Teknisk Service Klostermarken Nykøbing Mors Telefon Telefon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk Service Klostermarken 12. 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 Telefon 8728 1100 Email tekniskservice@morsoe.dk Email mail@orbicon."

Transkript

1 Kunde Rådgiver Morsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Service Klostermarken 12 Jernbanevej Viborg 7900 Nykøbing Mors Telefon Telefon Kontakt Jim Friis Sag nr Projektleder Peter Poulsen Kvalitetssikring Trine Schultz Revision nr. 0 Udgivet

2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 4 2 Planlægningsgrundlaget Kommuneplan Miljøvurdering 7 3 Spildevandsanlæg Rensning af spildevandet 9 4 Vandmiljøet Vandrammedirektivet (Miljømålsloven) Idéfase mulighed for indflydelse Kommunale handleplaner Regnbetingede udløb 11 5 Spildevandsbortskaffelse i det åbne land Ejendomme der skal tilsluttes offentlig kloak Ejendomme med påbud om forbedret rensning 15 6 Ny funktionspraksis for dimensionering Regler for nye kloakker Regler for eksisterende kloakker Håndregning 18 7 Økonomi og tidsplan 19 Orbicon A/S: Sag nr

3 Bilagsfortegnelse Tekst- og skemabilag: Nr. Skematype 1 Skemaforklaring 2 Oplande 3 Udløb 4 Renseanlæg Kortbilag: Nr. Beskrivelse Nr. Beskrivelse 0 Oversigtskort 24 Rakkerby 1 Alsted og Skarum 25 Redsted 2 Bjergby 26 Sallingsund 3 Bjørndrup og Vodstrup 27 Sdr. Dråby 4 Blidstrup og Emb 28 Sejerslev 5 Centrum 29 Sillerslev og Sillerslev Havn 6 Dragstrup 30 Sillerslev sommerhusområde 7 Ejerslev 31 Sindbjerg Muslingeskalsdepot 8 Ejerslev Lyng 32 Skibdal 9 Elsø 33 Solbjerg 10 Erslev 34 Sundby og Solbjerg Hede 11 Erslev Industriområde 35 Syd Tødsø 12 Flade 36 Thorup - Skallerup 13 Fredsø - Lødderup 37 Tæbring 14 Frøslev 38 Tødsø 15 Hesselbjerg 39 Tøving - Korsvej 16 Hulhøjen 40 Vejerslev 17 Hvidbjerg 41 Vester Assels 18 Jesperhus 42 Vester Jølby 19 Karby og Torp 43 Vils 20 Ljørslev 44 Ørding 21 Mollerup 45 Øster Assels 22 Nykøbing 46 Øster Jølby 23 Ovtrup og Fjallerslev 47 Polygon - Nord Mors Orbicon A/S: Sag nr

4 1 Forord Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan for Morsø Kommune omhandler flere forhold, hvoraf de væsentligste er beskrevet efterfølgende: Indførelse af ny funktionspraksis for dimensionering af kloakker. Indarbejdelse af lokalplaner siden vedtagelse af spildevandsplanen. Opdatering af tidsplan for forbedret rensning i det åbne land. Udpegning af ejendomme i det åbne land som skal tilsluttes offentlig kloak. Generel opdatering af kort og skemaer med udførte kloakanlæg siden vedtagelsen af spildevandsplanen i Kommunalbestyrelsens forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplan skal offentliggøres og fremlægges i 8 uger. Samtidig med offentliggørelsen skal tillægget sendes til Miljøcenter Aalborg. Der er i offentlighedsfasen mulighed for at kommentere det fremlagte forslag. Kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune vedtager herefter tillægget til spildevandsplanen. Vedtagelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Orbicon A/S: Sag nr

5 2 Planlægningsgrundlaget Dette tillæg nr. 1 til Spildevandsplan for Morsø Kommune er udarbejdet i henhold til 32 i Lov om miljøbeskyttelse. Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende love, bekendtgørelser og vejledninger, som kan findes på hjemmesiderne og Love: Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lov nr. 316 af 5. maj Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om vandløb, lov om sommerhuse og campering m.v. og forskellige andre love, jf. lov nr. 564 af 24. juni Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni Lov om afgift af spildevand (Lovbekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998) Bekendtgørelser: Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Vejledninger m.v.: Vejledning fra Miljøstyrelsen 5/1999. Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Vejledning fra Miljøstyrelsen 3/2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg. 2.1 Kommuneplan Kommunalbestyrelsen vedtog i september 2001 Morsø Kommuneplan Der er efterfølgende ikke vedtaget tillæg til denne, som vedrører spildevandsplanlægningen. Da byudviklingen afhænger af behovet for salgbar jord og dermed af konjunkturudviklingen, kan det ikke eksakt angives, hvilke nye kloakoplande eller udvidelse af eksisterende oplande, der vil blive aktuelle i planperioden frem til år De planlagte nye oplande er fundet med udgangspunkt i kommuneplanen og lokalplaner, som ligeledes fremgår af kortbilagene. I den efterfølgende tabel er alle de kloakerede og planlagt kloakerede oplande angivet. Orbicon A/S: Sag nr

6 By Status Plan Nye oplande Kloakering [ha] [ha] [ha] [ha] Alsted og Skarum 9,9 29,0-19,1 Bjergby 18,2 19,5 1,3 - Bjørndrup - Vodstrup 7,8 9,8-2,0 Blidstrup og Emb 6,6 6,6 - - Centrum 7,8 22,4 14,6 - Dragstrup 0,0 37,8-37,8 Ejerslev 15,4 16,5-1,1 Ejerslev Lyng 0,0 19,4-19,4 Elsø 6,6 11,6-5,0 Erslev 39,2 54,4 3,3 11,9 Erslev Industriområde 92,1 124,5 32,4 - Flade 21,1 35,3 11,6 2,6 Fredsø - Lødderup 36,4 44,5 2,4 5,7 Frøslev 35,7 39,1 3,4 - Hesselbjerg 5,7 5,7 - - Hulhøjen 6,0 13,9 7,9 - Hvidbjerg 36,0 57,3 4,6 16,7 Jesperhus 23,8 23,8 - - Karby og Torp 31,4 36,3 4,9 - Ljørslev 5,3 7,6-2,3 Mollerup 15,3 15,3 - - Nykøbing 653,8 742,1 88,3 - Outrup og Fjallerslev 18,3 18,3 - - Rakkeby 8,4 8,4 - - Redsted 37,2 38,6 1,4 - Sallingsund 6,7 6,7 - - Sdr. Dråby 18,0 20,6-2,6 Sejerslev 39,1 48,5 4,6 4,8 Sillerslev 18,6 18,6 - - Sillerslev sommerhusområde 0,0 15,2 15,2 - Sindbjerg Muslingeskalsdepot 26,3 26,3 - - Skibdal 4,6 4,6 - - Solbjerg 22,7 22,7 - - Sundby og Solbjerg 47,5 51,3 3,8 - Syd Tødsø 10,3 10,3 - - Thorup-Skallerup 22,8 22,8 - - Tæbring 18,9 20,7 1,8 - Tødsø 18,6 26,7 8,1 - Tøving - Korsvej 0,0 8,5-8,5 Vejerslev 4,2 4,2 - - Vester Assels 14,9 14,9 - - Vester Jølby 7,3 9,3-2,0 Vils 35,0 44,7 9,7 - Ørding 34,7 43,0 7,8 0,5 Øster Assels 28,9 35,6 6,7 - Øster Jølby 66,9 72,2 5,3 - I alt 1.584, ,1 239,1 142,0 Tabel 4.1 Eksisterende og planlagte kloakerede arealer fordelt på nye oplande og kloakering af eksisterende bebyggelser Orbicon A/S: Sag nr

7 På baggrund af den nuværende byudvikling forventes det kloakerede opland i planperioden at blive øget med ca. 50 ha fra ca ha til ca ha. I spildevandsplanen er der mulighed for en tilvækst på indtil ca. 239 ha. 2.2 Miljøvurdering Der er foretaget en screening om spildevandsplanen skal miljøvurderes. Konklusionen er, at spildevandsplanen ikke skal miljøvurderes i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 316 af 5. maj 2004). Dette skyldes at spildevandsplanen: ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, ikke påvirker et internationalt beskyttelsesområde væsentligt. Orbicon A/S: Sag nr

8 3 Spildevandsanlæg Der er foretaget opdateringer af hovedparten af kortene. Derfor er det valgt, at vedlægge samtlige kort og skemaer til spildevandsplanen i dette tillæg. Dermed bevares det samlede overblik. Generelt er detaljerede oplysninger omkring oplande, udløb og renseanlæg beskrevet i skemabilag 1, 2, 3 og 4. Spildevandsplanen blev vedtaget den 21. juni Siden er der vedtaget flere lokalplaner. I den efterfølgende tabel er angivet vedtagne lokalplaner siden 2004, som ikke var indarbejdet i Spildevandsplan Nr. Lokalplan for: Vedtaget 4.7 Mollerup Mølleby Erhvervsområde ved Fredsø Sundby Bolig- og offentlig område i Øster Jølby Institutionsområde i Øster Jølby Ørding Et boligområde ved Nykøbing Havn Erhvervs- og centerområde i Nykøbing Golfbane nord for Nykøbing Løvbjergkarreen i Nykøbing Boligområde mellem Fruevej og Ternevej i Nykøbing Morsø Ungdomsskole og Dueholmskolen i Nykøbing Limfjordskompagniet A/S Pilestrædet i Nykøbing Rolstrupparken i Nykøbing Boligbebyggelse på cementstøberiet i Nykøbing 2006 Tabel 3.1 Lokalplaner som er indarbejdet i tillæg nr. 1 Der er p.t. én lokalplan i offentlig høring omkring biogasanlæg i Sindbjerg. Denne lokalplan har ingen betydning for spildevandsplanen. Orbicon A/S: Sag nr

9 3.1 Rensning af spildevandet Spildevandet fra alle nye og planlagte oplande ledes til et af kommunens renseanlæg. I den efterfølgende tabel er angivet de offentlige renseanlæg med angivelse af type, kapacitet og teoretisk belastning i status og i plan. Renseanlæg Type Kapacitet Belastning [p.e.] [p.e.] Status Plan Østre Strand Renseanlæg MBNDK Skibdal Renseanlæg MBNDK Karby Renseanlæg MBNDK Langtoftegård Renseanlæg MBNDK Sejerslev Renseanlæg MB Nedlægges Flade Renseanlæg MB Nedlægges I alt M: Mekanisk rensning (rist, sandfang, bundfældning). B: Biologisk rensning (biologisk omsætning af organisk stof). N: Nitrifikation (biologisk omsætning af ammonium til nitrat). D: Denitrifikation (biologisk omsætning af nitrat til nitrogen(gas)). K: Kemisk rensning (fosforfjernelse ved kemikalietilsætning). L: Lagune (efterpolering af renset spildevand inden udledning). Tabel 3.2 Offentlige renseanlæg med type, kapacitet samt teoretisk belastning i status og plan Ovenstående tabel viser bl.a., at der er tilstrækkelig kapacitet på de eksisterende renseanlæg, da belastningen er mindre end kapaciteten, bortset fra Skibdal Renseanlæg. Dette har ikke tilstrækkelig kapacitet i plan, når sommerhusområdet Sillerslevøre tilsluttes. Tabellen viser desuden, at to renseanlæg planlægges nedlagt. Det drejer sig om Sejerslev Renseanlæg og Flade Renseanlæg. De planlægges nedlagt i perioden Spildevandet vil blive transporteret til Østre Strand Renseanlæg. Orbicon A/S: Sag nr

10 4 Vandmiljøet 4.1 Vandrammedirektivet (Miljømålsloven) Som en del af implementeringen af Vandrammedirektivet i Danmark har de nedlagte amter udarbejdet en basisanalyse for det målsatte overfladevand og grundvand. I Danmark har denne analyse været delt i to dele. Del I - der blev udført i omfattede således bl.a. en identifikation og typeinddeling af vandområderne, mens del II bl.a. omfatter en analyse af risikoen for, at vandområderne ikke opfylder deres målsætning i I følge Vandrammedirektivet skal vandforekomsterne i 2015 være i en god økologisk tilstand. Der er dog endnu ikke udsendt retningslinier fra EU, der definerer denne tilstand. Disse forventes omkring årsskiftet I basisanalysens del II tager risikovurderingen udgangspunkt i målsætningen fra den gældende regionplan. En række påvirkninger af vandforekomsterne er allerede identificeret i forbindelse med basisanalysens del I. Forventede udviklingstendenser i disse påvirkninger beskrives i basisanalysens del II, og udgør sammen med den eksisterende viden om vandforekomsternes tilstand grundlaget for risikoanalysen. Vurderingen af hvilke søer og vandløb, der i 2015 må formodes at være påvirkede, baserede sig på den eksisterende viden om den nuværende tilstand og målsætningsopfyldelse samt amternes viden om planlagte tiltag til miljøforbedring. Resultatet af basisanalyse II er, at målsætningen i stort set alle vandløb og søer i 2015 ikke forventes at være opfyldt i Morsø Kommune ved den nuværende indsats. I den efterfølgende figur er vist vandløbene. Figur 4.1 Udsnit af kortbilag V09 fra basisanalyse II. Målsætningen for røde vandløb forventes ikke at være opfyldt pr. 22. december 2015 Orbicon A/S: Sag nr

11 4.1.1 Idéfase mulighed for indflydelse Idéfasen forløber i perioden 22. juni december Her har kommunen, borgerne og interesseorganisationerne mulighed for at tilkendegive ønsker til udviklingen af de lokale vandområder. Det er også tidspunktet for at sikre koordineringen med kommunens øvrige planlægning. Hvis kravet om god økologisk tilstand i nogle af recipienterne er teknisk umuligt at opfylde eller forbundet med uforholdsmæssige store omkostninger, kan miljøcentrene i samarbejde med kommunerne fastsætte mindre strenge krav eller aftale at udskyde tidsfristen for målopfyldelsen Kommunale handleplaner I 2010 skal der udarbejdes kommunale handleplaner, som skal sikre målopfyldelse for vandområderne ultimo I den forbindelse skal spildevandsplanen revideres. 4.2 Regnbetingede udløb Morsø Kommune har udarbejdet en opdateret opgørelse over de regnbetingede udløb til recipienterne. Opgørelsen over belastningerne i status og i plan er vist i efterfølgende tabel. Detaljerede oplysninger om de enkelte udløb er angivet i bilag 3, som viser udløbsskema for kloakoplandene. Recipientnavn Årlig belastning fra regnbetingede udløb. Volumen i [m³] og stoffer i [kg] Status Plan Andel Volumen COD N P Andel Volumen COD N P Brydebæk 0 % % Centrum Bæk 0 % % Dam i Marienlyst Park 0 % % Dræn nord for Sundby 0 % % Dræn ved V, Hvidbjerg 0 % % Dueholm Å 2 % % Ejstrup Bæk 2 % % Elsø Bæk 0 % % Emb Å 0 % % Frostkær Å 1 % % Frøslev Bykærgrøft 1 % % Frøslevgård grøft 1 % % Grøft til Lyngbro Bæk 0 % % Grøft til Rovvig 0 % % Grøft til Sallingsund 0 % % Gr. Ørding Sommerhusom. 1 % % Helligånds Å 6 % % Hovmølle Bæk 0 % % Hundsø Kanal 0 % % Klosterfjorden 11 % % Orbicon A/S: Sag nr

12 Recipientnavn Årlig belastning fra regnbetingede udløb. Volumen i [m³] og stoffer i [kg] Status Plan Andel Volumen COD N P Andel Volumen COD N P Krorenden 2 % % Legind Å 1 % % Lillebæk 0 % % Limfjorden 6 % % Lundkjærsvej Sø 0 % % Lyngbro Bæk 12 % % Lødderup Bæk 1 % % Mejerirenden 2 % % Pudsgård Bæk 1 % % Redsted Bæk 2 % % Rugvang Grøft 2 % % Rørled, t, Sallingsund 1 % % Sandholm Bæk 1 % % Sejerslev Bæk 1 % % Sillerslev Å 0 % % Skarum Å 1 % % Solbjerg Å 3 % % Spang Å 0 % % Storup Å 0 % % Styvel Bæk 1 % % Sø i Fuglsøparken 0 % % Sønder Mølle Bæk 0 % % T, t, Thorup-Skallerup Bæk 1 % % T,t, Votborg-Tæbring Å 0 % % Thorup-Skallerup Bæk 1 % % Tilløb t, Lyngbro Bæk 1 % % Tilløb til Ejstrup Bæk 0 % % Trælborggrøft 8 % % Tødsø-Alsted Bæk 1 % % Vadkær Å 1 % % Vandløb v/sundby 1 % % Vejerslev Bæk 2 % % Vestre Afv,kanal 3 % % Vilsund 2 % % Vittrup Strøm 0 % % Votborg-Tæbring Å 1 % % Ørding Bæk 0 % % Østre afvandingskanal 14 % % Kommunen i alt 100 % % Tabel 4.1 Samlet belastning fra regnbetingede udløb fordelt på de enkelte recipienter i status og i plan Orbicon A/S: Sag nr

13 I tabel 4.1 er der i kolonne Andel angivet belastningen i forhold til det samlede udledte/aflastede volumen. Ud fra tabel 4.1 ses, at de årlige mængder fra regnbetingede udløb vokser i planperioden. Ved fuld byudvikling vil vandmængden stige med ca. 16 %. Stofmængden falder med ca. - 6%, da der etableres bassiner med rensning på flere af de separatkloakerede udløb. I den efterfølgende tabel 4.2 er vist de 5 mest påvirkede recipienter fra regnbetingede udløb. Recipientnavn Årlig belastning fra regnbetingede udløb. Volumen i [m³] og stoffer i [kg] Status Plan Andel Volumen COD N P Andel Volumen COD N P Østre afvandingskanal 14 % % Lyngbro Bæk 12 % % Klosterfjorden 11 % % Trælborggrøft 8 % % Helligånds Å 6 % % mest påvirkede 51 % % Tabel 4.2 Fem mest påvirkede recipienter fra regnbetingede udløb fordelt i status og i plan Alle nye udledninger bliver forsynet med et bassin, så det sikres, at udledningen ikke er til hinder for, at målsætningen kan opfyldes/overholdes. Dette er et krav i Regionplan Derudover påtænker kommunen at forsyne udvalgte udløb med større bassiner som tilbageholder større stofmængder end oprindelig planlagt. Dette er for at sikre, at de regnbetingede udløb ikke er til hinder for at eventuelle skærpede krav til målsætningen overholdes i vandløbene. Kommunen planlægger, at foranstaltningerne på de regnbetingede udløb er afsluttet senest den 22. december Dette er tidsfristen i EU s Vandrammedirektiv, som Danmark er forpligtiget af. Orbicon A/S: Sag nr

14 5 Spildevandsbortskaffelse i det åbne land I Regionplan 2005 er det fastslået, at målsætningen i mange vandløb i kommunen ikke er overholdt. I Spildevandsplan er der opstillet en tidsplan for gennemførelse af registreringerne af afløbsforholdene på de enkelte ejendomme, samt hvornår ejerne senest skal have etableret forbedret rensning af spildevandet fra deres ejendomme. Som nævnt i afsnit 3.1 skal Flade Renseanlæg og Sejerslev Renseanlæg nedlægges. Spildevandet vil blive transporteret til Øster Strand Renseanlæg i Nykøbing, hvor der er tilstrækkelig kapacitet. I forbindelse med etablering af transporteringerne mod Østre Strand Renseanlæg, har kommunen vurderet, at det er hensigtsmæssigt at kloakere ejendomme i områderne, hvor transportledningerne forløber. Dette ændrer beskrivelserne i Spildevandsplan omkring, hvordan den forbedrede rensning i det åbne land skal gennemføres. Ejendommene opdeles nu i to kategorier, nemlig: 1. Ejendomme der skal tilsluttes offentlig kloak. 2. Ejendomme der modtager påbud om forbedret rensning herunder tilbud om medlemskab af kloakforsyningen. 5.1 Ejendomme der skal tilsluttes offentlig kloak De ejendomme der så vidt muligt skal tilsluttes offentlig kloak er beliggende indenfor den viste polygon på kortbilag 47. Det drejer sig om ca. 400 ejendomme. På detailkortene for byerne i det aktuelle område, er de relevante ejendomme indenfor detailkortets afgrænsning desuden vist. Kloakeringen omhandler kun afledning af spildevand, dvs. at afledningen af overfladevand (regnvand) skal grundejeren som hidtil selv sørge for. Økonomien kan eventuelt betyde, at ikke alle de ejendomme kan blive tilsluttet. Kloakeringen vil blive foretaget i perioden 2008 til Orbicon A/S: Sag nr

15 5.2 Ejendomme med påbud om forbedret rensning I forbindelse med påbud om forbedret rensning skal kommunen komme med et tilbud på forbedret rensning. Ejeren har så 3 muligheder: 1. Tilbuddet modtages Hvis ejeren vælger at modtage tilbuddet og dermed lade kommunen stå for rensningen, skal dette ske senest 3 måneder efter modtagelsen af tilbuddet. Ejeren skal betale tilslutningsbidrag, som forfalder ved kontraktens indgåelse, og årlig vandafledningsbidrag som opkræves fra anlægget tages i brug. 2. Tilbuddet ønskes ikke Hvis ejeren selv ønsker, at forbedre rensningen af spildevandet fra ejendommen så gældende krav opfyldes, skal ejeren selv afholde alle udgifter til dette. Der skal i dette tilfælde ikke betales tilslutningsbidrag og ikke et årligt vandafledningsbidrag til kommunen. Hvis et påbud om forbedret rensning ikke efterleves, vil kommunen meddele ejeren, at det ulovlige forhold skal bringes til ophør. Såfremt kommunens meddelelse ikke fører til, at forholdene bringes i orden, kan kommunen indgive politianmeldelse i sagen. 3. Ønsker medlemskab af kloakforsyningen, men med en anden løsning Hvis ejeren ønsker at blive medlem af kloakforsyningen, men med en anden løsning, skal det ske senest 3 måneder efter modtagelsen af tilbuddet. Hvis den alternative løsning opfylder det påbudte renseniveau, kan kommunen acceptere denne. Hvis løsningen er dyrere end den tilbudte løsning, skal ejeren afholde meromkostningerne. I den efterfølgende tabel er tidsplanen for de øvrige berørte ejendomme i det åbne land blevet opdateret, da det ikke har været muligt at følge den helt. Orbicon A/S: Sag nr

16 Vandløb Målsætning DVFI Registrering på stedet Forbedret rensning Tilsluttes off. kloak Sejerslev Bæk B3 1 Afsluttet Mygdam Å B2 3 Afsluttet Dushøj Bæk B Glomstrup Bæk C 1 Afsluttet Hundsø Kanal B3 3 Afsluttet Vandbøl Bæk C 1 Afsluttet Vandløb ved Højris B Skarum Å B2 2 Afsluttet Hanstholm Bæk C 2 Afsluttet Lyngbro Bæk B Alsted Bæk C Tødsø/Alsted Bæk B Bæk Å B Frostkær Å F Sillerslev Å Udgået af Regionplan 2005 Birkemose Bæk B Gullerup Bæk B Thissingvig Nordre Kanal B Agervejle Bæk B Legind Å B Brydebæk B Vittrup Strøm Udgået af Regionplan 2005 Nye i Regionplan 2005 Tabel 5.1 Tidsplan for forbedret rensning af spildevand ved ejendomme i det åbne land. De angivne tidspunkter er den 31. december i de nævnte årstal. Kolonnen Tilsluttes off. kloak viser i hvilke vandløbsoplande, hvor ejendomme forventes tilsluttet offentlig kloak Morsø Kommune har valgt forskellige tidsfrister for gennemførelsen af forbedret rensning af spildevandet fra ejendommene i de enkelte vandløbsoplande. Ejendomme, som er beliggende indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og hvor målsætningen for vandløbet ikke er opfyldt, er valgt først. De varierende tidsfrister skyldes desuden, at der er varierende behov for rensetype, samt at det ikke er fysisk og administrativt muligt at gennemføre planen over en kortere årrække. Som det fremgår af tabel 5.1, har kommunen allerede foretaget en registrering på stedet af afløbsforholdene i flere af vandløbenes oplande. Orbicon A/S: Sag nr

17 6 Ny funktionspraksis for dimensionering Baggrunden for den nye funktionspraksis, som er beskrevet i Skrift 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn er blandt andet, at afløbssystemerne på grund af klimaforandringer fremover vil blive udsat for større regnbelastning end hidtil. Samtidig har indførelsen af nye beregningsmetoder ved anvendelse af edb gjort, at det i de sidste ca. 20 år har været muligt at beregne de nødvendige dimensioner på kloakledningerne mere præcist. De nye beregningsmetoder har dog samtidig betydet, at den sikkerhed, som lå i de gamle manuelle beregninger, er reduceret. Morsø Kommune ønsker at tage højde for de varslede klimaforandringer. Derfor dimensioneres afløbssystemer med et 20 % stort sikkerhedstillæg til vandmængderne for at imødegå den varslede stigende regnbelastning gennem det 21. århundrede. Vandstanden i Limfjorden tillægges et sikkerhedstillæg på 0,5 meter. I rapporten Morsø Kommune. Skrift 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn, dateret den 10. maj 2007 er der en detaljeret beskrivelse af baggrunden for valgene. I Skrift nr. 28. Regional variation af ekstremregn i Danmark ny bearbejdning ( ) konkluderes det, at noget kan tyde på, at de observerede kraftigere regn i de seneste 10 år vil fortsætte i årene fremover. De dimensionsgivende regnintensiteter i Skrift 28 er dog næsten de samme, som dem landets kommuner har anvendt i mange år ved dimensionering af kloakker. Morsø Kommune vil følge udviklingen og ændre dimensioneringsgrundlaget for kloakken, hvis der er belæg herfor. 6.1 Regler for nye kloakker Ved indførelsen af denne nye funktionspraksis vil det for alle nye kloakoplande og fuldt ud fornyede kloakoplande gælde, at regnvandsbetingede oversvømmelser af terræn fra kloakken som minimum ikke vil ske hyppigere end hvert 10. år i fælleskloakerede områder og hvert 5. år i separatkloakerede områder. Mange beregninger og erfaringer viser, at det valgte minimum for fælleskloakken normalt vil give opstuvning til almindelig kælderkote i middel hvert 5 te år. Det skal bemærkes, at der vil være områder, hvor sammenhængen er en anden. Overbelastning af kloakanlæg kan ikke undgås uden ekstremt store ledninger og bassiner med deraf følgende store anlægs- og driftsudgifter, der ikke er samfundsøkonomisk rentable. Orbicon A/S: Sag nr

18 Den nye funktionspraksis skønnes at give mindst samme serviceniveau som de hidtidige regler set over de næste mange år. Indførelse af den nye funktionspraksis vil betyde, at anlægsinvesteringen i nye og fornyede kloakker i gennemsnit vil stige med 5-10 %. 6.2 Regler for eksisterende kloakker De hidtidige regler gælder fortsat for kloakanlæg, der ikke ændres. Disse er: 1. Fælleskloakken dimensioneres, så ledningerne højst bliver overbelastet hvert andet år med deraf følgende mulig oversvømmelse af dybe kældre. 2. Separatkloakken dimensioneres, så regnvandsledningerne højst bliver overbelastet én gang årligt. 6.3 Håndregning Simple ledningsstrækninger kan beregnes manuelt. Der benyttes i så fald følgende dimensionsgivende regnintensiteter med afløbstid op til 10 minutter med udgangspunkt i Skrift nr. 28: Gentagelsesperiode Kloakeringsform Regnintensitet Tabel 6.1 [l/sek./ha] T = 5 år Separat regnvand 220 T = 10 år Fællessystem 250 Dimensionsgivende regnintensiteter inkl. et 20 % stort sikkerhedstillæg. Gælder for afløbstid op til 10 minutter Orbicon A/S: Sag nr

19 7 Økonomi og tidsplan Morsø Kommunalbestyrelse forventer, at indførelse af den nye funktionspraksis vil betyde, at anlægsudgifterne til nye kloakker vil stige med 5-10%. På sigt vil det betyde, at vandafledningsafgiften skal hæves tilsvarende. Vandafledningsafgiften er i 2007 fastsat med et variabelt bidrag på 22,00 kr./m³ plus et fast bidrag pr. stik på 433 kr./år. Begge beløb er ekskl. moms. Alle øvrige beskrevne forhold i dette tillæg forventer kommunen at kunne finansieres for den planlagte vandafledningsafgift, som Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt. Tidsplanen for kloakering af landsbyerne forventes at blive: Landsby Sejerslev Sdr. Dråby Ejerslev Lyng Elsø Dragstrup Fjordkær Glomstrupvej/ Søndermarken Tabel 7.1 Forventet tidsplan for kloakering af landsbyer Orbicon A/S: Sag nr

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2014

Spildevandsplan 2010-2014 Spildevandsplan 2010-2014 13.08.2010 Assens Kommune - Spildevandsplan 2010-2014 Udgiver: Assens Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2014 Tekst og layout: Kort og grafik: Tryk: Assens

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2018

Spildevandsplan 2010-2018 Holbæk Kommune Spildevandsplan 2010-2018 2018 November 2011 Holbæk Kommunes byråd har den 9. november 2011 vedtaget spildevandsplanen. Planforslaget har været fremlagt fra den 13. juli 2011 til den 7.

Læs mere

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion og læsevejledning 5 2 Resumé af spildevandsplanen 7 2.1

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

Forslag til Spildevandsplan 2015

Forslag til Spildevandsplan 2015 Høringsudkast 20-04-2015 ROSKILDE KOMMUNE Forslag til Spildevandsplan 2015 TEKSTDEL Maj 2015 Byrådets forord På vej mod det klimatilpassede kloaksystem Dette er forslag til ny spildevandsplan for Roskilde

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2015

Spildevandsplan 2009-2015 Spildevandsplan 2009-2015 April 2009 1 Thisted Kommunes Spildevandsplan 2009-2015 Udgiver: Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Udgivelsesår: 2009 Titel: Spildevandsplan 2009-2015 Tekst og layout: Thisted

Læs mere

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester FORORD I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen i Trundholm Kommune udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Formålet med en spildevandsplan er at give en samlet oversigt

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 Side: 1/45 /0/ Indledning og resumé...3 0.1 Indledning...3 0.2 Resumé...3 0.3 Læsevejledning...6 /1/ Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning...8

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2017

Spildevandsplan 2014-2017 F o r s l a g e t t i l s p i l d e v a n d s p l a n e n f r e m l æ g g e s o f f e n t Spildevandsplan 2014-2017 Spildevandsplan 2014-2017 Rev. 0 Side 2 af 83 Spildevandsplan 2014-2017 (FORSLAG) Udgiver:

Læs mere

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune SPILDEVANDS PLAN 2012-2026 Helsingør Kommune Spildevandsplan 2012-2026 Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen

Læs mere

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg Side 21 Spildevandsbekendtgørelsen definerer et offentlig spildevandsanlæg som et anlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlæggets drift og/eller vedligeholdelse. Undtagen fra

Læs mere

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Spildevandsplan 2010-2015 - miljøvenlig, effektiv og økonomisk Spildevandsplan for Kalundborg Kommune Planperiode: 2010-2015 Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Vedtaget maj 2010 Indhold 1 Indledning 1 1.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Spildevandsplan. Ballerup Kommune

Spildevandsplan. Ballerup Kommune Spildevandsplan 2005-2009 Miljø & Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44 77 20 00 Fax 44 77 27 17 E-mail: balkom@balk.dk Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2005 Spildevandsplan 2005-2009

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

spildevandsplan 2014-2026

spildevandsplan 2014-2026 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ spildevandsplan 2014-2026 SEPTEMBER 2014 Figur 1: Separatkloakering 6 Tabel 1: Krav til indholdet i spildevandsplanen 8 Tabel 2: Status på indsatser fra spildevandsplan 2005-2012

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

UDKAST - Spildevandsplan 2015

UDKAST - Spildevandsplan 2015 UDKAST - Spildevandsplan 2015 Introduktion Denne spildevandsplan afløser tidligere spildevandsplan fra 2001 og efterfølgende 18 tillæg hertil. Baggrunden for udarbejdelse af Spildevandsplan 2015 er, at:

Læs mere

NUUP KOMMUNEA. Spildevandsplan 2002-2006

NUUP KOMMUNEA. Spildevandsplan 2002-2006 NUUP KOMMUNEA Spildevandsplan 2002-2006 Sag nr.: 21.1912.01 December 2001 NUUP KOMMUNEA Spildevandsplan 2002-2006 Sag nr: 21.1912.01 December 2001 Inspektørbakken 40 3900 Nuuk Telefon: 32 44 30 Telefax:

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere