FRIVILLIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL KAPITALEJERNE LÜBKER GOLF A/S (CVR-NR ) FREMSAT AF LGR NIMTOFTE HOLDING A/S (CVR-NR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRIVILLIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL KAPITALEJERNE LÜBKER GOLF A/S (CVR-NR. 29 42 24 43) FREMSAT AF LGR NIMTOFTE HOLDING A/S (CVR-NR."

Transkript

1 FRIVILLIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL KAPITALEJERNE I LÜBKER GOLF A/S (CVR-NR ) FREMSAT AF LGR NIMTOFTE HOLDING A/S (CVR-NR ) 22. februar 2011

2 Formålet med dette tilbudsdokument er at tilvejebringe et materiale, ud fra hvilket kapitalejerne kan danne sig et velbegrundet skøn over tilbuddets vilkår mv. og herefter beslutte sig for, om tilbuddet skal accepteres. Tilbudsdokumentet bør læses omhyggeligt, da det indeholder væsentlige oplysninger. Det frivillige overtagelsestilbud indeholdt i dette tilbudsdokument er udarbejdet i henhold til værdipapirhandelsloven (lovbekendtgørelse nr. 959 af 11. august 2010) og bekendtgørelse nr. 221 af 10. marts 2010 om overtagelsestilbud med vejledning. Overtagelsestilbuddet og accept er alene underlagt dansk ret. Samtlige kapitalejere er berettiget til at gøre brug af overtagelsestilbuddet.

3 I henhold til 31 og 32 i værdipapirhandelsloven og bekendtgørelse nr. 221 af 10. marts 2010 om overtagelsestilbud fremsætter LGR Nimtofte Holding A/S CVR-nr Trent Jones Allé Nimtofte (herefter benævnt Tilbudsgiver ) herved et frivilligt overtagelsestilbud ( herefter benævnt Købstilbuddet ) til kapitalejerne i Lübker Golf A/S CVR-nr Lübker Allé Nimtofte (herefter benævnt Målselskabet ) om at erhverve samtlige udestående kapitalandele i Målselskabet mod kontant betaling på de vilkår, der fremgår af nærværende Købstilbud. 1 Indledning 1.1 Beskrivelse af Målselskabet Målselskabet er stiftet den 23. marts Målselskabets formål er at etablere, eje og udleje det golfanlæg der etableres i Lübker Golf Resort, samt enhver anden efter bestyrelsens opfattelse hermed naturlig forbundet virksomhed samt sædvanlig kapitalanbringelse Målselskabet er optaget til handel på NASDAQ OMX First North Målselskabets selskabskapital udgør nominelt kr , fordelt i kapitalandele á kr Målselskabets storaktionærer er: Lübker Golf Invest A/S Erling Lindahl LGR Nimtofte Holding A/S (Tilbudsgiver) Målselskabet havde ifølge den senest offentliggjorte årsrapport pr. 31. december 2009 en regnskabsmæssig egenkapital på kr Målselskabets egenkapital var ved udgangen af 3. kvartal opgjort til kr Såfremt der gennemføres en overdragelsen af Målselskabets samlede virksomhed, jf. nedenfor, vil Målselskabets egenkapital andrage i alt kr Målselskabet opnåede et negativt resultat i 2009 på kr efter skat. Målselskabets resultat for 2010 efter skat er ved udgangen af 3. kvartal opgjort til kr Målselskabet har været i betydelige økonomiske vanskeligheder, og der er derfor i foråret 2010 gennemført en kapitalnedsættelse i selskabet, hvor selskabets selskabskapital blev nedsat fra nominelt kr til nominelt kr

4 1.1.8 Efter kapitalnedsættelsen er Målselskabets økonomiske situation forværret, og Målselskabets bestyrelse har for at sikre Målselskabets overlevelse forsøgt at etablere en helhedsløsning for resortet, hvor alle aktiver og al drift i Lübker Golf Resort påtænktes samlet i ét selskab. Denne løsning måtte opgives endeligt i efteråret Målselskabet har senest offentliggjort regnskabsmeddelelse ved børsmeddelelse nr. 16 den 18. november Hoved- og nøgletal i den senest offentliggjorte regnskabsmeddelelse er: Kr kvt kvt Omsætning Primær drift Finansielle poster Nedskrivning af finansielle aktiver Resultat før skat Resultat efter skat Aktiver i alt Egenkapital Gæld Passiver i alt I henhold til den senest offentliggjorte regnskabsmeddelelse er forventningen, at der i Målselskabet for hele 2010 forventes et underskud på mio. kr. før omkostninger til restrukturering, nedskrivning mv. i forbindelse med salget og før skat På en ekstraordinær generalforsamling den 19. november 2010 blev Målselskabets bestyrelse i stedet bemyndiget til at overdrage Målselskabets samlede virksomhed Tilbudsgiver har ved overtagelsesaftale af 31. januar 2011 indgået aftale om overdragelse af samtlige aktiver og forpligtelser fra Målselskabet til Tilbudsgiver. Tilbudsgiver kan i henhold til den indgåede aftale lade den købte virksomhed helt eller delvist forblive liggende i Målselskabet, såfremt tilbudsgiver ved nærværende overtagelsestilbud opnår kontrol med mindst 67 % af aktierne i Målselskabet. 1.2 Beskrivelse af Tilbudsgiver Tilbudsgiver, der er organiseret som et aktieselskab, blev stiftet som skuffeselskab den 20. oktober 2010 og efterfølgende erhvervet med henblik på at overtage driften af Lübker Golf Resort. Der har ikke forud herfor været erhvervsmæssige aktiviteter i Tilbudsgiver, ligesom Tilbudsgiver ikke har andre aktiviteter end de igangværende aktiviteter med overtagelse af driften af Lübker Golf Resort. Tilbudsgivers vedtægtsbestemte formål er via datterselskaber at eje og drive golfanlægget mv. i Lübker Golf Resort samt enhver virk-

5 somhed eller aktivitet, der efter bestyrelsens skøn står i naturlig forbindelse hermed. Tilbudsgiver har vedtægtsmæssigt hjemsted i Syddjurs kommune Tilbudsgiver er med virkning fra 19. januar 2011 blevet omdannet til et aktieselskab, ligesom selskabets selskabskapital efter omdannelsen med virkning fra den 31. januar 2011 er forhøjet til nom. kr , hvorefter der samlet er tilført selskabet kr. 34 mio. i egenkapital Tilbudsgivers ejerstruktur er, at selskabet er ejet af en række investorer, både kapitalselskaber og privatpersoner. Storaktionærerne i Tilbudsgiver er: - Senior Finans ApS ejet 100 % af Sisters Point Holding ApS, der igen er ejet 100 % af Allan Kurt Freivald Nielsen (ejerandel i Tilbudsgiver 14,7 % af den registrerede aktiekapital) - CAN Management A/S ejet 100 % af C. A. Nielsen A/S, der igen er ejet 100 % af Carl Aage Nielsen (ejerandel i Tilbudsgiver 14,7 % af den registrerede aktiekapital) - TU Holding ApS ejet 100 % af Torben Ulrich (ejerandel i Tilbudsgiver 14,7 % af den registrerede aktiekapital) - ODJ Holding ApS ejet 100 % af Orla Dahl Jepsen (ejerandel i Tilbudsgiver 14,7 % af den registrerede aktiekapital) - LHO Holding ApS ejet 100 % af Lars Hermes Olsen (ejerandel i Tilbudsgiver 14,7 % af den registrerede aktiekapital) Hovedaktionærernes samlede ejerandel er således pt. 73,5 % af den registrerede kapital i Tilbudsgiver, hvorved bemærkes, at der er igangværende ikke registrerede kapitalforhøjelsesprocesser i Tilbudsgiver som led i kapitaliseringen af Tilbudsgiver, som hvis disse gennemføres og registreres fuldt ud vil udvande hovedaktionærernes samlede ejerandel til ikke under 50 % Der forventes i løbet februar marts 2011 at blive rejst yderligere kapital i størrelsesordenen kr. 15 mio., hvilke vil medføre tegning af yderligere ca. 33 % nye aktier i Tilbudsgiver Kapitaliseringen har givet Tilbudsgiver økonomisk råderum til med virkning fra 31. januar 2011 at indgå aftale om at erhverve samtlige aktiver og forpligtelser tilhørende Målselskabet og erhverve øvrige aktiver af betydning for golfbaneanlægget fra andre interessenter i resortet, ligesom kapitaliseringen giver Tilbudgiver mulighed for at sikre den fortsatte (underskudsgivende) drift af golfbaneanlægget mv Bestyrelsen i Tilbudsgiver består af følgende personer: - Carl Aage Nielsen (formand) - Allan Kurt Freivald Nielsen - Torben Ulrich - Lars Hermes Olesen Direktionen i Tilbudsgiver består af følgende personer: - Per Kærsgaard Tilbudsgiver har kapitalinteresser i følgende selskab:

6 - Lübker Golf Resort A/S, 75 % ejerskab (betinget aftale om køb af de resterende 25 % er indgået). Stemmeandelen svarer til kapitalandelen i ovenstående selskab Tilbudsgivers første årsrapport forventes aflagt og offentliggjort i foråret Baggrunden for Købstilbuddet og fremtidsplaner for Målselskabet 2.1 Målselskabet har den 31. januar 2011 indgået aftale om overdragelse af sin samlede virksomhed til Tilbudsgiver. Tilbudsgiver kan i henhold til aftalen lade den købte virksomhed blive helt eller delvist liggende i Målselskabet, såfremt Tilbudsgiver ved nærværende overtagelsestilbud opnår kontrol med mindst 67 % af aktierne i Målselskabet. Den endelige gennemførelse af overdragelsen er derfor udskudt til efter resultatet af nærværende overtagelsestilbud foreligger. Vedrørende den situation, at Tilbudsgiver ikke opnår kontrol med mindst 67 % af aktierne henvises til pkt. 2.7 nedenfor. 2.2 Det fremgår af den af generalforsamlingen afgivne bemyndigelse samt af den indgåede overdragelsesaftale, at Tilbudsgiver som et led i overdragelsen er forpligtet til at give samtlige kapitalejere i Målselskabet tilbud om overtagelse af deres kapitalandele. 2.3 Købstilbuddet fremsættes af hensyn til kapitalejernes mulighed for at afhænde deres kapitalandele til en fair kurs i forbindelse med overdragelsen af den samlede virksomhed i Målselskabet. 2.4 Det er hensigten, at den aktivitet og drift, der hidtil har været i Målselskabet skal ske under samme overordnede ejerskab, organisation og ledelse som de øvrige aktiver og aktiviteter Tilbudsgiver erhverver i Lübker Golf Resort. 2.5 Det er Tilbudsgivers hensigt, såfremt der opnås kontrol med mindst 67 % af kapitalandelene i Målselskabet, at lade golfanlægget og driften heraf blive liggende i Målselskabet, mens øvrige erhvervede drifts- og udviklingsaktiviteter forventes at foregå i et søsterselskab, formentlig Lübker Golf Resort A/S. 2.6 Såfremt Tilbudsgiver opnår den fornødne majoritet hertil, vil Målselskabet blive afnoteret fra NASDAQ OMX First North. 2.7 Såfremt tilbudsgiver ikke opnår kontrol med mindst 67 % af kapitalandelene i Målselskabet må det forventes, at Tilbudsgiver ikke vil overtage selskabet. Det vil herefter være sandsynligt at Målselskabet vil blive opløst ved solvent likvidation, efter at Tilbudsgiver har købt virksomheden ud af Målselskabet. En solvent likvidation af selskabet vil medføre et provenu på kr med fradrag af likvidationsomkostninger, som henset til at det er et børsnoteret selskab må forventes at være ikke ubetydelige. 2.8 Beslutter Tilbudsgiver at lade hele eller dele af golfanlægget og driften heraf blive liggende i Målselskabet, må der henset til de kommende års forventede betydelige underskud på driften heraf imødeses nedskrivninger i aktiekapitalen og gennemførelse af kapitalforhøjelser i Målselskabet til dækning heraf. Det kan medføre en betydelig udvanding (potentielt udvanding af samtlige aktier) for så vidt angår eventuelle tilbageværende aktionærer i Målselskabet, som ikke måtte ønske eller kunne bidrage med kapitaltilførsler til fi-

7 nansiering af den fortsatte drift. Sådanne kapitaltilførsler må i øvrigt forventes at blive gennemført uden prospekt, og formentlig med et minimumskrav til nytegning på EUR pr. investor. 3 Vilkår for Købstilbuddet 3.1 I overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 221 af 10. marts redegøres hermed nærmere for vilkårene for Købstilbuddet: Målselskabet Lübker Golf A/S CVR-nr Lübker Allé Nimtofte Tilbudsgiver LGR Nimtofte Holding A/S CVR-nr Trent Jones Allé Nimtofte Effektuering af tilbuddet Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, forestår effektueringen af Købstilbuddet Stemmerettigheder Tilbudsgiver ejer på datoen for Købstilbuddets offentliggørelse stk. kapitalandele á nominelt kr. 100 i Målselskabet, svarende til 25 % af selskabskapitalen og stemmerne i Målselskabet. Tilbudsgiver har modtaget forhåndstilsagn fra følgende kapitalejere om at ville acceptere overtagelsestilbuddet: Kapitalejer Kapitalbesiddelse (nom.) Kapitalbesiddelse (pct.) Erling Lindahl nom. kr ,71 % Lübker Golf Invest A/S nom. kr ,02 % I alt nom. kr ,73 % Tilbudsgiver har ikke indgået øvrige aftaler om overdragelse af kapitalandele med andre kapitalejere. Som det fremgår, vil tilbudsgiver via sin eksisterende aktiebeholdning samt ovennævnte forhåndstilsagn kunne opnå en ejerandel på ca. 50,7 % af Målselskabet Modydelsen Tilbudsgiver tilbyder kontant betaling som modydelse til overdragelsen af kapitalandele.

8 3.1.6 Tilbudskurs Kapitalejerne i Målselskabet tilbydes kontant vederlag på kr. 15 for hver kapitalandel á nominelt kr. 100, svarende til kurs 15 (herefter benævnt Tilbudskursen ) Kapitalklasser Tilbuddet vedrører samtlige kapitalandele i Målselskabet. Kapitalandelene i Målselskabet er ikke opdelt i kapitalklasser Kompensation Kapitalejere tilbydes ikke kompensation af Tilbudsgiver i henhold til selskabslovens 344, idet der ikke er truffet beslutning om suspension af særlige rettigheder eller begrænsninger, der knytter sig til besiddelse af kapitalandele Finansiering Nærværende frivillige købstilbud vil blive finansieret af Tilbudsgivers frie midler Afregningsmåde Afregning over for kapitalejerne i Målselskabet vil ske via kapitalejernes eget kontoførende pengeinstitut eller børsmægler senest 3 børsdage efter, at Tilbudsgiver har offentliggjort resultatet af de indkomne accepter via Global Newswire og NASDAQ OMX First North. Kurtage og eventuelle andre gebyrer i forbindelse med en kapitalejers accept af Købstilbuddet afholdes af kapitalejeren Afregningstidspunkt Afregning forventes derfor at ske senest den 30. marts Ret til udbytte Der ydes kontant betaling. Der vil ikke blive betalt udbytte i Målselskabet for regnskabsåret 2010, der har været underskudsgivende Mængde af kapitalandele Tilbudsgiver er alene forpligtet til at overtage kapitalandele fra de kapitalejere, der accepterer Købstilbuddet, såfremt Tilbudsgiver modtager accept af Købstilbuddet fra kapitalejere, der samlet besidder minimum 90 % af kapitalandelene i Målselskabet. Tilbudsgiver kan dog, selvom der opnås accept fra mindre end 90 % af kapitalandelene i Selskabet, desuagtet vælge at overtage kapitalandelene fra de kapitalejere, der har accepteret Købstilbuddet.

9 Eventuelle betingelser Kapitalandele, der overdrages til Tilbudsgiver i henhold til Købstilbuddet, skal være frie og ubehæftede Tilbudsperiode Tilbudsperioden løber fra og med den 22. februar 2011 og til og med den 22. marts 2011, kl. 16 (herefter benævnt Tilbudsperioden ). Tilbudsperioden udgør således 4 uger. Accept af Købstilbuddet skal være modtaget af Tilbudsgiver gennem de sælgende kapitalejeres eget kontoførende pengeinstitut eller børsmæglerselskab inden udløbet af Tilbudsperioden, jf. nedenfor Fremgangsmåde ved accept Kapitalejere, der ønsker at acceptere Købstilbuddet og dermed sælge deres kapitalandele i Målselskabet på de i Købstilbuddet anførte vilkår, skal rette henvendelse til deres eget kontoførende pengeinstitut eller børsmæglerselskab med anmodning om, at accept af Købstilbuddet videreformidles til Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa. Kapitalejere, der ønsker at acceptere Købstilbuddet, skal anvende den acceptblanket, der er bilagt Tilbudsdokumentet. Kapitalejere skal være opmærksomme på, at accept skal meddeles i så god tid, at accepten kan behandles og videreformidles fra kontoførende pengeinstitut eller børsmæglerselskab, således den er Sydbank A/S i hænde senest den 22. marts 2011, kl Offentliggørelse af resultatet Tilbudsgiver vil offentliggøre resultatet af Købstilbuddet via Global Newswire og ved børsmeddelelse på NASDAQ OMX First North, senest 3 børsdage efter Tilbudsperiodens udløb. Resultatet forventes således at blive offentliggjort senest den 25. marts Meddelelsen om resultatet vil indeholde oplysning om, hvorvidt betingelsen for gennemførelsen af Købstilbuddet er opfyldt, jf. afsnit , hvorvidt Tilbudsgiver ønsker at acceptere en eventuel lavere acceptandel samt hvilket antal kapitalandele, som Tilbudsgiver råder over ved Tilbudsperiodens udløb, herunder angivelse af Tilbudsgivers samlede andel af selskabskapitalen og stemmer i Målselskabet Tilbudsgivers fremtidsplaner Der henvises til afsnit Udbetaling af Målselskabets midler Tilbudsgiver har ingen planer om at foretage udbetalinger af Målselskabets midler i overensstemmelse med selskabslovens 179, stk. 1 i de første 12 måneder efter gennemførelsen af Købstilbuddet.

10 Stemmeaftaler Tilbudsgiver har ikke indgået eller har kendskab til aftaler med andre personer eller selskaber om udøvelse af stemmerettigheder Lovvalg og værneting Såvel Købstilbuddet som accept heraf er undergivet dansk ret. Enhver tvist udspringende af eller med relation til Købstilbuddet skal afgøres ved retten i Århus i første instans Konkurrerende tilbud De kapitalejere, der accepterer Købstilbuddet, er ikke bundet heraf, såfremt der i Tilbudsperioden offentliggøres et konkurrerende købstilbud med en højere tilbudskurs. Tilbudsgiver forbeholder sig ret til at tilbagekalde nærværende frivillige overtagelsestilbud, hvis der kommer et konkurrerende købstilbud med højere tilbudskurs Øvrige væsentlige oplysninger Tilbudsgiver har til hensigt efter gennemførelsen af overtagelsestilbuddet at foretage en tvangsindløsning af de tilbageværende kapitalejere efter reglerne i selskabsloven, såfremt Tilbudsgiver erhverver tilstrækkelig majoritet til at gennemføre en sådan indløsning. Der er ikke truffet beslutning om, hvorvidt og i givet fald hvordan en eventuel tvangsindløsning skal finde sted. Tilbudsgiver og Målselskabet har været i kontakt forud for Købstilbuddets offentliggørelse, og der er gennemført aftaler mellem Tilbudsgiver og Målselskabet som angivet under afsnit 1-2. Der er endvidere delvist personsammenfald mellem Tilbudsgivers og Målselskabets ledelse. Tilbudsgiver eller personer, der handler i forståelse med Tilbudsgiver og Målselskabets bestyrelse, har ikke indgået og vil ikke forud for Købstilbuddets gennemførelse indgå aftaler eller foretage ændringer i bestående aftaler om bonus eller lignende ydelser til Målselskabets bestyrelse eller direktion. Tilbudsgiver er ikke forpligtet til og har ej heller til hensigt at fremsætte et pligtmæssigt købstilbud i henhold til værdipapirhandelslovens 31 efter gennemførelsen af dette købstilbud. Alle aftaler af betydning for nærværende frivillige overtagelsestilbud, hvormed Tilbudsgiver er bekendt, er anført i nærværende tilbudsdokument Særligt vedrørende medlemskab af Lübker Golf Club I henhold til vedtægterne for Lübker Golf Club har kapitalejere i Lübker Golf A/S, ret til medlemskab af LGC efter nærmere retningslinjer. Tilbudsgiver har i f.m. overdragelsesaftalen mellem Målselskabet og Tilbudsgiver forpligtet sig til at tilbyde kapitalejerne, der var aktionærer på overtagelsesdagen den 31. janu-

11 ar 2011, og som dermed havde ret til medlemskab af LGC, at bevare retten til sådant medlemskab under nærmere retningslinjer og vilkår, efter at de pågældende aktionærer har afstået deres aktier i medfør af nærværende overtagelsestilbud. Dette vil ske ved, at der tilbydes såkaldte medlemscertifikater til de pågældende tidligere aktionærer i Målselskabet. Alle kapitalejere vil derfor modtage en særskilt henvendelse om mulighed og vilkår for erhvervelse af medlemscertifikater, når retningslinjer og vilkår herfor er endeligt fastlagt med Lübker Golf Club, hvilket forventes at blive inden udgangen af februar måned, og i god tid inden udløbet af acceptfrist for det frivillige overtagelsestilbud. De kapitalejere, der ønsker at erhverve medlemscertifikater, opnår alene rettigheder til at erhverve sådanne certifikater, såfremt de tiltræder nærværende købstilbud og derved overdrager deres aktiebesiddelse i Målselskabet til Tilbudsgiver mod kontant betaling af kurs 15 for aktierne. Udstedelse af medlemscertifikat er derfor ikke et alternativ til at modtage kurs 15 i kontantvederlag for aktierne i henhold til nærværende overtagelsestilbud, men en mulighed som kan benyttes, af kapitalejere, som har solgt deres aktier i henhold til dette overtagelsestilbud, og som den 31. janaur 2011 havde ret til medlemskab af LGC i medfør af aktiebesiddelsen i Målselskabet. Aktionærer, som ønsker medlemscertifikater, skal derfor under alle omstændigheder i førte omgang udnytte nærværende købstilbud og vil modtage kontant kurs 15 for aktierne, og efterfølgende forholde sig i overensstemmelse med den særskilte henvendelse om medlemscertifikater, som fremkommer senere Skat De skattemæssige konsekvenser for kapitalejerne i Målselskabet i forbindelse med Købstilbuddet er Tilbudsgiver uvedkommende og afhænger af den enkelte kapitalejeres individuelle forhold. Kapitalejerne opfordres til at søge bistand hos egne rådgivere om særlige skattemæssige konsekvenser af Købstilbuddet. Nimtofte, den 22. februar 2011 På vegne af LGR Nimtofte Holding A/S: Carl Aage Nielsen Bestyrelsesformand Per Kærsgaard Direktør

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud Nordjyske Bank A/S c/o Plesner Att.: Advokat Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 12. november 2015 Ref. mbd J.nr. 6373-0051 Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Læs mere

TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009

TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009 TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009 TIL TILBUDSDOKUMENT AF 6. AUGUST 2009 Forhøjet tilbudskurs til aktionærerne i Gudme Raaschou Vision A/S fremsat af KlimaInvest A/S KlimaInvest A/S offentliggjorde den 6. august

Læs mere

PLIGTMÆSSIG TILBUD TIL AKTIONÆRERNE BISPEBJERG KOLLEGIET A/S, CVR-NR. 19 65 90 38 FREMSAT AF AMVEST APS, CVR-NR. 29 83 67 36

PLIGTMÆSSIG TILBUD TIL AKTIONÆRERNE BISPEBJERG KOLLEGIET A/S, CVR-NR. 19 65 90 38 FREMSAT AF AMVEST APS, CVR-NR. 29 83 67 36 PLIGTMÆSSIG TILBUD TIL AKTIONÆRERNE I BISPEBJERG KOLLEGIET A/S, CVR-NR. 19 65 90 38 FREMSAT AF AMVEST APS, CVR-NR. 29 83 67 36 HOVEDELEMENTER I TILBUDDET Idet AMVEST ApS pr. 19.05.2015 har opnået mere

Læs mere

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Vedtægter Mondo A/S vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 12. marts 2009 Mondo A/S Vedtægter Mondo A/S. Side 1 af 8 1 navn 1.1 Selskabets navn

Læs mere

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S Vedtægter for 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Novo Industri A/S Novo Terapeutisk Laboratorium A/S Nordisk Gentofte A/S Nordisk Insulinlaboratorium

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København

OMX Den Nordiske Børs København KAPITALFORHØJELSE I ÅRHUS ELITE A/S OMX Den Nordiske Børs København Århus den 21. august 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Cvr. nr. 83839910 Århus Elite A/S foretager kontant emission med fortegningsret for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål

Læs mere

13. MAJ 2008 TILLÆG TIL

13. MAJ 2008 TILLÆG TIL 13. MAJ 2008 TILLÆG TIL Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i fremsat af Dan Agro Holding A/S FORHØJELSE AF TILBUDSKURS Finansiel rådgiver for Dan Agro Holding A/S: Generelle forhold og særlige meddelelser

Læs mere

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted:

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 107 4. oktober 2010 Til aktionærerne i Comendo A/S Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: tirsdag, den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S Advokatanpartsselskab J.nr. 18946 om/emn VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S. 1. 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr. 27 49 26 49

V E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr. 27 49 26 49 V E D T Æ G T E R for Danmarks Skibskredit A/S CVR-nr. 27 49 26 49 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er "Danmarks Skibskredit A/S". 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Erhverv A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål

Læs mere

INDKALDELSE. egetæpper a/s, cvr.nr. 38 45 42 18, Industrivej Nord 25, Birk, 7400 Herning. mandag, den 30. august 2010, kl. 11.30

INDKALDELSE. egetæpper a/s, cvr.nr. 38 45 42 18, Industrivej Nord 25, Birk, 7400 Herning. mandag, den 30. august 2010, kl. 11.30 INDKALDELSE egetæpper a/s, cvr.nr. 38 45 42 18, Industrivej Nord 25, Birk, 7400 Herning. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i egetæpper a/s mandag, den 30. august 2010, kl. 11.30 Generalforsamlingen

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilbudsdokument. Pligtmæssigt købstilbud til aktionærerne. Walls A/S ("Selskabet") (CVR-nr. 87 95 52 14)

Tilbudsdokument. Pligtmæssigt købstilbud til aktionærerne. Walls A/S (Selskabet) (CVR-nr. 87 95 52 14) Tilbudsdokument Pligtmæssigt købstilbud til aktionærerne i Walls A/S ("Selskabet") (CVR-nr. 87 95 52 14) om køb af samtlige udestående aktier i Selskabet (fondskode DK 0060040673) til kontant DKK 0,01

Læs mere

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S Vedtægter 2015 F.E. Bording A/S Vedtægter Som gældende pr. 23. april 2015 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1: Selskabets navn er F.E. Bording A/S. Stk. 2: Selskabets hjemsted er Gladsaxe Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection Systems A/S () 2.1 Selskabets

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938

Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938 J.nr. 2634 Vedtægter for Generationsskifte & Vækst A/S cvr-nr. 20813938 1. 1.0 Navn 1.1. Selskabets navn er Generationsskifte & Vækst A/S. 2.0. Formål 2. 2.1. Selskabets formål er at drive investerings-,

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187 V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. 2. Ophævet Selskabets formål er drive forskning, handel, fabrikion

Læs mere

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 BILAG 1 til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S BILAG 2 til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 Warrantprogram vedrørende vilkår for warrants udstedt til selskabets direktør INDHOLD

Læs mere

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Group A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants. Bestyrelsen

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43)

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) 1 Navn 1.1 Selskabets navn er GN Store Nord A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) Det Store Nordiske Telegraf-Selskab

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187 V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, FORMÅL OG KONCERNSPROG Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation

Læs mere

TIL AKTIONÆRER OG MEDLEMMER AF DET SAGKYNDIGE RÅD

TIL AKTIONÆRER OG MEDLEMMER AF DET SAGKYNDIGE RÅD Meddelelse nr. 3/2005 til Dansk Autoriseret Markedsplads Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling TIL AKTIONÆRER OG MEDLEMMER AF DET SAGKYNDIGE RÅD Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE Denne vejledning beskriver de forskellige former for kapitalnedsættelse UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegnelse 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse...

Læs mere

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S 1 Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer og warrantindehavere, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument,

Læs mere

Vedtægter for Solar A/S

Vedtægter for Solar A/S Vedtægter for Solar A/S Vedtaget på generalforsamlingen den 27. marts 2015 Vedtægter Solar A/S I 1 Indholdsfortegnelse Selskabets navn og formål... 3 Selskabets kapital og kapitalandele... 3 Generalforsamlingen,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Aqualife A/S. (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet )

V E D T Æ G T E R. Aqualife A/S. (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet ) V E D T Æ G T E R Aqualife A/S (CVR nr. 26 05 86 51) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Aqualife A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets

Læs mere

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I OM FRIVILLIGT BETINGET KØBSTILBUD FREMSAT AF HELLERUP FINANS A/S 2 1. INDLEDNING 1.1. Købstilbuddet Der er fremsat et købstilbud på de vilkår og betingelser, som fremgår af

Læs mere

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Vedtægter Sparekassen Sjælland-Fyn A/S 1 Navn og hjemsted 1.1 Sparekassens navn er Sparekassen Sjælland-Fyn A/S. 1.2 Sparekassen driver tillige virksomhed under de i pkt. 22.1 nævnte binavne. 1.3 Sparekassens

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling 23. november 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 Dagsorden 1. Forslag fra bestyrelsen vedrørende erhvervelse af egne aktier 2. Forslag fra

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Limited Købestilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument

Læs mere

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er: ØSTJYDSK BANK A/S Banken driver tillige virksomhed under binavnene: BANKEN FOR MARIAGER OG OMEGN A/S (Østjydsk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

NÆSBYLUND HOLDING ApS

NÆSBYLUND HOLDING ApS NÆSBYLUND HOLDING ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/4 2014 Ruth Hessel Madsen dirigent

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498)

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) (31. januar 2013) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 36 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

TREFOR Invest F.M.B.A. (et 100 % ejet datterselskab af TREFOR) Fremsætter købstilbud til ejerne i

TREFOR Invest F.M.B.A. (et 100 % ejet datterselskab af TREFOR) Fremsætter købstilbud til ejerne i TREFOR Invest F.M.B.A. (et 100 % ejet datterselskab af TREFOR) Fremsætter købstilbud til ejerne i European Wind Investment A/S CVR-nr. 31 08 86 58 fondskode DK0060127520 juli 2013 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 1 1. Bankens navn er Skjern Bank A/S. 2. Hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Selskabets formål er at drive bankvirksomhed

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I NETOP SOLUTIONS A/S. CVR nr Bregnerødvej Birkerød ("Netop Solutions")

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I NETOP SOLUTIONS A/S. CVR nr Bregnerødvej Birkerød (Netop Solutions) PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I NETOP SOLUTIONS A/S CVR nr. 16 22 15 03 Bregnerødvej 127 3460 Birkerød ("Netop Solutions") BAGGRUND Consolidated Holdings A/S, CVR nr. 35 42 20 13, Fredheimvej

Læs mere

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Tillæg til Tilbudsdokument af 29. februar 2016 vedrørende anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Copenhagen Network A/S (CVR-nr. 26 68 56 21) Fremsat af Dansk OTC A/S (CVR-nr. 32

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 107 1 af 6 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S I henhold til vedtægternes pkt. 8.4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER for Udviklingsselskabet Fasterholt ApS cvr.nr. 26352363

VEDTÆGTER for Udviklingsselskabet Fasterholt ApS cvr.nr. 26352363 MidtAdvokaterne A/S Advokat Martin Plum Juul Sieferts Plads 5 7430 Ikast TLF.: 97152233 FAX: 97250095 Sagsnr.: 13-19996-IK /TR Dato: 26. februar 2016 VEDTÆGTER for Udviklingsselskabet Fasterholt ApS cvr.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

VEDTÆGTER April 2016. for. PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18

VEDTÆGTER April 2016. for. PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18 VEDTÆGTER April 2016 for PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er PFA Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

NTR Holding A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 24. april 2014, kl. 15.00 på adressen Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K.

NTR Holding A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 24. april 2014, kl. 15.00 på adressen Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K. FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel.: 70 25 10 56 Fax: 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 2. april 2014

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) (Selskabet) VEDTÆGTER for ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet") Marts 20142016 Navn 1.1 Selskabets navn er ALK-Abelló A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene ALK A/S (ALK-Abelló A/S),

Læs mere

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter 1 VEDTÆGTER FOR NEJST VINDMØLLELAUG I/S 1. Navn 1.1 Interessentskabets navn er Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. 2. Formål 2.1 Interessentskabets formål er at eje og drive

Læs mere

Vedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46

Vedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 Vedtægter for Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Aarhus Lufthavn A/S ( Selskabet ). 1.2 Selskabets binavn er Aarhus Airport Ltd. A/S (Aarhus

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 7. juli 2011 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er LifeCycle

Læs mere

Vedtægter for VP SECURITIES A/S

Vedtægter for VP SECURITIES A/S 1. Navn 1.1. Selskabets navn er VP SECURITIES A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene VÆRDIPAPIRCENTRALEN A/S og VP A/S. 2. Formål Selskabets formål er at drive virksomhed som værdipapircentral

Læs mere

VEDTÆGTER SP GROUP A/S

VEDTÆGTER SP GROUP A/S VEDTÆGTER for SP GROUP A/S CVR- nr.: 15 70 13 15 2 VEDTÆGTER for SP GROUP A/S 1.0 NAVN Selskabets navn er: SP GROUP A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: SCHUBLICH A/S (SP Group A/S)

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om.

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om. November 2015 Nyhedsbrev Corporate / M&A Nyt register for reelle ejere Som led i det øgede fokus på gennemsigtighed i ejerforhold har Erhvervsstyrelsen sendt et udkast til lovforslag i høring vedrørende

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 24. april 2008

Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 24. april 2008 Til: OMX Den Nordiske Børs Selskabsmeddelelse nr. 7/2008 Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 24. april 2008 Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S finder sted torsdag den 24. april 2008

Læs mere

Guld & Ure City Vest ApS

Guld & Ure City Vest ApS Guld & Ure City Vest ApS CVR-nr. 34 05 24 68 Årsrapport for 2013 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05 2014 Per Borg Dirigent Telefon

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 25. maj 2012 klokken 10.00 på adressen Vesterbro 46,. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 185

SELSKABSMEDDELELSE NR. 185 Hovedkvarter: Stationsparken 25 2600 Glostrup Danmark Telefon: (+45) 70 25 22 23 Bank: Danske Bank CVR nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com SELSKABSMEDDELELSE NR. 185 7. april 2014 Indkaldelse

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. AQUALIFE A/S (CVR nr. 26 05 86 51)

VEDTÆGTER FOR. AQUALIFE A/S (CVR nr. 26 05 86 51) VEDTÆGTER FOR AQUALIFE A/S (CVR nr. 26 05 86 51) Bilag 1: Warrantprogram for Selskabets bestyrelsesformand Bilag 2: Warrantprogram for Selskabets direktør Side 2 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Aqualife

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Redegørelse fra Bestyrelsen i Copenhagen Network A/S vedrørende det anbefalede frivillige offentlige købstilbud fra Dansk OTC A/S

Redegørelse fra Bestyrelsen i Copenhagen Network A/S vedrørende det anbefalede frivillige offentlige købstilbud fra Dansk OTC A/S Redegørelse fra Bestyrelsen i Copenhagen Network A/S vedrørende det anbefalede frivillige offentlige købstilbud fra Dansk OTC A/S Købstilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument med tilhørende acceptblanket

Læs mere

Tegningsmateriale. Udvidelse af selskabskapitalen i Investeringsforvaltningsselskabet. Februar/marts 2014

Tegningsmateriale. Udvidelse af selskabskapitalen i Investeringsforvaltningsselskabet. Februar/marts 2014 Tegningsmateriale Udvidelse af selskabskapitalen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Februar/marts 2014 TEGNINGSLISTE om tegning af nye kapitalandele for maksimalt nominelt kr. 1.500.000.

Læs mere

Til aktionærerne i Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712. Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling 2012

Til aktionærerne i Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712. Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling 2012 Til aktionærerne i Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling 2012 mandag den 30. april 2012, kl. 16.00 på TOLDBODEN, Nordre

Læs mere

Årsrapport 2010 i Lübker Golf A/S

Årsrapport 2010 i Lübker Golf A/S Meddelelse nr. 14 den 31. marts 2011 Årsrapport 2010 i Lübker Golf A/S Årsresultatet for den ordinære drift er som forventet, og der er foretaget særlige nedskrivninger som en konsekvens af aftalerne med

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Cimber Sterling Group A/S vedrørende pligtmæssigt købstilbud fra Mansvell Enterprises Ltd.

Redegørelse fra bestyrelsen i Cimber Sterling Group A/S vedrørende pligtmæssigt købstilbud fra Mansvell Enterprises Ltd. Selskabsmeddelelse nr. 24-2011/12 29. august 2011 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til dansk ret. Redegørelsen er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering

Læs mere

Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen

Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 217 26. september 2016 1 af 1 Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen I henhold til 23 i bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud ( Overtagelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Tilbudsannonce Alm. Brand Bank A/S, CVR nr. 81753512, Midtermolen 7, 2100 København Ø ( Alm. Brand Bank eller Banken ), fremsætter herved

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10. Afgjort den 24. marts 2010. Finansministeriet. København, den 8. marts 2010.

Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10. Afgjort den 24. marts 2010. Finansministeriet. København, den 8. marts 2010. Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. marts 2010 107 Finansministeriet. København, den 8. marts 2010. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet:

Læs mere

2.2 Warrantindehaveren skal ikke betale noget vederlag for tegningen af tildelte warrants.

2.2 Warrantindehaveren skal ikke betale noget vederlag for tegningen af tildelte warrants. Bilag 2 til vedtægterne for LifeCycle Pharma A/S I henhold til vedtægtsbemyndigelse har bestyrelsen fastsat, at følgende vilkår og betingelser skal være gældende for aktietegningsoptioner, der udstedes

Læs mere

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015 Core Bolig III Investoraktieselskab II Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 20 64 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V

Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V CVR-nr. 30 71 70 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Århus, den 13. april 2007 Aktieudvidelse i I henhold til 4 i generelle bestemmelser og 22 vedrørende oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S ADVOKAT Thomas Møller Kristensen GRAVENE 2 8800 VIBORG TLF. 87 27 11 00 J. NR. 250-055569-TMK-CCH V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1.

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S) TDC Totalløsninger

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/2014. Tange Sø Golf A/S Tange Søvej 68 8840 Rødkærsbro

ÅRSRAPPORT 2013/2014. Tange Sø Golf A/S Tange Søvej 68 8840 Rødkærsbro ÅRSRAPPORT 2013/2014 Tange Sø Golf A/S Tange Søvej 68 8840 Rødkærsbro CVR nr. 15273941 Indsender: Revisionsfirmaet HVASS A/S Godkendt Revisionsselskab Storegade 25 8850 Bjerringbro Fremlagt og godkendt

Læs mere