Teknisk Service Klostermarken Nykøbing Mors Telefon Telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk Service Klostermarken 12. 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 Telefon 8728 1100 Email tekniskservice@morsoe.dk Email mail@orbicon."

Transkript

1 Kunde Rådgiver Morsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Service Klostermarken 12 Jernbanevej Viborg 7900 Nykøbing Mors Telefon Telefon Kontakt Jim Friis Sag nr Projektleder Peter Poulsen Kvalitetssikring Trine Schultz Revision nr. 0 Udgivet

2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 4 2 Planlægningsgrundlaget Kommuneplan Miljøvurdering 7 3 Spildevandsanlæg Rensning af spildevandet 9 4 Vandmiljøet Vandrammedirektivet (Miljømålsloven) Idéfase mulighed for indflydelse Kommunale handleplaner Regnbetingede udløb 11 5 Spildevandsbortskaffelse i det åbne land Ejendomme der skal tilsluttes offentlig kloak Ejendomme med påbud om forbedret rensning 15 6 Ny funktionspraksis for dimensionering Regler for nye kloakker Regler for eksisterende kloakker Håndregning 18 7 Økonomi og tidsplan 19 Orbicon A/S: Sag nr

3 Bilagsfortegnelse Tekst- og skemabilag: Nr. Skematype 1 Skemaforklaring 2 Oplande 3 Udløb 4 Renseanlæg Kortbilag: Nr. Beskrivelse Nr. Beskrivelse 0 Oversigtskort 24 Rakkerby 1 Alsted og Skarum 25 Redsted 2 Bjergby 26 Sallingsund 3 Bjørndrup og Vodstrup 27 Sdr. Dråby 4 Blidstrup og Emb 28 Sejerslev 5 Centrum 29 Sillerslev og Sillerslev Havn 6 Dragstrup 30 Sillerslev sommerhusområde 7 Ejerslev 31 Sindbjerg Muslingeskalsdepot 8 Ejerslev Lyng 32 Skibdal 9 Elsø 33 Solbjerg 10 Erslev 34 Sundby og Solbjerg Hede 11 Erslev Industriområde 35 Syd Tødsø 12 Flade 36 Thorup - Skallerup 13 Fredsø - Lødderup 37 Tæbring 14 Frøslev 38 Tødsø 15 Hesselbjerg 39 Tøving - Korsvej 16 Hulhøjen 40 Vejerslev 17 Hvidbjerg 41 Vester Assels 18 Jesperhus 42 Vester Jølby 19 Karby og Torp 43 Vils 20 Ljørslev 44 Ørding 21 Mollerup 45 Øster Assels 22 Nykøbing 46 Øster Jølby 23 Ovtrup og Fjallerslev 47 Polygon - Nord Mors Orbicon A/S: Sag nr

4 1 Forord Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan for Morsø Kommune omhandler flere forhold, hvoraf de væsentligste er beskrevet efterfølgende: Indførelse af ny funktionspraksis for dimensionering af kloakker. Indarbejdelse af lokalplaner siden vedtagelse af spildevandsplanen. Opdatering af tidsplan for forbedret rensning i det åbne land. Udpegning af ejendomme i det åbne land som skal tilsluttes offentlig kloak. Generel opdatering af kort og skemaer med udførte kloakanlæg siden vedtagelsen af spildevandsplanen i Kommunalbestyrelsens forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplan skal offentliggøres og fremlægges i 8 uger. Samtidig med offentliggørelsen skal tillægget sendes til Miljøcenter Aalborg. Der er i offentlighedsfasen mulighed for at kommentere det fremlagte forslag. Kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune vedtager herefter tillægget til spildevandsplanen. Vedtagelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Orbicon A/S: Sag nr

5 2 Planlægningsgrundlaget Dette tillæg nr. 1 til Spildevandsplan for Morsø Kommune er udarbejdet i henhold til 32 i Lov om miljøbeskyttelse. Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende love, bekendtgørelser og vejledninger, som kan findes på hjemmesiderne og Love: Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lov nr. 316 af 5. maj Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om vandløb, lov om sommerhuse og campering m.v. og forskellige andre love, jf. lov nr. 564 af 24. juni Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni Lov om afgift af spildevand (Lovbekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998) Bekendtgørelser: Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Vejledninger m.v.: Vejledning fra Miljøstyrelsen 5/1999. Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Vejledning fra Miljøstyrelsen 3/2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg. 2.1 Kommuneplan Kommunalbestyrelsen vedtog i september 2001 Morsø Kommuneplan Der er efterfølgende ikke vedtaget tillæg til denne, som vedrører spildevandsplanlægningen. Da byudviklingen afhænger af behovet for salgbar jord og dermed af konjunkturudviklingen, kan det ikke eksakt angives, hvilke nye kloakoplande eller udvidelse af eksisterende oplande, der vil blive aktuelle i planperioden frem til år De planlagte nye oplande er fundet med udgangspunkt i kommuneplanen og lokalplaner, som ligeledes fremgår af kortbilagene. I den efterfølgende tabel er alle de kloakerede og planlagt kloakerede oplande angivet. Orbicon A/S: Sag nr

6 By Status Plan Nye oplande Kloakering [ha] [ha] [ha] [ha] Alsted og Skarum 9,9 29,0-19,1 Bjergby 18,2 19,5 1,3 - Bjørndrup - Vodstrup 7,8 9,8-2,0 Blidstrup og Emb 6,6 6,6 - - Centrum 7,8 22,4 14,6 - Dragstrup 0,0 37,8-37,8 Ejerslev 15,4 16,5-1,1 Ejerslev Lyng 0,0 19,4-19,4 Elsø 6,6 11,6-5,0 Erslev 39,2 54,4 3,3 11,9 Erslev Industriområde 92,1 124,5 32,4 - Flade 21,1 35,3 11,6 2,6 Fredsø - Lødderup 36,4 44,5 2,4 5,7 Frøslev 35,7 39,1 3,4 - Hesselbjerg 5,7 5,7 - - Hulhøjen 6,0 13,9 7,9 - Hvidbjerg 36,0 57,3 4,6 16,7 Jesperhus 23,8 23,8 - - Karby og Torp 31,4 36,3 4,9 - Ljørslev 5,3 7,6-2,3 Mollerup 15,3 15,3 - - Nykøbing 653,8 742,1 88,3 - Outrup og Fjallerslev 18,3 18,3 - - Rakkeby 8,4 8,4 - - Redsted 37,2 38,6 1,4 - Sallingsund 6,7 6,7 - - Sdr. Dråby 18,0 20,6-2,6 Sejerslev 39,1 48,5 4,6 4,8 Sillerslev 18,6 18,6 - - Sillerslev sommerhusområde 0,0 15,2 15,2 - Sindbjerg Muslingeskalsdepot 26,3 26,3 - - Skibdal 4,6 4,6 - - Solbjerg 22,7 22,7 - - Sundby og Solbjerg 47,5 51,3 3,8 - Syd Tødsø 10,3 10,3 - - Thorup-Skallerup 22,8 22,8 - - Tæbring 18,9 20,7 1,8 - Tødsø 18,6 26,7 8,1 - Tøving - Korsvej 0,0 8,5-8,5 Vejerslev 4,2 4,2 - - Vester Assels 14,9 14,9 - - Vester Jølby 7,3 9,3-2,0 Vils 35,0 44,7 9,7 - Ørding 34,7 43,0 7,8 0,5 Øster Assels 28,9 35,6 6,7 - Øster Jølby 66,9 72,2 5,3 - I alt 1.584, ,1 239,1 142,0 Tabel 4.1 Eksisterende og planlagte kloakerede arealer fordelt på nye oplande og kloakering af eksisterende bebyggelser Orbicon A/S: Sag nr

7 På baggrund af den nuværende byudvikling forventes det kloakerede opland i planperioden at blive øget med ca. 50 ha fra ca ha til ca ha. I spildevandsplanen er der mulighed for en tilvækst på indtil ca. 239 ha. 2.2 Miljøvurdering Der er foretaget en screening om spildevandsplanen skal miljøvurderes. Konklusionen er, at spildevandsplanen ikke skal miljøvurderes i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 316 af 5. maj 2004). Dette skyldes at spildevandsplanen: ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, ikke påvirker et internationalt beskyttelsesområde væsentligt. Orbicon A/S: Sag nr

8 3 Spildevandsanlæg Der er foretaget opdateringer af hovedparten af kortene. Derfor er det valgt, at vedlægge samtlige kort og skemaer til spildevandsplanen i dette tillæg. Dermed bevares det samlede overblik. Generelt er detaljerede oplysninger omkring oplande, udløb og renseanlæg beskrevet i skemabilag 1, 2, 3 og 4. Spildevandsplanen blev vedtaget den 21. juni Siden er der vedtaget flere lokalplaner. I den efterfølgende tabel er angivet vedtagne lokalplaner siden 2004, som ikke var indarbejdet i Spildevandsplan Nr. Lokalplan for: Vedtaget 4.7 Mollerup Mølleby Erhvervsområde ved Fredsø Sundby Bolig- og offentlig område i Øster Jølby Institutionsområde i Øster Jølby Ørding Et boligområde ved Nykøbing Havn Erhvervs- og centerområde i Nykøbing Golfbane nord for Nykøbing Løvbjergkarreen i Nykøbing Boligområde mellem Fruevej og Ternevej i Nykøbing Morsø Ungdomsskole og Dueholmskolen i Nykøbing Limfjordskompagniet A/S Pilestrædet i Nykøbing Rolstrupparken i Nykøbing Boligbebyggelse på cementstøberiet i Nykøbing 2006 Tabel 3.1 Lokalplaner som er indarbejdet i tillæg nr. 1 Der er p.t. én lokalplan i offentlig høring omkring biogasanlæg i Sindbjerg. Denne lokalplan har ingen betydning for spildevandsplanen. Orbicon A/S: Sag nr

9 3.1 Rensning af spildevandet Spildevandet fra alle nye og planlagte oplande ledes til et af kommunens renseanlæg. I den efterfølgende tabel er angivet de offentlige renseanlæg med angivelse af type, kapacitet og teoretisk belastning i status og i plan. Renseanlæg Type Kapacitet Belastning [p.e.] [p.e.] Status Plan Østre Strand Renseanlæg MBNDK Skibdal Renseanlæg MBNDK Karby Renseanlæg MBNDK Langtoftegård Renseanlæg MBNDK Sejerslev Renseanlæg MB Nedlægges Flade Renseanlæg MB Nedlægges I alt M: Mekanisk rensning (rist, sandfang, bundfældning). B: Biologisk rensning (biologisk omsætning af organisk stof). N: Nitrifikation (biologisk omsætning af ammonium til nitrat). D: Denitrifikation (biologisk omsætning af nitrat til nitrogen(gas)). K: Kemisk rensning (fosforfjernelse ved kemikalietilsætning). L: Lagune (efterpolering af renset spildevand inden udledning). Tabel 3.2 Offentlige renseanlæg med type, kapacitet samt teoretisk belastning i status og plan Ovenstående tabel viser bl.a., at der er tilstrækkelig kapacitet på de eksisterende renseanlæg, da belastningen er mindre end kapaciteten, bortset fra Skibdal Renseanlæg. Dette har ikke tilstrækkelig kapacitet i plan, når sommerhusområdet Sillerslevøre tilsluttes. Tabellen viser desuden, at to renseanlæg planlægges nedlagt. Det drejer sig om Sejerslev Renseanlæg og Flade Renseanlæg. De planlægges nedlagt i perioden Spildevandet vil blive transporteret til Østre Strand Renseanlæg. Orbicon A/S: Sag nr

10 4 Vandmiljøet 4.1 Vandrammedirektivet (Miljømålsloven) Som en del af implementeringen af Vandrammedirektivet i Danmark har de nedlagte amter udarbejdet en basisanalyse for det målsatte overfladevand og grundvand. I Danmark har denne analyse været delt i to dele. Del I - der blev udført i omfattede således bl.a. en identifikation og typeinddeling af vandområderne, mens del II bl.a. omfatter en analyse af risikoen for, at vandområderne ikke opfylder deres målsætning i I følge Vandrammedirektivet skal vandforekomsterne i 2015 være i en god økologisk tilstand. Der er dog endnu ikke udsendt retningslinier fra EU, der definerer denne tilstand. Disse forventes omkring årsskiftet I basisanalysens del II tager risikovurderingen udgangspunkt i målsætningen fra den gældende regionplan. En række påvirkninger af vandforekomsterne er allerede identificeret i forbindelse med basisanalysens del I. Forventede udviklingstendenser i disse påvirkninger beskrives i basisanalysens del II, og udgør sammen med den eksisterende viden om vandforekomsternes tilstand grundlaget for risikoanalysen. Vurderingen af hvilke søer og vandløb, der i 2015 må formodes at være påvirkede, baserede sig på den eksisterende viden om den nuværende tilstand og målsætningsopfyldelse samt amternes viden om planlagte tiltag til miljøforbedring. Resultatet af basisanalyse II er, at målsætningen i stort set alle vandløb og søer i 2015 ikke forventes at være opfyldt i Morsø Kommune ved den nuværende indsats. I den efterfølgende figur er vist vandløbene. Figur 4.1 Udsnit af kortbilag V09 fra basisanalyse II. Målsætningen for røde vandløb forventes ikke at være opfyldt pr. 22. december 2015 Orbicon A/S: Sag nr

11 4.1.1 Idéfase mulighed for indflydelse Idéfasen forløber i perioden 22. juni december Her har kommunen, borgerne og interesseorganisationerne mulighed for at tilkendegive ønsker til udviklingen af de lokale vandområder. Det er også tidspunktet for at sikre koordineringen med kommunens øvrige planlægning. Hvis kravet om god økologisk tilstand i nogle af recipienterne er teknisk umuligt at opfylde eller forbundet med uforholdsmæssige store omkostninger, kan miljøcentrene i samarbejde med kommunerne fastsætte mindre strenge krav eller aftale at udskyde tidsfristen for målopfyldelsen Kommunale handleplaner I 2010 skal der udarbejdes kommunale handleplaner, som skal sikre målopfyldelse for vandområderne ultimo I den forbindelse skal spildevandsplanen revideres. 4.2 Regnbetingede udløb Morsø Kommune har udarbejdet en opdateret opgørelse over de regnbetingede udløb til recipienterne. Opgørelsen over belastningerne i status og i plan er vist i efterfølgende tabel. Detaljerede oplysninger om de enkelte udløb er angivet i bilag 3, som viser udløbsskema for kloakoplandene. Recipientnavn Årlig belastning fra regnbetingede udløb. Volumen i [m³] og stoffer i [kg] Status Plan Andel Volumen COD N P Andel Volumen COD N P Brydebæk 0 % % Centrum Bæk 0 % % Dam i Marienlyst Park 0 % % Dræn nord for Sundby 0 % % Dræn ved V, Hvidbjerg 0 % % Dueholm Å 2 % % Ejstrup Bæk 2 % % Elsø Bæk 0 % % Emb Å 0 % % Frostkær Å 1 % % Frøslev Bykærgrøft 1 % % Frøslevgård grøft 1 % % Grøft til Lyngbro Bæk 0 % % Grøft til Rovvig 0 % % Grøft til Sallingsund 0 % % Gr. Ørding Sommerhusom. 1 % % Helligånds Å 6 % % Hovmølle Bæk 0 % % Hundsø Kanal 0 % % Klosterfjorden 11 % % Orbicon A/S: Sag nr

12 Recipientnavn Årlig belastning fra regnbetingede udløb. Volumen i [m³] og stoffer i [kg] Status Plan Andel Volumen COD N P Andel Volumen COD N P Krorenden 2 % % Legind Å 1 % % Lillebæk 0 % % Limfjorden 6 % % Lundkjærsvej Sø 0 % % Lyngbro Bæk 12 % % Lødderup Bæk 1 % % Mejerirenden 2 % % Pudsgård Bæk 1 % % Redsted Bæk 2 % % Rugvang Grøft 2 % % Rørled, t, Sallingsund 1 % % Sandholm Bæk 1 % % Sejerslev Bæk 1 % % Sillerslev Å 0 % % Skarum Å 1 % % Solbjerg Å 3 % % Spang Å 0 % % Storup Å 0 % % Styvel Bæk 1 % % Sø i Fuglsøparken 0 % % Sønder Mølle Bæk 0 % % T, t, Thorup-Skallerup Bæk 1 % % T,t, Votborg-Tæbring Å 0 % % Thorup-Skallerup Bæk 1 % % Tilløb t, Lyngbro Bæk 1 % % Tilløb til Ejstrup Bæk 0 % % Trælborggrøft 8 % % Tødsø-Alsted Bæk 1 % % Vadkær Å 1 % % Vandløb v/sundby 1 % % Vejerslev Bæk 2 % % Vestre Afv,kanal 3 % % Vilsund 2 % % Vittrup Strøm 0 % % Votborg-Tæbring Å 1 % % Ørding Bæk 0 % % Østre afvandingskanal 14 % % Kommunen i alt 100 % % Tabel 4.1 Samlet belastning fra regnbetingede udløb fordelt på de enkelte recipienter i status og i plan Orbicon A/S: Sag nr

13 I tabel 4.1 er der i kolonne Andel angivet belastningen i forhold til det samlede udledte/aflastede volumen. Ud fra tabel 4.1 ses, at de årlige mængder fra regnbetingede udløb vokser i planperioden. Ved fuld byudvikling vil vandmængden stige med ca. 16 %. Stofmængden falder med ca. - 6%, da der etableres bassiner med rensning på flere af de separatkloakerede udløb. I den efterfølgende tabel 4.2 er vist de 5 mest påvirkede recipienter fra regnbetingede udløb. Recipientnavn Årlig belastning fra regnbetingede udløb. Volumen i [m³] og stoffer i [kg] Status Plan Andel Volumen COD N P Andel Volumen COD N P Østre afvandingskanal 14 % % Lyngbro Bæk 12 % % Klosterfjorden 11 % % Trælborggrøft 8 % % Helligånds Å 6 % % mest påvirkede 51 % % Tabel 4.2 Fem mest påvirkede recipienter fra regnbetingede udløb fordelt i status og i plan Alle nye udledninger bliver forsynet med et bassin, så det sikres, at udledningen ikke er til hinder for, at målsætningen kan opfyldes/overholdes. Dette er et krav i Regionplan Derudover påtænker kommunen at forsyne udvalgte udløb med større bassiner som tilbageholder større stofmængder end oprindelig planlagt. Dette er for at sikre, at de regnbetingede udløb ikke er til hinder for at eventuelle skærpede krav til målsætningen overholdes i vandløbene. Kommunen planlægger, at foranstaltningerne på de regnbetingede udløb er afsluttet senest den 22. december Dette er tidsfristen i EU s Vandrammedirektiv, som Danmark er forpligtiget af. Orbicon A/S: Sag nr

14 5 Spildevandsbortskaffelse i det åbne land I Regionplan 2005 er det fastslået, at målsætningen i mange vandløb i kommunen ikke er overholdt. I Spildevandsplan er der opstillet en tidsplan for gennemførelse af registreringerne af afløbsforholdene på de enkelte ejendomme, samt hvornår ejerne senest skal have etableret forbedret rensning af spildevandet fra deres ejendomme. Som nævnt i afsnit 3.1 skal Flade Renseanlæg og Sejerslev Renseanlæg nedlægges. Spildevandet vil blive transporteret til Øster Strand Renseanlæg i Nykøbing, hvor der er tilstrækkelig kapacitet. I forbindelse med etablering af transporteringerne mod Østre Strand Renseanlæg, har kommunen vurderet, at det er hensigtsmæssigt at kloakere ejendomme i områderne, hvor transportledningerne forløber. Dette ændrer beskrivelserne i Spildevandsplan omkring, hvordan den forbedrede rensning i det åbne land skal gennemføres. Ejendommene opdeles nu i to kategorier, nemlig: 1. Ejendomme der skal tilsluttes offentlig kloak. 2. Ejendomme der modtager påbud om forbedret rensning herunder tilbud om medlemskab af kloakforsyningen. 5.1 Ejendomme der skal tilsluttes offentlig kloak De ejendomme der så vidt muligt skal tilsluttes offentlig kloak er beliggende indenfor den viste polygon på kortbilag 47. Det drejer sig om ca. 400 ejendomme. På detailkortene for byerne i det aktuelle område, er de relevante ejendomme indenfor detailkortets afgrænsning desuden vist. Kloakeringen omhandler kun afledning af spildevand, dvs. at afledningen af overfladevand (regnvand) skal grundejeren som hidtil selv sørge for. Økonomien kan eventuelt betyde, at ikke alle de ejendomme kan blive tilsluttet. Kloakeringen vil blive foretaget i perioden 2008 til Orbicon A/S: Sag nr

15 5.2 Ejendomme med påbud om forbedret rensning I forbindelse med påbud om forbedret rensning skal kommunen komme med et tilbud på forbedret rensning. Ejeren har så 3 muligheder: 1. Tilbuddet modtages Hvis ejeren vælger at modtage tilbuddet og dermed lade kommunen stå for rensningen, skal dette ske senest 3 måneder efter modtagelsen af tilbuddet. Ejeren skal betale tilslutningsbidrag, som forfalder ved kontraktens indgåelse, og årlig vandafledningsbidrag som opkræves fra anlægget tages i brug. 2. Tilbuddet ønskes ikke Hvis ejeren selv ønsker, at forbedre rensningen af spildevandet fra ejendommen så gældende krav opfyldes, skal ejeren selv afholde alle udgifter til dette. Der skal i dette tilfælde ikke betales tilslutningsbidrag og ikke et årligt vandafledningsbidrag til kommunen. Hvis et påbud om forbedret rensning ikke efterleves, vil kommunen meddele ejeren, at det ulovlige forhold skal bringes til ophør. Såfremt kommunens meddelelse ikke fører til, at forholdene bringes i orden, kan kommunen indgive politianmeldelse i sagen. 3. Ønsker medlemskab af kloakforsyningen, men med en anden løsning Hvis ejeren ønsker at blive medlem af kloakforsyningen, men med en anden løsning, skal det ske senest 3 måneder efter modtagelsen af tilbuddet. Hvis den alternative løsning opfylder det påbudte renseniveau, kan kommunen acceptere denne. Hvis løsningen er dyrere end den tilbudte løsning, skal ejeren afholde meromkostningerne. I den efterfølgende tabel er tidsplanen for de øvrige berørte ejendomme i det åbne land blevet opdateret, da det ikke har været muligt at følge den helt. Orbicon A/S: Sag nr

16 Vandløb Målsætning DVFI Registrering på stedet Forbedret rensning Tilsluttes off. kloak Sejerslev Bæk B3 1 Afsluttet Mygdam Å B2 3 Afsluttet Dushøj Bæk B Glomstrup Bæk C 1 Afsluttet Hundsø Kanal B3 3 Afsluttet Vandbøl Bæk C 1 Afsluttet Vandløb ved Højris B Skarum Å B2 2 Afsluttet Hanstholm Bæk C 2 Afsluttet Lyngbro Bæk B Alsted Bæk C Tødsø/Alsted Bæk B Bæk Å B Frostkær Å F Sillerslev Å Udgået af Regionplan 2005 Birkemose Bæk B Gullerup Bæk B Thissingvig Nordre Kanal B Agervejle Bæk B Legind Å B Brydebæk B Vittrup Strøm Udgået af Regionplan 2005 Nye i Regionplan 2005 Tabel 5.1 Tidsplan for forbedret rensning af spildevand ved ejendomme i det åbne land. De angivne tidspunkter er den 31. december i de nævnte årstal. Kolonnen Tilsluttes off. kloak viser i hvilke vandløbsoplande, hvor ejendomme forventes tilsluttet offentlig kloak Morsø Kommune har valgt forskellige tidsfrister for gennemførelsen af forbedret rensning af spildevandet fra ejendommene i de enkelte vandløbsoplande. Ejendomme, som er beliggende indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og hvor målsætningen for vandløbet ikke er opfyldt, er valgt først. De varierende tidsfrister skyldes desuden, at der er varierende behov for rensetype, samt at det ikke er fysisk og administrativt muligt at gennemføre planen over en kortere årrække. Som det fremgår af tabel 5.1, har kommunen allerede foretaget en registrering på stedet af afløbsforholdene i flere af vandløbenes oplande. Orbicon A/S: Sag nr

17 6 Ny funktionspraksis for dimensionering Baggrunden for den nye funktionspraksis, som er beskrevet i Skrift 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn er blandt andet, at afløbssystemerne på grund af klimaforandringer fremover vil blive udsat for større regnbelastning end hidtil. Samtidig har indførelsen af nye beregningsmetoder ved anvendelse af edb gjort, at det i de sidste ca. 20 år har været muligt at beregne de nødvendige dimensioner på kloakledningerne mere præcist. De nye beregningsmetoder har dog samtidig betydet, at den sikkerhed, som lå i de gamle manuelle beregninger, er reduceret. Morsø Kommune ønsker at tage højde for de varslede klimaforandringer. Derfor dimensioneres afløbssystemer med et 20 % stort sikkerhedstillæg til vandmængderne for at imødegå den varslede stigende regnbelastning gennem det 21. århundrede. Vandstanden i Limfjorden tillægges et sikkerhedstillæg på 0,5 meter. I rapporten Morsø Kommune. Skrift 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn, dateret den 10. maj 2007 er der en detaljeret beskrivelse af baggrunden for valgene. I Skrift nr. 28. Regional variation af ekstremregn i Danmark ny bearbejdning ( ) konkluderes det, at noget kan tyde på, at de observerede kraftigere regn i de seneste 10 år vil fortsætte i årene fremover. De dimensionsgivende regnintensiteter i Skrift 28 er dog næsten de samme, som dem landets kommuner har anvendt i mange år ved dimensionering af kloakker. Morsø Kommune vil følge udviklingen og ændre dimensioneringsgrundlaget for kloakken, hvis der er belæg herfor. 6.1 Regler for nye kloakker Ved indførelsen af denne nye funktionspraksis vil det for alle nye kloakoplande og fuldt ud fornyede kloakoplande gælde, at regnvandsbetingede oversvømmelser af terræn fra kloakken som minimum ikke vil ske hyppigere end hvert 10. år i fælleskloakerede områder og hvert 5. år i separatkloakerede områder. Mange beregninger og erfaringer viser, at det valgte minimum for fælleskloakken normalt vil give opstuvning til almindelig kælderkote i middel hvert 5 te år. Det skal bemærkes, at der vil være områder, hvor sammenhængen er en anden. Overbelastning af kloakanlæg kan ikke undgås uden ekstremt store ledninger og bassiner med deraf følgende store anlægs- og driftsudgifter, der ikke er samfundsøkonomisk rentable. Orbicon A/S: Sag nr

18 Den nye funktionspraksis skønnes at give mindst samme serviceniveau som de hidtidige regler set over de næste mange år. Indførelse af den nye funktionspraksis vil betyde, at anlægsinvesteringen i nye og fornyede kloakker i gennemsnit vil stige med 5-10 %. 6.2 Regler for eksisterende kloakker De hidtidige regler gælder fortsat for kloakanlæg, der ikke ændres. Disse er: 1. Fælleskloakken dimensioneres, så ledningerne højst bliver overbelastet hvert andet år med deraf følgende mulig oversvømmelse af dybe kældre. 2. Separatkloakken dimensioneres, så regnvandsledningerne højst bliver overbelastet én gang årligt. 6.3 Håndregning Simple ledningsstrækninger kan beregnes manuelt. Der benyttes i så fald følgende dimensionsgivende regnintensiteter med afløbstid op til 10 minutter med udgangspunkt i Skrift nr. 28: Gentagelsesperiode Kloakeringsform Regnintensitet Tabel 6.1 [l/sek./ha] T = 5 år Separat regnvand 220 T = 10 år Fællessystem 250 Dimensionsgivende regnintensiteter inkl. et 20 % stort sikkerhedstillæg. Gælder for afløbstid op til 10 minutter Orbicon A/S: Sag nr

19 7 Økonomi og tidsplan Morsø Kommunalbestyrelse forventer, at indførelse af den nye funktionspraksis vil betyde, at anlægsudgifterne til nye kloakker vil stige med 5-10%. På sigt vil det betyde, at vandafledningsafgiften skal hæves tilsvarende. Vandafledningsafgiften er i 2007 fastsat med et variabelt bidrag på 22,00 kr./m³ plus et fast bidrag pr. stik på 433 kr./år. Begge beløb er ekskl. moms. Alle øvrige beskrevne forhold i dette tillæg forventer kommunen at kunne finansieres for den planlagte vandafledningsafgift, som Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt. Tidsplanen for kloakering af landsbyerne forventes at blive: Landsby Sejerslev Sdr. Dråby Ejerslev Lyng Elsø Dragstrup Fjordkær Glomstrupvej/ Søndermarken Tabel 7.1 Forventet tidsplan for kloakering af landsbyer Orbicon A/S: Sag nr

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Udarbejdet den 24. april 2013 T i l l æ g n r. 5 t i l s p i l d e v a n d s p l

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE TILLÆG 1-2008 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007 2013. Klostermarken 12 8800 Viborg. Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade 2 7620 Lemvig

LEMVIG KOMMUNE TILLÆG 1-2008 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007 2013. Klostermarken 12 8800 Viborg. Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade 2 7620 Lemvig LEMVIG KOMMUNE TILLÆG 1-2008 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007 2013 Kunde Rådgiver Lemvig Kommune Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade 2 7620 Lemvig Orbicon A/S Klostermarken 12 8800 Viborg Tlf. 96 63 12 00

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Hjørring Kommune Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere ndal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Tillæg 2 af 2016 Optagelse af vandløb

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om dette tillæg 3 1.1 Politisk behandling og offentlig høring 3 2 Planlægningsgrundlaget 5 2.1 Miljøvurdering 5 3 Omfang af tillæg 6 3.1

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner Bilag 1 Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner i Furesø Kommune 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt

Læs mere

STRUER KOMMUNE FORSLAG TIL: TILLÆG NR. 2 TIL SPILDEVANDSPLAN

STRUER KOMMUNE FORSLAG TIL: TILLÆG NR. 2 TIL SPILDEVANDSPLAN STRUER KOMMUNE FORSLAG TIL: TILLÆG NR. 2 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007-2012 FOR DEN TIDLIGERE STRUER KOMMUNE KLOAKERING AF HUMLUM CAMPING, BREDALSVIG Kunde Rådgiver Struer Kommune Orbicon A/S Teknisk Drift

Læs mere

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Dimensionering af regn- og spildevandsledninger og bassiner 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger

Læs mere

Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land

Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land Forslag til Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen 2014-2018 for Odsherred Kommune Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land 1. december 2016 Offentliggørelse og vedtagelse Forslag

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

1 FORORD INDLEDNING...5

1 FORORD INDLEDNING...5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...4 2 INDLEDNING...5 3 PLANLÆGNINGSGRUNDLAG...10 3.1 LOVGRUNDLAG...10 3.2 UDTRÆDEN AF KLOAKFORSYNINGEN...11 3.3 REGIONPLAN...11 3.4 SPILDEVANDSPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN...12

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

STRUER KOMMUNE 2012" KLOAKERING AF HUMLUM CAMPING, BREDALSVIG TILLÆG NR. 2 TIL " SPILDEVANDSPLAN 2007 - FOR DEN TIDLIGERE STRUER KOMMUNE

STRUER KOMMUNE 2012 KLOAKERING AF HUMLUM CAMPING, BREDALSVIG TILLÆG NR. 2 TIL  SPILDEVANDSPLAN 2007 - FOR DEN TIDLIGERE STRUER KOMMUNE STRUER KOMMUNE TILLÆG NR. 2 TIL " SPILDEVANDSPLAN 2007 - FOR DEN TIDLIGERE STRUER KOMMUNE 2012" KLOAKERING AF HUMLUM CAMPING, BREDALSVIG Vedtaget af Byrådet i Struer Kommune 23. november 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Hjørring Kommune Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Tillæg 1 af 2017 Delvis udtræden -

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen 1. Indledning Dette er et tillæg til Spildevandsplanen 2014-2017 for

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2014 FORSLAG: Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2012-2015. Separatkloakering af Nansensvej, Horsens TEKNIK OG MILJØ 1 INDLEDNING... 3 2 PLANLÆGNINGSGRUNDLAG... 3 2.1 LOVGRUNDLAG...

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse Beregningsforudsætninger Her beskrives hvilke beregningsforudsætninger NK-Spildevand A/S anvender ved dimensionering af nye kloakanlæg eller renovering af eksisterende anlæg. NK-Spildevand A/S vil løbende

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 38/2017 Spildevandskloakering af nyt boligområde ved Assentoft - Lokalplan 638 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde)

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandler: Stine Bruun Bundesen

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - forslag tillæg 3 FORSLAG: Tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommune. Kloakering af nyt boligområde ved Kirkevej, Tyrsted. TEKNIK OG MILJØ 1

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2011-2021 Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Marts 2016 1 Lolland Kommune Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2011-2021 Dette tillæg

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S

Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Revideret den 3. december 2014 Tillæg nr. 10 til spildevandsplan Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Kerteminde Kommune Udvidelse af industriområde syd for Lindø Port of Odense September 2015 Side 1 af 1 PROJEKT Lindø Industripark A/S, Afvanding af havneudvidelse

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 xx.xxxx 2014 Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Endelig version Natur- og Miljøafdelingen Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold til øvrig planlægning...

Læs mere

Sorø Kommune. Sorø Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Vedtaget 9. oktober Kloakering i det åbne land

Sorø Kommune. Sorø Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Vedtaget 9. oktober Kloakering i det åbne land Sorø Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010 2015 Vedtaget 9. oktober 2013 Sorø Kommune Kloakering i det åbne land Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Bilag 1: Andre kommers serviceniveau Revision 1 8. september 2009 Indhold Hvidovre Kommune 2 Greve Kommune 2 Herlev kommune 3 Gribskov kommune

Læs mere

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:...

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:... 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold...2 2.1 Lednings- og renseanlæg...2 2.2 Recipienter...2 2.3 Gældende spildevandsplan....2 3. Fremtidige forhold...2 3.1 Ejendomme i det åbne land...2 3.2 Ledningsanlæg...2

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Velkommen til informationsmøde Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti. Provstiudvalget Landsforeningen af Menighedsråd

Velkommen til informationsmøde Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti. Provstiudvalget Landsforeningen af Menighedsråd Velkommen til informationsmøde Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Provstiudvalget Landsforeningen af Menighedsråd 1 Program Formål og metode Baggrund Lidt om provstiet Erfaringer

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For nyt sommerhusområde ved Bjerge Nordstrand Forslag til Tillæg til Spildevandsplan For nyt sommerhusområde

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015

Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015 Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015 Transportledning Nymindegab - Nr. Nebel 1 Tillæg nr. 4 til Varde Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 Udgiver: Varde Kommune Udgivelsesår: 2014 Titel:

Læs mere

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2.SAGSFREMSTILLING... 2 2.1 INDDRAGELSE AF BOLIGOMRÅDET SAUGSTEDVANG

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer Nordfyns Kommune Spildevandsplan Skrift 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Rådgiver Orbicon A/S Munkehatten 9 5220 Odense SØ Telefon 6315 5313 Telefax 6615 4899 Email bda@orbicon.dk REV.

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

Strategisk tilpasning LANDSBYEN DE 7 SOGNE, MORSØ KOMMUNE

Strategisk tilpasning LANDSBYEN DE 7 SOGNE, MORSØ KOMMUNE Strategisk tilpasning LANDSBYEN DE 7 SOGNE, MORSØ KOMMUNE Udfordringsbilledet Serviceplan Mors 2020 / Faldende befolkningstal / Befolkningssammensætning ændrer sig markant Resultat / Udviklingsdagsorden

Læs mere

Miljø og Natur Forslag. Tillæg nr. 3. til gl. Korsør Kommunes spildevandsplan , etablering af transportledning til Korsør Renseanlæg

Miljø og Natur Forslag. Tillæg nr. 3. til gl. Korsør Kommunes spildevandsplan , etablering af transportledning til Korsør Renseanlæg Miljø og Natur 2008 Tillæg nr. 3 Forslag til gl. Korsør Kommunes spildevandsplan 2003-2012, etablering af transportledning til Korsør Renseanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side 1 Orientering 3 2 Formål

Læs mere

Bilag. Fjernelse af faunaspærringer i vandløb. Vandløbssystem Vandløb

Bilag. Fjernelse af faunaspærringer i vandløb. Vandløbssystem Vandløb Bilag. Fjernelse af faunaspærringer i vandløb Vandløbssystem Vandløb 2013 2014 2015 Lødderup Bæk Grydhøj Grøft Gullerup Grøft Krorenden /Solbjerg Å Kongenshøj Bæk Emp Å Tilløb Emp Å /Lille Bæk Lille Bæk

Læs mere

Tønder Kommune. Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst. September 2015 (revision 1) Kongevej Tønder

Tønder Kommune. Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst. September 2015 (revision 1) Kongevej Tønder Tønder Kommune Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst September 2015 (revision 1) Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej 57 6720 Tønder Udarbejdet af: Orbicon A/S

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 17/2015 Placering af kloakledninger, pumpestationer og regnvandsbassiner samt udtræden for overfladevand ved separering af kloakken

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1 2. BESKRIVELSE... 1 2.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING...

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, spildevandsbelastning (p.e.), kloakeringsforhold,

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2004 2016 for tidligere Egvad Kommune

Tillæg til Spildevandsplan 2004 2016 for tidligere Egvad Kommune Tillæg til Spildevandsplan 2004 2016 for tidligere Egvad Kommune Ændring af eksisterende spildevandskloakerede delområder til separatkloakerede områder i Bork Falen Ringkøbing - Skjern Kommune Teknik og

Læs mere

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Forslaget er offentliggjort den 23. maj 2012 Forslaget er i høring i perioden fra d. 23. maj 18. juli 2012. Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside samt udleveres ved henvendelse

Læs mere

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email tekniskforvaltning@viborg.dk

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg 5 - Forslag Tillægget omfatter: Nedlæggelse af DuPonts Renseanlæg Afledning af spildevand fra DuPont til Grindsted Renseanlæg Nedlæggelse af eksisterende

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, spildevandsbelastning (p.e.), kloakeringsforhold,

Læs mere

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 2 Separering af fælleskloak, administrationsgrundlag m.m.

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 2 Separering af fælleskloak, administrationsgrundlag m.m. SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 3 1.1 Politisk behandling og offentlig høring 3 2 Planlægningsgrundlaget 5 2.1 Miljøvurdering 5 3 Omfang af tillæg 6 3.1 Undtagelse for forbedret

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

TILLÆG NR. 101 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 101 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 101 TIL SPILDEVANDSPLAN For et ferie-

Læs mere

Ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev.

Ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev. Dato: Journal nr.: 13/4785 Sagsbehandler: Jes Rose

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Tillæg nr. 4 til " Ikast-Brande Spildevandsplan. Regnvandsbassiner i Klovborg og transportledning mellem Klovborg og Krondal

Tillæg nr. 4 til  Ikast-Brande Spildevandsplan. Regnvandsbassiner i Klovborg og transportledning mellem Klovborg og Krondal Tillæg nr. 4 til " Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021" Regnvandsbassiner i Klovborg og transportledning mellem Klovborg og Krondal Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandlers

Læs mere

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013 Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Postadresse: Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Rebild Kommune. Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for

Rebild Kommune. Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Side 1 Rebild Kommune Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Detailkloakering af Terndrup SØ Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakering af Haveforeningen Islegaard

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakering af Haveforeningen Islegaard Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2019 Kloakering af Haveforeningen Islegaard 1. august 2016 Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. KLOAKERING AF H/F ISLEGAARD 5 4. TIDSPLAN 6 5. ØKONOMI

Læs mere

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Transportledning fra Maltbæk til Vejen Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune

Læs mere