FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988*"

Transkript

1 KOMMISSIONEN / ITALIEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* Høje Domstol. 1. Siden vedtagelsen af dekret af 29. januar 1979 gælder der nye regler i Italien vedrørende opkrævning af merværdiafgift (herefter benævnt»moms«) for gratis vareprøver. Det er disse regler, som Kommissionen anfægter under denne sag. værdi, og at dette tillige var i strid med artikel 14, stk. 1, litra a) (herefter benævnt»artikel 14«) i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsagifter Det fælles merværdiafgiftssystem : ensartet beregningsgrundlag '. Ud fra disse overvejelser har Kommissionen anlagt den foreliggende traktatbrudssag. 2. Før dekretet trådte i kraft, var»gratis vareprøver af ringe værdi, der udtrykkeligt betegnes på denne måde«, fritaget for moms ved overdragelse og ved import. Ved dekretet fra 1979 blev momsfritagelsen for importerede gratis vareprøver imidlertid ophævet. 3. Som følge heraf antog Det Italienske Finansministerium, at der fremover skulle opkræves moms ved import af gratis vareprøver og bekræftede officielt denne opfattelse ved resolutioner af 30. juli 1979 og 10. december 1982, der begge var vedtaget på foranledning af en forespørgsel fra Den Britiske Ambassade og et selskab. Kommissionen fandt imidlertid, at det var i strid med EØF- Traktatens artikel 95 (herefter benævnt»artikel 95«), at Italien siden udstedelsen af dekret af 29. januar 1979 opkrævede moms ved import af gratis vareprøver af ringe 4. Artikel 95 forbyder medlemsstaterne at pålægge varer fra andre medlemsstater højere afgifter end dem, der pålægges lignende indenlandske varer (jf r stk. 1) eller afgifter, som indirekte vil kunne beskytte andre produkter (jfr. stk. 2). Artikel 14 bestemmer, at medlemsstaterne, med forbehold af andre fællesskabsbestemmelser, yder momsfritagelse ved»endelig indførsel af goder, såfremt afgiftspligtige personers levering heraf under alle omstændigheder er fritaget i indlandet«. Denne bestemmelse omfatter samtlige indførsler, uanset om eksportlandet er medlem af EF eller ej. 5. Til støtte for den gældende ordning henviser Den Italienske Republik i første række til de internationale konventioners retsvirkninger i Italiens retssystem. Regeringen anfører, at resolutionerne fra 1979 og 1982, hvori den italienske finansminister fortol- * Oversat fra fransk. 1 EFT L 145 af , s

2 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA HR. DARMON SAG 257/86 kede den gældende lovgivning på den måde, at der skulle opkræves moms af importerede gratis vareprøver, ikke tog behørigt hensyn til artikel 2 i den internationale Genèvekonvention af 7. november 1952 (International Konvention om Lettelser for Indførslen af Vareprøver og Reklamemateriale), som er ratificeret af Italien og trådte i kraft ved lov af 26. november Ifølge nævnte artikel 2 er vareprøver af ringe værdi fritaget for importafgift. Følgelig bør gratis vareprøver, som hidrører fra et af de lande, der har tiltrådt konventionen (hvilket gælder for samtlige medlemsstater) fritages for moms. Der bør endvidere ydes momsfritagelse for importerede gratis vareprøver hidrørende fra lande, som ikke har tiltrådt konventionen, men som i Italien er omfattet af en mestbegunstigelsesklausul. til ophør og dermed skabe fuld overensstemmelse mellem den italienske lovgivning og EF-retten. 7. Ligesom Kommissionen må jeg konstatere, at sagsøgte hermed har erkendt at have tilsidesat sine forpligtelser efter artikel 14 for så vidt angår importerede gratis vareprøver fra de lande, som ikke har tiltrådt Genève-konventionen og som ikke er omfattet af en mestbegunstigelsesklausul. Tilbage bliver så blot spørgsmålet, om der, som hævdet af Kommissionen, og på trods af regeringens forklaringer, foreligger et traktatbrud i relation til de gratis vareprøver, som er importeret fra lande, der har tiltrådt Genève-konventionen eller er omfattet af en mestbegunstigelsesklausul. 6. Efter den italienske regerings opfattelse viser en gennemgang af de regler, der har retsvirkning på italiensk område, at det kun er importerede gratis vareprøver fra de lande, der ikke har tiltrådt Geneve-konventionen eller som ikke er omfattet af en mestbegunstigelsesklausul, hvoraf der skal opkræves moms, hvorfor artikel 14 kun er tilsidesat i relation til disse indførsler. For så vidt angår de gratis vareprøver, som er importeret fra de mange lande, som har tiltrådt Genève-konventionen eller som er omfattet af en mestbegunstigelsesklausul, er der sikret ligebehandling ved finansministerens resolution af 18. juni 1984, hvori der henvises til, at Genève-konventionen har retsvirkning i Italien. Det samme gælder finansministerens instruktioner til samtlige tolddirektorater, hvori man gjorde opmærksom på virkningerne af mestbegunstigelsesklausulen og udstedte pålæg om tilbagebetaling af de retsstridigt opkrævede beløb. Regeringen anfører, at den konsoliderede momslov, som er under udfærdigelse i Italien, vil indeholde en bestemmelse, hvorved momsopkrævningen for de gratis vareprøver, der importeres fra det øvrige fåtal af stater, vil blive bragt 8. Af hensyn til klarheden bør det fremhæves, at den italienske regering selv direkte har indrømmet, at den anfægtede bestemmelse i dekretet fra 1972, med ændringerne fra 1979, isoleret set klart er i strid med EFretten, men i det væsentlige har forsvaret sig med, at det var en fejl at anvende bestemmelsen mellem 1979 og 1982 uden sammenhæng med de øvrige bestemmelser. 9. Kommissionen har opretholdt sine påstande i replikken og til støtte herfor fremført to serier af anbringender. 10. For det første anfører Kommissionen, at de administrative instrukser, som den italienske regering har påberåbt sig, nok forbedrede situationen i forhold til den første periode efter de lovændringer, som blev foretaget i 1979, men at disse lovændringer 3258

3 KOMMISSIONEN / ITALIEN ikke desto mindre skabte betydelig usikkerhed om retsstillingen, således som man i øvrigt kan se af finansministerens første erklæringer. De erhvervsdrivende var derfor i tvivl om retsstillingen, og kunne have vanskeligheder med at gøre deres rettigheder gældende på grund af usikkerheden om retsgrundlaget for den retsforskrift, hvorved den tidligere ligestilling af importerede og indenlandske varer var blevet ophævet. Kommissionen har i den forbindelse navnlig anført, at der ikke er grundlag for at antage, at de erhvervsdrivende var mere opmærksomme på Genève-konventionen fra 1952 end myndighederne var i den første periode. 11. Subsidiært gør Kommissionen endvidere gældende, at kravet om en ensartet momsfritagelse af samtlige importerede varer er i overensstemmelse med et gennerelt ligebehandlingsprincip, som har karakter af et enhedsprincip, og som ikke er overholdt ved en delvis opfyldelse. 12. Den første serie af argumenter, Kommissionen har gjort gældende, vedrører det krav om klarhed, som fremgår af artikel 14 og af Domstolens domme af 4. april 1974, Kommissionen mod Frankrig 2 og 25. oktober 1979, Kommissionen mod Italien 3. I- følge disse domme kan det udgøre et traktatbrud efter Traktatens artikel 169 at opretholde eller iværksætte en bestemmelse, som skaber en uklar situation, idet den holder borgerne i usikkerhed med hensyn til deres muligheder for at støtte sig på EF-retten. 13. I duplikken har den italienske regering gjort gældende, at Kommissionen med sit 2 Sag 167/73, Sml. s Sag 159/78, Sml. 1979, s argument (som gik ud på, at omtvistede bestemmelse, med de i 1979 foretagne ændringer, stadig var i kraft, og at dette skabte usikkerhed hos de erhvervsdrivende) foretog en»uacceptabel ændring af sagsgenstanden«i forhold til stævningen, hvorfor Domstolen ikke bør tage hensyn dertil. 14. Jeg finder ikke, at denne formalitetsindsigelse kan tages til følge. Domstolen sondrer efter fast praksis mellem fremførelse af nye anbringender under sagens gang, på den ene side (hvilket i princippet er udelukket, medmindre de beror på retlige omstændigheder, som er fremkommet under skriftvekslingen) og fremførelsen af nye argumenter på den anden side. Der er efter domspraksis intet til hinder for at tage sådanne argumenter under realitetspåkendelse, når de fremføres til støtte for anbringender, som allerede er gjort gældende i stævningen. 15. I stævningen anfører Kommissionen vedrørende retsstillingen for importører af gratis vareprøver fra lande, som har tiltrådt Genève-konventionen,»at den faktiske løsning, som er tilvejebragt, ikke sikrer importørerne den fornødne beskyttelse, idet de kunne have vanskeligheder ved at gøre deres rettigheder gældende ved domstolene, såfremt varerne blev pålagt moms«. Den måde, hvorpå Kommissionen beskriver situationen i stævningen (»den faktiske løsning, som er tilvejebragt«), svarer ikke helt til den måde, hvorpå den analyserer den retlige situation i replikken, hvori den betegner retsstillingen som uklar og egnet til at skabe 3259

4 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA HR. DARMON SAG 257/86 usikkerhed, men i virkeligheden har Kommissionen i stævningen blot gentaget den italienske regerings egen beskrivelse af forholdet i dennes telex af 8. juli Jeg finder således ikke, at de bemærkninger, Kommissionen har fremført i replikken vedrørende den uklare retsstilling, som skabte usikkerhed hos de erhvervsdrivende, kan antages at indeholde nye anbringender i forhold til de i stævningen fremførte. I øvrigt er anbringendet kun summarisk gennemgået i stævningen ligesom det i øvrigt var tilfældet i den supplerende begrundede udtalelse fordi anbringendet var subsidiært på dette stadium. Efter min opfattelse indeholder replikken derfor blot en uddybning af det allerede tidligere fremførte og ikke noget nyt anbringende. 16. Jeg skal herefter nu gå over til at behandle Kommissionens argumenter over for de indsigelser, som den italienske regering har fremført vedrørende realiteten. Sammenligner man den foreliggende sag med førnævnte dom af 25. oktober 1979, Kommissionen mod Italien, den såkaldte»toldklarerer-dom«, fremgår det for mig at se på overbevisende måde, at sagen er anlagt med rette. I nævnte sag, der vedrørte en lovregel, hvorefter udstedelsen af et næringsbevis som toldklarerer var betinget af, at den pågældende havde italiensk statsborgerskab eller var statsborger i et land, som inden for det pågældende område yder italienske statsborgere gensidighed, (denne lovregel fandt Kommissionen udgjorde en tilsidesættelse af Italiens forpligtelser efter Traktatens artikel 52) afviste Domstolen således Den Italienske Republiks indsigelse om, at den anfægtede lovregel skulle fortolkes under forbehold af Traktatens artikel 52, som er umiddelbart anvendelig i italiensk ret, hvorfor den nationale lovregel ikke i betragtning af samtlige gældende retsforskrifter i Italien kunne antages at udgøre et traktatbrud. Domstolen fastslog, at den objektive situation vel var klar, fordi artikel 52 er umiddelbart anvendelig, men at opretholdelsen af en traktatstridig lovregel skabte en tvetydig situation, idet borgerne blev holdt i usikkerhed om deres mulighed for at støtte sig på fællesskabsretten. Domstolen konkluderede således, at der var begået et traktatbrud. 17. Jeg finder ikke, at de italienske retsforskrifter fra 1972, med senere ændringer fra 1979, der har fælles træk med bestemmelser i internationale konventioner såsom Geneve-konventionen eller konventioner vedrørende mestbegunstigelsesklausuler, skaber en mindre tvetydig retsstilling i denne sag og i mindre grad holder borgerne i uvished om anvendeligheden af traktatmedholdelige regler end det var tilfældet i førnævnte sag. Dette kan så meget mindre antages, som den italienske finansministers stilling til dette spørgsmål i perioden mellem 1979 og 1984 ikke vidnede om usikkerhed vedrørende anvendelsen af traktatmedholdelige retsregler, men om en ubegrundet vished vedrørende anvendelsen af retsregler i strid med EF-retten. Dette viser, at situationen var tvetydig, således som det er blevet hævdet og påtalt af Kommissionen. 18. Den Italienske Republik har gjort gældende, at der ikke længere, som påstået, er uklarhed om spørgsmålet, siden der blev udsendt klare instrukser ved cirkulæret i 1984 og finansministerens meddelelse af 5. november På dette punkt er der efter min opfattelse grund til at henvise til Domstolens dom af 15. oktober 1986, Kommissionen mod Italien 4, hvorefter den nationale lovgivnings manglende overensstemmelse med Traktatens bestemmelser også hvor disse sidste er umiddelbart anvendelige kun kan fjernes fuldstændigt ved bindende interne regler med samme retlige karakter som de regler, der ændres, og at en simpel 4 Sag 168/85, Sml. s

5 KOMMISSIONEN / ITALIEN administrativ praksis, som forvaltningen i sagens natur frit vil kunne ændre, og som ikke er bragt til offentlighedens kundskab på passende måde, ikke kan anses for en gyldig opfyldelse af Traktatens bestemmelser. Også i Domstolens dom af 7. februar 1985, Kommissionen mod Frankrig 5, blev det fastslået, at udsendelsen af et administrativt cirkulære ikke var den rette fremgangsmåde til at fjerne uklarheder. 20. De ministerielle instrukser, som den italienske regering har påberåbt sig, udgjorde følgelig ikke nogen egnet fremgangsmåde til at fjerne de uklarheder i den italienske lovgivning, som var opstået efter ændringerne i Ganske vist meddelte den italienske regering allerede i 1985, at den snarest ville vedtage en konsolideret momslov, som ville genskabe ligebehandlingen af indenlandske og importerede produkter for så vidt angår momsfritagelsen ved ovedragelse af gratis vareprøver. Ifølge de foreliggende oplysninger er denne lov imidlertid endnu ikke blevet vedtaget og der er således ikke iværksat egnede midler til at bringe klarhed over retsstillingen. Jeg kan tilføje, at drøftelserne under de mundtlige forhandlinger (der vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt instruktionerne i meddelelsen af 5. november 1986 måtte forstås således, at udelukkende importen af medicinske vareprøver skulle fritages for moms, eller om de på baggrund af resolutionen af 18. juni 1984 måtte fortolkes således, at man tilsigtede momsfritagelse for samtlige importerede gratis vareprøver af ringe værdi) ikke bidrog til at bortvejre tvivlen om den manglende klarhed i de cirkulærer, som Den Italienske Republik har påberåbt sig. 21. Den italienske regering har endvidere gjort gældende, at personer, der måtte have været berørt af reglerne, ikke efter gældende lovgivning i Italien har kunnet være i tvivl om retsstillingen, da indførslerne foretages af specialister, som kender afgiftsordningerne, herunder de ordninger, der gælder i kraft af internationale konventioner. 22. Det fremgår af Domstolens praksis, at den omstændighed at de af lovgivningen berørte borgere i kraft af deres erhverv er vant til ordningen, ikke ændrer retsstillingen, når denne i øvrigt er uklar. Det af Den Italienske Republik herom fremførte argument er i øvrigt ikke efter min opfattelse tilstrækkeligt stærkt til at overbevise Domstolen. Det fremgår nemlig, at den italienske finansminister ved sin egen handlemåde i årene mellem 1979 og 1984 viste, at der var vanskeligheder med forståelsen af momslovgivningen, og må ministeren, da ikke, sammen med sin forvaltning, principielt anses for den største af landets specialister? Hvorfor skulle private, selv om de er specialister i importspørgsmål, være mere kyndige på området end de nationale skatte- og afgiftsmyndigheder? 23. I betragtning af disse uklarheder i den italienske lovgivning og den heraf følgende usikkerhed om retsstillingen hos de borgere, der er berørt deraf, må det, som anført under de mundtlige forhandlinger, anses for et irrelevant argument, at myndighedernes afslag på at yde afgiftsfritagelse udelukkende vedrørte indførsler fra et meget begrænset og ikke nærmere præciseret antal lande, heriblandt ingen af medlemsstaterne. Det er fastslået i Domstolens praksis, jfr. f. eks. dommen af 7. februar 1984 i sag 166//82, Kommissionen mod Italien 6, at der foreligger et traktatbrud, selv om den pågældende bestemmelse anvendes meget sjældent i praksis. 5 Sig 173/83, Sml. s Sag 166/82, Sml. s

6 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA HR. DARMON SAG 257/ Hvordan skulle man også i denne sag kunne være tilfreds med den ændring, der skete, da en klar og utvetydig national retsforskrift havde sikret EF-rettens overholdelse indtil 1979, hvorefter der blev indført en række spredte og uheldigt udformede bestemmelser, som det kun var muligt at efterleve, såfremt man møjsommeligt sammenholdt dem, og hvis efterlevelse i øvrigt ikke sikrede en fuldkommen gennemførelse af fællesskabsretten, således som fejltagelserne fra den første periode viste? 25. Af disse grunde er det min opfattelse uden at jeg har fundet det nødvendigt at behandle Kommissionens subsidiære anbringende at Den Italienske Republik ved først at vedtage og dernæst at opretholde bestemmelser, med senere ændringer fra 1979, som dels var i strid med EØF-Traktatens artikel 95 (idet gratis vareprøver importeret fra de andre medlemsstater derved blev undergivet moms) og dels i strid med det sjette momsdirektivs artikel 14, da også gratis vareprøver importeret fra andre stater derved blev undergivet samme moms har bragt borgerne i usikkerhed om deres muligheder for at støtte sig på EF-retten, og dette på trods af den retsstilling, der gjaldt som følge af de internationale konventioner, som var i kraft i Italien, og som var i overensstemmelse med EF-retten. 26. Sammenfattende skal jeg herefter foreslå Domstolen at afsige følgende dom: det statueres, at Den Italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser efter EØF-Traktatens artikel 95 og artikel 14, stk. 1, litra a), i Rådets sjette momsdirektiv af 17. maj 1977 ved at vedtage og opretholde førnævnte bestemmelser, Den Italienske Republik tilpligtes at betale sagens omkostninger. 3262

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988*

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* I sag 257/86, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent Giuliano Marenco, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg hos Georges Kremlis,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DARMON SAG C-208/88 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * Hr. afdelingsformand, de herrer dommere, * Originalsprog: fransk.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 SEELING FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 1. Denne sag vedrører et spørgsmål, som Bundesfinanzhof har forelagt Domstolen om, hvorvidt en medlemsstat kan behandle

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 21. februar 1989 *

DOMSTOLENS DOM 21. februar 1989 * DOMSTOLENS DOM 21. februar 1989 * I sag 203/87, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent S. Fabro, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtiget, og med valgt adresse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 20.02.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0951/2004 af Jan Dolezal, polsk statsborger, for "Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu",

Læs mere

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber RETTENS DOM (Første Afdeling) 29. januar 1997 Sag T-297/94 Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Tjenestemænd - annullationssøgsmål - formaliteten - lønsedler, der anvender

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.01.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0458/2010 af Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumænsk statsborger, for foreningen til beskyttelse af

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * NUNES TADEU FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * 1. Portugals Supremo Tribunal Administrativo har indgivet anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * SEELING DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * I sag C-269/00, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * I sag C-419/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved G. Valero Jordana, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger, mod Kongeriget

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. januar 1998 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. januar 1998 * KOMMISSIONEN MOD ITALIEN DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. januar 1998 * I sag C-280/95, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved Antonio Aresu og Anders C. Jessen, Kommissionens Juridiske Tjeneste,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 *

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * KENDELSE AF S. 5. 1987 SAG 82/87 R KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * I sag 82/87 R, AUTEXPO SpA, Ora, Italien, ved advokat A. Pesce, Milano, og med valgt adresse i Luxembourg hos advokat

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-166/01 Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»EKSF statsstøtte støtte til miljøbeskyttelse Italiens støtte til jern- og stålvirksomheden Lucchini afslag på tilladelse til den

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 16. juni 1987*

DOMSTOLENS DOM 16. juni 1987* KOMMISSIONEN / ITALIEN DOMSTOLENS DOM 16. juni 1987* I sag 118/85, Kommissionen for De europæiske Fællesskaber, ved Sergio Fabro, Den Juridiske Tjeneste, som befuldmægtiget og med valgt adresse i Luxembourg

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * DOM AF 3.2.2000 SAG C-12/98 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * I sag C-12/98, angående en anmodning, som Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Spanien) i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 STICHTING KINDEROPVANG ENSCHEDE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 1. Denne anmodning om præjudiciel afgørelse vedrører en institution, der selv forestår

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * PRICE DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-149/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Paris (Frankrig) ved

Læs mere

KOMMISSIONEN MOD GRÆKENLAND. DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 7. december 2006*

KOMMISSIONEN MOD GRÆKENLAND. DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 7. december 2006* KOMMISSIONEN MOD GRÆKENLAND DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 7. december 2006* I sag C-13/06, angående et traktatbrudssøgsmål i henhold til artikel 226 EF, anlagt den 9. januar 2006, Kommissionen for De

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 1999 Udvalget for Andragender 2004 29. juni 2004 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 900/2000 af Maria Grazia Fiorini, fransk statsborger, om manglende anerkendelse af hendes eksamensbevis

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT G. FEDERICO MANCINI fremsat den 15. april 1986 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT G. FEDERICO MANCINI fremsat den 15. april 1986 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA HR. MANCINI SAG 307/84 lige stillinger som sygeplejerske på disse hospitaler, og at de pågældende efter ansættelsen er omfattet af en ordning, som, bortset fra adgangen til stillinger,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 6. maj 1992 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 6. maj 1992 * DOM AF 6. 5. 1992 SAG C-20/91 DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 6. maj 1992 * I sag C-20/91, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad (Tredje Afdeling) i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig Sag C-507/04 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig»Traktatbrud beskyttelse af vilde fugle direktiv 79/409/EØF gennemførelsesforanstaltninger«forslag til afgørelse fra generaladvokat

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 11. januar 2001*

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 11. januar 2001* DOM AF 11.1.2001 SAG C-76/99 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 11. januar 2001* I sag C-76/99, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved E. Traversa, som befuldmægtiget, bistået af avocat N. Coutrelis,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 13. juli 1989 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 13. juli 1989 * SKATTEMINISTERIET / HENRIKSEN DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 13. juli 1989 * I sag 173/88, angående en anmodning, som Højesteret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn Downloaded via the EU tax law app / web Arrêt de la Cour Sag C-428/02 Fonden Marselisborg Lystbådehavn mod Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn (anmodning om præjudiciel

Læs mere

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R.

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R. DOM AFSAGT 23. 11. 1971 SAG 62/70 sådanne varer hidrørende fra tredjelande, som frit kan omsættes i medlemsstaterne. b) Da de i artikel 115 indrømmede undtagelser ikke blot afviger fra de nævnte bestemmelser,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT L.A. GEELHOED fremsat den 22. september 2005 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT L.A. GEELHOED fremsat den 22. september 2005 1 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEELHOED SAG C-280/04 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT L.A. GEELHOED fremsat den 22. september 2005 1 I Indledning II Retsforskrifter A Fællesskabsbestemmelser

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * I de forenede sager C-158/04 og C-159/04, angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Diikitiko Protodikio

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 20. juni 2002 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 20. juni 2002 * DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 20. juni 2002 * I sag C-287/00, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved G. Wilms og K. Gross, som befuldmægtigede, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger, mod

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*) DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)»Præjudiciel forelæggelse socialpolitik Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder direktiv 2000/78/EF princip om forbud mod forskelsbehandling

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. marts 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. marts 2001 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. marts 2001 * I sag C-147/00, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved J.-F. Pasquier og G. Valero Jordana, som befuldmægtigede, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * KLEIN DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * I sag C-73/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til protokollen af 3. juni 1971 om Domstolens fortolkning af konventionen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

CINZANO / HAUPTZOLLAMT SAARBRÜCKEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE FREMSAT DEN 12.

CINZANO / HAUPTZOLLAMT SAARBRÜCKEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE FREMSAT DEN 12. CINZANO / HAUPTZOLLAMT SAARBRÜCKEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE FREMSAT DEN 12. NOVEMBER 1970 Høje Ret. For rigtigt at forstå grundlaget for og omfanget af nærværende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 8. marts 1988*

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 8. marts 1988* DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 8. marts 1988* I sag 165/86, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad, Tredje Afdeling, i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * Høje Domstol. på det vinbrug, hvor de til denne vin anvendte druer er høstet, og hvor vinfremstillingen har fundet sted,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 9. marts 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 9. marts 2000 * DOM AF 9.3.2000 SAG C-355/98 DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 9. marts 2000 * I sag C-355/98, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtiget,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 29. marts 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 29. marts 2001 * DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 29. marts 2001 * I sag C-404/99, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved E. Traversa, som befuldmægtiget, bistået af avocat N. Coutrelis, og med valgt adresse i

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.2.2018 COM(2018) 55 final 2018/0021 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Den Italienske Republik tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 11. december 1990 *

DOMSTOLENS DOM 11. december 1990 * DOM AF 11. 12. 1990 SAG C-47/88 DOMSTOLENS DOM 11. december 1990 * I sag C-47/88, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved J. Føns Buhl, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtiget, og

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2350522-15/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på procedurer

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.10.2004 KOM(2004) 691 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 15. marts 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 15. marts 2001 * SPI DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 15. marts 2001 * I sag C-108/00, angående en anmodning, som Conseil d'état (Frankrig) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

K E N D E L S E. Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv)

K E N D E L S E. Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv) Klagenævnet for Udbud (Deleuran, Bundesen, Lethan) 1:714-15 den 18. november 1994 K E N D E L S E Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv) Den 12. januar 1994 udbød indklagede, Aalborg

Læs mere

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof) DOMSTOLENS DOM (ANDEN AFDELING) AF 20. MARTS 1980 ' Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)»Eksportafgifter

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. marts 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. marts 2001 * DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. marts 2001 * I sag C-415/98, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention Beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. december 2011 af Tom Behnke (KF), Benedikte Kiær (KF), Mike Legarth (KF), Kristian Jensen (V), Jan E. Jørgensen (V) og Karsten Lauritzen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0994/2008 af Stathis Trachanatzis, græsk statsborger, for "Somateio" (sammenslutning af arbejdstagere

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 209 Offentligt Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788 www.skm.dk J.nr. 13-0004720 Notat

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. november 2004 * angående et traktatbrudssøgsmål i henhold til artikel 226 EF, anlagt den 20.

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. november 2004 * angående et traktatbrudssøgsmål i henhold til artikel 226 EF, anlagt den 20. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. november 2004 * I sag C-126/03, angående et traktatbrudssøgsmål i henhold til artikel 226 EF, anlagt den 20. marts 2003, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 25. april 2002 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 25. april 2002 * DOM AF 25.4.2002 SAG C-52/00 DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 25. april 2002 * I sag C-52/00, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og B. Mongin, som befuldmægtigede, og med valgt adresse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 5. december 1989 *

DOMSTOLENS DOM 5. december 1989 * DOM AF 5. 12. 1989 SAG C-3/88 DOMSTOLENS DOM 5. december 1989 * I sag C-3/88, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, ved Guido Berardis, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtiget, og med

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 *

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 * DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 *»Traktatbrud direktiv 2000/60/EF Den Europæiske Unions vandpolitiske foranstaltninger vandområdeplaner offentliggørelse manglende rapportering til Europa-Kommissionen«I

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. juli 1988*

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. juli 1988* DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. juli 1988* I sag 269/86, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

Frie varebevægelser: 18 traktatbrudssager mod 11 EU-lande

Frie varebevægelser: 18 traktatbrudssager mod 11 EU-lande IP/04/919 Bruxelles, den 15. juli 2004 Frie varebevægelser: 18 traktatbrudssager mod 11 EU-lande Europa-Kommissionen har besluttet at erindre Italien om, at det er forpligtet til at efterkomme en dom fra

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Første Afdeling) 12. juli 2001 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Første Afdeling) 12. juli 2001 * WELTHGROVE DOMSTOLENS KENDELSE (Første Afdeling) 12. juli 2001 * I sag C-102/00, angående en anmodning, som Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer.

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Kendelse af 30. maj 1994. 92-37.913. Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Bank- og sparekasselovens 23. (Kjelde Mors,

Læs mere

Pressemøde om Juridisk Faderløse. Aleqa Hammond, Formand for Naalakkersuisut og Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender

Pressemøde om Juridisk Faderløse. Aleqa Hammond, Formand for Naalakkersuisut og Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender Pressemøde om Juridisk Faderløse Aleqa Hammond, Formand for Naalakkersuisut og Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender 1 I forhold til spørgsmålet om en erstatnings- eller kompensationsordning er det regeringens

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.04.2004 KOM(2004) 335 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i det Associeringsråd, der er nedsat ved Europaaftalen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 009-04 Udvalget for Andragender 30.7.04 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0098/03 af Ferran Rosa Gaspar, spansk statsborger, om fri bevægelighed i Europa og kravene til stipendier

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT WALTER VAN GERVEN fremsat den 16.marts 1994

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT WALTER VAN GERVEN fremsat den 16.marts 1994 EMPIRE STORES FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT WALTER VAN GERVEN fremsat den 16.marts 1994 Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, Baggrunden for hovedsagerne 1. Ved kendelse af 14. januar 1993

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 12. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 12. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ELMER SAG C-261/96 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 12. juni 1997 1. I denne sag har Corte d'appello di Venezia, Italien, stillet

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * BADISCHER WINZERKELLER DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * I sag C-264/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Amtsgericht Breisach (Tyskland)

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere