån (rentetilpasningslån og garantilån) udgjorde 43 respektive 57 pct. (heraf garantilån 4 pct. point) af DLRs udlånsportefølje ved udgangen af De senere års produktudvikling inden for realkreditområdet har gjort det lettere for låntager at optimere finansieringens sammensætning. I denne forbindelse kan nævnes, at lån med en afdragsfri periode efterhånden udgør ca. 23 pct. af DLRs udlånsportefølje. De udlånsområder, hvor lån med afdragsfrihed er mest udbredte, er private boligudlejningsejendomme og andelsboliger, hvor andelen af lån med en afdragsfri periode udgør knap halvdelen af udlånet. Risikoforhold Kreditrisiko DLRs lån ydes mod tinglyst pant i fast ejendom og med øvre grænser for lånenes sikkerhedsmæssige placering. I forbindelse med udlånsaktiviteten iagttages samtidig et balanceprincip, der indebærer, at der er fuld overensstemmelse mellem de betalinger, som DLR modtager fra låntagerne, og DLRs betalinger til ejerne af DLRobligationer. Resultatet heraf er, at DLR som led i realkreditbelåningen ikke påtager sig rente- og valutarisici samt risici ved førtidig indfrielse af lån. Den eneste form for risici er kreditrisikoen, det vil sige låntagers eventuelle manglende betalingsevne. Med henblik på at reducere kreditrisikoen gennemføres en grundig vurdering af lånsøgers økonomi. Selve vurderingen af lånsøgers ejendom foretages af DLRs egne vurderingssagkyndige, mens kreditvurderingen varetages af DLRs administration i København. Der er herved etableret funktionsadskillelse mellem vurdering og kreditprøvning. Udover pantesikkerheden i de belånte ejendomme er DLRs risici reduceret gennem tabsgarantier stillet af de samarbejdende pengeinstitutter. For lån til byerhvervsejendomme og andelsboliger stiller det samarbejdende pengeinstitut således en individuel tabsgaranti omfattende den yderst placerede del af lånet. Det er vurderingen, at DLRs tabsrisici ved belåning af byerhvervsejendomme og andelsboliger er særdeles begrænset som følge af det beskrevne garantiarrangement. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Den sikkerhedsmæssige placering af DLRs låneportefølje (Jordbrugsejendomme) Landbrug Gartnerier Boliglandbrug LTV Max. lånegrænse Den sikkerhedsmæssige placering af DLRs låneportefølje (Byerhvervsejendomme m.v.) Kontor og forretning* Privat boligudlejning Andelsboliger Almene boliger LTV Max. lånegrænse Individuelle garantier *Incl. blandede ejendomme 10

11 Lån til jordbrugsejendomme landbrugs- og gartneriejendomme er ligeledes omfattet af en garantiordning etableret af de samarbejdende pengeinstitutter. Der er tale om en kollektiv garantiordning, der træder i kraft, såfremt DLRs tab inden for det enkelte regnskabsår overstiger en forud fastsat beløbsgrænse. Garantiordningen indebærer, at DLRs tabsrisiko ved udlån til jordbrugsejendomme må betegnes som meget overskuelig. Dette forhold underbygges af beregninger over låneporteføljens sikkerhedsmæssige placering i de belånte jordbrugsejendomme (internationalt anvendes betegnelsen loan to value - LTV). Ved udgangen af 2005 var således 87 pct. af udlånet til produktionsejendomme placeret inden for 50 pct. af DLRs senest gennemførte vurderinger. For boliglandbrug androg det tilsvarende tal 77. Finansielle risici Renterisiko DLRs finansielle risici er i praksis kun knyttet til renterisikoen på fondsbeholdningen, hvor lovgivningens krav er, at risikoen ikke må overstige 8 pct. af basiskapitalen. Renterisikoen defineres som kursreguleringen i tilfælde af en ændring i markedsrenten på 1 pct. point. Med en basiskapital på mio. kr. ultimo 2005 svarer dette til en maksimal renterisiko på 608 mio. kr. I den løbende styring af renterisikoen arbejder DLR med et loft på 4 pct. af basiskapitalen, det vil sige med en halvering af den maksimale renterisiko i forhold til lovkravet. DLR anvender i den forbindelse afledte finansielle instrumenter som repoforretninger og futures i styringen af renterisikoen. Behovet for indgåelse af afdækningsforretninger vurderes løbende. Indtægter og omkostninger (Excl. kursreguleringer) (mio. kr.) Indtægter (venstre akse) Omkostninger (venstre akse) Tab og nedskrivninger (højre akse) 0 Den lovmæssigt fastsatte øvre grænse for udlån til jordbrugsproduktionsejendomme er 70 pct. af vurderingen. Grænsen for udlån til boliglandbrug er 80 pct. af vurderingen. Ved udgangen af 2005 var 90 pct. af DLRs samlede låneportefølje omfattet af tabsgarantier stillet af de samarbejdende pengeinstitutter. Hovedparten af de engagementer, der ikke er omfattet af garantier, har som oftest en lav LTV-værdi. Generelt udarbejdes løbende engagementsoversigter med de enkelte pengeinstitutter med henblik på en vurdering af DLRs modpartsrisiko. Ved udgangen af 2005 androg DLRs relative renterisiko 0,63 pct. Dette svarer til en kursregulering af fondsbeholdningen på 47,9 mio. kr. ved en ændring i markedsrenten på 1 pct. point. For så vidt angår midler hidrørende fra optagelse af dels hybrid kernekapital (100 mio. EUR), dels ansvarlig lånekapital (400 mio. EUR), pådrager DLR sig ingen renterisiko. Dette er sikret ved at genplacere provenuet fra transaktionerne som indlån i pengeinstitutter med samme rentekonditioner (3 måneder EURIBOR) og i samme valuta (EUR) som de optagne lån. 11

12 I denne sammenhæng skal oplyses, at den hybride kernekapital med fast rente via en renteswap er ændret til 3 måneders variabel rente (EURIBOR). Nye kapitaldækningsregler EU's nye kapitaldækningsregler træder i kraft pr. 1. januar 2007 dele af regelsættet dog først pr. 1. januar Likviditetsrisiko Som følge af balanceprincippet følger betalinger på ydede lån og udstedte obligationer hinanden nøje. I forbindelse med førtidig indfrielse af lån (straksindfrielser) får DLR midlertidigt tilført en del likviditet, som efterfølgende placeres, indtil beløbet skal udbetales til obligationsejerne som led i ekstraordinære udtrækninger. Likviditetsoverskuddet placeres som terminsindskud i pengeinstitutter eller i rentetilpasningsobligationer med udløb førstkommende januar. Overskydende midler, som fremkommer ved låntagers kvartårlige ydelser på rentetilpasningslån, placeres i obligationer og separeres fra den øvrige fondsbeholdning. Valutakursrisiko DLR har reelt ingen valutakursrisiko. Opgjort efter Finanstilsynets valutaindikator 2 var DLRs valutakursrisiko 0,4 mio. kr. ved udgangen af 2005 svarende til 0,005 pct. af basiskapitalen. Finanstilsynets valutaindikator 2 må ifølge lovgivningen højst udgøre 0,1 pct. af basiskapitalen. Aktierisiko DLR placerer generelt ikke midler i aktier. Ved udgangen af 2005 var DLRs aktiebeholdning reduceret til blot at bestå af en post i OMX (tidligere Københavns Fondsbørs) samt mindre poster i Værdipapircentralen og Realkreditnettet. De nye kapitaldækningsregler der i daglig tale omtales Basel II-reglerne betyder, at penge- og realkreditinstitutter får mulighed for at foretage en mere differentieret opgørelse af kravet til kapitaldækning af udlånet. Efter gældende regler vægter engagementer inden for samme ejendomskategori ensartet, det vil sige, at et engagement til for eksempel en mindre nystartet økonomisk svagt funderet virksomhed forudsætter samme krav til kapitaldækning som en etableret og velkonsolideret virksomhed uanset lånets sikkerhedsmæssige placering. Det kommende regelsæt indebærer således, at der kan tages højde for engagementets individuelle risiko. De kommende kapitaldækningsregler giver tillige mulighed for at vælge mellem tre forskellige metoder til fastlæggelse af kapitalkravet. Metoderne adskiller sig fra hinanden i graden af kompleksitet. Den mindst komplicerede metode standardmetoden minder på mange måder om de eksisterende kapitaldækningsregler. De to andre metoder undertiden omtalt som de interne rating baserede metoder giver kreditinstituttet mulighed for at differentiere kapitalkravet i forhold til risikoen på det enkelte engagement. 12

13 Det er DLRs ambition at anvende de avancerede metoder. Herved forventer DLR at kunne opnå en forbedring af risikostyringen, hvilket kan give fordele for såvel DLR som DLRs låntagere. Covered bonds Med EU s kapitaldækningsdirektiv introduceres samtidig covered bonds eller særligt dækkede obligationer. For at obligationer kan blive klassificerede som covered bonds skal en række vilkår være opfyldt. På en række områder svarer vilkårene til de regler, der gælder for danske realkreditobligationer. Samtidig er der områder, hvor vilkårene er mere restriktive respektive lempeligere. Det er tanken, at både pengeinstitutter og realkreditinstitutter skal have mulighed for at udstede covered bonds. Ved udlån mod pant i fast ejendom er ét af vilkårene, at lån skal have sikkerhed inden for en bestemt andel af den pantsatte ejendoms værdi. For udlån til boligejendomme er grænsen 80 pct., mens grænsen er fastsat til 60 pct. ved udlån til erhvervsejendomme. Der åbnes dog mulighed for at placere lån op til 70 pct. af ejendommens vurdering forudsat, at sikkerheden for lånet (kapitaldækningen) øges. Med henblik på den nærmere udformning af regelsættet omkring covered bonds i dansk lovgivning er nedsat en arbejdsgruppe i Finanstilsynets regi. Lovforslag forventes fremsat primo oktober Regnskabsberetning Nye regnskabsregler DLR udarbejder årsrapporter og delårsrapporter efter Finanstilsynets regnskabsregler. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. er med virkning fra 1. januar 2005 ændret således, at regnskabsreglerne for finansielle virksomheder i al væsentlighed er forenelige med IFRS. De væsentligste ændringer for DLR vedrører måling og vurdering af egne ejendomme samt udstedte obligationer og udlån, herunder nedskrivninger. Ændringerne er nærmere beskrevet i anvendt regnskabspraksis. Resultatopgørelse DLR opnåede i 2005 et resultat før skat på 397,6 mio. kr. mod 333,8 mio. kr. i Efter skat androg resultatet 287,7 mio. kr. mod 236,4 mio. kr. året før. Nettorenteindtægter steg fra 603,2 mio. kr. i 2004 til 723,7 mio. kr. i 2005, medens gebyrer og provisioner (netto) udviste en udgift på 144,5 mio. kr. i 2005 mod en udgift på 127,8 mio. kr. i Resultatopgørelse, mio. kr Nettorente- og gebyrindtægter Andre ordinære indtægter m.v Kursregulering af værdipapirer Udgifter til personale og adm. m.v Afskrivninger Nedskrivninger Resultat før skat Skat Årets resultat

Årsrapport 2010. er realkredit. 10. regnskabsår. www.dlr.dk dlr@ dlr.dk

Årsrapport 2010. er realkredit. 10. regnskabsår. www.dlr.dk dlr@ dlr.dk Årsrapport 2010 10. regnskabsår er realkredit DLR Nyropsgade Kredit A/S 21 CVR-nr. 1780 København 25781309V Nyropsgade Tlf. 70 10 21 00 90 1780 Fax København 33 93 95 00 V Tlf. 70 10 00 www.dlr.dk 90 Fax

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Årsrapport 2014. 13. regnskabsår

Årsrapport 2014. 13. regnskabsår Årsrapport 2014 13. regnskabsår OPLYSNINGER OM LR REALKREDIT 2 LEDELSESPÅTEGNING 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 4 TIL KAPITALEJERNE I LR REALKREDIT A/S 4 PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 4 Ledelsens ansvar

Læs mere

Årsrapport 2014. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

Årsrapport 2014. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk Årsrapport 2014 014 2014 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 4 Forventninger til 2010 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån 6 Funding 8 Kapital- og risikostyring

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2012 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2012 1 Årsrapport 2012 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2012 4 Forventninger til 2013 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2013 4 Forventninger til 2014 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution 6 Funding 9

Læs mere

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE > ÅRSR APPORT > Indhold 1 Ledelsens beretning 1 Resultatet for 2006 kort fortalt 5 Resultat i forhold til forventning 8 Realkreditmarkedet 11 Forretningsområderne 14 Obligationsudstedelse 17 Portefølje

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000 Realkredit Danmark koncernen Årsrapport 2000 Indhold Realkredit Danmarks ledelse........................................... Side 2 Kort fortalt..........................................................

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

REALKREDIT D ANMARK ÅRSRAPPOR T

REALKREDIT D ANMARK ÅRSRAPPOR T Årsrapport 2006 Indhold 2 3 3 3 3 4 4 5 7 8 11 13 15 16 16 17 19 19 26 27 28 29 30 50 51 52 Hovedtal Ledelsesberetning Regnskabsberetning Årets resultat Kapital og solvens Balance Forventninger til 2007

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Råd til livet 4 Hoved- og nøgletal 7 Årets resultat 11 Overordnet mål og strategi 11 Forretningsomfang 12 Indtægter 13 Udgifter 14 Risici 16 Forventninger

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4 Indhold Ledelse 2 Realkredit Danmark 3 Hovedtal 4 Beretning 5 Regnskabsberetning 5 Årets resultat 6 Balance, solvens og egenkapital 7 Forventninger til 2004 7 Ejendomsmarkedet 9 Udlån 11 Funding 17 Ressourcer

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1)

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) 2014 ÅRSRAPPORT INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) LEDELSESBERETNING 2 BRFkredit i hovedtal 3 Sammendrag 4 Året 2014 5 Årets resultat 2014 8 Realkreditmarkedet 2014 10 Forretningsområder 12

Læs mere

BRFkredit finansierer fast ejendom og tilbyder dertil knyttede finansielle produkter og services. 30 Bestyrelsens ledelseshverv

BRFkredit finansierer fast ejendom og tilbyder dertil knyttede finansielle produkter og services. 30 Bestyrelsens ledelseshverv årsrapport 2011 Kort om BRFkredit-koncernen * Mission BRFkredit finansierer fast ejendom og tilbyder dertil knyttede finansielle produkter og services. Vision at låntagere oplever BRFkredits salg og rådgivning

Læs mere

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport SPAREKASSEN FAABORG A/S Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 16 Revisionspåtegninger 17 Årsregnskab: Resultatopgørelse 19 Balance 20 Egenkapitalopgørelse 21 Noter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2012 31. MARTS 2012 RESULTAT s resultat før skat blev 1.788 mio. kr. mod 1.004 mio. kr. i 1.

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10

Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10 ÅRSRAPPORT 2008 2 Indhold Kort om Danmarks Skibskredit 4 Hovedtal 5 Årets aktiviteter 6 Udvikling i resultatopgørelse og balance 8 Forventninger til fremtiden 9 Organisation og selskabsledelse 10 Regelsæt

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLD Nykredit Banks forretningsprofil 1 Nykredit Bank koncernens hovedtal 2 Bestyrelse og direktion 3 Nykredits koncerndiagram pr.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2000

Regnskabsmeddelelse 2000 Regnskabsmeddelelse 2000 for RealDanmark Realkredit Danmark BG Bank RealDanmark A/S Realkredit Danmark A/S BG Bank A/S H.C. Andersens Boulevard 1 Jarmers Plads 2 Højbro Plads 10 1553 København V 1590 København

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere