Vindmøller ved Haugevej syd for Birk. Indkomne bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring BILAG 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vindmøller ved Haugevej syd for Birk. Indkomne bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring BILAG 1"

Transkript

1 Vindmøller ved Haugevej syd for Birk Indkomne bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring BILAG 1

2 Til Herning Kommune Att. Kommuneplanlægger Kaare Hjorth og Rette vedkommende i By, Erhverv og Kultur, Planafdelingen. Vi har modtaget nedenstående lokalplanhøring fra Herning Kommune via PlansystemDK. Lokalplanen med nr. 39.T20.1 vedrører et vindmølleområde ved Haugevej syd for Birk sydøst for Herning og ses på Se venligst nedenstående kort, hvor vindmølleområdet er vist med grå farve. Til information kan det oplyses, at Energinet.dk ejer gastransmissionsnettet samt eltransmissionsnettet på 400 kv, 150 kv og 132 kv. For information om luftledninger og kabler på lavere spændingsniveauer bedes Herning Kommune kontakte relevante netvirksomheder, som er ejer heraf. Der kan i lokalplanen suppleres med linket der henviser til Energinet.dk EL. For vindmøller gælder generelt, at de kan påføre jordkabler skader ved lynnedslag, hvorfor det anbefales, at vindmøller ikke placeres nærmere end 50 m fra deklarationsareal til el-kabelanlæg (jordkabler). Energinet.dk er som bekendt i gang med at etablere et nyt 150 kv kabel fra Bjørnholt til Herning. Kablet ses på nedenstående kort med blå stiplet linje. Kontaktperson vedr. vores Bjørnholt-Herning projekt: Bolette E. Dahl via mail til eller Per J. Hjørringgaard via mail til

3

4 Vi har lavet aftaler med mange af lodsejerne på vis ejendomme, vi skal nedgrave det nye kabel. Vi har lavet aftale med ejeren, Erik Søndergaard Kristiansen, af matr.nr. 3o nr. Kollund By, Rind (se matrikelkort nedenfor), hvorpå vi tinglyser deklaration til beskyttelse af det nye kabel. Deklarationen findes vedhæftet og indeholder bl.a. bestemmelse om, at der ikke må anlægges vej i deklarationsarealet uden særlig tilladelse fra ejeren af kablet.

5

6 På side 16 i lokalplanen er der skrevet om en 6 m bred grus-adgangsvej til vindmølleområdet. Til sikring af vores 150 kv kabel ønsker vi, at der indskrives følgende i lokalplanen: 1. Under 4 VEJE OG ARBEJDSAREALER: a. Ved etablering af vejadgang til vindmølleområdet skal der indhentes tilladelse fra ejeren af 150 kv kablet på matr.nr. 3o nr. Kollund By, Rind. Tilladelse til etablering af vej over kablet vil bl.a. indeholde krav om forstærkning af kablet evt. ved rørlægning af kablet samt evt. sænkning af kablet. Alle omkostninger til forstærkning, sænkning m.v. af kablet vil være ejer af kablet uvedkommende. 2. Det nye 150 kv kabel, Bjørnholt-Herning, bør vises på kortbilag 2 samt beskrives i signaturforklaringen. Vores sag nr. 14/ Kontakt gerne undertegnede ved spørgsmål. Med venlig hilsen Thomas Rask Eriksen Landinspektør Plan og Miljø Mobil Energinet.dk

7 Tonne Kjærsvej Fredericia Tlf Fra: LIFA's Planinfo-service Sendt: 15. marts :32 Til: Naboret-EL Emne: LIFA A/S Planinfo-service Ny(e) lokalplan(er) Hej EnergiNet Nedenstående udtræk er dannet ud fra det interesseområde du har indmeldt. Udtrækket omfatter planer indberettet/ændret i går til PlansystemDK og som er vedtaget / fremsat som forslag inden for de sidste 3 måneder Jeres polygon med navnet: 'EnergiNet' er nu blevet berørt af en eller flere lokalplan(er) Følgende lokalplan(er) er i forslag Vindmølleområde ved Haugevej syd for Birk(PlanNr.: 39.T20.1) - Kommune: Herning (Foreslået d. 4. marts 2014) LIFA Link Plansystem link Mvh. LIFA A/S Østergade Odense C Tlf: Fax: Mail: Deklaration om 150 kv kabel på matr. nr. 3o m.fl..pdf

8

9

10 Herning Kommune By, Erhverv og Kultur Torvet 7400 Herning Dato: Vor ref.: hwh Projektnr.: Inst.nr.: Direkte tlf.: Lokalplanforslag nr. 39.T Vindmølleområde ved Haugevej syd for Birk Fra Plansystem.DK har EnergiMidt modtaget oplysning om ovenstående lokalplanforslag. Der gøres opmærksom på at EnergiMidt ikke har el og fiberanlæg i det berørte område. Med venlig hilsen EnergiMidt Infrastruktur A/S Hovedkontor: Skive afd.: Herning afd.: Randers afd.: EnergiMidt Infrastruktur A/S Brårupvej 50 Industrivej Nord 9B Normansvej 1 Tietgensvej Skive 7400 Herning 8920 Randers NV 8600 Silkeborg Tlf Tlf Tlf Tlf CVR-nr Fax Fax Fax Fax

11 Vs: Høringssvar: Offentlig høring af vindmølleprojekt ved Haugevej syd for Birk, Sagsnummer.: P Joan Berentzen til: Louise Kruse Hansen, Pernille Falborg :18 Fra: Til: Historik: Joan Berentzen/BEK/Herning Kommune Louise Kruse Hansen/BEK/Herning Kommune, Pernille Falborg/BEK/Herning Kommune, Beskeden er videresendt. Med venlig hilsen Joan Berentzen Landinspektør Planafdelingen BEK - By, Erhverv og Kultur Herning Kommune tlf Tænk på miljøet, inden du printer denne mail. Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på Videresendt af Joan Berentzen/BEK/Herning Kommune den : Fra: Herning Kommune By-Erhverv og Kultur/BEK/Herning Kommune Til: Joan Berentzen/BEK/Herning Kommune, Dato: :11 Emne: Vs: Høringssvar: Offentlig høring af vindmølleprojekt ved Haugevej syd for Birk, Sagsnummer.: P Sendt af: Anna Margrethe Buhl Videresendt af Anna Margrethe Buhl/BEK/Herning Kommune den : Fra: Casper Tregub Saltoft Wiegell Til: Dato: :15 Emne: Høringssvar: Offentlig høring af vindmølleprojekt ved Haugevej syd for Birk, Sagsnummer.: P Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Konkurrencerådet. I den egenskab er styrelsen en uafhængig konkurrencemyndighed. De følgende høringsbemærkninger afgives udelukkende som konkurrencemyndighed. Konkurrencerådet har ikke bemærkninger til Herning Kommunes høring af vindmølleprojekt ved Haugevej syd for Birk. Med venlig hilsen Casper Wiegell

12 Studentermedhjælper / Student Assistant Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/ Danish Competition and Consumer Authority Direkte Carl Jacobsens Vej Valby Tlf

13 Til Herning Byråd Vedrørende offentlighedsfase for Vindmølleområde ved Haugevej syd for Birk. Den 6. maj 2014 Kunst- og Arkitekturudvalget for Birk har i forbindelse med offentlighedsfasen for et vindmølleområde ved Haugevej syd for Birk fået tilsendt VVM redegørelse og miljørapport for projektet. Udvalget har hermed samtidig fået mulighed for at fremkomme med forslag og indsigelse til planen inden den 14. maj Udvalgets fire medlemmer har hver især gennemgået planen, og på udvalgets møde den 25. april 2014 blev sagen drøftet, efter at der var foretaget en gennemgang af planen ved sagsbehandler Pernille Falborg, Herning Kommune. Udvalget er herefter ikke i tvivl om, at de 3 møller, med en højde på omkring 140 meter og en afstand på kun ca. 900 meter til nærmeste bebyggelse i Birkområdet, vil få indflydelse på hele området. Fra området er der en storslået udsigt mod syd over de lavereliggende eng- og markarealer som i dag stort set er uden bebyggelse. Denne udsigt vil med møllernes opstilling blive ændret således det får et mere industrielt præg. Fordi Elia er beliggende sydligst på Birkområdet med engområdet som den vigtige landskabelige baggrund vil monumentet uden tvivl i særlig grad blive påvirket af opstilling af 3 store vindmøller. Det fremgår af de illustrationer, der er udført fra fotostandpunkt 9 på side 70 og 71, hvor Elia ses i forgrunden, og landskabet med og uden møller ses i baggrunden. De støre møller er placeret over Elia eller tæt ved siden af Elia. Med ovennævnte begrundelse anbefaler Kunst- og Arkitekturudvalget hermed at der ikke opstilles 3 store møller ved Haugevej syd for Birk. Venlig hilsen Kunst- og Arkitekturudvalget

14 Historik: Vs: Vindmøller ved Haugevej syd for Birk Louise Kruse Herning Kommune By-Erhverv og Kultur til: Hansen Sendt af: Anna Margrethe Buhl Beskeden er videresendt : Videresendt af Anna Margrethe Buhl/BEK/Herning Kommune den : Fra: Leon Dalgaard Til: Dato: :23 Emne: Vindmøller ved Haugevej syd for Birk Indsigelse imod gennemførelse af lokalplan nr. 39.T Vindmølleområde ved Haugevej syd for Birk. Som næstnærmeste nabo til de planlagte 3 vindmøller skal vi hermed fremkomme med vores betænkeligheder og forundringer ved projektet. Hvorfor koncentrerer Herning sig ikke om nogle enkelte store parker i stedet for små parker som nu foreslået 3 stk. vindmøller ved Birk? Hvordan kan Hernings siddende byråd være interesseret i, at få noget så grimt som 3 vindmøller ved "byporten" imod øst? Det er da ikke den bedste reklame. Hvordan kan det tillades at der opføres vindmøller lige overfor Elia, som jo er såvel Cronhammers som Hernings stolthed? Hvorfor påfører kommunen så mange lodsejere kolossale værditab? I og med at det er små ejendomme som berøres kan der vel ikke være tvivl om, at liebhaverværdien vil blive kraftig reduceret. Undertegnede har en ejendom som mæglerne vurderer til et pænt milionbeløb, og det er i hvert fald ikke jordtilligendet på 5,59 ha. der løfter ejendommen op i det niveau. Det er nok meget tvivlsomt, at værditabsordningen kompenserer os for det store beløb, vi over de sidste 14 år har investeret i ejendommen. Når vi kigger rundt på de af vores naboer, som også bliver berørt, er vi ikke de eneste, som får formuen reduceret. Vil Herning Kommune være årsag til at nogle af dens borgere føres i økonomisk ruin? Og det for at nogle få får en lukrativ forretning, og det tillige nogen udefrakommende forretningsfolk. Der pågår undersøgelser omkring lavfrekvens støj, men alligevel fortsætter man, i stedet for at afvente resultatet. Der er vel ingen hastværk? Vi er meget overbeviste om, at enhver af byrådets medlemmer - uanset partitilknytning - ville takke nej til disse møller hvis det var indenfor 626 meter fra deres bolig. Kan det virkeligt være i borgerne i Herning bys interesse, at der kommer så bynære vindmøller? Vi og øvrige berørte lodejere føles os meget overbeviste om, at en gennemført afstemning blandt byernes borgere om møllerne ville resultere i, at

15 forslaget faldt. Det er i øvrigt meget interessant at kunne konstatere, at byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune valgte at stemme nej til opførelse af vindmøller i Lønborg. Alle Venstremedlemmer stemte for, og alle andre stemte imod, hvilket betød at forslaget faldt med 1 stemme. Der jo ingen tvivl om, at såfremt Venstre stadig havde haft flertal i byrådet var resultatet blevet et andet. Hvis det er kendetegnende for Vestrepolitikere, at der stemmes for vindmølleopsætninger vil projektet i Birk jo ikke møde megen modstand i byrådssalen i Herning. Uden at kunne love noget om, hvor øvrige lodsejere fremover vil sætte deres kryds ved kommunalvalgene, kan jeg i hvert fald love, at såfremt møllerne bliver opført, vil min husstand, og alle som jeg kan påvirke, flytte deres kryds væk fra Venstre. Når man så tænker på, at grunden til at der var flertal imod i Ringkøbing-Skjern var, at der tilsyneladende er så mange fysiske og psykiske følgevirkninger (godt nok i nogen omfang udokumenterede) af opsætningen, kan jeg ikke lade være at tænke, mon ikke byrådet lader tvivlen komme mennesket til gode. Vi har vel lov at tro det bedste om hinanden. Jeg håber ikke at en så fremsynet kommune som den vi bor i, rent partipolitisk vil gennemtrumfe disse vindmøller. Udgangsbønnen skal være: Venligst placér møllerne hvor væsentligt færre bliver belastet fysisk, psykisk og økonomisk. Med venlig hilsen Diana og Leon Dalgaard Haugevej Herning tlf

16 Historik: Vs: Indsigelse mod vindmøller på Herning Kommune By-Erhverv og Kultur til: Sendt af: Anna Margrethe Buhl Beskeden er videresendt. Louise Kruse Hansen, Pernille Falborg, Joan : Videresendt af Anna Margrethe Buhl/BEK/Herning Kommune den : Fra: Tinna Silook Til: Dato: :05 Emne: Indsigelse mod vindmøller på Vi har 1/ overtaget Vesterfastrupvej 10 da vi gerne ville på landet og nyde den frie natur. Så det var et kæmpe chok, at få at vide, at der skulle rejses 3 kæmpe ( 140m) vindmøller i vores baghave. Har virkelig svært ved at forstå de argumenter der blev fremsat på høringsmødet. I siger at i har tolket, at der ikke ligger noget til hindring for at anlægge 3 kæmpe Møller på Haugevej. Alligevel ligger der 10 ejendomme inden for den kritiske grænse på 6x vindmøllehøjden dvs 10 familier som har helt deres eksistens inden for den kritiske afstand. Vi hørte flere på mødet den aften, komme med argumenter om hvad konsekvenser det kunne få på mennesker. Vi er flere familier der har små børn boende hjemme, jeg ville da være virkelig frustreret over, at vide at der, fordi der står en vindmølle i min baghave, var store chancer for at mine børn og jeg kunne få depressioner og søvn besvær?? Vi bor på Vesterfastrupvej 10, eller vi er faktisk ikke flyttet ind, vi kan så se frem til at vi hele sommeren fra april/maj og aug/ sep kl skal ha lysshow på vores terrasse. Det er virkelig ikke derfor at vi har købt et nyt sted. Forstil jer at sidde på terrassen og spise med mølle skygger flyvende forbi i 2.5 timer hver dag, nej vel? Der køre lige nu en undersøgelse om hvilken virkning møllerne har på dyr, forstår simpelthen ikke at man ikke venter til man har konklusionen på den,før man begiver sig ud i at tage ansvar for møllens virkning på mennesker. Syntes faktisk at det er lidt uhyggeligt at man fra kommunens side " leger " med folks helbred på den måde. En helt ande ting er den visionelle katastrofe fra elia. Vi har selv erhverv i Herning og ved hvor afhængige vi er af at vi får turister/ kultur elskere til byen. Man opruster på den ene side med museer og skulpturer hvilket jo sig selv er store investeringer ( måske nok fra en anden kasse, men dog alligevel betalt af borgere i Herning) og så vælger man at ødelægge det lukrative område ude ved elia og hele det nye miljø i birk. Tror det kræver lidt flere overvejelser at bygge de Møller, hvorfor ikke flytte dem længere vestpå hvor vinden er betydelig stærkere. Håber at det hjælper at gøre opmærksom på hvordan de faktiske forhold ser ud. Beboer på Vesterfastrupvej 10. Gabi og Tinna silook

17

18

19

20

21

22 Historik: Vs: Indsigelse til vindmøller ved Haugevej, Syd for Birk Louise Kruse Herning Kommune By-Erhverv og Kultur til: Hansen Sendt af: Anna Margrethe Buhl Beskeden er videresendt : Videresendt af Anna Margrethe Buhl/BEK/Herning Kommune den : Fra: Niels Peder Hedegaard Til: Dato: :16 Emne: Indsigelse til vindmøller ved Haugevej, Syd for Birk Til Herning Kommune. Planlægningsafdeling. Vi vil gøre indsigelse over planlægning af vindmøller ved Haugevej syd for Birk på grund af følgende: Vores adresse er V Fastrupvej 14. Afstand til planlagte møller vil være ca. 665 meter fra beboelsen. Vi vil blive generet af støj fra møllerne. (Vi har besøgt en adresse i samme afstand fra tilsvarende møller,som føler sig meget genert af støj). Angående visualisering. Møllerne vil være synlige fra en del af beboelsen og meget fra udendørs arealer som hører til ejendommen. Vi vil blive generet af skyggekast. Da vi er fyldt 70 år og på grund af alder kan blive nød til at sælge ejendommen inden for de næste år, er vi meget bekymret for at ejendommen vil være svært at sælge på grund af den korte afstand til møllerne. Ingrid og Niels Peder Hedegaard

23 V Fastrupvej Herning

24

25

26

27

28 Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning Herning den 12. maj 2014 Indsigelse imod Vindmølleprojektet Birk Det er med stor beklagelse at vi modtog nyheden om opstilling af vindmøller i nærheden af vores bolig på Haugevej 1 A. Vi har ønsket, at sælge vores bolig siden sommeren 2013 og det gør vi stadig, men det er klart, at så længe der er tale om vindmøller på vej, så vil ingen købe. Hvis man skal købe en sådan bolig som vores, vil man kende konsekvensen af opførelsen af de vindmøller og derfor sker der ikke noget med vores boligsalg, førend de enten står der, eller forslaget er forkastet. Huset er vurderet til over ,00 kr. af to forskellige ejendomsmæglere og en kreditforening. Vurderingen er hovedsagelig baseret på det område den ligger i med udsigt over søen. Billeder af udsigten er vedhæftet. Fra foran huset og udsigten fra 1. sal (soveværelset) Ejendommen har en meget stor grund ( m2)som gerne skulle være rar at være på, der er både en lille skov og dejlig stor græsplæne med en hottub og masser af terrasser hele vejen rundt om huset. Kommer vindmøllerne op, vil både lyden og udsigten blive ødelagt, og dermed vil værdien af vores bolig falde drastisk. I forbindelse med motorvejsprojektet for nogle år siden, fortalte stadsgartner Lars Østerby, at planen var, at lave et rekreativt område herude med løbe og gangstier rundt om søerne, samt sætte borde og bænke op herude. Hvilket også var grunden til, at Herning Kommune tog ansvaret for, at vedligeholde den private fællesvej vi deler med Herning Kommune. Ligeledes blev det aftalt, at vi kunne få tilladelse til, at sætte en lille bro op ud for huset og måtte sejle med en motordreven båd, bare vi ikke gjorde det på samme tid som vandskiklubben. Der var ikke nogen tvivl på dette tidspunkt om, at det skulle blive et rigtigt dejligt og rekreativt område herude og med baggrund i dette valgte vi også, at investere en del i renovering og anlæggelse af rigtigt meget terrasse. I Herning Kommunes Miljø og teknikudvalgs budget for fremgår det at Hovedparten af beløbet anvendes til driftsrelaterede opgaver og ejendomsskatter. Opgaven omfatter blandt andet den gartnermæssige drift, indkøb af planter og legeredskaber, samt øvrigt inventar til de grønne områder, som borde, bænke, affaldsstativer m.m., renholdelse for affald samt driften af kommunens bynære søer, blandt andet Holtbjerg Sø, Fuglsangs Sø, Knudmosesøerne med tilhørende anlæg. Der føres løbende sikkerhedskontrol med kommunale legepladser.. Og man kigger på Herning Kommunes Oplevelser i det fri bliver Knusmosesøerne nævnt som badesø og endvidere står der i regler for sejlads i søer i Herning kommune, at sejlads på den store sø herude er tilladt uden motor når vandskisporten ikke er aktiv.

29 Med ovenstående i tankerne - som også repræsentere den virkelighed, vi som bor herude oplever - kunne vi heller ikke andet end føle os noget hånet, når byrådsmedlem Ulrik Hyldgaard på høringsmødet om vindmølleprojektet den 10. april giver udtryk for, at området jo alligevel var ødelagt, med motorvejen, jernbanen, kraftvarmeværket, jernhandleren og vandskiklubben. Vi kan også se på referatet det byrådsmøde, hvor projektet blev fremført - at Området er udlagt til støjende fritidsaktiviteter herunder bl.a. vandskisport og at området i forvejen er præget af støj fra jernbanen og motorvejen. Det er rigtigt, at motorvejen og jernbanen ligge der og skæmmer ligesom til den ene side, men huset vender således, at de visuelt overhovedet ikke forstyrre og lyden fra motorvejen høres kun udenfor på en let regnvejrsdag. Jernbanen har været her i 100 år og i forbindelse med etableringen af søerne nedlagde man overkørslen bag huset og lagde nye skinner, hvilket gjorde, at lyden blev reduceret merkant. Jernhandleren forstyrrer overhovedet ikke vi kan hverken se eller hører ham. Vandskiklubben har en lille båd med en vandafkølet motor og dermed meget begrænset larm billede er vedhæftet og den har kun været på søen 3-4 gange i år og kun i et par timer af gangen. Generelt er klubben ikke særlig aktiv og vil tro, at de i snit kun er på søen en gang ugentligt. Rent faktisk synes vi, kun det er hyggeligt, når de sejler derude, for det forstyrre ikke på nogen måde. Vi mener, derfor det gælder om at bevarer området som det er og ikke ødelægge det mere, for det er faktisk et fantastisk område til stor glæde og gavn for rigtig mange hundelufter og friluftsbader. Men hvis kommune virkelig synes, at området er ødelagt, så burde der kunne laves en ekspropriation, så borgere som os ikke bliver stavnsbundet af en dyr bolig, som ikke kan sælges, da udsigten i høj grad bliver ødelagt af 3 kæmpemøller. Det er Herning Kommune som har gjort det muligt for os, ved at planlægge et rekreativt område herude til en fornuftig beslutning at lave en større renovering og skabe en liebhaverejendom og ved at give mulighed for opsætning af vindmøller også Herning Kommune som nu overvejer at forstyrre området både visuelt og lydmæssigt væsentlig. Så derfor vil vi opfordre Herning Kommune til at tage hele konsekvensen af det og ikke lade os i stikken. Beslutter man for at give tilladelse til opførsel af møllerne, kan man vel også opfordre Wind1 til at købe os ud, da de formentlig har større interesse i at få en udsigt til 3 kæmpemøller end vi har. Noget andet der taler imod projektet er dyrene som bor lige netop på de marker, som møllerne skal stå på. Der er en flok rådyr på mindst 13 stk. som lever der. Udover de store dyr, er der jo masser af harer og i søen holder der både et Svanepar og 4-5 årssvaner til. Der er skrevet rapporter om, hvordan vindmøller ødelægger naboernes søvn og stresser dem, det kan da ikke have undgået byrådets opmærksomhed. Tænk hvor meget det genere os mennesker, hvor meget generer det så ikke vores dyr. Så det med at de givetvis vil vende tilbage efter en kort tilvænningsperiode, er jo på ingen måde sikkert.

30 Hvis vindmøller kun er af økonomisk interesse for nogle investorer, så synes vi at byrådet skal tænke sig om endnu en gang. Vi har rigtig mange vindmøller i Danmark efterhånden og der en del usikkerhed på hvordan det påvirker mennesker og dyr et godt alternativ som ikke genere nogen er opsætte et større antal solfangere. Som også kan medvirke til at Herning Kommune har en skarpere grøn profil end den har i dag. Udover vil vi gerne vide om denne mulighed for indsigelse er ren proforma fra Herning Kommunes side. Da når man kigger på Wind1 s hjemmeside står der Fotografen er på vej! Infrastruktur (veje, møllepladser m.v.) er ved at blive anlagt, og billeder fra projektet vil snart kunne ses her Se på vedhæftede billeder og endnu bedre synes vi I skal tage ud og besøge søen. Med venlig hilsen Kai Andersen og Annette Hansen Haugevej 1 A 7400 Herning

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Hej Kaare & Louise. Tak for en hurtig tilmelding. Jeg har taget dit svar til efterretning, og ser frem til en endelig vedtagelse af lokalplanen.

Hej Kaare & Louise. Tak for en hurtig tilmelding. Jeg har taget dit svar til efterretning, og ser frem til en endelig vedtagelse af lokalplanen. Fra: Steen Aaes-Jørgensen [sa@2i-ejendomme.dk] Til: "Kaare Hjorth" [bekkh@herning.dk] Kopi: "Louise Kruse Hansen" [beklk@herning.dk] Dato: 06-12-2011 09:09 Vedrørende: SV: Vedr.: Vedr. Lokalplanforslag

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

Bent Grindsted Fra: Bodil Nissen Sendt: 30. april 2013 14:25 Til: Dorthe Bach Egemose Agger Emne: VS: Testmøller er sat op i Lejre område 13, Gearkasse larmer lidt - og vi er nok over de tilladte ca 45-50

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til:

Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til: Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til: 'Aneela Tareen' [info@plasticsurgeon.dk] Sendt dato: 18-05-2015 13:48 Modtaget

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015

Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015 Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015 Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Høringsvar til Lokalplan 271, Boligformål Vejen Med henvisning til høring af lokalplan 271 har

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Dato 29. maj 2012 Sag nr. 34-61354 Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Advokatkompagniet Advokataktieselskab Scandinavian Congress Center Margrethepladsen 4,

Læs mere

Hermed indsigelse mod påtænkt Genbrugsplads(lokalplan 32-002) ved Lille Amerikavej, Voel.

Hermed indsigelse mod påtænkt Genbrugsplads(lokalplan 32-002) ved Lille Amerikavej, Voel. 25. oktober 2014 Anna og Erik Rasmussen, Hjortegårdsvej 65, Voel, tlf. 86 82 15 36 Hermed indsigelse mod påtænkt Genbrugsplads(lokalplan 32-002) ved Lille Amerikavej, Voel. Håber I som folkevalgt politikere

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Lyset ønskes at kunne tændes i tidsrummet, solnedgang til kl. 23.00 i vinterhalvåret.

Lyset ønskes at kunne tændes i tidsrummet, solnedgang til kl. 23.00 i vinterhalvåret. Frederikssund Kommune Rådhuspladsen 1 3600 Frederikssund Ansøgning om landzonetilladelse lysanlæg I forbindelse med etablering af en løbebane på træningsanlægget, Jordhøjvej, søges om tilladelse til opsætning

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Over Viskumvej 17 8830 Tjele

Over Viskumvej 17 8830 Tjele Over Viskumvej 17 8830 Tjele Bud skal være Energinet.dk i hænde senest den 23.06.2015 kl. 12.00 Sag: 89000993 edc.dk Mæglergruppen Ejendomsmægler, valuar MDE Ebeltoftvej 3A - 8960 Randers SØ Tlf. 86494444-890@edc.dk

Læs mere

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Tirsdag d. 14.8.2012 kl. 19-21 Skole Nord, afd. Svartingedal, Kirkegade 4, 3790 Hasle Deltagere: 16 borgere var mødt op, hele

Læs mere

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen Dagsorden Vindmølleplanen - en bunden opgave v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen v/ Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard Vi kan ikke planlægge vindmøller alle

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Gl Dalsgårdvej 14 8620 Kjellerup

Gl Dalsgårdvej 14 8620 Kjellerup Gl Dalsgårdvej 14 8620 Kjellerup Bud skal være Energinet.dk i hænde senest d. 09.06.2015 kl. 12.00 Sag: 89000907 edc.dk Mæglergruppen Ejendomsmægler, valuar MDE Ebeltoftvej 3A - 8960 Randers SØ Tlf. 86494444-890@edc.dk

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

J O H A N S E N & B L I D D A L

J O H A N S E N & B L I D D A L Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Paulex-advokater ApS (Binavn) Bredgade 20, DK-6920 Videbæk Tlf. +45 97 17 22 44 Fax. +45 97 17 32 96 E-mail: paulex@paulex.dk Hjemmeside: www.paulex.dk CVR- og ApS-

Læs mere

Kæmpevindmølle i Solbjerg

Kæmpevindmølle i Solbjerg Kæmpevindmølle i Solbjerg Dagsorden den 9.9.2010 (ca. tidsangivelser): 19:00 19:15 Velkomst og introduktion v. Gunner Thomassen 19:15 19:45 Regler omkring placering af vindmøller kommunalplanen v. Afdelingsarkitekt

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Dispensation til naboskel

Dispensation til naboskel TEKNIK OG MILJØ MIKAEL JEPPESEN Nøvlingholmvej 10 7480 Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-66-15

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Bjerring Hede 41 8850 Bjerringbro

Bjerring Hede 41 8850 Bjerringbro Bjerring Hede 41 8850 Bjerringbro Bud skal være Energinet.dk i hænde senest den 23.06.2015 kl. 12.00 Sag: 89000891 edc.dk Mæglergruppen Ejendomsmægler, valuar MDE Ebeltoftvej 3A - 8960 Randers SØ Tlf.

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Fogh-Andersen advokatfirma aps

Fogh-Andersen advokatfirma aps H A S T E R Sendt pr. mail til: post@frederikshavn.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att.: Samtlige medlemmer af Økonomiudvalget-tillige sendt direkte til disse Dato: 18. marts

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding.

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Tilbud om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Ejendommens areal udgør 45.300 m 2, heraf vej 0 m 2. Ejendommen sælges som

Læs mere

Værditabsordningen. - ændringer til VE-loven. v/signe Maj Holm og Janine Lindberg

Værditabsordningen. - ændringer til VE-loven. v/signe Maj Holm og Janine Lindberg Værditabsordningen - ændringer til VE-loven v/signe Maj Holm og Janine Lindberg 1 Grundlag for værditab ( 6, stk. 1) En eller flere vindmøller Tilknyttede lysmarkeringsmaster Vindmøller ved Kragerup Gods

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL EKSPROPRIATIONSPROTOKOL -------------------------------------------------------- Cykelsti Allingåbro - Ørsted: Side 1-8 -------------------------------------------------------- Norddjurs Kommune påtænker

Læs mere

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter.

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter. (Funktionspostkasse) Sendt:. maj 202 0:46 Emne: VS: Bemærkninger til -Forslag til Lokalplan 045 m.v. http://esdh/sj07/dok278273 SJ: - Kongensgade 8, 3550 Slangerup 47 35 24 3 Benny Juul Neis [mailto:benny@juul-neis.dk]

Læs mere

Højbjerg Huse 3 8840 Rødkærsbro

Højbjerg Huse 3 8840 Rødkærsbro Højbjerg Huse 3 8840 Rødkærsbro Bud skal være Energinet.dk i hænde senest d. 09.12.2014 kl. 12.00 Sag: 89000895 edc.dk Mæglergruppen Ejendomsmægler, valuar MDE Ebeltoftvej 3A - 8960 Randers SØ Tlf. 86494444-890@edc.dk

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Knud Pedersen Jernbanegade 20 4690 Haslev Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel Teknik og Miljø 26.11.2014/drj Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1

Læs mere

Rangstrupvej 13 6534 Agerskov

Rangstrupvej 13 6534 Agerskov Rangstrupvej 13 6534 Agerskov 54,9 HA agerjord, med harmonisk bygningssæt og maskinhaller. Sag: 89000684 edc.dk Mæglergruppen Statsautoriseret ejendomsmægler, valuar MDE Ebeltoftvej 3A - 8960 Randers SØ

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II Nejst Etape II - Brønderslev Kommune UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II 3 stk. Vestas V112 3,075 3,3 MW med en totalhøjde på 140 meter Beskrivelse af projektet 3 stk. Vestas V112 140 meter. Samme

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Marts 2015 Side 1 Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller med de eksisterende vindmøller i baggrunden set fra Pension Lyng

Læs mere

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. marts 2014. Herning Kommune.

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Charlottenlundvej 23 8620 Kjellerup

Charlottenlundvej 23 8620 Kjellerup Charlottenlundvej 23 8620 Kjellerup Bud skal være Energinet.dk i hænde senest den 15.04.2015 kl. 12.00 Sag: 89000898 edc.dk Mæglergruppen Ejendomsmægler, valuar MDE Ebeltoftvej 3A - 8960 Randers SØ Tlf.

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 2 Banedanmark Den nye bane København- Ringsted Arealfortegnelse nr. 31 Maj 2014 Løbenumre 081, 083-087, 090-091, 100-101,

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Vesterskovvej 13, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Almen Bolig+ Mårslet, 15/04 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Almen Bolig+ Mårslet, 15/04 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Almen Bolig+ Mårslet, 15/04 2014 Mødet starter kl. 19:00. Velkommen v/mikkel Planck. Information omkring Blok 7. Henstilling til, at beboerne ikke lader vedtagne

Læs mere

Idet jeg refererer til Deres brev af 5. november 2013 vedr0rende nabotwing i ovenstaende

Idet jeg refererer til Deres brev af 5. november 2013 vedr0rende nabotwing i ovenstaende HUSED advokater H0rsholm Kommune Adalsparkvej 2 2970 H0rsholm Att.: Team Byg - Henriette Thornberg Husen Advokater Havnegade 29 DK-1058 Kebenhavn K T +45 3332 2626 F +45 3332 3941 W husenadvokater.dk Til-

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart

Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Teknisk Forvaltning, Byggesagsafd. KM Telecom A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 27 74 27 34 Kenneth Grønborg Site Manager Tlf.:

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset.

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset. Page 1 of 5 Marianne Godtfredsen Fra: Finn Jensen [fje@edc.dk] Sendt: 11. september 2013 15:52 Til: Betina Bojesen Cc: Anne Holmegaard Emne: Louis Petersensvej 11 og Møllevænget 5 - gennemgang af muligheder

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Tirsdag den 8. April 2014 kl. 19.30 Kristian Nors Skov byder velkommen på vegne af bestyrelsen og fortæller, at det ekstraordinære afdelingsmøde er varslet korrekt.

Læs mere

Ønsker at stiforbindelsen langs østsiden af området fastholdes, da den udgør en vigtig skolesti mellem Stenløse og de nord for liggende områder.

Ønsker at stiforbindelsen langs østsiden af området fastholdes, da den udgør en vigtig skolesti mellem Stenløse og de nord for liggende områder. Lokalplan nr. 8 Maglevad fjernvarmecentral Oversigt over høringssvar samt planafdelingens bemærkninger og indstilling Høringssvar nr. Afsender indhold Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændring af

Læs mere

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT SALGSPROSPEKT Spændende og præsentabel erhvervsbygning, beliggende i "byporten" til Svaneke Storegade 39, Svaneke, 3740 Svaneke Sag 5733 . Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk

Læs mere

Gilbjergvej 8 6630 Rødding

Gilbjergvej 8 6630 Rødding Gilbjergvej 8 6630 Rødding 20 HA agerjord og skov, med herskabelig hovedbygning og gode udhuse. Sag: 89000686 edc.dk Mæglergruppen Statsautoriseret ejendomsmægler, valuar MDE Ebeltoftvej 3A - 8960 Randers

Læs mere

Afsender Bemærkninger angående Teknik & Miljøs bemærkninger Teknik & Miljøs forslag til ændringer

Afsender Bemærkninger angående Teknik & Miljøs bemærkninger Teknik & Miljøs forslag til ændringer Udviklingsplan for legepladser Høringsbemærkninger og s vurdering Dato for modtagelse Afsender Bemærkninger angående s bemærkninger s forslag til ændringer 13.05.13 Grundejerforeningen Birkevænget/Sandmarken,

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere