Årsberetning 2010/2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2010/2011"

Transkript

1 Årsberetning 2010/2011

2 Årsberetning 2010/2011 Redaktion: Dansk Byggeri/Martin K.I. Christensen (redaktør) Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Forsidefoto: Skejby Campus, fotograf Ulrik Samsøe Figen Foto: Ricky John Molloy, Ulrik Samsøe FIgen, Jens Hemmel, Ditte Brøndum, Maja Skovgaard, Thomas Tolstrup, Alex Tran, Nicky Bonne, Johannes Hartkopf-Mikkelsen Indhold 3 Indledning 4 Økonomi og politik 7 Rammer for byggeri og anlæg 10 Arbejdsmarked og arbejdsmiljø 12 Dansk Byggeri 14 Økonomiske nøgletal 14 Dansk Byggeris bestyrelse Dansk Byggeris hovedkontor på Nørre Voldgade 106 i København. Foto: Ditte Brøndum 2

3 Indledning Det forgangne år har igen stillet virksomhederne over for store udfordringer på det økonomiske område. Afblæsningen af den økonomiske nedgang har ladet vente på sig. Nu tyder det på, at vi har nået bunden, og at det så småt begynder at gå frem igen. Dansk Byggeri arbejder fortsat hårdt på at sikre medlemmerne de bedste rammevilkår og muligheder, men vi skal ikke skjule, at det i den nuværende økonomiske situation er ekstremt vanskeligt. Samtidig har det første branchefællesskab Danske Anlægsentreprenører fået sat dagsordenen inden for sit område. Og endnu et branchefællesskab Danske Byggematerialer er netop blevet etableret. Parallelt hermed er samarbejdet på tværs i Dansk Byggeri mellem områder, sektioner og lokalforeninger blevet styrket. 2 Strategiprocessen har vist sit værd. Dansk Byggeri har i det forløbne år fastholdt og underbygget sin position som den tredje erhvervsstemme. Halldór Pall Ragnarsson, formand, Dansk Byggeri og Lars Storr-Hansen, adm. direktør, Dansk Byggeri. Foto: Ricky John Molloy 3

4 Økonomi og politik På trods af den trængte økonomiske situation for både branchen og hele landet er det vigtigt at slå fast; den eneste holdbare vej ud af krisen er fokus på vækst i den private sektor. Derfor er økonomisk ansvarlighed, vilje og evne til ægte reformer samt fokus på gunstige rammevilkår den bedste overordnede politik. Dansk Byggeris mange enkelte forslag skal som brikker i et puslespil passe ind i det billede. Det gælder alt fra afskaffelse af multimedieskat, forslag om øget udlicitering, tilrettelæggelsen af energipolitikken, reglerne for udenlandsk arbejdskraft, øgede offentlige investeringer til arbejdsmiljøkravene for blot at nævne nogle enkelte, aktuelle områder, hvor vi har gode forslag og anbefalinger til politikerne både op til og efter valget. I 2011 vil nedgangen i beskæftigelsen være på et par tusinde mand. Det er anlægsområdet, det almene byggeri og reparation og vedligehold, som trækker aktiviteten i den rigtige retning. For anlægsbranchen er det de store anlægsprojekter, der trækker den samlede aktivitet i en positiv retning. Blandt andet vil der ske en fremgang på vejområdet, en udbygning af jernbanerne og anlægsarbejde i forbindelse med Metro Cityringen i København. Også reparation og vedligeholdelsesmarkedet vil opleve fremgang allerede i år, dog i mindre omfang. Til gengæld vil der fortsat være tilbagegang i byggeaktiviteten, bortset fra byggeriet af almene boliger. Fremgangen her skyldes fordoblingen af det kommunale grundkapitalindskud fra 2011, som betød at kommunerne fremrykkede alment byggeri. Dansk Byggeris politiske arbejde er baseret på en høj mødeaktivitet med politikere fra både regeringen og oppositionen Dansk Byggeri kan og vil samarbejde med begge politiske fløje. Går på bunden Bygge- og anlægsbranchen har været meget hårdt ramt af faldet i boligpriserne, finanskrisen og den internationale lavkonjunktur. Siden aktiviteten toppede i 2007, er det gået ned ad bakke på alle områder, men nu er der lys for enden af tunnelen vil fortsat byde på en lille nedgang, men der tegner sig en svag fremgang i Samlet set stiger beskæftigelsen i 2012 kun svagt med arbejdspladser, så vi når op på beskæftigede. Så selvom der er udsigt til, at det vil gå lidt bedre til næste år, vil beskæftigelsen ligge på samme lave niveau, som dengang virkningerne af kartoffelkuren kulminerede i Læs Dansk Byggeris konjunkturanalyse her Borgernære investeringer nåede ikke borgerne Efter pres fra Dansk Byggeri øgede regeringen i 2009 de offentlige investeringer for at modvirke en alt for kraftig opbremsning i bygge- og anlægsbranchen. Der blev afsat puljer til borgernære områder som skoler og institutioner. Men i 2010 viste tallene fra nationalregnskabet, at pengene var gået til meget andet end det, de var øremærkede til. De offentlige investeringer i bygninger steg med kun 1,8 %, mens anlægsinvesteringer faldt med 6,1 %. Pengene gik i stedet til maskiner, transportmidler og inventar, hvor investeringerne steg med 51,1 %. Dansk Byggeri har derfor opfordret til bedre budgetdiciplin og er tilfreds med regeringens udspil til en ny budgetlov, der skal føre til fire-årige udgiftslofter for alle tre niveauer - stat, regioner og kommuner. Det vil sikre bedre styring med de offentlige udgifter og skabe troværdighed om den offentlige økonomi. Bertel Haarder, indenrigs- og sundhedsminister og Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri. Foto: Thomas Tolstrup Kreditgivningen er stadig stram En vej ud af branchens finansieringsproblemer kan være nye finansieringskilder som fx erhvervsobligationer. Derfor udarbejdede Dansk Byggeri, i samarbejde med en række andre aktører i den finansielle sektor, sidste år et nyt forslag om at få udstedt erhvervsobligationer med staten som garantistiller. 4

5 Halldór Pall Ragnarsson, formand for Dansk Byggeri på Dansk Byggeris udliciteringskonference på Christiansborg. Foto: Thomas Tolstrup Et udspil, der skulle være med til at skabe nye finansieringsmuligheder for branchen og dermed være en ny kilde til vækst og skabelse af aktivitet. kommunerne, der konkurrenceudsættes i 2015, og kommunerne er også begyndt at udlicitere mere. Det er en positiv udvikling, men det er ikke nok. Derfor arbejder Dansk Byggeri fortsat aktivt på at accelerere udviklingen. Der nedsættes nu et udvalg i Økonomi- og Erhvervsministeriet, der skal analysere idéen, hvor Dansk Byggeri deltager. Produktivitet på dagsordenen Der er ingen tvivl om, at der er et potentiale for forbedringer af produktiviteten i bygge- og anlægssektoren, men de konklusioner, der nås om produktivitetsudviklingen, er ofte for håndfaste i forhold til, hvad tallene reelt viser. Dansk Byggeri arbejder løbende for at skabe bedre balance i debatten og ikke mindst for at skabe de bedste rammer for, at der kan skabes produktivitetsgevinster i virksomhederne. Produktivitet er emnet for Dansk Byggeris Årsdag den 12. maj. Hvem skal eje kommunernes bygninger? Rambøll gennemførte i efteråret 2010 en analyse for Dansk Byggeri, som viste, at de kommunale bygninger vil tabe 98 milliarder kroner i værdi over de næste 20 år, fordi kommunerne ikke er i stand til at prioritere en nødvendig vedligeholdelse. Da Dansk Byggeri den 28. oktober 2010 holdt en udliciteringskonference på Christiansborg, kom det frem, at det i langt højere grad er teknikaliteter end ideologi, der udgør barriererne for øget udlicitering i kommunerne. Og udmeldingerne på konferencen viste, at udlicitering ikke længere er det samme stridspunkt mellem regeringen og oppositionen, som det tidligere har været. Udlicitering skaber vækst Udlicitering er en af vejene til vækst, og der er et stort potentiale, som kun venter på at blive udnyttet. Dansk Byggeri har beregnet, at kommunerne vil kunne hente 2,2 milliarder kroner ved at udlicitere mange af deres opgaver. Udlicitering vil derfor hjælpe de tomme kommunekasser og vil kunne frigive midler til blandt andet øget vedligeholdelse af kommunale bygninger og anlæg. Regeringen har som mål at hæve andelen af sager i Positive borgmestermøder Ud over den daglige kontakt med politikerne på Christiansborg er det afgørende for Dansk Byggeri at have god forbindelse til de kommunale beslutningstagere og ledende embedsmænd. Alle områdebestyrelser har derfor holdt borgmestermøder med de nyvalgte og genvalgte borgmestre, som tiltrådte 1. januar 2010 efter kommunalvalget. Dansk Byggeri oplever stort set alle steder at blive positivt modtaget, og møderne er med til opbygge nyttige relationer, som kan bruges i det erhvervspolitiske arbejde. 2 5

6 Digitalt byggeri. Foto: Maja Skovgaard Renovering af herregården Broløkke. Foto: Alex Tran 6

7 Rammer for byggeri og anlæg Mere effektiv byggesagsbehandling Dansk Byggeri har gennem flere år kritiseret den langsomme sagsbehandling af byggesager. i bygge- og anlægsbranchen fortsat oplever store produktionsmæssige og administrative byrder. Dansk Byggeri er dog tilfreds med en række lempelser i administrationen af skatten. Dansk Byggeris bud på en løsning har været, at byggesagsbehandlingen samles i fem centre, og vi var derfor meget tilfredse med, at regeringens meddelse om, at det ville være med i Konkurrencepakken. Til vores store overraskelse blev forslaget dog taget ud i sidste øjeblik - formentlig efter pres fra kommunerne. Netbanksikkerhed ny forsikring Dansk Byggeri har arbejdet for en politisk løsning, hvor alle banker skulle dække også mindre erhvervsdrivendes tab ved netbankindbrud. Det var der desværre ikke opbakning til. Dansk Byggeri arbejder fortsat for at få idéen ført ud i livet. Moms på byggegrunde Da regeringen fremsatte forslag om moms på byggegrunde, lykkedes det for Dansk Byggeri at få udskudt loven i et år. Trods stor lydhørhed over for Dansk Byggeris argumenter, om at moms på byggegrunde ville skade en branche, der i forvejen var hårdt ramt, så fastholdt regeringen forslaget som en del af finansieringen af skattereformen. Men Dansk Byggeri fik indflydelse på udformningen af den bekendtgørelse, som regulerer ordningen. Affaldsgebyrer - ny tilmeldeordning Dansk Byggeri deltager aktivt i en arbejdsgruppe nedsat af Miljøstyrelsen, som i samarbejde med de andre erhvervsorganisationer, KL, Renosam og Affald Danmark, skal stille forslag til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg om en ny tilmeldeordning for erhvervslivets adgang til landets genbrugspladser. I forhandlingerne er det magtpåliggende for Dansk Byggeri, at tilmeldeordningen til de offentlige genbrugspladser først og fremmest bliver frivillig for erhvervslivet. Dernæst, at der gælder de samme rammevilkår for genbrugspladserne, som for de private affaldsbehandlingsselskaber, som begge modtager affald fra private virksomheder. Dansk Byggeri er derfor tilfreds med udspillet fra Miljø- og Planlægningsudvalget, hvor de bad arbejdsgruppen specifikt forholde sig til en bum-og-vægt løsning for erhvervslivets adgang til genbrugspladserne. Noget der kan være løsningsmodel i forhold til at lave de samme rammevilkår for både genbrugspladserne og de private affaldsbehandlingsselskaber. Multimedieskat Dansk Byggeri har fortsat det politiske arbejde med at reducere følgevirkningerne af multimedieskatten i Der er gennemført en medlemsanalyse af de administrative og arbejdsrelaterede konsekvenser, som viste, at virksomhederne Derfor har Dansk Byggeri nu indgået aftaler og formidlet tilbud fra en række forsikringsselskaber, som tilbyder en rimelig forsikring mod netbankindbrud. Betaling til tiden Finanskrisen har sat sine tydelige spor, og mange virksomheder i bygge- og anlægsbranchen har oplevet, at deres kreditmuligheder er blevet strammet. Dette kombineret med, at byggeriets kunder fortsat er lang tid om at betale, giver en anspændt kreditsituation en dobbelt kreditklemme. Derfor har Dansk Byggeri vedholdende sat fokus på, at det offentlige skal betale sine regninger til tiden, og at de ikke må kræve længere betalingsfrister. Gode betalere For at sætte fokus på offentlige myndigheder som gode betalere, opfordrede Dansk Byggeri i 2010 medlemmerne til at give eksempler på myndigheder, der gjorde det godt. Prisen som god offentlig betaler gik til Thisted Kommune. Udvikling af branchen Dansk Byggeri arbejder vedholdende for at udvikle branchen, og har således formandsposten i byggebranchens nye innovationsnetværk, InnoBYG, som har medlemmer fra flere af byggeriets brancheorganisationer, vidensinstitutioner samt universiteter. De første projekter er allerede sat i gang. Dansk Byggeri har siden starten i 2009 deltaget i Værdiskabende Byggeproces, der er et fælles brancheinitiativ blandt syv af byggeriets organisationer. I begyndelsen af 2011 blev de første værktøjer lanceret. De skal være med til at sikre en bedre byggeproces og gøre byggeriets virksomheder i stand til at håndtere udfordringer i byggeriets faseskift gennem åbenhed, samarbejde og dialog. Som led i regeringens vækstpakke, er der etableret et videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet, som vil kunne skabe store synergieffekter mellem at udvikle digital 7

8 infrastruktur fælles for hele byggesektoren og skabe værktøjer og arbejdsmetoder for hele branchen. Dansk Byggeri deltager i arbejdet for at sikre, at der skabes resultater, som er tæt på virksomhedernes hverdag og skaber værdi for de udførende, materialeproducenter og leverandører. Læs mere på og Det Digitale Byggeri Dansk Byggeri indgår i evalueringsarbejdet af Det Digitale Byggeri med erfaringer og tilbagemeldinger fra medlemmerne opsamlet siden iværksættelsen. branchens produktivitet. Også Erhvervs- og Byggestyrelsen har lyttet til Dansk Byggeris anbefalinger om, at strategien for markedskontrollen for byggevarer skal være med til at sikre, at Det Indre Marked fungerer efter hensigten også på byggevareområdet. Via løbende markedskontrol afdækkes det, om byggevarerne lever op til kravene, og fx CE-mærkes. Hvis kravene til en byggevare ikke er opfyldt, tages der skridt til at bringe forholdene i orden. På den måde sikres det, at de byggevarer, der handles på det danske marked, er sikre og sunde, ligesom der sikres samhandel på fair betingelser. Det har resulteret i en kraftigt revideret bekendtgørelse, hvor man har gjort brug af de praktiske erfaringer, der er gjort i forbindelse med de byggesager, der er gennemført efter bekendtgørelsen. Læs mere på Det er ligeledes positivt, at der efter mange års arbejde er udsigt til, at byggevaredirektivet får status af en forordning, hvilket betyder, at reglerne om CE-mærkning og den fri markedsadgang vil blive implementeret ensartet i alle EU-lande. Dette har Dansk Byggeri kæmpet for gennem mange år. It-rådgivning til mindre virksomheder Som konsekvens af drøftelserne på sidste års repræsentantskabsmøde, samt en analyse gennemført i regi af Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri, er der indgået en rådgivningsaftale med EG A/S og den uvildige rådgivningsvirksomhed BASIT, som giver mulighed for it-rådgivning for mindre virksomheder i Dansk Byggeri. Aftalen betyder blandt andet, at virksomheder, der henvender sig til Dansk Byggeri om it-rådgivning, kan henvises til EG A/S eller til anden rådgiver. Herudover holdes der medlemsmøder, hvor der sættes fokus på, hvordan it-systemer kan understøtte en effektiv drift af virksomheden. BR10 Det nye bygningsreglement har fokus på grønt byggeri, energibesparelser og indeklima. Som noget nyt skal man ved renoveringsarbejde bringe ejendommen op til tidssvarende energimæssig stand. Bygningsreglementet stiller også strengere krav til bygningers energiforbrug og isoleringsevne. Dansk Byggeri var med til at sikre, at det nu er praktisk muligt at udføre de planlagte ændringer af energirammer og U-værdier. Dansk Byggeri har holdt en lang række kurser, hvor reglerne i det nye bygningsreglement er gennemgået i detaljer. Generations-/ejerskifte Analyser af aldersfordelingen hos virksomhedsejere i Dansk Byggeri viser, at mere end 50 % af medlemsvirksomhederne over de næste 10 år vil gennemgå et generations-/ejerskifte. Klima og Energi Dansk Byggeri støtter regeringens mål, om at alle bygninger skal være C02-neutrale i Hvis vi skal nå målet, kræver det, at Derfor har Dansk Byggeri fortsat rådgivningen til virksomhederne og samtidig styrket samarbejdet med blandt andet revisions- og rådgivningsvirksomheden PwC og match-online. Formålet er at forberede virksomhederne til at kunne gennemføre det bedst mulige generations-/ejerskifte. Kontrol med byggevarer Regeringen har lyttet til Dansk Byggeris anbefalinger og fremlagde, som led i sin konkurrenceevnepakke, planer om at liberalisere markedet for byggevarer. Det vil være med til at øge Passivhus. Foto: Johannes Hartkopf-Mikkelsen 8

9 Der produceres FSC cetrtificerede vinduer og døre hos Inwido. Foto: Ulrik Samsøe Figen bygge- og anlægsbranchen løbende udvikler sig. Derfor er vi i Dansk Byggeri glade for regeringens beslutning om at fastlægge energikravene i Bygningsreglementet 2020 allerede i En væsentlig del af løsningen på de store udfordringer på klima- og energiområdet skal komme fra bygge- og anlægsbranchen, som både har en forpligtelse til og mulighed for at være en central aktør i løsningen af klima- og energiproblemet. Derfor har Dansk Byggeri fremlagt en samlet klima- og energipolitik med fem hovedområder. Tinglysning Dansk Byggeri deltog i kritiken af problemerne med den digitale tinglysning. Samlet set har Dansk Byggeri forsigtigt opgjort de ekstra omkostninger til mellem 750 millioner kroner og 1 milliard kroner. Dansk Byggeri medvirkede i optakten til de prøvesager, der ventes ført, efter at Justitsministeriet har bevilget fri proces til søgsmålene. 2 Energieffektivisering af den eksisterende bygningsbestand 2 Udvikling af energieffektivt og CO2-neutralt nybyggeri 2 Klimatilpasning af infrastruktur og de fysiske omgivelser 2 Udvikling af CO2-neutral energiproduktion 2 Energieffektivisering af byggeerhvervets virksomheder Læs hele forslaget her Grønt byggefradrag Dansk Byggeri foreslog i 2010 en dansk udgave af den svenske succes med byggefradrag. Den danske fradragsmodel skal være med til at løbe energiinvesteringer i gang. Samtidig skal fradraget være med til at gøre sort arbejde mindre attraktivt for kunderne, og det vil kunne øge ativiteten i branchen. Læs hele forslaget her Eksport Flere års vækst i den internationale omsætning hos de danske entreprenører er vendt. De seneste offentliggjorte tal viste, at omsætningen faldt i 2009 med 9 % i forhold til året før. Tilbagegangen var mest markant på de europæiske markeder, der blev hårdest ramt af finanskrisen, mens andelen af aktiviteterne på de øvrige internationale markeder gik frem til 38 % af den samlede internationale omsætning mod 32 % i CSR Dansk Byggeri indtrådte i 2010 i bestyrelsen for DIEH (Dansk Initiativ for Etisk Handel). DIEH er et tværgående netværk, som dækker virksomheder, NGO er, fagforeninger, erhvervsorganisationer og offentlige myndigheder. Energivejlederuddannelsen Dansk Byggeri har i samarbejde med Teknologisk Institut lanceret en energivejlederuddannelse. Uddannelsen er et tilbud til de håndværkere og byggevirksomheder, som vil blive bedre til at rådgive deres kunder om energiforbedringer. I marts 2011 havde næsten 800 personer deltaget på uddannelsen. Herudover deltager Dansk Byggeri i en erfa-gruppe med blandt andet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om Corporate Social Responsability. 2 9

10 Arbejdsmarked og arbejdsmiljø Udenlandsk arbejdskraft Overenskomsten fra 2010 indeholder en aftale om, at sager med mistanke om brudte regler skal behandles hurtigt. Aftalen indebærer, at Dansk Byggeri og fagforeningerne inden for 48 timer rykker ud på en byggeplads ved mistanke om, at reglerne er brudt, og sagen bliver belyst og afklaret med det samme. Dermed undgås det, at sagerne først afgøres, når den udenlandske underentreprenør er tilbage i hjemlandet igen, sådan som det var tilfældet tidligere. Overenskomsten indeholder også en anbefaling til Dansk Byggeris medlemmer om at sikre sig, at underentrepriser udføres i henhold til danske kollektive overenskomster. RUT Reglerne i forhold til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere i daglig tale RUT er blevet strammet efter Dansk Byggeris ønske. RUT-registeret skaber overblik over de udenlandske virksomheders aktiviteter og kontrollerer skat og arbejdsmiljø. Tekniske problemer gjorde, at starten blev udskudt flere gange, men 1. januar 2011 trådte stramningerne endelig i kraft. Dog er der stadig det problem, at private, som overtræder loven, ikke altid vil blive pålagt den bøde på kr., der var lagt op til. Dansk Byggeris beregninger viser, at der er omkring udenlandske virksomheder i Danmark. Men kun omkring 150 er registreret i RUT. Derfor er det Dansk Byggeris holdning, at problemet ligger her. I de uregistrerede virksomheder. Dansk Byggeri har derfor opfordret til, at Arbejdstilsynet gerne i samarbejde med SKAT gør en øget opsøgende indsats ude på de små villaveje, hvor problemet med ulovlig udenlandsk arbejdskraft er størst. Dansk Byggeri arbejder fortsat for, at dette sker. Sociale klausuler For at imødegå praktikpladskrisen har København, Århus og en række andre kommuner indført sociale klausuler som led i deres udbudspolitik for på den måde at sikre, at der bliver oprettet lærepladser. Dansk Byggeri mener, at det er en uhensigtsmæssig måde at forsøge at løse praktikpladskrisen på. I stedet for at indføre sociale klausuler bør kommunerne indgå partnerskabsaftaler med virksomheder og erhvervsorganisationer og via den vej styrke hele uddannelsesindsatsen i lokalområdet. Et sådant partnerskab er i 2010 indgået mellem Dansk Byggeri og Herlev Kommune, og lignende aftaler er på vej i Lyngby -Taarbæk og Brøndby. Dansk Byggeri arbejder for gennem samarbejde mellem alle aktører og øget praktikpladsopsøgende arbejde at sikre det nødvendige antal praktikpladser. Al erfaring viser, at virksomhederne i branchen tager lærlinge, når der er arbejdsopgaver til det. Kjeld Rosenkrans blev 70 år den 7. januar 2011 og arbejder stadig som tømrersvend. Foto: Johannes Hartkoff-Mikkelsen Lærlinge og praktikpladspræmien Praktikpladspræmien har gjort det lidt lettere for de unge at finde læreplads. Siden november 2009 har virksomheder modtaget en præmie på kr. for at oprette en praktikplads. 10

11 Murerlærlinge. Foto: Jens Hemmel Antallet af praktikpladser steg i 2010 med 25,5 % i forhold til Det er især murer-, tømrer- og snedkerfagene, der oplever en markant vækst i antallet af praktikpladser. Her er stigningerne på mere end 30 %. Det er de korte aftaler, der har sikret væksten, og de udgør nu en femtedel af samtlige uddannelsesaftaler. Dansk Byggeri gjorde tidligt opmærksom på, at det var et problem. I november 2010 blev præmien sat op til kroner per praktikpladsaftale. Sidste rate af præmien udbetales efter to år. I regeringens første udspil var der lagt op til, at den fulde præmie skulle være udbetalt efter 15 måneder. Efter at Dansk Byggeri henvendte sig til ordførerne fra de politiske partier, blev det ændret til 24 måneder. Efterløn Dansk Byggeri har deltaget i den debat, der fulgte i kølvandet på statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale og regeringens forslag til tilbagetrækningsreform. Dansk Byggeris argument for at støtte en afskaffelse af efterlønnen er, at hvis folk selv skal bestemme, hvornår de vil trække sig tilbage på skatteydernes regning, så bliver der slet ikke penge til velfærd i fremtiden samtidig med, at der på sigt igen vil være mangel på arbejdskraft, og det vil skade erhvervet. Arbejdsmiljø Den nye arbejdsmiljølov trådte i kraft sidst i Loven lægger stadig vægt på sikkerhed og fejlfinding, men også i højere grad på forebyggelse. Og samtidig er der mulighed for mere fleksibilitet. Svendebrev og studenterhue under ét På initiativ fra Dansk Byggeri startede det første hold i august 2010 på en ny uddannelse, der kaldes EUX. EUX gør det muligt at få svendebrev og studenterhue på én gang. På den måde er der skabt et tilbud til de fagligt og bogligt stærke elever på erhvervsuddannelserne. EUX en giver direkte adgang til videregående uddannelser, som for eksempel diplomingeniør eller arkitekt. Lærlinge og forsikringer Som led i overenskomstaftalen fra 2010 skal danske virksomheder fra den 1. marts 2011 tegne en forsikring for deres lærlinge og elever, der er under 20 år. Forsikringen skal tegnes hos PensionDanmark og indeholder en løbende årlig supplerende førtidspension og engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme og dødsfald samt PensionDanmark Sundhedsordning. Dansk Byggeri har længe arbejdet for, at ansvaret for arbejdsmiljø ikke alene skal være hos de udførende, men også bør placeres hos bygherrer og de projekterende. Med de nye stramninger af bekendtgørelsen om bygherrers og projekterendes forpligtigelser, er vi nået et godt stykke mod målet. Dansk Byggeris pres har været medvirkende til, at regeringen nu vil udarbejde en national strategi for, hvordan PCB skal håndteres. Dansk Byggeri har i regi af Branchearbejdsmiljørårå- det for Bygge og Anlæg været med til at udarbejde en branchevejledning, som fortæller, hvordan håndværkerne kan udføre forskellige former for PCB-arbejde, fra udskiftning af vinduer med PCB-fuger til egentlig PCB-sanering, på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Ved årsskiftet trådte nye regler i kraft på stilladsområdet. Reglerne indebærer, at der skal være fuld sikring af ansatte i de åbne stilladsfelter under opstilling og nedtagning af stilladser. Efter pres fra Dansk Byggeri er der indført en treårig overgangsperiode, hvor der skal udvikles nødvendige tekniske hjælpemidler. 2 11

12 Dansk Byggeri Datterselskab og kursusejendom Dansk Byggeri og TEKNIQ solgte ved udgangen af 2009 Bygteq it a/s til EG A/S. Landsforening, der er en interessegruppe i Dansk Byggeri, samt Trappefabrikantforeningen, der er en brancheforening uden for Dansk Byggeri. Det har været af strategisk betydning for både Dansk Byggeri, TEKNIQ og EG A/S at sikre den fortsatte udvikling af it-løsninger til bygge-, anlægs- og installationsbranchen. Det blev aftalt, at der, som led i salget af Bygteq it a/s, blev etableret et Advisory Board med repræsentation fra Dansk Byggeri, der har til formål at komme med input til den fremtidige udvikling af it-løsninger, der kan understøtte virksomhedernes behov og dermed branchens konkurrencedygtighed. Dansk Byggeri solgte ved udgangen af 2010 Toppen af Ebeltoft, efter at kursusstedet har givet underskud i flere år. Der er nu etableret vandrehjem i ejendommen. Medlemsundersøgelse Dansk Byggeri gennemførte i 2010 en ny undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med organisationen. Undersøgelsen viste, at Dansk Byggeris servicetilbud var vigtige for medlemmerne, og at der var tillid til kvaliteten af den rådgivning, som Dansk Byggeri yder. Dansk Byggeri lancerede i 2010 en række nye elektroniske nyhedsbreve, som er blevet godt modtaget. Hele 85 % af medlemmerne læser dem, hvilket er en markant forbedring siden målingen i 2007, hvor kun 19 % læste nyhedsmails fra Dansk Byggeri. Branchefællesskaberne Danske Anlægsentreprenører blev dannet sidste år som det første branchefællesskab i Dansk Byggeri. Et eksempel på, at Danske Anlægsentreprenører har fået den ønskede indflydelse, er det gode og konstruktive samarbejde med Vejdirektoratet om at skabe de optimale udbud og kontraktbetingelser for vejentrepriser. Branchefællesskabet for byggematerialeindustrien Danske Byggematerialer - er et nyt initiativ i Dansk Byggeri. Dansk Byggeri ønsker med branchefællesskabet at øge synligheden omkring byggematerialeindustriens produkter og erhvervsbetingelser. Initiativtagerne er Dansk Byggeris Alufacadesektion, Industrisektion og Snedkersektion sammen med Industrilakerernes Undersøgelsen viste også, at tre ud af fire af medlemmer mener, at de emner, Dansk Byggeri tager op, er relevante for dem, og 70 % svarer, at Dansk Byggeri er synlig eller meget synlig i medierne. Målrettet kommunikation I 2010 fik Dansk Byggeri også gennemført en brugertest af hjemmesiden danskbyggeri.dk. Testen gav et klart billede af, at brugerne af hjemmesiden overordnet er godt tilfredse. Hjemmesiden blev hen over efteråret udviklet i tråd med medlemmernes behov og ønsker om en bedre navigation og navngivning af menuer. I 2010 fik Dansk Byggeri udviklet det nye Extranet, og langt de fleste udvalg og bestyrelser benytter Ekstranettet i dag. Klip fra Byg Garanti-reklamefilmen på TV 2 i foråret

13 2010 i tal 2 Brugen af nyhedsbreve er steget fra 19 % i 2007, til 85 % i Brugen af hjemmesiden er steget fra 62 % i 2007, til 73 % i % af vores brugere af hjemmesiden er tilfredse eller meget tilfredse. Dansk Byggeri Barometer Dansk Byggeri lancerede i 2010 et nyhedsorienteret og dagsordensættende medie, Barometer, der er rettet mod medlemmerne, pressen og politikere, hvor der hver tredje uge fremlægges politik og dokumentation med det formål at være med til at sætte dagsorden i den brede offentlighed og på Christiansborg. Presse i 2010 Pressemæssigt har 2010 været et år med meget fokus på konjunkturforhold, kommunal bygningsforvaltning, byggesagsbehandling, udlicitering, udenlandsk arbejdskraft og praktikpladser. Der er stor konkurrence om forbrugerens opmærksomhed. Dansk Byggeri har derfor i samarbejde med et reklamebureau udviklet en kampagne, der skal vække opsigt. Kampagnen består af en reklamefilm, der bliver vist på TV2 i foråret og efteråret 2011, trykte dagbladsannoncer, en stor online kampagne og forbedret søgemaskineoptimering. Medlemmer af Dansk Byggeri kan desuden downloade tv-reklamen og bannerannoncerne, så de kan benytte det på deres egen hjemmeside. Byg Garanti-logo Et stigende antal byggevirksomheder falder for fristelsen til uretmæssigt at markedsføre sig med et Byg Garanti-logo. Den falske markedsføring bliver politianmeldt, og Dansk Byggeri advarer forbrugerne mod de useriøse virksomheder. I 2010 foretog Dansk Byggeri 49 politianmeldelser af byggevirksomheder, som uretmæssigt markedsførte sig med Byg Garanti-logoet. Året før lå tallet på 32 politianmeldelser. Dansk Byggeri er i 2010 omtalt i artikler, som omregnet til annoncepriser (pr-værdi) ville beløbe sig til 52,3 mio.kr. Det er forholdsmæssigt en større annonceværdi end de organisationer, Dansk Byggeri normalt sammenligner sig med. Byg Garanti kampagne Byg Garanti er kendt af over halvdelen af boligejerne. Målet med en ny kampagne i 2011 er at gøre ordningen endnu mere kendt, så forbrugerne vælger en virksomhed, som er medlem af Dansk Byggeri, når de har en byggeopgave. Byggeriets Ankenævn Der indkom i alt 597 klagesager til Byggeriets Ankenævn. Det er et beskedent fald på 1,5 % i forhold til De fem nævn, der har afholdt 11 møder fordelt over året og dækker murer-, tømrer-, køkken-, gulv- og malerarbejde, har tilsammen afgjort 620 sager. Klagerne fordeler sig helt som tidligere år inden for de forskellige fag, og afgørelserne er heller ikke faldet anderledes ud end i de tidligere år. 21,5 % af alle indkomne sager er mod virksomheder, der enten er gået konkurs, er ophørt eller er blevet tvangsopløst. Det er en lille stigning i forhold til 20 % i

14 Økonomiske nøgletal Resultat 2010 Årets resultat efter skat 2010 for Dansk Byggeri udgør -9,1 millioner kroner mod 41,5 millioner kroner i Resultatet er påvirket af den økonomiske recession, regnskabsmæssigt tab i forbindelse med frasalg af Toppen af Ebeltoft samt hensættelser vedrørende fritstillede medarbejdere. Resultatet af datterselskaber udgør -0,5 millioner kroner og vedrører de kommercielle aktiviteter i Byggeriets Beregnerservice A/S, Byggeriets forsikringservice a/s og Byggeriets Kvalitetskontrol A/S. Dansk Byggeris egenkapital udgør pr ,5 millioner kroner, heraf 362,4 millioner kroner i Faglig Hjælpefond. 2 Regnskab for 2010 Mio. kr Kontingentindtægter 108,1 123,6 Medlemsarrangementer 14,3 19,2 Salg af tryksager m.m. 7,4 8,5 Øvrige indtægter 22,7 20,8 Konfliktstøtte -0,2-0,1 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer -9,0-12,0 Andre eksterne omkostninger -67,3-75,3 Bruttoresultat 76,0 84,7 Personaleomkostninger -96,2-92,5 Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver -6,0-3,7 Resultat af primær drift -26,2-11,5 Ordinært resultat efter skat i datterselskaber -0,5 22,9 Finansielle indtægter 26,3 33,6 Finansielle omkostninger -5,9-2,3 Resultat før skat -6,3 42,7 Skat af ordinært resultat -2,8-1,2 Årets resultat -9,1 41,5 Dansk Byggeris bestyrelse Formand Direktør Halldór Pall Ragnarsson E. Pihl & Søn A.S. Næstformand Murermester Hans-Ulrik Jensen HUJ A/S Tømrermester Viggo Andersen Vemmelev Tømrerforretning ApS Adm. direktør Claus Bering CRH Concrete A/S Direktør Morten Hansen Entreprenørfirmaet Østergaard A/S Tømrermester Martin Skou Heidemann Skou Gruppen A/S Viceadm. direktør Klaus Kaae NCC Construction Danmark A/S Direktør Michael Lund Kristensen BT Gulve A/S Senior adviser Niels Peter Pretzmann Inwido Production A/S Direktør Johnny Røn Entreprenør Erling Jensen A/S Adm. direktør Flemming Skøtt Munck Forsyningsledninger a/s Tømrermester Kurt F. Sørensen KFS Boligbyg A/S 14

15 Bella Sky Comwell Hotel, Europas skæveste bygning, troner op over Ørestaden med sine to tårne, der skråner væk fra hinanden. Det skæve byggeri har en hældning, der er større end det skæve tårn i Pisa. Sikkerhedsmæssigt har NCC skullet tage nye forbehold på grund af vinklerne i tårnene. Hvert tårn er 72,6 meter højt. Foto: Ulrik Samsøe FIgen 15

16 Vi samler byggeri, anlæg og industri Vi samler byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med knap medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen. Dansk Byggeris hovedopgaver er at skaffe erhvervspolitisk indflydelse og deltage i den offentlige debat og ikke mindst at yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen. Nørre Voldgade Postboks København K 2 Telefon Fax

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Årsberetning 2009/2010

Årsberetning 2009/2010 Årsberetning 2009/2010 Indhold 2 Indledning 3 Økonomi og politk 5 Arbejdsmarked og arbejdsmiljø 6 Rammer for byggeri og anlæg 8 Dansk Byggeri 9 Dansk Byggeris bestyrelse Indledning 2009 var året, hvor

Læs mere

Årsberetning 2012/2013

Årsberetning 2012/2013 Årsberetning 2012/2013 Årsberetning 2012/2013 Redaktion: Dansk Byggeri/Mette Skovgaard Petersen (redaktør) Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Forsidefoto: Bæredygtig Beton Prisen 2013, Rabalder Parken

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

Årsberetning 2013/2014

Årsberetning 2013/2014 Årsberetning 2013/2014 Årsberetning 2013/2014 Redaktion: Dansk Byggeri/Mette Skovgaard Petersen (redaktør) Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Forsidefoto: "Bølgen" i Københavns havn, der blev indviet

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt

Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt INDHOLD 3 Indledning 3 Hovedtendenser 4 Beskæftigelsen 4 Produktionsværdien 5 Byggeri i alt 5 Boligbyggeriet 6 Erhvervsbyggeriet 7 Institutionsbyggeriet 8 Reparation

Læs mere

Skolen på byggepladsen

Skolen på byggepladsen Skolen på byggepladsen 2 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen omsætter for milliarder af kroner i Danmark og i resten af verden og beskæftiger rigtig mange mennesker i mange forskellige job - alt fra

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti

81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti 81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti Sådan får får du du fat fat i dem i Byg Garanti er synlig i både tv, radio, i aviser og på internettet Hvert år afvikler Dansk Byggeri en

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. store virksomheder

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. store virksomheder Fordele ved 2 side 1 Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri store virksomheder Fordele ved medlemskab 2 side 2 Indhold 3 Forord 5 Politisk indflydelse 6 Overenskomstdækning 7 Rådgivning 8 Netværk 9 Uddannelse

Læs mere

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. små virksomheder

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. små virksomheder Fordele ved 2 side 1 Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri små virksomheder Fordele ved medlemskab 2 side 2 Indhold 3 Forord 4 Rådgivning 5 Markedsføring med Byg Garanti 6 Rabataftaler 7 Netværk 8 Overenskomstdækning

Læs mere

Derfor bruger Dansk Byggeri meget energi på at få sat en række nødvendige fodaftryk i den offentlige debat.

Derfor bruger Dansk Byggeri meget energi på at få sat en række nødvendige fodaftryk i den offentlige debat. 1 Formandens beretning 2010, Kloaksektionen. Velkommen. 2009 var et barsk år for branchen. Her ved indgangen til 10 erne ser vi nogle spæde positive tegn, men de er usikre, og konjunkturerne vender sandsynligvis

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Årsberetning 2014/2015

Årsberetning 2014/2015 Årsberetning 2014/2015 Årsberetning 2014/2015 Redaktion: Dansk Byggeri/Mette Skovgaard Petersen (redaktør) Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Forside: Israels Plads i København. Foto Ricky John Molloy

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. mellemstore virksomheder

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. mellemstore virksomheder Fordele ved 2 side 1 Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri mellemstore virksomheder Fordele ved medlemskab 2 side 2 Indhold 3 Forord 4 Overenskomstdækning 5 Rådgivning 6 Uddannelse 7 Netværk 8 Rabataftaler

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Fradrag får danskerne til at købe hvidt

Fradrag får danskerne til at købe hvidt 2 Foto Ricky John Molloy Fradrag får danskerne til at købe hvidt En ny spørgeundersøgelse fra YouGov peger på, at håndværkerfradraget på 5.000 kroner får danskerne til at hive boligprojekterne frem fra

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Dansk Byggeri og Erhvervspolitisk afdeling Erhvervs- og arbejdsgiverorganisation

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Samarbejde om bedre bundlinje

Samarbejde om bedre bundlinje 2. årgang Nr. 6 2. årgang Nr. 1 Maj2010 2011 Januar Januar 2010 2 Foto Jens Hemmel TEMA PR O D U K T I V I T E T Samarbejde om bedre bundlinje Der er potentiale for at øge omsætningen i byggeriet med 36

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Næstved Erhverv, Fremtidens Bygge- og Anlægsbranche, Ny Ridehus, 17. februar 2015 Dansk Byggeri

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede!

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede! Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Produktivitet i byggeriet

Produktivitet i byggeriet Januar 2014 Indledning Produktivitetskommissionen vurderer, at manglende international konkurrenceudsættelse sammen med en uhensigtsmæssig udformning af den offentlige regulering kan have medvirket til

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Markedsstatistik 2010 / 1

Markedsstatistik 2010 / 1 » Markedsstatistik 2010 Markedsstatistik 2010 / 1 Indledning Markedsstatistikken 2010 fra TEKNIQ Installatørernes Organisation tegner et billede af udsigten for installationsbranchen i de kommende år.

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K København, fredag den 8. marts 2013 Kære Peter Birch Sørensen. Tak for din henvendelse af 11. februar 2013,

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

VELKOMMEN TIL Dansk Byggeri Branchedage 2014

VELKOMMEN TIL Dansk Byggeri Branchedage 2014 VELKOMMEN TIL Dansk Byggeri Branchedage 2014 Indhold 4 Indlæg fra scenerne 4 Danske Bank 4 PwC En branche i bedring? 4 Byggeriets forsikringsservice 5 Værdibyg/Lean Construction/BEC 5 CRM-Byggefakta 5

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Viden skaber fremtidens vækst

Viden skaber fremtidens vækst DI Videnrådgiverne er et branchefællesskab i DI for virksomheder, der lever af at udvikle, skabe, formidle og omsætte viden til unikke løsninger indenfor vidt forskellige fagligheder. DI Videnrådgiverne

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Baggrund På baggrund af den nuværende økonomiske situation er det

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Invitation til samarbejde Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Forskning der virker SBi er Statens Byggeforskningsinstitut, et sektorforskningsinstitut tilknyttet

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 til 31. maj 2003 1. - Baggrund Nærværende vedtægter er udarbejdet i lyset af oprettelsen af DANSK BYGGERI, og udgør en såkaldt kollektiv ordning,

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere