MORSØ KOMMUNEPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2001-2013 MORSØ KOMMUNEPLAN"

Transkript

1 MORSØ KOMMUNEPLAN

2 Morsø Kommuneplan er udgivet af: Morsø Kommunalbestyrelse Jernbanevej Nykøbing M. Tekst, tegninger og grafisk tilrettelæggelse: Morsø Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med Årstiderne Arkitekter A/S Vestergade Silkeborg. Fotos: Årsiderne Arkitekter A/S Vestergade Silkeborg Kort: Er gengivet med tilladelse (copyright) fra kampsax- DDO 1999 (luftfoto) og Naturgas Midt-Nord I/S (øvrige kort) Tryk: Morsø Bogtrykkeri Færøvej 2, 7900 Nykøbing Mors Oplag: 350 September 2001

3 Hovedstruktur Indholdsfortegnelse Hovedstruktur Læsevejledning... 2 Forord... 3 Politiske hovedmål... 4 Bymønster, service og trafik... 7 Beskæftigelse, uddannelse og fritid Bosætning og trafikmiljø Turisme og naturforvaltning Ressourcer og miljø Redegørelse Bilag 1 Indsatsomr. for bedring af trafikmiljøet Bilag 2 Stisystem i Nykøbing Bilag 3 Eksisterende idrætsfaciliteter Bilag 4 Udflugts-/turistmål Bilag 5 Affaldsdepoter Bilag 6 Affaldsdepoter i Nykøbing Bilag 7 Rummelighed Bilag 8 Grund- og drikkevandsinteresser Rammer for lokalplanlægning Mindretalsudtalelse Indsigelser og ændringsforslag Generelt Bjergby Erslev Flade Frøslev Karby Fredsø-Lødderup Redsted Sejerslev Sundby Tæbring Tødsø Hvidbjerg Vils Øster Assels Øster Jølby Ørding Nykøbing Boligområder Centerområder Offentlige områder Erhvervsområder Havneområde Foodpark og industriområde Sommerhusområder Landområder

4 Læsevejledning Kommuneplanen er opdelt i to dele hhv. hovedstruktur og en rammer for lokalplanlægning. Hovedstrukturen er opbygget over de hovedemner der fremgår af indholdsfortegnelsen forrige side. Under hvert emne er der løbende nævnt mål som relaterer sig til enkelte emner og hvert hovedemne bliver afsluttet med de plantiltag der forventes at blive iværksat i planperioden. En del af de temaer, der er vist på små kort i hovedstrukturen findes tillige på kortbilagene (1-4) bagerst i planen. Rammedelens opbygning er nærmere beskrevet på side 44. 2

5 Hovedstruktur Forord Morsø kommunalbestyrelse har nu vedtaget Kommuneplan endeligt. Kommuneplanen har været offentliggjort i foråret 2001 og kommunalbestyrelsen modtog ca. 15 henvendelser fra borgere, foreninger, organisationer, offentlige myndigheder m.fl. i denne periode. En af henvendelserne er kommet fra Landsbyudvalget på Mors (nu Landdistriksrådet for Morsø Kommune), der med vedtagelse af landdistriktspolitikken, har fået kompetence til at udtale sig i plansager, hvilket kommunalbestyrelsen ser som en positiv udvikling. Det er i det hele taget kommunalbestyrelsens opfattelse, at en styrkelse af øens landdistrikt vil kunne få en gavnlig indvirkning på kommunens to væsentligste problemer, nemlig et svagt faldende indbyggertal og en relativ lav husstandsindkomst. Kommunalbestyrelsen har efter udløbet af høringsperioden behandlet alle de indkomne ideer, bemærkninger og forslag og nogle af disse er indarbejdet i den endelige kommuneplan. Samtidig med offentliggørelsen af kommuneplanforslaget blev Plan for Nykøbing Mors Havn også offentliggjort. Planen er resultatet af en længere varende arbejdsproces, hvor flere, bredt sammensatte, arbejdsgrupper har været involveret. Planen for havnen har været et af de emner, der har optaget flest borgere og nogle af de kommentarer, som er indkommet i høringsperioden har drejet sig om planen. Kommunalbestyrelsen har taget bemærkningerne til efterretning, men har valgt at fastholde rammerne for lokalplanlægning for havneområdet. Kommunalbestyrelsen vil i forbindelse med lokalplanlægningen af området indkalde til borgermøde, hvor der bliver mulighed for at komme med konstruktive idéer og forslag. Kommunalbestyrelsen mener at der med den endelige vedtagelse af Kommuneplan er skabt et godt og relevant grundlag for de kommende års udvikling i Morsø kommune. Egon Pleidrup Poulsen Borgmester 3

6 Politiske hovedmål Vilkårene for den kommunale udvikling og planlægning Morsø kommune rummer med sin beliggenhed som ø i Limfjorden store naturværdier og storslåede landskaber. Denne særlige landskabelige beliggenhed og de mange udflugtsmål er med til at sætte kommunen på Danmarkskortet. De fleste ved hvor Mors ligger! Det giver et særdeles godt fundament for markedsføringen af kommunen i forhold til erhvervsliv, potentielle tilflyttere samt besøgende og turister m.fl. Hermed har Morsø Kommune et forspring i forhold til mange andre mindre og mellemstore kommuner i Danmark. somheder i forhold til den offentlige sektor. Kommunens gode bonitet har gennem tiderne skabt mulighed for mange veldrevne landbrug og følgeindustrier (foderstofforretninger, maskinhandlere, smede- og maskinværksteder, slagterier og mejerier). Landbrugssektoren står sammen med muslingeindustrien stadig stærkt i kommunen og de senere års udvikling/opbygning af en Food Park ved Rute 26 har understøttet denne del af kommunens erhvervsliv. Endvidere rummer kommunen mange fremstillingsvirksomheder; - især inden for møbel- og træbranchen. Den forholdsvis store andel af private arbejdspladser i kommunen giver afhængig af indtjeningsvilkårene mulighed for en fornuftig og sund kommunal økonomi. Morsø Kommune har oplagte muligheder for udvikling af turisterhvervet, da kommunen indeholder attraktive turmål; som f.eks. Jesperhus Blomsterpark samt mange værdifulde landskabs-, by- og kulturmiljøer. Kommunens beliggenhed i regionen. Kommunens vejforbindelser til den øvrige landsdel er særdeles gode med rute 26 Århus Hanstholm og broforbindelserne over Sallingsund og Vilsund. Denne overordnede vej binder amtets største byer Viborg, Skive, Nykøbing og Thisted sammen. Herudover giver færgerne ved Nees Sund og Feggesund gode forbindelser til Sydthy og til Hanherred. Færgerne er samtidig med til at fastholde oplevelsen af kommunen som ø og at understrege kystlandskabet og kommunens særlige placering i Limfjorden. De seneste års byomdannelser og byforbedringer i Nykøbing er sket i respekt for købstadsmiljøet og har givet nye muligheder for såvel erhvervslivet som kulturen i byen. Med indretningen af hovedbiblioteket og et støberimuseum i det gamle jernstøberi er der skabt en spændende ny kultursøjle i kommunen. Samtidig har byfornyelsesindsatsen været med til at højne standarden i visse af Nykøbings boligområder. I Fiskerbyen og i gågaden er der, i forbindelse med renovering af forsyningsledninger m.v., sket udskiftning af belægningerne. Nykøbing har desuden gode muligheder for i de kommende år at skabe flere attraktive bolig- og erhvervsmiljøer gennem planlægning for Juelsgårds jorder og havneområdet. Der er i kommunen en lang tradition for et rigt og demokratisk forenings- og organisationsliv. Dette har været og er stadig en del af grundlaget for en række værdifulde lokale tiltag og aktiviteter; - såvel erhvervsmæssigt som på skole-, idræts- og kulturområdet. Hermed er der skabt en række meget benyttede idrætsanlæg og kulturhuse (forsamlingshuse m.v.) i kommunens byer. Det er samtidig med til at gøre kommunens lokalområder til levende og aktive bo- og væresteder. Erhvervsstrukturen er i forhold til det øvrige land præget af forholdsvis mange arbejdspladser i de private erhvervsvirk- Nye byggemuligheder på jernstøberies tidligere grund. 4

7 Hovedstruktur Politiske hovedmål Udfordringer og muligheder Den overordnede og statslige planlægning medfører i disse år en stigende centralisering på flere områder. Udpegning af overordnede landsdelscentre og de offentlige investeringer i uddannelses- og sundhedsinstitutioner og infrastruktur m.v. i de større landsdels- og kommunecentre medfører, at Morsø Kommune må satse på andet og mere end udvikling og etablering af overordnede offentlige institutioner og funktioner. Det stiller krav om at det private erhvervsliv fortsat gives høj prioritet og at eksisterende erhvervsvirksomheder gives stor bevågenhed og serviceres som grundlag for at nye virksomheder og arbejdspladser kan opstå ud af det eksisterende erhvervsmiljø. Borgernes og erhvervslivets forventninger til kommunal service er under udvikling i disse år. Det forventes, at kommunen kan indgå aktivt i et samarbejde omkring udvikling af nye og endnu mere effektive måder at løse opgaverne på. Det gælder ikke mindst på miljøområdet, hvor strukturudvikling og nye produktions- og driftsformer i landbrug, fiskeri og industri stiller krav om et større samarbejde om løbende miljøforbedringer, hvis kommunens store naturværdier skal bevares. Kommunen bør fortsat være et attraktivt og sundt sted at bo og arbejde som alternativ til storbymiljøer med trafikgener, forureningsproblemer og øget sundhedsrisiko. En bæredygtig udvikling Agenda 21 arbejdet Lokal Agenda 21 stammer fra FN s konference om miljø og udvikling. På konferencen forpligter 180 lande hinanden på at arbejde målrettet mod en bæredygtig udvikling. Bæredygtig udvikling for miljøet, for sundheden og for økonomien. I Danmark er landets kommuner blevet udvalgt til at være den instans, der skal omsætte ordene til handling. Senest i løbet af 2002/2003 skal alle kommuner udarbejde en såkaldt Agenda 21-plan. Planen skal forstås som en dagsorden for en bæredygtig fremtid. En dagsordenen skal udarbejdes i et samarbejde mellem kommunen og kommunens borgere, erhvervs- og foreningsliv, skoler og institutioner. Projekter under dagsordenen skal bygge på 5 perspektiver. Projekterne skal: - indeholde langsigtede perspektiver, - bygge på lokale kredsløb, - have et globalt perspektiv. - søge helhedsløsninger og - formuleres og udføres i samarbejde på tværs af traditionelle skel. Morsø kommune har i en årrække samarbejdet med andre kommuner i regionen på forskellige områder. Der har således været samarbejde og erfaringsudveksling med Sydthy, Thisted og Sallingsund kommuner om tekniske og sociale forhold og med Spøttrup, Sallingsund og Sundsøre kommuner vedrørende selskabsskat. Hovedmål Mors skal være et aktivt, sundt og godt sted at bo, arbejde og besøge. Natur og miljø skal være de bærende elementer i den kommunale planlægning. Det private erhvervsliv er og skal fortsat være grundstammen i beskæftigelsen i kommunen. Kommunen vil samarbejde med andre kommuner i regionen om konkrete opgaver og udviklingstiltag. Morsø kommunes genbrugsstation, Nørrebro. Igennem den seneste planperiode er der på forskellige fronter gjort tiltag til forbedring af miljøet og fremme af en bæredygtig udvikling. Der er i samarbejde med borgere og erhvervsliv arbejdet på at skabe en miljørigtig affaldshåndtering og miljørigtige drifts- og produktionsformer i industrien. Kommunen har endvidere været meget aktiv i arbejdet med planlægning for opstilling af vindmøller, således at der er sket en stor omlægning til ikke forurenende energi. 5

8 Politiske hovedmål I forbindelse med kommunale byggerier er der opstillet krav om, at byggerierne så vidt muligt opføres på grundlag af miljørigtige principper og der er opstillet en byøkologisk tjekliste til brug for bygherrer og rådgivere ved opførelse af byggeri. Samtidig søges energiforbruget i kommunale bygninger igennem forskellige foranstaltninger nedbragt. I den forløbne planperiode har der været sat fokus på landdistrikternes fremtid. Et landsbyudvalg sammensat af borgere fra de forskellige lokalområder har arbejdet med opstilling af målsætninger for landdistrikterne og forslag til indsatsområder med henblik på en bæredygtig udvikling i landdistrikterne. Endelig har Morsø kommune igangsat udarbejdelse af en miljøhandlingsplan og indført en grøn indkøbspolitik. I de kommende år vil især beskyttelse af drikkevandet og forbedring af vandkvaliteten i kommunens åløb og i Limfjorden få høj prioritet. Den igangsatte affaldsplanlægning vil blive færdiggjort gennem inddragelse af kommunens borgere. Tiltag: Det er kommunalbestyrelsens mål, at arbejdet med indførelse af miljørigtige løsninger skal forstærkes i den kommende planperiode. Især på følgende områder er der behov for at sætte ind: Vandkvaliteten i kommunens vandløb skal højnes gennem en forbedret spildevandsrensning; især i landdistrikterne. Kommunens drikkevandsmagasiner skal beskyttes bl.a. gennem skovrejsning og fastlæggelse af ikke risikobetonede anvendelser i beskyttelsesområderne. I takt med overgang til vandværksvand vil kommunen gennemgå og sikre lukning af private ubenyttede brønde. Der skal skabes et bedre overblik over og en større bevidsthed omkring kommunens bevaringsværdige by-, bygnings- og kulturmiljøer. Eksisterende byer og bygninger skal vedligeholdes og forbedres løbende for at begrænse forbruget af ny jord til byformål og for at højne brugen og kvaliteten af allerede foretagne investeringer. Trafikmiljøet på en række hårdt belastede vejstrækninger skal forbedres for at opnå større sikkerhed, nedbringe forureningen og forbedre en række boligmiljøer. Eksisterende naturområder skal gennem planlægningen søges fastholdt og respekteret og der skal de steder, hvor det er foreneligt med produktionshensyn, søges etableret nye naturområder; - f.eks. gennem skovrejsning. Det igangsatte arbejde i kommunens forvaltninger med Servicedeklarationer for bl.a. miljøindsats og bæredygtig udvikling skal fastholdes og udvikles. Lokalcenter Øster Assels. 6

9 Hovedstruktur Bymønster, service og trafik Kommunens byer Kommunecentret Nykøbing Nykøbing indgår i Viborg Amts regionale bymønster som et kommunecenter med overordnede servicefunktioner. I- følge regionplanen skal servicefunktioner af regional betydning normalt lokaliseres i Nykøbing og byen skal have en central placering i den regionale kollektive trafik. I forhold til amtets øvrige kommunecentre har Nykøbing en særlig rolle idet byen har et stærkt afgrænset opland og har sin særlige servicemæssige og erhvervsmæssige sammensætning/karakter. Byen har en unik landskabelig placering ved Limfjorden og med en tæt tilknytning mellem de enkelte bydele og Limfjordslandskabet. Byens købstadsmiljø er forholdsvis velbevaret med en klart afgrænset bykerne i nær forbindelse med havnen. Nykøbing har i forhold til de øvrige kommunecentre en relativ stor andel af private arbejdspladser/virksomheder i forhold til offentlige arbejdspladser/virksomheder, hvilket bl.a. giver sig udslag i en række større og nye erhvervs-områder med gode vej- og miljøforhold. Samtidig har byen et bredt og veludviklet handelsliv, der har været i stand til at fastholde en relativ høj omsætning pr. indbygger. Endelig rummer Nykøbing et rigt idrætsliv med en række gode idrætsfaciliteter, der i kombination med det stigende antal lokale kulturelle tiltag er med til at fastholde byen som et attraktivt bo- og arbejdssted. Mål: Kommunalbestyrelsen har på den baggrund opstillet følgende langsigtede mål for Nykøbings udvikling som centerby: Byens høje andel af private arbejdspladser ønskes fastholdt gennem en erhvervsvenlig politik der først og fremmest tager udgangspunkt i de eksisterende virksomheder og deres udviklingsmuligheder. Der gives høj prioritet til udarbejdelse af planer og myndighedsbehandling i forhold til virksomheders lokalisering, udvidelser, miljøgodkendelser m.v. De eksisterende uddannelsestilbud skal søges fastholdt bl.a. gennem etablering af gode fritidstilbud for unge og gennem støtte til uddannelsesinitiativer / -udviklingstiltag. Byens købstads- og kulturmiljøer skal bevares og rafineres bl.a. med henblik på at fastholde og styrke detailhandelen og at øge antallet af besøgende og turister. Havneområdet skal udvikles og nydefineres med henblik på at skabe et enestående bymiljø i tæt kontakt med Limfjorden og for at skabe øgede tilbud (overnatning, bespisning, kultur, oplevelse og ophold) for turister og besøgende samt for lokale beboere. Mulighederne for styrkelse af IT udviklingen såvel erhvervsmæssigt som uddannelsesmæssigt skal undersøges og dyrkes i et fællesskab mellem de eksisterende erhvervsvirksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommunen. Den kollektive trafik til Nykøbing fra kommunens lokalområder skal fortsat have høj prioritet og om muligt udbygges for bl.a. at styrke de eksisterende uddannelser og erhvervsvirksomheder samt detailhandelen. Rutebilstationen skal i den forbindelse ombygges og gøres tidssvarende med en attraktiv udformning og beliggenhed. Plan for etablering af ferie- og turistbebyggelse ved Nykøbing Havn. 7

10 Bymønster, service og trafik Lokalcentrene Kommunens syv lokalcentre, der er fordelt geografisk over hele kommunen, fastholdes, med henblik på at skabe støttepunkter for servicetilbuddene i kommunens lokalområder. Lokalcentrene er som kortet side 9 viser: Sejerslev, Sundby, Ø. Jølby, Frøslev, Vils, Hvidbjerg og Ø. Assels. De rummer som udgangspunkt følgende funktioner: Mål: Gennem kommunens sektorplanlægning og fysiske planlægning vil lokalcentrene blive søgt understøttet med henblik på at opretholde de ovennævnte servicefunktioner. Alle lokalcentre vil skal være i byzone og der vil i hele planperioden blive sikret arealreserver i byzone til såvel bolig- som erhvervsbyggeri. Grundskole (Kommuneskole eller friskole med 1-6./ 7. årgang) Ældre-/plejecenter med tilhørende ældreboliger eller selvstændige ældreboliger Dagligvareforsyning Offentlig service i form af biblioteksfilial/bogbus, børneinstitution, postekspedition, idrætsanlæg samt kirke Private servicefunktioner i form af forsamlingslokale, pengeinstitut, læge og håndkøbsudsalg Kommunalbestyrelsen ønsker at lokalcentrene skal være trygge og velfungerende byer. Der tages lokalt mange gode initiativer som bidrager til en positiv udvikling for byerne. Det er vigtigt at disse initiativer påskønnes og fortsættes. Kommunalbestyrelsen vil gennem lokalplanlægning og byggemodning sikre at der løbende kan tilbydes arealer til bolig- og erhvervsbyggeri i lokalcentrene. Endvidere vil kommunen gennem sin planlægning og myndighedsbehandling søge at understøtte lokalcentrenes serviceinstitutioner/ - funktioner. Der henvises i øvrigt til bilag 7 side 37, hvor de eksisterende og fremtidige arealer, der er udlagt til bolig- og erhvervsformål er opgjort. Solbjerg Tæbring Rakkeby Karby Hvidbjerg Sundby Dragstrup Ovtrup Redsted Tissinghuse Mollerup Vils Ø. Assels Bjergby Øster Jølby Erslev Frøslev Elsø Tødsø Lødderup Fredsø Ørding Sillerslev Sønderby Sejerslev Flade Sdr. Dråby Vodstrup Hesselbjerg Ejerslev Nykøbing Missionshus i Øster Assels. Kommunens bymønster består af et kommunecenter, syv lokalcentre og en række landsbyer. Sdr. Dråby og Tissinghuse er udpeget som bevaringsværdige landsbyer. 8

11 Hovedstruktur Bymønster, service og trafik Landsbyer og landdistriktet Ud over lokalcentrene er der i kommunen en lang række landsbyer med forskellig grad af butikker og offentlig service. Landsbyerne spiller derfor sammen med lokalcentrene en væsentlig rolle i den daglige betjening af nærområderne med butiksservice og offentlig service. Alle landsbyerne er beliggende i landzone undtagen Erslev og Rested, der er i byzone. I henhold til regionplanen for Viborg Amt kan der ikke ske en egentlig byudvikling i landsbyerne, og der vil derfor ikke i planperioden ske inddragelse af arealer i byzone i landsbyerne. De fleste af landsbyerne, som er vist på kortet side 8, er i kommuneplanen entydig afgrænset mod det åbne land og kommunalbestyrelsen har overtaget kompetencen til at give tilladelse til byggeri. Der findes godkendte lokalplaner for en del af byerne. Mål: Med kommuneplanen lægges der op til et begrænset nybyggeri af boliger i landsbyerne og landdistriktet, idet kommunalbestyrelsen først og fremmest ønsker at overflødiggjorte stuehuse og tomme boliger istandsættes og udnyttes. Der kan dog i særlige tilfælde, hvor forholdene taler for det, gives tilladelse til mindre huludfyldninger i respekt for den enkelte landsbys særlige karakter. I landsbyerne kan der endvidere placeres og udvides mindre virksomheder, der har tilknytning til landbruget eller andet byggeri til lokale erhverv som håndværksvirksomheder og dagligvarebutikker. Etablering af nye større virksomheder bør efter kommunalbestyrelsens opfattelse ske i de udlagte erhvervsområder i byzone i Nykøbing, i Food Parken eller i lokalcentrene. Kun i ganske særlige tilfælde, hvor forholdene taler for det, kan der forventes tilladelser til større erhvervsbyggeri i landsbyerne, og i så fald skal der foreligge en lokalplan for det planlagte byggeri. Landsbyerne Sønder Dråby og Tissinghuse er udpeget som bevaringsværdige. Ved tilladelser til byggeri i disse byer skal der tages særlige hensyn til den oprindelige bebyggelsesstruktur og bebyggelsens udseende. Landdistriktspolitik: Kommunalbestyrelsen har vedtaget et forslag til Landdistrikspolitik for Morsø Kommune og i den forbindelse er Landdistriksrådet for Morsø Kommune dannet. Landdistriksrådet skal fungere som bindeled mellem kommunen og de 22 borger- eller beboerforeninger det repræsenterer. Landdistriksrådet er ikke tillagt egentlig beslutningskompetence, men alene høringsret. Landdistriksrådets formål er bl.a. at deltage i arbejdet med at gennemføre kommunens landdistrikspolitik. Nogle af indsatsområderne jf. landdistrikspolitikken er: Bosætning: Kommunalbestyrelsen prioriterer øget bosætning i landdistriktet højt. Service: Pasningsgarantien fastholdes med varierede tilbud af børnehaver, puljepasningsordninger og dagpleje. De eksisterende skoler udenfor Nykøbing søges opretholdt. Øens 8 friskoler ( alle i landsbyerne) er et væsentligt uddannelses- og kulturtilbud og kommunen vil derfor søge at udbygge samarbejdet med friskolerne. Plejecentre og de tilknyttede ældreboliger og dagcentre er placeret i landsbyerne jf. kommuneplanen. Kultur: De kulturelle aktiviteter styrkes for at fremme trivslen i landdistriktet. Folkeoplysning og idræt: De eksisterende sports- og fritidsfaciliteter bevares og vedligeholdes. Erhverv og handel: Kommunalbestyrelsen vil sikre, at der såvel i landsbyerne som i det åbne land er de bedst mulige vilkår for erhverv. Trafik: Der forudsættes opretholdt en dækkende betjening med kollektiv trafik af samtlige landsbyer. Miljø og natur: Amt og kommune vejleder nuværende og kommende virksomheder i landdistriktet i miljøforanstaltninger, så den friske luft og roen på landet beskyttes bedst muligt. Tilgængeligheden til naturen/det åbne land søges forbedret i et tæt samarbejde med landbrugets organisationer og landdistiktsrådet. Turisme: En bæredygtig turisme søges udbygget i landdistriktet f.eks. ved etablering af støttepunkter langs kysten, ved kystnære stisystemer og ved oplysning og markedsføring af øens kultur- minder og miljøer. 9

12 Bymønster, service og trafik Byernes offentlige service Børnepasning: Ved kommuneplanens udarbejdelse rummer kommunen 3 selvejende institutioner med i alt 214 fuldtidspladser, 6 kommunale institutioner med i alt 304 fuldtidspladser samt 5 landsbybørnehaver med i alt 110 fuldtidspladser. Herudover er der indskrevet ca. 445 børn i den kommunale dagpleje og ca. 236 børn i private puljepasningsordninger. Morsø Kommune indførte den 1. august 1997 pasningsgaranti. Inden for de seneste 4 år er der taget tre nye børnehaver i brug med plads til i alt 150 børn. I planperioden er der alene planlagt etablering af en børnehave med op til 60 pladser i Tødsø. I forbindelse med de gennemførte skolenedlæggelser i Sundby og Lødderup er 45 landsbybørnehavepladser blevet berørt. Disse pladser er blevet erstattet af puljepasningsordninger (fribørnehaver). Udviklingen på området følges nøje med henblik på at kunne fastholde de relevante pasningstilbud i kommunens nærområder. Skoler: Efter nedlæggelse af Sundby, Tødsø og Lødderup Skoler i 2000 er der nu 8 kommunale folkeskoler. 4 af disse skoler er overbygningsskoler (Børnehaveklasse 9. klasse) mens de øvrige skoler har undervisning fra børnehaveklasse til 6. klasse. Herudover findes 8 friskoler i kommunen. Alle lokalcentre rummer skole enten i form af en kommunal skole eller en friskole. Med den seneste tilpasning på skoleområdet forventes ikke yderligere ændringer af skolestrukturen i den kommende planperiode. Antallet af skolepligtige børn forventes i den kommende fireårs periode at stige. Undervisningen af disse børn vil kunne ske med den nu fastlagte skolestruktur. Friskole Grundskole Overbygning Overbygningsdistrikt Grundskoledistrikt Karby Hvidbjerg Sundby Skallerup Ø. Jølby Ø. Assels Frøslev Vejerslev Ørding Bjergby Tødsø Sejerslev Nykøbing Nord Nykøbing Syd Lødderup Kommunale skoler og skoledistrikter samt friskoler. Nordmorsskolen Ældrepleje: På baggrund af den forventede udvikling i antallet af personer over 67 år i kommunens forskellige områder og de nutidige krav til bo- og arbejdsmiljø har kommunalbestyrelsen i fastlagt en samlet plan for eksisterende plejehjems ombygninger / udvidelser eller nedlæggelser. Samtidig er der i planen fastlagt omfang og placering af nye og tidssvarende plejeboliger og ældreboliger i kommunens tre hoveddistrikter: Nordmors, Østmors og Sydmors. Planen der vil blive realiseret inden for de kommende seks år indeholder følgende: 10

13 Hovedstruktur Bymønster, service og trafik Eks. plejehjem Eks. ældreboliger Beskyttede boliger Kollektive boliger Sejerslev Flade Sdr. Dråby Solbjerg Ansgarparken Erslev Tæbring Frøslev Strandgården Skovparken Fjordglimt Johan Riis' Minde Rotary Fredsø Hvidbjerg Redsted Vejerslev Ørding Ø. Assels Kort over placering af eksisterende plejecentre samt plejeboliger og ældreboliger mv. 11

14 Bymønster, service og trafik Nordmors: Ansgarhjemmet i Øster Jølby uændret med 24 plejeboliger. Solbjerg Plejehjem ombygges til ialt 24 ældreboliger, med dagcenterfunktion. Sejerslev Plejehjem ændres/ombygges til plejecenter med ialt 24 boliger (18 nye og 6 eksisterende) i Sejerslev. Erslev Plejehjem nedlægges som plejehjem og vil blive søgt anvendt til andet formål. Planen vil medføre et samlet antal plejeboliger på 48 og et samlet antal ældreboliger på 58 på Nordmors. Østmors: Strandgården i Nykøbing nedlægges som plejehjem. Der etableres 2 nye plejecentre, med tilsammen 120 plejeboliger i Nykøbing. På støberigrunden opføres et af de to nye plejecentre med 64 plejeboliger. Planen vil medføre et samlet antal plejeboliger på 146 og et samlet antal ældreboliger på 117 på Østmors. Sydmors: Vejerslev Plejehjem har efter ombygning i alt 28 plejeboliger. Plejehjemmet er i udbygget med 12 nye pladser for demente og desuden vil der i løbet af 2000 blive tilført yderligere 8+8 plejeboliger. Hvidbjerg Plejehjem ændres/ombygges til nyt plejecenter i Hvidbjerg med i alt 24 plejeboliger (18 nye og 6 eksisterende). Ørding Plejehjem nedlægges som plejehjem og vil blive søgt anvendt til andet formål. I henhold til Planlovens bestemmelser og amtets planlægning er i kommuneplanen foretaget en afgrænsning af butiks-områder i Nykøbing samt i kommunens syv lokalcentre. Fremtidige butikker skal placeres i disse områder og butikkernes bruttoetageareal må ikke overstige m² for dagligvarebutikker og m² for udvalgsvarebutikker. Særligt pladskrævende varegrupper, som f.eks. byggemarkeder og bilforretninger kan imidlertid placeres uden for de afgrænsede butiksområder, men i særlig udlagte områder vest for Nykøbing ved Limfjordsvej/næssundvej og nord for byen ved Nørrebro og Limfjordsvej. (Se under rammer for lokalplanlægning side 40). Morsø Kommune rummer i alt m² butiksetageareal, hvoraf de m² er beliggende i Nykøbing. Inden for de afgrænsede butiksområder i Nykøbing og lokalcentrene er der mulighed for et nybyggeri på ca m² butiksareal. Inden for de udpegede områder til særlig pladskrævende varegrupper er der mulighed for et nybyggeri på m². Den nøjagtige afgrænsning af butiksområderne fremgår af rammerne for lokalplanlægning for Nykøbing og lokalcentrene. Eksisterende butikker, som ligger uden for de udlagte butiksområder kan fortsat udnyttes til butiksformål. Disse butikker kan udvides, hvis udvidelsen i sig selv ikke er lokalplanpligtig og ikke strider mod principperne i regionplanen og lovgivningen i øvrigt. Endvidere kan der uden for butiksområderne etableres butikker på op til 500 m², når de betjener en bydel, en landsby eller et sommerhusområde og der kan i tilknytning til produktionsvirksomheder etableres butikker til salg af egne produkter. Planen vil medføre et samlet antal plejeboliger på 52 og et samlet antal ældreboliger på 58 på Sydmors. Butiksforsyning De seneste års koncentration af butikker i større butikscentre; ofte i udkanten af de større byer, har truet de mindre butikker i en række af de mindre og mellemstore byer. Det gælder også for en række af Morsø Kommunes lokalcentre og landsbyer, hvor der igennem de senere år er lukket en række butikker bl.a. i forbindelse med generationsskifteproblemer m.v. Folketinget har vedtaget en ændring af Planloven i et forsøg på at vende denne udvikling. Amtet har som følge heraf igangsat en planlægning for amtets butiksforsyning. Detailhandelsplanlægningen har til hensigt at understøtte det eksisterende bymønster og at sikre et fortsat butiksudbud i kommunens nærområder (lokalcentre). Detailhandel i Sdr. Dråby.. 12

15 Hovedstruktur Bymønster, service og trafik Vej- og trafiksystem Kommunens hovedforbindelse til de øvrige dele af amtet er Rute 26 (Århus - Hanstholm). Denne vej giver direkte adgang til Nykøbing, erhvervsområdet ved Food Parken, Øster Jølby og Sundby. De øvrige overordnede veje (Rute 545 Nykøbing Hurup, rute 581 Nykøbing Fjerritslev, Nordmorsvej, Vestmorsvej og Asselsvej) forbinder kommunens lokalcentre med hinanden og med Nykøbing. I 1990 vedtog Folketinget en projekteringslov for udbygning af rute 26 til motortrafikvej fra Århus til Hanstholm. Vejdirektoratet og Viborg Amt arbejder på denne baggrund med en trinvis udbygning af vejen. Kommunalbestyrelsen har endvidere overfor de overordnede vejmyndigheder peget på behovet for en udbygning af Rute 34 med henblik på at forbedre vejforbindelserne til det kommende motorvejsnet i Midtjylland. Endelig betjenes landsbyerne og landdistriktet af 557 km kommunale veje. Den kollektive trafikbetjening er opretholdt med 10 busruter og taxiservice. Der er således god tilgængelighed for samtlige områder i kommunen til offentlig og privat service i landsbyerne og lokalcentrene. I planperioden forventes ikke udbygning af det kommunale vejnet, men alene nødvendige vedligeholdelses- og renoveringsarbejder. Derimod vil kommunalbestyrelsen i forbindelse med konkret byudvikling og byomdannelse i de enkelte byer undersøge mulighederne for at forbedre og udbygge stisystem til landsbyernes og lokalcentrenes servicefunktioner samt til udflugtsmål og visse kystområder m.v. (Se bilag 2, side 32, vedrørende kommunens stisystem). Der er ikke planer om nye veje eller udvidelser af de øvrige eksisterende overordnede veje. Sejerslev Karby Hvidbjerg Vestmorsvej Sundby RUTE 545 Kommunens overordnede vejsystem. Nordmorsvej Ø. Jølby RUTE 26 Frøslev Asselsvej Vils RUTE 581 Redsted Ørding Ø. Assels Sdr. Dråby Tødsø Nykøbing Tiltag: I Nykøbing og lokalcentrene udskilles områder til offentlige formål og erhvervsformål som selvstændige rammeområder. Der foretages afgrænsning af centerområder i Nykøbing og lokalcentrene til placering af butikker i henhold til Viborg Amts detailhandelsplanlægning. Der udlægges areal og udarbejdes lokalplaner for placering af 2 nye plejecentre i Nykøbing, et nyt plejecenter i Hvidbjerg og plejeboliger ved Ansgarparken i Øster Jølby. I forbindelse med gennemførelse af lokalplaner vil mulighederne for etablering af stier til servicefunktioner, udflugtsmål og visse kystområder blive undersøgt og indgå i planlægningen. I planperioden vil den igangsatte stiplanlægning blive videreført og færdiggjort. 13

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Velkommen til informationsmøde Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti. Provstiudvalget Landsforeningen af Menighedsråd

Velkommen til informationsmøde Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti. Provstiudvalget Landsforeningen af Menighedsråd Velkommen til informationsmøde Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Provstiudvalget Landsforeningen af Menighedsråd 1 Program Formål og metode Baggrund Lidt om provstiet Erfaringer

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Udbygningsplan for fritidsfaciliteter i Morsø Kommune. 2006-2010

Udbygningsplan for fritidsfaciliteter i Morsø Kommune. 2006-2010 Udbygningsplan for fritidsfaciliteter i Morsø Kommune. 2006-2010 Indledning Morsø Kommunalbestyrelsen godkendte d. 11. juni 2001 et forslag til udbygningsplan for fritidsfaciliteter i Morsø kommune for

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer):

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer): Notat Morsø Kommune INPUT TIL UDVIKLING AF FERIE- OG FRILUFTSLIV Oplevelsespotentialer på Mors NIRAS Konsulenterne A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Telefon 9630 6575 Fax 9630 6578

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE Rummelighed Med denne kommuneplan er der en fremtidig rummelighed til nye boligområder i Slagelse by på 1500 boliger. Tidselbjerget i nordbyen er det største samlede

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune.

Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune, Planafdelingen 21. marts 2007, Ejvind Bak Oplæg til emner og indhold i Syddjurs Planstrategi 2007 - på et sundt og bæredygtigt grundlag Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Teknisk Service Klostermarken 12. 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 Telefon 8728 1100 Email tekniskservice@morsoe.dk Email mail@orbicon.

Teknisk Service Klostermarken 12. 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 Telefon 8728 1100 Email tekniskservice@morsoe.dk Email mail@orbicon. Kunde Rådgiver Morsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Service Klostermarken 12 Jernbanevej 7 8800 Viborg 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 Telefon 8728 1100 Email tekniskservice@morsoe.dk Email mail@orbicon.dk

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Centerstruktur Centerstruktur Detailhandelsplanlægningen baserer sig i forslag til Kommuneplan 2009 på indholdet i detailhandelstillæg nr. 89

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

Idékatalog til øget samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Idékatalog til øget samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Idékatalog til øget samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Landsforeningen af Menighedsråd Damvej 17-19 8471 Sabro tlf. 8732 2133 Udarbejdet af Vivi Rolskov Jensen og Lisa Junge Jensen Proceskonsulenter

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg 1 Provstiudvalgsmøde tirsdag, den 21. august 2012 kl. 9.00 Pkt. Sag Beslutning Beslutningssager 1. Godkendelse af referat fra 19/6-12. Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden.

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 14. Rammer, set fra sydøst. set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 93 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde Rekreation /fritidsformål Sommerhusområde

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Att: Erik Schjeldal

Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Att: Erik Schjeldal Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Att: Erik Schjeldal Dato: 09-08-2013 J.nr.: 2013313 Bemærkning til debatoplæg vedrørende Detailhandel i Rønne (med fokus på etablering

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Strategisk tilpasning i Landsbyen De 7 sogne på Mors

Strategisk tilpasning i Landsbyen De 7 sogne på Mors i Landsbyen De 7 sogne på Mors Ansøgning til Pulje til fornyelsen af bymidter, handelsgader og mindre byer inden for temaet Mindre byer, der skrumper. Morsø Kommune af mindre byer i Landsbyen De 7 Sogne

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025, for to områder til centerformål i Søndervig

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025, for to områder til centerformål i Søndervig Revideret forslag til Tillæg nr. 34 til, for to områder til centerformål i Søndervig Ringkøbing-Skjern Kommune 12. maj 2014 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forudgående offentlig høring... 3 Redegørelse...

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere