Vision for KTC Portalen ver.2 Udarbejdet af Jesper Hedegaard, KTCs sekretariat, marts Resume:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vision for KTC Portalen ver.2 Udarbejdet af Jesper Hedegaard, KTCs sekretariat, marts 2006. Resume:"

Transkript

1 Resume: Kap KTC har ambitioner og målsætninger for fremtiden, nemlig at stå i midten for udviklingen af den tekniske sektor og være synlig og dagsordenssættende. Dertil skal bruges bedre kommunikationsredskaber KTC Portalen. KTCs visioner oversættes til visioner for portalen, og sikrer foreningen de rette redskaber til at opnå foreningens mål. Kap. 4. De nuværende webaktiviteter som drives i foreningen har ikke den nødvendige overordnede sammenhæng, hverken i kommunikation, indhold og form. Derfor skal der sikres fælles system til håndtering af de 3 hjemmesider + produkter og tjenester. Kap Hvordan vil KTC gerne kunne bruge portalen til at sikre den faglige fødekæde og øget intern og ekstern kommunikation, som sikrer synlighed og troværdighed. Konceptuel arkitektur = Backbone SOA. Kap. 7. For at kunne effektuere de overordnede visioner for forening og portal, skal vores nuværende system udvides med en række tjenester. Disse kan hver især opfylde formål som f.eks. tættere samarbejde med associerede foreninger og eksterne interessenter. Foreningens arbejde med faggrupper og høringer skal integreres i systemet, så fagligheden og synligheden sikres. Kap. 8. Den interne og eksterne kommunikation mellem medlemmer, faggrupper, associerede foreninger og eksterne interessenter skal gennem en række kommunikationsredskaber sikres. Der er mulighed for at udsende nyhedsbreve, pressemeddelelser og der laves en artikeltjeneste, der kan sikre input til blad og online formidling. Kap Nuværende og kommende produkter skal integreres med administrationssystemet for at sikre nem administration og foreningens økonomiske overlevelse. Alle produkter kan købes online i shoppen, som f.eks. konferencer, annoncer, abonnementer, spørgeskemaundersøgelser, bannerannoncer og KTC Nyhedstjeneste mm. Kap Indeholder kravsspecifikationen for de beskrevne tjenester og produkter. 1

2 Visioner for KTC Portalen Inkl. Kravsspecifikation Målsætninger - Visioner Services Kommunikation - Produkter 2

3 0. Indledning Foreliggende dokument har til formål at afklare visioner og virkefelter for den nye KTC Portal. For at kvalificere forståelsen for KTCs målsætninger hos leverandører og potentielle sponsorer, afklares indledningsvis historiske fakta og fremtidige perspektiver for foreningen KTC. Dernæst redegøres der for, hvordan KTC gennem designet af den nye portal og implementering af tjenester, kommunikationsredskaber og produkter, ønsker at realisere sine ambitioner. I denne 2. udgave af visionen, foreligger der ydermere en kravsspecifikation til brug i udviklingen af den omtalte KTC Portal. 1. KTCs målsætninger Kommunalteknisk Chefforening - i daglig tale KTC - er en interesseorganisation dannet af kommunernes tekniske chefer og chefer fra fælles primærkommunale virksomheder. Foreningen varetager primærkommunernes interesser på de tekniske, planmæssige og miljømæssige områder. Kommunalteknisk Chefforening blev oprettet i 1973 ved sammenlægning af 2 foreninger. Den ældste af disse foreninger var "Stads- og Havneingeniørforeningen i Danmark", der blev stiftet den 1. september Den anden forening "Ingeniør-Sammenslutningen gruppe af Stads- og Kommuneingeniører" blev etableret i Ved sammenlægningen af de to foreninger fik den nye forening navnet "Stadsingeniørforeningen". I 1990 blev navnet ændret til Kommunalteknisk Chefforening. Kommunalreformen rejser udfordringer som for foreningen betyder en naturlig modernisering af foreningens målsætninger, her i uddrag 1 KTC vil arbejde for at det kommunaltekniske område er visionært, effektivt og bæredygtigt. I relation til borgerne og samarbejdspartnere vil KTC være åben, synlig og troværdig. KTC er ambitiøs og; a) åben over for alliancer o.l. der rækker ud over de kommunaltekniske områder b) dagsordensættende i udviklingen af den kommunaltekniske sektor c) synlig i debatten inden for det kommunaltekniske område d) vidensformidlende om de kommunaltekniske opgaver og udfordringer e) troværdig samarbejdspartner for andre myndigheder og interesseorganisationer f) en attraktiv sparrings- og samarbejdspartner på et fagligt højt niveau g) rustet til morgendagens ledelsesudfordringer Ovenstående kan bedst lade sig gøre, hvis foreningen også internt reorganiserer medlemsressourcer og sikrer de nødvendige værktøjer for administration og kommunikation. Der er iværksat en udvikling af et nyt administrationssystem, som kan sikre en effektiv håndtering af nye tiltag og services i driften af foreningen. Der er iværksat 1 Skal vedtages endeligt på KTCs generalforsamling september

4 udarbejdelse af en overordnet kommunikationsstrategi for foreningen, der kan sikre den førnævnte synlighed overfor nuværende- og nye partnere og interessenter. En væsentlig del af foreningens synlighed og profil vil komme til udtryk gennem den daglige kommunikation ud af foreningen, som i fremtiden også bliver rettet mod en bredere offentlighed, politikere og private aktører. Som et væsentligt redskab til denne forbedrede kommunikation, ønsker foreningen af gennemføre en omfattende modernisering af sine kommunikationskanaler - og redskaber, herunder foreningens hjemmesider og fagbladet Stads- og havneingeniøren. En læserundersøgelse vil i forbindelse med den nye kommunikationsstrategi medføre en ændring i bladets redaktionelle linje og grafiske udtryk. Der vil ske en omorganisering af foreningens faggruppestruktur og bestyrelse, der medfører en fokusering på fagligheden i foreningens aktiviteter. Det sidste af de nødvendige tiltag handler om modernisering af foreningens hjemmesider, som i dag omfatter samt videndelingsnetværket Nærværende dokument, skal især sikre en afklaring af foreningens visioner på netop dette område og vil ligeledes indeholde beskrivelser og krav til funktionalitet, services og administration af disse. 2. Vision for KTC portalen Et meget væsentligt redskab til gennemførelse af foreningens ambitioner, vil i sammenhæng med modernisering af forretningsgange og kommunikation, blive den nye KTC portal en sammenlægning af foreningens webaktiviteter. Herunder en vision og mission for portalen, i uddrag. KTC portalen skal medvirke til, at KTC kan realisere sin ambition om at være åben, synlig og troværdig over for borgere og samarbejdspartnere på det kommunaltekniske område. KTC portalen skal; a) sikre at KTC for en bred offentlighed fremstår som en dynamisk, loyal og troværdig samarbejdspartner på det kommunaltekniske område b) styrke og udvikle alliancer mellem private, statslige og kommunale aktører, der kan medvirke til at det kommunaltekniske område er visionært, effektivt og bæredygtigt c) være naturligt samlingssted for ledere og medarbejdere på det kommunaltekniske område d) indeholde redskaber for foreningens medlemmers indbyrdes faglige samarbejde om opfyldelsen af foreningens målsætninger e) formidle den daglige dagsordensættende - og fagligt kvalificerede kommunikation fra foreningens medlemmer og samarbejdspartnere f) formidle viden og nyheder fra hele det kommunaltekniske område, herunder associerede foreninger og KTCs kredse 4

5 3. Aktører og interessenter Da foreningen er en interesseorganisation med fokus på teknik- og miljøområdet, indgår der i den daglige berøringsflade en meget bred vifte af aktører og interessenter indenfor den offentlige - og private sektor. KTC ønsker, udover at fortsætte med at være en attraktiv forening for medlemmerne, at udvikle og dyrke relationerne og samarbejdet med eksterne leverandører af faglig viden og initiativer, der samlet kan udvikle og konsolidere foreningens position på det kommunaltekniske landkort i Danmark. Faglighed og administrativ indflydelse, bliver omdrejningspunktet i det fremtidige medlemsgrundlag og organisering af bestyrelse og faggrupper. Portalen skal være det konceptuelle og operationelle bindemiddel, som skaber forbindelserne mellem foreningens formål og aktiviteter. Den skal endvidere sikre kommunikation og faglig udvikling hos både medlemmer og samarbejdspartnere. Følgende model illustrerer hvordan portalen kan spille en central rolle i udvekslingen af viden på det kommunaltekniske område. Udveksling af viden på det kommunaltekniske område 5

6 4. Nuværende web-aktiviteter KTC driver i dag 3 hjemmesider, der både indholdsmæssigt og på systemsiden, ikke indeholder redskaber til at skabe den nødvendige sammenhæng som visionen for portalen foreskriver. Herunder en kort redegørelse for hjemmesidernes nuværende indhold og brugere. KTC.dk foreningens officielle hjemmeside er foreningens nuværende hjemmeside, hvor man i øjeblikket kan finde en del statisk indhold som bl.a. omfatter oplysninger om foreningen, formål, historie, vedtægter, bestyrelse, faggrupper og associerede foreninger. Det er også på disse sider muligt at tilmelde sig til forskellige konferencer og studieture og andre arrangementer. Medlemmer kan logge sig på, hvorved de får mulighed for at ændre deres stamdata og læse referater fra bestyrelsens møder og afholdte generalforsamlinger. Siderne vedligeholdes i øjeblikket via Weboffice og der foregår i forbindelse med tilmeldinger mm. særlig udvikling, som købes af eksterne programmører. Brugere på KTCs hjemmeside udgøres for en stor del af foreningens medlemmer, som kan få de seneste informationer fra foreningen samt foretage periodiske tilmeldinger til konferencer og andre aktiviteter. Da KTCs hjemmeside er den primære kilde for eksterne interessenter, må det formodes at også en stor del af sidens brugere skal findes blandt folk der generelt søger oplysninger om foreningen og dens virke. Denne gruppe omfatter politikere, ansatte i kommuner, styrelser og associerede foreninger. Stads- og havneingeniøren - Er foreningens medlemsblad, som udkommer 11 gange pr. år. Bladet udsendes til alle medlemmer, samt til mange tekniske afdelinger i landets kommuner og private rådgivnings- og planlægningsfirmaer. Størstedelen af bladets modtagere sidder i politiske udvalg i kommunerne. Bladets hjemmeside ( ) formidler i øjeblikket en del statisk indhold såsom forfattervejledning, priser på annoncer, artikeloversigter, samt forskelligt nyhedsindhold. Siderne indeholder ligeledes et leverandørregister, hvor udbydere af produkter og services på teknik- og miljøområdet kan købe spalteplads. Løsningen hostes hos ekstern leverandør og er opbygget i Frontpage En fast del af de besøgende på stadhavn.dk er bladets annoncører der kan have interesse i stamoplysninger om bladet såsom oplag og priser, samt kontaktinformation til redaktør og annoncekonsulent. En anden gruppe af besøgende tegnes af bladets læsere, skribenter og personer i kommuner og virksomheder, der køber og læser stillingsannoncer. KTC Viden Center Netværket er udviklet i samarbejde med KMD a/s og opstartet i slutningen af 2002, med det formål at gøre det let for ansatte i de tekniske forvaltninger, at udveksle dokumenter og viden på tværs af kommunegrænserne 2. I skrivende stund er der knapt 4500 registrerede brugere. De mest anvendte funktioner på siderne er Fildeling og Kompetencenet ligesom de ugentlige nyhedsbreve genererer en stor del at sidens trafik. Siderne genereres dynamisk i Content Management Systemet (DynamicWeb 2002), som for en stor dels vedkommende er specialudviklet til KTC. 2 Frontend logon: brugernavn: testuser1, password: testuser1. Backend logon: brugernavn: testuser2, password: testuser2 6

7 Udover de nævnte specialudviklinger er de fleste standardfunktioner ikke anderledes end dem man vil kunne finde i mange andre CMS- produkter på markedet, herunder kan nævnes; dialogfora, kalendere, statistik, nyhedsmoduler, formularer og nyhedsbokse. Sideopbygningen sker dynamisk, med gode muligheder for at ændre templates og stylesheets for de enkelte sider. Løsningen hostes hos udbyderen DynamicSystems 3 og har levet en omtumlet tilværelse, hvor leverandør- og supportsituationen 4 (ca. 250 dialoger i Helpdesk siden juli2005) har medført betragtelige gener for brugere og administratorer, med fald i interesse og brugertilslutning. Det seneste års aktiviteter og fejlretning af systemet har dog medført et vist tiltagende brugsmønster og koncepterne bag netværket har for mange brugere bevist deres værd. Sider med frontend opdateringsmodulet indeholder i skrivende stund ca unikke afsnit (frontend objekter med et vilkårligt antal filer og/ eller links tilknyttet), 1350 unikke sider i hierarkiet (inklusive backup af gamle afsnit). Der er oprettet ca dialoger (spørgsmål og svar) på kompetencenettet, 350 kalenderemner, 70 indlæg i dialogfora, 200 nyhedsemner og der er ca tilmeldte brugere på kompetencenettet. Både chefer, afdelingsledere og medarbejdere i de tekniske afdelinger, samt i fælleskommunale virksomheder er brugere på KTC Viden Center. Oftest besøger brugere netværket, når de efterspørger viden indenfor netop deres eget fagområde. Menustrukturen på Fildelingen og kategorierne på Kompetencenettet, dækker over alle kommunaltekniske fagområder. Succeskriterierne for sitet er stigende besøgsstatistikker og konstant tilgang i afsnit og dialoger på Kompetencenettet. Driftssituationen og den generelle afhængighed af DynamicSystems, har gjort det relevant at afsøge muligheden for at skifte platform til et mere skalerbart og leverandøruafhængigt system, hvor der nemt og hurtigt kan introduceres nye produkter og services. 5. Nye redskaber til kommunikation Det er foreningens ambition at blive bedre til at formidle det faglige arbejde der til dagligt udføres af foreningens medlemmer. KTC bl.a. vil gennem øget kommunikation konsolidere og udbygge foreningens indflydelse og sikre at foreningen indtager en central position og er dagsordensættende i udviklingen af den kommunaltekniske sektor. Det er især på foreningens evne til at være dagsordenssættende, åben, synlig og troværdig at nuværende systemer og organisering er mangelfuld. En væsentlig del af at virke åben, synlig og troværdig overfor omverdenen er i høj grad relateret til den måde, hvorpå foreningens kommunikation opfattes af medlemmer, samarbejdspartnere og kunder. Der er behov for ensartede udtryksformer, et ensartet tidssvarende grafisk udtryk relateret til aktiviteter på hjemmesider og i fagblad, samt i de netværk, udvalg og styregrupper, hvor foreningens medlemmer agerer og øver indflydelse. Til dette udbygges og udvikles en række online redskaber og tjenester til brug for generel faglig udvikling og til formidling af foreningens aktiviteter og engagementer. Konceptuel arkitektur for KTC portalen For at skabe klarhed over hvorledes forandringerne i foreningen bedst lader sig gennemføre i en ny kommunal virkelighed efter 1/ er der i det følgende lånt udtryk i de fremherskende teorier om Forretningsdrevet IT og Service Orienteret Arkitektur (SOA). 3 Forsøg på at hoste løsningen på KMD Webhotel er ikke lykkedes. 4 Hos DynamicSystems. 7

8 Som principperne bag Forretningsdrevet IT og SOA foreskriver, skal foreningens fremtidige systemer i dette materiale, betragtes med udgangspunkt i de produkter og ydelser som foreningen i henhold til vision og mission ønsker at tilbyde medlemmer og interessenter. Disse oversættes til en række services som systemerne skal kunne håndtere indbyrdes, blandt andet gennem udveksling af data og strukturer. Foreningen ønsker at rygraden i de nye systemer skal udgøres af et godt administrationssystem (udvikling af moduler til C5 er iværksat) med effektiv integration til et stabilt og skalerbart Content Management System (CMS). Med en godt udviklet og tilstrækkelig åben backbone (administrationssystem + CMS) kan nye services tilsluttes og bringes i drift med formindskede udviklingsmidler og i overensstemmelse med foreningens visioner og ambitioner. Nedenstående model skitserer koncepterne for den fremtidige arkitektur. Konceptuel model for fremtidig arkitektur 8

9 6. Udvikling af services De 3 nuværende hjemmesider har hver deres kendetegn og primære målgrupper og skal som sådan fortsætte med at fungere på deres oprindelige præmisser. En udvidelse af services i det bagvedliggende system skal dog sørge for, at de enkelte tjenester, kommunikationsværktøjer og produkter kan implementeres sømløst og at der kan foregå en tværgående udveksling af indholdselementer på hele portalen. Nogle af de ønskede services har karakter af systemspecifikationer og defineres her som tjenester. Andre kan betragtes som deciderede produkter som kan sælges, mens andre igen, er de kommunikationsredskaber der lader foreningen opfylde ambitionerne om at være synlig i debatten inden for det kommunaltekniske område. Herunder illustreres de forskellige tjenester, produkter og kommunikationsværktøjer. Disse vil herefter blive beskrevet enkeltvis. KTC Portalen med de 3 hjemmesiders virkefelt 9

10 7. Tjenester på portalen Herunder gennemgås de tjenester som blev omtalt i forrige afsnit og vist på ovenstående figur. Der er tale om overordnede koncepter for funktionalitet og brugsscenarier, som i kravsspecifikationen vil blive uddybet nøjere. Subdomæner/ hosting For at understrege visionen om at være dagsordensættende i udviklingen af den kommunaltekniske sektor, synlig i debatten inden for det kommunaltekniske område og vidensformidlende om de kommunaltekniske opgaver og udfordringer, ønsker KTC via den nye portal at gøre det muligt for samarbejdspartnere, at oprette og vedligeholde deres egne hjemmesider. Det kan f.eks. være forskellige grupperinger af brugere og KTCs associerede foreninger. Formålet med at lade interessenter hoste deres egne sider i foreningens CMS, er at opnå- og signalere en tættere relation til de associerede foreninger. Det skal også virke til, at portalen kan være naturligt samlingssted for ledere og medarbejdere på det kommunaltekniske område og formidle viden og nyheder fra hele det kommunaltekniske område, herunder associerede foreninger og KTCs kredse. 10

11 For foreninger og sammenslutninger der ønsker at gøre brug af denne tjeneste, ligger der store muligheder for besparelser på budgetterne til ekstern hosting og webudvikling, samt mulighed for at opnå hjælp og support hos den daglige administrator af portalen. Siderne er som hovedregel åbne, men der kan sættes adgangskoder på siderne og i henhold til den åbne arkitektur, kan der efter behov tilknyttes tjenester og indholdselementer af enhver tilladt type. Indholdselementer såsom nyheder og temaer fra andre sider i hierarkiet kan også benyttes på subdomænet. Der redirectes fra den oprindelige webadresse og den pågældende forening/ gruppe kan således beholde deres oprindelige brugere, blot på en ny platform. Abonnement på sådanne ydelser kan indgå i foreningens samlede produktportefølje. (Læs mere i Kravsspecifikationen). Figuren herunder illustrerer hvordan viden, der leveres af subdomæneholdere, udveksles på portalen og ender hos slutbrugeren på www. Subdomæner/ hosting 11

12 Kompetencenet Kompetencenettet er i dag en af de vigtigste funktioner på KTC Viden Center og er en slags udvidet forum, hvor brugere kan oprette et spørgsmål på siderne, som automatisk bliver sendt ud til andre brugere som har afkrydset de pågældende kompetencer i deres brugerprofil. Kompetencenettet hænger nøje sammen med de faglige emner der i øvrigt behandles på portalen. Ligeledes er Kompetencettet tæt integreret til indholdsabonnementer og min profil hvor kompetencer og sider i abonnement vedligeholdes af brugeren. (Læs mere i Kravsspecifikationen). Herunder en illustration af Kompetencenettets virkefelt. Kompetenettets virkefelt på portalen Fildeling Fildeling er den anden væsentlige nuværende funktion på KTC Viden Center, der skal videreføres på den nye portal. Upload og deling af filer baseres i dag på, at de enkelte medarbejdere indenfor de enkelte fagområder leverer dokumenter til en lokal webmaster i den enkelte kommune, der som de eneste har særlige rettigheder til at interagere med systemet og sørger for upload og korrekt placering af dokumenter og links. Der er stor forskel på de enkelte kommuners aktivitet på dette område og det er ønskeligt at ændringer i den kommende systemarkitektur, kan ændre dette forhold og øge antallet af filer på netværket. Dette kan lade sig gøre ved en mere liberal tildeling af skriverettigheder 12

13 til de enkelte sider og ved at sørge for, at et brugervenligt interface gør det MEGET nemt at uploade filer på de rette placeringer. En guide til tilføjelse af dokumenter, kommentarer og spørgsmål kan hjælpe med til dette. Denne tjeneste hænger også tæt sammen med indholdsabonnement. Samarbejder med eksterne ressourcer er på tegnebrættet 5, hvor det skal gøres muligt, at indhold (alle indholdselementer indenfor specifikke fagområder), skal kunne gøres tilgængeligt på eksterne websteder, hvor vores brugere færdes. Der vil ikke blive gået på kompromis med adgangsrettighederne og netværket forbliver lukket med sikring af 3. mands rettigheder. (Læs mere om dette i afsnittet om snitflader ). (Læs mere om Fildeling i Kravsspecifikationen). Fildelingstjenesten på KTC Portalen 5 I forbindelse med Miljøstyrelsens kvalitetssikringsprojekt, afsøges i øjeblikket mulige snitflader. 13

14 Projektrum Der er ofte et behov for, at personer i den tekniske sektor kan indgå i samarbejdsrelationer i kortere- eller længerevarende projekter. Til dette kan det være særdeles smart at have et online arbejdsrum, hvor man kan udveksle dagsordener, kommissorier, kalender, forum, postlister, filer, og andet. Det kan også være meget relevant i det tilfælde at en faggruppe i egenskab af styregruppe, ønsker at igangsætte længerevarende forløb i en undergruppe. KTC ønsker at give brugere på portalen mulighed for, på en nem måde, at opsætte og tage sådanne workspaces i brug. Aktørerne kan være de sædvanlige brugere på netværket, men det er meget ønskeligt, at der kan inviteres andre fagpersoner udefra til at deltage. Det kan være personer fra KL, regionerne, rådgivningsfirmaer, stat eller andre interesseorganisationer. (Læs mere i Kravsspecifikationen). Projektrum på KTC Portalen 14

15 Fællestemaer Det skal være muligt at iværksætte forskellige temaer på tværs af portalen, med udgangspunkt i et fagligt emne, som f.eks. opstår ved udgivelsen af et særnummer af Stads- og havne ingeniøren eller en sag eller høring i faggrupperne. Et tema indeholder en formulering af et problemfelt, en titel - Kommunen anno 2008, en abstract beskrivelse af problemfeltet og et vilkårligt antal indholdselementer af forskellig art (nyheder, dokumenter, pressemeddelelser, artikler mm.). Temaer kan bruges til at gøre ekstra opmærksom på en sag- emne eller problemstilling og koordineres eventuelt med faggrupper, associerede foreninger, subdomæner, fagblad, projektrum eller lignende. Det overordnede formål med et tema, er at sætte ekstra fokus på et fagligt emne og bearbejde det hos foreningens stakeholders og medlemmer og sikre en fagligt kvalificeret kommunikation ud af portalen gennem de etablerede kommunikationskanaler. (Læs mere i Kravsspecifikationen). Nedenstående figur illustrerer principperne for fællestemaer. Fællestemaer på KTC Portalen 15

16 Håndtering af faggrupper Faggrupperne er en af foreningens hovedaktiver og skal derfor sikres en plads på portalen. Der skal oprettes subdomæner til hver enkelt af faggrupperne, hvor der kan oplyses om formænd, deltagere, projekter, kommissorier, kontaktinformation og lignende. Ligeledes kan de høringsudgaver som faggrupperne behandler, gøres tilgængelige. Vedtages der love og bekendtgørelser i relation til høringerne, bliver disse placeres samme sted. Faggrupperne har deres egne projektrum, hvor de internt kan behandle emner og længerevarende projekter, eventuelt i nedsatte underudvalg. Der opsættes en særlig nyhedstjeneste (se KTC nyhedstjenesten ), som automatisk leverer faglige nyheder, forskning og undersøgelser til faggruppens sider. Oplysninger om faggrupperne, deres medlemmer og udsendte høringssvar, synkroniseres og vedligeholdes på backbone. Faggruppeformændene og bestyrelsens referencepersoner, har en særlig rolle i forhold til at rejse aktuelle sager, udarbejde pressemeddelelser, udtale sig til offentligheden og holde øje med dialoger og filer på KTC Viden Center der relaterer sig til faggruppens område. (Læs mere i Kravsspecifikationen). Håndtering af faggrupper på KTC Portalen 16

17 Høringer Høringer skal integreres fuldt på portalen, således at høringer sendt til foreningen, kan håndteres online i stedet for den besværlige rundsending af mails og filer der i øjeblikket foregår. Tjenesten indgår på de særlige sider som er oprettet til faggrupperne og de indmeldes og behandles under største fortrolighed her. Den kontaktperson der normalt står for at melde høringssager til KTC, får særlige rettigheder til at oprette høringer på den relevante faggruppes domæne. Notifikationer pr. til faggruppemedlemmer, bestyrelsesmedlemmer og sekretariatet, advarsler om deadlines og manglende svar, indgår i løsningen (se mere i kravsspecifikationen). En faggruppeformand kan distribuere en høringssag videre til underudvalg under faggruppen (se Håndtering af faggrupper ). Håndtering af høringer KTC Nyhedstjenesten - Intern Det er vigtigt at foreningen, dens medlemmer i faggrupper og udvalg, samt brugere på KTC Viden Center, hele tiden holder sig opdateret om den nyeste udvikling på deres fagområde og den kommunale sektor generelt. Det betyder at der skal foregå en del indsamling af viden fra forskellige kilder i stat og styrelser, KL mfl. Dette har de færreste tid til i deres hverdag, så derfor kan KTC markere sig helt unikt på dette område, ved at sørge for at relevante nyheder serveres for medlemmerne og deres medarbejdere. Denne viden bliver i øjeblikket indsamlet af foreningens vidensarbejdere (redaktør og central webmaster) ved tidskrævende læsning af nyhedsbreve og pressemeddelelser fra andre kilder, hvor stoffet allerede er bearbejdet journalistisk. Mange gange er genbrug af disse 17

18 kilders materiale, grænsende til krænkelse af ophavsretslige forhold. Denne situation kan undgås, ved at introducere en automatisk nyhedsrobot på portalen. Robotten trawler internettet og leder efter materiale (efter foruddefinerede kilder og filtre) og kan levere nyheder direkte til portalen i forskellige formater og i angivne frekvenser. Robotten finder det interessante materiale direkte ved kilden og foreningen kan således optage materialet i sit eget kommunikationskredsløb på portalen, så viden om forhold i aktuelle politiske og faglige dagsordener kan sikres. Dermed kan KTC hjælpe til at medlemmerne er rustet til morgendagens ledelsesudfordringer. (Læs mere i Kravsspecifikationen). Herunder vises en model for KTC Nyhedstjenesten. Intern Nyhedstjeneste på portalen Kalenderservice KTC ønsker at implementere en kalenderservice på portalen, der ved sine mange kalendermner, kan hjælpe til at sikre sammenhæng i sektoren og skaffe sørge for god opbakning til konferencer og seminarer hos partnere og associerede foreninger. En samlet kursuskalender for hele den tekniske sektor kan også bidrage til lederes og medarbejderes faglige og personlige udvikling. (læs mere i kravsspecifikationen). Linkbase KTC vil drive og vedligeholde en linkdatabase, som giver en opdateret og nem adgang til andre hjemmesider og portaler, der agerer indenfor teknik- og miljøområdet. Linkbasen opdateres af portalens brugere og portalens overordnede emneinddeling styrer visning af links på relevante sider på portalen. (Læs mere i Kravsspecifikationen). 18

19 8. Kommunikationsredskaber på portalen Formål, koncepter og beskrivelser For at opfylde KTCs målsætninger at det kommunaltekniske område er visionært, effektivt og bæredygtigt. og I relation til borgerne og samarbejdspartnere vil KTC være åben, synlig og troværdig er foreningens evne til at kommunikere faglige emner til en stor og sammensat gruppe af partnere og interessenter, meget vigtig. Derfor er det altafgørende, at foreningen har gode redskaber til at producere denne kommunikation. Redskaberne bør i vid udstrækning stilles til rådighed for medlemmerne på portalen, så en fælles indgang gennem tjenester, templates og automatik, sikrer sammenhæng og ensartethed i kommunikationen. (Læs mere i Kravsspecifikationen). Herunder opridses funktioner og virkefelter på nogle af de ønskede kommunikationsredskaber. Nyhedsbreve Det skal være muligt at afsende nyhedsbreve fra hver af de 3 sider på portalen, samt fra eventuelle subdomæner og faggrupper. Regelmæssige udsendelser fra KTC Viden Center viser i øjeblikket, at det har stor betydning for besøgstallene og interessen omkring foreningen, at man har denne type redskaber til rådighed. Udsendelser kan baseres på 19

20 modtagere fra brugergrupper, eller importerede.csv lister dermed kan nyhedsbreve også sendes til personer der ikke har en brugerprofil på portalen. Det kunne være særligt relevant i forhold til annoncører eller lignende. Det er primært portalens administratorer der skal redigere og udsende nyhedsbrevene, men der kan også automatisk sendes indhold fra KTC nyhedstjenesten, faggrupper og projektrum. Udsendelser fra de enkelte sider, konfigureres efter de individuelle templates og stylesheets. (Læs mere i Kravsspecifikationen). Artikeltjeneste Hvis KTC vil være dagsordensættende i udviklingen af den kommunaltekniske sektor, synlig i debatten inden for det kommunaltekniske område og vidensformidlende om de kommunaltekniske opgaver og udfordringer er det vigtigt at foreningen arbejder målrettet for at indsamle og behandle faglig viden, både i- og udenfor foreningens medlemsskare. Det sker i øjeblikket succesfuldt i forbindelse med udgivelserne af fagbladet, men der bør være mulighed for på andre måder at sikre den faglige fødekæde ved at stille redskaber til rådighed for en nem håndtering af den indgående viden. Der skal være en artikeltjeneste på portalen som giver et interface mellem skribenter, redaktør(er) og grafiker. Scenarie: En potentiel skribent logger sig på og vælger hvilket emneområde hans artikel berører, samt andre metadata og stamoplysninger. Teksten forfattes (pastes) i tekstfelt. Han vedhæfter et par grafer og billeder til sin artikel. Han skriver et par kommentarer til redaktøren. Når han klikker på send, afgår artiklen til korrektur hos redaktøren (han notificeres). Her kan tilføjes kommentarer (evt. i særligt felt) eller som annotationer i selve teksten. Herefter går der besked til forfatteren som så kan rette til. Således går kommunikationen frem og tilbage indtil artiklen er færdig og klar til at udgive. En færdig artikel kan indgå på forskellige måder i blad og på portal, afhængigt af hvordan den ansvarshavende administrator vælger at præsentere den. Når redaktøren godkender en artikel, lukkes dialogen med skribenten og grafiker og andre stakeholders notificeres. Grafikere og stakeholders kan nu melde tilbage i samme interface som skribent og redaktør og der kan eventuelt planlægges kampagne på baggrund af artiklen. Stamoplysninger på skribenten gemmes sammen med artiklen backbone, med det formål at registrere ressourcepersoner til senere artikler, undersøgelser og lignende. (læs mere i kravsspecifikationen). 20

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. A f Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer,

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Journalistikkens fremtid i BUPL

Journalistikkens fremtid i BUPL Journalistikkens fremtid i BUPL Eksamensopgave Fang medieteorien og gør den brugbar. Valgfrit model under diplomuddannelserne i journalistik,. Undervisere: Steen K. Rasmussen og Christian Breinholt 8.

Læs mere

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5 Den sociale intranet fear factor Vi forsøger at aflive myterne om det sociale intranet. SIDE 8 Usability og intranet Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt?

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

SEO træet - En komplet guide til SEO

SEO træet - En komplet guide til SEO SEO træet - En komplet guide til SEO Linkværdi Ankertekst Billeder og alt tags Overskrifter Meta titler Tekst SMM URL adressen IP Diversitet Autoritet Indhold Indho Meta beskrivelser Typer af links Duplicate

Læs mere

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Opsamling på KL-workshop afholdt i marts 2013 Indhold Indledning - Organisering af web-arbejdet i kommunen... 3 Udfordringen... 3 Hvilken rolle spiller

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

SUMOshop Brugervejledning

SUMOshop Brugervejledning 1 SUMOshop Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Kom i gang 2.1 Flytning af domæne 3. Frontend 4. Backend 5. Ordrebehandling 5.1 Ordrer 5.2 Forsendelsestyper 5.3 Fragtklasser 6. Varekatalog

Læs mere

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts 2013 1 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalget Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Udarbejdet af IT-udvalget i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Produktkatalog fra. Online Medier Version 1.0

Produktkatalog fra. Online Medier Version 1.0 Produktkatalog fra Online Medier Version 1.0 Online Mediers produktkatalog Indholdsfortegnelse Side Indledning 1 Portalen - Generelt 2 Portalen - Interne funktioner (features) 3 Portalen - Designmanual

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

UC Viden portalerne EVALUERINGSRAPPORT 2015. Professionshøjskolerne samler forskning og udvikling i fælles portal www.ucviden.dk

UC Viden portalerne EVALUERINGSRAPPORT 2015. Professionshøjskolerne samler forskning og udvikling i fælles portal www.ucviden.dk UC Viden portalerne EVALUERINGSRAPPORT 2015 Professionshøjskolerne samler forskning og udvikling i fælles portal www.ucviden.dk Indhold Resumé... 3 Indledning... 5 Metodisk datagrundlag... 6 Formål...

Læs mere