Studieordning. HD 1. del

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning. HD 1. del"

Transkript

1 Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste grundlag for uddannelsen er fastlagt i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 19. september 2007 for Den Erhvervsøkonomiske Diplomuddannelse og Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse nr. 782 af 17. august 2009 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Studieordningen har virkning for de studerende, der påbegynder uddannelsen fra og med den 1. september Studieledelsen for HD-uddannelsen September

2 HD 1. dels studiet ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet HD-studiet udbydes under Lov om Åben Uddannelse, hvilket betyder, at det er opbygget som enkeltfagsstudium. Formålet med HD 1. del er at give de studerende en grundlæggende faglig og metodemæssig baggrund, således at de kan leve op til de krav, der stilles i forbindelse med HD 2. dels-specialernes teoretiske og metodemæssige fordybelse inden for centrale dele af erhvervsøkonomien. De enkelte fag på HD 1. del udgør dog selvstændige afsluttede enheder, som eksempelvis kan tages af studerende, der har brug for faget i forbindelse med arbejde. En samlet HD-uddannelse består af to selvstændige dele, en HD 1. del og en HD 2. del, som hver især skal give den studerende viden, færdigheder og kompetencer i relation til: - Udførelse af arbejdsfunktioner i praksis, samt - Udvikling af den studerendes kvalifikationer som grundlag for videre studier inden for det såkaldte parallelle uddannelsessystem. Det danske uddannelsessystem er bygget op parallelt mellem dagsstudier og efter- og videreuddannelser, jf. nedenstående illustration. Hullerne imellem kasserne i efter- og videreuddannelsessøjlen betyder, at man ud over den teoretiske adgang også skal have relevant erhvervserfaring. En HD-uddannelse udstyrer således den studerende med nogle faglige kvalifikationer, som kan anvendes her og nu i relation til dennes jobfunktioner, men uddannelsen skal også give den studerende nogle mere langsigtede robuste og videnskabelige kompetencer af mere 2

3 generel karakter i forhold til løsning af komplekse problemstillinger i praksis eller/og som grundlag for videre studier i uddannelsessøjlen. En HD 1. uddannelse ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet har således som mål at bidrage til udvikling af deltagernes kompetencer på følgende områder: - Uddannelsen skal på det metodiske og teoretiske plan give deltageren nogle grundlæggende videnskabelige kvalifikationer, således at denne kan gennemføre videre studier på henholdsvis diplom og masterniveau, målrettet uddannelser inden for økonomi, administration og ledelse. - Uddannelsen skal på det metodiske og teoretiske plan give deltageren nogle grundlæggende kompetencer og konkrete færdigheder, således at denne på en metodebevidst måde kan arbejde med identifikation og løsning af praktiske problemstillinger ved refleksiv inddragelse af relevante begreber, teorier og modeller. - Uddannelsen skal medvirke til, at den studerende er i stand til at vurdere egne kompetencer og i forlængelse heraf egne læringsbehov. - Uddannelsen skal sætte den studerende i stand til selvstændigt eller i samspil med andre at kunne gennemføre samt lede projektforløb. I forbindelse hermed skal den studerende kunne kommunikere, argumentere, reflektere samt perspektivere processen og selve resultatet heraf. Slutkompetencerne som skal udvikles gennem HD 1. del som en del af Universiteternes Handelsvidenskabelige Diplomuddannelse (HD) er således kompetencen til at kunne arbejde bevidst og reflekterende med de problemstillinger, som man kan møde i forbindelse med sit job. I den forbindelse skal den studerende opnå en forståelse af, at problemidentifikation og problemløsning er påvirket af den optik (teorier og metoder) man anvender samt af det informationsgrundlag, man bygger på. På HD 2. del specialiserer man sig inden for forskellige funktionsområder og erhverver sig kvalifikationer og kompetencer ved at relatere et veletableret teori- og fagområde, som eksempelvis finansiering, regnskab eller markedsføring, med arbejdet i tilsvarende jobfunktioner i forskellige typer af virksomheder og organisationer. Se studieordning for HD 2. del og tilhørende fagbeskrivelser med beskrivelse af kompetencemål og eksamensmål i relation til 7-trinskarakterskalaen. For at få oplysninger om timeplaner, fagkatalog, studieregler og vejledninger og eksamen se vælg studieinfo nederst i venstremenuen. 3

4 Undervisning Undervisningen på HD-uddannelsen finder sted på Handelshøjskolen i Aarhus, Aarhus Universitet. HD-studiet er et deltidsstudium. På 1. del gives en grundlæggende indføring i de erhvervsog samfundsøkonomiske og de erhvervsjuridiske fagområder. Undervisningen omfatter forelæsninger, øvelser og opgaveløsning. Der henvises i øvrigt til fagkataloget for indhold af og mål for de enkelte fagområder og moduler. 1. del af HD-uddannelsen er normeret til 2 år, dvs semester. Uddannelsens 1. del omfatter i alt 60 ECTS-point (= 1 årsværk). Den samlede belastning der forudsættes anvendt i forbindelse med uddannelsens skemalagte undervisningstimer og øvrige studieaktiviteter med tilhørende forberedelse og eksamen er normeret til arbejdstimer. Det anbefales at følge nedenstående studieforløb: 1. semester Efterår 2. semester Forår 3. semester Efterår 4. semester Forår Erhvervsøkonomi Dataanalyse* Samfundsøkonomi Erhvervsøkonomi (fortsat) Erhvervsøkonomisk metode Erhvervsret* Valgfag Afsluttende projekt Valgfag * Alternativt afvikles undervisningen som lørdagsundervisning. Fordeling af ECTS-point på fag kan ses i skemaet på næste side under prøver. Principielt kan fagene gennemføres i den rækkefølge, man ønsker. Det er dog meget vigtigt at notere sig, at uddannelsen stadig er kendetegnet ved at have en faglig progression gennem alle fire semestre. Det er en betingelse for at tilmelde sig faget Erhvervsøkonomisk metode, at man har gennemført fagene Erhvervsøkonomi, Samfundsøkonomi og Dataanalyse på studiets første år. 4

5 Prøver Der er følgende obligatoriske prøver på 1. del, som skal være bestået, før 2. del kan påbegyndes. Valgfagene skal også bestås, og du har frit valg mellem alle de valgfag der udbydes på HD institutioner i hele landet. Fag Prøveform Semester ECTS-point / Karakterpoint Dataanalyse Mdtl. eksamen 5 Erhvervsøkonomi Individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i case gruppebesvarelse og det samlede pensum 15 Samfundsøkonomi Skriftlig prøve 10 Erhvervsret Skriftlig prøve 5 Erhvervsøkonomisk metode Gruppeopgave + individuel mundtlig eksamination 5 Valgfag Afhængig af det specifikke valgfag 5 Valgfag Afhængig af det specifikke valgfag 5 Afsluttende projekt (Gruppe)opgave + individuel mdl. eksamination 10 I alt 1. del 60 Prøvebeskrivelser Dataanalyse Prøven består af en individuel mundtlig eksamination i fuldt pensum, men med udgangspunkt i det sidste miniprojekt. Prøven bedømmes af en lærer og en ekstern censor. Der gives én karakter efter 7-trinsskalaen på baggrund af den individuelle mundtlige eksamen. Erhvervsøkonomi Prøven består af en gruppeopgave, der løses i 3-4-mandsgrupper samt en efterfølgende individuel mundtlig eksamination på ca. 20 minutter i hele pensum. Der gives ingen selvstændig karakter for gruppeopgaven. 5

6 Prøven bedømmes af en lærer og en ekstern censor, og der gives én karakter efter 7- trinsskalaen på baggrund af den individuelle mundtlige eksamen. I løbet af faget stilles en obligatorisk hjemmeopgave, der er en betignelse for at kunne gå til eksamen. Samfundsøkonomi Prøven er skriftlig og varer fire timer. Der må medbringes lærebøger (pensum) samt lommeregner. Prøven bedømmes af en lærer og en ekstern censor, og der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Erhvervsret Prøven er skriftlig og varer tre timer. Der må medbringes alle hjælpemidler. Prøven bedømmes af en lærer og en ekstern censor, og der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Erhvervsøkonomisk metode Prøven består af en grupperapport, som udarbejdes i 4-mandsgrupper samt en individuel mundtlig eksamination, der med udgangspunkt i rapporten omfatter fagets pensum. Der gives en individuel karakter efter 7-trinsskalaen. Det er en betingelse for at tilmelde sig faget Erhvervsøkonomisk metode, at man har gennemført fagene Erhvervsøkonomi, Samfundsøkonomi og Dataanalyse på studiets første år. Valgfag Prøveformen for valgfagene er forskellig fra fag til fag. Det kan både være en skriftlig stedprøve, en hjemmeopgave eller en mundtlig eksamination. Der gives en individuel karakter efter 7-trinsskalaen. Afsluttende projekt Det er en betingelse for at kunne tilmelde sig projektarbejdet, at man har bestået eller været tilmeldt alle fagmoduler, som indgår i studiet. Resultatet af projektarbejdet dokumenteres i en rapport på ca. 30 sider med efterfølgende mundtligt forsvar. Ved projekter udarbejdet af 2 personer er omfanget ca. 40 sider, men det forventes at analysedybde m.m. afspejler, at der er tale om 2 personers arbejdsindsats. Rapporten forsvares altid individuelt. For at leve op til regler om gruppeprøver, skal der ske individualisering jfr. følgende ASB-retningslinjer: Individualiseringen skal opfylde følgende krav: individualiseringen skal ske på en måde, der muliggør en evaluering af den enkelte bidragyders indsats individualiseringen skal både kvantitativt og kvalitativt omfatte de væsentlige dele af opgavebesvarelsen opgavebesvarelsen skal uanset individualiseringen fremtræde som et naturligt hele Individualiseringskravet er altså ikke et krav om 100% individualisering. Det er acceptabelt, hvis opgavebesvarelsens indledning og konklusion ikke individualiseres, og det samme gælder generelle metode/teoriafsnit, såfremt disse ikke er et hovedemne for opgavebesvarelsen. 6

7 Projekt og mundtligt forsvar bedømmes af vejlederen og en ekstern censor. Der gives en samlet karakter efter 7-trinsskalaen. Eksamensregler Prøverne på 1. del aflægges i umiddelbar forlængelse af hvert fagmodul. Eksaminanden kan foretage lydoptagelse af sin egen mundtlige prøve. Der foretages ved alle prøver en individuel bedømmelse af den enkelte eksaminands præstationer. Hvor gruppeopgaver/projekter indgår i den samlede bedømmelse, har den studerende krav på at udarbejde opgaven individuelt. Hvis man ønsker at gennemføre eksamen individuelt, er deadline af hensyn til eksamensplanlægning 1. oktober for vintersemestret og 1. marts for forårssemestret. Eksamensresultat Beståelse af en prøve kræver mindst karakteren 02. Der udstedes et samlet eksamensbevis for HD 1. del, når alle prøver er bestået. Gennemsnittet af HD 1. del beregnes ud fra de karaktervægte, som er angivet i oversigten over prøverne. 2. eksamensforsøg For alle skriftlige eksaminer gælder, at man automatisk tilmeldes 2. eksamensforsøg, såfremt man opnår en karakter under 02. Bemærk, at skriftlige omprøver kan afholdes som mundtlige prøver, hvis der er færre end fem tilmeldte. For fagene Dataanalyse, og de valgfag der måtte have mundtlig eksamen, skal tilmelding til 2. eksamensforsøg ske til det fagansvarlige institut. 2. eksamensforsøg i faget Dataanalyse foregår ved en mundtlig eksamen. Eksamen tager udgangspunkt i den oprindelige gruppeopgave. Fornyet gruppeopgave kan kun afleveres i forbindelse med fornyet tilmelding til faget. 2. eksamensforsøg i faget Erhvervsøkonomi foregår ved en mundtlig eksamen. Eksamen tager udgangspunkt i den oprindelige gruppeopgave. Fornyet gruppeopgave kan kun afleveres i forbindelse med fornyet tilmelding til faget. 2. eksamensforsøg i Erhvervsøkonomisk metode foregår ved en mundtlig eksamen. Eksamen tager udgangspunkt i den oprindelige gruppeopgave. Fornyet gruppeopgave kan kun afleveres i forbindelse med fornyet tilmelding til faget. 2. eksamensforsøg i faget Afsluttende projekt foregår ved udarbejdelse af nyt projekt og efterfølgende individuel mundtlig eksamen efter samme regler som ved den ordinære eksamen. 7

8 Antal evalueringsforsøg Man kan deltage i en prøve maksimalt to gange i forbindelse med deltagelse i faget. Beståede prøver kan ikke tages om. Sygeeksamen Der afholdes ikke sygeeksamen. Bliver man syg ved første eksamensmulighed, har man den anden mulighed tilbage. Bliver man syg ved anden mulighed, må man tage modulet om og dermed få to nye eksamensmuligheder. Eksamenstilmelding Når man har tilmeldt sig et fag, er man automatisk tilmeldt eksamen i det pågældende fag. Klage Klage over eksaminationsgrundlaget, bedømmelsesresultatet og eksaminationens forløb indgives til Studievejledningen senest 2 uger efter bedømmelsens offentliggørelse. Klagen skal være udførlig og fagligt begrundet. Ved afgivelse af en eksamensklage skal der benyttes et specielt klageskema, som kan afhentes på Studievejledningen. (se vejledninger under Studieinfo på hjemmesiden). Fritagelser & Dispensation Studerende, der ved andre uddannelser har bestået prøver med et pensum, som dækker fag på HD 1. del, vil efter ansøgning kunne fritages for de tilsvarende prøver på HD 1. del. Her er det studieledelsen, der afgør ansøgningen. En sådan ansøgning skal indsendes til Studievejledningen. Det påhviler ansøgeren at fremskaffe alle relevante papirer i en fritagelsessag, herunder dokumentation for det pågældende fags indhold. Da behandlingstiden kan være lang, bør ansøgere ved starten på HD 1. del gøre op med sig selv, om fritagelser ønskes. På eksamensbeviset anføres, at man er fritaget for de pågældende prøver, og karaktergennemsnittet udregnes på grundlag af de resterende karakterer. Dispensation I forbindelse med en række af reglerne i denne studieordning er det nævnt, at der efter ansøgning kan dispenseres fra reglerne, når særlige grunde taler for det. Udover de nævnte tilfælde kan der dog også tænkes andre tilfælde, hvor særlige grunde taler for, at dispensation kan gives, og i så tilfælde er det normalt studieledelsen, der behandler ansøgningen. Det anbefales at kontakte en studievejleder, før dispensation søges. Dispensationsansøgninger skal ligeledes indsendes til Studievejledningen. Det skal dog understreges, at Handelshøjskolen kun kan give dispensation inden for de rammer, som Undervisningsministeriets bekendtgørelse fastsætter. Dispensation fra bekendtgørelsens regler kan kun gives af Undervisningsministeriet. 8

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION...3 2. FORMÅL...3 3. KVALIFIKATIONER...4 4. INDHOLD...4 5. ADGANGSKRAV...4 6.

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Evaluering af optagelsessamtalerne på læreruddannelsen

Evaluering af optagelsessamtalerne på læreruddannelsen Evaluering af optagelsessamtalerne på læreruddannelsen Optaget 2013 Evaluering af optagelsessamtalerne på læreruddannelsen Optaget 2013 Udgivet af: Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier

Portugisiske og Brasilianske Studier Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse.

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Elisabeth Arnbak & Trine Gandil for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, 2010. 1. Indledning... 4 1.1.

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere