AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER."

Transkript

1 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks København - Tlf.: AFSKRIFT Maj 1983 J.nr /81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. I forbindelse med fornyelse af fotografoverenskomsten pr. 1. april 1981 blev der, jf. 4, truffet aftale om med virkning fra den 1. april 1983 at etablere en pensionsforsikringsordning i et dansk, statsanerkendt pensionsforsikringsselskab eller - såfremt antagelse til pensionsforsikringer af helbredsmæssige grunde ikke kan ske - en opsparingsordning. Pensionsforsikringsordning oprettes herefter for de af overenskomsten omfattede ikke-tjenestemandsansatte faglærte fotografer, der dels er fyldt 25 år og dels har opnået 4 års beskæftigelse ved amtskommunen. Der er mellem Fotografisk Landsforbund og Amtsrådsforeningen opnået enighed om ordningens nærmere indhold, idet der mellem parterne er underskrevet det som bilag vedlagte pensionsregulativ for fotografer samt det ligeledes vedlagte regulativ om "opsparing i pensionsøjemed" (kapitalpensionsordning) for fotografer. Betingelsen om, at den pågældende fotograf skal have opnået 4 års beskæftigelse i amtskommunen, før en pensionsforsikringsordning kan etableres, har været drøftet mellem overenskomstens parter, der har opnået enighed om, at tidligere beskæftigelse under overenskomsten i samme amtskommune kan medregnes i overensstemmelse med principperne for lønanciennitetsberegning ved genansættelse, jf. for tiden overenskomstens 3, stk. 1, a).

2 Side 2 Derimod medregnes ikke tidligere beskæftigelse i en anden amtskommune under overenskomstens område i den nævnte "karensperiode". Som det fremgår af pensionsregulativet, dækkes pensionsforpligtelserne af Kommunernes Pensionsforsikring A/S. Amtsrådene vil snarest efter udsendelsen af nærværende skrivelse med bilag modtage nærmere orientering om tilmelding, afregning af pensionsbidrag m.v. fra Kommunernes Pensionsforsikring A/S. Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende pensionsordningen forventes forelagt for Amtsrådsforeningen. Jens K. Brandt / Jens Olufsen

3 Side 3 AMTSRÅDSFORENINGEN FOTOGRAFISK LANDSFORBUND AFSKRIFT PENSIONSREGULATIV FOR FAGLÆRTE FOTOGRAFER. 1. Indmeldelsesbestemmelser. Nærværende pensionsregulativ er gældende for pensionsberettigede ikke-tjenestemandsansatte faglærte fotografer i amtskommuner, for hvem der, ifølge den for den pågældende generelt gældende overenskomst om løn- og arbejdsforhold, skal oprettes en forsikringsmæssig pensionsordning. Den pensionsberettigede er i det følgende benævnt fotografen. Pensionsforpligtelserne dækkes ved tegning af forsikringer i Kommunernes Pensionsforsikring Aktieselskab vedrørende pensionsforsikringer - i det følgende kaldet KP, og via KP i Administrationsaktieselskabet Forenede Gruppeliv vedrørende gruppelivsordning som nævnt i Helbredsoplysninger. Forsikringens tegning sker efter, at fotografen har afgivet tilfredsstillende helbredsoplysninger til bedømmelse af helbredstilstanden i henhold til aftale mellem Fotografisk Landsforbund og KP. Kan fotografen på grundlag af de afgivne helbredsoplysninger ikke antages til forsikring efter nærværende regulativs bestemmelser på normale vilkår, oprettes om muligt alternativ forsikring i KP. Kan alternativ forsikring ikke etableres eller ønsker fotografen ikke at acceptere KP's tilbud, oprettes en opsparingsordning i et mellem KP og Fotografisk Landsforbund aftalt pengeinstitut for hvilken "Regulativ om opsparing i pensionsøjemed" skal være gældende.

4 Side 4 Fotografen er omfattet af gruppelivsordningen (jf. 4) uanset hvilken pensionsordning, der etableres. 3. Pensionspræmien. Præmien for forsikringen respektive opsparingsordningen er fastsat efter lønoverenskomstens bestemmelser. Af præmien betales forlods den til enhver tid gældende præmie til gruppelivsordningen, jf. 4. Præmien indbetales af arbejdsgiveren til KP, så længe fotografen er ansat i pensionsberettiget stilling. 4. Gruppelivsordning. Fotografen er indtil det fyldte 67. år omfattet af gruppelivsordningen, så længe den pågældende er omfattet af den i 1 nævnte lønoverenskomst eller oppebærer pension i henhold til 5, stk. 4, eller 6, i indtil 3 år efter pensionsudbetalingens påbegyndelse. Forsikringssummen, der aftales år for år mellem Fotografisk Landsforbund og KP, udbetales ved fotografens død før det fyldte 67. år. Ved en fotografs død udbetales gruppelivssummen til den pågældendes nærmeste pårørende, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem fotografen og Forenede Gruppeliv. Efterlades ingen ægtefælle, afkom, særlig begunstiget, testaments- eller legal arving, sker udbetalingen til Fotografisk Landsforbund, hvorefter beløbet umiddelbart overføres til "Gruppelivsforsikringens reguleringskonto" i KP. Udbetalingen til Fotografisk Landsforbund sker i dennes egenskab af forsikringstager.

5 Side 5 5. Alderspension. Alderspensionen tilkommer efter nedennævnte regler pensionsberettigede fotografer, når de fratræder på grund af alder. Alderspensionen, som er anført i policen eller i de policetillæg, som udsendes af KP (jf. 10), beregnes på grundlag af den til enhver tid gældende pensionspræmie og fotografens alder på beregningstidspunktet. Invalide-, ægtefælle- og børnepension beregnes ud fra alderspensionen, som det fremgår af det følgende. Alderspensionen kommer til udbetaling fra den 1. i måneden efter 67-års fødselsdagen. Forbliver fotografen i sin stilling efter dette tidspunkt, udskydes pensionshævningen, og de indtil fratrædelsen forfaldne præmier og pensionsbeløb anvendes da til forhøjelse af pensionerne. Hvis en fotograf i forbindelse med fratrædelse før den normale pensioneringsalder, men efter det fyldte 60. år, ønsker alderspensionen sat i kraft, udbetales en førtidspension beregnet på grundlag af forsikringens værdi på pensioneringstidspunktet. Omskrives policen til en førtidspension, kan førtidspensionen forhøjes i tiden indtil det fyldte 67. år mod nedsættelse efter dette tidspunkt. Pensionen efter det fyldte 67. år må dog i forbindelse med de offentlige pensioner (herunder folkepension og ATP) ikke blive mindre end pensionen indtil det 67. år. Pensionerne udbetales månedsvis forud. 6. Invalidepension. Invalidepensionen udbetales ved fratrædelse som følge af erhvervsudygtighed, som nedsætter arbejdsevnen i invalidepensionsberettigende grad. Invalidepensionen er af samme størrelse som alderspensionen ved 67. år. Fotografer, der er ansat ved pensionsordningens generelle etablering den 1. april 1983, og som indtræder i pensionsordningen som 55-årig eller senere, omfattes af en supplerende invalidepen-

6 Side 6 sionsdækning. Den supplerende invalidepensionsdækning, som ved ordningens start pr. 1. april 1983 er på kr i årlig pension, reguleres i takt med dyrtidsreguleringer m.v. efter aftale mellem Fotografisk Landsforbund og KP. Den supplerende invalidepension udbetales sammen med den i afsnit 2 nævnte invalidepension og i øvrigt, når betingelserne i afsnit 4 er opfyldt. Ved pensionsberettigende invaliditet forstås en invaliditet, hvad enten denne skyldes sygdom eller ulykkestilfælde, der varigt nedsætter fotografens erhvervsevne med 2/3 eller derover, i henhold til KP's af forsikringstilsynet godkendte forsikringsbetingelser. Pensionsudbetalingen bortfalder, når det godtgøres, at den ved sygdom eller tilskadekomst forvoldte tjenstudygtighed atter er hævet. Den supplerende invalidepension, som nævnt i afsnit 3, bortfalder senest med udgangen af den måned, hvori fotografen fylder 67 år. Pensionerne udbetales månedsvis forud og tidligst fra det tidspunkt, lønudbetalingen ophører. Gruppelivsordningen bortfalder senest 3 år efter, at fotografen er fratrådt sin stilling for direkte at overgå til invalidepension, men der kan i forbindelse hermed oprettes individuel forsikring af samme art i KP på særlige vilkår efter nærmere aftale med KP. Retten til at oprette individuel forsikring bortfalder 2 måneder efter, at invalidepensionen har været udbetalt i 3 år eller er bortfaldet forinden på grund af forbedring i erhvervsevnen.

7 Side 7 7. Ægtefællepension. 1. Ægtefællepensionen andrager 60% af den til enhver tid gældende alderspension ved 67 år eller, ved udskydelse af pensionshævningen, 60% af den alderspension, fotografen ville have haft ret til at oppebære ved pensionering på det tidspunkt, dødsfaldet indtraf, jf. dog pkt. 2 og Ægtefællepension, som afløser en alderspension i henhold til 5 eller en invalidepension i henhold til 6, udgør 60% af den senest udbetalte pension. 3. Ægtefællepension, som afløser en førtidspension i henhold til 5, udgør 60% af den senest udbetalte pension medmindre fotografen har valgt forhøjet pension indtil 67 år mod nedsættelse af pensionen efter denne dato. Ægtefællepensionen udgør da 60% af den førtidspension fotografen ville have været berettiget til ved pensioneringen, hvis han/hun havde valgt førtidspension med uændret beløb før og efter det 67. år. Uberettiget til ægtefællepension er en fotografs efterladte ægtefælle, hvis ægteskabet er indgået efter fotografens fyldte 67. år eller på dødslejet, eller efter at pensionsudbetalingen er påbegyndt, eller der har været rejst krav om pension. Endvidere er den efterladte ægtefælle uberettiget til pension, hvis ægteskabet var opløst ved skilsmisse, medmindre det drejer sig om en mandlig fotografs fraskilte hustru, der har bevaret retten til enkepension i henhold til lov nr. 102 af 14. marts 1941 om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse, med senere ændringer. Ægtefællepensionen udbetales månedsvis forud, første gang den 1. i måneden efter fotografens død.

8 Side 8 8. Børnepension. Retten til børnepension indtræder ved fotografens død eller pensionering, og børnepensionen udgør følgende beløb til hvert barn: a. Ved fotografens død før udbetaling af pension er påbegyndt i henhold til 5, udgør børnepensionen 20% af alderspensionen ved 67 år. Er fotografen fyldt 67 år, udgør børnepensionen 20% af den alderspension, fotografen ville have været berettiget til ved dødsfaldet. Børnepensionen udbetales fra den 1. i måneden efter fotografens død. b. Ved fotografens pensionering i henhold til 5, stk. 3, eller stk. 6, udgør børnepensionen 20% af fotografens pension. Børnepensionen udbetales samtidig med fotografens egen pension. c. Ved fotografens førtidspensionering i henhold til 5, stk. 4, udbetales børnepensionen fra den 1. i måneden efter fotografens 67 års-fødselsdag, subsidiært fra den 1. i måneden efter fotografens død forinden. Børnepensionen udgør 20% af den senest udbetalte pension, medmindre fotografen har valgt forhøjet førtidspension indtil det 67. år mod nedsættelse af pensionen efter dette tidspunkt. Børnepensionen udgør da 20% af den førtidspension, fotografen ville have været berettiget til ved uforandret pension før og efter det 67. år. Børnepensionen udbetales månedsvis forud til barnet, sidste gang den 1. i den måned barnet fylder 21 år. Såfremt barnet er eller bliver forældreløst fordobles børnepensionen. Berettiget til børnepension er: 1. Mandlige fotografers egne børn, herunder børn født udenfor ægteskab, såfremt faderskabet er fastslået, og barnet ikke er bortadopteret.

9 Side 9 2. Kvindelige fotografers egne børn - bortset fra bortadopterede børn. Kvindelige fotografers børn født udenfor ægteskabet anses for forældreløse, når moderen er død. Er forældremyndigheden efter moderens død tillagt faderen, anses barnet dog først for forældreløst, når også dets fader er død. 3. Stedbørn og adoptivbørn. Er fotografens og dennes ægtefælle afgået ved døden, betragtes børnene som forældreløse. 9. Bonus. I tiden indtil pensionsudbetalingen påbegyndes, tildeles forsikringen bonus efter bestemmelserne i KP's bonusregulativ og de i pensionsaftalen indeholdte bestemmelser. Når pensionsudbetalingen er påbegyndt, forøges pensionerne med pensionistbonus, der udbetales som et tillæg til pensionerne. 10. Policen. KP udsteder for hver enkelt fotograf en pensionsforsikringspolice med afskrift indeholdene et eksemplar af pensionsregulativet. Ved ændringer i pensionspræmien m.v. fremsender KP policetillæg eller anden meddelelse om størrelsen af de ydelser, forsikringen omfatter. Pensioner eller andre ydelser, som fotografen, dennes ægtefælle eller børn måtte have ret til efter den i KP tegnede police kan ikke overdrages, pantsættes eller på anden måde benyttes til omsætning eller sikkerhedsstillelse, ligesom kreditorer ikke kan søge fyldestgørelse i policen. De i KP tegnede forsikringer er i alle forhold, for hvilke der ikke i dette regulativ er givet særlige regler, underkastet KP's af statens tilsynsmyndigheder godkendte almindelige forsikringsbetingelser.

10 Side Fratrædelse. Når en fotograf fratræder sin stilling, uden at pension under nogen form bliver virksom, får den pågældende ved afskedigelsen sin pensionsforsikringspolice fra KP udleveret og bevarer sin ret til pension fra KP. Policen skal følge fotografen ved stillingsskifte indenfor den kreds af amtskommuner og amtskommunale institutioner, der er tilsluttet KP, og kan efter aftale følge fotografen ved anden ansættelse eller ved fortsættelse for egen regning. Tager en fotograf, der er i besiddelse af sin pensionsforsikringspolice fra KP, ikke straks sådan ny ansættelse, at forsikringen uden afbrydelse fortsættes, gives der henstand med præmiebetalingen i indtil et år, uden at forsikringen derved går ud af kraft. Fripolice og tilbagekøb. Tager en fotograf ikke ansættelse under sådanne forhold, at en fortsættelse af forsikringen kan opnås, og er fotografen ikke villig til - helt eller delvis - at fortsætte præmiebetalingen selv, omskrives forsikringen til fripolice (police uden præmiebetaling). Fotografen kan dog lade forsikringen ophæve, hvis en af følgende betingelser er til stede: 1. Den årlige personlige pension ved omskrivning til fripolice er mindre end kr ,00, eller det beløb, der er gældende som minimumsgrænse for KP's forsikringer på fratrædelsestidspunktet. 2. Fotografen tager varigt ophold i udlandet. Ved emigration skal emigrantvisum foreligge. Ved anden form for varigt ophold i udlandet kræves konsulatserklæring herom efter 2 års ophold. 3. Der har været betalt præmie på forsikringen i højst 3 år, og det dokumenteres 1 år efter fratrædelsen, at fotografen ikke har ansættelse i en med pensionsret forbunden stilling i staten eller i en amtskommune eller i en stilling, hvor den pågældende er optaget eller senere skal optages i en pensionsforsikring eller pensionskasse, eller hvor arbejdsgiveren vil deltage i præmiebetaling på den medbragte police. For fotografer, der er ansat ved pensionsordningens generelle etablering den 1. april 1983 og som indtræder i pensionsordningen som 55-årig

11 Side 11 eller senere, udvides bestemmelsen til at gælde, når der har været betalt præmie i højst 7 år. 4. Fotografen får ansættelse i en med pensionsret forbunden tjenestemandsstilling enten i staten eller i en amtskommune, som ikke har sine pensionsforpligtelser afdækket forsikringsmæssigt. Ophævelse kan ske i det omfang, tilbagekøbsværdien overføres til staten, respektive amtskommuner som betaling for tillæggelse af pensionsalder. Ved ophævelse i henhold til pkt. 1, 2 og 3 tilfalder hele værdien fotografen og ved ophævelse i henhold til pkt. 4 den tjenestemandsansættende myndighed. Fripolicen og tilbagekøbsværdien beregnes efter regler godkendt af Forsikringstilsynet, og fotografen er forpligtet til at give KP de af dette ønskede dokumentationer, herunder forevisning af policen.

12 Side Fællesbestemmelser. Dette regulativ er godkendt af Amtsrådsforeningen og Fotografisk Landsforbund, og ændringer heri kan kun foretages efter forhandling mellem parterne. 13. Ikrafttrædelse. Regulativet har virkning fra l. april København, den 20. maj For AMTSRÅDSFORENINGEN: Jens K. Brandt / Jens Olufsen For FOTOGRAFISK LANDSFORBUND: Knud Christensen

13 Side 13 AMTSRÅDSFORENINGEN FOTOGRAFISK LANDSFORBUND AFSKRIFT REGULATIV OM "OPSPARING I PENSIONSØJEMED" (KAPITAL- PENSIONS-ORDNING) FOR IKKE-TJENESTEMANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER I AMTSKOMMUNER, SOM ER PEN- SIONSBERETTIGEDE I HENHOLD TIL OVERENSKOMSTEN VEDRØRENDE LØN- OG ARBEJDSFORHOLD INDGÅET MEL- LEM DETTE REGULATIVS UNDERSKRIVERE. Regulativet finder anvendelse for de fotografer, som af helbredsmæssige grunde ikke kan optages i den forsikringsmæssige pensionsordning, som er aftalt mellem parterne. A. Fotografer, der ved optagelse i opsparingsordningen ikke er fyldt 60 år. 1. Bidraget til en opsparingsordning fastsættes i henhold til den gældende lønoverenskomst og indbetales på en konto for opsparing i pensionsøjemed i et pengeinstitut. Pensionsbidraget indbetales til Kommunernes Pensionsforsikring A/S, som forestår indbetalingen til pengeinstituttet. 2. Stk. 1. Det opsparede beløb med påløbne renter tilhører fotografen, men fotografen kan ikke råde over det indestående beløb, ligesom fotografens kreditorer ikke kan søge fyldestgørelse deri. Det inde-

14 Side 14 stående beløb overføres, jf. 41 i lov nr. 310 af 9. juni 1971 med senere ændringer om beskatning af pensionsordninger m.v., i følgende tilfælde til køb af livrente til fordel for fotografen og eventuelt tillige dennes ægtefælle og børn under 21 år efter den eller de berettigedes valg: 1. Ved fotografens fratræden, dog tidligst efter det fyldte 60. år, men senest ved det fyldte 70. år. 2. Ved fotografens fratræden som følge af invaliditet, som efter reglerne i lov om invalidepension m.v. berettiger til at oppebære invalidepension med helt grundbeløb og helt invaliditetsbeløb. Stk. 2. Ved fratræden, uden at betingelserne i stk. 1, pkt. 1) og 2), er opfyldt, forbliver kapitalen stående på kontoen, og kapital og renter overføres, jf. 41 i lov nr. 310 af 9. juni 1971 med senere ændringer om beskatning af pensionsordninger m.v., til køb af livrente, når betingelserne er opfyldt. Stk. 3. Det indestående beløb kan dog udbetales kontant, når betingelserne i stk. 1 er opfyldt, såfremt der ved fotografens arbejdsophør har været bidraget til ordningen i mindre end 3 år. 3. Stk. 1. Afgår fotografen ved døden inden køb af livrente efter reglerne i 2 er sket, og efterlader han/hun sig ægtefælle, med hvem han/ hun samlevede ved dødsfaldet, anvendes kapitalen med fradrag af afgift til staten til forsørgelsesformål for den efterlevende ægtefælle efter følgende regler: Såfremt den efterladte ægtefælle er under 60 år, deles kapitalen i et til antallet af år, ægtefællen er under 67 år, svarende

15 Side 15 antal årlige rater. Den årlige rate frigives til udbetaling med 1/12 månedlig forud, dog således at rater, der vedrører perioden efter ægtefællens 60. år, anvendes til køb af opsat livsvarig livrente fra det 60. år. Tilskrevne renter anvendes til forhøjelse af det årlige ratebeløb. Såfremt der efterlades ægtefælle, der er over 60 år, anvendes kapitalen til køb af straks begyndende livrente. Såfremt det årlige ratebeløb henholdsvis den straks begyndende årlige livrente udgør mindre end 5% af fotografens sidst oppebårne årlige løn, kan kapitalen dog udbetales kontant til ægtefællen. Stk. 2. Såfremt der ved fotografens død ikke efterlades ægtefælle, udbetales det opsparede beløb i henhold til 2 med fradrag af afgift til staten til livsarvingerne subsidiært boet. B. Fotografer, der ved optagelse i opsparingsordningen er fyldt 60 år. 4. Stk. 1. Bidraget til en opsparingsordning fastsættes i henhold til den gældende lønoverenskomst og indbetales på en spærret konto i et pengeinstitut, efter at skatteindeholdelse er foretaget i beløbet ved lønanvisningen i overensstemmelse med fotografens trækgrundlag. Pensionsbidraget med fradrag af skat indbetales til Kommunernes Pensionsforsikring A/S, som forestår indbetalingen til pengeinstituttet.

16 Side 16 Stk. 2. Det opsparede beløb med påløbne renter tilhører fotografen, men denne kan ikke råde over det indestående beløb, når bortses fra, at tilskrevne renter løbende kan udbetales. Stk. 3. Det på kontoen indestående beløb frigives til udbetaling ved fotografens fratræden eller ved fotografens død. C. Fællesbestemmelser. 5. Dette regulativ er godkendt af Amtsrådsforeningen og Fotografisk Landsforbund og ændringer heri kan kun foretages efter forhandling mellem parterne. 6. Regulativet har virkning fra 1. april København, den 20. maj For For AMTSRÅDSFORENINGEN: Jens K. Brandt / Jens Olufsen FOTOGRAFISK LANDSFORBUND: Knud Christensen

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs PENSIONSREGULATIV for bibliotekarer (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) - 1 - 1 INDMELDELSE Dette pensionsregulativ gælder for bibliotekarer, som har ret til pensionsordning efter overenskomst

Læs mere

Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v.

Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. I henhold til 2, stk. 7, jf. 2, stk. 8, i bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og anmeldelse

Læs mere

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i (amts)kommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som er optaget i pensionsordningen pr. 1. januar 2006 eller senere. Betingelser for pensionsordningen

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

REGLER OM FRATRÆDELSESGODTGØRELSE FOR TJENE- STEMÆND

REGLER OM FRATRÆDELSESGODTGØRELSE FOR TJENE- STEMÆND Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 554 Februar 1994 J.nr. 7-2102-2/94 REGLER OM FRATRÆDELSESGODTGØRELSE FOR TJENE- STEMÆND INDLEDNING Hermed fremsendes

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen

Til medlemmerne af pensionskassen Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension mandag 19. april 2010 kl. 14.00 på Radisson SAS Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Århus. Dagsordenen

Læs mere

Pensionsregler for tjenestemænd. Regler for tjenestemandspension i hovedtræk

Pensionsregler for tjenestemænd. Regler for tjenestemandspension i hovedtræk Pensionsregler for tjenestemænd Regler for tjenestemandspension i hovedtræk Tjenestemandspension Som tjenestemand er du og dine pårørende berettiget til tjenestemandspension fra din arbejdsgiver. I det

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER APRIL 2012 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN GAMLE PENSIONSORDNING (STATUT 1) BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIVER BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Arkitekternes Pensionskasse Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 22078615 VEDTÆGT... 4 1. NAVN...

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 30186028

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter BEK nr 1203 af 31/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Statens Administration, j.nr. 2014-6821-004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister - en ordning der betaler sig 1 INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN OM DEN SUPPLERENDE ARBEJDSMARKEDSORDNING

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

AFSKRIFT. Lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse

AFSKRIFT. Lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFSKRIFT Cirkulære nr. 633 Januar 2007 Lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse Side 2 AFSKRIFT Lov om bevarelse af ret til ægtefællepension

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til sammenlægning af Pensionsregulativ for afdeling A og B.1-B.5 () Tidligere afdeling A Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. 1. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. 1. Navn og hjemsted VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND 1. Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Pensionsfond. Dens hjemsted er København. Fonden er en selvejende

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd alment Sådan er du medlem Lægernes Pension er forbeholdt læger og. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat eller selvstændig

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE

P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. oktober 1995 og med ændringer vedtaget på de ordinære generalforsamlinger

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION

REGLER FOR RATEPENSION 1 REGLER FOR RATEPENSION Indhold 2 Regler for Ratepension i JØP 5 Bilag 1 6 Ordforklaring 6 Bilag 2 CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Juni 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Regler

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Forord SAMPENSION. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Tjenestemandspension. Beregningsprincipper. Materiale til medlemmerne

Forord SAMPENSION. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Tjenestemandspension. Beregningsprincipper. Materiale til medlemmerne Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Forord SAMPENSION Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente Tjenestemandspension

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

Forord SAMPENSION. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Tjenestemandspension. Beregningsprincipper. Materiale til medlemmerne

Forord SAMPENSION. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Tjenestemandspension. Beregningsprincipper. Materiale til medlemmerne Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Forord SAMPENSION Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente Tjenestemandspension

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension 2015-16 Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension En mand klagede til ombudsmanden over, at skattemyndighederne havde afvist at tilbagebetale

Læs mere

Ved "selskaber" forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser.

Ved selskaber forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser. Aftale af 1. januar 2013 Aftale om overførsel af pensionsmidler mellem selskaber i forbindelse med forsikredes overgang til anden ansættelse (obligatoriske og frivillige ordninger) Jobskifteaftalen 1 1

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2014 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE 2 PROGRAM Har du valgt den rigtige pensionsordning?

Læs mere

Hvem skal have pengene, hvis du ikke skal? Version 1.2 - februar 2012

Hvem skal have pengene, hvis du ikke skal? Version 1.2 - februar 2012 Hvem skal have pengene, hvis du dør? Når du opretter en livsforsikring, beslutter du, hvem du vil sikre med livsforsikringen. På samme måde er det vigtigt, at du tager stilling til, hvem der skal have

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 024-08 J.nr. 08-866-15 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres.

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres. Kongresdokument 1 1/15 Retningslinjer for ansøgning om tjenestefrihed og ansættelsesforhold for medlemmer, der vælges til at varetage organisationsarbejde i Socialpædagogerne 1. Beslutning om frikøb, der

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Sammenskrivning af anmeldte tekniske grundlag mv. gældende 1. januar 2014

Sammenskrivning af anmeldte tekniske grundlag mv. gældende 1. januar 2014 Industriens Pension Aktuariatet den 27. juni 2014 Indhold Sammenskrivning af anmeldte tekniske grundlag mv. gældende 1. januar 2014... 1 Markedsrente Teknisk grundlag for forsikringsklasse III... 2 Gennemsnitsrente

Læs mere

Arv og begunstigelsesregler

Arv og begunstigelsesregler Arv og begunstigelsesregler Arv og begunstigelse 2016 Udbetaling af forsikringen Begunstigelsesbestemmelser Arveregler og testamente Boafgiftsregler Udbetaling af forsikringen Roller på en forsikring Forsikringstager

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK.

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juni 1995 J.nr. 7-2102-5/95 BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 1 INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 Indhold 2 Forord 2 Ansøgning 2 Vurdering af erhvervsevnen 2 Børnepension 2 Dokumentation ved udbetaling 2 Udbetaling 3 Valgmuligheder, når pensionen skal udbetales

Læs mere

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl.

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. TRYGHED VÆKST BALANCE gruppeliv - for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. Gruppelivsordningen Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning sikrer dig og familien

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige regler,

Læs mere

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS FORSIKRING 2018 FG 90025 FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk Info www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Kunder optaget før 01.07.1999 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med tilsynets accept været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med tilsynets accept været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 21. februar 2002. 00-203.421. Dyrtidsreguleringer af pensioner skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Suzanne Helsteen, Lise

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 604 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 Vedlagt følger cirkulære om regler om samordningsfradrag til brug for sammenlignende

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere