DANSK MARKEDSRET 3. UDGAVE. Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK MARKEDSRET 3. UDGAVE. Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke. Jurist- og Økonomforbundets Forlag"

Transkript

1 DANSK MARKEDSRET 3. UDGAVE Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 Dansk markedsret

3 Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke Dansk markedsret 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011

4 Dansk markedsret 3. udgave, 1. oplag 2011 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2011 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax:

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Dansk markedsret Generelt om fremstillingen DEL I KONKURRENCERET Kapitel 1. Dansk konkurrenceret generelt Den danske konkurrenceregulering Konkurrencerettens udvikling i Danmark Betydningen af EU-konkurrenceretten for den danske konkurrenceregulering Det økonomiske grundlag Hensyn i konkurrencepolitikken Formålet med konkurrenceloven Konkurrencerettens overordnede indhold Forholdet til EU-reglerne Saglig udstrækning Erhvervsvirksomhed Undtagelse for visse konkurrencebegrænsninger Yderligere betingelser for kommunale enheder Løn- og arbejdsforhold Territorial afgrænsning Forbudsprincippet Ugyldighed Rule of reason eller per se Markedsbegrebet og markedsafgrænsningen Betydningen af markedsandele Markedsafgrænsningen Produktmarkedet Efterspørgselssubstitution Udbudssubstitution

6 Potentiel konkurrence Det geografiske marked Omsætningsberegningen Kapitel 2. Konkurrencebegrænsende aftaler Konkurrencebegrænsende aftaler generelt Aftaler mv Aftaler mellem virksomheder Vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder Samordnet praksis Vertikale eller horisontale aftaler Konkurrencebegrænsning Eksempler på forbudte aftaler Aftaler, der ikke anses for konkurrencebegrænsende Fastsættelse af købs- eller salgspriser eller af andre forretningsbetingelser Begrænsninger af eller kontrol med produktion, afsætning, teknisk udvikling eller investering Opdeling af markeder eller forsyningskilder Anvendelse af ulige vilkår Krav om ikke-sædvanemæssig tillægsydelse (tying) Samordning af konkurrencebegrænsende adfærd gennem joint venture Bindende videresalgspriser Konkurrencebegrænsende aftale eller misbrug af dominerende stilling Kollektiv dominans Undtagelser fra forbuddet i Aftaler inden for samme koncern Bagatelgrænse Begrænsninger i de minimis-reglen Ikke-indgrebserklæring Fritagelsesmuligheder Fritagelse efter Forbedre effektiviteten af produktionen eller fordelingen af varerne eller fremme af teknisk eller økonomisk udvikling Sikre forbrugerne en rimelig andel af fordelene herved

7 Ikke pålægges virksomhederne begrænsninger, som ikke er nødvendige for at nå disse mål Ikke gives virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer Anmeldelse Gruppefritagelser Forholdet mellem de danske gruppefritagelsesbekendtgørelser og forordningerne De enkelte gruppefritagelser Forskning og udvikling Specialiseringsaftaler Teknologioverførselsaftaler Forsikringsaftaler Vertikale aftaler Vertikale aftaler inden for motorkøretøjsbranchen Kædesamarbejde i detailhandelen Kapitel 3. Misbrug af dominerende stilling Indledning Dominans Dominans og monopol Misbrug Påtvingelse af urimelige købs- eller salgspriser eller forretningsbetingelser Fastsættelse af priser Urimelige forretningsbetingelser Begrænsninger af produktion, afsætning eller teknisk udvikling til skade for forbrugerne Væsentlig betydning Dominerende stilling Ikke objektiv, saglig og rimelig begrundelse til nægtelse Essential facilities Anvendelse af ulige vilkår af ydelser af samme værdi Krav om ikke-sædvanemæssige tillægsydelser Særligt om samhandelsbetingelser

8 3.4. Retsvirkninger Kapitel 4. Fusionskontrol Indledende om fusionskontrol Forholdet mellem EU-reglerne og konkurrenceloven Fusionsbegrebet Sammensmeltning af virksomheder Opnåelse af kontrol Enekontrol Fælles kontrol Særligt om joint ventures Forholdet til konkurrencelovens 6, stk Undtagelser til fusionsbegrebet Tærskelværdierne for danske fusioner Omsætningsberegningen Deltagende virksomheder Den materielle bedømmelse Den effektive konkurrence hæmmes betydeligt Navnlig skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling Accessoriske begrænsninger Anmeldelse og procedure Frister Om proceduren Konkurrencerådets afgørelse Forbud mod en fusion Betinget godkendelse Efterfølgende reaktionsmuligheder Kapitel 5. Offentlig støtte Indledning Baggrund og formål bag reglerne om offentlig støtte Europæisk regulering Forskelle mellem de danske og fælleseuropæiske støtteregler Internationale regler Støttebegrebet Støtte som kompensation for offentlige opgaver Offentlig støtte Forskellige støttetyper

9 5.3. Støttemodtager Retsstridig støtte Konkurrenceforvridende støtte Lovlig eller ulovlig støtte Transparensbestemmelser Sanktioner Særligt om tilbagebetaling af støtte Anmeldelse Regler for anmeldelse Kapitel 6. Håndhævelse Indledende Konkurrencemyndighederne Kommissionen De danske konkurrencemyndigheder Konkurrencerådet Konkurrencerådets sammensætning Forretningsorden Konkurrencerådets anvendelse af EUFtraktatens konkurrenceregler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Sekretariatsfunktion for Konkurrencerådet Kontrolundersøgelser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens øvrige opgaver Konkurrenceankenævnet Anke Domstolsprøvelse Anmeldelse Offentlighed Anvendelse af offentlighedsloven (aktindsigt mv.) Partsoffentlighed Almen offentlighed (mulighederne for offentliggørelse) Danske konkurrencemyndigheder og EU s konkurrenceregler Samarbejde ved kontrolundersøgelser Samarbejde vedrørende informationsudveksling Danske konkurrencemyndigheders anvendelse af EUFtraktatens art. 101/ Påbudsmuligheder

10 6.9. Strafsanktioner Erstatning Gruppesøgsmål DEL II MARKEDSFØRINGSRET Kapitel 7. Markedsføringsbegrebet og regulering heraf Offentligretlig regulering på markedsføringsområdet Retskilder på markedsføringsområdet EU og markedsføringsregulering Territorialt virkningsområde (juristiktion) Værneting Tvangsfuldbyrdelse Kapitel 8. Dansk markedsføringslovgivning Forbrugerbegrebet i markedsføringslovgivningen Medier og reklamer i markedsføring Radio- og fjernsynsreklamer Friluftsreklamer Tryksagsreklamer og andre trykte medier Internetreklamer Særlig regulering Sektorer underlagt særlig regulering Særlige forbrugergrupper Børn og unge Ikke-sundhedspersonale Særlige produktkategorier Det medicinske område Nydelsesmidler tobak og alkohol Kemikalier (herunder parfume) Fødevarer Miljøudsagn mv Markedsføringsaftaler Kapitel 9. Markedsføringslovens bestemmelser Generalklausulen Forholdet mellem generalklausulen og specialbestemmelserne

11 Generalklausulens selvstændige indhold Særlige sømmelighedskrav og andre samfundsinteresser mv Børn og unge Personlig integritet Hylderydning og lignende markedsfortrængning Forhandlerpræmiering Loyalitetspligt i samarbejde Boykot Produktefterligninger a. Særpræg b. Forvekselighed c. Illoyalitet d. LEGO-dommene e. Grænseflader og reservedele Aftalevilkår Bestemmelsen i 1, stk Specialbestemmelserne Vildledning Prisvildledning Kvalitetsvildledning Oprindelsesvildledning Titulatur Aggressiv markedsføring og utilbørligheder, herunder misrekommandering Utilbørlighed generelt Misrekommandering Retorsion Straffeloven Aggressiv markedsøring Snyltende reklame Sammenlignende reklame Vejledningspligt Garanti Terminologibestemmelse Væsentlig bedre retsstilling Vilkår Forbrugerbestemmelse

12 I forbindelse med salg og uden særskilt vederlag Oplysningspligt og formkrav Forholdet til vildledning Den civilretlige dimention Tillægsydelser og salgsfremmende foranstaltninger Mængdebegrænsning og salgsnægtelse generelt Rabatmærker, lodtrækning og præmiekonkurrence Rabatmærker Lodtrækning og præmiekonkurrencer Kapitel 10. Særlige emner Uanmodet henvendelse Elektroniske fjernkommunikationsmidler Andre fjernkommunikationsmidler Forbrugeraftaleloven (dørsalgsloven) Henvendelse på anmodning Forretningskendetegn Forretningskendetegn og lignende, der ikke tilkommer den erhvervsdrivende Benyttelse af egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres Søgeord og søgemaskineoptimering på internettet Prisoplysning og emballering Prismærkning og skiltning Oplysning om andre prisrelaterede forhold Faktureringsforhold og gebyrer Emballeringsregler og klassificering Mærkningsbestemmelser i øvrigt Markedsføringslovens mærkningsbestemmelser Fødevarer Kemikalier og kosmetik Lægemidler Tobaksvarer Energimærkning Miljømærkning Offentlige miljømærker Alment tilgængelige, privatretlige miljømærker Eksklusive, privatretlige miljømærker

13 Etisk mærkning mv CE-mærket Industrispionage, erhvervshemmeligheder og tekniske tegninger Strafferetlig beskyttelse Markedsføringslovens beskyttelse Journalistik og annoncering Kapitel 11. Håndhævelse af markedsføringsretlige bestemmelser Tilsynsmyndigheder Markedsføringsloven Forbrugerombudsmandens nationale virke Forbrugerombudsmandens EU-retlige opgaver Forbrugerombudsmandens andre opgaver Specielle myndigheder m.v Domstolskontrol Offentligretlige virkemidler Markedsføringsloven Forbrugerombudsmandens forhandlingsret Retningslinjer og vejledninger Afgivelse af forhåndsbesked Påbudsret Foreløbigt forbud Straf Særlig om medvirken Andre regelsæt Privatretlige virkemidler Erstatningsansvar Privat påtale ved skadelig omtale Forbud/påbud og fogedforbud Genopretning Bevissikring Bilag Litteratur og retsakter Doms- og afgørelsesregister Stikordsregister

14 14

15 Forord Forord Forord Med 3.-udgaven af bogen Dansk markedsret har vi bevaret opbygningen fra 1. og 2. udgave. Det er således primært en fremstilling af konkurrencebegrænsningsretten og konkurrenceloyalitetsretten (markedsføringsreguleringen) i Danmark. Fremstillingen beskæftiger sig primært med den del af lovgivningen, der kommer til udtryk i konkurrenceloven og markedsføringsloven. De 2 hovedområder har et væsentligt slægtskab med immaterialretten. Dette retsområde berøres perifert flere steder i fremstillingen, men er i øvrigt valgt fra, da immaterialretten udgør et selvstændigt retsområde, der på visse punkter adskiller sig væsentligt fra bogens to emneområder. Med et fokus på konkurrenceloven og markedsføringsloven er det primært den offentligretlige regulering, der behandles. Privatretlige forhold, herunder erstatning, behandles kun sporadisk. Vi har valgt at strukturere bogen således, at kapitlerne 1-6 (del I) omhandler konkurrencebegrænsningsretten og kapitlerne 7-11 (del II) markedsføringsreguleringen. Det har været væsentligt for os, at hver del kan læses selvstændigt. Michael Steinicke har forestået første udkast til del I og Bent Ole Gram Mortensen første udkast til del II. I 3.-udgaven har vi indarbejdet de ændringer, der er sket siden 2.-udgaven i såvel konkurrenceloven som markedsføringsloven. Forslag til ændringer modtages med glæde og Odense og Aarhus, juni 2011 Bent Ole Gram Mortensen Michael Steinicke 15

Konkurrencelovgivningen i Danmark

Konkurrencelovgivningen i Danmark ERHVERVS MINISTERIET Konkurrencelovgivningen i Danmark Bind 2 Bilag Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1260 Betænkning om

Læs mere

Forslag. lov om markedsføring

Forslag. lov om markedsføring Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 189 Offentligt Lovforslag nr. L xxx Folketinget 2005-06 Fremsat den 4. oktober 2005 af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til lov om markedsføring

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank EU-statsstøtteret This page intentionally left blank Peter L. Vesterdorf og Mogens Uhd Nielsen EU-statsstøtteret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 EU-statsstøtteret 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Ruth Nielsen Søren Sandfeld Jakobsen E-HANDELSRET. 3. reviderede udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Ruth Nielsen Søren Sandfeld Jakobsen E-HANDELSRET. 3. reviderede udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ruth Nielsen Søren Sandfeld Jakobsen E-HANDELSRET 3. reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag E-Handelsret Ruth Nielsen og Søren Sandfeld Jakobsen E-Handelsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst. 2013 Vejledning om konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 987-87-7029-540-6 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Læs mere

Ligestillingslovene Ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselloven, barseludligningsloven og loven om forsikring, pension og lignende

Ligestillingslovene Ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselloven, barseludligningsloven og loven om forsikring, pension og lignende Ligestillingslovene Ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselloven, barseludligningsloven og loven om forsikring, pension og lignende Bind 2 6. udgave Med kommentarer af Agnete Andersen Ruth Nielsen

Læs mere

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individual exemption of anti competitive agreements af ASTRID LINDBERG NORS I specialet undersøges det, hvornår en konkurrencebegrænsende aftale

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Regulering af reklameadgangen for sundhedsydelser

Regulering af reklameadgangen for sundhedsydelser Regulering af reklameadgangen for sundhedsydelser Betænkning fra det af sundhedsministeren nedsatte udvalg vedrørende reklameregler på sundhedsområdet Betænkning nr. 1310/København, januar 1996 Nyt Nordisk

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauf f UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Ret og pligt i forhold til lønmodtagere ved offentlig udlicitering og privat outsourcing 5. udgave JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

Læs mere

Aktie-og anpartsselskabsret

Aktie-og anpartsselskabsret PAUL KRÜGER ANDERSEN Aktie-og anpartsselskabsret Kapitalselskaber 12. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktie- og anpartsselskabsret Paul Krüger Andersen Aktie- og anpartsselskabsret Kapitalselskaber

Læs mere

Kommenteret straffelov Almindelig del

Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret af Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 10. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kommenteret straffelov Almindelig del

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Læs mere

Kommenteret straffelov Speciel del

Kommenteret straffelov Speciel del Kommenteret straffelov Speciel del Kommenteret af Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 10. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kommenteret straffelov Speciel del 10. omarbejdede

Læs mere

Konkurrenceredegørelse

Konkurrenceredegørelse KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2002 KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2002 Maj 2002 KONKURRENCE REDEGØRELSE Oplag 1.000 Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Sælges hos IT-& Telestyrelsen

Læs mere

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2002) Bruxelles Luxembourg, 2003 Europe Direct

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN. Udvalgte konkurrenceanalyser

KONKURRENCESTYRELSEN. Udvalgte konkurrenceanalyser KONKURRENCESTYRELSEN Udvalgte konkurrenceanalyser December 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Udvalgte konkurrenceanalyser December 2005 UDVALGTE KONKURRENCEANALYSER Oplag 500 Bogen er gratis og kan fås ved henvendelse

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I.

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I. 19.5.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 130/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for vertikale begrænsninger

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken Europa-Kommissionen Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Europa-Kommissionen Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål

Læs mere

EF - traktatens artikel 82

EF - traktatens artikel 82 Cand.merc.jur Erhvervsjuridisk institut Speciale September, 2009 Forfatter: Anders Gjervig Iversen Andreas Wærn Madsen Hovedvejleder: Anne Kirkegaard Bivejleder: Valdemar Smith EF - traktatens artikel

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder

L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v. Fremsat den 4. oktober 2000 af justitsministeren (Frank Jensen) Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse

Læs mere

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER 20-02-2013 12/05672 /KB PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 20. FEBRUAR 2013 FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven 25. november 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere