Niveau Mia. kr. Procentvis mængdeændring ,4 0,3 1,5 1, ,5 0,2 1,3 2, ,2 0,8 3,4 4, ,5 1,8 3,1 4,3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3"

Transkript

1 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien, lav rente, en fortsat bedring på boligmarkedet og offentlige tiltag som boligjobordningen, landsbyggefonden og store anlægsprojekter, der alle giver et positivt bidrag til byggeriet. Til gengæld forventes det, at et markant fald i de offentlige bygge- og anlægsinvesteringer vil give et fald i den samlede byggeaktivitet i 15. DI S ØKONOMISKE TEMA DI s Økonomiske Tema giver et hurtigt indblik i et aktuelt økonomisk emne. Artikelserien udkommer ca. hver fjerde uge KONTAKT Konsulent Mathias Secher Efter mange års tilbagegang ventes de erhvervsmæssige bygge- og anlægsinvesteringer samt boliginvesteringerne at stige i 1 og 15. Set over hele 13 er der dog udsigt til endnu et fald i de private bygge- og anlægsinvesteringer inkl. boligbyggeri, men ligesom den øvrige økonomi ventes det så småt at gå fremad i andet halvår. Til gengæld forventes der et stort fald i de offentlige bygge- og anlægsinvesteringer i 15, som modvirker fremgangen i de private investeringer og dermed giver et fald på, pct. i de samlede bygge- og anlægsinvesteringer i 15. Udsigt til tiltrængt fremgang i økonomien og byggeriet Bruttonationalprodukt Privat forbrug Eksport af varer og tjenester Heraf varer Niveau Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1. -,,3 1,5 1,7 91,5, 1,3, 99,, 3,,3 -,5 1, 3,1,3 Boliginvesteringer Erhvervenes bygge- og anlægsinvesteringer Offentlige bygge- og anlægsinvesteringer og DI 79 -, - 3, , -7,9, 3,9 3,1, -1,5-1,7 Skønnene bygger på en forventning om fortsat lave renter, stigende boligpriser, positive bidrag fra det offentlige gennem boligjobordningen, landsbyggefondens udvidede ramme og store anlægsprojekter som metroen, Femern-forbindelsen og investeringer i jernbanenettet. Disse faktorer vil alle have en positiv effekt på bygge- og anlægsinvesteringerne. Til gengæld vil de mange ledige erhvervslokaler holde byggeriet af erhvervsbygninger nede, som først ventes at gå frem i løbet af 1.

2 #1/7. nov. 13/side Stormen den. oktober kan give et midlertidigt løft i bygge- og anlægsaktiviteten Skønnene i denne prognose tager ikke højde for, at reparation af de mange ødelæggelser fra stormen den. oktober kan give et midlertidigt løft i by gge- og anlægsinv esteringerne. Der er meget stor usikkerhed om omfanget af skaderne, men de første skøn fra Alm. Brand Forsikring og Try g peger i retning af skader for 1-3 mia. kr. Normalt sker langt størstedelen af alle stormskader ifølge Pension og Forsikring på by gninger, hvormed der kan ske et bety deligt men midlertidigt løft i by gge- og anlægsaktiv iteten. Boligpriserne styrer boliginvesteringerne Den helt centrale faktor i forhold til boliginvesteringerne er boligpriserne. Når boligpriserne stiger, bliver det mere attraktivt at bygge nyt og det vil alt andet lige have en positiv effekt på boliginvesteringerne. Her er det både nybyggeriet og hovedreparationerne, der synes at følge prisudviklingen på boligmarkedet. Boliginvesteringerne følger boligpriserne Sæsonkorrigeret, kvt. gns., prisen på enfamiliehuse Mia. kr K 1993K3 199K 1995K1 1995K 199K3 1997K 199K1 199K 1999K3 K 1K1 Kvartalsvækst i boligpriserne 1K K3 3K K1 K Nybyggeri 5K3 K 7K1 7K K3 9K K1 K 11K3 1K Reparation og vedligeholdelse Vækst i pct. 13K Siden 11 har reparationerne afveget fra denne trend ved at stige på trods af faldende huspriser. Dette afbræk skyldes formentlig indførelsen af boligjobordningen medio 11, mens landsbyggefondens udvidede ramme har medvirket til, at der fortsat er et højt niveau. Huspriserne er igen steget de seneste kvartaler, men det ses endnu ikke i nybyggeriet, som er faldet siden slutningen af. Hvis udviklingen i boligpriserne fortsætter, vil det trække gang i boliginvesteringerne igen. Det er derfor helt afgørende, hvad der sker på boligmarkedet. Skrøbelig fremgang på boligmarkedet Boligmarkedet viser altså tegn på fremgang, men fremgangen er skrøbelig og meget forskelligartet, hvilket først og fremmest ses ved, at priserne på lejligheder og enfamiliehuse er steget med hhv. 9, og, pct. det seneste år. Den forskelligartede prisudvikling skyldes, at det primært er omkring København, Aarhus, Odense og Aalborg, at priserne er steget og her er de fleste boliger lejligheder.

3 #1/7. nov. 13/side 3 Boligpriserne er steget 3 mdr. gns., sæsonkorrigeret = = Enfamiliehuse 9 Lejlighed der Ser man på prisudviklingen fordelt på regioner, er det i høj grad Region Hovedstaden, der har trukket udviklingen. Her er prisen på lejligheder og enfamiliehuse for det første steget med hhv. 11,5 og 5,5 pct. over det seneste år. For det andet er 3 pct. af alle lejlighedshandler og pct. af handlerne med enfamiliehuse i samme periode foretaget i Region Hovedstaden, som derfor fylder meget på boligmarkedet. Det seneste års prisudvikling og antal handler på boligmarkedet,. kvt. 13 Andel af alle bolighandler seneste kvt. i pct. Hovedstaden 1, Sjælland 1, Syddanmark, Midtjylland,7 Nordjylland, Lejligheder Enfamiliehuse Prisændring Andel af alle ift. samme bolighandler kvt. året før i seneste kvt. pct. i pct. Prisændring ift. samme kvt. året før i pct. 11,5 17, 5,5 1,9 11,7, 1, 1,,3, 17,1 1,5,,9 1,3 Hele landet,7 9, 71,3,

4 #1/7. nov. 13/side Selvom Region Hovedstaden med mere end en tredjedel af alle bolighandler har trukket en stor del af prisudviklingen, så er det kun,5 pct. af det samlede boligbyggeri, som er foretaget i Region Hovedstaden det seneste år. De vigtigste regioner ift. den direkte sammenhæng mellem boligpriserne og nybyggeriet er derimod Region Midtjylland og Region Syddanmark. Både i 1 og set over en længere årrække er mere end halvdelen af alt nybyggeri foretaget i disse regioner, hvor der primært bygges enfamiliehuse. Her har prisstigningerne det seneste år været mere beskedne for netop enfamiliehusene, så der har endnu ikke været det store incitament til at øge nybyggeriet. Påbegyndt byggeri i 1 fordelt på regioner Areal som andel af samlet påbegyndt byggeri i pct. Enfamiliehuse Lejligheder Øvrige Samlet Hovedstaden,,1 1,,5 Sjælland,,9,3 9, Syddanmark 17,,5,9, Midtjylland, 3, 1, 3, Nordjylland,1, 1, 13,3 Hele landet 73,3 1,3 5, I og med at enfamiliehuse udgør mere end 7 pct. af boligbyggeriet er det helt afgørende, hvad der sker med priserne på disse. Hvis udviklingen i de større byer fortsætter, må det med tiden forventes at brede sig til områderne omkring dem, hvilket vil have en positiv effekt på priserne på enfamiliehuse. Det synes bare ikke at være sket endnu og fremgangen på markedet for enfamiliehuse er derfor skrøbelig. Dette ses også ved at salgsstiden på enfamiliehuse fortsat ligger højt. Med udsigt til faldende ledighed og høj forbrugertillid er der dog grund til at tro på, at bedringen på boligmarkedet vil fortsætte i de fleste dele af landet i takt med, at der kommer mere gang i økonomien. Reparationerne holder boliginvesteringerne på et pænt niveau Der er ikke udsigt til nogen markant fremgang i boliginvesteringerne. Målt som andel af BNP ligger de samlede boliginvesteringer nemlig ikke på noget uhørt lavt niveau. Det var tværtimod i årene op til krisen i, at niveauet var ekstraordinært højt.

5 #1/7. nov. 13/side 5 Investeringer i boligbyggeri som andel af BNP Det er reparationerne, der holder boliginvesteringerne oppe og de ventes derfor ikke at stige væsentligt de komme år. Tværtimod vil boligjobordningens udløb formentlig give et fald i reparationerne i 15. Dermed er der ikke udsigt til nogen prangende fremgang i boliginvesteringerne, som ventes at stige med 3,7 pct. i 1 og 3, pct. i 15. Stor overkapacitet af erhvervsbygninger holder nybyggeriet nede Erhvervenes bygge- og anlægsinvesteringer ventes også at stige i 1 og 15 efter at være faldet siden. De har siden krisen i lidt under stor overkapacitet af erhvervsbygninger, som skyldes et meget højt niveau for byggeriet op til krisen og en efterfølgende lavere økonomisk aktivitet. Det har medført at erhvervsbyggeriet nu ligger på det laveste niveau i mere end år. Anlægsinvesteringerne har ikke haft samme udvikling som erhvervsbygningerne. Det skyldes, at de er holdt oppe af offentligt bestemte anlægsprojekter som metroen, Femern-forbindelsen og investeringer i jernbanenettet. et. Disse projekter vil også give et positivt bidrag til de erhvervsmæssige bygge- og anlægsinvesteringer de kommende år.

6 #1/7. nov. 13/side Stort fald i byggeriet af erhver rvsbygninger Erhvervsmæssige bygge- og anlægsi investeringer, sæsonkorrigeret årsniveau, 5-priser, kædede værdier Mia. kr. Mia. kr Erhvervsbygninger 1 Anlæg Til gengæld er der fortsat mange ledige erhvervslokaler, så det vil kræve et betydeligt løft i aktiviteten i økonomien før der igen bliver behov for at bygge nye erhvervsbygninger. Ledighedsprocenter på erhvervslokaler Hele landet Kontor I alt Kilde: Dansk ejendomsmæglerforening Som følge af faldende investeringer i erhvervsbygninger ventes der således et fald i de erhvervsmæssige bygge- og anlægsinvesteringer set over hele 13. I 1 og 15 ventes derimod en vækst på hhv., og 3,9 pct. Her bygger skønnet for 1 primært på et forventet øget bidrag fra de store anlægsprojekter, mens flere investeringer i erhvervsbygninger trækker væksten i 15.

7 #1/7. nov. 13/side 7 Udsigt til udfasning af de mange fremrykkede offentlige bygge- og anlægsinvesteringer Mens det private nybyggeri af både boliger og erhvervsbygninger har ligget underdrejet siden krisen i, har massive fremrykninger gjort, at de offentlige bygge- og anlægsinvesteringer i dag ligger på det højeste niveau i mere end år. Dermed har de offentlige investeringer holdt hånden under byggeriet siden og især siden, men har også ligget på et niveau som kun kan fastholdes i en kortere periode. Offentlige bygge- og anlægsin nvesteringer ligger historisk højt Andel af BNP, årets priser, sæsonkorrigeret Nu når vi snart til den periode, hvor der er fremrykket fra og der er derfor udsigt til en udfasning af de mange fremrykkede investeringer. Denne udfasning vil i 15 give en så stor tilbagegang i de offentlige bygge- og anlægsinvesteringer, at de samlede bygge- og anlægsinvesteringer inkl. boliger ventes at falde en smule.

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

KONGRESBERETNING BlIK- OG RøRaRBEjdERfORBuNdETS 38. ORdINæRE KONGRES

KONGRESBERETNING BlIK- OG RøRaRBEjdERfORBuNdETS 38. ORdINæRE KONGRES KONGRESBERETNING Blik- og Rørarbejderforbundets 38. ordinære kongres Indhold Forord.... 3 Dansk økonomi... 4 ØKONOMISK POLITIK.... 26 DEN PolitiskE udvikling.... 54 Beskæftigelse... 66 Social dumping....

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2012

Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse, februar 2012 Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, Postboks 2125, 1015 København K, Telefon: 72 16 00 00, Fax: 72 16 00 10, www.danskbyggeri.dk Redaktion:

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2015

Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Dansk Byggeris konjunkturanalyse februar 2015 har fokus på den forventede udvikling i bygge- og anlægsaktiviteten i 2015 og 2016. Konjunkturanalysen

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 2007

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 2007 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 27 INDHOLD 2 Indledning 3 Dansk økonomi 4 Hovedtendenser 5 Her har vi ændret vores skøn 5 Beskæftigelsen 6 Ledigheden 9 Politiske initiativer 9 Byggeri i alt 1 Boligbyggeriet

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Handlingsplan for landbruget

Handlingsplan for landbruget NR. 2 FEBRUAR 2010 Handlingsplan for landbruget Dansk landbrug er begravet i sne for tiden, og desværre også i gæld. Dertil kommer, at landbruget også oplever en indtjeningskrise. Gælden har landbruget

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Nyckeltal för april 1 2011 Förväntad BNP-utveckling (1. Kvartal) -0,5 % Inflationstakt 2,9 % Arbetslöshet 5,8 % Bostadsbyggande prognos

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 14 www.oim.dk Økonomisk Redegørelse Maj 14 Økonomisk Redegørelse Maj 14 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2013

Dansk Økonomi Efterår 2013 Dansk Økonomi Efterår 2013 Danish Economy Autumn 2013 English Summary Konjunkturvurdering Virksomheder under opsving og krise Dansk Økonomi, efterår 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere