SPORVOGNE I ÅRHUS? ÅRHUS KOMMUNE, MAGISTRATENS 5. AFDELING AUGUST 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPORVOGNE I ÅRHUS? ÅRHUS KOMMUNE, MAGISTRATENS 5. AFDELING AUGUST 2000"

Transkript

1 SPORVOGNE I ÅRHUS? ÅRHUS KOMMUNE, MAGISTRATENS 5. AFDELING AUGUST 2000

2 INDHOLD SPORVOGNE I ÅRHUS Århus Byråd igangsatte i samarbejde med Trafikministeriet i juni 1999 etableringen af et beslutningsgrundlag for eventuel indførelse af sporvognsdrift i Århus. STYREGRUPPE Arbejdet har været ledet af en styregruppe med repræsentanter fra Århus Kommune, Trafikministeriet, Århus Sporveje, Århus Amt, Banestyrelsen samt COWIconsult. Magistratens 5. Afdeling har varetaget formandskabet og sekretariatsfunktionen. Indledning 3 Sporveje i byområdet 4 Sporveje i byområdet og på jernbaner 6 Materiel 8 Køreplaner og rejsetider 9 Passagergrundlag 10 Trafiksikkerhed og miljø 11 Økonomi 12 ARBEJDSGRUPPE Der har desuden været en arbejdsgruppe med repræsentanter fra samme myndigheder som i styregruppen. Århus Sporveje har varetaget formandsskabet og COWIconsult sekretariatsfunktionen.

3 INDLEDNING I mange år har trafikbilledet i Århus været det samme som i andre større byer. Trafikmængden er vokset år for år, men den kollektive trafik har haft mere end svært ved blot at fastholde sine passagertal. Konsekvensen er, at den kollektive trafiks markedsandel har været konstant faldende. I 1999 var der lidt over 1,2 mio. rejser i Århusområdet på en hverdag. Ca. 85% foregik i bil og ca. 15% med kollektiv trafik. 9 ud af 10 kollektive rejser foregik med bybus eller rutebil og 1 med tog. Det skønnes, at det samlede antal rejser i Århusområdet i løbet af de næste 10 år vil stige med i gennemsnit ca. 15%. Biltrafikken forventes at stige med 17%, mens den kollektive trafik kun vil stige med 2%. Bilen tilbyder individuel tilrettelagt, hurtig, komfortabel og billig trafik direkte fra dør til dør, mens den kollektive trafik er bundet til faste ruter, køreplaner og derfor medfører ekstra gå-, vente-, stoppesteds- og omstigningstid. For at være et konkurrencedygtigt alternativ skal den kollektive trafik have større fremkommelighed med kortere rejsetider, større komfort, pålidelighed og præcision. Det har man i en række større europæiske byer opnået ved at indføre sporvogne. ANTAL PERSONREJSER PÅ EN HVERDAG I ÅRHUSOMRÅDET Århus Byråd igangsatte i samarbejde med Trafikministeriet i juni 1999 en undersøgelse af, hvordan sporvogne eventuelt kan indpasses i den århusianske trafik, og hvad det indebærer. En gruppe teknikere fra Trafikministeriet, Århus Sporveje, Stadsarkitektens Kontor og Vejkontoret har i samarbejde med konsulentfirmaet COWIconsult gennemført undersøgelsen. Resultaterne heraf foreligger i en baggrundsrapport. Denne folder indeholder de vigtigste konklusioner fra undersøgelsen. De illustrerede sporvejsnet med køreplaner, passagertal og økonomi er opstillet under den forudsætning, at biltrafikkens kapacitet på vejnettet så vidt muligt ikke bliver reduceret. Det indebærer, at der er forudsat nedrivninger af bygninger langs vejene eller ekspropriation af arealer til udvidelser. Andre steder er det dog forudsat, at trafikken omlægges, som f.eks. i Nørregade, Vester Allé, Park Allé og M. P. Bruuns Gade, hvor biltrafikken helt er omlagt til andre gader, og gadearealet derefter er planlagt forbeholdt sporvogne og fodgængere. Hovedkonklusionerne i rapporten er: at der vil ske en stigning i antallet af rejser med kollektiv trafik på ca.11%, hvis der indføres sporvogne. at der kun i beskedent omfang vil blive overført passagerer fra biler til kollektiv trafik. at sporvogne vil give større komfort og større regularitet end busser. at det vil koste mellem 2,6 og 3,7 mia. kr. at etablere et sporvognssystem afhængig af systemets omfang. at det årlige driftstilskud afhængig af omfang af sporvognssystem skal øges med mellem 18 mio. kr. og 56 mio. kr. at der igennem design af sporvognsnettet skal tages særlig hensyn til at opnå en tilfredsstillende trafiksikkerhed. at der vil være en beskeden miljøforbedring særligt hvad angår luftforurening og støj. I tusinder 1999 % 2009/0 % Stign. uden sporvogne Kollektiv trafik Biler I alt = Trafikken i uden sporvogne = Trafikken i 1999 fremskrevet til 2009 For bilrejser gælder gennemsnitlig 1,4 personer/bil. 3

4 SPORVEJE I BYOMRÅDET Da et sporvejsnet er afhængig af skinneanlæg i eget trace, og da sporvognes force er den relativt store kapacitet og høje regularitet, får man den største udnyttelse af sporvogne ved at anvende dem på få direkte linier med et stort, nært og tæt passagergrundlag. På den baggrund vil det være bedst at etablere sporvejslinier langs de største indfaldsveje og igennem de tunge bolig- og erhvervsområder og videre igennem Midtbyen og City. På planen på side 5 er vist et forslag til et net bestående af 3 nye sporvejslinier: Rød: Torsøvej-City Vest via Randersvej og Viborgvej Gul: Ikea-Gunnar Clausens Vej via Randersvej og Skanderborgvej Orange: City Vest-Gunnar Clausens Vej via Skanderborgvej og Viborgvej Der bliver mange steder mulighed for at skifte imellem sporvogne, rutebiler og bybusser. Samtidig suppleres nettet med en ringlinie på Ringvejen med ekspresbusser, ligeledes med mulighed for omstigning. En række paralleltløbende rutebil- og bybuslinier nedlægges. Til betjening af byområdet uden for dette net opretholdes fortsat et rutebil- og bybusnet. For at opretholde den samme vejkapacitet som i dag, må der ske vejudvidelser - enkelte steder med nedrivninger af bygninger til følge. I det centrale byområde vil det nogle steder være nødvendigt at lukke helt af for biltrafik, f.eks. på M. P. Bruuns Gade, Vester Allé og Nørregade, for at få plads til sporvejene. Disse gadestrækninger vil derefter skulle fungere som kombinerede gågader og sporveje. Biltrafikken vil i stedet blive ledt ad alternative ruter. Århus Sporveje De tre linier forløber alle igennem Midtbyen og City via den nord-sydgående sporvognsakse ad Ingerslevs Boulevard, M. P. Bruuns Gade, Park Allé, Busgaden, Emil Vetts Passage, Klosterport og Nørregade samt mod vest via Rådhuspladsen, Vester Allé, Vesterbrogade og Viborgvej. ET EKSEMPEL PÅ ET SPORVEJSNET I BYOMRÅDET 23 KM LANGT 46 STOPPESTEDER GENNEMSNITSAFSTAND PÅ 500 METER MELLEM STOPPESTEDER REDUKTION AF BYBUSNETTET: CA. 30% 4

5 FORSLAG TIL ET SPORVEJSNET I BYOMRÅDET Torsøvej-City Vest Ikea-Gunnar Clausens Vej City Vest-Gunnar Clausens Vej Ekspresbus-ringlinie Standsningssted 5

6 SPORVEJE I BYOMRÅDET OG PÅ JERNBANER Det foreslåede sporvejsnet i byområdet kan forlænges og udbygges med eksisterende eller nye banestrækninger mod eksisterende og kommende byvækstområder. Herved vil et endnu større opland kunne indgå i sporvejsnettets passagergrundlag. På planen side 7 er vist et forslag hertil. Mod syd er sporvejsnettet forlænget fra Gunnar Clausens Vej via Odderbanen til Odder. Mod nordøst fra IKEA via Grenåbanen til Hornslet, og mod nordvest enten fra IKEA via en ny sporvognsstrækning til Trige eller via en ny sporvognsstrækning fra Lisbjerg over Ølsted Syd og Søften ad den eksisterende hovedbane til Hadsten. Århus Sporveje ET EKSEMPEL PÅ ET SPORVEJSNET I BYOMRÅDET OG PÅ JERNBANER = 36 KM LANGT, EKSKL. EKSISTERENDE NÆRBANESTRÆKNINGER = 72 STOPPESTEDER GENNEMSNITSAFSTAND PÅ 500 OG 1000 METER REDUKTION AF BYBUSNETTET: CA. 35% 6

7 HADSTEN HORNSLET LØGTEN 2 LØGTEN 1 HINNERUP SKØDSTRUP 1 SKØDSTRUP 2 HJORTSHØJ SØFTEN ØLSTED SYD LYSTRUP HOVMARKEN LISBJERG NORDLANDSVEJ SILKEBORGVEJ HOVEDGADEN CITY VEST SILKEBORGVEJ STENBÆKVEJ GUNNAR CLAUSENS VEJ TRANBJERG HAVEBYEN GUNNESTRUP MØLLEPARKEN MÅRSLET VILHELMSBORG BEDER EGELUND MALLING BANEVOLDEN ASSEDRUP FORSLAG TIL ET SPORVEJSNET I BYOMRÅDET OG PÅ JERNBANER I gader i byområdet På jernbaner mod Hadsten, Hornslet og Odder Ekspresbus-ringlinie Standsningssted RUDE HAVEVEJ PARKVEJ ODDER 7

8 MATERIEL Moderne sporvogne er lette køretøjer, 2,65 meter brede, som kører på 2 skinner med en sporvidde på 435 millimeter, og de drives frem af el fra en luftledning hængt op i master. Dette materiel vil umiddelbart kunne benyttes på de eksisterende nærbanestrækninger mod Grenå og Odder. Her er sporvidden nemlig også 435 millimeter. Men det vil kræve, at strækningerne bliver elektricificeret. Da det er dyrt, kan man i stedet vælge såkaldte sporvognstog, DUAL-sporvogne. De er tungere og bredere end konventionelle sporvogne, og kan køre både på el og på diesel. På den måde kan man spare elektricificeringen af eksisterende banestrækninger, og samtidig køre som sporvogne i byen. Saarbrücken Strassbourg kilde: CUS 8

9 KØREPLANER OG REJSETIDER Rejsetiden er en væsentlig parameter for at benytte den kollektive trafik. Med egne traceer og med prioritering i lyskryds kan rejsetiden reduceres. Ligeledes kan ventetiden ved stoppestederne blive bragt ned, hvis den kollektive trafik kommer præcist med faste mellemrum, og hvis den kommer ofte. Det forventes, at sporvognene i hver af de 3 linier i byområder skal køre med 10 minutters interval. Det betyder, at der på de centrale strækninger, på Randersvej, Skanderborgvej og Viborgvej, hvor 2 linier kører sammen, vil komme en sporvogn i begge retninger hvert 5. minut. Der vil således køre 12 sporvogne i begge retninger i timen. De kører alle igennem City og kommer til den fælles terminal på Rådhuspladsen, hvor 36 sporvogne vil passere i timen. Strassbourg Kilde: CUS OVERORDNET KØREPLAN FOR DE TRE LINIER I SPORVEJSNETTET I BYOMRÅDET Faste minuttal i dagtimerne på hverdage Ikea Rådhuset Gunnar Clausens Vej Gunnar Clausens Vej Rådhuset Ikea Torsøvej Rådhuset City Vest City Vest Rådhuset Torsøvej City Vest Rådhuset Gunnar Clausens Vej Gunnar Clausens Vej Rådhuset City Vest

10 PASSAGERGRUNDLAG FORVENTET ANTAL PÅSTIGERE OG PERSONREJSER PÅ EN HVERDAG I ÅRHUSOMRÅDET I Tusinder 2009/0 % 2009/1 % % 2009/2 % % 2009/3 % % uden med spor- med spor- med sporspor- vogne i vogne i vogne i vogne byområdet byområdet byområdet forlænget og på jerntil Trige og baner på jern- mod baner mod Hornslet Hornslet og Odder og Odder Hadsten Sporvogne antal påstigere Bybusser rutebiler antal påstigere Tog antal påstigere Kollektiv trafiki alt antal påstigere Kollektiv trafiki alt antal skift Kollektiv trafiki alt antal personrejser Biler antal personrejser I alt /0 = Trafikken i 1999 fremskrevet til /1 = Trafikken i 1999 fremskrevet til 2009 med sporvogne i byområdet. 2009/2 = Trafikken i 1999 fremskrevet til 2009 med sporvogne i byområdet forlænget til Trige og på jernbaner mod Hornslet og Odder 2009/3 = Trafikken i 1999 fremskrevet til 2009 med sporvogne i byområdet og på jernbaner mod Hornslet, Odder og Hadsten. For bilrejser gælder gennemsnitlig 1,4 personer/bil. REDUKTION I DRIFTSOMFANGET MED SPORVOGNE % Sporvejsnet i byområdet Sporvejsnet i byområdet og på jernbaner Bybusser Oplandsruter (ÅS) Regionalruter 5 13 Odderbanen Grenåbanen Med et sporvejsnet i byområdet vil der på en hverdag i 2009 være ca påstigere på sporvognene, med bybusser og rutebiler og med tog, ialt påstigere i den kollektive trafik. Antallet af omstigninger (skift) vil stige til , således at det samlede antal personrejser i den kollektive trafik vil blive Antallet af personrejser med bil vil falde svagt til ialt Den kollektive trafiks andel af de samlede personrejser vil således stige fra 13 til 15%. Forlænges sporvejsnettet til Trige og via nærbanerne til Hornslet og Odder eller ad banestrækninger mod Hornslet, Odder og Hadsten vil antallet af påstigere på sporvognene stige til ca Forøgelsen vil stort set komme fra de andre kollektive transportmidler, mens antallet af personrejser i bil vil være uforandret. Hvis der skal overføres flere bilister til sporvognsnettene og generelt til den kollektive trafik, må der laves restriktioner for biltrafikken.

11 TRAFIKSIKKERHED OG MILJØ De foreløbige vurderinger viser, at der kan forventes ca. 20 personskader om året alene forårsaget af sporvogne. Århus har i dag ca. 500 uheld med personskader. En af sporvognenes store miljøfordele er, at de ikke støjer så meget som busser og tog. På den anden side vil omlægning af biltrafikken betyde en øget støjbelastning for en række beboere, der ikke er støjbelastede i dag. Trafikberegninger viser, at med sporvogne vil personbiltrafikken blive reduceret med ca bilkm pr. døgn, bustrafikken med buskm pr. døgn, mens sporvognstrafikken vil blive på ca vognkm. pr. døgn. Dette vil betyde en reduktion i brændstofforbrug på ca liter pr. døgn. I det samlede billede af energiforbrug og udledning af luftforurening vil indførelse af sporvogne ikke være dominerende, men i de lokale gadestrækninger vil sporvognsdrift betyde en forbedring af udemiljøet lokalt, idet koncentrationen af stoffer som NOX vil falde. I anlægsfasen vil der være gener i længere perioder særligt i forbindelse med opgravning af de centrale gader. Det må forventes, at støjgenerne vil blive forøget, dels i forbindelse med de direkte anlægsarbejder dels i forbindelse med omlægning af den nuværende trafik. Strassbourg Kilde: CUS 11

12 ØKONOMI Sporvognsnet i byområdet Etablering af et sporvognsnet i byområdet vil koste ca. 2,6 mia., og udover denne anlægsinvestering vil det kræve et samlet årligt merdriftstilskud til den kollektive trafik på 39 mio. kr (eskl. forrentningen af den investerede kapital). Den årlige stigning i driftstilskuddet fremkommer som et årligt tilskud til sporvognsdriften på 36 mio. kr, og et årligt mertilskud til rutebildriften som følge af reduceret kørsel i de tætbefolkede områder på 28 mio. kr. Modsat trækker det, at driftstilskuddet til bybusserne kan nedsættes med 21 mio. kr. og tilskuddet til jernbanedriften kan nedsættes med 4 mio. kr. Vælger man alternativt at anvende dualsporvogne, vil anlægsudgiften udgøre ca. 3,3 mia. kr., og det årlige nettomertilskud til driften af den kollektive trafik vil udgøre i størrelsesordenen 18 mio. kr. (ekskl. forrentning af den investerede kapital). Sporvognsdrift i byområdet samt kørsel på jernbane til Hornslet, Odder og Hadsten med dualsporvogne Anlægsudgiften til dette net udgør ca. 3,5 mia. kr., og vil kræve en forøgelse af det årlige tilskud til den kollektive trafik på 39 mio. kr. (ekskl forrentning af den investerede kapital) Sporvognsnet i byområdet og linie til Trige samt kørsel på jernbane til Hornslet og Odder Anlægsomkostningen til dette sporvognsnet afhænger af, om det forudsættes, at jernbanen til Hornslet og Odder skal elektrificeres med henblik på ordinær sporvognsdrift, eller man alternativt forudsætter, at der på disse strækninger indsættes såkaldte dualsporvogne, der både kan køre på el og diesel/gas. Vælger man en elektrificering af jernbanestrækningen, vil anlægsudgiften udgøre ca. 3,7 mia. kr., og det årlige nettomertilskud til den kollektive trafik vil blive på 56 mio. kr. (ekskl. forrentning af den investerede kapital). 12

13 ANLÆGSUDGIFTER Millioner kr 2009/1 Sporvejsnet 2009/2 Sporvejsnet i byområdet 2009/3 Sporvognsnet i byomi byområdet og linie til Trige og på rådet og på jernbaner mod jernbaner mod Hornslet og Odder Hornslet, Odder og Hadsten Veje, spor, busbaner, Park and ride Køreledninger m.v /393*) 393*) Trafikstyring, sporskifter, realtidsvisning Nærbaneopgradering, stationsbygninger Depot, værksted, trafikcentral Sporvogne, arbejdskøretøjer / Ekspropriation I alt / /1 = Trafikken i 1999 fremskrevet til 2009 med sporvogne i byområdet 2009/2 = Trafikken i 1999 fremskrevet til 2009 med sporvogne i byområdet og linie til Trige og på jernbaner til Hornslet og Odder 2009/3 = Trafikken i 1999 fremskrevet til 2009 med sporvogne i byområdet og på jernbaner til Hornslet, Odder og Hadsten *) med elektrificering af nærbanestrækningerne/uden DRIFTSØKONOMI I 2009 MED SPORVOGNSDRIFT I BYOMRÅDET I mio. kr niveau Mer/Mindre indtægter*) Mer/Mindre udgifter**) Mer/Mindre tilskud***) Sporvogne Bybusser Rutebiler Tog I alt *) Plusfortegn betyder merindtægt/ minusfortegn betyder mindreindtægt **) Minusfortegn betyder merudgift/ plusfortegn betyder mindreudgift ***) Minusfortegn betyder mertilskud/ plusfortegn betyder mindretilskud DRIFTSØKONOMI I 2009 MED SPORVOGNSDRIFT I BYOMRÅDET OG LINIE TIL TRIGE OG PÅ JERNBANER MOD HORNSLET OG ODDER I mio. kr niveau Mer/Mindre indtægter*) Mer/Mindre udgifter**) Mer/Mindre tilskud***) Sporvogne /249****) -83/-45 Bybusser Rutebiler Tog I alt /-61-56/-18 *) Plusfortegn betyder merindtægt/ minusfortegn betyder mindre indtægt **) Minusfortegn betyder merudgift/ plusfortegn betyder mindre udgift ***) Minusfortegn betyder mertilskud/ plusfortegn betyder mindre tilskud ****) Udgiften på 287 mio. kr. fremkommer under forudsætning om elektrificering af jernbanen til Hornslet og Odder. Med linie til Trige og jernbaner til Hornslet og Odder. De 249 mio. kr. er under en alternativ forudsætning om kørsel med DUAL-sporvogne uden elektrificering af banestrækninger. På jernbaner til Hornslet, Odder og Hadsten. DRIFTSØKONOMI I 2009 MED SPORVOGNSDRIFT I BYOMRÅDET OG PÅ JERNBANER MOD HORNSLET, ODDER OG HADSTEN I mio. kr niveau Mer/Mindre indtægter*) Mer/Mindre udgifter**) Mer/Mindre tilskud***) Sporvogne Bybusser Rutebiler Tog I alt *) Plusfortegn betyder merindtægt/ minusfortegn betyder mindreindtægt **) Minusfortegn betyder merudgift/ plusfortegn betyder mindreudgift ***) Minusfortegn betyder mertilskud/ plusfortegn betyder mindretilskud 13

14 DET VIDERE FORLØB: Der vil blive afholdt et offentligt møde om sporvognsrapporten torsdag den 10. august 2000 kl i Rådhushallen. I efteråret vil rapporten blive politisk behandlet i Byrådet. 14

15 SPORVOGNE I ÅRHUS? Resultaterne af den gennemførte undersøgelse er samlet i en baggrundsrapport, som ligger fremme til gennemsyn på Kommune Information og på kommunens biblioteker. Den kan købes i Kommune Information og Århus Sporvejes ServiceButik, Banegårdspladsen 20. Nærværende folder udleveres gratis, så længe oplag haves, i Kommune Information og ved Århus Sporveje. Folderen kan ses på internettet på Århus Sporvejes hjemmeside: Forfatter og udgiver Århus Kommune August 2000 Yderligere oplysninger fås hos Århus Sporveje telefon

16 Kilde: CUS

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. Side 1 af 7 Indledning Der er siden 1999 arbejdet med løsninger til at opbygge et højklasset kollektivt trafiksystem i Aarhusområdet. De forskellige

Læs mere

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040 ØKonoMi anlægsøkonomi: Der er udarbejdet et skøn over anlægsøkonomien for letbanen. Overslaget omfatter etablering af det nye letbanenet inkl. elektrificering i byområderne, ændring af vejarealer mm. Etablering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning Midttrafik Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sporvogne i Århus. Indledning. Projektets baggrund og formål. Sporvogne i Århus

Sporvogne i Århus. Indledning. Projektets baggrund og formål. Sporvogne i Århus Sporvogne i Århus af afd.chef Preben Vilhof, COWI og direktør Leif Marcussen, Århus Sporveje Indledning Århus Byråd igangsatte i samarbejde med Trafikministeriet i juni 1999 en undersøgelse af etableringen

Læs mere

Århus Miljøgruppe M97: Hovedsynspunkter om et letbanesystem i Århus-området. Herunder sammenligning ml. Vision om letbane og Ren luft i Århus

Århus Miljøgruppe M97: Hovedsynspunkter om et letbanesystem i Århus-området. Herunder sammenligning ml. Vision om letbane og Ren luft i Århus 1 REN LUFT I ÅRHUS Århus Miljøgruppe M97: Hovedsynspunkter om et letbanesystem i Århus-området Miljøet både byens og det globale skal i højsædet. Passagerernes komfort skal i højsædet. Hensynet til den

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Højklasset kollektiv trafik på Ring 3. v/afdelingschef Hans Ege, HUR og Afdelingschef Preben Vilhof, COWI. Baggrund og afgrænsninger.

Højklasset kollektiv trafik på Ring 3. v/afdelingschef Hans Ege, HUR og Afdelingschef Preben Vilhof, COWI. Baggrund og afgrænsninger. Højklasset kollektiv trafik på Ring 3 v/afdelingschef Hans Ege, HUR og Afdelingschef Preben Vilhof, COWI Baggrund og afgrænsninger I projekt Basisnet 1997-99 indgik en højklasset trafikløsning på Ring

Læs mere

DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP

DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP ETAPE 2 AF LETBANER I ØSTJYLLAND Februar 2016 Byværksted 17. april 2016 Favrskov Kommune INDHOLD INDHOLD... 2 INVITATION TIL DEBAT OM LETBANEN TIL HINNERUP... 3 DET ØSTJYSKE

Læs mere

Konsekvenser. Frekvenser

Konsekvenser. Frekvenser Konsekvenser Frekvenser Letbane i Århus-området UDFORDRINGEN Vækst på 1.000 nye indbyggere pr. år Antal nye arbejdspladser vokser lige så meget Ny by i Lisbjerg med 20.000 indbyggere Skejby Sygehus vokser

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL

,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL ,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL,QGOHGQLQJ Formålet med Projekt Basisnet er at undersøge mulige fremtidige opgraderinger af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet.

Læs mere

Vision om letbaner i Århus-området

Vision om letbaner i Århus-området Vision om letbaner i Århus-området April 2005 Århus Amt og Århus Kommune Rapporten er udarbejdet af: COWI A/S Udgivelsesdato 26. april 2005 Udarbejdet Kontorlleret NMJ LJR Godkendt LJR Dokumentnr.: \\Lyproj\proj\61476A\3_Pdoc\DOC\HC00004245-notat_rev3.DOC

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Det overordnede mål er at fredeliggøre

Det overordnede mål er at fredeliggøre KOLDING KOMMUNE BYMIDTEN SKAL FREDELIGGØRES TRAFIKALT Det overordnede mål er at fredeliggøre bymidten i trafikal henseende og højne sikkerheden for de»bløde«trafikanter samt forbedre de handicappedes forhold.

Læs mere

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik Letbane i Aalborg en vision for udvikling af den kollektive trafik Den kollektive trafik er i fokus. Blandt årsagerne er den stigende trængsel, klimadebatten og behovet for at fastholde byernes tilgængelighed

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

AARHUS LETBANE. NVF-udvalg 19. juni 2014

AARHUS LETBANE. NVF-udvalg 19. juni 2014 AARHUS LETBANE NVF-udvalg 19. juni 2014 Indhold: Hvad er en letbane? Hvorfor skal Østjylland have en letbane? Hvordan integreres letbanen i by og land? Hvornår udrulles letbanen? Hvem står bag arbejdet

Læs mere

Der findes en række muligheder for at opnå de ønskede forbedringer, herunder:

Der findes en række muligheder for at opnå de ønskede forbedringer, herunder: Bybanesystemer, erfaringer fra udlandet af civ.ing. Bent Jacobsen og civ. ing., Ph.D. Jan Kragerup RAMBØLL, Bredevej 2, DK-2830 Virum, tel. 45 98 60 00, fax 45 98 67 00 0. Resumé I bestræbelserne på at

Læs mere

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Mrk. Fremkommelighedspuljen By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks

Læs mere

Letbaner i København - 2005

Letbaner i København - 2005 Letbaner i København - 2005 Helge Bay Morten Engelbrecht Moderne sporveje i København Århus d. 12.09.2005 Copyright Hvem er? består af en gruppe trafikfolk med forskellig baggrund Formålet er at udbrede

Læs mere

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik.

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik. NOTAT Team GIS og Sekretariat Sags id.: 13.05.16-P17-1-14 Sagsbeh.: DL0UCP 07-05-2014 Høring af trafikplan 2014-2018 for Sydtrafik. Trafikplan 2014-2018 er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og sendes i

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Letbane gennem Valby. Et screeningsstudie. ved Anders Kaas. Helge Bay. E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10.

Letbane gennem Valby. Et screeningsstudie. ved Anders Kaas. Helge Bay. E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10. Letbane gennem Valby Et screeningsstudie ved Anders Kaas E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10. oktober 2011 Helge Bay Screeningsopgaven Omfang og rammer Bestilt af Valby Lokaludvalg Screening

Læs mere

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Program Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.30 Åben café med fagfolk Velkomst og introduktion v. Nils Borring, borgmester Oplæg

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 7. runde

Fremkommelighedspuljen 7. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i 2013. Følgende projekter

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Liberalisering af fjernbusser v/henrik Duer, COWI. Konklusion. Sammenfatning

Liberalisering af fjernbusser v/henrik Duer, COWI. Konklusion. Sammenfatning Liberalisering af fjernbusser v/henrik Duer, COWI Oplægget bygger på mindre analyser af øget anvendelse af fjernbusser i Danmark. Projektet er afrapporteret i "Flere busser i fjerntrafikken - konsekvenser

Læs mere

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 På Teknisk Udvalgs møde den 12. september var der foretræder fra Beder- Malling, Hasle og Gellerup

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C ÅRHS KOM MN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C NDSTLLNG Til Århus Byråd 16. april 2004 via Magistraten J.nr. 05.01.02P15/03/00524 Den Ref.: Tlf.nr. Hans V. Tausen / Bi/

Læs mere

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder DEBATOPLÆG Trafik i Aarhus 2030 Debatoplæg Foto & grafik Aarhus Kommune COWI A/S Grundkort Aarhus Kommune Kort & Matrikelstyrelsen, reproduktionstilladelse

Læs mere

Udtalelse. Taxiers anvendelse af busbaner. Til: Århus Byråd via Magistraten. Trafik og Veje. Den 11. juni 2008

Udtalelse. Taxiers anvendelse af busbaner. Til: Århus Byråd via Magistraten. Trafik og Veje. Den 11. juni 2008 Udtalelse Til: Århus Byråd via Magistraten Den 11. juni 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Taxiers anvendelse af busbaner 1. Konklusion Venstres byrådsgruppe har den 6. december 2006 fremsat

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Trafikudvalget Christiansborg 1240 København K. Århus Kommune. Den Dato. Foretræde for Folketingets Trafikudvalg den 23.

Trafikudvalget Christiansborg 1240 København K. Århus Kommune. Den Dato. Foretræde for Folketingets Trafikudvalg den 23. Trafikudvalget Christiansborg 1240 København K Den Dato Århus Kommune Foretræde for Folketingets Trafikudvalg den 23. oktober 2008 Ved det kommende foretræde den 23. oktober 2008 ønsker Århus Kommune at

Læs mere

COWI - i samarbejde med det franske firma SEMALY og arkitektfirmaet DISSING+WEITLING - blev valgt til at gennemføre undersøgelsen.

COWI - i samarbejde med det franske firma SEMALY og arkitektfirmaet DISSING+WEITLING - blev valgt til at gennemføre undersøgelsen. cukxv.rppxqhrj7udilnplqlvwhulhw +RYHGUDSSRUW 0DM 6SRUYRJQHLcUKXV+RYHGUDSSRUW 1,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJ 3URMHNWHW 3URMHNWHWVEDJJUXQGRJIRUPnO 3URMHNWHWVRUJDQLVDWLRQ 5DSSRUWHQVRSE\JQLQJ 5HVXPpRJNRQNOXVLRQHU

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces.

Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces. 1 Bilag 3 Aarhus letbane Lisbjergskolen Hinnerup Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces. Djurslandmotorvejen og E45. Letbane, Parker og rejs. Set mod nord med ny bebyggelse mellem Århusvej og

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18.

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. august 2016 Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse Efter gennemført offentlig høring tidligere på året er der udarbejdet

Læs mere

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene.

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Servicemål for kollektiv trafik 1. Nuværende servicemål regional kørsel Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Ved optælling af antal ture lægges følgende

Læs mere

Billundbanen skal afgøres til april

Billundbanen skal afgøres til april Letbaner.DK Helge Bay Østergade 16 8660 Skanderborg mobil: 30 34 20 36 mail: hb@letbaner.dk 21.02.14 opdat. 27.02.2014 Uddybende artikel Billundbanen skal afgøres til april Rhonexpress fungerer som lufthavnsbane

Læs mere

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål MOVIA IDÉOPLÆG TIL +WAY I HOVEDSTADSOMRÅDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og formål 1 2 +WAY konceptet

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 6. runde

Fremkommelighedspuljen 6. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 6. runde 28. november 2011 3 Tilsagnsnotat Der er i 6. runde udmøntet for 88,5 mio. kr. til 6 projekter. Dermed er der 92 mio. kr. tilbage i Fremkommelighedspuljen,

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Generelt på alle linjer.

Generelt på alle linjer. Køretider Side 1 af 32 Generelt på alle linjer. 13.11.14 08.12.14 10.12.14 Resumé af bemærkninger fra efterår 13 : Det var opmærksomhed på, at alle linjer havde den samme køretid på fælles strækninger,

Læs mere

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes:

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes: Fra: Plan og Byg, TM (Fællespostkasse) Sendt: 7. marts 20 08:38 Til: Charlotte Zeth Andersen; Louise Bach Mikkelsen VS: Debat om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet Fra:

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Herning bybusser Køreplanskift juni 2013

Herning bybusser Køreplanskift juni 2013 8. februar 2013 Edith Blynning Herning bybusser Køreplanskift juni 2013 Rute ændring, beskrivelse, gennemgang og behandling af høringssvar for Herning Bybusser Linje 1A Gullestrup Ændring af ruteføring:

Læs mere

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk)

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk) Udkast 4. juni 2007 HANDOUTS TIL PRESSEN Henvendelse Jesper Damm Olsen Pressechef Telefon 33 92 43 02 jdo@trm.dk www.trm.dk Trængsel Hastigheden på banenettet i top Til trods for stor opmærksomhed omkring

Læs mere

Indspil til kollektiv trafikplan for det østjyske bybånd

Indspil til kollektiv trafikplan for det østjyske bybånd Indspil til kollektiv trafikplan for det østjyske bybånd Trafikkonference 08, Kollektiv Trafik Forum Ole Sørensen, projektleder, Letbanesekretariatet i Midttrafik Det østjyske bybånd To sammenhængende

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Formand for Kommunal Vejteknisk Forening. Ingeniør i Frederikshavn Kommune

Formand for Kommunal Vejteknisk Forening. Ingeniør i Frederikshavn Kommune Side 1 Jane Olesen Formand for Kommunal Vejteknisk Forening Ingeniør i Frederikshavn Kommune Side 2 Side 3 85 km fra nord til syd Areal 64.276 hektar Indbyggere 62.741 Veje 1000 km Side 4 Veje 460 km fra

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

6.1 Trafikplanlægning Mål De overordnede mål på trafikområdet er: At virke for en overordnet trafikstruktur som sikrer, at Odense kan varetage sin rolle som regionalt center, og tilgodeser alle befolkningsgruppers

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

ARCHIMEDES projektet

ARCHIMEDES projektet ARCHIMEDES projektet ARCHIMEDES projektet Aalborg er kendt som en af foregangsbyerne i Europa inden for miljø- og energirigtige løsninger på transportområdet. Med ARCHIMEDES projektet bliver denne placering

Læs mere

Ring 3 Letbane eller BRT?

Ring 3 Letbane eller BRT? Transportministeriet Ring 3 Letbane eller BRT? Bilagsbind Juli 2010 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Rapporter og notatet vedr. højklasset kollektiv trafik på Ring 3 i perioden 1999-2008 Bilag 2 Nøgletal for

Læs mere

Passagervækst i den kollektive trafik. Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014

Passagervækst i den kollektive trafik. Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014 Passagervækst i den kollektive trafik Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014 De Økonomiske Råd Det Økonomiske Råd Det Miljøøkonomiske Råd Formandskabet De fire vismænd Sekretariatet

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

TRAFIKKEN OG STRUKTUREN

TRAFIKKEN OG STRUKTUREN TRAFIKKEN OG STRUKTUREN TØF KONFERENCE 8. MARTS 2004 TRAFIKKENS ORGANISERING I KØBENHAVN Søren Elle, trafikplanlægger, Københavns Kommune OVERORDNET MÅLSÆTNING EN STÆRK, KONKURRENCEDYGTIG REGION MED EN

Læs mere

16-03-2011. Trafiksikkerhed for metro, letbane og busløsninger. Sagsnr. 2011-25529

16-03-2011. Trafiksikkerhed for metro, letbane og busløsninger. Sagsnr. 2011-25529 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Trafiksikkerhed for metro, letbane og busløsninger Baggrund Metro, letbaner og busser har forskellige karakteristika i forhold trafiksikkerhed

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER

8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER 8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER Europæerne er faldet for letbaner i sådan en grad, at nogle af dem ligefrem dropper deres elskede biler. Hvad er forklaringen på letbanernes tiltrækningskraft?

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige punkter. Høj trafikintensitet tæt ved det centrale punkt.

Læs mere

Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej Aarhus C

Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej Aarhus C LETBANEN.DK Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Anmodning om igangsætning af VVM-procedure for projektet "Letbane fra Lisbjergskolen

Læs mere

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Memo Titel Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Dato 5 august 2011 Til Trafikstyrelsen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Hvem styrer busdriften?

Hvem styrer busdriften? HL_Hvem styrer busdriften_4 20/10/05 10:26 Side 12 Offentligt/privat Kollektiv trafik er ikke nogen privat sag Det kommunale landkort vil ændre sig i de kommende år. Og dermed er den offentlige service

Læs mere

Behandling af høringssvar. høring nr. 2, 5. november til 19. november 2014

Behandling af høringssvar. høring nr. 2, 5. november til 19. november 2014 Behandling af høringssvar høring nr. 2, 5. november til 19. november 2014 Indholdsfortegnelse Takster... 2 Betjeningstidsrum, korrespondancer, afgangstider og frekvens... 2 Bredgade og Låsbygade... 3 Sdr.

Læs mere

To nye S-banespor gennem København. Indledning. Projektforslaget. Linieføring. Af: Civilingeniør, Alex Landex, CTT DTU

To nye S-banespor gennem København. Indledning. Projektforslaget. Linieføring. Af: Civilingeniør, Alex Landex, CTT DTU To nye S-banespor gennem København Af: Civilingeniør, Alex Landex, CTT DTU Indledning Det overordnede kollektive transportnet i hovedstadsområdet er i dag bygget op over S-banen og Metroen. S-banens struktur

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

C y k e l p a r k e r i n g

C y k e l p a r k e r i n g C y k e l p a r k e r i n g B a n e g å r d s o m r å d e t, J a n u a r 2 0 0 4 BILAG 9 S T A D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K T A F D E L I N G E N M A G I S T R A T E N S 2. A F D E

Læs mere

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 02-03-2016 Sagsnr. 2016-0051357 Den Kvikke Vej Vidensbydel Nørre Campus er en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning

Læs mere

Realisering af NT s stoppestedskoncept på rute 970X

Realisering af NT s stoppestedskoncept på rute 970X Realisering af NT s stoppestedskoncept på rute 970X Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Resumé Nordjyllands Trafikselskab (NT) satser markant på X bus nettet, med nye ruter og flere afgange. X busserne

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland En fælles vision fra kommunerne og Region Sjælland Et samlet syn

Læs mere

1 Tranbjerg - Holmevej - Dalgas Avenue - Banegårdspladsen - Marienlund Zone

1 Tranbjerg - Holmevej - Dalgas Avenue - Banegårdspladsen - Marienlund Zone 1 Tranbjerg - Holmevej - Dalgas Avenue - Banegårdspladsen - Marienlund Mandag - fredag Faste minuttal Faste minuttal Faste minuttal 5.36-12.16 12.33-17.33 17.49-23.19 3 Tingskov Allé af 05.16 36 56 16

Læs mere

Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune

Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune FynBus 29. april 2013-1 - PLAN SAZ/SJ Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune Indledning Dette notat beskriver FynBus forslag til justeringer i Svendborg

Læs mere

En bæredygtig transportplan for Danmark

En bæredygtig transportplan for Danmark En bæredygtig transportplan for Danmark - et idékatalog fra Danmarks Naturfredningsforening En bæredygtig transportplan der omsættes til handling! Trafikarbejdet i Danmark er støt stigende og forårsager

Læs mere

Pendling fra omegnskommunerne

Pendling fra omegnskommunerne Midttrafik - Letbanesekretariatet Pendling fra omegnskommunerne - fordeling på arbejdspladsområder i Århus Kommune Arbejdsnotat Januar 2008 Udgivelsesdato 11.01 2008 Pendlingsstatistikker for omegnskommunerne

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010 Principper for natbusbetjening - Høringsudgave Oktober 2010 Høringsudgave oktober 2010 Resumé Natbuskørsel er en lille, men vigtig del af Sydtrafiks tilbud af kollektiv trafik. Knap 500 personer benytter

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

Odense Byråd. Åben. Referat. Onsdag den 29-10-2014 kl. 17:00. Byrådssalen. Afbud fra: Niclas Turan Kandemir

Odense Byråd. Åben. Referat. Onsdag den 29-10-2014 kl. 17:00. Byrådssalen. Afbud fra: Niclas Turan Kandemir Odense Byråd Åben Referat Onsdag den 29-10-2014 kl. 17:00 Byrådssalen Afbud fra: Niclas Turan Kandemir I stedet for Niclas Turan Kandemir mødte Abdisalan Yussuf Hassan A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalget/Byråd

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Cykelparkering ved Esbjerg Banegård og i Esbjerg

Læs mere

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 GENEREL INFO: Hvorfor skifter bybusserne køreplaner? Midttrafik har i samarbejde med Aarhus Kommune besluttet, at Aarhus bybusser skifter køreplaner

Læs mere

Notat. Supercykelstiens delprojekter og finansiering. Teknisk Udvalg Ledelsessekretariatet, Michael Kirkfeldt. Aarhus Kommune. De 11.

Notat. Supercykelstiens delprojekter og finansiering. Teknisk Udvalg Ledelsessekretariatet, Michael Kirkfeldt. Aarhus Kommune. De 11. Notat Emne: Til: Kopi: til: Supercykelstiens delprojekter og finansiering Teknisk Udvalg Ledelsessekretariatet, Michael Kirkfeldt De 11. september 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Supercykelstiens delprojekter

Læs mere

ekspresbusser med incitament i Aalborgområdet

ekspresbusser med incitament i Aalborgområdet ekspresbusser med resumé incitament i Aalborgområdet ansøgning til passagerpuljen Projektet går ud på, at to entreprenører (City-Trafik og Arriva) af Aalborg Kommune og NT får stillet i opdrag - inden

Læs mere

Proces. Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Proces. Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Nyt busnet i Aarhus Økonomi Dårlig økonomi. De afsatte penge til kollektiv trafik kunne ikke mere dække nettoomkostningerne. Hvis kørslen havde fortsat uændret, ville kommunen få et underskud på 39 mio.

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

DTU Transport. Infrastrukturkommissionen: Mere end Motorveje. Oli B.G. Madsen Professor, dr.techn.

DTU Transport. Infrastrukturkommissionen: Mere end Motorveje. Oli B.G. Madsen Professor, dr.techn. Infrastrukturkommissionen: Mere end Motorveje Oli B.G. Madsen Professor, dr.techn. Copyright DTU Transport 2008 Hvad er DTU Transport CTT = Center for Trafik og Transport på DTU DTF = Danmarks TransportForskning

Læs mere