Vindmøller ved Haugevej syd for Birk. Indkomne bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring BILAG 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vindmøller ved Haugevej syd for Birk. Indkomne bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring BILAG 1"

Transkript

1 Vindmøller ved Haugevej syd for Birk Indkomne bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring BILAG 1

2 Til Herning Kommune Att. Kommuneplanlægger Kaare Hjorth og Rette vedkommende i By, Erhverv og Kultur, Planafdelingen. Vi har modtaget nedenstående lokalplanhøring fra Herning Kommune via PlansystemDK. Lokalplanen med nr. 39.T20.1 vedrører et vindmølleområde ved Haugevej syd for Birk sydøst for Herning og ses på Se venligst nedenstående kort, hvor vindmølleområdet er vist med grå farve. Til information kan det oplyses, at Energinet.dk ejer gastransmissionsnettet samt eltransmissionsnettet på 400 kv, 150 kv og 132 kv. For information om luftledninger og kabler på lavere spændingsniveauer bedes Herning Kommune kontakte relevante netvirksomheder, som er ejer heraf. Der kan i lokalplanen suppleres med linket der henviser til Energinet.dk EL. For vindmøller gælder generelt, at de kan påføre jordkabler skader ved lynnedslag, hvorfor det anbefales, at vindmøller ikke placeres nærmere end 50 m fra deklarationsareal til el-kabelanlæg (jordkabler). Energinet.dk er som bekendt i gang med at etablere et nyt 150 kv kabel fra Bjørnholt til Herning. Kablet ses på nedenstående kort med blå stiplet linje. Kontaktperson vedr. vores Bjørnholt-Herning projekt: Bolette E. Dahl via mail til eller Per J. Hjørringgaard via mail til

3

4 Vi har lavet aftaler med mange af lodsejerne på vis ejendomme, vi skal nedgrave det nye kabel. Vi har lavet aftale med ejeren, Erik Søndergaard Kristiansen, af matr.nr. 3o nr. Kollund By, Rind (se matrikelkort nedenfor), hvorpå vi tinglyser deklaration til beskyttelse af det nye kabel. Deklarationen findes vedhæftet og indeholder bl.a. bestemmelse om, at der ikke må anlægges vej i deklarationsarealet uden særlig tilladelse fra ejeren af kablet.

5

6 På side 16 i lokalplanen er der skrevet om en 6 m bred grus-adgangsvej til vindmølleområdet. Til sikring af vores 150 kv kabel ønsker vi, at der indskrives følgende i lokalplanen: 1. Under 4 VEJE OG ARBEJDSAREALER: a. Ved etablering af vejadgang til vindmølleområdet skal der indhentes tilladelse fra ejeren af 150 kv kablet på matr.nr. 3o nr. Kollund By, Rind. Tilladelse til etablering af vej over kablet vil bl.a. indeholde krav om forstærkning af kablet evt. ved rørlægning af kablet samt evt. sænkning af kablet. Alle omkostninger til forstærkning, sænkning m.v. af kablet vil være ejer af kablet uvedkommende. 2. Det nye 150 kv kabel, Bjørnholt-Herning, bør vises på kortbilag 2 samt beskrives i signaturforklaringen. Vores sag nr. 14/ Kontakt gerne undertegnede ved spørgsmål. Med venlig hilsen Thomas Rask Eriksen Landinspektør Plan og Miljø Mobil Energinet.dk

7 Tonne Kjærsvej Fredericia Tlf Fra: LIFA's Planinfo-service Sendt: 15. marts :32 Til: Naboret-EL Emne: LIFA A/S Planinfo-service Ny(e) lokalplan(er) Hej EnergiNet Nedenstående udtræk er dannet ud fra det interesseområde du har indmeldt. Udtrækket omfatter planer indberettet/ændret i går til PlansystemDK og som er vedtaget / fremsat som forslag inden for de sidste 3 måneder Jeres polygon med navnet: 'EnergiNet' er nu blevet berørt af en eller flere lokalplan(er) Følgende lokalplan(er) er i forslag Vindmølleområde ved Haugevej syd for Birk(PlanNr.: 39.T20.1) - Kommune: Herning (Foreslået d. 4. marts 2014) LIFA Link Plansystem link Mvh. LIFA A/S Østergade Odense C Tlf: Fax: Mail: Deklaration om 150 kv kabel på matr. nr. 3o m.fl..pdf

8

9

10 Herning Kommune By, Erhverv og Kultur Torvet 7400 Herning Dato: Vor ref.: hwh Projektnr.: Inst.nr.: Direkte tlf.: Lokalplanforslag nr. 39.T Vindmølleområde ved Haugevej syd for Birk Fra Plansystem.DK har EnergiMidt modtaget oplysning om ovenstående lokalplanforslag. Der gøres opmærksom på at EnergiMidt ikke har el og fiberanlæg i det berørte område. Med venlig hilsen EnergiMidt Infrastruktur A/S Hovedkontor: Skive afd.: Herning afd.: Randers afd.: EnergiMidt Infrastruktur A/S Brårupvej 50 Industrivej Nord 9B Normansvej 1 Tietgensvej Skive 7400 Herning 8920 Randers NV 8600 Silkeborg Tlf Tlf Tlf Tlf CVR-nr Fax Fax Fax Fax

11 Vs: Høringssvar: Offentlig høring af vindmølleprojekt ved Haugevej syd for Birk, Sagsnummer.: P Joan Berentzen til: Louise Kruse Hansen, Pernille Falborg :18 Fra: Til: Historik: Joan Berentzen/BEK/Herning Kommune Louise Kruse Hansen/BEK/Herning Kommune, Pernille Falborg/BEK/Herning Kommune, Beskeden er videresendt. Med venlig hilsen Joan Berentzen Landinspektør Planafdelingen BEK - By, Erhverv og Kultur Herning Kommune tlf Tænk på miljøet, inden du printer denne mail. Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på Videresendt af Joan Berentzen/BEK/Herning Kommune den : Fra: Herning Kommune By-Erhverv og Kultur/BEK/Herning Kommune Til: Joan Berentzen/BEK/Herning Kommune, Dato: :11 Emne: Vs: Høringssvar: Offentlig høring af vindmølleprojekt ved Haugevej syd for Birk, Sagsnummer.: P Sendt af: Anna Margrethe Buhl Videresendt af Anna Margrethe Buhl/BEK/Herning Kommune den : Fra: Casper Tregub Saltoft Wiegell Til: Dato: :15 Emne: Høringssvar: Offentlig høring af vindmølleprojekt ved Haugevej syd for Birk, Sagsnummer.: P Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Konkurrencerådet. I den egenskab er styrelsen en uafhængig konkurrencemyndighed. De følgende høringsbemærkninger afgives udelukkende som konkurrencemyndighed. Konkurrencerådet har ikke bemærkninger til Herning Kommunes høring af vindmølleprojekt ved Haugevej syd for Birk. Med venlig hilsen Casper Wiegell

12 Studentermedhjælper / Student Assistant Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/ Danish Competition and Consumer Authority Direkte Carl Jacobsens Vej Valby Tlf

13 Til Herning Byråd Vedrørende offentlighedsfase for Vindmølleområde ved Haugevej syd for Birk. Den 6. maj 2014 Kunst- og Arkitekturudvalget for Birk har i forbindelse med offentlighedsfasen for et vindmølleområde ved Haugevej syd for Birk fået tilsendt VVM redegørelse og miljørapport for projektet. Udvalget har hermed samtidig fået mulighed for at fremkomme med forslag og indsigelse til planen inden den 14. maj Udvalgets fire medlemmer har hver især gennemgået planen, og på udvalgets møde den 25. april 2014 blev sagen drøftet, efter at der var foretaget en gennemgang af planen ved sagsbehandler Pernille Falborg, Herning Kommune. Udvalget er herefter ikke i tvivl om, at de 3 møller, med en højde på omkring 140 meter og en afstand på kun ca. 900 meter til nærmeste bebyggelse i Birkområdet, vil få indflydelse på hele området. Fra området er der en storslået udsigt mod syd over de lavereliggende eng- og markarealer som i dag stort set er uden bebyggelse. Denne udsigt vil med møllernes opstilling blive ændret således det får et mere industrielt præg. Fordi Elia er beliggende sydligst på Birkområdet med engområdet som den vigtige landskabelige baggrund vil monumentet uden tvivl i særlig grad blive påvirket af opstilling af 3 store vindmøller. Det fremgår af de illustrationer, der er udført fra fotostandpunkt 9 på side 70 og 71, hvor Elia ses i forgrunden, og landskabet med og uden møller ses i baggrunden. De støre møller er placeret over Elia eller tæt ved siden af Elia. Med ovennævnte begrundelse anbefaler Kunst- og Arkitekturudvalget hermed at der ikke opstilles 3 store møller ved Haugevej syd for Birk. Venlig hilsen Kunst- og Arkitekturudvalget

14 Historik: Vs: Vindmøller ved Haugevej syd for Birk Louise Kruse Herning Kommune By-Erhverv og Kultur til: Hansen Sendt af: Anna Margrethe Buhl Beskeden er videresendt : Videresendt af Anna Margrethe Buhl/BEK/Herning Kommune den : Fra: Leon Dalgaard Til: Dato: :23 Emne: Vindmøller ved Haugevej syd for Birk Indsigelse imod gennemførelse af lokalplan nr. 39.T Vindmølleområde ved Haugevej syd for Birk. Som næstnærmeste nabo til de planlagte 3 vindmøller skal vi hermed fremkomme med vores betænkeligheder og forundringer ved projektet. Hvorfor koncentrerer Herning sig ikke om nogle enkelte store parker i stedet for små parker som nu foreslået 3 stk. vindmøller ved Birk? Hvordan kan Hernings siddende byråd være interesseret i, at få noget så grimt som 3 vindmøller ved "byporten" imod øst? Det er da ikke den bedste reklame. Hvordan kan det tillades at der opføres vindmøller lige overfor Elia, som jo er såvel Cronhammers som Hernings stolthed? Hvorfor påfører kommunen så mange lodsejere kolossale værditab? I og med at det er små ejendomme som berøres kan der vel ikke være tvivl om, at liebhaverværdien vil blive kraftig reduceret. Undertegnede har en ejendom som mæglerne vurderer til et pænt milionbeløb, og det er i hvert fald ikke jordtilligendet på 5,59 ha. der løfter ejendommen op i det niveau. Det er nok meget tvivlsomt, at værditabsordningen kompenserer os for det store beløb, vi over de sidste 14 år har investeret i ejendommen. Når vi kigger rundt på de af vores naboer, som også bliver berørt, er vi ikke de eneste, som får formuen reduceret. Vil Herning Kommune være årsag til at nogle af dens borgere føres i økonomisk ruin? Og det for at nogle få får en lukrativ forretning, og det tillige nogen udefrakommende forretningsfolk. Der pågår undersøgelser omkring lavfrekvens støj, men alligevel fortsætter man, i stedet for at afvente resultatet. Der er vel ingen hastværk? Vi er meget overbeviste om, at enhver af byrådets medlemmer - uanset partitilknytning - ville takke nej til disse møller hvis det var indenfor 626 meter fra deres bolig. Kan det virkeligt være i borgerne i Herning bys interesse, at der kommer så bynære vindmøller? Vi og øvrige berørte lodejere føles os meget overbeviste om, at en gennemført afstemning blandt byernes borgere om møllerne ville resultere i, at

15 forslaget faldt. Det er i øvrigt meget interessant at kunne konstatere, at byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune valgte at stemme nej til opførelse af vindmøller i Lønborg. Alle Venstremedlemmer stemte for, og alle andre stemte imod, hvilket betød at forslaget faldt med 1 stemme. Der jo ingen tvivl om, at såfremt Venstre stadig havde haft flertal i byrådet var resultatet blevet et andet. Hvis det er kendetegnende for Vestrepolitikere, at der stemmes for vindmølleopsætninger vil projektet i Birk jo ikke møde megen modstand i byrådssalen i Herning. Uden at kunne love noget om, hvor øvrige lodsejere fremover vil sætte deres kryds ved kommunalvalgene, kan jeg i hvert fald love, at såfremt møllerne bliver opført, vil min husstand, og alle som jeg kan påvirke, flytte deres kryds væk fra Venstre. Når man så tænker på, at grunden til at der var flertal imod i Ringkøbing-Skjern var, at der tilsyneladende er så mange fysiske og psykiske følgevirkninger (godt nok i nogen omfang udokumenterede) af opsætningen, kan jeg ikke lade være at tænke, mon ikke byrådet lader tvivlen komme mennesket til gode. Vi har vel lov at tro det bedste om hinanden. Jeg håber ikke at en så fremsynet kommune som den vi bor i, rent partipolitisk vil gennemtrumfe disse vindmøller. Udgangsbønnen skal være: Venligst placér møllerne hvor væsentligt færre bliver belastet fysisk, psykisk og økonomisk. Med venlig hilsen Diana og Leon Dalgaard Haugevej Herning tlf

16 Historik: Vs: Indsigelse mod vindmøller på Herning Kommune By-Erhverv og Kultur til: Sendt af: Anna Margrethe Buhl Beskeden er videresendt. Louise Kruse Hansen, Pernille Falborg, Joan : Videresendt af Anna Margrethe Buhl/BEK/Herning Kommune den : Fra: Tinna Silook Til: Dato: :05 Emne: Indsigelse mod vindmøller på Vi har 1/ overtaget Vesterfastrupvej 10 da vi gerne ville på landet og nyde den frie natur. Så det var et kæmpe chok, at få at vide, at der skulle rejses 3 kæmpe ( 140m) vindmøller i vores baghave. Har virkelig svært ved at forstå de argumenter der blev fremsat på høringsmødet. I siger at i har tolket, at der ikke ligger noget til hindring for at anlægge 3 kæmpe Møller på Haugevej. Alligevel ligger der 10 ejendomme inden for den kritiske grænse på 6x vindmøllehøjden dvs 10 familier som har helt deres eksistens inden for den kritiske afstand. Vi hørte flere på mødet den aften, komme med argumenter om hvad konsekvenser det kunne få på mennesker. Vi er flere familier der har små børn boende hjemme, jeg ville da være virkelig frustreret over, at vide at der, fordi der står en vindmølle i min baghave, var store chancer for at mine børn og jeg kunne få depressioner og søvn besvær?? Vi bor på Vesterfastrupvej 10, eller vi er faktisk ikke flyttet ind, vi kan så se frem til at vi hele sommeren fra april/maj og aug/ sep kl skal ha lysshow på vores terrasse. Det er virkelig ikke derfor at vi har købt et nyt sted. Forstil jer at sidde på terrassen og spise med mølle skygger flyvende forbi i 2.5 timer hver dag, nej vel? Der køre lige nu en undersøgelse om hvilken virkning møllerne har på dyr, forstår simpelthen ikke at man ikke venter til man har konklusionen på den,før man begiver sig ud i at tage ansvar for møllens virkning på mennesker. Syntes faktisk at det er lidt uhyggeligt at man fra kommunens side " leger " med folks helbred på den måde. En helt ande ting er den visionelle katastrofe fra elia. Vi har selv erhverv i Herning og ved hvor afhængige vi er af at vi får turister/ kultur elskere til byen. Man opruster på den ene side med museer og skulpturer hvilket jo sig selv er store investeringer ( måske nok fra en anden kasse, men dog alligevel betalt af borgere i Herning) og så vælger man at ødelægge det lukrative område ude ved elia og hele det nye miljø i birk. Tror det kræver lidt flere overvejelser at bygge de Møller, hvorfor ikke flytte dem længere vestpå hvor vinden er betydelig stærkere. Håber at det hjælper at gøre opmærksom på hvordan de faktiske forhold ser ud. Beboer på Vesterfastrupvej 10. Gabi og Tinna silook

17

18

19

20

21

22 Historik: Vs: Indsigelse til vindmøller ved Haugevej, Syd for Birk Louise Kruse Herning Kommune By-Erhverv og Kultur til: Hansen Sendt af: Anna Margrethe Buhl Beskeden er videresendt : Videresendt af Anna Margrethe Buhl/BEK/Herning Kommune den : Fra: Niels Peder Hedegaard Til: Dato: :16 Emne: Indsigelse til vindmøller ved Haugevej, Syd for Birk Til Herning Kommune. Planlægningsafdeling. Vi vil gøre indsigelse over planlægning af vindmøller ved Haugevej syd for Birk på grund af følgende: Vores adresse er V Fastrupvej 14. Afstand til planlagte møller vil være ca. 665 meter fra beboelsen. Vi vil blive generet af støj fra møllerne. (Vi har besøgt en adresse i samme afstand fra tilsvarende møller,som føler sig meget genert af støj). Angående visualisering. Møllerne vil være synlige fra en del af beboelsen og meget fra udendørs arealer som hører til ejendommen. Vi vil blive generet af skyggekast. Da vi er fyldt 70 år og på grund af alder kan blive nød til at sælge ejendommen inden for de næste år, er vi meget bekymret for at ejendommen vil være svært at sælge på grund af den korte afstand til møllerne. Ingrid og Niels Peder Hedegaard

23 V Fastrupvej Herning

24

25

26

27

28 Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning Herning den 12. maj 2014 Indsigelse imod Vindmølleprojektet Birk Det er med stor beklagelse at vi modtog nyheden om opstilling af vindmøller i nærheden af vores bolig på Haugevej 1 A. Vi har ønsket, at sælge vores bolig siden sommeren 2013 og det gør vi stadig, men det er klart, at så længe der er tale om vindmøller på vej, så vil ingen købe. Hvis man skal købe en sådan bolig som vores, vil man kende konsekvensen af opførelsen af de vindmøller og derfor sker der ikke noget med vores boligsalg, førend de enten står der, eller forslaget er forkastet. Huset er vurderet til over ,00 kr. af to forskellige ejendomsmæglere og en kreditforening. Vurderingen er hovedsagelig baseret på det område den ligger i med udsigt over søen. Billeder af udsigten er vedhæftet. Fra foran huset og udsigten fra 1. sal (soveværelset) Ejendommen har en meget stor grund ( m2)som gerne skulle være rar at være på, der er både en lille skov og dejlig stor græsplæne med en hottub og masser af terrasser hele vejen rundt om huset. Kommer vindmøllerne op, vil både lyden og udsigten blive ødelagt, og dermed vil værdien af vores bolig falde drastisk. I forbindelse med motorvejsprojektet for nogle år siden, fortalte stadsgartner Lars Østerby, at planen var, at lave et rekreativt område herude med løbe og gangstier rundt om søerne, samt sætte borde og bænke op herude. Hvilket også var grunden til, at Herning Kommune tog ansvaret for, at vedligeholde den private fællesvej vi deler med Herning Kommune. Ligeledes blev det aftalt, at vi kunne få tilladelse til, at sætte en lille bro op ud for huset og måtte sejle med en motordreven båd, bare vi ikke gjorde det på samme tid som vandskiklubben. Der var ikke nogen tvivl på dette tidspunkt om, at det skulle blive et rigtigt dejligt og rekreativt område herude og med baggrund i dette valgte vi også, at investere en del i renovering og anlæggelse af rigtigt meget terrasse. I Herning Kommunes Miljø og teknikudvalgs budget for fremgår det at Hovedparten af beløbet anvendes til driftsrelaterede opgaver og ejendomsskatter. Opgaven omfatter blandt andet den gartnermæssige drift, indkøb af planter og legeredskaber, samt øvrigt inventar til de grønne områder, som borde, bænke, affaldsstativer m.m., renholdelse for affald samt driften af kommunens bynære søer, blandt andet Holtbjerg Sø, Fuglsangs Sø, Knudmosesøerne med tilhørende anlæg. Der føres løbende sikkerhedskontrol med kommunale legepladser.. Og man kigger på Herning Kommunes Oplevelser i det fri bliver Knusmosesøerne nævnt som badesø og endvidere står der i regler for sejlads i søer i Herning kommune, at sejlads på den store sø herude er tilladt uden motor når vandskisporten ikke er aktiv.

29 Med ovenstående i tankerne - som også repræsentere den virkelighed, vi som bor herude oplever - kunne vi heller ikke andet end føle os noget hånet, når byrådsmedlem Ulrik Hyldgaard på høringsmødet om vindmølleprojektet den 10. april giver udtryk for, at området jo alligevel var ødelagt, med motorvejen, jernbanen, kraftvarmeværket, jernhandleren og vandskiklubben. Vi kan også se på referatet det byrådsmøde, hvor projektet blev fremført - at Området er udlagt til støjende fritidsaktiviteter herunder bl.a. vandskisport og at området i forvejen er præget af støj fra jernbanen og motorvejen. Det er rigtigt, at motorvejen og jernbanen ligge der og skæmmer ligesom til den ene side, men huset vender således, at de visuelt overhovedet ikke forstyrre og lyden fra motorvejen høres kun udenfor på en let regnvejrsdag. Jernbanen har været her i 100 år og i forbindelse med etableringen af søerne nedlagde man overkørslen bag huset og lagde nye skinner, hvilket gjorde, at lyden blev reduceret merkant. Jernhandleren forstyrrer overhovedet ikke vi kan hverken se eller hører ham. Vandskiklubben har en lille båd med en vandafkølet motor og dermed meget begrænset larm billede er vedhæftet og den har kun været på søen 3-4 gange i år og kun i et par timer af gangen. Generelt er klubben ikke særlig aktiv og vil tro, at de i snit kun er på søen en gang ugentligt. Rent faktisk synes vi, kun det er hyggeligt, når de sejler derude, for det forstyrre ikke på nogen måde. Vi mener, derfor det gælder om at bevarer området som det er og ikke ødelægge det mere, for det er faktisk et fantastisk område til stor glæde og gavn for rigtig mange hundelufter og friluftsbader. Men hvis kommune virkelig synes, at området er ødelagt, så burde der kunne laves en ekspropriation, så borgere som os ikke bliver stavnsbundet af en dyr bolig, som ikke kan sælges, da udsigten i høj grad bliver ødelagt af 3 kæmpemøller. Det er Herning Kommune som har gjort det muligt for os, ved at planlægge et rekreativt område herude til en fornuftig beslutning at lave en større renovering og skabe en liebhaverejendom og ved at give mulighed for opsætning af vindmøller også Herning Kommune som nu overvejer at forstyrre området både visuelt og lydmæssigt væsentlig. Så derfor vil vi opfordre Herning Kommune til at tage hele konsekvensen af det og ikke lade os i stikken. Beslutter man for at give tilladelse til opførsel af møllerne, kan man vel også opfordre Wind1 til at købe os ud, da de formentlig har større interesse i at få en udsigt til 3 kæmpemøller end vi har. Noget andet der taler imod projektet er dyrene som bor lige netop på de marker, som møllerne skal stå på. Der er en flok rådyr på mindst 13 stk. som lever der. Udover de store dyr, er der jo masser af harer og i søen holder der både et Svanepar og 4-5 årssvaner til. Der er skrevet rapporter om, hvordan vindmøller ødelægger naboernes søvn og stresser dem, det kan da ikke have undgået byrådets opmærksomhed. Tænk hvor meget det genere os mennesker, hvor meget generer det så ikke vores dyr. Så det med at de givetvis vil vende tilbage efter en kort tilvænningsperiode, er jo på ingen måde sikkert.

30 Hvis vindmøller kun er af økonomisk interesse for nogle investorer, så synes vi at byrådet skal tænke sig om endnu en gang. Vi har rigtig mange vindmøller i Danmark efterhånden og der en del usikkerhed på hvordan det påvirker mennesker og dyr et godt alternativ som ikke genere nogen er opsætte et større antal solfangere. Som også kan medvirke til at Herning Kommune har en skarpere grøn profil end den har i dag. Udover vil vi gerne vide om denne mulighed for indsigelse er ren proforma fra Herning Kommunes side. Da når man kigger på Wind1 s hjemmeside står der Fotografen er på vej! Infrastruktur (veje, møllepladser m.v.) er ved at blive anlagt, og billeder fra projektet vil snart kunne ses her Se på vedhæftede billeder og endnu bedre synes vi I skal tage ud og besøge søen. Med venlig hilsen Kai Andersen og Annette Hansen Haugevej 1 A 7400 Herning

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Hej Kaare & Louise. Tak for en hurtig tilmelding. Jeg har taget dit svar til efterretning, og ser frem til en endelig vedtagelse af lokalplanen.

Hej Kaare & Louise. Tak for en hurtig tilmelding. Jeg har taget dit svar til efterretning, og ser frem til en endelig vedtagelse af lokalplanen. Fra: Steen Aaes-Jørgensen [sa@2i-ejendomme.dk] Til: "Kaare Hjorth" [bekkh@herning.dk] Kopi: "Louise Kruse Hansen" [beklk@herning.dk] Dato: 06-12-2011 09:09 Vedrørende: SV: Vedr.: Vedr. Lokalplanforslag

Læs mere

Vindmølle ved Herning Varmforzinkning A/S på Sverigesvej i Vildbjerg. Indkomne bemærkninger fra høringsperioden BILAG 1

Vindmølle ved Herning Varmforzinkning A/S på Sverigesvej i Vildbjerg. Indkomne bemærkninger fra høringsperioden BILAG 1 Vindmølle ved Herning Varmforzinkning A/S på Sverigesvej i Vildbjerg Indkomne bemærkninger fra høringsperioden BILAG 1 file:///c:/users/bekjb/appdata/local/temp/notes81a500/~web5549.htm Side 1 af 3 11-05-2015

Læs mere

Fra PlansystemDK har EnergiMidt modtaget oplysning om ovenstående lokalplanforslag.

Fra PlansystemDK har EnergiMidt modtaget oplysning om ovenstående lokalplanforslag. Herning Byråd Rådhuset 7400 Herning Dato: 11-09-2014 Vor ref.: hwh Projektnr.: Inst.nr.: Direkte tlf.: 96152104 E-mail: hwh@energimidt.dk Lokalplanforslag nr. 09.T27.1 - Solfangeranlæg nordøst for Aulum

Læs mere

Anvendelse I lokalplanforslaget pkt. 1.5 står der, at der er forskel på anvendelse af delområde I og delområde II.

Anvendelse I lokalplanforslaget pkt. 1.5 står der, at der er forskel på anvendelse af delområde I og delområde II. Indsigelse /ændringsforslag til lokalplan nr. Anvendelse I lokalplanforslaget pkt. 1.5 står der, at der er forskel på anvendelse af delområde I og delområde II. som område bør ikke forskelsbehandles. Området

Læs mere

Indsigelse mod lokalplanforslag nr. 11.C9.7 for boliger på Nørregades parkeringsplads.

Indsigelse mod lokalplanforslag nr. 11.C9.7 for boliger på Nørregades parkeringsplads. Herning, den 3. april 2007 Herning Byråd Indsigelse mod lokalplanforslag nr. 11.C9.7 for boliger på Nørregades parkeringsplads. Jeg skal på det kraftigste gøre indsigelse med denne lokalplan og mod at

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermøde vedrørende vindmøller ved Timlundvej nær Stakroge 26. september 2016

Spørgsmål og svar Borgermøde vedrørende vindmøller ved Timlundvej nær Stakroge 26. september 2016 Spørgsmål og svar Borgermøde vedrørende vindmøller ved Timlundvej nær Stakroge 26. september 2016 Tid og sted: Sandet Hotel d. 26. september 2016 kl. 19 Deltagere: ca. 60 personer samt deltagelse fra Thomas

Læs mere

i forbindelse med indsigelser/bemærkninger til forslag til kommunaplantillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 og lokalplan nr. 69.T23.

i forbindelse med indsigelser/bemærkninger til forslag til kommunaplantillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 og lokalplan nr. 69.T23. INDHOLD Indsigelsesnotat Bilag 1: Bemærkning fra Region Midtjylland Bilag 2: Bemærkning fra EnergiMidt Bilag 3: Indsigelse fra Naturstyrelsen BILAG i forbindelse med indsigelser/bemærkninger til forslag

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Fra PlansystemDK har EnergiMidt modtaget oplysning om ovenstående lokalplanforslag.

Fra PlansystemDK har EnergiMidt modtaget oplysning om ovenstående lokalplanforslag. Herning Byråd Rådhuset, 7400 Herning Dato: 08.01.2015 Vor ref.: bch Projektnr.: Inst.nr.: Direkte tlf.: 96152048 E-mail: bch@energimidt.dk Lokalplanforslag nr. Lokalplan 61.B12.2 for boligområde ved Kollundvej

Læs mere

Vindmøller ved Romvigvej nær Vildbjerg. Indkomne bemærkninger fra høringsperiode BILAG 1

Vindmøller ved Romvigvej nær Vildbjerg. Indkomne bemærkninger fra høringsperiode BILAG 1 Vindmøller ved Romvigvej nær Vildbjerg Indkomne bemærkninger fra høringsperiode BILAG 1 Bemærkning nr. 1 Offentlig høring af T16 - Vildbjerg Side 1 af 3 SV: Planforslag for vindmølleprojekt ved Vildbjerg

Læs mere

Vi blev da lidt overrasket over at lokalplanen kom så hurtigt i høring, men fint nok.

Vi blev da lidt overrasket over at lokalplanen kom så hurtigt i høring, men fint nok. Torsten Wagner Sand Christensen (16055) Emne: VS: Gødvad Bygade 24 B, Lokalplan 13-008 Hej Torsten. Ang. Lokalplan 13-008 Vi blev da lidt overrasket over at lokalplanen kom så hurtigt i høring, men fint

Læs mere

Bent Grindsted Fra: Bodil Nissen Sendt: 30. april 2013 14:25 Til: Dorthe Bach Egemose Agger Emne: VS: Testmøller er sat op i Lejre område 13, Gearkasse larmer lidt - og vi er nok over de tilladte ca 45-50

Læs mere

Til Herning Kommune. Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1

Til Herning Kommune. Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1 1 Til Herning Kommune Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1 Som ejere af Vildbjergvej 7 fremsendes hermed vores indsigelse imod den påtænkte opførelse af en solcellepark jf.

Læs mere

Har i sendt et skriv ud til nogle borgere omkring dispensation vedr. Sjællands universitetshospital? Se nedenstående henvendelse.

Har i sendt et skriv ud til nogle borgere omkring dispensation vedr. Sjællands universitetshospital? Se nedenstående henvendelse. VS: Dispensation vedr. Sjællands Universitetshospi Dato: 19. september 2016 08:30:08 Teamleder Planafdelingen Tlf +45 56 67 24 34 Mobil 40130790 anders.m.nielsen@koege.dk Fra: Sendt: 16. september 2016

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Emne: Linjeføring af Rute 26 på strækningen fra E45 til Sabro Denne skrivelse er en opfølgning på vores foretræde for udvalget den 17. marts 2014.

Emne: Linjeføring af Rute 26 på strækningen fra E45 til Sabro Denne skrivelse er en opfølgning på vores foretræde for udvalget den 17. marts 2014. Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 222 Offentligt Til Folketingets Transportudvalg Den 24. marts 2014 Emne: Linjeføring af Rute 26 på strækningen fra E45 til Sabro Denne skrivelse er en opfølgning

Læs mere

VIBORG STIFTSØVRIGHED

VIBORG STIFTSØVRIGHED VIBORG STIFTSØVRIGHED E-post Viborg, den 17. november 2008 Dok nr. 110415 AN/br Struer Kommune Rådhuset Planafdelingen Østergade 11-15 7600 Struer./. Med Kommunens brev af 22. september 2008 (j.nr. 01.02.20-P15-2-08)

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE Beskrivelse af projektet Projektet består af 5 møller med en totalhøjde op til 125 m i Rindum Enge. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord til

Læs mere

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION Myndigheder 1 2 3 RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) har modtaget høring omkring VVM redegørelse for opstilling af vindmøller ved Mejlflak (Århus Bugten)

Læs mere

DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest. De indkomne bemærkninger til debatoplæg for DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest.

DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest. De indkomne bemærkninger til debatoplæg for DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest. DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest De indkomne bemærkninger til debatoplæg for DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest. BILAG 3 Debat DNV - 1 - Viborg Stiftsøvrighed Side 1 af 3 VIBORG STIFTSØVRIGHED

Læs mere

Solcelle projekter med grøn energi til 15.741 hustande i Herning Kommune. Frist for høring: Fordebat til Kommuneplantillæg nr. 40.

Solcelle projekter med grøn energi til 15.741 hustande i Herning Kommune. Frist for høring: Fordebat til Kommuneplantillæg nr. 40. Tihøje 60,6 ha Kilde 40,4 ha Rejstrup - 78 ha Vildbjerg 73,9 ha Solcelle projekter med grøn energi til 15.741 hustande i Herning Kommune Frist for høring: Fordebat til Kommuneplantillæg nr. 40 Indhold

Læs mere

Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015

Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015 Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015 Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Høringsvar til Lokalplan 271, Boligformål Vejen Med henvisning til høring af lokalplan 271 har

Læs mere

Solcelle projekter med grøn energi til 10.286 hustande i Herning Kommune. Frist for høring: 25. februar 2015. Fordebat til Kommuneplantillæg nr.

Solcelle projekter med grøn energi til 10.286 hustande i Herning Kommune. Frist for høring: 25. februar 2015. Fordebat til Kommuneplantillæg nr. Kilde 40,4 ha Rejstrup - 78 ha Vildbjerg 73,9 ha Solcelle projekter med grøn energi til 10.286 hustande i Herning Kommune Frist for høring: 25. februar 2015 Fordebat til Kommuneplantillæg nr. 40 Indhold

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE Ringkøbing-Skjern Kommune har den 29. marts 2011 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 7A (hovedforslag) og nr. 7B (alternativ) samt lokalplan

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Berit Bekhøj Hansen Emne: VS: Vedr. Højhastighedstog på Vestfyn. Elmelund. Fra: Gert Vinther [mailto:gv@l23byggetilsynet.dk] Sendt: 5. september 2016 23:20 Til: Baneelanmark Post Emne: Vedr. Højhastighedstog

Læs mere

Forudgående offentlighed

Forudgående offentlighed Forudgående offentlighed Vindmølleplan for Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 2 FORUDGÅENDE OFFENTLIGHED FOR VINDMØLLEPLAN Forudgående offentlighed For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE VINDMØLLEBEKYMRINGEN Naboer er bekymrede for deres livskvalitet.

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Att.: Louise Rom Weikert Tel +45 5195 8742 casper@jyskvindenergi.dk Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen I henhold

Læs mere

Borgermøde om vindmøller 24. juni Velkomst v/ borgmester Egon Fræhr. Aftenens videre program v/sonja Miltersen

Borgermøde om vindmøller 24. juni Velkomst v/ borgmester Egon Fræhr. Aftenens videre program v/sonja Miltersen Kl. 19:00 Kl. 19:05 Kl. 19:10 Kl. 19:30 Kl. 19:55 Kl. 21:00 Velkomst v/ borgmester Egon Fræhr Aftenens videre program v/sonja Miltersen Høringer og besvarelser v/thomas Boldsen Kaffe og café-borde Spørgsmål

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til:

Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til: Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til: 'Aneela Tareen' [info@plasticsurgeon.dk] Sendt dato: 18-05-2015 13:48 Modtaget

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 99, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED STOKHØJVEJ

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED STOKHØJVEJ ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED STOKHØJVEJ Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde på 100 m ved Stokhøjvej på Thyholm. Møllerne vil stå på en lige linje,

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE Billund Kommune har den 19. december 2011 offentliggjort forslag til Lokalplan nr. 246 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER NORDØST FOR SKAVE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER NORDØST FOR SKAVE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER NORDØST FOR SKAVE Beskrivelse af projektet Projektet består af 3 møller med en totalhøjde op til 149,9 m nordøst for Skave. Møllerne vil stå på en lige linje,

Læs mere

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Nyt Kraftvarmeværk Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning Debatoplæg Debat: 17.11-15.12 2016 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

VS: Indsigelse. Klubhus/kajak Snaptun havn. X 02-02-2015 10:09:36 DDKOM\lene1404

VS: Indsigelse. Klubhus/kajak Snaptun havn. X 02-02-2015 10:09:36 DDKOM\lene1404 Lene Stegemejer Fra: Sendt: 2. februar 2015 08:44 Til: Lene Stegemejer Emne: VS: Indsigelse. Klubhus/kajak Snaptun havn Nr. 1 Journaliseret: JournaliseretInfo: X 02-02-2015 10:09:36 DDKOM\lene1404 Planlægger

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. april 2011 Lokale: Reno Nord Tidspunkt: Kl. 17:00-17:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A) Ole Andersen

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER PÅ HOLMEN

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER PÅ HOLMEN Offentligt møde 15. marts 2017 ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER PÅ HOLMEN Beskrivelse af projektet Projektet består af 6 møller med en totalhøjde på 149,9 m på Holmen, som er beliggende ca. 2

Læs mere

BILAG 1 BYP 11. august indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag 61.B6.3 for boligområdet Vesterdamsvænget i Lind INDHOLD

BILAG 1 BYP 11. august indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag 61.B6.3 for boligområdet Vesterdamsvænget i Lind INDHOLD INDHOLD Indsigelsesnotat med behandling af indsigelser Indsigelse fra beboere på Vesterdamsvænget Indsigelse fra beboer på Vesterdamsvænget Indsigelse fra beboere på Vesterlindvej Bemærkning fra Herning

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Indsigelser til Forslag 2 - adresseændring etape 6717

TEKNIK OG MILJØ. Indsigelser til Forslag 2 - adresseændring etape 6717 TEKNIK OG MILJØ Indsigelser til Forslag 2 - adresseændring etape 6717 Administration Rådhuset, Torvet Tlf. 9628 8012 www.herning.dk Sagsbehandler: Annette Bloksgaard Dato: 12-11-2015 Indsigelse fra: Peter

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge. Indkomne bemærkninger. Debatperioden fra den 8/10 til og med 5/ BILAG 1

Vindmøller ved Stakroge. Indkomne bemærkninger. Debatperioden fra den 8/10 til og med 5/ BILAG 1 Vindmøller ved Stakroge Indkomne bemærkninger Debatperioden fra den 8/10 til og med 5/11 2015 BILAG 1 file:///c:/users/bekjb/appdata/local/temp/notes81a500/~web4147.htm Side 1 af 4 27-10-2015 Stakroge

Læs mere

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn Velkommen Borgermøde om vindmøller på Hirtshals havn Aftenens program 19:00 Velkomst og præsentation, tekniskdirektør Andreas Duus, Hjørring Kommune 19:05 Oplæg om Hirtshals Havns ansøgning ved formand

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Nr. Afsender. Dato for modtagelse Silkeborg / Bauhaus Tilst. Finsensvej Ikast

Nr. Afsender. Dato for modtagelse Silkeborg / Bauhaus Tilst. Finsensvej Ikast Bilag 1 Høringssvar Lokalplan 623 Juventusvej V område til erhverv og butikker b til særlig pladskrævende varegrupper samt tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013 2017 Sagsnummer: 01.02.05 P16 3 155 Dato: 16

Læs mere

Borgermøde 2. september 2015 Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær

Borgermøde 2. september 2015 Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Borgermøde 2. september 2015 Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aftenens program del 1 1900 Velkomst og program Rose Sloth Hansen, By- og Landskabsudvalget (BLU) 1905 Byrådets mål + status for planlægningen

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS Herning Kommune har den 5. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 62 samt lokalplan nr. 29.T15.1 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 125, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere

Afgørelse om VVM-tilladelse til fem nye vindmøller ved Timlundvej, nær Stakroge

Afgørelse om VVM-tilladelse til fem nye vindmøller ved Timlundvej, nær Stakroge ANNONCE den 9. januar 2017 Afgørelse om VVM-tilladelse til fem nye vindmøller ved Timlundvej, nær Stakroge Herning Kommune har truffet afgørelse om at meddele VVM-tilladelse til opføre fem nye vindmøller

Læs mere

Idé: Svømmehal og rekreative områder - Sundheds- og rekreationsakse

Idé: Svømmehal og rekreative områder - Sundheds- og rekreationsakse Mogens og Marianne Emne: Gøteborg Allé 5 - svømmehal Dato: 1. maj 2014 12:55:38 Kære udvalg vedr. udnyttelse af område omkring Gøteborg Allé 5 Idé: Svømmehal og rekreative områder - Sundheds- og rekreationsakse

Læs mere

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby.

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B.03.03.01 Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Center for Teknik og Miljø september 2015 Indkomne bemærkninger 1. Bjarne Pedersen. Dokumentnr. 60. Ønsker ikke

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse TEKNIK OG MILJØ Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej 29 7400 Herning Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Landzonetilladelse Vedr.: Ejendommen Mindelundvej 18, 7400 Herning.

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG Hjørring Kommune har den 8. maj 2013 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 39 samt lokalplan nr. 800.8111-L01 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ Billund Kommune har den 7. juni 2011 offentliggjort forslag til Lokalplan nr. 243 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Vindmøller ved Thorup - Sletten

Vindmøller ved Thorup - Sletten Vindmøller ved Thorup - Sletten Ideoplæg Indkaldelse af ideer og forslag fra den 15. august 2016 til den 12. september 2016 Invitation til borgermøde Der afholdes borgermøde den 22. august 2016, kl. 19-21

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 8. august 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Vindmøller ved Fonvadvej, vest for Snejbjerg. Indkomne bemærkninger BILAG 1

Vindmøller ved Fonvadvej, vest for Snejbjerg. Indkomne bemærkninger BILAG 1 Vindmøller ved Fonvadvej, vest for Snejbjerg Indkomne bemærkninger BILAG 1 Til Herning Kommune Att. Louise Kruse Hansen og Kaare Hjorth By, Erhverv og Kultur, Planafdelingen. Tak for nedenstående debatoplæg

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. Punkt 5. Godkendelse af kommuneplantillæg 5.023 og Lokalplan 5-9-108 AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. forelæggelse) 2016-017963 By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Høringssvar: - Revideret forslag til Lokalplan HL4.1 Børneinstitution på. Skovsletten

Høringssvar: - Revideret forslag til Lokalplan HL4.1 Børneinstitution på. Skovsletten Høringssvar: - Revideret forslag til Lokalplan HL4.1 Børneinstitution på Skovsletten Center for Miljø og Teknik September 2017 Center for Miljø og Teknik miljo.teknik@glostrup.dk Glostrup den 14. juni

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP Frederikshavn Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner Borgermøde den 6. oktober 2015 Kl. 19.00-19.10 Velkomst v/ borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen Dagsorden Vindmølleplanen - en bunden opgave v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen v/ Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard Vi kan ikke planlægge vindmøller alle

Læs mere

Dronningborg Hovedgård - støtter ikke forslaget om at gennemføre en cykel gangsti igennem mellem Rismølleskolen og Dronningborg hallen.

Dronningborg Hovedgård - støtter ikke forslaget om at gennemføre en cykel gangsti igennem mellem Rismølleskolen og Dronningborg hallen. Fra: [jakobstilling@hotmail.com] Til: Birgit Berggrein [bibe@randers.dk] Kopi: Malte Larsen [Malte.Larsen@randers.dk] Sendt dato: 10-07-2013 13:54 Modtaget Dato: 10-07-2013 13:54 Vedrørende: RE: SV: Derudover

Læs mere