Teknisk Service Klostermarken Nykøbing Mors Telefon Telefon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk Service Klostermarken 12. 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 Telefon 8728 1100 Email tekniskservice@morsoe.dk Email mail@orbicon."

Transkript

1 Kunde Rådgiver Morsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Service Klostermarken 12 Jernbanevej Viborg 7900 Nykøbing Mors Telefon Telefon Kontakt Jim Friis Sag nr Projektleder Peter Poulsen Kvalitetssikring Trine Schultz Revision nr. 0 Udgivet

2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 4 2 Planlægningsgrundlaget Kommuneplan Miljøvurdering 7 3 Spildevandsanlæg Rensning af spildevandet 9 4 Vandmiljøet Vandrammedirektivet (Miljømålsloven) Idéfase mulighed for indflydelse Kommunale handleplaner Regnbetingede udløb 11 5 Spildevandsbortskaffelse i det åbne land Ejendomme der skal tilsluttes offentlig kloak Ejendomme med påbud om forbedret rensning 15 6 Ny funktionspraksis for dimensionering Regler for nye kloakker Regler for eksisterende kloakker Håndregning 18 7 Økonomi og tidsplan 19 Orbicon A/S: Sag nr

3 Bilagsfortegnelse Tekst- og skemabilag: Nr. Skematype 1 Skemaforklaring 2 Oplande 3 Udløb 4 Renseanlæg Kortbilag: Nr. Beskrivelse Nr. Beskrivelse 0 Oversigtskort 24 Rakkerby 1 Alsted og Skarum 25 Redsted 2 Bjergby 26 Sallingsund 3 Bjørndrup og Vodstrup 27 Sdr. Dråby 4 Blidstrup og Emb 28 Sejerslev 5 Centrum 29 Sillerslev og Sillerslev Havn 6 Dragstrup 30 Sillerslev sommerhusområde 7 Ejerslev 31 Sindbjerg Muslingeskalsdepot 8 Ejerslev Lyng 32 Skibdal 9 Elsø 33 Solbjerg 10 Erslev 34 Sundby og Solbjerg Hede 11 Erslev Industriområde 35 Syd Tødsø 12 Flade 36 Thorup - Skallerup 13 Fredsø - Lødderup 37 Tæbring 14 Frøslev 38 Tødsø 15 Hesselbjerg 39 Tøving - Korsvej 16 Hulhøjen 40 Vejerslev 17 Hvidbjerg 41 Vester Assels 18 Jesperhus 42 Vester Jølby 19 Karby og Torp 43 Vils 20 Ljørslev 44 Ørding 21 Mollerup 45 Øster Assels 22 Nykøbing 46 Øster Jølby 23 Ovtrup og Fjallerslev 47 Polygon - Nord Mors Orbicon A/S: Sag nr

4 1 Forord Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan for Morsø Kommune omhandler flere forhold, hvoraf de væsentligste er beskrevet efterfølgende: Indførelse af ny funktionspraksis for dimensionering af kloakker. Indarbejdelse af lokalplaner siden vedtagelse af spildevandsplanen. Opdatering af tidsplan for forbedret rensning i det åbne land. Udpegning af ejendomme i det åbne land som skal tilsluttes offentlig kloak. Generel opdatering af kort og skemaer med udførte kloakanlæg siden vedtagelsen af spildevandsplanen i Kommunalbestyrelsens forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplan skal offentliggøres og fremlægges i 8 uger. Samtidig med offentliggørelsen skal tillægget sendes til Miljøcenter Aalborg. Der er i offentlighedsfasen mulighed for at kommentere det fremlagte forslag. Kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune vedtager herefter tillægget til spildevandsplanen. Vedtagelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Orbicon A/S: Sag nr

5 2 Planlægningsgrundlaget Dette tillæg nr. 1 til Spildevandsplan for Morsø Kommune er udarbejdet i henhold til 32 i Lov om miljøbeskyttelse. Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende love, bekendtgørelser og vejledninger, som kan findes på hjemmesiderne og Love: Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lov nr. 316 af 5. maj Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om vandløb, lov om sommerhuse og campering m.v. og forskellige andre love, jf. lov nr. 564 af 24. juni Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni Lov om afgift af spildevand (Lovbekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998) Bekendtgørelser: Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Vejledninger m.v.: Vejledning fra Miljøstyrelsen 5/1999. Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Vejledning fra Miljøstyrelsen 3/2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg. 2.1 Kommuneplan Kommunalbestyrelsen vedtog i september 2001 Morsø Kommuneplan Der er efterfølgende ikke vedtaget tillæg til denne, som vedrører spildevandsplanlægningen. Da byudviklingen afhænger af behovet for salgbar jord og dermed af konjunkturudviklingen, kan det ikke eksakt angives, hvilke nye kloakoplande eller udvidelse af eksisterende oplande, der vil blive aktuelle i planperioden frem til år De planlagte nye oplande er fundet med udgangspunkt i kommuneplanen og lokalplaner, som ligeledes fremgår af kortbilagene. I den efterfølgende tabel er alle de kloakerede og planlagt kloakerede oplande angivet. Orbicon A/S: Sag nr

6 By Status Plan Nye oplande Kloakering [ha] [ha] [ha] [ha] Alsted og Skarum 9,9 29,0-19,1 Bjergby 18,2 19,5 1,3 - Bjørndrup - Vodstrup 7,8 9,8-2,0 Blidstrup og Emb 6,6 6,6 - - Centrum 7,8 22,4 14,6 - Dragstrup 0,0 37,8-37,8 Ejerslev 15,4 16,5-1,1 Ejerslev Lyng 0,0 19,4-19,4 Elsø 6,6 11,6-5,0 Erslev 39,2 54,4 3,3 11,9 Erslev Industriområde 92,1 124,5 32,4 - Flade 21,1 35,3 11,6 2,6 Fredsø - Lødderup 36,4 44,5 2,4 5,7 Frøslev 35,7 39,1 3,4 - Hesselbjerg 5,7 5,7 - - Hulhøjen 6,0 13,9 7,9 - Hvidbjerg 36,0 57,3 4,6 16,7 Jesperhus 23,8 23,8 - - Karby og Torp 31,4 36,3 4,9 - Ljørslev 5,3 7,6-2,3 Mollerup 15,3 15,3 - - Nykøbing 653,8 742,1 88,3 - Outrup og Fjallerslev 18,3 18,3 - - Rakkeby 8,4 8,4 - - Redsted 37,2 38,6 1,4 - Sallingsund 6,7 6,7 - - Sdr. Dråby 18,0 20,6-2,6 Sejerslev 39,1 48,5 4,6 4,8 Sillerslev 18,6 18,6 - - Sillerslev sommerhusområde 0,0 15,2 15,2 - Sindbjerg Muslingeskalsdepot 26,3 26,3 - - Skibdal 4,6 4,6 - - Solbjerg 22,7 22,7 - - Sundby og Solbjerg 47,5 51,3 3,8 - Syd Tødsø 10,3 10,3 - - Thorup-Skallerup 22,8 22,8 - - Tæbring 18,9 20,7 1,8 - Tødsø 18,6 26,7 8,1 - Tøving - Korsvej 0,0 8,5-8,5 Vejerslev 4,2 4,2 - - Vester Assels 14,9 14,9 - - Vester Jølby 7,3 9,3-2,0 Vils 35,0 44,7 9,7 - Ørding 34,7 43,0 7,8 0,5 Øster Assels 28,9 35,6 6,7 - Øster Jølby 66,9 72,2 5,3 - I alt 1.584, ,1 239,1 142,0 Tabel 4.1 Eksisterende og planlagte kloakerede arealer fordelt på nye oplande og kloakering af eksisterende bebyggelser Orbicon A/S: Sag nr

7 På baggrund af den nuværende byudvikling forventes det kloakerede opland i planperioden at blive øget med ca. 50 ha fra ca ha til ca ha. I spildevandsplanen er der mulighed for en tilvækst på indtil ca. 239 ha. 2.2 Miljøvurdering Der er foretaget en screening om spildevandsplanen skal miljøvurderes. Konklusionen er, at spildevandsplanen ikke skal miljøvurderes i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 316 af 5. maj 2004). Dette skyldes at spildevandsplanen: ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, ikke påvirker et internationalt beskyttelsesområde væsentligt. Orbicon A/S: Sag nr

8 3 Spildevandsanlæg Der er foretaget opdateringer af hovedparten af kortene. Derfor er det valgt, at vedlægge samtlige kort og skemaer til spildevandsplanen i dette tillæg. Dermed bevares det samlede overblik. Generelt er detaljerede oplysninger omkring oplande, udløb og renseanlæg beskrevet i skemabilag 1, 2, 3 og 4. Spildevandsplanen blev vedtaget den 21. juni Siden er der vedtaget flere lokalplaner. I den efterfølgende tabel er angivet vedtagne lokalplaner siden 2004, som ikke var indarbejdet i Spildevandsplan Nr. Lokalplan for: Vedtaget 4.7 Mollerup Mølleby Erhvervsområde ved Fredsø Sundby Bolig- og offentlig område i Øster Jølby Institutionsområde i Øster Jølby Ørding Et boligområde ved Nykøbing Havn Erhvervs- og centerområde i Nykøbing Golfbane nord for Nykøbing Løvbjergkarreen i Nykøbing Boligområde mellem Fruevej og Ternevej i Nykøbing Morsø Ungdomsskole og Dueholmskolen i Nykøbing Limfjordskompagniet A/S Pilestrædet i Nykøbing Rolstrupparken i Nykøbing Boligbebyggelse på cementstøberiet i Nykøbing 2006 Tabel 3.1 Lokalplaner som er indarbejdet i tillæg nr. 1 Der er p.t. én lokalplan i offentlig høring omkring biogasanlæg i Sindbjerg. Denne lokalplan har ingen betydning for spildevandsplanen. Orbicon A/S: Sag nr

9 3.1 Rensning af spildevandet Spildevandet fra alle nye og planlagte oplande ledes til et af kommunens renseanlæg. I den efterfølgende tabel er angivet de offentlige renseanlæg med angivelse af type, kapacitet og teoretisk belastning i status og i plan. Renseanlæg Type Kapacitet Belastning [p.e.] [p.e.] Status Plan Østre Strand Renseanlæg MBNDK Skibdal Renseanlæg MBNDK Karby Renseanlæg MBNDK Langtoftegård Renseanlæg MBNDK Sejerslev Renseanlæg MB Nedlægges Flade Renseanlæg MB Nedlægges I alt M: Mekanisk rensning (rist, sandfang, bundfældning). B: Biologisk rensning (biologisk omsætning af organisk stof). N: Nitrifikation (biologisk omsætning af ammonium til nitrat). D: Denitrifikation (biologisk omsætning af nitrat til nitrogen(gas)). K: Kemisk rensning (fosforfjernelse ved kemikalietilsætning). L: Lagune (efterpolering af renset spildevand inden udledning). Tabel 3.2 Offentlige renseanlæg med type, kapacitet samt teoretisk belastning i status og plan Ovenstående tabel viser bl.a., at der er tilstrækkelig kapacitet på de eksisterende renseanlæg, da belastningen er mindre end kapaciteten, bortset fra Skibdal Renseanlæg. Dette har ikke tilstrækkelig kapacitet i plan, når sommerhusområdet Sillerslevøre tilsluttes. Tabellen viser desuden, at to renseanlæg planlægges nedlagt. Det drejer sig om Sejerslev Renseanlæg og Flade Renseanlæg. De planlægges nedlagt i perioden Spildevandet vil blive transporteret til Østre Strand Renseanlæg. Orbicon A/S: Sag nr

10 4 Vandmiljøet 4.1 Vandrammedirektivet (Miljømålsloven) Som en del af implementeringen af Vandrammedirektivet i Danmark har de nedlagte amter udarbejdet en basisanalyse for det målsatte overfladevand og grundvand. I Danmark har denne analyse været delt i to dele. Del I - der blev udført i omfattede således bl.a. en identifikation og typeinddeling af vandområderne, mens del II bl.a. omfatter en analyse af risikoen for, at vandområderne ikke opfylder deres målsætning i I følge Vandrammedirektivet skal vandforekomsterne i 2015 være i en god økologisk tilstand. Der er dog endnu ikke udsendt retningslinier fra EU, der definerer denne tilstand. Disse forventes omkring årsskiftet I basisanalysens del II tager risikovurderingen udgangspunkt i målsætningen fra den gældende regionplan. En række påvirkninger af vandforekomsterne er allerede identificeret i forbindelse med basisanalysens del I. Forventede udviklingstendenser i disse påvirkninger beskrives i basisanalysens del II, og udgør sammen med den eksisterende viden om vandforekomsternes tilstand grundlaget for risikoanalysen. Vurderingen af hvilke søer og vandløb, der i 2015 må formodes at være påvirkede, baserede sig på den eksisterende viden om den nuværende tilstand og målsætningsopfyldelse samt amternes viden om planlagte tiltag til miljøforbedring. Resultatet af basisanalyse II er, at målsætningen i stort set alle vandløb og søer i 2015 ikke forventes at være opfyldt i Morsø Kommune ved den nuværende indsats. I den efterfølgende figur er vist vandløbene. Figur 4.1 Udsnit af kortbilag V09 fra basisanalyse II. Målsætningen for røde vandløb forventes ikke at være opfyldt pr. 22. december 2015 Orbicon A/S: Sag nr

11 4.1.1 Idéfase mulighed for indflydelse Idéfasen forløber i perioden 22. juni december Her har kommunen, borgerne og interesseorganisationerne mulighed for at tilkendegive ønsker til udviklingen af de lokale vandområder. Det er også tidspunktet for at sikre koordineringen med kommunens øvrige planlægning. Hvis kravet om god økologisk tilstand i nogle af recipienterne er teknisk umuligt at opfylde eller forbundet med uforholdsmæssige store omkostninger, kan miljøcentrene i samarbejde med kommunerne fastsætte mindre strenge krav eller aftale at udskyde tidsfristen for målopfyldelsen Kommunale handleplaner I 2010 skal der udarbejdes kommunale handleplaner, som skal sikre målopfyldelse for vandområderne ultimo I den forbindelse skal spildevandsplanen revideres. 4.2 Regnbetingede udløb Morsø Kommune har udarbejdet en opdateret opgørelse over de regnbetingede udløb til recipienterne. Opgørelsen over belastningerne i status og i plan er vist i efterfølgende tabel. Detaljerede oplysninger om de enkelte udløb er angivet i bilag 3, som viser udløbsskema for kloakoplandene. Recipientnavn Årlig belastning fra regnbetingede udløb. Volumen i [m³] og stoffer i [kg] Status Plan Andel Volumen COD N P Andel Volumen COD N P Brydebæk 0 % % Centrum Bæk 0 % % Dam i Marienlyst Park 0 % % Dræn nord for Sundby 0 % % Dræn ved V, Hvidbjerg 0 % % Dueholm Å 2 % % Ejstrup Bæk 2 % % Elsø Bæk 0 % % Emb Å 0 % % Frostkær Å 1 % % Frøslev Bykærgrøft 1 % % Frøslevgård grøft 1 % % Grøft til Lyngbro Bæk 0 % % Grøft til Rovvig 0 % % Grøft til Sallingsund 0 % % Gr. Ørding Sommerhusom. 1 % % Helligånds Å 6 % % Hovmølle Bæk 0 % % Hundsø Kanal 0 % % Klosterfjorden 11 % % Orbicon A/S: Sag nr

12 Recipientnavn Årlig belastning fra regnbetingede udløb. Volumen i [m³] og stoffer i [kg] Status Plan Andel Volumen COD N P Andel Volumen COD N P Krorenden 2 % % Legind Å 1 % % Lillebæk 0 % % Limfjorden 6 % % Lundkjærsvej Sø 0 % % Lyngbro Bæk 12 % % Lødderup Bæk 1 % % Mejerirenden 2 % % Pudsgård Bæk 1 % % Redsted Bæk 2 % % Rugvang Grøft 2 % % Rørled, t, Sallingsund 1 % % Sandholm Bæk 1 % % Sejerslev Bæk 1 % % Sillerslev Å 0 % % Skarum Å 1 % % Solbjerg Å 3 % % Spang Å 0 % % Storup Å 0 % % Styvel Bæk 1 % % Sø i Fuglsøparken 0 % % Sønder Mølle Bæk 0 % % T, t, Thorup-Skallerup Bæk 1 % % T,t, Votborg-Tæbring Å 0 % % Thorup-Skallerup Bæk 1 % % Tilløb t, Lyngbro Bæk 1 % % Tilløb til Ejstrup Bæk 0 % % Trælborggrøft 8 % % Tødsø-Alsted Bæk 1 % % Vadkær Å 1 % % Vandløb v/sundby 1 % % Vejerslev Bæk 2 % % Vestre Afv,kanal 3 % % Vilsund 2 % % Vittrup Strøm 0 % % Votborg-Tæbring Å 1 % % Ørding Bæk 0 % % Østre afvandingskanal 14 % % Kommunen i alt 100 % % Tabel 4.1 Samlet belastning fra regnbetingede udløb fordelt på de enkelte recipienter i status og i plan Orbicon A/S: Sag nr

13 I tabel 4.1 er der i kolonne Andel angivet belastningen i forhold til det samlede udledte/aflastede volumen. Ud fra tabel 4.1 ses, at de årlige mængder fra regnbetingede udløb vokser i planperioden. Ved fuld byudvikling vil vandmængden stige med ca. 16 %. Stofmængden falder med ca. - 6%, da der etableres bassiner med rensning på flere af de separatkloakerede udløb. I den efterfølgende tabel 4.2 er vist de 5 mest påvirkede recipienter fra regnbetingede udløb. Recipientnavn Årlig belastning fra regnbetingede udløb. Volumen i [m³] og stoffer i [kg] Status Plan Andel Volumen COD N P Andel Volumen COD N P Østre afvandingskanal 14 % % Lyngbro Bæk 12 % % Klosterfjorden 11 % % Trælborggrøft 8 % % Helligånds Å 6 % % mest påvirkede 51 % % Tabel 4.2 Fem mest påvirkede recipienter fra regnbetingede udløb fordelt i status og i plan Alle nye udledninger bliver forsynet med et bassin, så det sikres, at udledningen ikke er til hinder for, at målsætningen kan opfyldes/overholdes. Dette er et krav i Regionplan Derudover påtænker kommunen at forsyne udvalgte udløb med større bassiner som tilbageholder større stofmængder end oprindelig planlagt. Dette er for at sikre, at de regnbetingede udløb ikke er til hinder for at eventuelle skærpede krav til målsætningen overholdes i vandløbene. Kommunen planlægger, at foranstaltningerne på de regnbetingede udløb er afsluttet senest den 22. december Dette er tidsfristen i EU s Vandrammedirektiv, som Danmark er forpligtiget af. Orbicon A/S: Sag nr

14 5 Spildevandsbortskaffelse i det åbne land I Regionplan 2005 er det fastslået, at målsætningen i mange vandløb i kommunen ikke er overholdt. I Spildevandsplan er der opstillet en tidsplan for gennemførelse af registreringerne af afløbsforholdene på de enkelte ejendomme, samt hvornår ejerne senest skal have etableret forbedret rensning af spildevandet fra deres ejendomme. Som nævnt i afsnit 3.1 skal Flade Renseanlæg og Sejerslev Renseanlæg nedlægges. Spildevandet vil blive transporteret til Øster Strand Renseanlæg i Nykøbing, hvor der er tilstrækkelig kapacitet. I forbindelse med etablering af transporteringerne mod Østre Strand Renseanlæg, har kommunen vurderet, at det er hensigtsmæssigt at kloakere ejendomme i områderne, hvor transportledningerne forløber. Dette ændrer beskrivelserne i Spildevandsplan omkring, hvordan den forbedrede rensning i det åbne land skal gennemføres. Ejendommene opdeles nu i to kategorier, nemlig: 1. Ejendomme der skal tilsluttes offentlig kloak. 2. Ejendomme der modtager påbud om forbedret rensning herunder tilbud om medlemskab af kloakforsyningen. 5.1 Ejendomme der skal tilsluttes offentlig kloak De ejendomme der så vidt muligt skal tilsluttes offentlig kloak er beliggende indenfor den viste polygon på kortbilag 47. Det drejer sig om ca. 400 ejendomme. På detailkortene for byerne i det aktuelle område, er de relevante ejendomme indenfor detailkortets afgrænsning desuden vist. Kloakeringen omhandler kun afledning af spildevand, dvs. at afledningen af overfladevand (regnvand) skal grundejeren som hidtil selv sørge for. Økonomien kan eventuelt betyde, at ikke alle de ejendomme kan blive tilsluttet. Kloakeringen vil blive foretaget i perioden 2008 til Orbicon A/S: Sag nr

15 5.2 Ejendomme med påbud om forbedret rensning I forbindelse med påbud om forbedret rensning skal kommunen komme med et tilbud på forbedret rensning. Ejeren har så 3 muligheder: 1. Tilbuddet modtages Hvis ejeren vælger at modtage tilbuddet og dermed lade kommunen stå for rensningen, skal dette ske senest 3 måneder efter modtagelsen af tilbuddet. Ejeren skal betale tilslutningsbidrag, som forfalder ved kontraktens indgåelse, og årlig vandafledningsbidrag som opkræves fra anlægget tages i brug. 2. Tilbuddet ønskes ikke Hvis ejeren selv ønsker, at forbedre rensningen af spildevandet fra ejendommen så gældende krav opfyldes, skal ejeren selv afholde alle udgifter til dette. Der skal i dette tilfælde ikke betales tilslutningsbidrag og ikke et årligt vandafledningsbidrag til kommunen. Hvis et påbud om forbedret rensning ikke efterleves, vil kommunen meddele ejeren, at det ulovlige forhold skal bringes til ophør. Såfremt kommunens meddelelse ikke fører til, at forholdene bringes i orden, kan kommunen indgive politianmeldelse i sagen. 3. Ønsker medlemskab af kloakforsyningen, men med en anden løsning Hvis ejeren ønsker at blive medlem af kloakforsyningen, men med en anden løsning, skal det ske senest 3 måneder efter modtagelsen af tilbuddet. Hvis den alternative løsning opfylder det påbudte renseniveau, kan kommunen acceptere denne. Hvis løsningen er dyrere end den tilbudte løsning, skal ejeren afholde meromkostningerne. I den efterfølgende tabel er tidsplanen for de øvrige berørte ejendomme i det åbne land blevet opdateret, da det ikke har været muligt at følge den helt. Orbicon A/S: Sag nr

16 Vandløb Målsætning DVFI Registrering på stedet Forbedret rensning Tilsluttes off. kloak Sejerslev Bæk B3 1 Afsluttet Mygdam Å B2 3 Afsluttet Dushøj Bæk B Glomstrup Bæk C 1 Afsluttet Hundsø Kanal B3 3 Afsluttet Vandbøl Bæk C 1 Afsluttet Vandløb ved Højris B Skarum Å B2 2 Afsluttet Hanstholm Bæk C 2 Afsluttet Lyngbro Bæk B Alsted Bæk C Tødsø/Alsted Bæk B Bæk Å B Frostkær Å F Sillerslev Å Udgået af Regionplan 2005 Birkemose Bæk B Gullerup Bæk B Thissingvig Nordre Kanal B Agervejle Bæk B Legind Å B Brydebæk B Vittrup Strøm Udgået af Regionplan 2005 Nye i Regionplan 2005 Tabel 5.1 Tidsplan for forbedret rensning af spildevand ved ejendomme i det åbne land. De angivne tidspunkter er den 31. december i de nævnte årstal. Kolonnen Tilsluttes off. kloak viser i hvilke vandløbsoplande, hvor ejendomme forventes tilsluttet offentlig kloak Morsø Kommune har valgt forskellige tidsfrister for gennemførelsen af forbedret rensning af spildevandet fra ejendommene i de enkelte vandløbsoplande. Ejendomme, som er beliggende indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og hvor målsætningen for vandløbet ikke er opfyldt, er valgt først. De varierende tidsfrister skyldes desuden, at der er varierende behov for rensetype, samt at det ikke er fysisk og administrativt muligt at gennemføre planen over en kortere årrække. Som det fremgår af tabel 5.1, har kommunen allerede foretaget en registrering på stedet af afløbsforholdene i flere af vandløbenes oplande. Orbicon A/S: Sag nr

17 6 Ny funktionspraksis for dimensionering Baggrunden for den nye funktionspraksis, som er beskrevet i Skrift 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn er blandt andet, at afløbssystemerne på grund af klimaforandringer fremover vil blive udsat for større regnbelastning end hidtil. Samtidig har indførelsen af nye beregningsmetoder ved anvendelse af edb gjort, at det i de sidste ca. 20 år har været muligt at beregne de nødvendige dimensioner på kloakledningerne mere præcist. De nye beregningsmetoder har dog samtidig betydet, at den sikkerhed, som lå i de gamle manuelle beregninger, er reduceret. Morsø Kommune ønsker at tage højde for de varslede klimaforandringer. Derfor dimensioneres afløbssystemer med et 20 % stort sikkerhedstillæg til vandmængderne for at imødegå den varslede stigende regnbelastning gennem det 21. århundrede. Vandstanden i Limfjorden tillægges et sikkerhedstillæg på 0,5 meter. I rapporten Morsø Kommune. Skrift 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn, dateret den 10. maj 2007 er der en detaljeret beskrivelse af baggrunden for valgene. I Skrift nr. 28. Regional variation af ekstremregn i Danmark ny bearbejdning ( ) konkluderes det, at noget kan tyde på, at de observerede kraftigere regn i de seneste 10 år vil fortsætte i årene fremover. De dimensionsgivende regnintensiteter i Skrift 28 er dog næsten de samme, som dem landets kommuner har anvendt i mange år ved dimensionering af kloakker. Morsø Kommune vil følge udviklingen og ændre dimensioneringsgrundlaget for kloakken, hvis der er belæg herfor. 6.1 Regler for nye kloakker Ved indførelsen af denne nye funktionspraksis vil det for alle nye kloakoplande og fuldt ud fornyede kloakoplande gælde, at regnvandsbetingede oversvømmelser af terræn fra kloakken som minimum ikke vil ske hyppigere end hvert 10. år i fælleskloakerede områder og hvert 5. år i separatkloakerede områder. Mange beregninger og erfaringer viser, at det valgte minimum for fælleskloakken normalt vil give opstuvning til almindelig kælderkote i middel hvert 5 te år. Det skal bemærkes, at der vil være områder, hvor sammenhængen er en anden. Overbelastning af kloakanlæg kan ikke undgås uden ekstremt store ledninger og bassiner med deraf følgende store anlægs- og driftsudgifter, der ikke er samfundsøkonomisk rentable. Orbicon A/S: Sag nr

18 Den nye funktionspraksis skønnes at give mindst samme serviceniveau som de hidtidige regler set over de næste mange år. Indførelse af den nye funktionspraksis vil betyde, at anlægsinvesteringen i nye og fornyede kloakker i gennemsnit vil stige med 5-10 %. 6.2 Regler for eksisterende kloakker De hidtidige regler gælder fortsat for kloakanlæg, der ikke ændres. Disse er: 1. Fælleskloakken dimensioneres, så ledningerne højst bliver overbelastet hvert andet år med deraf følgende mulig oversvømmelse af dybe kældre. 2. Separatkloakken dimensioneres, så regnvandsledningerne højst bliver overbelastet én gang årligt. 6.3 Håndregning Simple ledningsstrækninger kan beregnes manuelt. Der benyttes i så fald følgende dimensionsgivende regnintensiteter med afløbstid op til 10 minutter med udgangspunkt i Skrift nr. 28: Gentagelsesperiode Kloakeringsform Regnintensitet Tabel 6.1 [l/sek./ha] T = 5 år Separat regnvand 220 T = 10 år Fællessystem 250 Dimensionsgivende regnintensiteter inkl. et 20 % stort sikkerhedstillæg. Gælder for afløbstid op til 10 minutter Orbicon A/S: Sag nr

19 7 Økonomi og tidsplan Morsø Kommunalbestyrelse forventer, at indførelse af den nye funktionspraksis vil betyde, at anlægsudgifterne til nye kloakker vil stige med 5-10%. På sigt vil det betyde, at vandafledningsafgiften skal hæves tilsvarende. Vandafledningsafgiften er i 2007 fastsat med et variabelt bidrag på 22,00 kr./m³ plus et fast bidrag pr. stik på 433 kr./år. Begge beløb er ekskl. moms. Alle øvrige beskrevne forhold i dette tillæg forventer kommunen at kunne finansieres for den planlagte vandafledningsafgift, som Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt. Tidsplanen for kloakering af landsbyerne forventes at blive: Landsby Sejerslev Sdr. Dråby Ejerslev Lyng Elsø Dragstrup Fjordkær Glomstrupvej/ Søndermarken Tabel 7.1 Forventet tidsplan for kloakering af landsbyer Orbicon A/S: Sag nr

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Velkommen til informationsmøde Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti. Provstiudvalget Landsforeningen af Menighedsråd

Velkommen til informationsmøde Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti. Provstiudvalget Landsforeningen af Menighedsråd Velkommen til informationsmøde Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Provstiudvalget Landsforeningen af Menighedsråd 1 Program Formål og metode Baggrund Lidt om provstiet Erfaringer

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email tekniskforvaltning@viborg.dk

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer):

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer): Notat Morsø Kommune INPUT TIL UDVIKLING AF FERIE- OG FRILUFTSLIV Oplevelsespotentialer på Mors NIRAS Konsulenterne A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Telefon 9630 6575 Fax 9630 6578

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

1 Om denne plan 7. 2 Indledning 8. 3 Sammendrag 9

1 Om denne plan 7. 2 Indledning 8. 3 Sammendrag 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme i eksisterende oplande

Læs mere

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan Spildevand på landet Forslag til strategisk spildevandsplan Baggrund for planen Amtet har målsat alle vandløb og søer, og der er i løbet af en årrække gjort en stor indsats overfor spildevandet fra byerne.

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur Spildevandsplan 2008 Ny spildevandsplan til Allerød - færre oversvømmelser og bedre natur Allerød Kommune 1 Spildevandsplan 2008 vedtaget af Allerød Kommunes Byråd på møde den 19. november 2008. Spildevandsplan

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 2011 Tillæg nr. 2 Tillægget omfatter: Ny gravitationsledning mellem Billund og Grindsted Nedlæggelse af Billund Renseanlæg Nyt sparebassin ved Billund Renseanlæg

Læs mere

Rekvirent Norddjurs Kommune Forsyningsafdelingen Kirkestien 1 8963 Allingåbro. Telefon 89 59 10 00 E-mail norddjurs@norddjurs.dk

Rekvirent Norddjurs Kommune Forsyningsafdelingen Kirkestien 1 8963 Allingåbro. Telefon 89 59 10 00 E-mail norddjurs@norddjurs.dk Rekvirent Norddjurs Kommune Forsyningsafdelingen Kirkestien 1 8963 Allingåbro Telefon 89 59 10 00 E-mail norddjurs@norddjurs.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 18 Telefon 87 38 61 66 E-mail lnc@orbicon.dk

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2012-2020. Trykledning fra Gedsted til Stistrup. Dato: 3. februar 2014 Sags nr. 820-2013-50326

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2012-2020. Trykledning fra Gedsted til Stistrup. Dato: 3. februar 2014 Sags nr. 820-2013-50326 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2012-2020 Trykledning fra Gedsted til Stistrup Dato: 3. februar 2014 Sags nr. 820-2013-50326 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan...

Læs mere

Kloakering i Danstrup og sydlige del af Fredensborg Kongevej

Kloakering i Danstrup og sydlige del af Fredensborg Kongevej Kloakering i Danstrup og sydlige del af Fredensborg Kongevej Borgermøde om kloakering 10. januar 2012 Fredensborg Kommune: Dagsorden Hvorfor skal der kloakeres? Hvem bliver kloakeret? Myndighedsbehandling

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg 1 Provstiudvalgsmøde tirsdag, den 21. august 2012 kl. 9.00 Pkt. Sag Beslutning Beslutningssager 1. Godkendelse af referat fra 19/6-12. Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal.

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. Punkt 4. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. 2011-54501. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Nyborg Strand 22. - 23. maj 2012 Bente Uhre 3. En virksomhed kan blive autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen som: 3) kloakmester til

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009-2014 0 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 1.1 Mål 4 2. Offentlighed 5 2.1 Klageadgang 5 3 Sammendrag 6 3.1 Eksisterende forhold status 6 3.2 Fremtidige

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Idékatalog til øget samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Idékatalog til øget samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Idékatalog til øget samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Landsforeningen af Menighedsråd Damvej 17-19 8471 Sabro tlf. 8732 2133 Udarbejdet af Vivi Rolskov Jensen og Lisa Junge Jensen Proceskonsulenter

Læs mere

BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING

BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING Velkomst Beslutningen om separering Baggrunden for separering Klima forandringer Dagsorden Beskrivelse fælles system Beskrivelse separat system Etape inddeling og tidsplan

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ b Hvad er separatkloakering? b Hvornår sker der hvad? b Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi skal forbedre

Læs mere

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 SEPARERING AF FÆLLESKLOAK M.M.

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 SEPARERING AF FÆLLESKLOAK M.M. SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 SEPARERING AF FÆLLESKLOAK M.M. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 4 1.1 Politisk behandling og offentlig høring 4 2 Planlægningsgrundlaget 5 2.1 Miljøvurdering 5 3 Omfang af

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 Rekvirent Rådgiver Samsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Afdeling Forsyning- og Anlægsteknik Søtofte 10, Tranebjerg Jens Juuls Vej 16 8305 Samsø 8260 Viby J Telefon 87 92 22 00 Telefon

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune

Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune Billund Kommune Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune November 2012 Vedtaget af Billund Kommunes Byråd d 13 november 2012 Billund Kommune Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune November

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2018

Spildevandsplan 2014-2018 Spildevandsplan 2014-2018 Udgivelse: 15. september 2014 Fagcenter: Natur, Miljø og Trafik Dok.nr.: 306-2014-3575 1 1 VELKOMMEN TIL ODSHERRED KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2014-2018 5 1.1 FORORD... 5 1.2 INDLEDNING...

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L.

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Horslunde By 28. juni 2012 Ravnsborghallen, Horslunde

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Horslunde By 28. juni 2012 Ravnsborghallen, Horslunde Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Horslunde By 28. juni 2012 Ravnsborghallen, Horslunde Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det for den enkelte

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax 87 38 61 99

Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax 87 38 61 99 Spildevandsplan 2001-2008 Rekvirent Rådgiver Odder Kommune Hedeselskabet Teknisk Forvaltning Miljø og Energi as Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel

Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel Høringsudkast - 16. september 2011 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bilagsfortegnelse... 3 Referenceliste... 4 Forord...

Læs mere

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse 06. NOVEMBER 2014 VARSEL AF PÅBUD OM TILSLUTNING TIL GULDBORGSUND FORSY- NINGS KLOAK SAMT SEPARERING AF REGN- OG SPILDEVAND PÅ EJENDOMMEN Baggrund

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling. Erhverv, Bolig og Natur. Ramsherred 5, 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Fornyet tilladelse

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Vand- og naturforvaltning i Danmark Staten fastlægger mål Statslige og Internationale interesser

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2016

Spildevandsplan 2013-2016 Spildevandsplan 2013-2016 Hillerød Kommune Spildevandsplan 2013-2016 Udgivelsesdato: 30/04/2014 Udarbejdet af Hillerød Kommune, Teknik og Miljø i samarbejde med Hillerød Forsyning og NIRAS Forsidefoto:

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Spildevandsplan 2010-2015 - miljøvenlig, effektiv og økonomisk Spildevandsplan for Kalundborg Kommune Planperiode: 2010-2015 Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Vedtaget maj 2010 Indhold 1 Indledning 1 1.1

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere