Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger"

Transkript

1 Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget Forskel 0 Overført til kommende budgetår 0 Netto mer-/mindre forbrug 0 Specificeret regnskab: Korrigeret 13 Andre faste ejendomme I alt regnskab : Drift af følgende ejendomme som anvendes inden for Børn- og Undervisningsudvalgets regi: Møllegårdsvej 9, Tistrup Ejendommen er nedrevet i forbindelse med opførelse af ny børnehave i Tistrup, og budgetbeløbet er overført til børnehaven til dækning af ejendomsudgifter i forbindelse med genhusning. Udgifterne vedrører årsopgørelse fra samt udgifter til rengøring i.desuden er der afholdt a contoudgifter til varme som efterreguleres i

2 Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskoler, mm. Samlet regnskab: Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Specificeret regnskab: Korrigeret 01 Folkeskoler Fælles udgifter for kommunens skolevæsen 03 Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning, mv Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 17 Specialpædagogisk bistand til voksne I alt regnskab Folkeskoler Folkeskoleområdet omfatter udgifter vedr. 16 folkeskoler, 4 filialskoler og 10iCampus: Børnehaveklasser Undervisningstimer i klasse efter Varde Kommunes timetildelingsplan Drift af specialklasser Sprogundervisning Pædagogisk Central Skole-IT Fællesudgifter og indtægter herunder mellemkommunal afregning 2

3 Bemærkninger - regnskab Elevtal bhv. Klasser Antal klasser Elevtal klasse Antal klasser Elevtal klasse Antal klasser Elevtal 10. klasse Antal klasser I alt bhv. kl. 10. kl Elevtal specialklasser/enkeltintegrerede * pr. 1. august ny tildelingsmodel vedrørende specialundervisning. (enkeltintg. elever ikke talt med i elevtal i specialklasser). Samlede driftsudgifter: ** 2013 *** Udgifter i alt Antal elever i alt Gennemsnitsudgift pr. elev **ændret tildelingsmodel pr. 1. august 2012 jævnfør beslutning i forbindelse med indførelse af sparekatalog *** ændret tildelingsmodel pr. 1. august som følge af folkeskolereformen. Mellemkommunale betalinger. Tekst Betaling fra andre kommuner, normalklasser Betaling til andre kommuner, normalklasser Støttetimer - normalklasser - bet. Til kommuner 6,0 5,42 1,84 3,92 3,0 Specialklasser - betaling til kommuner* 3,44 7,42 7,32 4,69 6,00 Støttetimer normalklasser - bet. Fra kommuner 17,23 13,55 8,60 8,00 8,42 Specialklasser - betaling fra kommuner 13,58 9,90 11,49 9,98 9,53 Støttetimer - specialklasser bet. fra kommuner 1,76 1,00 0,00 0,00 1,00 * fra 2012 er der bogført udgifter vedr. specialklasser her. Tidligere har dette været under Der er søgt om overførsel af kr. fra til Efter budgetoverførsel er der et samlet merforbrug på kr. på hele folkeskoleområdet. Der er et merforbrug vedr. mellemkommunale betalinger på kr., da der er flere elever i andre kommuner end oprindelig budgetteret. Dette modsvares, at et mindre forbrug på demografikontoen på kr. På specialundervisningsområdet er der et mindre forbrug på kr. 02 Fælles udgifter for kommunens skolevæsen Udgifter vedrørende skolernes brug af idræts- og svømmeundervisning, herunder betaling for livreddertimer. I henhold til beslutning i Økonomiudvalget den 30. overføres over-/underskud hvert år til Udvalget for Kultur og Fritid. I er der overført kr. til Kultur og Fritid. 3

4 Bemærkninger - regnskab 03 Syge- og hjemmeundervisning Udgifter til syge- og hjemmeundervisning, bl.a. udgifter til undervisning af børn indlagt på sygehuse både indenfor regionen og udenfor regionen. Udgifterne til børn indlagt på sygehuse udenfor regionen været kr. mindre end budgetteret. Den endelige afregning for børn indlagt indenfor regionen er kr. mindre end budgetteret, og udgifter til undervisning af børn indlagt udenfor regionen er kr. mindre end budgetteret. 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning, mv. Virksomheden PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) har et personale bestående af psykologer, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Indtil 1. august omfattede området også tale-hørekonsulenter og læsekonsulenter. Der er søgt om overførsel af kr. fra til Skolefritidsordninger Varde Kommune driver 20 skolefritidsordninger. Derudover er der SFO 2 og 3 i Oksbøl. Indmeldte børn: Heldagsmodul: Morgenmodul Eftermiddagsmodul I alt - SFO Special-SFO 1) SFO 2 2) ) Fra 1. august er er indført heldagsskole i specialklasserne på Lykkesgårdskolen. 2) Fra 1. august er kun SFO 2 i Oksbøl. Indtil denne dato indeholder tallene også SFO 2 i Varde By. Der er søgt om overførsel af kr. fra til Der er samlet set et mindre forbrug på kr. på skolefritidsordninger. Mindreforbruget skyldes flere indtægter vedr. efterregulering vedr. fripladstilskud. 4

5 Bemærkninger - regnskab 06 Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever mellem skolen og hjemmet. Pr. 1. august 2012 er skolekørslen i forbindelse med udbud blevet væsentligt omlagt. Flere busruter, der tidligere har kørt i regi af kollektiv trafik, er blevet omlagt til lukket skolekørsel. Kørslen koordineres sammen med kommunens øvrige kørsel, fx lægekørsel og ældrekørsel. Der er søgt om overførsel af kr. fra til Der er et merforbrug vedr. skolekørsel på i alt kr. Merforbruget skyldes øgede udgifter vedr. kørsel til modtagerklasser på grund af flere elever. Desuden var udgifter vedr. garantitid skønnet for lavt. Som følge af skolereformen er hjemtransporten mere sammenpresset på kortere perioder som dermed betyder udgifter til garantitid. Garantitiden for skoleåret / er udbetalt i. Garantitiden for skoleåret /2016 afregnes i Specialundervisning i regionale tilbud Udgifter til specialundervisning til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelsdækkende institutioner der varetages af regionerne. Udgiften dækker betaling for undervisning af 2,57 helårspersoner. Der er søgt om overførsel af kr. fra til Merforbruget skyldes, at der har været lidt flere elever. Der var budgetteret med 2,3 helårspersoner. 08 Kommunale specialskoler Udgifter til specialundervisning til elever i den undervisningspligtige alder på kommunale specialskoler samt udgifter vedrørende skoledelen på Tippen. På Tippens skoledel har der i været 25,08 elever i gennemsnit. Der var oprindelig budgetteret med 22 elever. For kommunale specialskoler viser regnskabet et forbrug på kr. Forbrug samt afvigelsen i kr. og i forhold til budgettet er sammensat på følgende måde: 5

6 Bemærkninger - regnskab Tekst Materiale- og aktivitetsudgifter 2012 elever 2013 elever elever elever Betaling til kommuner eksterne 37,93 31,66 33,59 28,37 Betaling til kommuner - interne (Tippen) 6,72 4,45 3,54 5,79 I alt 44,65 36,11 37,13 34,16 Der er søgt om overførsel af Mindre forbruget på kr. efter budgetoverførsel skyldes, at indtægterne vedr. salg af pladser på Tippen har været højere end budgetteret, idet der har været flere elever end oprindelig forventet. 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Udgifter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og kommunale specialskoler, og efter- og videreuddannelse af pædagoger, der medvirker i folkeskolen og kommunale specialskolers fagopdelte undervisning eller deltager i den understøttende undervisning. Der tildeles midler til kompetenceudvikling fra staten. Der er afsat en samlet pulje som løber frem til Derudover er der i overførselen fra til 2016 en rest fra lock out-midlerne som skal anvendes til kompetenceudvikling. Der er søgt om overførsel af kr. fra til Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til staten for elever på frie grundskoler, statslige og private skoler, samt bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler. Taksten fastsættes af staten, særskilt for undervisning og skolefritidsordning, og kommunerne betaler efter det elever/sfo-børn, der var pr. 5. året i forvejen. Der var budgetteret med 498 skoleelever og 168 elever i skolefritidsordninger (udgift 2011) 2011 (udgift 2012) 2012 (udgift 2013) 2013 (udgift ) (udgift ) Elever i private * skoler Skolefritidsordninger ved private skoler

7 Bemærkninger - regnskab *Der er etableret 2 nye friskoler pr. 1. august 2012 i Varde Kommune. Der er et samlet mindre forbrug på kr. Der er sendt regninger til andre kommuner for kr. modsvarende er der ikke modtaget regninger fra andre kommuner. 12 Efterskoler og ungdomskostskoler Bidrag til staten for elever på efterskoler. Taksten fastsættes af staten, og kommunerne betaler efter det elever under 18 år, der var pr. 5. året i forvejen. Kommunalt tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner, mm. Taksten bliver fastsat af staten, og kommunerne betaler efter det elever under 18 år, der var pr. 5. året i forvejen. Der var budgetteret med 505 efterskoleelever og 12 elever i selvejende uddannelsesinstitutioner (udgift 2011) 2011 (udgift 2012) 2012 (udgift 2013) 2013 (udgift ) (udgift ) Efterskoler Ungdomshøjskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler* * Før 2011 er udgiften afholdt under kommunalt tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner. Desuden var der i afsat kr. vedr. støtte til efterskoleophold for ordblinde. Der er i alt et mindre forbrug på kr. Udgifterne vedr. støtte til efterskoleophold for ordblinde blev i kr., hvilket er kr. mindre end det korrigerede budgetteret. Der er desuden sendt regninger til andre kommuner for kr. 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning UU er organisatorisk placeret i arbejdsmarkedsregi. ederne i UU Sydvestjylland kan vejlede i forbindelse med valg af uddannelse og erhverv, vis man: Der er under Skoleafdelingen afsat kr. til sikring af sammenhæng i indsatsen mellem skole- og arbejdsmarkedsområdet. Der er søgt om overførsel af kr. fra til

8 Bemærkninger - regnskab 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Udgifter vedrørende specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen. Der er søgt om overførsel af kr. fra til Der har ikke været afholdt udgifter i vedr. specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen. 17 Specialpædagogisk bistand til voksne Udgifter vedr. undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør. Der har i været 4 elever der har deltaget i kursusforløb. Der er søgt om overførsel af kr. fra til

9 Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 03 Undervisning og kultur 30 Ungdomsuddannelser Samlet regnskab: Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Specificeret regnskab: 44 Produktionsskoler 46 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov Korrigeret I alt regnskab Produktionsskoler Kommunens udgifter vedrørende produktionsskoler. Der er afholdt udgifter til et grundbidrag samt bidrag pr. elev - jf. nedenstående: 2011 (elevtal 2010) 2012 (elevtal 2011) 2013 (elevtal 2012) (elevtal 2013) (elevtal ) Under 18 år Over 18 år Mindre forbruget på kr. er indtægter fra andre kommuner vedrørende elever, der var bosiddende i Varde Kommune, men hvor en anden kommune er betalingskommune. Der er sket opkrævning for elever vedr og. 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Udgifter vedrørende uddannelses- og aktivitetstilbud, mv. der gives i henhold til lov nr. 564 af 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlig behov. Udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud, mv. for unge med særlige behov. 9

10 Bemærkninger - regnskab årselever Antal 2011 Antal 2012 Antal 2013 Antal Antal CSV-Esbjerg 2,58 1,42 2,42 2,86 2,49 Asserbølgård 2,32 0,42 1,42 2,08 TV-Glad 2,92 2,74 1,00 1,00 0,41 Kost- og Tekstilskolen Rødding 1,16 0,84 4,10 6,42 5,58 Skovlunden, STU Lundvej 2,59 4,42 5,58 5,72 5,33 AspIT Esbjerg 2,25 5,67 8,45 9,14 7,70 Det gamle Mejeri 2,41 3,00 2,00 0,58 0,83 Bøgevangskolen 3,83 3,83 2,00 0,58 Varde STU-Center (Varde kommunes elever) 7,88 20,80 22,16 32,91 Andre skoler 12,47 10,67 10,33 10,20 12,34 I alt 28,70 40,47 58,94 61,50 70,25 Derudover har der været 5,74 elever på Varde STU-Center hvor der er sendt regninger til andre kommuner. Der er afholdt kørselsudgifter for kr. vedrørende transport til uddannelsesstederne. Varde STU-Center er etableret i Gårde fra 1. august Der er søgt om overførsel af kr. fra til 2016, vedrørende Varde STU-Center. På ungdomsuddanneler for unge med særlige behov (STU) har der været et merforbrug på kr., idet der har været flere elever end budgetteret. 10

11 Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Samlet regnskab: Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Specificeret regnskab: 75 Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven 76 Ungdomsskolevirksomhed 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Korrigeret I alt regnskab Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven Driftsudgifter vedrørende Ungehus samt udgifter vedrørende Ungeråd Der er søgt om overførsel af kr. fra til Ungdomsskolevirksomhed Udgifter vedrørende aktiviteter m.v. afholdt efter Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK 375 af 4. april. Der drives 8 Ungdomsklubber for årige og indtil 1. august eksisterede 12 juniorklubber. Fra 1. august er der etableret juniorklubber for klasse ved alle folkeskoler. Ved Blåvandshuk Skole er tilbuddet etableret som SFO 2. Juniorklubberne tildeles et fast beløb pr. barn i var beløbet kr. pr. tilmeldt. Minimumstildelingen er kr. pr. juniorklub. Der var pr. 1. august indmeldt 953 børn i juniorklubberne. Der sker en regulering pr. 5. marts og 5. i forhold til det faktiske fremmødte. Herudover er Ungeguiden administrativt tilknyttet Ungdomsskolen. Der er søgt om overførsel af kr. fra til 2016 vedr. Ungdomsskolen, desuden er der søgt om overførsel af kr. vedr. juniorklubberne. 11

12 Bemærkninger - regnskab 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Der var afsat kr. vedrørende befordring af midlertidig syge til ungdomsuddannelserne. Der er afholdt kr. i. Der er søgt om overførsel af kr. fra til 2016 vedr. befordring af midlertidig syge til ungdomsuddannelserne. 12

13 Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter, mv. Samlet regnskab: Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Specificeret regnskab: 85 Kommunal tandpleje 89 Kommunal sundhedstjeneste Korrigeret I alt regnskab Kommunal tandpleje Området dækker udgiften til vederlagsfri tandpleje for børn og unge under 18 år (Sundhedslovens kapitel 37). Det gælder således forebyggelse, undersøgelse og behandling, herunder også tandregulering for alle kommunens børn, uanset om der benyttes en kommunal klinik eller privat praksis, som Varde Kommune har indgået aftale med. Desuden omfatter området også de børn, der benytter fritvalgsordningen, med en delvis egenbetaling. Kommunal tandpleje omfatter endvidere Omsorgstandpleje og Specialtandpleje, som hører under Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse. Der er søgt om overførsel af kr. fra til Kommunal sundhedstjeneste Området dækker udgifter til sundhedsplejen. Varde Kommunes sundhedspleje arbejder med sundhed og trivsel blandt kommunens børn og unge. Kommunes børn følges fra fødsel og op gennem skolealderen. Der er søgt om overførsel af kr. fra til

14 Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 22 Sociale opgaver og beskæftigelse Samlet regnskab: Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug 0 Specificeret regnskab: 07 indtægter fra den centrale refusionsordning Korrigeret I alt regnskab Refusion fra staten i forbindelse med dyre enkeltsager Der er søgt om overførsel af kr. fra til Merindtægten på kr. skal ses i sammenhæng med mindre udgifter under tilbud til børn og unge med særlige behov. Desuden sker der endelig afregning i

15 Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud til børn og unge Samlet regnskab: Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Specificeret regnskab: Korrigeret 10 Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 17 Særlige dagtilbud Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner I alt regnskab Fælles formål Området omfatter udgifter vedrørende: Tilskud til privat pasning og tilskud til pasning af egne børn Udgifter vedrørende søskendetilskud Inklusions- og uddannelsespulje Udgifter til PAU-elever (pædagogiskassistent elever) Udgifter til sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen, samt udgifter til startpakke. Driftsudgifter og -indtægter vedr. Go mad til børn. Digitalisering på dagtilbudsområdet Fælles demografikkonto for hele dagtilbudsområdet Udgifter vedr. tale- hørekonsulenter (fra 1. august ) 15

16 Bemærkninger - regnskab Antal børn i privat pasning* Tilskud til pasning af egne børn ** Sprogstimulering til to-sprogede børn i førskolealderen (genn.) Antal personer (i alt) Antal flygtningebørn som har fået startpakke 5 43 *Gennemsnit pr. år. ** Antal børn som har modtaget tilskud i max. ½ år. Der er søgt om overførsel af kr. fra til Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Merudgiften på kr. skyldes, at der på fællesområdet er der en fælles demografikonto for hele dagtilbudsområdet, hvorfra budgetbeløbene fordeles til øvrige områder vedr. dagtilbud. Merudgiften modsvares af mindre udgift på dagplejen, daginstitutioner og tilskud til private institutioner og puljeordninger. Samlet set er der på dagtilbudsområdet et mindre forbrug på kr. 11 Dagpleje Udgifter vedr. den kommunale dagpleje. Desuden indeholder beløbene udgifter og indtægter vedrørende fripladstilskud, forældrebetaling samt mellemkommunale betalinger. Antal passede børn I alt Der er søgt om overførsel af kr. fra til Efter budgetoverførsel er der et mindre forbrug på kr. hvilket skyldes mindre udgifter vedr. fripladstilskud, merindtægt vedr. forældrebetaling samt merindtægter vedr. mellemkommunale betalinger. Desuden er lederudgifterne mindre end budgetteret. Samlet set er der på dagtilbudsområdet et mindre forbrug på kr. 16

17 Bemærkninger - regnskab 12 Vuggestuer Udgifterne på området vedrørende betaling for børn i andre kommunes vuggestuer. 13 Børnehaver Fra 1. januar skal alle udgifter registreres under 14 (daginstitutioner kun for børn indtil skolealderen). 14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolealderen) Der er 8 fælles ledede institutioner og 5 selvejende institutioner. Desuden indeholder beløbene udgifter og indtægter vedrørende fripladstilskud, forældrebetaling samt mellemkommunale betalinger. Antal passede børn 2010/ / / / / Børnehavebørn Vuggestuebørn Der er søgt om overførsel af kr. fra til Der er et mindre forbrug på kr. på området vedr. daginstitutioner. Det skyldes mindre udgifter til fripladstilskud. Samlet set er der på dagtilbudsområdet et mindre forbrug på kr. 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Udgifter vedrørende Juniorklubben Søndermarken indtil 31. juli, samt udgifter til børn i andre kommuners klubber. 17 Særlige dagtilbud Driftsudgifter vedrørende specialbørnehaven Solsikken samt støtte til handicappede børn i egne institutioner Der har i været 7 børn i gennemsnit i Solsikken. 17

18 Bemærkninger - regnskab Der er søgt om overførsel af kr. fra til Der er i alt et mindre forbrug på kr. efter overførsel til På mellemkommunale betalinger er der en merudgift på kr. vedr. betalinger til andre kommuner, mens der på kørsel af børn til Solsikken er et mindre forbrug på kr. Mindre forbruget skyldes, at kørsel til Solsikken fremover bevilges som merudgiftsydelse, hvilket betyder at der kan hjemtages statsrefusion. Samlet set er der på dagtilbudsområdet et mindre forbrug på kr. 19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Driftstilskud til private institutioner efter Servicelovens 36, 38 og 25a stk. 4 og puljeordninger efter Servicelovens 102. Der er følgende puljeordninger/private institutioner: Antal børn i 2011 Antal børn i 2012 Antal børn i 2013 Antal børn i Antal børn i 6 Puljeordninger dagpleje Puljeinstitutioner: Børnehavebørn SFO-børn (slut ) 33 Kvong Børnehave Naturbørnehaven Engen, Mejls Blåbjerg Børnehave Skovlund Børnehus Bhv.: 26 SFO: 31 Vuggestue: 7* Andre kommuner (omregnet til børnehavebørn) * Vuggestueafdeling fra 1. august ** Der er i 2013 modtaget regning fra tidligere år. Bhv.: 26 Vuggestue: 17 Bhv.: 28 Vuggestue: 17 Bhv.: 29 Vuggestue: 12 Bhv.: 30 Vuggestue: ** Desuden er der afholdt udgifter til fripladstilskud til private institutioner og puljeordninger. Tilskud til private institutioner har været kr. mindre end det korrigerede budget, og tilskud til puljeordninger har været kr. mindre. Samlet set er der på dagtilbudsområdet et mindre forbrug på kr. 18

19 Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Samlet regnskab: Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Specificeret regnskab: Korrigeret 20 plejefamilier og opholdssteder, mv. for børn og unge 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 23 Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner, mv. for børn og unge I alt regnskab Plejefamilier og opholdssteder, mv. for børn og unge Familiepleje og opholdssteder, mv. omfatter betaling for anbringelse af børn og unge efter servicelovens 52, stk. 3 nr. 7, efterværn efter Servicelovens 76 stk. 3 nr. 1 og 76, stk. 4 i plejefamilie, netværksplejefamilie, kommunal plejefamilie, opholdssteder, kost-/efterskole, skibsprojekter og eget værelse. I regnskabsåret har der været følgende fordeling mellem de forskellige anbringelsestyper: Tekst kr. (1.000) Korr. kr. (1.000) Opr- Afvigelse kr. (1.000) Afvigelse Familiepleje , , ,51 Netværksplejefamilie , , ,85 Opholdssteder , , ,25 Kommunal plejefamilie , , Kost-/efterskole 262 1, , ,40 Eget værelse , , ,65 Advokatbistand, betaling, supervision, uddannelse, socialt tilsyn, øvrige udgifter og statsrefusion I alt , , ,66 Der er søgt om overførsel af kr. fra til

20 Bemærkninger - regnskab Der har været en samlet afvigelse mellem budgettet og regnskabet på kr. I forbindelse med budgetopfølgninger er der tilført kr. fra andre områder under tilbud til børn og unge til finansiering af flere anbringelser end oprindelig budgetteret. Der har i været 13,66 flere anbringelse end budgetteret. Mindre forbruget skyldes: Lønudgifter til plejefamilier mindre forbrug 0,5 mio. kr. Engangsydelser plejefamilier mindre udgift på 0,5 mio. kr. Beløbet var skønnet i forhold til forbruget tidligere år. Opholdssteder mindre udgift 0,3 mio. kr. bl.a. med baggrund i endelige afregninger. Eget værelse mindre udgift 0,1 mio. kr. 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Forbruget i på de enkelte foranstaltninger fremgår af nedenstående tabel: Tekst kr. (1.000) kr. (1.000) Afvigelse kr. (1.000) 52, stk. 3 nr. 2 Praktisk/pædagogisk støtte inkl. interne Familiebehandling inkl. interne tilbud 52, stk. 3 nr , stk. 3 nr. 5 Aflastningsophold , stk. 3 nr. 6 / 76, stk. 2 og stk. 3 nr. 3 / kontaktpersoner inkl. interne kontaktpersoner stk. 3 nr. 6 Fast kontaktperson til hele familien Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge og andre medlemmer af familien 52 stk. 3 nr. 8 Formidling af praktikophold stk. 3 nr. 9 Anden hjælp a Økonomisk støtte Støtteperson til forældremyndighedsindehaver i forbindelse med anbringelse samt 54a koordinator Børnehuse til undersøgelse ved overgreb 50a, stk Tværgående Rådgivning 11 stk. 3 skole- og dagtilbudsrådgivere Øvrig rådgivning (familievejledning, prep-kursus, åben rådgivning) Projekt Fritidspas Lysningen Bus Statsrefusion flygtningeudgifter I alt Der er søgt om overførsel af kr. fra til

21 Bemærkninger - regnskab Afvigelsen mellem budgettet og regnskabet på de forskellige områder kan forklares med følgende forhold: Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet: Samlet viser regnskabet et mindre forbrug på kr. Mindre forbruget indgår i takstberegning for Aflastning: Afvigelsen på kr. kan forklares med, at der er forbrugt færre aflastningsdøgn end budgetteret. Familiebehandling: Det er hovedsageligt flere udgifter til køb af interne ydelser samt færre indtægter, hvilket indgår i takstberegningen for Økonomisk støtte: Der har i været et mindre forbrug på kr. i forhold til det budgetterede. Dette skyldes, at udgifter vedr. først er afregnet i Statsrefusion - flygtningeudgifter: Der har i været en merindtægt på kr. i forhold til det budgetterede. 23 Døgninstitutioner Døgninstitutioner for børn og unge, samt udgifter og indtægter vedrørende Døgninstitution Tippen. Døgninstitutioner for børn og unge: kr. (1.000) Korrigeret kr. (1.000) Oprindelig Afvigelse kr. (1.000) Afvigelse 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge , , ,59 Døgninstitution Tippens driftsudgifter har i udgjort 21,7 mio. kr. Belægninger for Tippen: Antal 2011 Antal 2012 Antal 2013 Antal Antal Døgninstitution Tippen ,8 Der er søgt om overførsel af kr. fra til Sikrede døgninstitutioner, mv. for børn og unge Udgifterne omfatter betaling for ophold på de sikrede institutioner eller Kriminalforsorgens institutioner i forbindelse med varetægt eller dom, samt sociale pladser på de sikrede institutioner. 21

22 Bemærkninger - regnskab Betaling for ophold i forbindelse med varetægt eller dom sker dels via en grundtakt efter faktisk forbrug og dels via objektiv finansiering. Da grundtaksten kun delvist dækker driften af de sikrede pladser, opkræves resten af udgifterne efter objektive kriterier. Den objektive andel fordeles blandt kommunerne efter deres respektive andel af årige året forud - det vil sige i år efter let pr. 1. januar. Betaling for sociale pladser på sikrede institutioner sker med den fulde takst. I år er der betalt for 148 døgn vedrørende ophold på sikrede institutioner i forbindelse med en ungdomssanktion og surrogatfængsling. De 148 døgn er fordelt med: 115 døgn til grundtakst kr. pr. døgn i forbindelse med ungdomssanktion 33 døgn til kr. pr. døgn i forbindelse med ungdomssanktion og Der er søgt om overførsel af kr. fra til

23 Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede Samlet regnskab: Korrigeret budget Forskel 0 Overført til kommende budgetår 0 Netto mer-/mindre forbrug 0 Specificeret regnskab: 37 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler ved pasning af døende i eget hjem Korrigeret I alt regnskab Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o. lign. ved pasning af handicappede, alvorligt syge og døende i eget hjem under 18 år. 23

24 Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 35 Rådgivning Samlet regnskab: Korrigeret budget Forskel 0 Overført til kommende budgetår 0 Netto mer-/mindre forbrug 0 Specificeret regnskab: Korrigeret 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner I alt regnskab Udgifterne er flyttet til forebyggende foranstaltninger. 24

25 Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud voksne med særlige behov Samlet regnskab: Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug 0 Specificeret regnskab: 42 Kvindekrisecentre 53 Kontaktperson- og ledsagerordning Korrigeret I alt regnskab Betaling for ophold på kvindekrisecentre efter Servicelovens 109, udgifter til psykologsamtaler til børn og familierådgivning i forbindelse med opholdet. Nettoudgiften på kr. omfatter betaling for i alt 318 døgn på kvindekrisecentre samt psykologsamtaler/familierådgivning til 1 barn. Desuden udgifter til ledsageordninger bevilget efter servicelovens 45 til unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der har været 4 personer, som har haft ledsagerordning. Der er søgt om overførsel af kr. fra til

26 Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser Samlet regnskab: Korrigeret budget Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Specificeret regnskab: Korrigeret 72 Sociale formål I alt regnskab Området omfatter udgifter vedrørende merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (servicelovens 41), hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste (servicelovens 42) og udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (servicelovens 32, stk. 8) Staten yder 50 % refusion af udgifterne til servicelovens 41 og 42. Udgifterne er fordelt på følgende måde: Dækning af merudgifter efter servicelovens 41: kr. Dækning af udgifter til tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42: kr. Dækning af udgifter vedrørende hjemmetræning efter servicelovens 32, stk. 8: kr. 50 % statsrefusion: kr. Der er søgt om overførsel af kr. fra til Mindre forbruget skyldes, at der er indhentet refusioner vedr. tidligere år for kørsel af børn til Solsikken, idet disse udgifter bevilges efter servicelovens 41 hvor der er 50% refusion. 26

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 222.042 1.007.025

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2012 Budget 2013 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget Regnskab 2015 Budget 2016 Budget Andre faste ejendomme I alt bevilling 42.

Varde Kommune Bemærkninger Budget Regnskab 2015 Budget 2016 Budget Andre faste ejendomme I alt bevilling 42. Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2015 Budget 2016 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Børn- og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge

Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Børn og Unge Udvalget varetager forvaltningen af kommunale opgaver for børn og unge op til 18 år (samt efterværn op til det 23. år), herunder betalingsspørgsmål vedrørende: dagtilbud klubtilbud

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Uddannelsesudvalget og omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre og

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594. Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Sektorer Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget omplaceringer Budget 2014 2014 2014 Sektor Undervisning 594,806 6,211 601,017 606,694 5,677 Sektor Dagtilbud 241,244 8,298 249,542

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 1508 Detaljeret budgetopfølgning pr. 3107 for det specialiserede børneområde. Budgetopfølgning pr. 31/07/ Forbrug i Perioden Procent Forventet forbrug i hele Korr. Budget Forv. Mer() eller

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALG

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALG BØRNE- OG UNGDOMSUDVALG Generelt et indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Udgiftsmæssigt har der været et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. og samtidig har

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner:

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Inden for politikområdet ydes der støtte, råd og vejledning til børn og unge og deres familier, samt udbetales sociale ydelser inden for områderne i henhold til gældende lovgivninger. Indsatserne er samlet

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Hvidovre Kommune Budgetbehandling 26.05.2011 Skoleudvalget Bilag 1 B. FORSLAG TIL BEMÆRKNINGER TIL BUDGETRAPPORT

Hvidovre Kommune Budgetbehandling 26.05.2011 Skoleudvalget Bilag 1 B. FORSLAG TIL BEMÆRKNINGER TIL BUDGETRAPPORT Hvidovre Kommune Budgetbehandling 26.05.2011 Skoleudvalget Bilag 1 B. FORSLAG TIL BEMÆRKNINGER TIL BUDGETRAPPORT BUDGET 2012-2015 Funktion 03.22 Udgifter: 359.533.000 kr. Aktivitet Folkeskolen m.m. (ekskl.

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål.

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 3.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat udgør netto 63,2 mio. kr. Nettobevilling

Læs mere

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen Kompetenceplan for ørn og Unge området Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen ndledning Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de overordnede regler for fordeling

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Børn og Skoleudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Budget 2015. Bind 2: Budgetbemærkninger

Budget 2015. Bind 2: Budgetbemærkninger Budget 2015 Bind 2: Budgetbemærkninger Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og strategiske mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning... 6 12 Børn og familie...

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo januar 2016 et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Heri

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Helhed og sammenhæng for børn, unge og familier Omdrejningspunktet for Hjørring Kommunes indsatser for børn, unge og familier er samlet under overskriften Fælles Ansvar.

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE INDENFOR RAMMEN BUDGET 2014-2017 Børne- og Undervisningsudvalget

HJØRRING KOMMUNE INDENFOR RAMMEN BUDGET 2014-2017 Børne- og Undervisningsudvalget Omprioritering indenfor rammen Af budgetproceduren fremgår følgende: Fagudvalgene har mulighed for at omprioritere indenfor den udmeldte budgetramme med henblik på vedvarende at sikre optimering af de

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 783.919.634 010 Skole- og klubområdet 480.956.015 03 Undervisning og kultur 465.450.436 22 Folkeskolen m.m. 448.750.470 01 Folkeskoler 249.755.599

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere