Hvidbog. Forslag til Råstofplan Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidbog. Forslag til Råstofplan 2008. Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen"

Transkript

1 Hvidbog Forslag til Råstofplan 2008 Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen

2 Indsigelsesoversigt Navn: Adresse: By: Erhvervsvirksomheder Mors 3 virksomheder, v/lsp. Jørgen Knudsen Bredgade 38, Postboks Hurup Thy Anders Olsens Grusværk & Grønnegade Fjerritslev B. C. Udlejning/grusgrav, v/jan Nielsen Sandstræde 21, Klejtrup 9500 Hobro Brdr. Christiansen Bollervej Tårs Chr. Guldhammer Jensen A/S Kirkegade Brovst Damolin A/S Kønsborgvej Fur Dangrus aps Evaholmvej Aars Døstrup Vognmandsforretning ApS Døstrupvej Hobro E. Dyrlund Sten- og Grusværk ApS Birkedalsvej 6, Gunderup 9550 Mariager Frejlev Cementstøberi A/S, v/grontmij- Carl Sofiendalsvej Aalborg SV Gøttrup Grusgrav, Karsten Jespersen v/adv.fa. Joh Johnsen, 7700 Thisted ICK Miljø ApS Tingvej Århus V Jydsk Stenindustri A/S Lysholt Allé Ikast Jørn Riise Øster Korupvej Hadsund Kroghs A/S Klim Strandvej Fjerritslev Kurt og Carlo Kristensen A/S Klejtrupvej 9C, Sdr. Onsild 9500 Hobro Kaas Briketter Pilevej 1, Kaas 9490 Pandrup Lafarge Roofing A/S, v/rambøll Danmark A/S Prinsensgade Aalborg LB Transport, v/leon Levorsen Kringelmosevej 130, Lendum 9870 Sindal Lundgaard Teglværk A/S, v/frank Torvegade Bjerringbro Lyngs Maskinstation ApS, v/lsp. Jørgen Bredgade 38, Postboks Hurup Thy Nykøbing Flise- og Mørtelfabrik A/S Bakkegårdsvej Nykøbing Piper Tegl Mineralvej 4, Postboks Aalborg Sindbjerg Grusgrav ApS, Kløvenhøj Nørreallé Vils Sjørring Entreprenør og Vorupørvej Thisted Svend Aage Christiansen A/S, v/orbicon Jens Juulsvej Viby J Sårup Grusværk ApS Sårupvej hanstholm Thisted Mørtel- og Grusværk Kjeldstrupvej 59A, Skovsted 7700 Thisted Thisted Mørtel- og Grusværk, v/lsp. Jørgen Bredgade 38, Postboks Hurup Thy Toftegård Maskinstation, v/flemming Lønstrupvej Hjørring Volstrup Teglværk, v/frederikshavn Rådhus Allé Frederikshavn Aalborg Portland Rørdalsvej 44, Postboks Aalborg Kommuner Jammerbugt Kommune Lundbakvej Pandrup 20. december 2007 Side 1 af 2

3 Mors Navn: Adresse: By: Mariagerfjord Kommune Nordre Kajgade Hobro Morsø Kommune Jernbanevej Nykøbing Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, Postboks 9400 Nørresundby Aalborg Kommune, Park og Natur Stigsborg Brygge Nørresundby Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge Nørresundby Organisationer, Danmarks Naturfredningsforening, Samrådet Halsvej Vodskov Dansk Ornitologisk Forening, v/thorkild Lund Solbjergvej Hadsund Nordjydsk Udvalg for Landboret Erhvervsparken Brønderslev Statslige myndigheder Mors Øvrige Kulturarvsstyrelsen H. C. Andersens Boulevard København V Skamol A/S Østergade Nykøbing Vejdirektoratet Guldalderen Hedehusene Claus Møller Nielsen Øster Korupvej Hadsund Henrik Thomsen Beerstedvej Snedsted I/S Nesgaard, v/nordjysk Udvalg for Erhvervsparken Brønderslev Jørgen M. Christiansen Nørgårdsvej Tårs Jørgen M. Christiansen Nørgårdsvej 6, Torpet 9830 Taars Landinspektør Henning Elmstrøm Vestergade Mariager Laurasminde I/S, v/anton E. Vestergaard Røjborgvej Fredericia Leo Nielsen Døstrupvej Hobro Nete Jensen og Thomas Nordby Reuss Hedeageren 40, Flamsted 9230 Svenstrup Nicolaj Sørensen Broløsvej Mariager Niels Erik Thomsen Øster Stokbrovej Jerslev Niels Hjorth, Bælum, v/bygningskontoret Nord Hobrovej Aalborg SV Ole Stevnsgaard Nielsen Kjellerupvej Mariager Thomas Nordby Reuss, v/prime Nature ApS Vestergade Give 20. december 2007 Side 2 af 2

4 Indholdsfortegnelse Side Generelt om planen Effektiv udnyttelse af råstofforekomsterne (Teknologi etc.) Transport. 6. Begrænsninger i råstofindvindingen (Byggelinier og beskyttelsesområder) 9. Råstofindvinding i nabolaget Grundvandsbeskyttelse. 14. Landskabspåvirkning Landbrugets arealbehov Efterbehandling af råstofgrave. 20. Forsyningsstruktur og udlæg af graveområder (Generelt) Udlæg af graveområder: - Brønderslev Kommune Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Jammerbugt Kommune Mariagerfjord Kommune Morsø Kommune Rebild Kommune Thisted Kommune Vesthimmerland Kommune Aalborg Kommune

5 Oversigt over henvendelser Udsagn: Generelt om planen A29 Kulturarvsstyrelsen Et af museumslovens hovedformål er at sikre kulturarven i forbindelse med den fysiske planlægning. Dette har lovgiverne besluttet skal ske gennem samarbejde mellem planlæggere og museer, og at samarbejdet skal etableres så tidligt i planlægningsfasen som muligt. Jo tidligere dette samarbejde indledes, jo bedre er muligheden for - at forhindre, at et område med væsentlige fortidsmindeområder udpeges til kommende anlægsområde - at råstofforekomsterne derfor kan udnyttes så effektivt som muligt. Oplistningen på side 5 af de hensyn, der skal tages i planlægningen indeholder blandt andet begrænsninger i råstofindvindingen. Afsnittet om dette spørgsmål indeholdt blandt andet hensynet til de arkæologiske interesser, sammen med en række andre hensyn, der skal tages i råstofpplanlægningen. Kulturarvsstyrelsen har bl.a. til opgave at virke for, at væsentlige bevaringsværdier sikres for eftertiden. Dette skal ske gennem samarbejde med planmyndighederne. Som et nyttigt og brugbart redskab for planlæggere kan styrelsen derfor stille databasen "Fund og Fortidsminder" til rådighed. Den findes på styrelsens hjemmeside på adressen nder. Her er der tillige mulighed for at se, om et område er udpeget som Kulturarvsareal. Dette begreb omfatter områder, hvor fortidsminderne indgår i en særlig sammenhæng eller har en specielt stor informationsværdi. De er ikke omfattet af en egentlig fredning, men planlæggere skal på forhånd være opmærksomme på, at de arkæologiske undersøgelser i sådanne områder kan være særlig kostbare. Planmyndigheder skal derudover kontakte det lokale, arkæologiske museum for at indhente en udtalelse om risikoen for at påtræffe fortidsminder. Kulturarvsstyrelsen har til opgave at godkende museernes budgetter for arkæologiske forundersøgelser og undersøgelser. I godkendelsesproceduren har styrelsen tillige pligt til at tage stilling til, om vedkommende bygherre (her: råstofindvinder) kan få tilskud til udgifterne til det arkæologiske arbejde. En af parametrene for ikke at give tilsagn om tilskud kan være, at et område er udpeget som kulturarvsareal. Kulturarvsstyrelsen har herefter følgende kommentarer til Region Nordjyllands debatoplæg til Råstofplan 2007: Indledning Side 5 oplistes en række af de væsentligste hensyn, som skal tages i forbindelse med råstofplanlægningen. Kulturarvsstyrelsen vil anbefale, at også hensynet til arkæologiske interesser nævnes i denne sammenhæng. Råstoflovens formålsparagraffer Side 6: Det bestemmes netop i 3, at der skal lægges vægt på beskyttelse af arkæologiske interesser. Fortidsminderne kan være varigt fredede efter museumslovens kap. 8a, men de kan også være skjulte, i så fald er de beskyttet af museumslovens kap. 8, 27. De skjulte fortidsminder kan være lige så væsentlige at sikre for eftertiden, som de varigt fredede. De skjulte fortidsminder beskrives i databasen "Fund og Fortidsminder". Her kan tillige ses de specielt sårbare arealer, der er udpeget som kulturarvsarealer. 20. december 2007 Side 1

6 Generelt om planen Information om de skjulte fortidsminder fås hos det lokale museum med arkæologisk ansvarsområde. I forbindelse med råstofplanens udpegning af indvindingsområder vil det derfor også være i råstoferhvervets interesse, at udpegningen i så høj grad som overhovedet muligt inddrager hensynet til fortidsminderne ikke mindst til de skjulte fortidsminder, der ikke er beskyttet af en varig fredning. B43 Aalborg Kommune, Park og Natur Generelt. Ud over de stillede spørgsmål, anbefaler kommunen, at regionen som koordinerende myndighed på råstofområdet, afholder årlige møder for regionens kommuner, hvor koordinering og væsentlige problemstillinger vedrørende planlægning og administration af råstoffer, kan drøftes. B44 Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommune har en væsentlig interesse i den igangværende debat om råstofadministrationen i Region Nordjylland, da råstofudvinding her et markant indgreb i landskabet og en faktor, der skal planlægges og indpasses i den øvrige arealanvendelse for at mindske konflikter. Ligeledes har Jammerbugt Kommune naturligvis også en interesse i, at der er en sikker forsyning af de råstoffer, der er behov for, og at forsyningen sker så rationelt som muligt, bl.a. for at sikre den mest miljørigtige transport og for at minimere det slid tung transport giver på vejnettet. Forslaget tages til efterretning, og vil indgå i vurderingen af det fremtidige samarbejde. Det er et lovkrav, at forslaget til råstofplan skal fremlægges inden 1. januar Målet med dette er, at sikre, at de råstofholdige arealer ikke planlægges til anden side forinden der er taget stilling til, om råstofferne kan og skal udnyttes. Lovgivningen fastsætter, at Regionsrådet skal offentliggøre forslag til en regional råstofplan inden udgangen af Denne tidsramme kan der ikke ændres på, men Jammerbugt Kommune finder det problematisk, da den øvrige planlægning på såvel regional- som kommunal niveau endnu ikke er afklaret. En afstemning af de forskellige arealinteresser, der er i det åbne land, er derfor kun i meget begrænset omfang muligt. Jammerbugt Kommune vil i 2008 og 2009, jf. Lov om Planlægning, udarbejde en ny kommuneplan, der også indeholder en afvejning af are-alinteresser, herunder også beskyttelse af natur- og kulturlandskaber. Der arbejdes i øjeblikket med vand- og naturplaner i hele Danmark. Det er Jammerbugt Kommunes opfattelse, at disse planer også bør vedtages endeligt, før det er muligt at se, hvor der er plads til nye råstofområder. Jammerbugt Kommune er derfor af den overbevisning, at der ikke er tilstrækkelig overblik over den fremtidige arealanvendelse til, at der kan gennemføres en fornuftig råstofplanlægning over to planperioder frem til ca Den revision, der sker i forbindelse med Råstofplan 2007, bør derfor primært være en fastholdelse eller en mindre justering af den nuværende plan, med det formål at sikre råstofforsyning i de næste 4 år. Ved den lovpligtige revision om 4 år har såvel Region Nordjylland, Infrastrukturkommissionen og de nordjyske kommuner fået udarbejdet en ny overordnede planlægning, der kan give et solidt grundlag til en vurdering af en råstofplanlægning år frem. 20. december 2007 Side 2

7 Generelt om planen C41 Danmarks Naturfredningsforening, Samrådet Danmarks Naturfredningsforening ved Samrådet i Nordjylland ønsker hermed at bidrage til Råstofplan 2007 i Region Nordjylland. Det er netop Regionplan 2005, der danner udgangspunkt for planlægningen, idet de ændringer der foretages vurderes med udgangspunkt i disse planer. Den planlægning, der nu er i gang med at lave en råstofstofplan er anderledes end tidligere, idet det da var amterne, som lavede hele planlægningen. Amterne havde alle myndighedsopgaver og de fagpersoner, som arbejdede med planlægning, natur og miljø. Nu finder råstofplanlægningen sted i Regionen, mens myndighedsbehandlingen af natur og miljø er placeret hos kommunerne og Miljøcentret. Derfor er det meget vigtigt, at de statslige og kommunale natur- og miljømyndigheder inddrages grundigt i processen. DN mener, at de gældende Regionplaner 2005, som er vedtaget i Nordjylland - og Viborg amter skal inddrages i råstofplan-lægningen. Herved sikres en tværfaglig plan, som kan være med til at vægte beskyttelsen af natur- og miljøværdier højt. Vi vil også gøre opmærksomme på, at den Naturpolitik, som Nordjyllands Amt har vedtaget i 2005 bør inddrages i planlægningen. Retningslinie 3 vedrørende samtykke til tilladelser udenfor graveområderne og også retningslinie 2 vedrørende anvendelse af interesseområder lægger op til en skærpelse i forhold til Regionplan 2005 med hensyn til at indvinde udenfor graveområderne. I langt de fleste tilfælde vildette ikke kunne ske uden et tillæg til råstofplanen. Danmarks Naturfredningsforening mener, at en god planlægning er en planlægning alle myndigheder kan tage ejerskab til. Det er vigtigt, at den vedtagne plan respekteres, så man ikke i den 4-årige planperiode forfalder til en række dispensationer og ændringer for de udlagte Råstofområder. DN er imod indvinding af råstoffer i områder, der ikke er udlagt i råstofplanen. Det udhuler hele planprocessen. D3 Damolin A/S Fremtidig planlægning Molervirksomhederne har altid lagt stor vægt på at have en tæt og konstruktiv dialog med myndighederne - den dialog vil vi gerne fortsætte. Forslaget tages til efterretning, og vil indgå i vurderingen af det fremtidige samarbejde. Samlet vurdering: Samarbejdet med indvinderne og de øvrige myndigheder, der har opgaver med hensyn til råstofindvinding vurderes generelt som værende af overordentlig stor betydning. Regionens beslutning: Regionen indgår i initiativer, der kan fremme samarbejdet på området. 20. december 2007 Side 3

8 Effektiv udnyttelse af råstofforekomsterne (Teknologi etc.) A29 Kulturarvsstyrelsen Side 7: Til spørgsmålet om, hvorvidt råstofforekomsterne udnyttes så effektivt som muligt, er det styrelsens holdning, at planlæggerne gennem et tidligt indledt samarbejde med de arkæologiske museer kan afklare tilstedeværelsen af væsentlige fortidsminder og derved være med til formindske råstofindvindernes udgifter til arkæologiske undersøgelser. Som følge af dette samarbejde kan det tænkes, at der er råstofområder, der helt bør opgives, da omkostningerne for indvinder vil være for store. Dette fører frem til spørgsmålet side 8 om en eventuel friholdelse af udpegede råstofområder. Med hensyn til at dispenere fra lovgivningsmæssige beskyttelseshensyn i forhold til naturbeskyttelsesloven, museumsloven eller anden lovgivning vil det i høj grad være op til den kommunale administration at vurdere behovet i det enkelte tilfælde. I retningslinie 1 lægger planen dog op til, at der drages omsorg for at udnytte råstofforekomsterne effektivt. B36 Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har følgende anbefalingr til den kommende Råstofplan: At råstofforekomsterne tilstræbes udnyttet rationelt og anvendes i forhold til deres kvalitet. B43 Aalborg Kommune, Park og Natur Der findes ikke undersøgelser, der viser om råstofferne udnyttes optimalt i Aalborg kommune. Desuden er der utilstrækkelige muligheder for at regulere udnyttelsen med henblik på en bedre ressourcehusholdning. Aalborg kommune kan eventuelt stille kvalitetskrav til råstofleverencer i forbindelse med kommunale projekter. En bredere samfundsmæssig ressourceudnyttelse forudsætter, at miljøministeren benytter muligheden i råstoflovens 4 og fastsætter regler for råstofforbruget. Regionen er enig i, at der er behov for en detaljeret viden om råstoffernes anvendelse. Undersøgelser af den karakter er noget af det planlægningen skal omfatte i den næste 4- årsperiode. I retningslinie 1 lægger planen dog op til, at der drages omsorg for at udnytte råstofforekomsterne effektivt. Vi må så løbende forbedre de redskaber vi har til at styre dette. Regionen er enig i, at der er behov for en detaljeret viden om råstoffernes anvendelse. Undersøgelser af den karakter er noget af det planlægningen skal omfatte i den næste 4- årsperiode. I retningslinie 1 lægger planen dog op til, at der drages omsorg for at udnytte råstofforekomsterne effektivt. Vi må så løbende forbedre de redskaber vi har til at styre dette. Aalborg kommune anbefaler, at regionen udarbejder en undersøgelse, der beskriver anvendelsen af ressourcerne. På denne baggrund kan kommunen og regionsrådet vurdere, om der er behov for en egentlig regulering af ressourceforbruget og herunder, om der er behov for, at regionsrådet og kommuner anmoder miljøministeren om at fastsætte reguleringsregler. C35 Nordjydsk Udvalg for Landboret Det er vigtigt, at man gør sig klart, hvorledes jorden efter endt indvinding skal benyttes. Skal den benyttes til landbrug, er det vigtigt, at indvindingen holder god afstand til højeste grundvandspejl, så retableret mark har passende god afvanding. Er det afklaret, at jorden ikke skal tilbage til landbrugsdrift, må det alene være grundvandsinteresserne, der afgør om man skal have lov til at grave under grundvandsniveauet. Hovedreglen bør være at så meget jord som muligt skal tilbage til landbrugsdriften. Som samfun-det udvikler sig, går mere og mere jord ud af produktion, og det er godt at holde sig for øje.. Indvinding under grundvandsspejl er en mulighed for at indvinde flest mulige råstoffer på de færreste arealer. I nogle områder og nogle råstofarter kan kun indvindes i tilstrækkelig omfang, hvis man graver under grundvandet. Dette gælder for eksempel de fleste af de råstoffer der indvindes fra vore strandvoldsdannelser. I retningslinie 1 om anvendelse af graveområder anbefales det, at der gives tilladelse til indvinding under grundvandsspejlet, hvor der er interesse for det, hvis grundvands- og recipientkvlitetsforholdene i området i øvrigt tillader det. C41 Danmarks Naturfredningsforening, Samrådet Den regionale Råstofplan skal opstille generelle retningslinier Regionen er enig i, at der er behov for en detaljeret viden for råstofgravningen og efterbehandlingen. om råstoffernes anvendelse. Undersøgelser af den karakter - Krav til en effektiv udnyttelse af råforekomsterne, så de er noget af det planlægningen skal omfatte i den næste december 2007 Side 4

9 Effektiv udnyttelse af råstofforekomsterne (Teknologi etc.) enkelte kvaliteter kun bruges, hvortil det er teknisk nødvendigt. Herved spares "sjældne" råstoffer til den rigtige udnyttelse. Regionen skal styre dette gennem kortlægning og råstofplanlægningen og ikke overlade det til markedskræfterne. årsperiode. I retningslinie 1 lægger planen dog op til, at der drages omsorg for at udnytte råstofforekomsterne effektivt. Vi må så løbende forbedre de redskaber vi har til at styre dette. Den regionale Råstofplan skal opstille generelle retningslinier for råstofgravningen og efterbehandlingen. - Ingen gravning under grundvandsspejlet. Selv om Regionens råstofplan ikke skal gælde for råstoffer på havet, ønsker DN ved denne lejlighed at gøre opmærksom på at indvinding af sand, ral og sten kan øge erosionen ved vore kyster. Indvindinger på havet kan være med til at ødelægge stenrev, som er vigtige yngle- og levesteder for dyr og planter. Så selv om havet er stort og råstofindvindingen ikke er synlig for os, som den er på land, skal vi alle spare på vore råstoffer, der jo ikke kan gendannes. I stedet skal planlægningen og erhvervene medvirke til i videst muligt omfang at genbruge råstoffer, udvikle alternative teknologier både ved råstofudvindingen og ved råstofanvendelsen, udvikle alternativer til råstoffer, såsom spagnum brugt til dyrkningsmedie og molér brugt til kattegrus. Indvinding under grundvandsspejl er en mulighed for at indvinde flest mulige råstoffer på de færreste arealer. I nogle områder og nogle råstofarter kan kun indvindes i tilstrækkelig omfang, hvis man graver under grundvandet. Dette gælder for eksempel de fleste af de råstoffer der indvindes fra vore strandvoldsdannelser. I retningslinie 1 om anvendelse af graveområder anbefales det, at der gives tilladelse til indvinding under grundvandsspejlet, hvor der er interesse for det, hvis grundvands- og recipientkvlitetsforholdene i området i øvrigt tillader det. Råstofplanen udlægger ikke arealer til råstofindvinding på stranden, på den del der hører under landindvinding, og som er en del af kommunens administration. Da disse områder således ligger udenfor de udlagte graveområder, kan kommunerne ikke give tilladelse til råstofindvinding uden regionens samtykke. Da kystdirektoratet i forvejen skal høres, og også klitfredningsmyndighederne ved Vestkysten er der gode muligheder for at disse sager vil blive behørigt belyst. Samlet vurdering: Regionen er enig i, at der er behov for en detaljeret viden om råstoffernes anvendelse. Undersøgelser af den karakter er noget af det planlægningen skal omfatte i den næste 4-årsperiode. Det er et mål, at råstofforekomsterne udnyttes effektivt. Vi må løbende forbedre de redskaber vi har til at styre dette. Effektiv udnyttelse er f. eks. at der graves "til bunds" når der er taget hul på en forekomst. Eksempelvis ved at grave under grundvandsspejl eller at dispensere fra lovgivningsmæssige beskyttelseshensyn. Regionens beslutning: Målsætningen om at sikre en effektiv udnyttelse af de udpegede råstofforekomster indarbejdes i planens retningslinier. 20. december 2007 Side 5

10 Transport B16 Morsø Kommune Mail af 23. oktober 2007: Notat og brev fra Vejdirektoratet (se A36). Afafsnittet om behov for industrihavne med mulighed for råstofomlægning fremgår af side 2 i brevet fra Vejdirektoratet til Region Nordjylland: "På grund af geologien i Region Nordjylland er det svært at fremskaffe råstofkvaliteter i nogle områder. For at sikre en fornuftig råstofforsyning kunne det være en fordel, hvis Regionen ville pege på nogle centrale havne, der kunne bevares som industrihavne " Muligheden for at "promovere" havnen i Nykøbing kunne bl.a. ske i forbindelse med den regionale udviklingsplan for Region Nordjylland. B36 Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har følgende anbefalinger til den kommende Råstofplan: At der så vidt muligt bliver udlagt regionale råstofområder med en jævn geografisk fordeling således at transporten minimeres. En forsyningsplan for Region Nordjylland må selvsagt også omfatte de muligheder, der ligger i indvinding til havs. Det er ofte ikke mulighederne for at indvinde de nødvendige materialer til havs, der mangler, men mulighederne for at bringe materialerne i land, der hvor behovet er. Det er ikke muligt i Råstofplanen at fastsætte retningslinier for transporten, og således heller ikke for indlosningen af sømaterialer, men det vil indgå i det fremtidige planlægningsarbejde, hvor behovet for sømaterialer er, og det vil blive fulgt op med anbefalinger af, at der stilles de fornødne havnefaciliteter til rådighed. En række eksisterende indvindinger, hvor der har været indvundet materialer primært til lokale anlægsopgaver er foreslået medtaget i Råstofplanen, og retningslinie 3 om samtykke til indvinding udenfor graveområderne lægger ligeledes op til, at der ved større anlægsopgaver søges dækning fra lokale indvindinger. Med de materialer, der har bedre kvaliteter er der det problem, at de ikke er fordelt ligeligt i regionen. Disse materialer udnyttes også bedst hvis man har større indvindinger med en høj grad af forarbejdning. B43 Aalborg Kommune, Park og Natur Transportafstandene vil afhænge af ressourcernes beliggenhed og afstanden til forbrugsstedet. Transportudgifter og dermed transportafstandene indgår som en del af udbud og efterspørgsel. Praksis viser, at råstoffer transporteres over store afstande. Sliddet på vejene er et generelt problem, som dog også fremmes af megen anden transport. Nedsættelse af transportafstandene vil reducere energiforbruget og CO2 udledningen. Den tunge transport medfører ofte gener i lokalsamfundene nær indvindingsstederne. Dette forhold kan kommunen i samarbejde med politiet delvis regulere ved begrænsning af køretøjers vægt på udvalgte veje. Aalborg kommune anbefaler, at transportveje og trafikgener omkring indvindingsområderne indgår i vurderingerne ved udlæg af nye råstofområder. B44 Jammerbugt Kommune Attraktive boliger: Transport af råstoffer er et emne, som kan få stor betydning for trafiksikkerhed i et lokalområde, særligt hvis en råstofgrav ligger tæt på et mindre bysamfund uden større veje. Jammerbugt Kommune vil gerne værne om livet i landsbyer og boligområder og skabe de bedste betingelser for attraktive boliger, selv om de ligger i nærheden af råstofindvindinger. Derfor vil vi opfordre til, at retningslinier udformes således, at der skal redegøres for påvirkninger af boligområder, såvel i byzone som i mindre boligområder i landsbyer i landzone. Placering af råstofområder i forhold til den regionale infrastruktur: Det er ikke muligt i Råstofplanen at fastsætte retningslinier for transporten, og det har heller ikke i nærværende planlægning været på tale, at lave en omstruktuering af udlæggene af råstofområder, så man kan imødegå transportbelastningen. Som grundlag for planlægningen er det første udgangspunkt selvfølgelig de geologiske forhold, dernæst hvordan de spiller sammen med de beskyttelseshensyn, der også er. Dette kan ofte medføre, at transportvejene til området er noget af det sidste, der kigges på. Regionen opfordrer kommunerne, som jo er vejmyndighed på de mindre veje, der ofte benyttes til at køre til områderne, i samarbejde med indvinderne søger at løse transportproblemet ved at finde (eller anlægge) alternative ruter. Det er ikke muligt i Råstofplanen at fastsætte retningslinier for transporten, og det har heller ikke i nærværende planlægning været på tale, at lave en omstruktuering af udlæggene af råstofområder, så man kan imødegå transportbelastningen. Som grundlag for planlægningen er det første udgangspunkt selvfølgelig de geologiske forhold, dernæst hvordan de spiller sammen med de beskyttelseshensyn, der også er. Dette kan ofte medføre, at transportvejene til området er noget af det sidste, der kigges på. Regionen opfordrer kommunerne, som jo er vejmyndighed på de mindre veje, der ofte benyttes til at køre til 20. december 2007 Side 6

11 Transport Store regionale råstofområder giver meget tung trafik på det omkringliggende vejnet. Naturligvis skal der udvindes råstoffer i de områder, hvor de forekommer, men ved almindelige råstoffer som sten, sand og grus, der f.eks. findes i store del af Jammer-bugt Kommune, bør placeringen af råstofområder vurderes i forhold til den regionale infrastruktur, der er bygget til at klare den tunge trafik. Ud fra en samfundsmæssig betragtning er det ikke tilfredsstillende, at en lille privat virksomhed der indvinder råstoffer pålægger det offentlige store udgifter med vejvedligeholdelse. C35 Nordjydsk Udvalg for Landboret Store indvindingssteder påvirker naboer og landbrugsstruktur mere end små. Med dette som bag-grund mener vi, at hvis der er interesse for indvinding af materialer til lokalt forbrug, eventuelt i forbindelse med anlægsarbejder, bør der åbnes for mindre og lokale grave. områderne, i samarbejde med indvinderne søger at løse transportproblemet ved at finde (eller anlægge) alternative ruter. En række eksisterende indvindinger, hvor der har været indvundet materialer primært til lokale anlægsopgaver er foreslået medtaget i Råstofplanen, og retningslinie 3 om samtykke til indvinding udenfor graveområderne lægger ligeledes op til, at der ved større anlægsopgaver søges dækning fra lokale indvindinger. C41 Danmarks Naturfredningsforening, Samrådet Vi mener, at den regionale råstofplanlægning skal tage hensyn til en lokale råstofforsyning, så der opnås så korte transportafstande som muligt i regionen. Det er også vigtigt, at det ikke gøres muligt at sælge "vore råstoffer" til andre regioner med mindre det godtgøres, at disse ikke kan indvides der. Dette også for at minimere transportarbejdet med råstoffer. Med de materialer, der har bedre kvaliteter er der det problem, at de ikke er fordelt ligeligt i regionen. Disse materialer udnyttes også bedst hvis man har større indvindinger med en høj grad af forarbejdning. En række eksisterende indvindinger, hvor der har været indvundet materialer primært til lokale anlægsopgaver er foreslået medtaget i Råstofplanen, og retningslinie 3 om samtykke til indvinding udenfor graveområderne lægger ligeledes op til, at der ved større anlægsopgaver søges dækning fra lokale indvindinger. Med de materialer, der har bedre kvaliteter er der det problem, at de ikke er fordelt ligeligt i regionen. Disse materialer udnyttes også bedst hvis man har større indvindinger med en høj grad af forarbejdning. Med hensyn til "eksport" ud af regionen er det ikke muligt at lægge egentlige restriktioner på dette. Den eneste måde dette kan reguleres på er, at der laves en råstofplan med et minimum af graveområder fulgt op af en stram tilladelsespraksis. 20. december 2007 Side 7

12 Transport Samlet vurdering: Det er ikke muligt i Råstofplanen at fastsætte retningslinier for transporten, og det har heller ikke i nærværende planlægning været på tale, at lave en omstruktuering af udlæggene af råstofområder, så man kan imødegå transportbelastningen. Som grundlag for planlægningen er det første udgangspunkt selvfølgelig de geologiske forhold, dernæst hvordan de spiller sammen med de beskyttelseshensyn, der også er. Dette kan ofte medføre, at transportvejene til området er noget af det sidste, der kigges på. Regionen opfordrer kommunerne, som jo er vejmyndighed på de mindre veje, der ofte benyttes til at køre til områderne, i samarbejde med indvinderne søger at løse transportproblemet ved at finde (eller anlægge) alternative ruter. En række eksisterende indvindinger, hvor der har været indvundet materialer primært til lokale anlægsopgaver er foreslået medtaget i Råstofplanen, og retningslinie 3 om samtykke til indvinding udenfor graveområderne lægger ligeledes op til, at der ved større anlægsopgaver søges dækning fra lokale indvindinger. Med de materialer, der har bedre kvaliteter er der det problem, at de ikke er fordelt ligeligt i regionen. Disse materialer udnyttes også bedst hvis man har større indvindinger med en høj grad af forarbejdning. Regionens beslutning: Ved udlæg af arealer til råstofindvinding vil transporten indgå i overvejelserne. Det sikres blandt andet ved, at der er udlæg med en jævn fordeling til sand og grus til anlægsopgaver. Hvor der skal foregå større indvindinger over længere tidsrum opfordrer regionen kommunerne til at sikre køreruter til og fra områderne, således at lokalsamfundenes hverdag påvirkes mindst muligt. 20. december 2007 Side 8

13 Begrænsninger i råstofindvindingen (Byggelinier og beskyttelsesområder) A29 Kulturarvsstyrelsen Side 8: Museumsloven stiller ikke krav om arkæologiske forundersøgelser. En forundersøgelse er altid frivillig for bygherren (her: råstofindvinder). Fordelen ved at få udført en arkæologisk forundersøgelse er, at man sikrer sig imod, at det kommende anlægsarbejde standses, når der træffes på fortidsminder. Side 9: Museumslovens kap. 8 bestemmer i indledningsparagraffen, 23, at kulturministeriet og museerne gennem samarbejde med plan- og fredningsmyndigheder skal virke for, at væsentlige bevaringsværdier sikres for eftertiden. Planmyndighederne skal inddrage de kulturhistoriske museer i forbindelse med kommunal og regional planlægning. Det er således et statsligt ønske, at der er fokus på bevaring af væsentlige fortidsminder. En generel opfordring til at tilpasse museumslovens bestemmelser til hensynet til råstofindvinding vil derfor være i strid med denne hensigt. Kulturarvsstyrelsen kan oplyse, at der i juni 2007 er indledt et samarbejde mellem råstoferhvervet og styrelsen med henblik på sammen at udarbejde en vejledning i, hvordan råstofindvindere og arkæologiske museer håndterer de udfordringer, der er knyttet til råstofindvinding og fortidsminder. En inddragelse af museerne og deres forhåndsviden om et områdes arkæologiske potentiale vil være en stor støtte og et godt grundlag for dette samarbejde. Brev af 16. november 2007: Kulturarvsstyrelsen har den 10. august 2007 sendt sine kommentarer til regionens debatoplæg for den kommende råstofplan. Jeg er efterfølgende blevet opmærksom på, at jeg, udover de varigt fredede og de skjulte fortidsminder, også burde have gjort opmærksom på de beskyttede sten- og jorddiger, der kan ligge på områder, der udpeges som råstofområder. I museumslovens kapitel 8 a, 29 a nævnes i forbindelse med sten- og jorddiger, at der ikke må foretages ændring i deres tilstand. Muligheden for at få dispensation til nedlæggelse af hele eller dele af et beskyttet dige fremgår at 29 j, stk. 2. Her står, at kommunalbestyrelsen kan i "særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelsen i 29 a, stk. 1." Dette blot for at gøre opmærksom på, at beskyttede diger ikke automatisk kan nedlægges i forbindelse med planlægning af arealer til råstofindvinding. Se den samlede vurdering af dette afsnit. B43 Aalborg Kommune, Park og Natur Udlæg af råstofområder i regionale naturområder kan ikke tilrådes. I disse områder er en af kvaliteterne oplevelsen af det oprindelige landskab. Råstofindvinding vil uundgåeligt ændre og skabe sår i landskabet, som ikke heles, selv om der i nogle områder kan skabes god natur som følge af indvindingen. Ændring af landskab og natur gennem råstofindvinding kan være en mulighed uden for regionale naturområder. Se den samlede vurdering af dette afsnit. Aalborg kommune anbefaler, at der i råstofområder, der udlægges uden for regionale naturområder i de enkelte tilfælde gennem en afvejning tages stilling til, om begrænsede beskyttede naturtyper kan fjernes for råstofindvinding mod, at der kan stilles vilkår om etablering af nye naturtyper. En 20. december 2007 Side 9

14 Begrænsninger i råstofindvindingen (Byggelinier og beskyttelsesområder) overordnet vurdering af mulighederne for at dispensere bør afklares med kommunen inden sådanne råstofområder udlægges. Det må dog ikke være et udgangspunkt for udlæg af indvindingsområder, at naturtyper eller andre beskyttede elementer kan bortgraves. C35 Nordjydsk Udvalg for Landboret Erstatningsbiotoper til erstatning for mose, eng og beskyttede naturtyper samt skove og vandom-råder er en nærliggende mulighed, som bør udnyttes meget. I hvert fald hvor det er kvalitetsmate-rialer som ønskes indvundet i større omfang. Der er mange eksempler på, at man ved retablering efter endt gravning kan skabe spændende natur, som udvikler sig til at være mindst lige så spændende som den "ægte". Se den samlede vurdering af dette afsnit. C41 Danmarks Naturfredningsforening, Samrådet Danmarks Naturfredningsforening ønsker ingen muligheder Se den samlede vurdering af dette afsnit. for, at der i Regionen kan udvindes råstoffer i Natura 2000 områderne (Habitat- og Fuglebeskyttelsesområder), de fredede områder og i naturbeskyttelseslovens 3 områder. I de større, uforstyrrede områder, som er udlagt i regionplanen, og i områder med grundvands- og drikkevandsinteresser, skal man være me-get varsomme med at lave råstofindvinding efter vores mening. Der skal ske en meget nøje vurdering af henholdsvis de landskabelige påvirkninger og af forureningsmæssige risici. Derfor mener vi, at Regionen skal revurdere de råstofområder, som er udlagt i disse områder med henblik på, at der kun kan graves færdigt, hvor gravetilladelser er givet inden for-offentlighedsfasen til den nye råstofplan er fremsat. Herved kan natur- og miljømæssigt forkerte råstofindvindinger færdiggøres, helt ophøre og blive efterbehandlet inden de kommende vand- og naturplaner for områderne skal træde i kraft. Et eksempel er spagnumindvinding i Lille Vildmose, som ligger i Natura 2000 område. Et andet er skalleindvindingen ved Dokkedal. C50 Dansk Ornitologisk Forening, v/thorkild Lund Vi kan ikke acceptere indvinding af ral i kystnære område Ralindvinding i specielt Jammerbugt og Vigsø Bugt har som f. ved Klim Strand og ved Vigsø. Vi forventer at den været af meget stor betydning for betonindustrien gennem virksomhed, som har fundet sted helt ophører, og at der ikke over 50 år. Men alternativer er udviklet i de senere år. fremover udstedes nye gravetilladelser i de sårbare Mulighederne der arbejdes med er, indvinding til havs, klithedeområder, og at følgeskaderne på naturen, som f. eks. oparbejdning af mindre lødige kvaliteter eller import af vandstandssænkninger i nærliggende klitsøer, udbedres. granitskærver. Indvindingen ved Vigsø er under afvikling, og i indstillingen til denne plan afvises et forslag til at lægge et ny graveområde ud ved Vester Thorup. Andre muligheder må bruges til den indvinding af klasse A-sten til beton, som hidtil har været hovedmålet for ralindvindingen. Mulighederne er indvinding til havs, oparbejdning af mindre lødige kvaliteter eller import af granitskærver. 20. december 2007 Side 10

15 Begrænsninger i råstofindvindingen (Byggelinier og beskyttelsesområder) Samlet vurdering: Det er klart, at forskellige beskyttelseshensyn, herunder natur- kultur- og miljøinteresser hele tiden er en modspiller ved udlæg af områder til indvinding af råstoffer. Værdien af beskyttelseshensynene skal hele tiden vejes op imod værdien, også samfundsmæssigt, af de råstoffer, der skal indvindes. Der kan ikke laves en generel formel efter hvilken, man afvejer de modstridende interesser, det skal ske konkret i hvert enkelt tilfælde. Med opstramningen af retningslinien for samtykke til indvinding udenfor graveområderne, og udlæg af interesseområder, hvor der først skal ske en detaljeret interesseafvejning, inden der eventuelt kan gives grønt lys for råstofindvinding, er der lagt op til, at beskyttelsesinteresserne skal opgøres mere detaljeret, end det har været tilfældet i den hidtidige planlægning. På den anden side kan man med en helhedsplanlægning af de enkelte områder opnå en vurdering af, at beskyttelseshensyn eventuelt kan vige til fordel for råstofindvinding mod etablering af erstatningsnatur el. lign. I forbindelse med efterbehandlingen af graven. Regionens beslutning: I den kommende planlægning af råstofindvindingen lægges der op til en mere tilbundsgående vurdering af de beskyttelseshensyn, der gælder i de enkelte områder. Det sker gennem, at der i flere tilfælde, end det har været tilfældet hidtil, lægges op til udarbejdelse af VVM-redegørelser og udarbejdelse af tillæg til råstofplanen i tilfælde af indvinding udenfor de eksisterende graveområder. 20. december 2007 Side 11

16 Råstofindvinding i nabolaget B36 Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har følgende anbefalinger til den kommende Råstofplan: Se den samlede vurdering af dette afsnit. At nye råstofområder udlægges, så der opstår så få gener som muligt for naboer og samfundet generelt. Forhold vedrørende tilkørselsforhold og interne transport korridorer i graveområderne skal bl.a. tages i betragtning. Områder med store naturværdier friholdes. B43 Aalborg Kommune, Park og Natur Råstofindvinding er et indgreb i miljøet, der kan medføre væsentlige konfliktmuligheder i forhold til bosætning. Se den samlede vurdering af dette afsnit. Aalborg kommune anbefaler, at råstofindvinding holdes i god afstand fra beboelse således, at der er et ugravet landskab omkring de berørte byer og bebyggelser. Det er ikke altid tilstrækkeligt, at formelle støj- og støvafstande overholdes. Hvis det prioriteres, at unikke råstofressourcer skal udnyttes inden for en afstand, der er uacceptabel for at kunne opretholde et rimeligt boligmiljø, bør det overvejes at ekspropriere ejendommene. B44 Jammerbugt Kommune Åbenhed over for befolkning og andre interessenter: I forbindelse med råstofområder og tilladelser til indvindinger kan vi kun opfordre til åbenhed og synliggørelse af planer for indvindinger, så der kan ske en forventningsafstemning med den lokale befolkning og de lokale brugere af eksempelvis friluftsområ-der. Retningslinier for dette kan vi opfordre til at indarbejde i den nye råstofplan. C35 Nordjydsk Udvalg for Landboret Der er meget fokus på nabogener fra råstofindvinding, så derfor er der sandsynlighed for at de nødvendige hensyn tages ved udstedelsen af tilladelse til gravning. Denne råstofplan behøver ik-ke at indeholde generelle krav og betingelser på dette punkt. I stedet risikerer planlægningen at blive for stiv til at kunne tilpasse sig på samme måde som de konkrete tilladelser. Se den samlede vurdering af dette afsnit. Se den samlede vurdering af dette afsnit. C41 Danmarks Naturfredningsforening, Samrådet Den regionale Råstofplan skal opstille generelle retningslinier Se den samlede vurdering af dette afsnit. for råstofgravningen og efterbehandlingen. - Minimumsafstande fra råstofgrave til boliger af hensyn til støj og støv. 20. december 2007 Side 12

17 Råstofindvinding i nabolaget Samlet vurdering: Råstofindvinding er en aktivitet der ofte kan påvirke livet i nabolaget. Der er flere muligheder for at regulere denne påvirkning. Det kan være de afstandskrav der fastsættes eller det kan være den tilladte drifttid. Forskellige råstofarter påvirker forskelligt, og transportaktiviteten er ofte en af de væsentligste faktorer. Endelig kan krav om støjvolde eller lignende være med til at regulere påvirkningen. Da påvirkningen er forskellig afhængig af råstofart og indvindingsmetode er der ikke i denne plan fatsat generelle retningslinier for afstande etc.. Det er overladt til kommunerne konkret at vurdere kravene fra sag til sag. Med hensyn til transporten til og fra området henvises til denne hovedgruppe. Regionens beslutning: Vilkårene til den enkelte råstofindvinding bør fastsættes individuelt i relation til hvad det er for en type indvinding, der skal foregå. Der udarbejdes ikke generelle retningslinier for afstandskrav i denne plan. 20. december 2007 Side 13

18 Grundvandsbeskyttelse B6 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne har følgende Se den samlede vurdering af dette afsnit. bemærkninger til For-offentlighedsfasen på Regional Råstofplan 2007: Det kan som udgangspunkt ikke anbefales, at der udlægges råstofgraveområder i områder med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsoplande. I eksisterende råstofgrave, beliggende i områder med særlige drikkevandsinteresser og/eller i indvindingsoplande, bør der, for at begrænse forureningsrisikoen, stilles krav til opbevaring og håndtering af olieprodukter og opløsningsmidler (miljøfremmede stoffer). For råstofgrave, beliggende i områder med særlige drikkevandsinteresser og/eller i indvindingsoplande, bør det undgås, at de efterfølgende anvendes på en måde, som kan medføre forurening af grundvandet. Nedenstående arealanvendelser kan anbefales i færdiggravede råstofområder: - Ekstensivt landbrug i form af vedvarende græs evt. med høslæt. - Skov - Naturarealer Uanset valg af arealanvendelse bør der stilles krav om plantedække. Endvidere bør der i alle tilfælde stilles restriktioner for arealernes drift, såsom forbud mod gødskning og anvendelse af sprøjtemidler. Det kan som udgangspunkt ikke anbefales, at der ved efterbehandling af råstofgrave gives tilladelse til at tilføre jord eller andet materiale, da det indebærer en forureningsrisiko. B36 Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har følgende anbefalinger til den kommende Råstofplan: Se den samlede vurdering af dette afsnit. At der som udgangspunkt ikke foretages indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet i områder med særlige drikkevandsinteresser, ligesom råstofinteresser ikke bør veje tungere end at kommunen har råderum i forbindelse med fastsættelse af vilkår, ved udstedelser af indvindingstilladelser, der sikrer benyttelse af grundvandsinteresser. B43 Aalborg Kommune, Park og Natur Rent grundvand og drikkevand er ved at være en mangelvare. Aalborg kommune har brugt betydelige ressourcer på at sikre rent drikkevand, blandt andet i områder, hvor der har været udført råstofindvinding. Se den samlede vurdering af dette afsnit. Aalborg kommune anbefaler, at Råstofindvinding ikke generelt indgår som en del af grundvandsbeskyttelsen. Kun hvis der er unikke råstofkvaliteter i drikkevandsområder, kan det overvejes at meddele indvindingstilladelser på vilkår, der sikrer, at grundvandet ikke forurenes både under indvindingen og under efterbehandlingen af gravene. Særlige beskyttelsesforanstaltninger skal foretages i områder med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsoplande til almene vandværker. Det kan ske ved vilkår om permanent udlæg af arealerne til naturformål efter indvindingen. Der må ikke tilføres overskudsjord eller deponeres andre materialer i 20. december 2007 Side 14

19 Grundvandsbeskyttelse indvindingsområderne under og efter indvindingen. C35 Nordjydsk Udvalg for Landboret Påvirkningen fra sprøjtebehandlingen af almindelige marker er ikke så stor, at det kan begrunde, at man skal stille det som krav at efterbehandlede indvindingsstedet i drikkevandsområder drives uden sprøjte- og gødningsmidler. Truslerne kommer fra punktkilder og steder hvor der benyttes midler i for koncentreret omfang. Derfor mener vi, at jorden i videst muligt omfang også i drik-kevandsområder skal retableres, så intensivt (hermed ment almindeligt) landbrug med sædvan-lig brug af sprøjtemiddel og gødning er mulig og tilladt. Se den samlede vurdering af dette afsnit. Det er vigtigt, at man gør sig klart, hvorledes jorden efter endt indvinding skal benyttes. Skal den benyttes til landbrug, er det vigtigt, at indvindingen holder god afstand til højeste grundvandspejl, så retableret mark har passende god afvanding. Er det afklaret, at jorden ikke skal tilbage til landbrugsdrift, må det alene være grundvandsinteresserne, der afgør om man skal have lov til at grave under grundvandsniveauet. Hovedreglen bør være at så meget jord som muligt skal tilbage til landbrugsdriften. Som samfun-det udvikler sig, går mere og mere jord ud af produktion, og det er godt at holde sig for øje.. C41 Danmarks Naturfredningsforening, Samrådet I de større, uforstyrrede områder, som er udlagt i Se den samlede vurdering af dette afsnit. regionplanen, og i områder med grundvands- og drikkevandsinteresser, skal man være me-get varsomme med at lave råstofindvinding efter vores mening. Der skal ske en meget nøje vurdering af henholdsvis de landskabelige påvirkninger og af forureningsmæssige risici. 20. december 2007 Side 15

20 Grundvandsbeskyttelse Samlet vurdering: Der er i dag ofte sammenfald mellem vandindvindingsinteresser og råstofinteresser i såvel planlægningen som i den praktiske håndtering af konkrete sager. Dette kan i sagens natur ikke undgås. Ved råstofindvinding graves overjorden bort, og den består ofte af moræneler. Lerlag er med til at begrænse forureningen af grundvandet blandt andet fra landbrugsarealer, olieudslip og affaldsdeponering. Selve indvindingen påvirker normalt ikke grundvandskvaliteten. Til gengæld kan tilførsel af jord og oparbejdning af genbrugsmaterialer indebære en forureningsrisiko. Sikkerhed omkring opbevaring af olie og andet i graven samt håndhævelse af forbudet om deponering af jord i råstofgrave er nogle af de væsentligste tiltag, der kan gøres for at begrænse forureningsrisikoen fra råstofgravene. Derefter er det anvendelsen af arealerne efter indvinding, der udgør den største trussel for grundvandet Ved valg af de fremtidige anvendelser, vil der i alle tilfælde skulle opstilles vilkår for arealernes drift såsom forbud mod anvendelse af gødning og sprøjtemidler og krav til arealernes plantedække. Under disse forudsætninger kan der blive tale om anvendelse til: -Ekstensiv landbrugsudnyttelse i form af vedvarende græs eventuelt med høslæt. -Tilplantning med skov. -Rekreative arealer med en blanding af græs og beplantning og søanlæg uden tilløb af dræn og overfladevand indeholdende forurenende stoffer som eksempelvis gødnings og pesticidrester fra omkringliggende landbrugsarealer. -Naturarealer uden anden anvendelse. Beskyttelsen sker ved, at der i alle tilladelser til ny indvinding af råstoffer i områder med særlige drikkevandsinteresser stilles vilkår om arealets fremtidige anvendelse i overensstemmelse med det oven for nævnte. Regionens beslutning: Retningslinie om grundvandsbeskyttelse og anvendelse af arealer efter endt råstofindvinding i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker indarbejdes i planen. 20. december 2007 Side 16

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER BILAG 3 Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER OVERSIGT OVER RETNINGSLINIEÆNDRINGER Kap. 4. Retningslinier for den fremtidige råstofforsyning Gældende retningslinier

Læs mere

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND Retningslinjer Generelle retningslinjer Graveområder Sand, sten, grus, kalk, kridt og ler skal primært graves indenfor de lokale eller regionale graveområder, som er angivet på figur 5. Graveområderne

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Indkaldelse af idéer og forslag Gunderup Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Debatfase fra den 10. december 2014 til den

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Dato Klage over fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé FS 32/2012 Region Sjælland ønsker at indbringe Fredningsnævnet for Østsjællands

Læs mere

INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN. Juni 2007

INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN. Juni 2007 INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2007 Juni 2007 Baggrund Råstofplanen Ifølge Bekendtgørelse af lov om råstoffer, LBK nr 886 af 18/08/2004, ændret ved Lov om ændring af lov om råstoffer, Lov

Læs mere

Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing

Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing Punkt 9. Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing 2017-054657 By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan status på råstofområdet og hovedspørgsmål

Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan status på råstofområdet og hovedspørgsmål Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan 2016 - status på råstofområdet og hovedspørgsmål December 2014 Forord Forsyning med råstoffer til byggeri, diger og infrastrukturanlæg

Læs mere

1 Resume... 2. 2 Planprocessen... 2. 3 Råstofforsyning og produktion... 3. 3.1 Ler som råstofforekomst... 3. 3.2 Indvinding af ler på Fyn...

1 Resume... 2. 2 Planprocessen... 2. 3 Råstofforsyning og produktion... 3. 3.1 Ler som råstofforekomst... 3. 3.2 Indvinding af ler på Fyn... Redegørelse for lerindvinding på Fyn Indhold 1 Resume... 2 2 Planprocessen... 2 3 Råstofforsyning og produktion... 3 3.1 Ler som råstofforekomst... 3 3.2 Indvinding af ler på Fyn... 3 3.3 Gravning og transport...

Læs mere

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Dato: 6. maj 2014 Brevid: 2294917 Udkast Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Råstofplanens og lovens rammer for behandling af ansøgninger

Læs mere

Davinde, Odense Kommune

Davinde, Odense Kommune Davinde, Odense Kommune 1 Ansøgning om graveområde Entreprenør Jørn Nielsen har foreslået et nyt graveområde på 2,1 ha på en del af matr.nr. 3ø Davinde By, Davinde. Arealet ligger umiddelbart nord for

Læs mere

Råstofplan 2008 Region Nordjylland

Råstofplan 2008 Region Nordjylland Råstofplan 2008 Region Nordjylland 2 RÅSTOFPLAN 2008 - REGIONAL UDVIKLING Forord RÅSTOFUDVIKLING 2008 - REGION NORDJYLLAND Udgivet december 2008 af: Regional Udvikling Plan, Miljø og Infrastruktur Region

Læs mere

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune #split# Råstofplan 2016 Plan og Miljø Dato: 04-05-2016 Sags. nr.: 86.07.00-P17-1-15 Sagsbeh.: Gorm Pilgaard Jørgensen Lokaltlf.: +4599455109 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945

Læs mere

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer NOTAT Projekt Grusgravning i Vester Hornstrup Kunde Jørgen og Peter Olesen Notat nr. 01 Dato 2012-02-06 Til Fra Kopi til Region Syddanmark, Andreas Blinkenberg Rambøll, Niels N. Christensen og Trine Mehlsen

Læs mere

Oplæg til debat om Råstofplan 2012. Redegørelse om revision af Råstofplan 2008

Oplæg til debat om Råstofplan 2012. Redegørelse om revision af Råstofplan 2008 Oplæg til debat om Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008 Indhold Forord............................................... 3 Planprocessen.......................................... 5 Del

Læs mere

Vedr. de væsentligste ændringer siden Forslag til Råstofplan ) Større ændringer i afgrænsningen af graveområder og interesseområder

Vedr. de væsentligste ændringer siden Forslag til Råstofplan ) Større ændringer i afgrænsningen af graveområder og interesseområder Notat Vedr. de væsentligste ændringer siden Forslag til Råstofplan 2012 Siden forslaget til råstofplan 2012 blev vedtaget af Regionsrådet i december 2011 har det været i høring. I høringsperioden har regionen

Læs mere

Råstofindvindingen helt overvejende koncentreres i udpegede regionale graveområder. Beskytte værdifulde råstofforekomster mod anden arealanvendelse.

Råstofindvindingen helt overvejende koncentreres i udpegede regionale graveområder. Beskytte værdifulde råstofforekomster mod anden arealanvendelse. 5.3 R stoffer.qxd 19-12-2005 19:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 5.3 Råstoffer Amtsrådets mål På råstofområdet er det amtsrådets mål at: Råstofindvindingen helt overvejende koncentreres i udpegede regionale graveområder.

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Munke Bjergby Delområde, gravefelt B. Mindre udvidelse mod vest Sorø Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde

Læs mere

Alslev, Varde Kommune

Alslev, Varde Kommune Alslev, Varde Kommune 1 Ansøgning om graveområde Styrup A/S Anlæg har fremsendt forslag til graveområde på matr.nr. 8a, 14e og 9cx Alslev By, Alslev. Området ligger 1 km sydøst for Alslev og 5 km sydvest

Læs mere

NOTAT. Korrespondance mellem Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen vedr. efterbehandling af råstofgrave til natur

NOTAT. Korrespondance mellem Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen vedr. efterbehandling af råstofgrave til natur Korrespondance mellem Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen vedr. efterbehandling af råstofgrave til natur DATO 10. juni 2013 SAGS NR. Kalundborg Kommune. 31. oktober 2012: Jeg har et generelt spørgsmål

Læs mere

Byrådet. Region Sjælland Alléen Sorø. UDKAST

Byrådet. Region Sjælland Alléen Sorø.   UDKAST Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø E-mail: naturmiljo@regionsjaelland.dk UDKAST Byrådet Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 31 31 kommunen@roskilde.dk

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008

Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008 Til råstofindvindere i Region Nordjylland Organisationer Kommuner i Region Nordjylland Statslige myndigheder Følgegruppen om Råstofplan 2012 Regionsrådet Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan

Læs mere

Region Nordjylland vurdering/indstilling:

Region Nordjylland vurdering/indstilling: B 138 Vesthimmerlands Kommune Region Nordjylland har i brev dateret 18. maj 2011 indkaldt ideer og forlag vedr. anvendelse af interesse området ved Blære. Dette medfører ikke nye bemærkninger fra Vesthimmerlands

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Direktøren Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst raastoffer@rn.dk 13-12-2016

Læs mere

Trunderup, Assens Kommune

Trunderup, Assens Kommune Trunderup, Assens Kommune 1 Ansøgning om graveområde Råstofentreprenør Freiberg & Jespersen ansøger om et graveområde på ejendommen matr. 8x m.fl. Trunderup der ligger i både Assens og Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Hedensted Kommune Natur og Miljø Tjørnevej Uldum Att.: Vibeke Volmers/Aino Hvam

Hedensted Kommune Natur og Miljø Tjørnevej Uldum Att.: Vibeke Volmers/Aino Hvam Hedensted Kommune Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Att.: Vibeke Volmers/Aino Hvam Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 miljoe@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Faurskov, Assens Kommune

Faurskov, Assens Kommune Faurskov, Assens Kommune 1 Ansøgning om graveområde Kirsten og Bent Elvang, som ejer matr.nr. 5 k Faurskov, Kerte har foreslået et areal udlagt som nyt graveområde. Arealet der er 5 ha stort ligger 2 km

Læs mere

Højes Dong, Svendborg Kommune

Højes Dong, Svendborg Kommune Højes Dong, Svendborg Kommune 1 Ansøgning om graveområde Ejeren af matr.nr. 21a Gudbjerg by, Gudbjerg, Torben Birkholm, har foreslået nyt graveområde på 7 ha. Området ligger ved Bankevej 10 km nord for

Læs mere

Råstofgravning Bjerrede

Råstofgravning Bjerrede Råstofgravning Bjerrede Grundejermøde 15. januar 2014 Program 1. Velkomst og indledning 2. Råstofplan 2012-2023 3. Råstoftilladelser Sagsforløb og vilkår 4. Spørgsmål og bemærkninger 5. Afslutning Høring

Læs mere

Herning Kommune Teknik og Miljø Torvet 7400 Herning Att.: Eric Farley

Herning Kommune Teknik og Miljø Torvet 7400 Herning Att.: Eric Farley Regionshuset Viborg Regional Udvikling Herning Kommune Teknik og Miljø Torvet 7400 Herning Att.: Eric Farley Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Køstrup, Middelfart Kommune

Køstrup, Middelfart Kommune Køstrup, Middelfart Kommune 1 Ansøgning om graveområde Vagn Christensen A/S, Brenderup har foreslået nyt graveområde på 2,5 ha. Området ligger 1 km. syd for Køstrup og 4 km syd for Brenderup i Middelfart

Læs mere

Regionernes råstofplanlægning på land

Regionernes råstofplanlægning på land NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-711-00027 Ref. thhvi Den 18. december 2014 Regionernes råstofplanlægning på land Råstofplan 2016 I henhold til råstoflovens 5 påhviler det regionsrådet at udarbejde

Læs mere

Hvidbog for Slagelse Kommune

Hvidbog for Slagelse Kommune Hvidbog for Slagelse Kommune 13. december 2012 over indsigelser og bemærkninger for 2. offentlige høring af forslag til Råstofplan for Region Sjælland 2012-2023 Indhold Regionsrådets beslutning Hvidbogen

Læs mere

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15 Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Side 1 af 15 HVIDBOG til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Referat af offentligt møde om forslag til Råstofplan 2012-2023

Referat af offentligt møde om forslag til Råstofplan 2012-2023 Referat af offentligt møde om forslag til Råstofplan 2012-2023 Onsdag den 29. februar, kl. 18-20.30, i festsalen på Psykiatrien i Vordingborg, Færgegårdsvej 15, Vordingborg Mødet omhandler overvejende

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2016. Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen

HVIDBOG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2016. Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen HVIDBOG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen Marts 2016 Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Marts 2016 Læsevejledning Hvidbog Hvidbogen

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Henrik Nielsen, Nr. Hostrupvej 11, 6230 Rødekro Lorenz Nielsen, Lykkegårdsvej Rødekro

Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Henrik Nielsen, Nr. Hostrupvej 11, 6230 Rødekro Lorenz Nielsen, Lykkegårdsvej Rødekro Høringsbrev Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Dato: 19 07 2016 Journal nr.: 16/13024 Indkaldelse af ideér og forslag vedr. ansøgning

Læs mere

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune i Kommuneplan 2010-2022 Jordforurening Marts 2012 Esbjerg Kommune Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 05-03-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022,

Læs mere

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Diverse myndigheder og naboer inden for 300 m fra det ansøgte område m.fl. Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø CVR: 26 69 63 48 11. juli 2016 J. nr. 01.09.00P19-0048

Læs mere

FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2016

FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2016 FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2016 December 2015 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Hovedmål råstofplanlægningen 7 Lokale og regionale graveområder 9 Grundvandsbeskyttelse 13 Miljøbeskyttelse 15 Naturbeskyttelse

Læs mere

Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune

Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 DEBAT Regionplan 2005-2016 Tillæg 11 TILLÆG 11 Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune Januar 2006 Et vue over graveområdet i Bromme. Indledning NCC Råstoffer

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Region Midtjylland Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Indvinding af sand, grus og sten på

Læs mere

Forslag til Råstofplan 2012

Forslag til Råstofplan 2012 N DN O D $ P + & ) ( % $ /, F '. * K DI R DF H Q L I F G I H D P L L J J % E S N T O [ Q PHWHU F.LUN HJnUG O G H F K S I H G W D L E K \ H [ DE F I Y X W J *DGH K E H F E I D O I *D GH D K K P O R F ]

Læs mere

Der konkluderes følgende vedrørende baggrunden for erstatningskravet:

Der konkluderes følgende vedrørende baggrunden for erstatningskravet: Indledning Fredningsnævnet for Fyn har den 1. maj 2014, til Middelfart Kommune, fremsendt kopi af det af Faurskov Gods A/S fremsatte erstatningskrav, og bedt om eventuelle bemærkninger inden for 3 uger.

Læs mere

Tjæreborg, Esbjerg Kommune

Tjæreborg, Esbjerg Kommune Tjæreborg, Esbjerg Kommune 1 Ansøgning om graveområde Tjæreborg Sten & Grus foreslår udvidelse af graveområdet ved Tjæreborg med et areal der tidligere har været gravet, men hvor ansøger vurderer at der

Læs mere

Regionernes råstofplanlægning på land

Regionernes råstofplanlægning på land NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-711-00027 Ref. thhvi Den 26. september 2014 Regionernes råstofplanlægning på land Råstofplan 2016 I henhold til råstoflovens 5 påhviler det regionsrådet at udarbejde

Læs mere

Hvidbog. Forslag til Råstofplan 2012. Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen

Hvidbog. Forslag til Råstofplan 2012. Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen Hvidbog Forslag til Råstofplan 2012 Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen Indhold Hovedgruppe navn Redegørelse om revision af Råstofplan 2008 Debatoplæg til Råstofplan 2012 Forsyningsstruktur

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Rebild Kommunes foreløbige høringssvar i forbindelse med forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport.

Rebild Kommunes foreløbige høringssvar i forbindelse med forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport. Center Natur og Miljø Region Nordjylland Råstofgruppen Niels Bohrsvej 30 9220 Aalborg Øst Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.09.00-A00-2-14 Ref.:

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland

Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland NOTAT Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer 26. august 2014 Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland Med

Læs mere

Nedenstående skema viser resultatet af screeningen af forslaget til udvidelse af graveområdet Fruens Banke med ca. 2,2 ha mod nord.

Nedenstående skema viser resultatet af screeningen af forslaget til udvidelse af graveområdet Fruens Banke med ca. 2,2 ha mod nord. Screening Nedenstående skema viser resultatet af screeningen af forslaget til udvidelse af graveområdet Fruens Banke med ca. 2,2 ha mod nord. Fastlægger planen rammerne for fremtidige projekter, der er

Læs mere

FORSLAG RÅSTOFPLAN FOR REGION SJÆLLAND 2008 DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV

FORSLAG RÅSTOFPLAN FOR REGION SJÆLLAND 2008 DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV FORSLAG RÅSTOFPLAN FOR REGION SJÆLLAND 2008 DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDGANGSPUNKT UDFORDRINGER UDVIKLING & STRATEGI SEKTORPLAN DEN TILGÆNGELIGE REGION

Læs mere

Hvidbog for Lejre Kommune 7. november 2012

Hvidbog for Lejre Kommune 7. november 2012 Hvidbog for Lejre Kommune 7. november 2012 over indsigelser og bemærkninger for 2. offentlige høring af forslag til Råstofplan for Region Sjælland 2012-2023 Indhold Indstilling til beslutning Hvidbogen

Læs mere

Byrådet Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Region Sjælland Alléen Sorø.

Byrådet Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Region Sjælland Alléen Sorø. Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø E-mail: naturmiljo@regionsjaelland.dk UDKAST REVIDERET 1. JUNI 2016 Byrådet Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 31

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Hønsnap-Kollund, Aabenraa Kommune

Hønsnap-Kollund, Aabenraa Kommune Hønsnap-Kollund, Aabenraa Kommune 1 Ansøgning om to graveområder Aabenraa Kommune foreslår to eksisterende råstofgrave ved Hønsnap og Kollund udlagt som graveområder, idet eksisterende tilladelser påregnes

Læs mere

Høringsbrev. Ansøger: Kudsk & Dahl A/S, Vojensvej 7, 6500 Vojens Rådgiver: Enbicon Aps, Aavænget 12, Voerså, 9300 Sæby.

Høringsbrev. Ansøger: Kudsk & Dahl A/S, Vojensvej 7, 6500 Vojens Rådgiver: Enbicon Aps, Aavænget 12, Voerså, 9300 Sæby. Høringsbrev Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Dato: 22 11 2016 Journal nr.: 15/9627 Indkaldelse af idéer og forslag til udarbejdelse

Læs mere

Fovslet, Kolding Kommune

Fovslet, Kolding Kommune Fovslet, Kolding Kommune 1 Ansøgning om graveområde Ejer af matr. nr. 6a, 37 og 59 Fovslet, Ødis, Jens Leth-Petersen har fremsendt forslag til nyt graveområde på 57 ha. På ejendommen har der været gravet

Læs mere

Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen

Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen Dato: 24. november 2011 Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen Regionsrådet besluttede den 3. februar 2011, at der er behov for en revision af råstofplanen ud fra de indkomne

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

RÅSTOFPLAN 2008 FOR REGION SJÆLLAND

RÅSTOFPLAN 2008 FOR REGION SJÆLLAND RÅSTOFPLAN 2008 FOR REGION SJÆLLAND DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDGANGSPUNKT UDFORDRINGER UDVIKLING & STRATEGI SEKTORPLAN DEN TILGÆNGELIGE REGION BY OG LAND

Læs mere

Nyttiggørelse af råstofgrave til naturformål (del 2) Hvad er forudsætningerne for at der bliver efterbehandlet til naturformål?

Nyttiggørelse af råstofgrave til naturformål (del 2) Hvad er forudsætningerne for at der bliver efterbehandlet til naturformål? Nyttiggørelse af råstofgrave til naturformål (del 2) Hvad er forudsætningerne for at der bliver efterbehandlet til naturformål? Nyttiggørelse af råstofgrave til naturformål (del 2) Er der nogen der har

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke 1. Projektbeskrivelse Ansøger Thomas Nestler Høyer Anlæg DGU nr. 199.438 Placering

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF GRAVEOMRÅDER

FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF GRAVEOMRÅDER Bilag 1 til Råstofplan 2012 FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF GRAVEOMRÅDER Oversigt over forslag til ændringer af graveområder - efter 2. offentlighedsfase Forslag til Råstofplan 2012 Behandling af områder fra

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Aalsbo, Assens Kommune

Aalsbo, Assens Kommune Aalsbo, Assens Kommune 1 Ansøgning om graveområde Ejeren af matr.nr.1b Ålsbo, Rørup, Erholm Gods, har foreslået nyt graveområde på 34 ha. Området ligger ud til landevejen mellem Gelsted og motorvejen -

Læs mere

Råstofplan 2008 for Region Midtjylland

Råstofplan 2008 for Region Midtjylland Region Midtjylland Råstofplan Råstofplan 2008 (1-34-76-3-07) Råstofplan 2008 for Region Midtjylland Oversigt over indkomne bemærkninger m.v. til Forslag til Råstofgraveområde Jeksen 18. februar 2011 Regionshuset

Læs mere

Debatoplæg: Indkaldelse af idéer og forslag. Råstofplan 2012 Region Midtjylland. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Debatoplæg: Indkaldelse af idéer og forslag. Råstofplan 2012 Region Midtjylland. Region Midtjylland. Regional Udvikling : Indkaldelse af idéer og forslag Råstofplan 2012 Region Midtjylland Høringsperioden løber fra 19. januar - 23. marts 2011 Region Midtjylland Regional Udvikling Jord og Råstoffer FORORD Kom ind i debatten

Læs mere

Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen

Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen 13-09-2016 Lise Overby Nørgård Direkte: 7257 7367 Mail: lio@jammerbugt.dk Sagsnr.: 01.16.00-G00-1-16 Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen Nr. Fra Resumé Forvaltningens kommentarer. 1 Styrelsen

Læs mere

Rebild Kommunes høringssvar til forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport.

Rebild Kommunes høringssvar til forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport. Center Natur og Miljø Region Nordjylland Råstofgruppen Niels Bohrsvej 30 9220 Aalborg Øst Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.09.00-A00-2-14 Ref.:

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Smørum Golfklub Vandforsyningsboring

Læs mere

Kommuneplanlægning for nye store husdyrbrug (over 500 DE)

Kommuneplanlægning for nye store husdyrbrug (over 500 DE) Kommuneplanlægning for nye store husdyrbrug (over 500 DE) Grundlag for arbejdet vedrørende landbruget i kommunenplan 2013 Debatmøde torsdag d. 7. marts kl. 17.00 Nye store husdyrbrug Grøn Vækst-planen

Læs mere

Pay and play golfbane ved Lindum

Pay and play golfbane ved Lindum Tillæg nr. 67 til Regionplan 2000-2012 Pay and play golfbane ved Lindum Viborg Amtsråd September 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-511-02 Tillæg nr.67 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

Perbøl, Aabenraa Kommune

Perbøl, Aabenraa Kommune Perbøl, Aabenraa Kommune 1 Ansøgning om graveområde Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt om råstofgraveområde på matr.nr 4, Perbøl, Kliplev. Arealet ligger 1 km vest for firmaets eksisterende grusgrav

Læs mere

Organisering af arbejdet med miljøvurdering i Aalborg Kommune

Organisering af arbejdet med miljøvurdering i Aalborg Kommune Organisering af arbejdet med miljøvurdering i Aalborg Kommune v/lone Pedersen Teknik & Miljø Rådmand Mariann Nørgaard Ledelsessekretariat Udviklings- og adm. chef Frede Aagren Direktør Christian Bjerg

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Bilag 4: Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 425 af 18. maj 2016 Projektets karakteristika Projektbeskrivelse jf. ansøgningen Råstofindvinding af rødbrændende

Læs mere

Høringssvar i sag om skovrejsning i Mariagerfjord Kommune j.nr. SVANA

Høringssvar i sag om skovrejsning i Mariagerfjord Kommune j.nr. SVANA Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Vasevej 7 8920 Randers NV 6.1.2 Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer:

Læs mere

Rostrup, Vejle Kommune

Rostrup, Vejle Kommune Rostrup, Vejle Kommune 1 Ansøgning om graveområde Grusentreprenør Egon Bredvig, Give har fremsendt forslag til nyt graveområde ved Rostrup. Vejle Kommune foreslår at et mindre område på 26 ha indgår i

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

SVANA Sydjylland Skovridervej Gram

SVANA Sydjylland Skovridervej Gram SVANA Sydjylland Skovridervej 3 6510 Gram Delvis accept af anmeldelse om skovrejsning Dato: 25-10-2016 Billund Kommune har den 28. september 2016 modtaget en anmodning fra SVANA Sydjylland om at vurdere

Læs mere

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding KODEKS FOR GODT NABOSKAB VED RÅSTOFINDVINDING Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding Råstofindvinding løser et samfundsmæssigt behov for sand, grus, sten, kalk og ler til bl.a. byggeri og vejanlæg.

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen

HVIDBOG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen HVIDBOG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen December 2015 Læsevejledning Hvidbog Hvidbogen er opdelt i to dele. Første del omhandler bemærkninger angående redegørelsen

Læs mere

Uddybende landskabelig beskrivelse og vurdering vedr. forslaget til udvidelse af graveområde Stærhøj, Morsø Kommune.

Uddybende landskabelig beskrivelse og vurdering vedr. forslaget til udvidelse af graveområde Stærhøj, Morsø Kommune. Uddybende landskabelig beskrivelse og vurdering vedr. forslaget til udvidelse af graveområde Stærhøj, Morsø Kommune. Baggrund I forbindelse med høringen af Forslag til Råstofplan 2012 for Region Nordjylland,

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Notat om VVM-screening af eksisterende tilladelse til at fjerne strandgrus ved Thorup Strand

Notat om VVM-screening af eksisterende tilladelse til at fjerne strandgrus ved Thorup Strand Notat om VVM-screening af eksisterende tilladelse til at fjerne strandgrus ved Thorup Strand Thorupstrand er et gammelt fiskerleje, hvor bådene hales op på forstranden og de indfangede fisk klargøres i

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere