Årsberetning 2010/2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2010/2011"

Transkript

1 Årsberetning 2010/2011

2 Årsberetning 2010/2011 Redaktion: Dansk Byggeri/Martin K.I. Christensen (redaktør) Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Forsidefoto: Skejby Campus, fotograf Ulrik Samsøe Figen Foto: Ricky John Molloy, Ulrik Samsøe FIgen, Jens Hemmel, Ditte Brøndum, Maja Skovgaard, Thomas Tolstrup, Alex Tran, Nicky Bonne, Johannes Hartkopf-Mikkelsen Indhold 3 Indledning 4 Økonomi og politik 7 Rammer for byggeri og anlæg 10 Arbejdsmarked og arbejdsmiljø 12 Dansk Byggeri 14 Økonomiske nøgletal 14 Dansk Byggeris bestyrelse Dansk Byggeris hovedkontor på Nørre Voldgade 106 i København. Foto: Ditte Brøndum 2

3 Indledning Det forgangne år har igen stillet virksomhederne over for store udfordringer på det økonomiske område. Afblæsningen af den økonomiske nedgang har ladet vente på sig. Nu tyder det på, at vi har nået bunden, og at det så småt begynder at gå frem igen. Dansk Byggeri arbejder fortsat hårdt på at sikre medlemmerne de bedste rammevilkår og muligheder, men vi skal ikke skjule, at det i den nuværende økonomiske situation er ekstremt vanskeligt. Samtidig har det første branchefællesskab Danske Anlægsentreprenører fået sat dagsordenen inden for sit område. Og endnu et branchefællesskab Danske Byggematerialer er netop blevet etableret. Parallelt hermed er samarbejdet på tværs i Dansk Byggeri mellem områder, sektioner og lokalforeninger blevet styrket. 2 Strategiprocessen har vist sit værd. Dansk Byggeri har i det forløbne år fastholdt og underbygget sin position som den tredje erhvervsstemme. Halldór Pall Ragnarsson, formand, Dansk Byggeri og Lars Storr-Hansen, adm. direktør, Dansk Byggeri. Foto: Ricky John Molloy 3

4 Økonomi og politik På trods af den trængte økonomiske situation for både branchen og hele landet er det vigtigt at slå fast; den eneste holdbare vej ud af krisen er fokus på vækst i den private sektor. Derfor er økonomisk ansvarlighed, vilje og evne til ægte reformer samt fokus på gunstige rammevilkår den bedste overordnede politik. Dansk Byggeris mange enkelte forslag skal som brikker i et puslespil passe ind i det billede. Det gælder alt fra afskaffelse af multimedieskat, forslag om øget udlicitering, tilrettelæggelsen af energipolitikken, reglerne for udenlandsk arbejdskraft, øgede offentlige investeringer til arbejdsmiljøkravene for blot at nævne nogle enkelte, aktuelle områder, hvor vi har gode forslag og anbefalinger til politikerne både op til og efter valget. I 2011 vil nedgangen i beskæftigelsen være på et par tusinde mand. Det er anlægsområdet, det almene byggeri og reparation og vedligehold, som trækker aktiviteten i den rigtige retning. For anlægsbranchen er det de store anlægsprojekter, der trækker den samlede aktivitet i en positiv retning. Blandt andet vil der ske en fremgang på vejområdet, en udbygning af jernbanerne og anlægsarbejde i forbindelse med Metro Cityringen i København. Også reparation og vedligeholdelsesmarkedet vil opleve fremgang allerede i år, dog i mindre omfang. Til gengæld vil der fortsat være tilbagegang i byggeaktiviteten, bortset fra byggeriet af almene boliger. Fremgangen her skyldes fordoblingen af det kommunale grundkapitalindskud fra 2011, som betød at kommunerne fremrykkede alment byggeri. Dansk Byggeris politiske arbejde er baseret på en høj mødeaktivitet med politikere fra både regeringen og oppositionen Dansk Byggeri kan og vil samarbejde med begge politiske fløje. Går på bunden Bygge- og anlægsbranchen har været meget hårdt ramt af faldet i boligpriserne, finanskrisen og den internationale lavkonjunktur. Siden aktiviteten toppede i 2007, er det gået ned ad bakke på alle områder, men nu er der lys for enden af tunnelen vil fortsat byde på en lille nedgang, men der tegner sig en svag fremgang i Samlet set stiger beskæftigelsen i 2012 kun svagt med arbejdspladser, så vi når op på beskæftigede. Så selvom der er udsigt til, at det vil gå lidt bedre til næste år, vil beskæftigelsen ligge på samme lave niveau, som dengang virkningerne af kartoffelkuren kulminerede i Læs Dansk Byggeris konjunkturanalyse her Borgernære investeringer nåede ikke borgerne Efter pres fra Dansk Byggeri øgede regeringen i 2009 de offentlige investeringer for at modvirke en alt for kraftig opbremsning i bygge- og anlægsbranchen. Der blev afsat puljer til borgernære områder som skoler og institutioner. Men i 2010 viste tallene fra nationalregnskabet, at pengene var gået til meget andet end det, de var øremærkede til. De offentlige investeringer i bygninger steg med kun 1,8 %, mens anlægsinvesteringer faldt med 6,1 %. Pengene gik i stedet til maskiner, transportmidler og inventar, hvor investeringerne steg med 51,1 %. Dansk Byggeri har derfor opfordret til bedre budgetdiciplin og er tilfreds med regeringens udspil til en ny budgetlov, der skal føre til fire-årige udgiftslofter for alle tre niveauer - stat, regioner og kommuner. Det vil sikre bedre styring med de offentlige udgifter og skabe troværdighed om den offentlige økonomi. Bertel Haarder, indenrigs- og sundhedsminister og Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri. Foto: Thomas Tolstrup Kreditgivningen er stadig stram En vej ud af branchens finansieringsproblemer kan være nye finansieringskilder som fx erhvervsobligationer. Derfor udarbejdede Dansk Byggeri, i samarbejde med en række andre aktører i den finansielle sektor, sidste år et nyt forslag om at få udstedt erhvervsobligationer med staten som garantistiller. 4

5 Halldór Pall Ragnarsson, formand for Dansk Byggeri på Dansk Byggeris udliciteringskonference på Christiansborg. Foto: Thomas Tolstrup Et udspil, der skulle være med til at skabe nye finansieringsmuligheder for branchen og dermed være en ny kilde til vækst og skabelse af aktivitet. kommunerne, der konkurrenceudsættes i 2015, og kommunerne er også begyndt at udlicitere mere. Det er en positiv udvikling, men det er ikke nok. Derfor arbejder Dansk Byggeri fortsat aktivt på at accelerere udviklingen. Der nedsættes nu et udvalg i Økonomi- og Erhvervsministeriet, der skal analysere idéen, hvor Dansk Byggeri deltager. Produktivitet på dagsordenen Der er ingen tvivl om, at der er et potentiale for forbedringer af produktiviteten i bygge- og anlægssektoren, men de konklusioner, der nås om produktivitetsudviklingen, er ofte for håndfaste i forhold til, hvad tallene reelt viser. Dansk Byggeri arbejder løbende for at skabe bedre balance i debatten og ikke mindst for at skabe de bedste rammer for, at der kan skabes produktivitetsgevinster i virksomhederne. Produktivitet er emnet for Dansk Byggeris Årsdag den 12. maj. Hvem skal eje kommunernes bygninger? Rambøll gennemførte i efteråret 2010 en analyse for Dansk Byggeri, som viste, at de kommunale bygninger vil tabe 98 milliarder kroner i værdi over de næste 20 år, fordi kommunerne ikke er i stand til at prioritere en nødvendig vedligeholdelse. Da Dansk Byggeri den 28. oktober 2010 holdt en udliciteringskonference på Christiansborg, kom det frem, at det i langt højere grad er teknikaliteter end ideologi, der udgør barriererne for øget udlicitering i kommunerne. Og udmeldingerne på konferencen viste, at udlicitering ikke længere er det samme stridspunkt mellem regeringen og oppositionen, som det tidligere har været. Udlicitering skaber vækst Udlicitering er en af vejene til vækst, og der er et stort potentiale, som kun venter på at blive udnyttet. Dansk Byggeri har beregnet, at kommunerne vil kunne hente 2,2 milliarder kroner ved at udlicitere mange af deres opgaver. Udlicitering vil derfor hjælpe de tomme kommunekasser og vil kunne frigive midler til blandt andet øget vedligeholdelse af kommunale bygninger og anlæg. Regeringen har som mål at hæve andelen af sager i Positive borgmestermøder Ud over den daglige kontakt med politikerne på Christiansborg er det afgørende for Dansk Byggeri at have god forbindelse til de kommunale beslutningstagere og ledende embedsmænd. Alle områdebestyrelser har derfor holdt borgmestermøder med de nyvalgte og genvalgte borgmestre, som tiltrådte 1. januar 2010 efter kommunalvalget. Dansk Byggeri oplever stort set alle steder at blive positivt modtaget, og møderne er med til opbygge nyttige relationer, som kan bruges i det erhvervspolitiske arbejde. 2 5

6 Digitalt byggeri. Foto: Maja Skovgaard Renovering af herregården Broløkke. Foto: Alex Tran 6

7 Rammer for byggeri og anlæg Mere effektiv byggesagsbehandling Dansk Byggeri har gennem flere år kritiseret den langsomme sagsbehandling af byggesager. i bygge- og anlægsbranchen fortsat oplever store produktionsmæssige og administrative byrder. Dansk Byggeri er dog tilfreds med en række lempelser i administrationen af skatten. Dansk Byggeris bud på en løsning har været, at byggesagsbehandlingen samles i fem centre, og vi var derfor meget tilfredse med, at regeringens meddelse om, at det ville være med i Konkurrencepakken. Til vores store overraskelse blev forslaget dog taget ud i sidste øjeblik - formentlig efter pres fra kommunerne. Netbanksikkerhed ny forsikring Dansk Byggeri har arbejdet for en politisk løsning, hvor alle banker skulle dække også mindre erhvervsdrivendes tab ved netbankindbrud. Det var der desværre ikke opbakning til. Dansk Byggeri arbejder fortsat for at få idéen ført ud i livet. Moms på byggegrunde Da regeringen fremsatte forslag om moms på byggegrunde, lykkedes det for Dansk Byggeri at få udskudt loven i et år. Trods stor lydhørhed over for Dansk Byggeris argumenter, om at moms på byggegrunde ville skade en branche, der i forvejen var hårdt ramt, så fastholdt regeringen forslaget som en del af finansieringen af skattereformen. Men Dansk Byggeri fik indflydelse på udformningen af den bekendtgørelse, som regulerer ordningen. Affaldsgebyrer - ny tilmeldeordning Dansk Byggeri deltager aktivt i en arbejdsgruppe nedsat af Miljøstyrelsen, som i samarbejde med de andre erhvervsorganisationer, KL, Renosam og Affald Danmark, skal stille forslag til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg om en ny tilmeldeordning for erhvervslivets adgang til landets genbrugspladser. I forhandlingerne er det magtpåliggende for Dansk Byggeri, at tilmeldeordningen til de offentlige genbrugspladser først og fremmest bliver frivillig for erhvervslivet. Dernæst, at der gælder de samme rammevilkår for genbrugspladserne, som for de private affaldsbehandlingsselskaber, som begge modtager affald fra private virksomheder. Dansk Byggeri er derfor tilfreds med udspillet fra Miljø- og Planlægningsudvalget, hvor de bad arbejdsgruppen specifikt forholde sig til en bum-og-vægt løsning for erhvervslivets adgang til genbrugspladserne. Noget der kan være løsningsmodel i forhold til at lave de samme rammevilkår for både genbrugspladserne og de private affaldsbehandlingsselskaber. Multimedieskat Dansk Byggeri har fortsat det politiske arbejde med at reducere følgevirkningerne af multimedieskatten i Der er gennemført en medlemsanalyse af de administrative og arbejdsrelaterede konsekvenser, som viste, at virksomhederne Derfor har Dansk Byggeri nu indgået aftaler og formidlet tilbud fra en række forsikringsselskaber, som tilbyder en rimelig forsikring mod netbankindbrud. Betaling til tiden Finanskrisen har sat sine tydelige spor, og mange virksomheder i bygge- og anlægsbranchen har oplevet, at deres kreditmuligheder er blevet strammet. Dette kombineret med, at byggeriets kunder fortsat er lang tid om at betale, giver en anspændt kreditsituation en dobbelt kreditklemme. Derfor har Dansk Byggeri vedholdende sat fokus på, at det offentlige skal betale sine regninger til tiden, og at de ikke må kræve længere betalingsfrister. Gode betalere For at sætte fokus på offentlige myndigheder som gode betalere, opfordrede Dansk Byggeri i 2010 medlemmerne til at give eksempler på myndigheder, der gjorde det godt. Prisen som god offentlig betaler gik til Thisted Kommune. Udvikling af branchen Dansk Byggeri arbejder vedholdende for at udvikle branchen, og har således formandsposten i byggebranchens nye innovationsnetværk, InnoBYG, som har medlemmer fra flere af byggeriets brancheorganisationer, vidensinstitutioner samt universiteter. De første projekter er allerede sat i gang. Dansk Byggeri har siden starten i 2009 deltaget i Værdiskabende Byggeproces, der er et fælles brancheinitiativ blandt syv af byggeriets organisationer. I begyndelsen af 2011 blev de første værktøjer lanceret. De skal være med til at sikre en bedre byggeproces og gøre byggeriets virksomheder i stand til at håndtere udfordringer i byggeriets faseskift gennem åbenhed, samarbejde og dialog. Som led i regeringens vækstpakke, er der etableret et videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet, som vil kunne skabe store synergieffekter mellem at udvikle digital 7

8 infrastruktur fælles for hele byggesektoren og skabe værktøjer og arbejdsmetoder for hele branchen. Dansk Byggeri deltager i arbejdet for at sikre, at der skabes resultater, som er tæt på virksomhedernes hverdag og skaber værdi for de udførende, materialeproducenter og leverandører. Læs mere på og Det Digitale Byggeri Dansk Byggeri indgår i evalueringsarbejdet af Det Digitale Byggeri med erfaringer og tilbagemeldinger fra medlemmerne opsamlet siden iværksættelsen. branchens produktivitet. Også Erhvervs- og Byggestyrelsen har lyttet til Dansk Byggeris anbefalinger om, at strategien for markedskontrollen for byggevarer skal være med til at sikre, at Det Indre Marked fungerer efter hensigten også på byggevareområdet. Via løbende markedskontrol afdækkes det, om byggevarerne lever op til kravene, og fx CE-mærkes. Hvis kravene til en byggevare ikke er opfyldt, tages der skridt til at bringe forholdene i orden. På den måde sikres det, at de byggevarer, der handles på det danske marked, er sikre og sunde, ligesom der sikres samhandel på fair betingelser. Det har resulteret i en kraftigt revideret bekendtgørelse, hvor man har gjort brug af de praktiske erfaringer, der er gjort i forbindelse med de byggesager, der er gennemført efter bekendtgørelsen. Læs mere på Det er ligeledes positivt, at der efter mange års arbejde er udsigt til, at byggevaredirektivet får status af en forordning, hvilket betyder, at reglerne om CE-mærkning og den fri markedsadgang vil blive implementeret ensartet i alle EU-lande. Dette har Dansk Byggeri kæmpet for gennem mange år. It-rådgivning til mindre virksomheder Som konsekvens af drøftelserne på sidste års repræsentantskabsmøde, samt en analyse gennemført i regi af Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri, er der indgået en rådgivningsaftale med EG A/S og den uvildige rådgivningsvirksomhed BASIT, som giver mulighed for it-rådgivning for mindre virksomheder i Dansk Byggeri. Aftalen betyder blandt andet, at virksomheder, der henvender sig til Dansk Byggeri om it-rådgivning, kan henvises til EG A/S eller til anden rådgiver. Herudover holdes der medlemsmøder, hvor der sættes fokus på, hvordan it-systemer kan understøtte en effektiv drift af virksomheden. BR10 Det nye bygningsreglement har fokus på grønt byggeri, energibesparelser og indeklima. Som noget nyt skal man ved renoveringsarbejde bringe ejendommen op til tidssvarende energimæssig stand. Bygningsreglementet stiller også strengere krav til bygningers energiforbrug og isoleringsevne. Dansk Byggeri var med til at sikre, at det nu er praktisk muligt at udføre de planlagte ændringer af energirammer og U-værdier. Dansk Byggeri har holdt en lang række kurser, hvor reglerne i det nye bygningsreglement er gennemgået i detaljer. Generations-/ejerskifte Analyser af aldersfordelingen hos virksomhedsejere i Dansk Byggeri viser, at mere end 50 % af medlemsvirksomhederne over de næste 10 år vil gennemgå et generations-/ejerskifte. Klima og Energi Dansk Byggeri støtter regeringens mål, om at alle bygninger skal være C02-neutrale i Hvis vi skal nå målet, kræver det, at Derfor har Dansk Byggeri fortsat rådgivningen til virksomhederne og samtidig styrket samarbejdet med blandt andet revisions- og rådgivningsvirksomheden PwC og match-online. Formålet er at forberede virksomhederne til at kunne gennemføre det bedst mulige generations-/ejerskifte. Kontrol med byggevarer Regeringen har lyttet til Dansk Byggeris anbefalinger og fremlagde, som led i sin konkurrenceevnepakke, planer om at liberalisere markedet for byggevarer. Det vil være med til at øge Passivhus. Foto: Johannes Hartkopf-Mikkelsen 8

9 Der produceres FSC cetrtificerede vinduer og døre hos Inwido. Foto: Ulrik Samsøe Figen bygge- og anlægsbranchen løbende udvikler sig. Derfor er vi i Dansk Byggeri glade for regeringens beslutning om at fastlægge energikravene i Bygningsreglementet 2020 allerede i En væsentlig del af løsningen på de store udfordringer på klima- og energiområdet skal komme fra bygge- og anlægsbranchen, som både har en forpligtelse til og mulighed for at være en central aktør i løsningen af klima- og energiproblemet. Derfor har Dansk Byggeri fremlagt en samlet klima- og energipolitik med fem hovedområder. Tinglysning Dansk Byggeri deltog i kritiken af problemerne med den digitale tinglysning. Samlet set har Dansk Byggeri forsigtigt opgjort de ekstra omkostninger til mellem 750 millioner kroner og 1 milliard kroner. Dansk Byggeri medvirkede i optakten til de prøvesager, der ventes ført, efter at Justitsministeriet har bevilget fri proces til søgsmålene. 2 Energieffektivisering af den eksisterende bygningsbestand 2 Udvikling af energieffektivt og CO2-neutralt nybyggeri 2 Klimatilpasning af infrastruktur og de fysiske omgivelser 2 Udvikling af CO2-neutral energiproduktion 2 Energieffektivisering af byggeerhvervets virksomheder Læs hele forslaget her Grønt byggefradrag Dansk Byggeri foreslog i 2010 en dansk udgave af den svenske succes med byggefradrag. Den danske fradragsmodel skal være med til at løbe energiinvesteringer i gang. Samtidig skal fradraget være med til at gøre sort arbejde mindre attraktivt for kunderne, og det vil kunne øge ativiteten i branchen. Læs hele forslaget her Eksport Flere års vækst i den internationale omsætning hos de danske entreprenører er vendt. De seneste offentliggjorte tal viste, at omsætningen faldt i 2009 med 9 % i forhold til året før. Tilbagegangen var mest markant på de europæiske markeder, der blev hårdest ramt af finanskrisen, mens andelen af aktiviteterne på de øvrige internationale markeder gik frem til 38 % af den samlede internationale omsætning mod 32 % i CSR Dansk Byggeri indtrådte i 2010 i bestyrelsen for DIEH (Dansk Initiativ for Etisk Handel). DIEH er et tværgående netværk, som dækker virksomheder, NGO er, fagforeninger, erhvervsorganisationer og offentlige myndigheder. Energivejlederuddannelsen Dansk Byggeri har i samarbejde med Teknologisk Institut lanceret en energivejlederuddannelse. Uddannelsen er et tilbud til de håndværkere og byggevirksomheder, som vil blive bedre til at rådgive deres kunder om energiforbedringer. I marts 2011 havde næsten 800 personer deltaget på uddannelsen. Herudover deltager Dansk Byggeri i en erfa-gruppe med blandt andet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om Corporate Social Responsability. 2 9

10 Arbejdsmarked og arbejdsmiljø Udenlandsk arbejdskraft Overenskomsten fra 2010 indeholder en aftale om, at sager med mistanke om brudte regler skal behandles hurtigt. Aftalen indebærer, at Dansk Byggeri og fagforeningerne inden for 48 timer rykker ud på en byggeplads ved mistanke om, at reglerne er brudt, og sagen bliver belyst og afklaret med det samme. Dermed undgås det, at sagerne først afgøres, når den udenlandske underentreprenør er tilbage i hjemlandet igen, sådan som det var tilfældet tidligere. Overenskomsten indeholder også en anbefaling til Dansk Byggeris medlemmer om at sikre sig, at underentrepriser udføres i henhold til danske kollektive overenskomster. RUT Reglerne i forhold til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere i daglig tale RUT er blevet strammet efter Dansk Byggeris ønske. RUT-registeret skaber overblik over de udenlandske virksomheders aktiviteter og kontrollerer skat og arbejdsmiljø. Tekniske problemer gjorde, at starten blev udskudt flere gange, men 1. januar 2011 trådte stramningerne endelig i kraft. Dog er der stadig det problem, at private, som overtræder loven, ikke altid vil blive pålagt den bøde på kr., der var lagt op til. Dansk Byggeris beregninger viser, at der er omkring udenlandske virksomheder i Danmark. Men kun omkring 150 er registreret i RUT. Derfor er det Dansk Byggeris holdning, at problemet ligger her. I de uregistrerede virksomheder. Dansk Byggeri har derfor opfordret til, at Arbejdstilsynet gerne i samarbejde med SKAT gør en øget opsøgende indsats ude på de små villaveje, hvor problemet med ulovlig udenlandsk arbejdskraft er størst. Dansk Byggeri arbejder fortsat for, at dette sker. Sociale klausuler For at imødegå praktikpladskrisen har København, Århus og en række andre kommuner indført sociale klausuler som led i deres udbudspolitik for på den måde at sikre, at der bliver oprettet lærepladser. Dansk Byggeri mener, at det er en uhensigtsmæssig måde at forsøge at løse praktikpladskrisen på. I stedet for at indføre sociale klausuler bør kommunerne indgå partnerskabsaftaler med virksomheder og erhvervsorganisationer og via den vej styrke hele uddannelsesindsatsen i lokalområdet. Et sådant partnerskab er i 2010 indgået mellem Dansk Byggeri og Herlev Kommune, og lignende aftaler er på vej i Lyngby -Taarbæk og Brøndby. Dansk Byggeri arbejder for gennem samarbejde mellem alle aktører og øget praktikpladsopsøgende arbejde at sikre det nødvendige antal praktikpladser. Al erfaring viser, at virksomhederne i branchen tager lærlinge, når der er arbejdsopgaver til det. Kjeld Rosenkrans blev 70 år den 7. januar 2011 og arbejder stadig som tømrersvend. Foto: Johannes Hartkoff-Mikkelsen Lærlinge og praktikpladspræmien Praktikpladspræmien har gjort det lidt lettere for de unge at finde læreplads. Siden november 2009 har virksomheder modtaget en præmie på kr. for at oprette en praktikplads. 10

11 Murerlærlinge. Foto: Jens Hemmel Antallet af praktikpladser steg i 2010 med 25,5 % i forhold til Det er især murer-, tømrer- og snedkerfagene, der oplever en markant vækst i antallet af praktikpladser. Her er stigningerne på mere end 30 %. Det er de korte aftaler, der har sikret væksten, og de udgør nu en femtedel af samtlige uddannelsesaftaler. Dansk Byggeri gjorde tidligt opmærksom på, at det var et problem. I november 2010 blev præmien sat op til kroner per praktikpladsaftale. Sidste rate af præmien udbetales efter to år. I regeringens første udspil var der lagt op til, at den fulde præmie skulle være udbetalt efter 15 måneder. Efter at Dansk Byggeri henvendte sig til ordførerne fra de politiske partier, blev det ændret til 24 måneder. Efterløn Dansk Byggeri har deltaget i den debat, der fulgte i kølvandet på statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale og regeringens forslag til tilbagetrækningsreform. Dansk Byggeris argument for at støtte en afskaffelse af efterlønnen er, at hvis folk selv skal bestemme, hvornår de vil trække sig tilbage på skatteydernes regning, så bliver der slet ikke penge til velfærd i fremtiden samtidig med, at der på sigt igen vil være mangel på arbejdskraft, og det vil skade erhvervet. Arbejdsmiljø Den nye arbejdsmiljølov trådte i kraft sidst i Loven lægger stadig vægt på sikkerhed og fejlfinding, men også i højere grad på forebyggelse. Og samtidig er der mulighed for mere fleksibilitet. Svendebrev og studenterhue under ét På initiativ fra Dansk Byggeri startede det første hold i august 2010 på en ny uddannelse, der kaldes EUX. EUX gør det muligt at få svendebrev og studenterhue på én gang. På den måde er der skabt et tilbud til de fagligt og bogligt stærke elever på erhvervsuddannelserne. EUX en giver direkte adgang til videregående uddannelser, som for eksempel diplomingeniør eller arkitekt. Lærlinge og forsikringer Som led i overenskomstaftalen fra 2010 skal danske virksomheder fra den 1. marts 2011 tegne en forsikring for deres lærlinge og elever, der er under 20 år. Forsikringen skal tegnes hos PensionDanmark og indeholder en løbende årlig supplerende førtidspension og engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme og dødsfald samt PensionDanmark Sundhedsordning. Dansk Byggeri har længe arbejdet for, at ansvaret for arbejdsmiljø ikke alene skal være hos de udførende, men også bør placeres hos bygherrer og de projekterende. Med de nye stramninger af bekendtgørelsen om bygherrers og projekterendes forpligtigelser, er vi nået et godt stykke mod målet. Dansk Byggeris pres har været medvirkende til, at regeringen nu vil udarbejde en national strategi for, hvordan PCB skal håndteres. Dansk Byggeri har i regi af Branchearbejdsmiljørårå- det for Bygge og Anlæg været med til at udarbejde en branchevejledning, som fortæller, hvordan håndværkerne kan udføre forskellige former for PCB-arbejde, fra udskiftning af vinduer med PCB-fuger til egentlig PCB-sanering, på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Ved årsskiftet trådte nye regler i kraft på stilladsområdet. Reglerne indebærer, at der skal være fuld sikring af ansatte i de åbne stilladsfelter under opstilling og nedtagning af stilladser. Efter pres fra Dansk Byggeri er der indført en treårig overgangsperiode, hvor der skal udvikles nødvendige tekniske hjælpemidler. 2 11

12 Dansk Byggeri Datterselskab og kursusejendom Dansk Byggeri og TEKNIQ solgte ved udgangen af 2009 Bygteq it a/s til EG A/S. Landsforening, der er en interessegruppe i Dansk Byggeri, samt Trappefabrikantforeningen, der er en brancheforening uden for Dansk Byggeri. Det har været af strategisk betydning for både Dansk Byggeri, TEKNIQ og EG A/S at sikre den fortsatte udvikling af it-løsninger til bygge-, anlægs- og installationsbranchen. Det blev aftalt, at der, som led i salget af Bygteq it a/s, blev etableret et Advisory Board med repræsentation fra Dansk Byggeri, der har til formål at komme med input til den fremtidige udvikling af it-løsninger, der kan understøtte virksomhedernes behov og dermed branchens konkurrencedygtighed. Dansk Byggeri solgte ved udgangen af 2010 Toppen af Ebeltoft, efter at kursusstedet har givet underskud i flere år. Der er nu etableret vandrehjem i ejendommen. Medlemsundersøgelse Dansk Byggeri gennemførte i 2010 en ny undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med organisationen. Undersøgelsen viste, at Dansk Byggeris servicetilbud var vigtige for medlemmerne, og at der var tillid til kvaliteten af den rådgivning, som Dansk Byggeri yder. Dansk Byggeri lancerede i 2010 en række nye elektroniske nyhedsbreve, som er blevet godt modtaget. Hele 85 % af medlemmerne læser dem, hvilket er en markant forbedring siden målingen i 2007, hvor kun 19 % læste nyhedsmails fra Dansk Byggeri. Branchefællesskaberne Danske Anlægsentreprenører blev dannet sidste år som det første branchefællesskab i Dansk Byggeri. Et eksempel på, at Danske Anlægsentreprenører har fået den ønskede indflydelse, er det gode og konstruktive samarbejde med Vejdirektoratet om at skabe de optimale udbud og kontraktbetingelser for vejentrepriser. Branchefællesskabet for byggematerialeindustrien Danske Byggematerialer - er et nyt initiativ i Dansk Byggeri. Dansk Byggeri ønsker med branchefællesskabet at øge synligheden omkring byggematerialeindustriens produkter og erhvervsbetingelser. Initiativtagerne er Dansk Byggeris Alufacadesektion, Industrisektion og Snedkersektion sammen med Industrilakerernes Undersøgelsen viste også, at tre ud af fire af medlemmer mener, at de emner, Dansk Byggeri tager op, er relevante for dem, og 70 % svarer, at Dansk Byggeri er synlig eller meget synlig i medierne. Målrettet kommunikation I 2010 fik Dansk Byggeri også gennemført en brugertest af hjemmesiden danskbyggeri.dk. Testen gav et klart billede af, at brugerne af hjemmesiden overordnet er godt tilfredse. Hjemmesiden blev hen over efteråret udviklet i tråd med medlemmernes behov og ønsker om en bedre navigation og navngivning af menuer. I 2010 fik Dansk Byggeri udviklet det nye Extranet, og langt de fleste udvalg og bestyrelser benytter Ekstranettet i dag. Klip fra Byg Garanti-reklamefilmen på TV 2 i foråret

13 2010 i tal 2 Brugen af nyhedsbreve er steget fra 19 % i 2007, til 85 % i Brugen af hjemmesiden er steget fra 62 % i 2007, til 73 % i % af vores brugere af hjemmesiden er tilfredse eller meget tilfredse. Dansk Byggeri Barometer Dansk Byggeri lancerede i 2010 et nyhedsorienteret og dagsordensættende medie, Barometer, der er rettet mod medlemmerne, pressen og politikere, hvor der hver tredje uge fremlægges politik og dokumentation med det formål at være med til at sætte dagsorden i den brede offentlighed og på Christiansborg. Presse i 2010 Pressemæssigt har 2010 været et år med meget fokus på konjunkturforhold, kommunal bygningsforvaltning, byggesagsbehandling, udlicitering, udenlandsk arbejdskraft og praktikpladser. Der er stor konkurrence om forbrugerens opmærksomhed. Dansk Byggeri har derfor i samarbejde med et reklamebureau udviklet en kampagne, der skal vække opsigt. Kampagnen består af en reklamefilm, der bliver vist på TV2 i foråret og efteråret 2011, trykte dagbladsannoncer, en stor online kampagne og forbedret søgemaskineoptimering. Medlemmer af Dansk Byggeri kan desuden downloade tv-reklamen og bannerannoncerne, så de kan benytte det på deres egen hjemmeside. Byg Garanti-logo Et stigende antal byggevirksomheder falder for fristelsen til uretmæssigt at markedsføre sig med et Byg Garanti-logo. Den falske markedsføring bliver politianmeldt, og Dansk Byggeri advarer forbrugerne mod de useriøse virksomheder. I 2010 foretog Dansk Byggeri 49 politianmeldelser af byggevirksomheder, som uretmæssigt markedsførte sig med Byg Garanti-logoet. Året før lå tallet på 32 politianmeldelser. Dansk Byggeri er i 2010 omtalt i artikler, som omregnet til annoncepriser (pr-værdi) ville beløbe sig til 52,3 mio.kr. Det er forholdsmæssigt en større annonceværdi end de organisationer, Dansk Byggeri normalt sammenligner sig med. Byg Garanti kampagne Byg Garanti er kendt af over halvdelen af boligejerne. Målet med en ny kampagne i 2011 er at gøre ordningen endnu mere kendt, så forbrugerne vælger en virksomhed, som er medlem af Dansk Byggeri, når de har en byggeopgave. Byggeriets Ankenævn Der indkom i alt 597 klagesager til Byggeriets Ankenævn. Det er et beskedent fald på 1,5 % i forhold til De fem nævn, der har afholdt 11 møder fordelt over året og dækker murer-, tømrer-, køkken-, gulv- og malerarbejde, har tilsammen afgjort 620 sager. Klagerne fordeler sig helt som tidligere år inden for de forskellige fag, og afgørelserne er heller ikke faldet anderledes ud end i de tidligere år. 21,5 % af alle indkomne sager er mod virksomheder, der enten er gået konkurs, er ophørt eller er blevet tvangsopløst. Det er en lille stigning i forhold til 20 % i

14 Økonomiske nøgletal Resultat 2010 Årets resultat efter skat 2010 for Dansk Byggeri udgør -9,1 millioner kroner mod 41,5 millioner kroner i Resultatet er påvirket af den økonomiske recession, regnskabsmæssigt tab i forbindelse med frasalg af Toppen af Ebeltoft samt hensættelser vedrørende fritstillede medarbejdere. Resultatet af datterselskaber udgør -0,5 millioner kroner og vedrører de kommercielle aktiviteter i Byggeriets Beregnerservice A/S, Byggeriets forsikringservice a/s og Byggeriets Kvalitetskontrol A/S. Dansk Byggeris egenkapital udgør pr ,5 millioner kroner, heraf 362,4 millioner kroner i Faglig Hjælpefond. 2 Regnskab for 2010 Mio. kr Kontingentindtægter 108,1 123,6 Medlemsarrangementer 14,3 19,2 Salg af tryksager m.m. 7,4 8,5 Øvrige indtægter 22,7 20,8 Konfliktstøtte -0,2-0,1 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer -9,0-12,0 Andre eksterne omkostninger -67,3-75,3 Bruttoresultat 76,0 84,7 Personaleomkostninger -96,2-92,5 Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver -6,0-3,7 Resultat af primær drift -26,2-11,5 Ordinært resultat efter skat i datterselskaber -0,5 22,9 Finansielle indtægter 26,3 33,6 Finansielle omkostninger -5,9-2,3 Resultat før skat -6,3 42,7 Skat af ordinært resultat -2,8-1,2 Årets resultat -9,1 41,5 Dansk Byggeris bestyrelse Formand Direktør Halldór Pall Ragnarsson E. Pihl & Søn A.S. Næstformand Murermester Hans-Ulrik Jensen HUJ A/S Tømrermester Viggo Andersen Vemmelev Tømrerforretning ApS Adm. direktør Claus Bering CRH Concrete A/S Direktør Morten Hansen Entreprenørfirmaet Østergaard A/S Tømrermester Martin Skou Heidemann Skou Gruppen A/S Viceadm. direktør Klaus Kaae NCC Construction Danmark A/S Direktør Michael Lund Kristensen BT Gulve A/S Senior adviser Niels Peter Pretzmann Inwido Production A/S Direktør Johnny Røn Entreprenør Erling Jensen A/S Adm. direktør Flemming Skøtt Munck Forsyningsledninger a/s Tømrermester Kurt F. Sørensen KFS Boligbyg A/S 14

15 Bella Sky Comwell Hotel, Europas skæveste bygning, troner op over Ørestaden med sine to tårne, der skråner væk fra hinanden. Det skæve byggeri har en hældning, der er større end det skæve tårn i Pisa. Sikkerhedsmæssigt har NCC skullet tage nye forbehold på grund af vinklerne i tårnene. Hvert tårn er 72,6 meter højt. Foto: Ulrik Samsøe FIgen 15

16 Vi samler byggeri, anlæg og industri Vi samler byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med knap medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen. Dansk Byggeris hovedopgaver er at skaffe erhvervspolitisk indflydelse og deltage i den offentlige debat og ikke mindst at yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen. Nørre Voldgade Postboks København K 2 Telefon Fax

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent årsberetning 12-13 HÅNDVÆRKSRÅDETS Årsberetning 12-13 Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent Katja

Læs mere

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 9. årgang nr 1 februar 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 1 Der er desværre andre end dig, der har det nødvendige værktøj Når

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

Faglært til fremtiden?

Faglært til fremtiden? 2. Nr. årgang 9 4. årgang Nr. 1 Januar Oktober Januar 2010 2010 2013 2 Foto COLORBOX TEMA KREDITANALYSE Danskerne betaler ikke til tiden Både offentlige og private kunder presser byggevirksomhederne til

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 5 august 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

9. årgang nr 2 maj 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 ÅRSDAG 2011 2 LEVENDE TÆKKEFAG 2 UDVIKLING AF FORRETNINGEN

9. årgang nr 2 maj 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 ÅRSDAG 2011 2 LEVENDE TÆKKEFAG 2 UDVIKLING AF FORRETNINGEN 9. årgang nr 2 maj 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 ÅRSDAG 2011 2 LEVENDE TÆKKEFAG 2 UDVIKLING AF FORRETNINGEN 1 1 13 6 LEDER 5 Kompetenceudvikling Branchedirektør Per Thomas Dahl 26 Sortér,

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten

Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten 2. Nr. årgang 1 4. årgang Nr. 1 Januar Februar Januar 2010 2010 2013 2 Foto Simon Ladefoged TEMA AFFALD Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten Abonnementer kan gøre aflevering af affald til en dyr

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING { 2009/2010 }

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING { 2009/2010 } ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING { 2009/2010 } Side 1 Årsberetning 2009-2010 INDHOLD Året der gik - side 4 Det politiske arbejde i DS Håndværk & Industri - side 8 Nye overenskomster - side 10 Industri og smede

Læs mere

9. årgang nr 3 september 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø

9. årgang nr 3 september 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø 9. årgang nr 3 september 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø 1 Erhverv Implementeringen gik ufatteligt smertefrit. Hele forløbet tog

Læs mere

Husejerne lukker øjnene for energifrås

Husejerne lukker øjnene for energifrås 2. Nr. årgang 7 4. årgang Nr. 1 Januar August Januar 2010 2013 2010 2 Foto Anders Bach TEMA Husejerne lukker øjnene for energifrås 9 ud af 10 danske husejere mener ikke, at deres bolig har brug for energiforbedringer.

Læs mere

Fair vilkår kræver gennemsigtighed

Fair vilkår kræver gennemsigtighed 2. Nr. årgang 6 3. årgang Nr. 1 Januar Juni Januar 2010 2012 2010 2 Foto Anders Bach TEMA UDLICITERING Kære kommuner, konkurrence betaler sig Det giver både økonomisk gevinst og bedre styring, når kommunerne

Læs mere

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. mellemstore virksomheder

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. mellemstore virksomheder Fordele ved 2 side 1 Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri mellemstore virksomheder Fordele ved medlemskab 2 side 2 Indhold 3 Forord 4 Overenskomstdækning 5 Rådgivning 6 Uddannelse 7 Netværk 8 Rabataftaler

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

INDHOLD LEDER TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE FAGLIGT KORT OG GODT SERVICESTOF MENNESKER OG MENINGER SEPTEMBER 2006

INDHOLD LEDER TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE FAGLIGT KORT OG GODT SERVICESTOF MENNESKER OG MENINGER SEPTEMBER 2006 4. årgang nr 6 september 2006 6 18 25 foto PETER HOVE OLESEN 33 LEDER 5 Ræk hånden frem Michael H. Nielsen TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE Lærlingene kritiserer i en ny undersøgelse de tekniske skoler. Og for

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 BANKERNE SVARER IGEN PÅ KREDIT- KLEMMEN LYT TIL DINE KUNDER HVIS DU VIL VÆRE BÆREDYGTIG SÅDAN VIL

Læs mere

INDHOLD FAGLIGT LEDER

INDHOLD FAGLIGT LEDER 5. årgang nr 3 april/maj 2007 18 6 20 20 LEDER 5 Cirkulært og breve bliver elektroniske Michael H. Nielsen TEMA: MEDLEMMER OG FORBRUGERE Fire forbrugerordninger, en forbrugerkampagne, Byggeriets Ankenævn

Læs mere

Beretning fra DRFs formand

Beretning fra DRFs formand Årsberetning 2012 Beretning fra s formand 2012 endnu et udfordrende år i en lang række 2012 blev om ikke et vendepunkt så et år, hvor det i det store hele er gået tilfredsstillende for den danske rejsebranche.

Læs mere

Redaktion: Frederik Faurby & Martin Kalkerup Layout & grafisk tilrettelæggelse: Katja Petersen Fotos: Forsidefoto venligst udlånt af Pluskontoret A/S

Redaktion: Frederik Faurby & Martin Kalkerup Layout & grafisk tilrettelæggelse: Katja Petersen Fotos: Forsidefoto venligst udlånt af Pluskontoret A/S årsberetning 07-08 HÅNDVÆRKSRÅDETS Årsberetning 07-08 Redaktion: Frederik Faurby & Martin Kalkerup Layout & grafisk tilrettelæggelse: Katja Petersen Fotos: Forsidefoto venligst udlånt af Pluskontoret A/S

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

Det samme gælder temamødet, og Træsektionens bestyrelse håber, at rigtig mange medlemmer har lyst til at komme og være med i 2014.

Det samme gælder temamødet, og Træsektionens bestyrelse håber, at rigtig mange medlemmer har lyst til at komme og være med i 2014. Nyhedsbrev Maj 2013 sektionen SÆT KRYDS I KALENDEREN vi vil gerne ha dig med Træsektionen under Dansk Byggeri holdt generalforsamling fredag den 15. marts 2013 i Korsør. Efter generalforsamlingen var der

Læs mere

årsdag 2015 Fokus på 13. årgang nr. 2, juni 2015 magasin for byggeri, anlæg og industri Mere enkel byggesagsbehandling i kommunerne

årsdag 2015 Fokus på 13. årgang nr. 2, juni 2015 magasin for byggeri, anlæg og industri Mere enkel byggesagsbehandling i kommunerne 13. årgang nr. 2, juni 2015 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på årsdag 2015 2 Statsminister Helle Thorning-Schmidt: Mere enkel byggesagsbehandling i kommunerne 2 Formand for Venstre Lars Løkke

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet November 2011 1 2 Forord Formålet med denne evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

Bedre og billigere byggeri

Bedre og billigere byggeri Bedre og billigere byggeri Maj 2007 Bedre og billigere byggeri Økonomi og Erhvervsministeriet, maj 2007 Bedre og billigere byggeri Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution Herstedvang 4 2620

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere