Bilag 1: Tilmelding. Den femte jordbaserede FM-radiokanal. Den tilmeldtes navn og adresse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Tilmelding. Den femte jordbaserede FM-radiokanal. Den tilmeldtes navn og adresse"

Transkript

1 Bilag 1: Tilmelding Den femte jordbaserede FM-radiokanal Forsiden skal udfyldes med de relevante oplysninger og underskrives. Oplysninger i tilmeldingen skal følge udbudsmaterialets rækkefølge som angivet under Ansøgningens indhold, og det skal tydeligt angives hvilke punkter, oplysningerne vedrører. Der må ikke foretages ændringer i den fortrykte tekst. Tilmeldingen skal udfyldes på dansk. Den tilmeldtes navn og adresse Foretagendets fulde navn, adresse og hjemsted samt eventuelt CVR-nummer Kontaktperson Navn, adresse, telefon, telefax og e-post adresse

2 2 Selskabsretlig konstruktion og ejerforhold Oplysninger om selskabsretlig konstruktion. Alle medejere - med angivelse af navn og hjemsted - af foretagendet og deres relative ejerandele. Der skal angives så mange led tilbage i ejerskabskæden, som det er relevant til opfyldelse af kravene til oplysning om herredømmet over eller bestemmende indflydelse over deltageren. Ejerandelene skal for hvert led angives i % i det enkelte led. Eventuelle aktionæroverenskomster vedlægges som bilag. Foretagendets vedtægter og udskrift i form af fuldstændig rapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (eller tilsvarende udenlandsk myndighed) vedlægges som bilag. Underskrift Er beskrivelsen af ejerskabsforhold meget omfattende, kan den helt eller delvis vedlægges som bilag. Ledelsesforhold

3 3 Ledelsesforhold Her oplyses bestyrelsens og den ansvarlige ledelses sammensætning (med navn og adresse). Oplysning om antal personer ved auktionen Deltagerne skal her angive, hvor mange personer, der møder frem for den enkelte deltager. Der kan højst reserveres plads til fire personer. Deltagernes navne angives også. Underskrift Undertegnede tilmeldte til auktionen af den femte, jordbaserede FM-radiokanal erklærer med denne tilmelding ubetinget at acceptere alle de i udbudsmaterialet angivne udbudsvilkår. Dato, underskrift ved tegningsberettigede og stempel

4 Bilag 2: Erklæring om ejerskabsforhold Erklæring om ejerskab i forbindelse med deltagelse i Radio- og tv-nævnets udbud af den femte, jordbaserede FM-radiokanal. Undertegnede foretagende (samme som angivet i tilmeldingen), som deltager i Radio- og tv-nævnets auktion af den femte, jordbaserede FM-radiokanal, erklærer hermed på baggrund af den af Nævnet offentliggjorte liste over tilmeldinger til auktionen, at vi eller vore ejere som beskrevet i tilmeldingen ikke har herredømme over andre tilmeldte deltagere til auktionen, eller har bestemmende indflydelse herpå, således som beskrevet i udbudsmaterialet. Tilsvarende erklærer vi, at vi eller vore ejere ikke har herredømme over tilladelseshaver til den sjette FM-radiokanal, eller har bestemmende indflydelse herpå således som beskrevet i udbudsmaterialet. Endelig erklærer vi, at vi ikke er under fælles kontrol med tilladelseshaver til den sjette FM-radiokanal, således som beskrevet i udbudsmaterialet. Dato, underskrift ved tegningsberettigede og stempel

5 Bilag 3: Ordlyd for bankgaranti Bankgarantien skal udformes således: På foranledning af (navn på tilmeldte) (adresse) (postnummer) Den tilmeldte erklærer (navn) (adresse) (postnummer) Pengeinstituttet / Forsikringsselskabet ubetinget, uigenkaldeligt, på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til Den Danske Stat V/Radio- og tv-nævnet Mediesekretariatet Vognmagergade 10, 1. sal 1120 København K et beløb på kr , skriver fem millioner 00/100. Garantien tjener til skadesløs sikkerhed for "Den tilmeldtes" opfyldelse af sine forpligtelser over for Den Danske Stat i forbindelse med udbuddet af den femte, jordbaserede FM-radiokanal. Udbudsvilkårene kan ændres, uden at dette påvirker garantiens gyldighed. Garantien er gældende fra udstedelsen og udløber den 11. juli Den Danske Stat v/ Radio- og tv-nævnet, Mediesekretariatet, fremsætter eventuel betalingsanmodning under denne garanti ved brev til [ pengeinstituttet / forsikringsselskabet ], og inden 8 dage efter modtagelsen heraf skal det

6 2 udbedte beløb være betalt. Betalingsanmodning kan senest fremsættes 3 måneder efter garantiens udløb. Er betalingsanmodning ikke fremsat inden da, skal Den Danske Stat tilbagelevere det originale garantidokument til pengeinstituttet / forsikringsselskabet. Såfremt betalingsanmodning ikke efterkommes, uanset grund er pengeinstituttet / forsikringsselskabet forpligtet til at betale morarenter efter 5 stk. 1, i lov om renter ved forsinket betaling mv. fra betalingsanmodningen til betaling sker. Den tilmeldte erklærer ved sin underskrift på denne garanti, at Den tilmeldte er uberettiget til at hindre en udbetaling af beløb under garantien, og at Den tilmeldte ikke vil anvende foreløbige retsmidler, herunder forbud eller arrest for at forhindre udbetaling. Denne garanti er undergivet dansk ret og har aftalt værneting ved Østre Landsret. [Ved udenlandsk pengeinstitut/forsikringsselskab:] Undertegnede pengeinstitut/forsikringsselskab erklærer, at en dansk retsafgørelse har direkte eksigibel virkning overfor pengeinstituttet/forsikringsselskabet. Dato: Underskrift: [Pengeinstitut/Forsikringsselskab]: Dato: Underskrift: [Den tilmeldte]:

7 Bilag 4: Udkast til programtilladelse for Landskanalen RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal (kaldet Landskanalen) 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelsesindehaver] tilladelse til at udøve programvirksomhed på den femte, jordbaserede FM-radiokanal i perioden [udstedelsesdato] 2006 [udløbsdato] Programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende radio- og fjernsynslov. 3. Programvirksomheden på den femte radiokanal skal omfatte public servicenyhedsdækning. Public service-nyhedsdækningen skal udover kravene i radio- og fjernsynslovens 10 opfylde følgende krav: i. Der skal sendes mindst timers nyhedsudsendelser og magasinprogrammer pr. år eksklusive eventuelle reklamer. Mindst 2/3 af nyhedsudsendelserne eksklusive magasinprogrammer skal placeres i tidsrummet kl Udsendelserne skal bringe nyheder fra hele Danmark og fra udlandet. ii. Der skal sendes mindst en times længerevarende magasinprogrammer hver dag. Timen kan opdeles i udsendelser af minimum 15 minutters varighed eksklusive eventuelle reklamer. Magasinprogrammerne skal ligge inden for tidsrummet kl Nyhedsmagasiner er programmer, der a. Giver en uddybende dækning af aktuelle emner. b. Indeholder forskellige, selvstændige historier inden for nyhedsmagasinets indholdsmæssige ramme, og c. Benytter flere forskellige kilder. iii. Såvel nyhedsudsendelser som nyhedsmagasiner skal tilstræbe kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. iv. Nyhedsudsendelserne og magasinprogrammerne skal fortrinsvis være på dansk. v. Genudsendelser af hele nyhedsudsendelser og magasiner kan ikke medregnes i opgørelsen af de timers nyhedsudsendelser og magasiner. Dette gælder ikke anvendelse i nyhedsudsendelser af enkeltindslag fra tidligere nyhedsudsendelser. vi. Nyhedsformidlingen skal varetages af en selvstændig nyhedsredaktion, der foretager udvælgelse, redigering med videre af nyheder.

8 2 4. Skandinavisk musik skal udgøre mindst 30% af musikfladen på kanalen. Skandinavisk musik defineres i denne forbindelse som fonogrammer, der er produceret i Skandinavien (Skandinavien omfatter Danmark, Norge og Sverige), det vil sige fonogrammer, der er indspillet og udgivet i Skandinavien. Fonogrammer er musik, som er udgivet i mekanisk form af et pladeselskab på for eksempel kassette, vinylplade eller CD. Fonogrammer omfatter ikke koncertoptagelser, der ikke er udgivet som fonogram. Den skandinaviske andel af musikfladen opgøres som skandinaviske fonogrammer i procent af totalen af anvendte fonogrammer på kanalen målt i minutter. 5. IT- og Telestyrelsen udsteder frekvenstilladelse til brug af frekvenser efter ansøgning herom. Frist for fremsættelse af ansøgning om udstedelse af frekvenstilladelse hos IT- og Telestyrelsen er senest tre uger før programstart. Tilladelsesindehaver er forpligtet til at udnytte alle de tildelte frekvenser. Der skal betales en årlig frekvensafgift til IT- og Telestyrelsen for frekvenstilladelsen. 6. Tilladelsesindehaver skal starte programvirksomheden med udnyttelse af alle de tildelte frekvenser, jf. frekvenstilladelsen, senest seks måneder efter udstedelse af programtilladelsen, og der skal være programvirksomhed i hele det område, der er bestemt for modtagning senest denne dato. 7. Ved en eventuel replanlægning af FM-båndet skal tilladelsesindehaver acceptere et højere forstyrrelsesniveau i forhold til i dag for de radiofrekvenser, som er omfattet af replanlægningen. Endvidere forudsættes det, at der sikres samme befolkningsmæssige dækning som ved udstedelse af tilladelsen. Den teoretisk beregnede befolkningsdækning efter replanlægningen beregnes i givet fald ud fra et eventuelt ændret forstyrrelsesniveau, der vil blive fastlagt for den femte FM-kanal i forbindelse med replanlægningen af FMbåndet. Efter replanlægningen må der endvidere påregnes ændringer af vilkårene for frekvenstilladelsen til den femte radiokanal inden for de rammer, der er fastlagt for replanlægningen. Endelig må der efter replanlægningen påregnes mindre justeringer i den femte radiokanals geografiske dækning i forhold til den geografiske dækning, der fremgår af dækningskortene i udbudsmaterialet. 8. Det er ikke tilladt for tilladelsesindehaveren at opdele sendefladen geografisk. Det vil sige, at et givet program eller en given reklame skal udsendes samtidig i hele stationens sendeområde. Dette gælder såvel programvirksomheden på FM som på DAB. Som undtagelse til forbuddet mod geografisk opdeling vil tilladelsesindehaveren have adgang til at sende nyhedsudsendelser, der er geografisk opdelt. Nyhedsudsendelser, der er geografisk opdelt, tæller ikke med i opgørelsen

9 3 af forpligtelsen til at sende timers public service-nyhedsudsendelser og nyhedsmagasiner, jf. punkt 3.i. 9. Tilladelsesindehaver til den femte radiokanal vil få rådighed over 256 Kbit/s i en landsdækkende DAB-blok. Med rådighed over DAB-kapacitet følger en forpligtelse til at sende programmer i digital form. Den digitale programvirksomhed kan bestå af hel eller delvis paralleludsendelse af de analogt udsendte programmer. Det forudsættes, at tilladelsesindehaver indgår aftale med DR om deltagelse i opbygning, finansiering og drift af det respektive DAB-sendenet. Såfremt tilladelsesindehaver og DR ikke kan blive enige om disse forhold, fastsættes vilkårene af Radio- og tv-nævnet. Den digitale programvirksomhed skal senest påbegyndes samtidig med påbegyndelsen af programvirksomheden på FM. 10. Tilladelsesindehaver er forpligtet til at sende beredskabsmeddelelser i henhold til reglerne herom i radio- og fjernsynsloven og regler fastsat i medfør af denne lov. 11. Tilladelsesindehaver skal til Radio- og tv-nævnet inden eventuelt salg afgive oplysninger om salg af tilladelsen eller salg af det selskab eller lignede, der er indehaver af tilladelsen, eller dele af selskabet. Nævnet vil påse, at vilkårene for tilladelsen fortsat vil være opfyldt efter et eventuelt salg. Nævnet vil give meddelelse herom, når oplysningerne er vurderet. 12. Tilladelsesindehaver skal betale en fast årlig koncessionsafgift. Størrelsen af denne afgift svarer til det vindende bud ved auktionen. Udover den faste årlige koncessionsafgift betales årligt en variabel, omsætningsafhængig afgift. Den faste årlige koncessionsafgift er kr. [det vindende bud] mio. Den faste årlige koncessionsafgift betales forud for et år ad gangen. For det første år gældende fra ikrafttrædelsesdatoen og et år frem skal den faste koncessionsafgift betales senest den 29. august 2006 kl Herefter skal afgiften hvert år betales senest på datoen for tilladelsens udstedelse. Den variable afgift udgør 5 pct. af den del af kanalens afgiftsgrundlag det pågældende år, der ligger over 100 mio. kr. og op til 150 mio. kr., 10 pct. af afgiftsgrundlaget fra 150 mio. kr. op til 200 mio. kr. og 15 pct. af afgiftsgrundlaget fra 200 mio. kr. og derover. Den variable koncessionsafgift skal betales bagud hvert år senest 1 måned efter Nævnets modtagelse af årsregnskab/årsrapport og opgørelse af afgiftsgrundlag for kanalen, dog senest 1. juni.

10 4 Tilladelsesindehaver er forpligtet til at betale fast og variabel koncessionsafgift i hele tilladelsesperioden. Der betales koncessionsafgift også for perioder, hvor programtilladelsen måtte være midlertidigt inddraget. 13. Grundlaget for beregningen af den variable afgift (herefter kaldet afgiftsgrundlaget) er de samlede direkte og indirekte indtægter vedrørende kanalen og de frekvenser, der er tilknyttet tilladelsen med undtagelse af følgende: Tilskud til langtidsledige. Ansatte i henhold til jobskabelsesordning. Aktionærtilskud til underskudsdækning. Finansielle indtægter. Værdien af lovlige egenreklamer indgår ikke i afgiftsgrundlaget. Der skal udarbejdes et selvstændigt regnskab for kanalen, og afgiftsgrundlaget skal opgøres i regnskabet således, at de samlede indtægter, herunder reklame- og sponsorindtægter og anden direkte og indirekte støtte til den enkelte kanal, uanset om de oppebæres af tilladelsesindehaveren eller af tredjemand, herunder reklamesalgs- og produktionsselskaber, og uanset om sendetiden er solgt til anden side, fremgår særskilt. Ved indirekte støtte forstås refusion af kanalens udgifter, eller at andre afholder omkostninger for kanalen. Alle beløb opgøres eksklusiv moms. Herudover skal regnskabet og opgørelsen af afgiftsgrundlaget opfylde følgende krav: Der skal udarbejdes en forretningsgang med heri indbyggede interne kontroller, der sikrer, at alle indtægter faktureres og medtages i opgørelsen af afgiftsgrundlaget. Forretningsgangen skal blandt andet sikre, at fordelingen af indtægter ved reklamekampagner sker til markedspris og at der sker en korrekt fordeling af indtægterne. En statsautoriseret eller registreret revisor skal underskrive en revisorerklæring, hvori revisoren indestår for, at de nævnte principper for opgørelse af afgiftsgrundlaget er fulgt. Revisor skal endvidere erklære, at ovenstående forretningsgang og de heri indbyggede interne kontroller har fungeret tilfredsstillende.

11 5 Radio- og tv-nævnet har som tilsynsmyndighed mulighed for at foretage kontrol af opgørelsen af afgiftsgrundlaget ved egen revisor. Tilladelsesindehaver skal i så fald give Nævnets egen revisor de oplysninger, som revisor anser for nødvendige for at bedømme opgørelsen. Tilladelsen er vedlagt eksempler på direkte og indirekte indtægter og præciseringer til opgørelse af afgiftsgrundlaget i bilaget Definition af afgiftsgrundlag. 14. Tilladelsesindehaveren skal senest den 1. maj indsende revideret årsregnskab/årsrapport med opgørelse af afgiftsgrundlag, jf. tilladelsens pkt. 12 og 13, til Radio- og tv-nævnet, Mediesekretariatet, Vognmagergade 10, 1. sal, 1120 København K. 15. Det påhviler ejere af fællesantenneanlæg i de i bilaget Kommuner, hvor ejere af fællesantenneanlæg skal sikre, at der i anlægget sker en fordeling af de programmer, der spredes på Landskanalen nævnte kommuner at sikre, at der i anlægget sker en fordeling af de programmer, der udsendes på den femte radiokanal. Af bilaget fremgår også frekvenser og sendere. Tilladelsesindehaver vil ikke kunne opkræve særskilt betaling for viderefordeling i fællesantenneanlæg i de områder, hvor kanalen er bestemt til modtagning. Forpligtelsen til fordeling i fællesantenneanlæg gælder ikke de programmer, der udsendes ved hjælp af DAB. Områdeinddelingen i det ovennævnte bilag gælder også efter 1. januar Der kan i løbet af tilladelsesperioden ske ændring af reglerne om fordeling af programmer i fællesantenneanlæg i lovgivningen. 16. Tilladelsesindehaver skal hvert år senest den 1. maj redegøre for opfyldelse af tilladelsesvilkårene, herunder public service-kravene for så vidt angår nyhedsdækningen. 17. Tilladelsesindehaver skal foranledige, at der til enhver tid er stillet en anfordringsgaranti over for Radio- og tv-nævnet udstedt af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab, som ikke kontrollerer tilladelsesindehaver, kontrolleres af tilladelsesindehaver eller er under samme kontrol som tilladelsesindehaver. Pengeinstituttet/forsikringsselskabet skal have hjemsted i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdes område, og dets langsigtede gæld skal have en rating fra Standard & Poors på mindst A eller fra Moody s Investors Service Limited på mindst A2. Garantien skal til enhver tid mindst lyde på summen af de afdrag på koncessionsafgiften, som forfalder i de følgende 36 måneder, og skal til enhver tid være gældende i de følgende 36 måneder, dog ikke længere end til udløbet af afdragsperioden, og således, at

12 6 garantien nedskrives de sidste 36 måneder af afdragsperioden med de afdrag, der erlægges. Garantien udløses ved ophør af tilladelsen, jf. tilladelsens punkt 19. Tilladelsesindehaver skal uden ugrundet ophold give Radio- og tv-nævnet meddelelse, hvis det pengeinstitut eller forsikringsselskab, der har stillet den i stk. 1 nævnte garanti, ikke længere har den anførte rating. Radio- og tv-nævnet kan inddrage tilladelsen, hvis det pengeinstitut eller forsikringsselskab, som har stillet den ovenfor nævnte garanti, ikke længere har den ovenfor anførte rating, medmindre tilladelsesindehaveren inden to måneder efter Radio- og tv-nævnets påkrav derom foranlediger en ny garanti stillet i overensstemmelse med ovenstående. 18. Tilladelsesindehaver skal betale et årligt gebyr til Radio- og tv-nævnet for tilladelsen til radiovirksomhed. Det årlige gebyr fastsættes af Radio- og tvnævnet således, at gebyret dækker kanalens andel af udgifterne til Radio- og tv-nævnets samlede virksomhed. Gebyret betales hvert år ved årets begyndelse som et acontobeløb, som udgør kr Det endelige beløb fastsættes ved finansårets udgang. Det første år betales acontobeløbet som en forholdsmæssig andel af acontobeløbet. 19. Tilladelsesindehaver er ved tilbagelevering af tilladelsen til Radio- og tvnævnet fortsat forpligtet til at betale den resterende del af tilladelsesprisen. Hvis tilladelsen inddrages endeligt af Radio- og tv-nævnet i henhold til radio- og fjernsynslovens 50 eller 51, er tilladelsesindehaveren forpligtet til efter påkrav at betale den resterende del af tilladelsesprisen. I tilfælde af inddragelse eller tilbagelevering af tilladelsen sker der ingen tilbagebetaling af betalt tilladelsespris, og forpligtelsen til at betale forfaldne afdrag samt renter deraf består. 20. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med tilladelsesindehavers overholdelse af tilladelsesvilkårene samt med radio- og fjernsynsloven og bestemmelser fastsat efter loven. Nævnet kan inddrage tilladelserne midlertidigt eller endeligt, hvis tilladelsesindehaver overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelserne er ofte gentagne. Nævnet kan ligeledes inddrage tilladelsen, hvis tilladelsesindehaver tilsidesætter tilladelsesvilkårene, eller hvis tilladelsesindehaver i forbindelse med udstedelsen har afgivet urigtige oplysninger. Christian Scherfig formand

13 Bilag 4A: Kommuner, hvor ejere af fællesantenneanlæg skal sikre, at der i anlægget sker en fordeling af de programmer, der spredes på Landskanalen. Kommune Station Albertslund Albertslund Allerød Aulum-Haderup Augustenborg Broager 98.9 MHz Augustenborg Nordborg MHz Ballerup Ballerup Billund Sydvestjylland 87.8 MHz Billund Vejle 99.3 MHz Birkerød Bjergsted Blaabjerg Sydvestjylland 87.8 MHz Bornholm Allinge-Gudhjem MHz Bornholm Bornholm 92.2 MHz Bornholm Dueodde MHz Bornholm Hammeren MHz Bornholm Neksø MHz Bramsnæs Broager Broager 98.9 MHz Brøndby Brøndby Børkop Vejle 99.3 MHz Dianalund Dragør Dragør Egvad Sydvestjylland 87.8 MHz Egtved Vejle 99.3 MHz Egtved Sydvestjylland 87.8 MHz Fakse Farum Fjends Fladså Fredensborg-Humlebæk Frederiksberg Frederiksberg Frederikshavn Vendsyssel MHz Frederikssund Fuglebjerg Gentofte Gladsaxe Glostrup

14 2 Glostrup Greve Grindsted Gudme Gudme Gundsø Gundsø Gørlev Hashøj Haslev Helle Herlev Herlev Herning Hillerød Hirtshals Hirtshals Holbæk Holmegaard Holmsland Holmsland Holstebro Hvalsø Hvidebæk Hvidovre Hvidovre Høje Taastrup Høje Taastrup Højreby Høng Hørsholm Ikast Ishøj Ishøj Jelling Jernløse Karlebo Karup Kjellerup Korsør København Køge Langebæk Langeskov Ledøje-Smørum Ledøje-Smørum Sydvestjylland 87.8 MHz Fyn 93.4 MHz Sydvestjylland 87.8 MHz Hirtshals MHz Vendsyssel MHz Sydvestjylland 87.8 MHz Vejle 99.3 MHz Fyn 93.4 MHz

15 3 Lejre Lejre Lemvig Lyngby-Taarbæk Maribo Morsø Munkebo Møn Nakskov Nibe Nyborg Nyborg Nykøbing Falster Næstved Nørre-Alslev Nørre-Rangstrup Odense Præstø Ramsø Ramsø Ravnsborg Ringkøbing Ringsted Roskilde Roskilde Ryslinge Rødovre Rødovre Rønnede Sakskøbing Sallingsund Sejlflod Sindal Skibby Skibby Skive Skjern Skjern Skovbo Skælskør Skævinge Skørping Slagelse Slangerup Solrød Solrød Fyn 93.4 MHz Nordjylland MHz Fyn 93.4 MHz Sønderjylland 89.3 MHz Fyn 93.4 MHz Fyn 93.4 MHz Nordjylland MHz Vendsyssel MHz Sydvestjylland 87.8 MHz Nordjylland MHz

16 4 Sorø Spøttrup Stenlille Stenløse Stevns Struer Stubbekøbing Støvring Sundeved Sundsøre Suså Svinninge Sydthy Søllerød Sønderborg Thyborøn-Harboøre Thyholm Tornved Tranekær Trehøje Tølløse Tårnby Tårnby Ulfborg-Vemb Ullerslev Vallensbæk Vallensbæk Vallø Varde Vejle Viborg Videbæk Videbæk Vinderup Vordingborg Værløse Ølgod Ølstykke Ørbæk Ørbæk Aabybro Aalborg Århus Årslev Aaskov Nordjylland MHz Broager 98.9 MHz Broager 98.9 MHz Fyn 93.4 MHz Sydvestjylland 87.8 MHz Vejle 99.3 MHz Sydvestjylland 87.8 MHz Sydvestjylland 87.8 MHz Fyn 93.4 MHz Nordjylland MHz Nordjylland MHz Århus 88.6 MHz Fyn 93.4 MHz Sydvestjylland 87.8 MHz

17 Bilag 5: Udkast til frekvenstilladelse til Landskanalen for den femte radiokanal Tilladelsesindehaverens navn Tilladelse H.[tilladelsesnr.] til frekvensanvendelse til Landskanalen for den femte radiokanal. IT- og Telestyrelsen giver hermed tilladelse til anvendelse af frekvenser til radiofonisendere til brug til Landskanalen for den femte radiokanal. Frekvenserne, der anvises til brug for de enkelte FM-sendestationer, fremgår af bilag 1. Tilladelsen er givet i medfør af 4, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004 af lov om radiofrekvenser. For tilladelsen er fastsat følgende vilkår i medfør af 11: 1. Frekvenserne må kun anvendes med de i bilag 1 oplyste tekniske karakteristikker for senderne vedr. maksimal samlede udstrålede effekt i vandret og lodret plan fra antennen (e.r.p.), antennehøjde, og retningsdiagram. 2. Frekvenserne må kun anvendes fra de positioner, der er angivet i bilag De benyttede sendere skal overholde følgende tekniske krav: Det udsendte signal fra senderen skal overholde spektrummasken, krav til dæmpning af uønskede udgangssignaler (Spurious emissions) og EMC-krav, der er anført i ETSI EN Frekvensnøjagtighed: afvigelse fra nominel frekvens må maksimalt andrage ± 2000 Hz. Frekvenssving: højest ± 75 khz. Anvendelse af FM-modulation. 4. Frekvenserne må kun anvendes til udsendelser i overensstemmelse med gældende programtilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet. 5. Ved begyndelsen og slutningen af hver udsendelse skal brugeren tydeligt identificere sig med stationsnavn og den anviste frekvens, dog mindst en gang hver time. For tilladelsen gælder endvidere bestemmelserne i bekendtgørelse nr af 10. december 2002 om anvendelse af radiofrekvenser med tilladelse. Frekvenser må kun anvendes i radioanlæg, der overholder reglerne i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold og regler udstedt i medfør heraf, herunder krav om anvendelse

18 af radioanlæg, der overholder de væsentlige krav samt de regulerede grænseflader. Frekvenser kan også anvendes i radioanlæg, der er godkendt efter de tidligere gældende regler om typegodkendelse og som opfylder de ovennævnte tekniske krav, der er fastsat i medfør af 11. Den aktuelt gældende radiogrænseflade for FM-radiofonisendere, Dansk radiogrænseflade , kan rekvireres hos IT- og Telestyrelsen eller hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside, Denne frekvenstilladelse bortfalder, såfremt programtilladelsen til udøvelse af programvirksomhed bortfalder eller inddrages tidsubegrænset, jf. 32, stk. 2 i loven. Radiofrekvenser er en knap ressource. Opstår der derfor situationer, hvor den samlede efterspørgsel på radiofrekvenser ikke kan imødekommes, kan IT- og Telestyrelsen efter forhandlinger med Kulturministeriet anvende frekvensadministrative metoder på allerede udstedte tilladelser inden de udløber for at foretage en anden fordeling af frekvenserne, jf i loven. Varslet herfor er normalt et år. IT- og Telestyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, hvis tilladelsesindehaveren groft og gentagne gange overtræder loven eller regler og vilkår, der er gældende for tilladelsen, jf. 28 i loven. IT- og Telestyrelsen opkræver frekvensafgifter, jf. 48 i loven. Tilladelsen kan endvidere tilbagekaldes, hvis forfaldne afgifter ikke betales, jf. 27 i loven. Relevante love og bekendtgørelser kan læses på IT- og Telestyrelsens hjemmeside under Love og regler eller kan fås hos IT- og Telestyrelsen. Med venlig hilsen

19 IT- og Telestyrelsen Bilag 1 xx. xx 2006 Sendefrekvenser til Landskanalen for den femte radiokanal. Station Frekvens i MHz Samlet udstrålet sendeeffekt i vandret og lodret plan i (e.r.p.) Retningsdiagram Antennehøjde i meter over hav Position (længde- og breddegrad) Sydvestjylland 87, Rundstrålende Ø34/55N49 Århus 88, max max max 410 watt max º max º max º max 205 Tinglev 88, º-210º max 5 Sønderjylland 89, º max º-120º max º-170º max º max º-200º max º-230º max º-250º max º max Ø13/56N Ø14/54N Ø11/55N07

20 København 91, º max º-130º max º max º max º max 9330 Bornholm 92, º max º max º max º max º max º-220º max º-240º max º max º max º max º max º max Ø30/55N Ø53/55N10 Møgeltønder 92,4 30 Rundstrålende 40 08Ø48/54N56 Fyn 93, º-140º max º max º max º max º max º-240º max º max 500 Grenå 98, º-40º max 390 Broager (Ragebøl) Ø29/55N Ø54/56N26 98,9 290 Rundstrålende Ø44/54N55 Vejle 99, º-160º max º-190º max Ø30/55N41

21 Vendsyssel 102, º-310º max 250 Vestjylland 103, º max º max º-280º max º max º max Ø18/57N Ø40/56N23 Horsens 103,6 180 Rundstrålende 67 09Ø51/55N51 Sydsjælland 103, º-70º max Ø49/55N16 Nexø 104,6 20 Rundstrålende Ø08/55N05 Rønne 105,7 104 Rundstrålende Ø43/55N08 Nordjylland 106, º-80º max º-160º max º-330º max Ø50/57N00 Åkirkeby 106,2 32 Rundstrålende Ø55/55N04 Erritsø 106,6 17 Rundstrålende Ø43/55N32 Sydals 106,6 56 Rundstrålende 82 10Ø01/54N54 Hirtshals 107,0 70 Rundstrålende Ø00/57N34 Hammeren 107,4 75 Rundstrålende Ø46/55N17 Nordborg 107,5 50 Rundstrålende E56/54N58

22 Bilag 6: Udkast til programtilladelse for Østkanalen RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på Østkanalen (del af den femte, jordbaserede FM-radiokanal) 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelsesindehaver] tilladelse til at udøve programvirksomhed på Østkanalen i perioden [udstedelsesdato] 2006 [udløbsdato] Programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende radio- og fjernsynslov. 3. Programvirksomheden på Østkanalen skal omfatte public servicenyhedsdækning. Public service-nyhedsdækningen skal udover kravene i radio- og fjernsynslovens 10 opfylde følgende krav: i. Der skal sendes mindst timers nyhedsudsendelser og magasinprogrammer pr. år eksklusive eventuelle reklamer. Mindst 2/3 af nyhedsudsendelserne eksklusive magasinprogrammer skal placeres i tidsrummet kl Udsendelserne skal bringe nyheder fra hele Danmark og fra udlandet. ii. Der skal sendes mindst en times længerevarende magasinprogrammer hver dag. Timen kan opdeles i udsendelser af minimum 15 minutters varighed eksklusive eventuelle reklamer. Magasinprogrammerne skal ligge inden for tidsrummet kl Nyhedsmagasiner er programmer, der a. Giver en uddybende dækning af aktuelle emner. b. Indeholder forskellige, selvstændige historier inden for nyhedsmagasinets indholdsmæssige ramme, og c. Benytter flere forskellige kilder. iii. Såvel nyhedsudsendelser som nyhedsmagasiner skal tilstræbe kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. iv. Nyhedsudsendelserne og magasinprogrammerne skal fortrinsvis være på dansk. v. Genudsendelser af hele nyhedsudsendelser og magasiner kan ikke medregnes i opgørelsen af de timers nyhedsudsendelser og magasiner. Dette gælder ikke anvendelse i nyhedsudsendelser af enkeltindslag fra tidligere nyhedsudsendelser. vi. Nyhedsformidlingen skal varetages af en selvstændig nyhedsredaktion, der foretager udvælgelse, redigering med videre af nyheder.

23 2 4. Skandinavisk musik skal udgøre mindst 30% af musikfladen på kanalen. Skandinavisk musik defineres i denne forbindelse som fonogrammer, der er produceret i Skandinavien (Skandinavien omfatter Danmark, Norge og Sverige), det vil sige fonogrammer, der er indspillet og udgivet i Skandinavien. Fonogrammer er musik, som er udgivet i mekanisk form af et pladeselskab på for eksempel kassette, vinylplade eller CD. Fonogrammer omfatter ikke koncertoptagelser, der ikke er udgivet som fonogram. Den skandinaviske andel af musikfladen opgøres som skandinaviske fonogrammer i procent af totalen af anvendte fonogrammer på kanalen målt i minutter. 5. IT- og Telestyrelsen udsteder frekvenstilladelse til brug af frekvenser efter ansøgning herom. Frist for fremsættelse af ansøgning om udstedelse af frekvenstilladelse hos IT- og Telestyrelsen er senest tre uger før programstart. Tilladelsesindehaver er forpligtet til at udnytte alle de tildelte frekvenser. Der skal betales en årlig frekvensafgift til IT- og Telestyrelsen for frekvenstilladelsen. 6. Tilladelsesindehaver skal starte programvirksomheden med udnyttelse af alle de tildelte frekvenser, jf. frekvenstilladelsen, senest seks måneder efter udstedelse af programtilladelsen, og der skal være programvirksomhed i hele det område, der er bestemt for modtagning senest denne dato. 7. Ved en eventuel replanlægning af FM-båndet skal tilladelsesindehaver acceptere et højere forstyrrelsesniveau i forhold til i dag for de radiofrekvenser, som er omfattet af replanlægningen. Endvidere forudsættes det, at der sikres samme befolkningsmæssige dækning som ved udstedelse af tilladelsen. Den teoretisk beregnede befolkningsdækning efter replanlægningen beregnes i givet fald ud fra et eventuelt ændret forstyrrelsesniveau, der vil blive fastlagt for den femte FM-kanal i forbindelse med replanlægningen af FMbåndet. Efter replanlægningen må der endvidere påregnes ændringer af vilkårene for frekvenstilladelsen til den femte radiokanal inden for de rammer, der er fastlagt for replanlægningen. Endelig må der efter replanlægningen påregnes mindre justeringer i den femte radiokanals geografiske dækning i forhold til den geografiske dækning, der fremgår af dækningskortene i udbudsmaterialet. 8. Det er ikke tilladt for tilladelsesindehaver at opdele sendefladen geografisk. Det vil sige, at et givet program eller en given reklame skal udsendes samtidig i hele stationens sendeområde. Dette gælder såvel programvirksomheden på FM som på DAB. Som undtagelse til forbuddet mod geografisk opdeling vil tilladelsesindehaveren have adgang til at sende nyhedsudsendelser, der er geografisk opdelt. Nyhedsudsendelser, der er geografisk opdelt, tæller ikke med i opgørelsen

24 3 af forpligtelsen til at sende timers public service-nyhedsudsendelser og nyhedsmagasiner, jf. punkt 3.i. 9. Tilladelsesindehaveren til Østkanalen vil få rådighed over 256 Kbit/s i en eller flere DAB-blokke, således at hele landet er dækket. DAB-kapaciteten vil først være til rådighed fra 1. januar Med rådighed over DAB-kapacitet følger en forpligtelse til at sende programmer i digital form. Den digitale programvirksomhed kan bestå af hel eller delvis paralleludsendelse af de analogt udsendte programmer. Det forudsættes, at tilladelsesindehaveren indgår aftale med DR om deltagelse i opbygning, finansiering og drift af det respektive DAB-sendenet. Såfremt tilladelsesindehaveren og DR ikke kan blive enige om disse forhold, fastsættes vilkårene af Radio- og tv-nævnet. Den digitale programvirksomhed skal senest påbegyndes samtidig med påbegyndelsen af programvirksomheden på FM, dog ikke før DABkapaciteten er til rådighed. 10. Tilladelsesindehaver er forpligtet til at sende beredskabsmeddelelser i henhold til reglerne herom i radio- og fjernsynsloven og regler fastsat i medfør af denne lov. 11. Tilladelsesindehaver skal til Radio- og tv-nævnet inden eventuelt salg afgive oplysninger om salg af tilladelsen eller salg af det selskab eller lignede, der er indehaver af tilladelsen, eller dele af selskabet. Nævnet vil påse, at vilkårene for tilladelsen fortsat vil være opfyldt efter et eventuelt salg. Nævnet vil give meddelelse herom, når oplysningerne er vurderet. 12. Tilladelsesindehaver skal betale en fast årlig koncessionsafgift. Størrelsen af denne afgift svarer til det vindende bud ved auktionen. Udover den faste årlige koncessionsafgift betales årligt en variabel, omsætningsafhængig afgift. Den faste årlige koncessionsafgift er kr. [det vindende bud] mio. Den faste årlige koncessionsafgift betales forud for et år ad gangen. For det første år gældende fra ikrafttrædelsesdatoen og et år frem skal den faste koncessionsafgift betales senest den 29. august 2006 kl Herefter skal afgiften hvert år betales senest på datoen for tilladelsens udstedelse. Den variable afgift udgør 2,5 pct. af den del af kanalens afgiftsgrundlag det pågældende år, der ligger over 25 mio. kr. og op til 50 mio. kr., 5 pct. af afgiftsgrundlaget fra 50 mio. kr. op til 75 mio. kr., 10 pct. af afgiftsgrundlaget fra kr. 75 mio. op til kr. 100 mio. og 15 pct. af afgiftsgrundlaget fra 100 mio. kr. og derover.

25 4 Den variable koncessionsafgift skal betales bagud hvert år senest 1 måned efter Nævnets modtagelse af årsregnskab/årsrapport og opgørelse af afgiftsgrundlag for kanalen, dog senest 1. juni. Tilladelsesindehaver er forpligtet til at betale fast og variabel koncessionsafgift i hele tilladelsesperioden. Der betales koncessionsafgift også for perioder, hvor programtilladelsen måtte være midlertidigt inddraget. 13. Grundlaget for beregningen af den variable afgift (herefter kaldet afgiftsgrundlaget) er de samlede direkte og indirekte indtægter vedrørende kanalen og de frekvenser, der er tilknyttet tilladelsen med undtagelse af følgende: Tilskud til langtidsledige. Ansatte i henhold til jobskabelsesordning. Aktionærtilskud til underskudsdækning. Finansielle indtægter. Værdien af lovlige egenreklamer indgår ikke i afgiftsgrundlaget. Der skal udarbejdes et selvstændigt regnskab for kanalen, og afgiftsgrundlaget skal opgøres i regnskabet således, at de samlede indtægter, herunder reklame- og sponsorindtægter og anden direkte og indirekte støtte til den enkelte kanal, uanset om de oppebæres af tilladelsesindehaveren eller af tredjemand, herunder reklamesalgs- og produktionsselskaber, og uanset om sendetiden er solgt til anden side, fremgår særskilt. Ved indirekte støtte forstås refusion af kanalens udgifter, eller at andre afholder omkostninger for kanalen. Alle beløb opgøres eksklusiv moms. Herudover skal regnskabet og opgørelsen af afgiftsgrundlaget opfylde følgende krav: Der skal udarbejdes en forretningsgang med heri indbyggede interne kontroller, der sikrer, at alle indtægter faktureres og medtages i opgørelsen af afgiftsgrundlaget. Forretningsgangen skal blandt andet sikre, at fordelingen af indtægter ved reklamekampagner sker til markedspris og at der sker en korrekt fordeling af indtægterne. En statsautoriseret eller registreret revisor skal underskrive en revisorerklæring, hvori revisoren indestår for, at de nævnte principper for op-

26 5 gørelse af afgiftsgrundlaget er fulgt. Revisor skal endvidere erklære, at ovenstående forretningsgang og de heri indbyggede interne kontroller har fungeret tilfredsstillende. Radio- og tv-nævnet har som tilsynsmyndighed mulighed for at foretage kontrol af opgørelsen af afgiftsgrundlaget ved egen revisor. Tilladelsesindehaver skal i så fald give Nævnets egen revisor de oplysninger, som revisor anser for nødvendige for at bedømme opgørelsen. Tilladelsen er vedlagt eksempler på direkte og indirekte indtægter og præciseringer til opgørelse af afgiftsgrundlaget i bilaget Definition af afgiftsgrundlag. 14. Tilladelsesindehaveren skal senest den 1. maj indsende revideret årsregnskab/årsrapport med opgørelse af afgiftsgrundlag, jf. tilladelsens pkt. 12 og 13, til Radio- og tv-nævnet, Mediesekretariatet, Vognmagergade 10, 1. sal, 1120 København K. 15. Det påhviler ejere af fællesantenneanlæg i de i bilaget Kommuner, hvor ejere af fællesantenneanlæg skal sikre, at der i anlægget sker en fordeling af de programmer, der spredes på Østkanalen nævnte kommuner at sikre, at der i anlægget sker en fordeling af de programmer, der udsendes på Østkanalen. Af listen fremgår også frekvenser og sendere. Tilladelsesindehaveren vil ikke kunne opkræve særskilt betaling for viderefordeling i fællesantenneanlæg i de områder, hvor kanalen er bestemt til modtagning. Forpligtelsen til fordeling i fællesantenneanlæg gælder ikke de programmer, der udsendes ved hjælp af DAB. Områdeinddelingen i det ovennævnte bilag gælder også efter 1. januar Der kan i løbet af tilladelsesperioden ske ændring af reglerne om fordeling af programmer i fællesantenneanlæg i lovgivningen. 16. Tilladelsesindehaveren skal hvert år senest den 1. maj redegøre for opfyldelse af tilladelsesvilkårene, herunder public service-kravene for så vidt angår nyhedsdækningen. 17. Tilladelsesindehaver skal foranledige, at der til enhver tid er stillet en anfordringsgaranti over for Radio- og tv-nævnet udstedt af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab, som ikke kontrollerer tilladelsesindehaver, kontrolleres af tilladelsesindehaver eller er under samme kontrol som tilladelsesindehaver. Pengeinstituttet/forsikringsselskabet skal have hjemsted i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdes område, og dets langsigtede gæld skal have en rating fra Standard & Poors på mindst A eller fra Moody s Investors Service Limited på mindst A2. Garantien skal til enhver tid mindst ly-

27 6 de på summen af de afdrag på koncessionsafgiften, som forfalder i de følgende 36 måneder, og skal til enhver tid være gældende i de følgende 36 måneder, dog ikke længere end til udløbet af afdragsperioden, og således, at garantien nedskrives de sidste 36 måneder af afdragsperioden med de afdrag, der erlægges. Garantien udløses ved ophør af tilladelsen, jf. tilladelsens punkt 19. Tilladelsesindehaver skal uden ugrundet ophold give Radio- og tv-nævnet meddelelse, hvis det pengeinstitut eller forsikringsselskab, der har stillet den i stk. 1 nævnte garanti, ikke længere har den anførte rating. Radio- og tv-nævnet kan inddrage tilladelsen, hvis det pengeinstitut eller forsikringsselskab, som har stillet den ovenfor nævnte garanti, ikke længere har den ovenfor anførte rating, medmindre tilladelsesindehaveren inden to måneder efter Radio- og tv-nævnets påkrav derom foranlediger en ny garanti stillet i overensstemmelse med ovenstående. 18. Tilladelsesindehaver skal betale et årligt gebyr til Radio- og tv-nævnet for tilladelsen til radiovirksomhed. Det årlige gebyr fastsættes af Radio- og tvnævnet således, at gebyret dækker kanalens andel af udgifterne til Radio- og tv-nævnets samlede virksomhed. Gebyret betales hvert år ved årets begyndelse som et acontobeløb, som udgør kr Det endelige beløb fastsættes ved finansårets udgang. Det første år betales acontobeløbet som en forholdsmæssig andel af acontobeløbet. 19. Tilladelsesindehaver er ved tilbagelevering af tilladelsen til Radio- og tvnævnet fortsat forpligtet til at betale den resterende del af tilladelsesprisen. Hvis tilladelsen inddrages endeligt af Radio- og tv-nævnet i henhold til radio- og fjernsynslovens 50 eller 51, er tilladelsesindehaveren forpligtet til efter påkrav at betale den resterende del af tilladelsesprisen. I tilfælde af inddragelse eller tilbagelevering af tilladelsen sker der ingen tilbagebetaling af betalt tilladelsespris, og forpligtelsen til at betale forfaldne afdrag samt renter deraf består. 20. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med tilladelsesindehavernes overholdelse af tilladelsesvilkårene samt med radio- og fjernsynsloven og bestemmelser fastsat efter loven. Nævnet kan inddrage tilladelserne midlertidigt eller endeligt, hvis tilladelsesindehaveren overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelserne er ofte gentagne. Nævnet kan ligeledes inddrage tilladelserne, hvis tilladelsesindehaverne tilsidesætter tilladelsesvilkårene, eller hvis tilladelsesindehaveren i forbindelse med udstedelsen har afgivet urigtige oplysninger. Christian Scherfig formand

28 Bilag 6A: Kommuner, hvor ejere af fællesantenneanlæg skal sikre, at der i anlægget sker en fordeling af de programmer, der spredes på Østkanalen. Kommune Albertslund Albertslund Allerød Ballerup Ballerup Birkerød Bjergsted Bornholm Bornholm Bornholm Bornholm Bornholm Bramsnæs Brøndby Brøndby Dianalund Dragør Dragør Fakse Farum Fladså Fredensborg-Humlebæk Frederiksberg Frederiksberg Frederikssund Fuglebjerg Gentofte Gladsaxe Glostrup Glostrup Greve Gudme Gundsø Gundsø Gørlev Hashøj Haslev Herlev Herlev Hillerød Holbæk Station Allinge-Gudhjem MHz Bornholm 92.2 MHz Dueodde MHz Hammeren MHz Neksø MHz

29 2 Holmegaard Hvalsø Hvidebæk Hvidovre Hvidovre Høje Taastrup Høje Taastrup Højreby Høng Hørsholm Ishøj Ishøj Jernløse Karlebo Korsør København Køge Langebæk Ledøje-Smørum Ledøje-Smørum Lejre Lejre Lyngby-Taarbæk Maribo Møn Nakskov Nyborg Nykøbing Falster Næstved Nørre-Alslev Præstø Ramsø Ramsø Ravnsborg Ringsted Roskilde Roskilde Rødovre Rødovre Rønnede Sakskøbing Skibby Skibby Skovbo Skælskør Skævinge

30 3 Slagelse Slangerup Solrød Solrød Sorø Stenlille Stenløse Stevns Stubbekøbing Suså Svinninge Søllerød Tornved Tranekær Tølløse Tårnby Tårnby Vallensbæk Vallensbæk Vallø Vordingborg Værløse Ølstykke Ørbæk

31 Bilag 7: Udkast til frekvenstilladelse til Østkanalen for den femte radiokanal Tilladelsesindehaverens navn Tilladelse H.[tilladelsesnr.] til frekvensanvendelse til Østkanalen for den femte radiokanal. IT- og Telestyrelsen giver hermed tilladelse til anvendelse af frekvenser til radiofonisendere til brug til Østkanalen for den femte radiokanal. Frekvenserne, der anvises til brug for de enkelte FM-sendestationer, fremgår af bilag 1. Tilladelsen er givet i medfør af 4, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004 af lov om radiofrekvenser. For tilladelsen er fastsat følgende vilkår i medfør af 11: 1. Frekvenserne må kun anvendes med de i bilag 1 oplyste tekniske karakteristikker for senderne vedr. maksimal samlede udstrålede effekt i vandret og lodret plan fra antennen (e.r.p.), antennehøjde, og retningsdiagram. 2. Frekvenserne må kun anvendes fra de positioner, der er angivet i bilag De benyttede sendere skal overholde følgende tekniske krav: Det udsendte signal fra senderen skal overholde spektrummasken, krav til dæmpning af uønskede udgangssignaler (Spurious emissions) og EMC-krav, der er anført i ETSI EN Frekvensnøjagtighed: afvigelse fra nominel frekvens må maksimalt andrage ± 2000 Hz. Frekvenssving: højest ± 75 khz. Anvendelse af FM-modulation. 4. Frekvenserne må kun anvendes til udsendelser i overensstemmelse med gældende programtilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet. 5. Ved begyndelsen og slutningen af hver udsendelse skal brugeren tydeligt identificere sig med stationsnavn og den anviste frekvens, dog mindst en gang hver time. For tilladelsen gælder endvidere bestemmelserne i bekendtgørelse nr af 10. december 2002 om anvendelse af radiofrekvenser med tilladelse. Frekvenser må kun anvendes i radioanlæg, der overholder reglerne i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold og regler udstedt i medfør heraf, herunder krav om anvendelse

32 af radioanlæg, der overholder de væsentlige krav samt de regulerede grænseflader. Frekvenser kan også anvendes i radioanlæg, der er godkendt efter de tidligere gældende regler om typegodkendelse og som opfylder de ovennævnte tekniske krav, der er fastsat i medfør af 11. Den aktuelt gældende radiogrænseflade for FM-radiofonisendere, Dansk radiogrænseflade , kan rekvireres hos IT- og Telestyrelsen eller hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside, Denne frekvenstilladelse bortfalder, såfremt programtilladelsen til udøvelse af programvirksomhed bortfalder eller inddrages tidsubegrænset, jf. 32, stk. 2 i loven. Radiofrekvenser er en knap ressource. Opstår der derfor situationer, hvor den samlede efterspørgsel på radiofrekvenser ikke kan imødekommes, kan IT- og Telestyrelsen efter forhandlinger med Kulturministeriet anvende frekvensadministrative metoder på allerede udstedte tilladelser inden de udløber for at foretage en anden fordeling af frekvenserne, jf i loven. Varslet herfor er normalt et år. IT- og Telestyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, hvis tilladelsesindehaveren groft og gentagne gange overtræder loven eller regler og vilkår, der er gældende for tilladelsen, jf. 28 i loven. IT- og Telestyrelsen opkræver frekvensafgifter, jf. 48 i loven. Tilladelsen kan endvidere tilbagekaldes, hvis forfaldne afgifter ikke betales, jf. 27 i loven. Relevante love og bekendtgørelser kan læses på IT- og Telestyrelsens hjemmeside under Love og regler eller kan fås hos IT- og Telestyrelsen. Med venlig hilsen

33 IT- og Telestyrelsen Bilag 1 xx. xx 2006 Station Frekvens i MHz Sendefrekvenser til Østkanalen for den femte radiokanal. Samlet udstrålet sendeeffekt i vandret og lodret plan i (e.r.p.) Retningsdiagram København 91, º max º-130º max º max º max º max 9330 Bornholm 92, º max º max º max º max º max º-220º max º-240º max º max º max º max º max º max 630 Sydsjælland 103, º-70º max Antennehøjde i meter over hav Position (længde- og breddegrad) Ø30/55N Ø53/55N Ø49/55N16 Nexø 104,6 20 Rundstrålende Ø08/55N05 Rønne 105,7 104 Rundstrålende Ø43/55N08 Åkirkeby 106,2 32 Rundstrålende Ø55/55N04 Hammeren 107,4 75 Rundstrålende Ø46/55N17

34 Bilag 8: Udkast til programtilladelse for Vestkanalen RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på Vestkanalen (del af den femte, jordbaserede FM-radiokanal) 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelsesindehaver] tilladelse til at udøve programvirksomhed på Vestkanalen i perioden [udstedelsesdato] 2006 [udløbsdato] Programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende radio- og fjernsynslov. 3. Programvirksomheden på Vestkanalen skal omfatte public servicenyhedsdækning. Public service-nyhedsdækningen skal udover kravene i radio- og fjernsynslovens 10 opfylde følgende krav: i. Der skal sendes mindst timers nyhedsudsendelser og magasinprogrammer pr. år eksklusive eventuelle reklamer. Mindst 2/3 af nyhedsudsendelserne eksklusive magasinprogrammer skal placeres i tidsrummet kl Udsendelserne skal bringe nyheder fra hele Danmark og fra udlandet. ii. Der skal sendes mindst en times længerevarende magasinprogrammer hver dag. Timen kan opdeles i udsendelser af minimum 15 minutters varighed eksklusive eventuelle reklamer. Magasinprogrammerne skal ligge inden for tidsrummet kl Nyhedsmagasiner er programmer, der a. Giver en uddybende dækning af aktuelle emner. b. Indeholder forskellige, selvstændige historier inden for nyhedsmagasinets indholdsmæssige ramme, og c. Benytter flere forskellige kilder. iii. Såvel nyhedsudsendelser som nyhedsmagasiner skal tilstræbe kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. iv. Nyhedsudsendelserne og magasinprogrammerne skal fortrinsvis være på dansk. v. Genudsendelser af hele nyhedsudsendelser og magasiner kan ikke medregnes i opgørelsen af de timers nyhedsudsendelser og magasiner. Dette gælder ikke anvendelse i nyhedsudsendelser af enkeltindslag fra tidligere nyhedsudsendelser. vi. Nyhedsformidlingen skal varetages af en selvstændig nyhedsredaktion, der foretager udvælgelse, redigering med videre af nyheder.

35 2 4. Skandinavisk musik skal udgøre mindst 30% af musikfladen på kanalen. Skandinavisk musik defineres i denne forbindelse som fonogrammer, der er produceret i Skandinavien (Skandinavien omfatter Danmark, Norge og Sverige), det vil sige fonogrammer, der er indspillet og udgivet i Skandinavien. Fonogrammer er musik, som er udgivet i mekanisk form af et pladeselskab på for eksempel kassette, vinylplade eller CD. Fonogrammer omfatter ikke koncertoptagelser, der ikke er udgivet som fonogram. Den skandinaviske andel af musikfladen opgøres som skandinaviske fonogrammer i procent af totalen af anvendte fonogrammer på kanalen målt i minutter. 5. IT- og Telestyrelsen udsteder frekvenstilladelse til brug af frekvenser efter ansøgning herom. Frist for fremsættelse af ansøgning om udstedelse af frekvenstilladelse hos IT- og Telestyrelsen er senest tre uger før programstart. Tilladelsesindehaver er forpligtet til at udnytte alle de tildelte frekvenser. Der skal betales en årlig frekvensafgift til IT- og Telestyrelsen for frekvenstilladelsen. 6. Tilladelsesindehaveren skal starte programvirksomheden med udnyttelse af alle de tildelte frekvenser, jf. frekvenstilladelsen, senest seks måneder efter udstedelse af programtilladelsen, og der skal være programvirksomhed i hele det område, der er bestemt for modtagning senest denne dato. 7. Ved en eventuel replanlægning af FM-båndet skal tilladelsesindehaver acceptere et højere forstyrrelsesniveau i forhold i dag for de radiofrekvenser, som er omfattet af replanlægningen. Endvidere forudsættes det, at der sikres samme befolkningsmæssige dækning som ved udstedelse af tilladelsen. Den teoretisk beregnede befolkningsdækning efter replanlægningen beregnes i givet fald ud fra et eventuelt ændret forstyrrelsesniveau, der vil blive fastlagt for den femte FM-kanal i forbindelse med replanlægningen af FMbåndet. Efter replanlægningen må der endvidere påregnes ændringer af vilkårene for frekvenstilladelsen til den femte radiokanal inden for de rammer, der er fastlagt for replanlægningen. Endelig må der efter replanlægningen påregnes mindre justeringer i den femte radiokanals geografiske dækning i forhold til den geografiske dækning, der fremgår af dækningskortene i udbudsmaterialet. 8. Det er ikke tilladt for tilladelsesindehaveren at opdele sendefladen geografisk. Det vil sige, at et givet program eller en given reklame skal udsendes samtidig i hele stationens sendeområde. Dette gælder såvel programvirksomheden på FM som på DAB. Som undtagelse til forbuddet mod geografisk opdeling vil tilladelsesindehaveren have adgang til at sende nyhedsudsendelser, der er geografisk opdelt. Nyhedsudsendelser, der er geografisk opdelt, tæller ikke med i opgørelsen af forpligtelsen til at sende timers public service-nyhedsudsendelser og nyhedsmagasiner, jf. punkt 3.i.

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte, jordbaserede FM-radiokanal

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte, jordbaserede FM-radiokanal Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte, jordbaserede FM-radiokanal I medfør af 6, stk. 3, 39, stk. 3, og 45, stk. 5, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf.

Læs mere

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika.

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika. FM6 A/S Pilestræde 34 1147 København K Radio- og tv-nævnet 9. juli 2010 Sagsnr: 2010-016012 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Tilladelse

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. Bilag 8: Udkast til programtilladelse for Vestkanalen. Tilladelse til programvirksomhed på Vestkanalen (del af den

RADIO- OG TV-NÆVNET. Bilag 8: Udkast til programtilladelse for Vestkanalen. Tilladelse til programvirksomhed på Vestkanalen (del af den femte, jordbaserede FM-radiokanal) Tilladelse til programvirksomhed på Vestkanalen (del af den RADIO- OG TV-NÆVNET hver dag. Timen kan opdeles i udsendelser af minimum 15 minutters der foretager udvælgelse,

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

Bilag 3: Udkast til frekvenstilladelse

Bilag 3: Udkast til frekvenstilladelse Bilag 3: Udkast til frekvenstilladelse Tilladelse Hxxxxxx til anvendelse af frekvenser til den fjerde jordbaserede FM-radiokanal [Tilladelsesindehaver] gives hermed fra den 1. november 2011 tilladelse

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FM5 A/S H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att. Jim Receveur Radio- og tv-nævnet 26. juni 2014 Sagsnr.: 2013-019487 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

2. I frekvensbåndene 453,0000 454,8000 MHz og 463,0000 464,8000 MHz må basisstationer ikke etableres indenfor en afstand af 40 km fra de

2. I frekvensbåndene 453,0000 454,8000 MHz og 463,0000 464,8000 MHz må basisstationer ikke etableres indenfor en afstand af 40 km fra de UDKAST Tilladelse xx til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndet 453,0-457,5 MHz og 463,0-467,5 MHz [Tilladelsesindehaver] (herefter benævnt tilladelsesindehaveren), jf. bilag 3, meddeles på baggrund

Læs mere

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr.

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr. (MHQGRPVEHVNDWQLQJHQ - 145 7DEHO 1999 Procentvis stigning Kommuner Amtskommuner Staten I alt Kommuner Amtskommuner København Øvrige København Øvrige og Frede- og Frederiksberg riksberg pct. ««210 820 1

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. Bilag 6: Udkast til programtilladelse for Østkanalen. Tilladelse til programvirksomhed på østkanalen (del af den fem

RADIO- OG TV-NÆVNET. Bilag 6: Udkast til programtilladelse for Østkanalen. Tilladelse til programvirksomhed på østkanalen (del af den fem te, jo rdbaserede FM-radiokanal) Tilladelse til programvirksomhed på østkanalen (del af den fem RADIO- OG TV-NÆVNET hver dag. Timen kan opdeles i udsendelser af minimum 15 minutters varighed eksklusive

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og den sjette jordbaserede FM-radiokanal via auktion

Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og den sjette jordbaserede FM-radiokanal via auktion RADIO- OG TV-NÆVNET Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og den sjette jordbaserede FM-radiokanal via auktion København den 26. marts 2003 BILAG MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET NYBROGADE 10 1203 KØBENHAVN

Læs mere

Tilladelsen er udstedt i medfør af 6, stk. 3, i frekvensloven (lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004).

Tilladelsen er udstedt i medfør af 6, stk. 3, i frekvensloven (lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004). UDKAST Tilladelse xx til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndet 453,0-457,5 MHz og 463,0-467,5 MHz [Tilladelsesindehaver] (herefter benævnt tilladelsesindehaveren), jf. bilag 3, meddeles på baggrund

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag C: Beslutning om gennemførelse

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige mellembølgefrekvenser

Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige mellembølgefrekvenser RADIO- OG TV-NÆVNET Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige mellembølgefrekvenser via auktion København den 5. marts 2004 BILAG MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE 10, 1. 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68

Læs mere

Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København.

Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København. Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København. Radio- og tv-nævnet har i december måned 2006 afsluttet et udbud af lokal-tv på følgende

Læs mere

Marts 2012. Stk. 2. I almene boligorganisationer med selvstændigt hæftende afdelinger kan valgretten udøves af hver af disse afdelinger.

Marts 2012. Stk. 2. I almene boligorganisationer med selvstændigt hæftende afdelinger kan valgretten udøves af hver af disse afdelinger. Marts 2012 VALGREGULATIV FOR FORENINGEN NYKREDIT Kapitel 1 Valg blandt låntagerne i Nykredit Realkredit A/S Valgområder 1 Stk. 1. Valg blandt låntagerne i Nykredit Realkredit A/S foretages på regionale

Læs mere

En forhandlet løsning

En forhandlet løsning En forhandlet løsning En casebaseret analyse af byggegrunde, byudvikling og prisdannelse i Danmark Appendiks CENTER FOR BOLIG OG VELFÆRD REALDANIA FORSKNING Appendiks 5 6 APPENDIKS Bilag 1: Spørgeramme

Læs mere

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal

Bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal Bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, fastsættes: 1. Radio- og tv-nævnet

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag F: Udkast til 1800 MHz-tilladelse. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag F: Udkast til 1800 MHz-tilladelse. September 2010 900 -auktion og 1800 -auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 og 936,9 941,9 samt 1710,1-1720,1 og 1805,1-1815,1 Informationsmemorandum Bilag F: Udkast til 1800 -tilladelse September 2010 Udsendt

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 23. september

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 1800 MHz-auktion Tildeling af frekvenser i frekvensbåndene 1720,1-1785,0 MHz og 1815,1-1880,0 MHz Informationsmemorandum Bilag D Udkast til tilladelser Udkast 17. maj 2016 Udsendt af Energistyrelsen Danmark

Læs mere

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Indledning Sky Radio A/S erhvervede ved radioauktionen den 18. juni 2003 retten til at udøve

Læs mere

Kommunestatistik 2004

Kommunestatistik 2004 Kommunestatistik 2004 Kommunestatistik 2004 Styringsgruppe: Direktør Hans Simmelkjær, formand Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2005 Kontorchef Det Fælleskommunale Løndatakontor, 2005 Jens Bjørn Christiansen

Læs mere

Udkast af 8. maj 2013. til. Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2

Udkast af 8. maj 2013. til. Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 Udkast af 8. maj 2013 til Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge BEK nr 403 af 21/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2403 Senere

Læs mere

Valgregulativ for Foreningen Nykredit

Valgregulativ for Foreningen Nykredit Valgregulativ for Foreningen Nykredit Indhold KAPITEL 1 MEDLEMSVALG...3 Valgområder...3 Valgret...3 Antal stemmer...3 Valgbarhed...4 Opstilling...4 Valgudskrivelse og anmeldelse af kandidatforslag...4

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Kommenteret høringsoversigt 20. december 2011 Sagsnr. 11-117223 /anjp Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Den danske telemyndighed iværksatte den 28. oktober

Læs mere

1. 6 affattes således:

1. 6 affattes således: Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 1800 MHz-auktion Tildeling af frekvenser i frekvensbåndene 1720,1-1785,0 MHz og 1815,1-1880,0 MHz Informationsmemorandum Bilag D Udkast til tilladelser Juni 2016 Udsendt af Energistyrelsen Danmark www.ens.dk

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik 1. Parter: Denne aftale er indgået mellem på den ene side KODA og på den anden side SAML (Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet), som tilsammen

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 38 Offentligt

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 38 Offentligt Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 38 Offentligt Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal I medfør af 11, stk. 9, og 45, stk. 5, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2.1 - Bilag: Borgmesterbrev - Procedure for fordeling af flygtninge i 2015 DokumentID: 4076745 Til borgmesteren Procedure for fordeling af flygtninge i

Læs mere

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed.

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET Radio Holsted A/S Lokalradionævnet for Bramming, v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Kongensgade 70 Holsted, Vejen, Ribe og Ølgod Box 1094 Holsted

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. april 2013. Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. april 2013. Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. april 2013 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.04.2013 på Danske Regioners

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Frekvens Kommune, som angivet i tilladelsen Status 87,6 Kolding Kommerciel 87,6 København Blandet 87,6 Aalborg Kommerciel 87,6 Århus Kommerciel 87,8 Nykøbing

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Notat 20. marts 2014. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Notat 20. marts 2014. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Notat 20. marts 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Kulturstyrelsen sendte den 27. januar 2014 et udkast til

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Rapport om musikskolevirksomheden 2006

Rapport om musikskolevirksomheden 2006 Rapport om musikskolevirksomheden 2006 Kunststyrelsen Musikcentret H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Indhold 3 Indledning 5 Sæsonlængde 5 Organisationsform 6 Eleverne 8 Aldersfordeling 9 Instrumentfordeling

Læs mere

FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 28. SEPTEMBER 2000 OM DANMARKS DELTAGELSE I DEN FÆLLES VALUTA

FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 28. SEPTEMBER 2000 OM DANMARKS DELTAGELSE I DEN FÆLLES VALUTA FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 28. SEPTEMBER 2000 OM DANMARKS DELTAGELSE I DEN FÆLLES VALUTA I henhold til Statsministeriets bekendtgørelse 7. september 2000 i Statstidende for den 12. september 2000 holdtes der

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

Danske erfaringer med Samhandlingsreform

Danske erfaringer med Samhandlingsreform Danske erfaringer med Samhandlingsreform - Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet i Danmark Kommunaløkonomikonferansen Oslo, 25. maj 2012 Kim Gustavsen, kig@sum.dk Indhold Kommunalreformen 2007 Kommunal

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) Bilag 16: Lov om radiofrekvenser Lov om radiofrekvenser 1) Lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004 Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på anvendelse af radiofrekvenser

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

NOTAT Til Kulturministeriet

NOTAT Til Kulturministeriet NOTAT Til Kulturministeriet RADIO- OG TV-NÆVNET København den 1. november 2005 Nye radioområder 1. Opgaven Kulturministeriet har i brev af 23. juni 2005 anmodet Radio og tv-nævnet om et oplæg til, hvordan

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Købstædernes Forsikring, Gensidig

Købstædernes Forsikring, Gensidig VEDTÆGTER FOR Købstædernes Forsikring, Gensidig CVR nr. 51 14 88 19 1 INDHOLD 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål... 3 3. Medlemmer hæftelse... 3 4. Rettigheder og forpligtelser i forsikringsforhold...

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 BEK nr 600 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-015748 Senere ændringer til forskriften BEK nr 720 af 27/05/2015

Læs mere

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2009-5019 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Vejledning til indberetning af loan-to-value for realkreditudlån

Vejledning til indberetning af loan-to-value for realkreditudlån 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af loan-to-value for realkreditudlån Denne vejledning finder anvendelse for realkreditinstitutter. Indberetninger Realkreditinstitutter skal elektronisk indberette

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Oversigterne er rangordnet efter forbrugets størrelse pr årig for hvert af de fire områder.

Oversigterne er rangordnet efter forbrugets størrelse pr årig for hvert af de fire områder. Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 45 Offentligt Notat Besvarelse af FIU 7 alm. del - 7 spørgsmål 45 Spørgsmål: Finansministeren bedes oplyse, hvor stort et beløb hver enkel af de 271 kommuner

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Skagen Taxa har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 om taxikørsel m.v., samt Trafikministeriets bekendtgørelser nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere