Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret"

Transkript

1 Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret

2 HÅNDHÆVELSESDIREKTIVET ER VEDTAGET: HVILKEN BETYDNING FÅR DET FOR DIG OG DIN VIRKSOMHED? Kontakt Jens Lund Mosbek Partner Direkte: Mobil: I starten af maj blev håndhævelsesdirektivet vedtaget i EU. Håndhævelsesdirektivet har til formål at bekæmpe social dumping og forbedre håndhævelsen af udstationeringsdirektivet. Som et af de væsentligste tiltag vil direktivet medføre, at der indføres hæftelsesansvar i bygge- og anlægssektoren. Med vedtagelsen af håndhævelsesdirektivet går EU nu ind i kampen mod social dumping. Håndhævelsesdirektivet skal sikre, at reglerne for udstationering af medarbejdere bliver overholdt, så udstationerede arbejdstagere fremover får de rettigheder, som de har krav på i henhold til udstationeringsdirektivet. I Danmark er udstationeringsdirektivet implementeret ved udstationeringsloven. Hæftelsesansvar i bygge- og anlægssektoren Med håndhævelsesdirektivet pålægges EU's medlemsstater bl.a. at vedtage regler om solidarisk hæftelse i bygge- og anlægssektoren. Det betyder, at medlemsstaterne er forpligtede til at sikre, at den kontrahent, som arbejdsgiveren er direkte underkontrahent til, sammen med eller i stedet for arbejdsgiveren kan holdes ansvarlig af den udstationerede arbejdstager og/eller fælles fonde eller arbejdsmarkedsorganisationer for manglende betaling af: 1. Tilgodehavende nettoløn svarende til mindsteløn 2. Bidrag til fælles fonde eller arbejdsmarkedsinstitutioner 3. Efterbetaling eller tilbagebetaling af uretmæssigt tilbageholdt skat eller socialsikringsbidrag. Hæftelsesansvaret indebærer, at en kontrahent (oftest en hovedentreprenør) kan risikere at komme til at hæfte for eksempelvis manglende betaling af løn, hvis en underkontrahent, herunder underentreprenører og underleverandører, ikke overholder sine forpligtelser over for en udstationeret arbejdstager. Hovedentreprenøren hæfter imidlertid kun for de krav, som den udstationerede arbejdstager måtte have erhvervet ret til som led i underkontrahentens opfyldelse af kontrakten med hovedentreprenøren. Den udstationerede arbejdstager kan derfor ikke holde en hovedentreprenør ansvarlig for betaling af løntilgodehavender m.v., som den udstationerede arbejdstager måtte have erhvervet ret til som led i et kontraktforhold mellem arbejdsgiveren og dennes øvrige kontrahenter/samarbejdspartnere. Mulighed for strengere regler 2/12

3 Håndhævelsesdirektivet er et minimumsdirektiv. Ifølge direktivet har medlemsstaterne derfor mulighed for at indføre strengere ansvarsregler, for eksempel ved at lade hæftelsesansvaret gælde i alle led eller ved at indføre et hæftelsesansvar i andre sektorer end bygge- og anlægssektoren. Mulighed for at undgå hæftelsesansvar via RUT Hovedentreprenørens hæftelsesansvar er ikke uden undtagelser. Medlemsstaterne kan ifølge håndhævelsesdirektivet fastsætte regler om, at en kontrahent (typisk en hovedentreprenør) ikke skal holdes ansvarlig, hvis han har opfyldt kravene om nødvendig omhu. Det er op til det enkelte medlemsland at fastsætte nærmere regler for, hvornår en hovedentreprenør har opfyldt kravene om nødvendig omhu, idet direktivet kun udstikker overordnede retningslinjer. Det fremgår blandt andet af direktivteksten, at regler om nødvendig omhu kan indebære, at hovedentreprenøren skal træffe forebyggende foranstaltninger ved at sikre sig dokumentation fra underkontrahenten for de udstationerede arbejdstageres overordnede arbejdsvilkår, herunder ved krav om dokumentation i form af lønsedler samt dokumentation for, at underkontrahenten overholder de regler, der gælder for udstationering af medarbejdere m.v. I Danmark påtænker regeringen at indføre regler om, at en hovedentreprenør vil kunne frigøre sig fra ansvaret ved at sikre sig, at underentreprenøren er registeret korrekt i RUT. RUT RUT STÅR FOR "REGISTRET FOR UDENLANDSKE TJENESTEYDERE". FORMÅLET MED RUT ER AT GIVE MYNDIGHEDERNE BEDRE MULIGHED FOR AT SIKRE HÅNDHÆVELSE AF DE REGLER, DER GÆLDER FOR UDENLANDSKE TJENESTEYDERE OG ARBEJDSTAGERE, SOM OPERERER I DANMARK. UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER, HERUNDER SELVSTÆNDIGE UDEN ANSATTE, SOM MIDLERTIDIGT UDFØRER OPGAVER I DANMARK, ER OMFATTET AF REGLERNE OM ANMELDELSE TIL RUT. HVIS REGLERNE OM ANMELDELSE TIL RUT IKKE OVERHOLDES, KAN ARBEJDSTILSYNET UDSTEDE ADMINISTRATIVE BØDEFORELÆG. BØDEN FOR AT OVERTRÆDE ANMELDELSESPLIGTEN TIL RUT ER KRONER. UDSTATIONERINGSLOVEN, SOM IMPLEMENTERER UDSTATIONERINGSDIREKTIVET, ER DET LOVMÆSSIGE GRUNDLAG FOR RUT. LÆS MERE OM RUT PÅ ARBEJDSTILSYNETS HJEMMESIDE. Udveksling af oplysninger på tværs af grænserne Direktivet fastlægger klare regler for samarbejdet mellem de nationale myndigheder, der har ansvar for udstationering. Samarbejdet skal bl.a. bestå i at besvare anmodninger om oplysninger fra kompetente myndigheder i andre EU-lande samt anmodninger om at udføre kontroller, tilsyn og undersøgelser af udstationering. Fremadrettet vil det derfor blive nemmere for myndighederne at udveksle oplysninger om virksomhederne på tværs af landegrænserne samt at føre kontrol med, hvorvidt en virksomhed med udstationerede medarbejdere reelt er etableret i hjemlandet. 3/12

4 Implementering inden to år Håndhævelsesdirektivet blev endeligt vedtaget i EU i maj Medlemslandene har to år til at implementere direktivet efter offentliggørelse af direktivet i EU-tidende. 4/12

5 NYE REGLER OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK ER VEDTAGET Fra den 1. januar 2015 træder de nye bestemmelser om kønsopdelt lønstatistik i kraft. Fremover vil flere virksomheder være omfattet af reglerne om kønsopdelt lønstatistik. Kontakt Jens Lund Mosbek Partner Direkte: Mobil: Den 20. maj 2014 vedtog Folketinget lovforslaget om kønsopdelt lønstatistik. Fremover vil også små virksomheder med kun 10 ansatte, heraf med mindst tre mænd og tre kvinder, være omfattet af reglerne om kønsopdelt lønstatistik. De nye bestemmelser om kønsopdelt lønstatistik indebærer, at virksomheder som udgangspunkt automatisk vil få tilsendt kønsopdelt lønstatistik fra Danmarks Statistik eller en arbejdsgiverorganisation. Virksomheden kan imidlertid også vælge selv at udarbejde lønstatistikken. De omfattede virksomheder vil fremover have pligt til at informere de ansatte om, at virksomheden er omfattet af reglerne om kønsopdelt lønstatistik samt have pligt til at udlevere den kønsopdelte lønstatistik til lønmodtagerrepræsentanten. Hvis virksomheden ikke har en lønmodtagerrepræsentant, kan en ansat anmode om både at få lønstatistikken udleveret og få den drøftet. Se Kromann Reumerts tidligere omtale af lovforslaget, hvor du kan læse mere om, hvilken betydning lovændringen får for dig og din virksomhed. 5/12

6 LOVFORSLAG OM NY SYGEDAGPENGEMODEL ER VEDTAGET Kontakt Jens Lund Mosbek Partner Direkte: Mobil: Den 11. juni 2014 blev lovforslag om en ny sygedagpengemodel vedtaget. De nye regler har blandt andet til formål at sikre, at alle sygemeldte har et forsørgelsesgrundlag under hele deres sygdomsforløb. Herudover er formålet med lovændringen at indsats og opfølgning over for sygemeldte rykkes frem til et tidligere tidspunkt i sygdomsforløbet, samt at indsatsen målrettes i forhold til de sygemeldte, der har størst behov og er i risiko for længerevarende sygemelding. De nye regler træder i kraft den 1. juli Enkelte dele af lovændringen træder dog først i kraft den 1. januar Lovændringens hovedelementer Lovændringen indeholder blandt andet følgende tiltag: Ydelsesperioden for sygedagpenge ændres, og revurderingstidspunktet rykkes frem, så den sygemeldtes ret til sygedagpenge skal revurderes senest efter 5 måneder med sygedagpenge Der indføres en ny mulighed for forlængelse af ydelsesperioden for personer med en livstruende sygdom, som skal sikre, at alvorligt syge kan modtage sygedagpenge uden tidsbegrænsning Der indføres et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse for sygemeldte, som ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesregler, og som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom Der indføres en ny opfølgningsmodel i form af en "fast-track-løsning", hvorefter borgere og arbejdsgivere kan anmode om, at opfølgningen over for den sygemeldte iværksættes ekstraordinært tidligt Der indføres en ny visitationsordning, der skal sikre, at indsatsen målrettes særligt over for de sygemeldte, der er i risiko for et langt sygdomsforløb Der indføres regler om, at den sygemeldte får mulighed for at sige nej til lægebehandling, uden at det får ydelsesmæssige konsekvenser. Jobafklaringsforløb De sygedagpengemodtagere, som efter 5 måneder ikke kan få forlænget deres sygedagpenge efter de eksisterende forlængelsesregler, og som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, overgår til et jobafklaringsforløb. I jobafklaringsforløbet modtager den sygemeldte en ydelse, der er på niveau med kontanthjælp, men som hverken er afhængig af egen formue eller en eventuel ægtefælles/samlevers indtægts- og formueforhold. Der sker imidlertid fradrag i ydelsen for indtægter efter de samme regler, der gælder for personer i ressourceforløb efter kapitel 12 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Jobafklaringsforløbet har til formål at bringe den sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet 6/12

7 eller i uddannelse ved hjælp af en tværfaglig og sammenhængende indsats. Jobafklaringsforløbet kan blandt andet bestå i tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og mentor efter kapitel 9 b-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt indsats efter anden lovgivning, herunder efter sundhedsloven og serviceloven. Jobafklaringsforløbet tager udgangspunkt i det ressourceforløb, der er etableret som følge af reformen af førtidspension- og fleksjob, hvilket bl.a. betyder, at det er kommunens rehabiliteringsteam, der skal afgive en indstilling om, hvilken tværfaglig indsats den sygemeldte skal undergives. Under jobafklaringsforløbet får personen en koordinerende sagsbehandler, der bl.a. skal sikre, at indsatsen bliver koordineret og justeret undervejs i forløbet. Kommunen skal løbende følge op på jobafklaringsforløbet for at sikre, at det bliver så kort som muligt. Jobafklaringsforløbene forventes at have en varighed på gennemsnitligt 6 måneder. Jobafklaringsforløb kan maksimalt løbe i op til 2 år ad gangen, og som udgangspunkt vil den sygemeldte have mulighed for to jobafklaringsforløb. Hvis personen fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, når jobafklaringsforløbet er slut, skal kommunens rehabiliteringsteam afgive indstilling til kommunen om, hvorvidt den pågældende skal have et nyt jobafklaringsforløb. Hurtigere opfølgning med "fast-track-løsning" For arbejdsgivere kan den nye opfølgningsmodel i form af en "fast-track-løsning" få særlig betydning. Der er tale om en ordning, hvorefter arbejdsgiveren eller den sygemeldte kan anmode kommunen om at iværksætte en ekstraordinær tidlig indsats, hvis der er risiko for et længerevarende sygdomsforløb, der forventes at vare mere end 8 uger. Den første opfølgningssamtale skal som udgangspunkt afholdes senest 8 uger efter første fraværsdag. Hvis arbejdsgiveren eller den sygemeldte anmoder om at få iværksat en opfølgningen ekstraordinært tidligt, skal kommunen afholde en opfølgningssamtale senest 2 uger herefter. Med den nye opfølgningsmodel skal den sygemeldte have været hos lægen inden den første opfølgningssamtale hos kommunen. På den måde sikres det, at kommunen allerede på den første opfølgningssamtale har alle de relevante oplysninger i forhold til den sygemeldtes muligheder for at arbejde samt oplysninger om eventuelt skånebehov, som er nødvendige for at iværksætte en indsats i forhold den sygemeldte. Den sygemeldte medarbejder kan afvise, at kommunen iværksætter en tidlig opfølgning, hvis arbejdsgiveren har anmodet om det, for eksempel hvis den sygemeldte ikke forventer at være sygemeldt i mere end 8 uger. Ny visitationsmodel En ny visitationsmodel skal sikre, at ressourcerne i sygedagpengeindsatsen målrettes mod de personer, som ikke forventes at være raskmeldt inden for de første 8 uger efter den første fraværsdag. Der indføres derfor tre nye visitationskategorier: Kategori 1: Sygemeldte, der forventes fuldt raskmeldte inden for 2 måneder. Det vil være op til kommunen at tilrettelægge opfølgningen. Kategori 2: Sygemeldte med længerevarende, men forudsigelige forløb, hvor sygdommen er udredt, og der er igangsat behandling. Kategori 3: Sygemeldte, hvor der ikke er en klar forventet raskmeldingsdato, og hvor der er tale om en diffus, uafklaret sygdom, der udgør en betydelig barriere for 7/12

8 arbejdsevnen og/eller betydelig beskæftigelsesmæssig eller social udfordring ud over sygdommen. I kategori 1-sager vil det være op til kommunen at tilrettelægge opfølgningen, idet der ikke er nogen centrale krav til denne opfølgning. Sygemeldte i kategori 2 skal tilbydes en indsats, der har fokus på hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Endelig skal sygemeldte i kategori 3 hurtigst muligt have deres sag forelagt kommunens rehabiliteringsteam, der skal afgive en indstilling om bl.a. indsatsen og tilrettelæggelsen af opfølgningen i forhold til den sygemeldte. 8/12

9 OPSIGELSE MED FORKORTET VARSEL EFTER 129 ½ DAGES SYGDOM VAR RETTIDIG EFTER 120-DAGES-REGLEN Kontakt Jens Lund Mosbek Partner Direkte: Mobil: Ifølge Østre Landsret var en opsigelse efter 129½ dages sygdom med forkortet varsel sket i umiddelbar tilknytning til udløbet af 120 sygedage, og opsigelsen var derfor afgivet med rette. Dommen er med til at fastlægge grænserne for, hvor længe en arbejdsgiver kan vente med at opsige en medarbejder, som har haft mere end 120 sygedage. Sammenholdt med øvrige domme, tegner der sig et billede af, at 120-dages-reglen kan anvendes, når medarbejderen har haft mellem 121 og 129 ½ sygedage. Østre Landsrets dom af 30. april 2014 Den 1. januar 2009 blev M ansat som værkstedschef i en virksomhed (V). Den 31. august 2009 blev M imidlertid opsagt med en måneds varsel som følge af, at han havde været sygemeldt i perioden fra den 15. maj 2009 og indtil opsigelsen, hvor han havde haft 129 ½ sygedage. Det følger af funktionærlovens 5, stk. 2, at arbejdsgivere kan opsige en medarbejder med 1 måneds varsel, når medarbejderen har haft mere end 120 sygedage inden for et år, og såfremt opsigelsen afgives i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, og mens funktionæren endnu er syg. Spørgsmålet var derfor, om en opsigelse på den 129 ½ sygedag måtte anses for afgivet i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage. Hertil udtalte Østre Landsret, at det var overvejende betænkeligt at fastslå, at opsigelsen ikke skete i umiddelbar tilknytning til udløbet af 120 sygedage. V's opsigelse af M med forkortet varsel efter 129 ½ sygedag var således berettiget. Kromann Reumerts bemærkninger Det er nu anden gang, at Østre Landsret når frem til, at 120-dages-reglen kan anvendes, selvom medarbejderen på opsigelsestidspunktet har haft 129 ½ sygedage jf. også Østre Landsrets dom af den 30. september Omvendt følger det af Vestre Landsrets dom af 3. juni 1992, at en opsigelse afgivet på den 130. sygedag ikke kunne anses for rettidig. Dommene tegner et billede af, at 120-dages-reglen kan avendes, når en medarbejder har haft mellem ½ sygedage. Hertil skal det dog bemærkes, at dommene er konkret begrundede, og at der derfor formentlig vil kunne være konkrete omstændigheder, der medfører, at en opsigelse af en medarbejder, der har haft mindre end 130 sygedage, ikke vil kunne anses for rettidig. Det er afgørende ved en opsigelse efter 120-dages-reglen, at det nøjagtige antal sygedage kan opgøres og dokumenteres, da spændet for hvornår 120-dages-reglen kan anvendes er 9/12

10 meget lille. 10/12

11 ULOVLIGT AT KONFLIKTE FOR OVERENSKOMSTDÆKNING Et fagforbund var ikke berettiget til at iværksætte blokade og sympatikonflikter til støtte for overenskomstdækning af arbejde, som chauffører ansat hos et estisk datterselskab udførte på moderselskabets dansk indregistrerede lastbiler. Sagen er med til at afgrænse, hvornår et fagforbund lovligt kan konflikte. Kontakt Jens Lund Mosbek Partner Direkte: Mobil: Sagen kort En dansk transportvirksomhed (M) havde et datterselskab (D) i Estland. En række chauffører ansat i det estiske datterselskab udførte en del af deres arbejde på biler indregistreret i Danmark, og som havde danske kørselstilladelser hos M. I 2008 havde M over 100 overenskomstdækkede og pensionsberettigede chauffører ansat, mod kun en i juli I januar 2014 varslede et fagforbund (F) konflikt mod D i form af blokade og efterfølgende sympatikonflikter. M mente, at konflikten var ulovlig, da chaufførerne var ansat i et udenlandske selskab. Arbejdet udført i Danmark var ifølge D et naturligt og underordnet led i de internationale transporters gennemførelse. Til støtte for det fremførte D kørselstal for november 2013 for hele koncernen, hvor kun en andel på 2,9 % af kilometerne var kørt i Danmark. Sagen blev herefter indbragt for Arbejdsretten af D og behandlet som en hastesag. Arbejdsretten Indledningsvis fastslog Arbejdsretten, at sagens hovedspørgsmål var, om F var berettiget til at iværksætte blokade og sympatikonflikter til støtte for overenskomstdækning af det arbejde, som chauffører ansat hos D udførte på Ms dansk indregistrerede biler. Arbejdsretten konstaterede herefter, at det afgørende i sagen var, om Fs interesse i at opnå en overenskomst for det omhandlede arbejde var af fornøden styrke og aktualitet. Herefter vurderede Arbejdsretten på baggrund af forklaringerne, at chaufførerne var ansat af D, samt at D havde ansvaret for ansættelse, afskedigelse, løn, køre-hviletidsregler mv. Endvidere lagde Arbejdsretten til grund, at chaufførernes kørsel i Danmark udgjorde en beskeden andel af det samlede antal kørte kilometer i de pågældende biler, og at chaufførernes arbejde i Danmark måtte betragtes som et naturligt og underordnet led i de internationale transporters gennemførelse. Krav om særlige omstændigheder Arbejdsrettens henviste dernæst til en dom af 20. juni 2000 i Mitropa-sagen (sag ). Denne dom fastslog, at der skal foreligge særlige omstændigheder i det pågældende tilfælde, før et fagforbund kan antages at have fornøden faglig interesse i at overenskomstdække arbejde, der udføres af personer, hvis ansættelsessted ligger i udlandet. 11/12

12 Også i nærværende sag måtte der ifølge Arbejdsretten kræves særlige omstændigheder, for at Fs interesse i at opnå en overenskomst kunne anses for at være af fornøden styrke og aktualitet. Ulovlig konflikt Arbejdsretten fandt herefter, at der ikke forelå sådanne særlige omstændigheder. Fs interesse i at opnå en overenskomst for det omhandlede arbejde var herefter ikke af en sådan passende styrke og aktualitet, at den varslede blokade og de deraf afledte sympatikonflikter var lovlige. Samtidig bemærkede Arbejdsretten, at der ikke var grundlag for at antage, at konstruktion af koncernen bestående af bl.a. M og D samt den interne fordeling af opgaver ikke var lovlig eller udtryk for reelle transaktioner. Der var derfor tale om en ulovligt varslet konflikt. Hvad kan vi udlede af dommen? Dommen bidrager til at afgrænse, hvornår et fagforbund lovligt kan konflikte for overenskomstdækning af arbejde, som udføres af personer, hvis ansættelsessted ligger i udlandet. Med denne dom, samt Mitropa-dommen fra 2000, ligger det klart, at i det pågældende tilfælde kræves der særlige omstændigheder, for at et fagforbund har en interesse af den nødvendige styrke og aktualitet i at opnå overenskomst. 12/12

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 18. december 2013 indgået aftale om en reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 27.08.2015 RYANAIR KUNNE IKKE UNDSLIPPE DEN DANSKE KONFLIKTRET 27.8.2015 Arbejdsretten har fastslået, at den danske arbejdsmarkedsmodel også gælder for udenlandske

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne?

Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne? Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne? Anette Hansen, seniorkonsulent 11. November 2015 Anette Hansen Seniorkonsulent Mail: ah@cabiweb.dk Mobilnr. 40 38 54 74 Side 2 Det kan du få

Læs mere

Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl.

Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl. Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72 A DK-2300 København S T +45 72 14 20 00 E star@star.dk www.star.dk www.borger.dk 30. juni 2014 J.nr. 2014-0019696

Læs mere

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN De nye sygedagpengeregler Mandag den 8. december 2014 Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN FAKTA TAL FØR REFORMEN 400.000 personer modtager hvert år sygedagpenge

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Beskæftigelsesudvalget Orientering Orientering om sygedagpengereformen og implementering i Aarhus Kommune 1. Baggrund Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

Nyt fra Organisationsservice Til FTF-A s faglige organisationer

Nyt fra Organisationsservice Til FTF-A s faglige organisationer Nyt fra Organisationsservice Til FTF-A s faglige organisationer December 2014 Læs i dette nyhedsbrev om: FTF-A har fået ny formand FTF-A deltager på Folkemødet 2015 Fortsat pladser på FTF-A temadage Kollektiv

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Implementering af håndhævelsesdirektivet)

LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Implementering af håndhævelsesdirektivet) LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j. nr 2016-621 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1717 af

Læs mere

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb Punkt 9. Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Aalborg Kommunes

Læs mere

Aftale af 3. december 2009

Aftale af 3. december 2009 Aftale af 3. december 2009 Aftale mellem regeringen, Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om styrkelse af Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

Læs mere

From:Jane Knudsen To:Jane Knudsen Subject:VS: Invitation til opstartskonference om sygedagpengereformen

From:Jane Knudsen To:Jane Knudsen Subject:VS: Invitation til opstartskonference om sygedagpengereformen From:Jane Knudsen To:Jane Knudsen Subject:VS: Invitation til opstartskonference om sygedagpengereformen Fra: Ulla Christensen [mailto:uch@star.dk] På vegne af Beskæftigelsesregion Syddanmark Sendt: 5.

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler.

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Notat Emne: Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Den 10. oktober 2013 Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige

Læs mere

TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel

TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel Fastholdelse af medarbejdere Overenskomsten: Socialt kapitel med hjemmel til at indgå særlige aftaler for at beskæftige medarbejdere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Åben. ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2

Åben. ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Kenneth Birkholm (C),

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Jens Lund Mosbek www.kromannreumert.com/insights. Partner. Tina Brøgger Sørensen Partner

Jens Lund Mosbek www.kromannreumert.com/insights. Partner. Tina Brøgger Sørensen Partner Jens Lund Mosbek Tina Brøgger Sørensen ER JERES LØNPOLITIK KLAR TIL ANSATTE PÅ 80? Folketingets beslutning om at fjerne muligheden for, at seniormedarbejdere automatisk træder tilbage, når de fylder 70

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Ny sygedagpengemodel med ret til jobafklaringsforløb og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg og Beskæftigelsesudvalg om afgivelse af indlæg i sag C-56/14, De Beuckeleer

Notat til Folketingets Europaudvalg og Beskæftigelsesudvalg om afgivelse af indlæg i sag C-56/14, De Beuckeleer Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 457 Offentligt N O T A T Notat til Folketingets Europaudvalg og Beskæftigelsesudvalg om afgivelse af indlæg i sag C-56/14, De Beuckeleer 13-05-2014 Sagsnr. 2014-2461

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse. 07.84 O.11 xx/2012 Side 1

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse. 07.84 O.11 xx/2012 Side 1 Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål... 3 2. Hvem er omfattet af aftalen... 3 3. Definitioner... 4 4. Princippet om ikke-forskelsbehandling...

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere

Forslag til Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere Forslag til Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere (Flere oplysninger i RUT, ændring af fristen for at anmelde ændringer i RUT, hjemmel til administrative bødeforelæg mv.) 1 I lov om udstationering

Læs mere

TT socialrådgivere. Odense den 15. september 2014. Opfølgning på kontanthjælpsreform

TT socialrådgivere. Odense den 15. september 2014. Opfølgning på kontanthjælpsreform TT socialrådgivere Odense den 15. september 2014 Sygedagpengereform L194 2013-14 Opfølgning på kontanthjælpsreform L193 2013-14, L183 2013-14, et par nye afgørelser og mulighed for realudligning på vej?

Læs mere

Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg

Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg 08-0689 - JEHØ - 15.04.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 3336 8800 Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg FTF s vurdering af L21 i henhold til formålet med loven:

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 2012/1 LSF 195 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2013-1205 Fremsat den 20. marts 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette

Læs mere

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Indhold Håndbog om sygefravær... 3 Indledning... 3 Sygemeldingen den første kontakt til arbejdspladsen... 3 Registrering af sygefravær... 4 Langvarigt

Læs mere

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN 24.4.2013 EU-domstolen har taget stilling til, hvordan begrebet handicap skal afgrænses over for

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 2 Offentligt EF-specialudvalget for Arbejdsmarkedet og Sociale Forhold Forslag til direktiv om håndhævelse af udstationeringsdirektivet DA s holdning DA kan støtte

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 871 af 28/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015258 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om ændring af lov om europæiske samarbejdsudvalg 1)

Lov om ændring af lov om europæiske samarbejdsudvalg 1) LOV nr 281 af 06/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0008489 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til ændring af direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering

Læs mere

sikring og støtte ved sygdom

sikring og støtte ved sygdom sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det

Læs mere

1. Generelt Lovforslaget blev sendt i ekstern høring d. 20. februar 2013 med frist til den 5. marts 2013.

1. Generelt Lovforslaget blev sendt i ekstern høring d. 20. februar 2013 med frist til den 5. marts 2013. NOTAT Høringsnotat om forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere (flere oplysninger i RUT, hjemmel til administrative bødeforelæg mv.) 19. marts 2013 Sagsnr. 2013-1205 JAIC//kwo/kat

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N Naalakkersuisut Departementet for Familie og Justitsvæsen iian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig?

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Seminar den 14/11 2008 i AnsættelsesAdvokater Oplæg ved professor dr. jur. Jens Kristiansen Københavns Universitet Disposition 1.

Læs mere

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til 2008/1 LSF 165 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0003788 Fremsat den 12. marts 2009 af

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. april 2002 PE 316.324/17-40 ÆNDRINGSFORSLAG 17-40 Udkast til udtalelse (PE 316.324) Jean Lambert Betingelserne for tredjelandsstatsborgeres

Læs mere

Møde 23. januar 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1

Møde 23. januar 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Handicaprådet Referat Møde 23. januar 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat 1 2 Indkommet post 1 3 Rapport med retningslinjer for omgang med beboernes penge 1 4 Status

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede I medfør af 2, stk. 6, 3, stk. 5, 4, stk. 8, 5, stk. 3, 10 og 14, stk. 2, jf. 2, stk. 4, i lov nr. xx af xx om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede,

Læs mere

OG OVERENSKOMSTANSATTE

OG OVERENSKOMSTANSATTE AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE 11.27.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Aftalen er en sammenskrivning

Læs mere

Dansk Byggeri skal indledningsvis takke Aalborg Kommune for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til Kommunens anvendelse af arbejdsklausul.

Dansk Byggeri skal indledningsvis takke Aalborg Kommune for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til Kommunens anvendelse af arbejdsklausul. Aalborg Kommunes anvendelse af arbejdsklausuler m.v. Dansk Byggeri skal indledningsvis takke Aalborg Kommune for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til Kommunens anvendelse af arbejdsklausul.

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Ny sygedagpengereform

Ny sygedagpengereform Ny sygedagpengereform Evaluation only. Reformen af sygedagpengesystemet Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Læs mere

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Oprettet: 02-06-2010 Opdateret: 02-06-2010 En medarbejder med epilepsi blev opsagt to dage efter et anfald. Virksomheden begrundede opsigelsen med hensynet til

Læs mere

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice Arbejdsmarkedspolitik AMK Syd & WIDK & SJH Tilsyn og Kontrol

Læs mere

En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely

En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely - 1 En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk En ny skattely -pakke skal på forskellig måde

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Faglig Temadag 20. november 2012 Reform af førtidspension og fleksjob Anette Larsen Socialfaglig konsulent Mål for reformen Flest mulige i arbejde og størst mulige

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. december 2011. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. 12. december 2011. Nr. 1152.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. december 2011. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. 12. december 2011. Nr. 1152. Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. december 2011 12. december 2011. Nr. 1152. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge Herved bekendtgøres lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. august 2011,

Læs mere

Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Regionernes Lønnings- og Takstnævn Side 1 Regionernes Lønnings- og Takstnævn Januar 2009 AFTALE OM ARBEJDSGIVERENS PLIGT TIL AT UNDERRETTE ARBEJDS- TAGEREN OM VILKÅRENE FOR ANSÆTTELSESFORHOLDET (ANSÆTTEL- SESBREVE) EF s ministerråd vedtog

Læs mere

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v.

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Dato: 2. oktober 2008 Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Baggrund EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen (C-127/08) betyder,

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. NOTAT Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 17. april 2013 J.nr. 2011-628 JAIC/AKL-SCH Forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Sygedagpengeindsatsen

Sygedagpengeindsatsen Sygedagpengeindsatsen I lyset af sygedagpengereformen Beskæftigelsesregion Syddanmark, Karl Schmidt Sygedagpengereform Sygedagpengereformen Forlængelsesmulighed for borgere ramt af livstruende sygdom Baggrund

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Tag temperaturen på reformen af førtidspension og fleksjob!

Tag temperaturen på reformen af førtidspension og fleksjob! Tag temperaturen på reformen af førtidspension og fleksjob! Arbejdsmarkedspolisk udvalg og socialpolitisk udvalg, maj 2014 Jeres lokale indsats er vigtig! Du har en vigtig rolle lokal at spille lokalt.

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Tillykke med dit nye fleksjob: I forbindelse med din ansættelse bedes du være opmærksom på følgende. Hvor lang tid kan jeg være ansat i fleksjob:

Læs mere

Rammeaftale om deltidsarbejde. 04.83 42/2014 Side 1

Rammeaftale om deltidsarbejde. 04.83 42/2014 Side 1 Rammeaftale om deltidsarbejde KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.83 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bemærkninger til aftalen... 3 1 Formål... 3 2 Anvendelsesområde... 3 3 Definitioner...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. maj 2013 (J.nr. 2012-0032589) Revisor ikke

Læs mere

Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 27. maj 2016. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 27. maj 2016. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 178 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 27. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v., lov

Læs mere

Varighedsbegrænsning på sygedagpenge

Varighedsbegrænsning på sygedagpenge Varighedsbegrænsning på sygedagpenge I denne analyse undersøges de dynamiske effekter (adfærdsændringer) af den generelle varighedsbegrænsning på sygedagpenge. Formålet med analysen er at identificere

Læs mere

Folketinget har den 11. juni 2014 vedtaget lov om sygedagpengereformen.

Folketinget har den 11. juni 2014 vedtaget lov om sygedagpengereformen. Møde: Socialudvalget inkl. de ikke Mødetid: 20. august 2014kl. 15:00 Mødested: Administrationsbygningen, Laksetorvet, Mødelokale C.2.25 Sekretariat: Sekretariatet 101. Status på sygedagpengereformen Sagsnr:

Læs mere

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet

Læs mere

Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2. Målgrupper efter afsnit III-VII i denne lov er: 1) Ledige, der modtager dagpenge eller

Læs mere

Fastholdelse og Rekruttering

Fastholdelse og Rekruttering Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 70 Bilag 2 Offentligt L I G E S T I L L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G November 2013 Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om

Læs mere