Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Sted: Mødelokale 19 (101) Dato: Tirsdag den 18. juni 2013 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 16:00 BESLUTNINGSPROTOKOL Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant, DA Torben Jakobsen, LO Lydia Callesen, LO Flemming Nyhus Leth, LO Jess Refsgaard, DH Jørgen Lund, DH Niels Anton Andersen, FTF Bjarne Jensen, Lægerne Hazel Laura Möller, integrationsråd Fraværende: Jess Refsgaard, DH Norddjurs Kommune

2 Det Lokale Beskæftigelsesråd Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Resultatrevision Orientering om Jobcentrets tilbudskatalog Beskæftigelsesplan drøftelse af indsatser Orientering om aktuelle nøgletal Status på indsatser og midler til LBR for Ansøgninger til LBR Gensidig orientering Mødeplan for Eventuelt...20 Bilagsoversigt...21 Norddjurs Kommune

3 Det Lokale Beskæftigelsesråd Godkendelse af dagsorden P35 13/3932 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling Dagsorden til godkendelse. Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling LBR formanden indstiller, at dagsordenen godkendes. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Dagsordenen blev godkendt. 1

4 Det Lokale Beskæftigelsesråd Godkendelse af referat P35 13/3937 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling Referat fra møde den 25. februar 2013 til godkendelse. Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvens Indstilling LBR formanden indstiller, at referatet godkendes Bilag: 1 Åben Beslutningsprotokol LBR 25. februar /13 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Referatet blev godkendt. Der skal være opmærksomhed omkring nye projekter, ledige sygemeldte, KLAP-projektet og LBR s indsatser. 2

5 Det Lokale Beskæftigelsesråd Resultatrevision G01 13/10613 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling Resultatrevision 2012 har været til høring i LBR og Beskæftigelsesregion Midtjylland, og kommentarerne herfra vil blive indarbejdet i resultatrevisionen. Forvaltningen vil på mødet orientere om de bemærkninger, der er kommet fra FTF og LO i LBR og Beskæftigelsesregion Midtjylland. I høringssvaret fra FTF og LO kommenteres en række forhold vedrørende lovgivning og mål for beskæftigelsesindsatsen, som ligger uden for resultatrevisionens rammer. Arbejdsmarkedsområdet har foreslået, at der med baggrund i høringssvar fra FTF og LO indarbejdes følgende bemærkninger: At beskæftigelsesindsatsen fremadrettet nytænkes herunder aktiveringsstrategi og indsatser som følge af ændret lovgivning og reformer At afsnittet vedrørende besparelser på førtidspension og kontanthjælp omformuleres til Det skal endvidere bemærkes, at det i henhold til ministermålet er lykkedes at reducere antallet af personer på førtidspension og kontanthjælp Bemærkningerne fra Beskæftigelsesregion Midtjylland giver ikke anledning til ændringer i forslag til Resultatrevision Arbejdsmarkedsudvalget godkendte forslag til Resultatrevision 2012 på mødet den 22. maj 2013 med de indarbejdede bemærkninger. Resultatrevision 2012 er videresendt til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. Økonomiske konsekvenser 3

6 Det Lokale Beskæftigelsesråd Ingen konsekvenser Indstilling LBR formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning Bilag: 1 Åben Resultatrevision Forslag 22. maj /13 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den De indarbejdede bemærkninger til Resultatrevision 2012 fra LO/FTF blev gennemgået. Der var tilfredshed med udarbejdelsen af den færdige Resultatrevision. Det blev aftalt, at der i den nye Beskæftigelsesplan for 2014 skal overvejes, på hvilken måde indsatserne kan nytænkes. Orienteringen blev taget til efterretning, herunder Resultatrevision 2012 med de indarbejdede bemærkninger. 4

7 Det Lokale Beskæftigelsesråd Orientering om Jobcentrets tilbudskatalog G01 13/10660 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling LBR orienteres på mødet om hvilke tilbud, Jobcentret kan tilbyde de forskellige målgrupper. Overordnet drejer det sig om følgende: Forsikrede ledige: Jobsøgningskurser Læsekurser Afklarings- og afprøvningsforløb Coaching Ordinær uddannelse Løntilskud, jobrotation, virksomhedspraktik, voksen lærlinge Sygedagpenge, ledighedsydelse og revalidering: Afklaringsforløb (bl.a. arbejdsevne) Virksomhedspraktikker, afprøvning og genoptræning Fastholdelsesindsatser Forløb for personer med psykisk problemstillinger Fleksjob 5

8 Det Lokale Beskæftigelsesråd Kontanthjælp og integration: Virksomhedspraktik / virksomhedscenter Løntilskud Samtaleforløb Rusmiddelbehandling Brobygningsforløb Danskundervisning Mentorordning for fastholdelse i uddannelse Produktionsskole og AMU forløb Den samlede oversigt med uddybning af tilbud til de enkelte målgrupper samt leverandører findes i Jobcentrets tilbudskatalog, der er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling LBR formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning Bilag: 1 Åben Jobcenter Norddjurs Tilbudskatalog /13 6

9 Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Forvaltningen orienterede om Jobcenterets tilbudskatalog og på hvilken måde forløbende blev evalueret af Jobcentret i forhold til overholdelse af mål, indhold og effekt. Såfremt der udtrykkes manglende tilfredshed med forløbene kan den enkelte ledige eller sygemeldte henvende sig til Jobcentret. Den enkelte borger har efter et forløb opfølgning med sagsbehandlerne omkring forløbet og resultatet af forløbet. Orienteringen blev taget til efterretning. 7

10 Det Lokale Beskæftigelsesråd Beskæftigelsesplan drøftelse af indsatser G01 13/10663 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling På LBR-mødet ønskes en drøftelse af indsatser til opfyldelse af målene i Norddjurs Kommunes beskæftigelsesplan for Udkast til beskæftigelsesplanen for 2014 skal sendes til høring i LBR senest den 1. juli LBR behandler Beskæftigelsesplanen for 2014 igen på mødet den 27. august Herefter behandler Arbejdsmarkedsudvalget og Kommunalbestyrelsen beskæftigelsesplanen, således at beskæftigelsesplanen er færdigbehandlet samtidig med budget I lighed med 2013 skal der opstilles et kvantitativt niveaumål for de fire beskæftigelsesmål i Niveaumål for 2013 ses af nedenstående tabel sammen med status på beskæftigelsesmålene. Beskæftigelsesmål Status Mål for 2013 Flere unge skal have en uddannelse (uddannelsesgrad) 20,4 % (ultimo 2011) 24,9% Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension (kvote) 93 personer (faktisk i 2012) 3 personer under 40 år 39 personer over 40 år Langtidsledigheden skal bekæmpes (max) 304 personer (januar 2013) 234 personer En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder (samarbejdsgrad) 11% (ultimo 2011) 22% LBR orienteres om forslag til særlige indsatsområder i forbindelse med udarbejdelse af Beskæftigelsesplan I 2014 forventes, at nye reformer på arbejdsmarkedsområdet inden for kontanthjælp og sygedagpenge skal implementeres. 8

11 Det Lokale Beskæftigelsesråd Med henblik på dette har arbejdsmarkedsområdet udpeget følgende indsatsområder til at understøtte både beskæftigelsesmålene for 2014 og implementeringen af allerede vedtagne reformer samt de kommende reformer: Udvikle og implementere en ny tidlig indsats for alle målgrupper Målrette og udvikle den virksomhedsrettede indsats for alle målgrupper Målrette uddannelse af unge under 30 år i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne Udvikle redskaber og metoder til at nytænke beskæftigelsesindsatsen, så langtidsledigheden mindskes Udvikle og organisere det tværkommunale samarbejde og dermed forebygge, at ledige kommer i permanent forsørgelse Udvikle sammenhænge i beskæftigelsesindsatsen med a-kasser, virksomheder og uddannelsesinstitutioner Forslaget har taget udgangspunkt i udfordringerne på arbejdsmarkedsområdet, som er beskrevet i Resultatrevision 2012 og Kommunebeskrivelsen for Norddjurs Kommune. Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling LBR formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning 9

12 Det Lokale Beskæftigelsesråd Bilag: 1 Åben Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for /13 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2014_ pdf 2 Åben Notat om de beskæftigelsespolitiske mål for /13 3 Åben Brev fra Beskæftigelsesministeren om udmelding af mål for /13 4 Åben Beskæftigelsesregionens bud på niveumål - bud på lokale måltal.doc 71970/13 5 Åben Kommunebeskrivelse Norddjurs Kommune 70795/13 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Med baggrund i beskæftigelsesministerens 4 mål og Norddjurs Kommunes to mål til Beskæftigelsesplan 2014 orienterede forvaltningen om mål og indsatser. Der er fra Beskæftigelsesregion Midt udarbejdet måltal for 3 af beskæftigelsesmålene. Jobcenter Norddjurs har ikke foretaget yderligere analyser på området end de. der foreligger i Kommunebeskrivelsen, jobindsats.dk og lokale nøgletal. Jobcenter Norddjurs vurderer, at samarbejdet med virksomhederne kan yderligere udbygges idet de mindre virksomheder har færre samarbejdsaftaler med Jobcentret end de større virksomheder. I Beskæftigelsesplan 2014 har Norddjurs Kommune 2 lokale mål: Flere jobrotationsforløb i private virksomheder Færre sygedagpengeforløb over 52 uger Jobcentret har i den forbindelse fokus på langtidsledige og at mange sygemeldte kommer fra ledighed. Flere unge skal i uddannelse, herunder erhvervskompetencegivende uddannelse. Det har dog vist sig, at mange unge kan færdiggøre deres uddannelse fordi der ikke kan skaffes praktikpladser. På den baggrund foreslog LBR at indsatser omkring praktikpladser skulle nytænkes og koordineres i højere grad end nu. 10

13 Det Lokale Beskæftigelsesråd Orienteringen blev taget til efterretning. 11

14 Det Lokale Beskæftigelsesråd Orientering om aktuelle nøgletal P35 13/3988 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der bl.a. belyser udviklingen i antallet af borgere i Norddjurs Kommune, der modtager følgende ydelser: A-dagpenge Sygedagpenge Kontanthjælp Revalideringsydelse Fleksjob og ledighedsydelse Fleksydelse Førtidspension Akutpakke Unges uddannelsesvalg De aktuelle nøgletal er vedlagt som bilag. Desuden har Beskæftigelsesregion Midtjylland udarbejdet aktuelle ledighedstal. De aktuelle ledighedstal er vedlagt som bilag. Beskæftigelsesregion Midtjylland har udarbejdet måltal for den enkelte kommunes opfyldelse af mål i beskæftigelsesplanen 2012/2013 og den aktuelle status på akutpakke. Bilag vedr. måltal og akutpakke er vedlagt som bilag. 12

15 Det Lokale Beskæftigelsesråd Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling LBR formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning Bilag: 1 Åben Nøgletal til AU maj /13 2 Åben Ledighedstal April 2013 fra Beskæftigelsesregion Midt /13 3 Åben Måltal fra Beskæftigelsesregion Midt. April 2013 Norddjurs 76756/13 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Af nøgletallene kan aflæses, at der er udfordringen på kontanthjælpsområdet, i antallet af lange sygedagpengesager. I forhold til Akutpakken er der gode fremskridt og antallet af tilbageblevne reduceres uge for uge. Der er mange som har benyttet sig af mulighederne for uddannelsesydelse. Orienteringen blev taget til efterretning. 13

16 Det Lokale Beskæftigelsesråd Status på indsatser og midler til LBR for P35 13/3998 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling Bevillingen for 2013 er på kr Indsatsområder i 2013: Fokus på at sikre at unge får uddannelse eller job Fokus på kontakten til virksomheder udvikles Bevillinger til forløb i 2013: Kr til Grenaa Produktionsskole til mentorprojektet Unge godt på vej Kr til en fortsættelse af samarbejdet med Favrskov, Randers og Syddjurs kommer til jobrotationskontoret. Drøftelse af yderligere initiativer i 2013: På sidste møde var der følgende forslag til initiativer, som ønskes drøftet: Opfølgning på Erhvervskonference fra 2012 Rotation i private virksomheder Fokus på o. 30-årige uden uddannelse Virksomhedskontakten Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling 14

17 Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR formanden indstiller, at Bilag: 1 Åben Beskrivelse af bevilgede midler 70933/13 2 Åben Regnskab 2013 anvendelse af tilskud til LBR 70929/13 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Forslagene til initiativer blev drøftet: Opfølgning på Erhvervskonference 2012 LO undersøger muligheden for konference i 2013 Rotation i private virksomheder - Understøtte jobrotation i 2013 Fokus på o. 30-årige uden uddannelse drøftes yderligere Virksomhedskontakten,- forslag til kompetenceudviklingsforløb for mentorer Derudover drøftedes initiativer for samarbejd mellem læger, a-kasser og Jobcentret ved afholdelse af temamøde. LBR ønsker nærmere undersøgt muligheden for at etablere et koordinerende organ for praktikplader. Orienteringen ble taget til efterretning. LBR drøfter initiativerne på næste møde. Jobcentret udarbejder yderligere beskrivelse af indsatsområderne. 15

18 Det Lokale Beskæftigelsesråd Ansøgninger til LBR G01 13/3989 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling Der er ingen ansøgninger Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling LBR formanden indstiller, at det tages til efterretning. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Sagen tages til efterretning. 16

19 Det Lokale Beskæftigelsesråd Gensidig orientering P35 13/3999 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling Orientering om status på akutjob Orientering om svar fra beskæftigelsesministeren på fælles henvendelse Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling LBR formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning Bilag: 1 Åben Svar på fælles henvendelse til beskæftigelsesministeren 63716/13 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Orienteringen blev taget til efterretning. 17

20 Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødeplan for P35 13/4000 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling Mødeplan for august november 2013 Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling LBR formanden indstiller, at mødeplanen tages til efterretning Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Der blev aftalt følgende vedrørende mødeplan: Den 20. august afholdes dialog møde med Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende Beskæftigelsesplan 2014 kl Efterfølgende drøfter LBR Beskæftigelsesplanen kl Den 27. august afholdes, som aftalt ordinært LBR-møde kl

21 Det Lokale Beskæftigelsesråd Den 26. november afholdes ordinært LBR-møde kl Mødeplanen blev taget til efterretning. 19

22 Det Lokale Beskæftigelsesråd Eventuelt P35 13/4001 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling Økonomiske konsekvenser Indstilling Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Ingen at bemærke. 20

23 Det Lokale Beskæftigelsesråd Bilagsoversigt 2. Godkendelse af referat 1. Beslutningsprotokol LBR 25. februar 2013 (77511/13) 3. Resultatrevision Resultatrevision Forslag 22. maj 2013 (76701/13) 4. Orientering om Jobcentrets tilbudskatalog 1. Jobcenter Norddjurs Tilbudskatalog 2013 (70768/13) 5. Beskæftigelsesplan drøftelse af indsatser 1. Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2014_ pdf (75308/13) 2. Notat om de beskæftigelsespolitiske mål for 2014 (70806/13) 3. Brev fra Beskæftigelsesministeren om udmelding af mål for 2014 (70805/13) 4. Beskæftigelsesregionens bud på niveumål - bud på lokale måltal.doc (71970/13) 5. Kommunebeskrivelse Norddjurs Kommune (70795/13) 6. Orientering om aktuelle nøgletal 1. Nøgletal til AU maj 2013 (76892/13) 2. Ledighedstal April 2013 fra Beskæftigelsesregion Midt. (76770/13) 3. Måltal fra Beskæftigelsesregion Midt. April 2013 Norddjurs (76756/13) 7. Status på indsatser og midler til LBR for Beskrivelse af bevilgede midler (70933/13) 2. Regnskab 2013 anvendelse af tilskud til LBR (70929/13) 9. Gensidig orientering 1. Svar på fælles henvendelse til beskæftigelsesministeren (63716/13) 21

24 Det Lokale Beskæftigelsesråd Underskriftsside John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant, DA Torben Jakobsen, LO Lydia Callesen, LO Flemming Nyhus Leth, LO Jess Refsgaard, DH Jørgen Lund, DH Niels Anton Andersen, FTF Bjarne Jensen, Lægerne Hazel Laura Möller, integrationsråd 22

25 Bilag: 2.1. Beslutningsprotokol LBR 25. februar 2013 Udvalg: Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 18. juni Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 77511/13

26 Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Mandag den 25. februar 2013 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant, DA Torben Jakobsen, LO Lydia Callesen, LO Flemming Nyhus Leth, LO Jess Refsgaard, DH Jørgen Lund, DH Niels Anton Andersen, FTF Bjarne Jensen, Lægerne Hazel Laura Möller, integrationsråd Fraværende: Norddjurs Kommune

27 Det Lokale Beskæftigelsesråd Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Beskæftigelsesplan justering af måltal for Orientering om jobrotation Orientering om førtids- og fleksjobreformen Orientering om aktuelle nøgletal Bevilling af LBR-midler i Status på indsatser og midler til LBR for Ansøgninger til LBR Gensidig orientering Mødeplan for Eventuelt...21 Bilagsoversigt...22 Norddjurs Kommune

28 Det Lokale Beskæftigelsesråd Godkendelse af dagsorden P35 13/3932 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling Dagsorden til godkendelse Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling LBR formanden indstiller, at dagsordenen godkendes. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den LBR godkendte dagsordenen. 1

29 Det Lokale Beskæftigelsesråd Godkendelse af referat P35 13/3937 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling Referat fra møde den 20. november 2012 til godkendelse. Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvens Indstilling LBR formanden indstiller, at referatet godkendes Bilag: 1 Åben Referat af LBR /13 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Referatet blev godkendt. 2

30 Det Lokale Beskæftigelsesråd Beskæftigelsesplan justering af måltal for P35 13/4002 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling Beskæftigelsesplan 2013 har været til behandling i Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012, hvor den blev godkendt. Beskæftigelsesplanen skal offentliggøres senest den 31. januar 2013 jfr. bekendtgørelse nr af 14/12/2011 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik. Beskæftigelsesplan 2013 har det særlige vilkår, at jobcentret/kommunen ikke har kunnet sætte resultatmål for ministerens mål om at øge uddannelsesgraden blandt unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Dette skyldes, at datagrundlaget ikke har været tilvejebragt før december Dertil kommer, at resultatmål for nedbringelse af tilgangen til førtidspension revideres i forlængelse af førtidspensionsreformen. Måltal for beskæftigelsesmål 1 for Norddjurs Kommune er at antallet af unge som kommer i gang med en erhvervsuddannelse skal stige i 2013 fra 20,4% til 24,9%. Dette betyder, at Beskæftigelsesplan 2013 revideres inden offentliggørelse. Brev fra Beskæftigelsesregion Midtjylland og ministermål 1 uddannelsesgrad for unge uden kompetencegivende uddannelse vedlægges som bilag. Arbejdsmarkedsudvalget har godkendt, at Beskæftigelsesregion Midtjyllands ministermål 1 for Norddjurs indarbejdes som mål i beskæftigelsesplanen samt godkendt justeringen af måltal for 2013 den 23. januar Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling 3

31 Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR formanden indstiller, at orientering om de justerede måltal for Beskæftigelsesplan 2013 tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Justeret måltal /13 2 Åben Brev om uddannelsesgraden til jobcentrene 25003/13 3 Åben Beskæftigelsesplan m inistermål 1 endelig 25002/13 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den De justerede måltal for beskæftigelsesplan 2013 blev taget til efterretning. 4

32 Det Lokale Beskæftigelsesråd Orientering om jobrotation P35 13/4003 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling LBR har i 2012 og 2013 bevilliget kr til samarbejde med Randers, Favrskov og Syddjurs kommuner med henblik på at sætte skub i jobrotationsforløb. Jobrotationskontoret i Randers har fået midlerne til denne opgave. Med baggrund heri vil leder af Jobrotationskontoret, Helle Bonde give en status på jobrotationsforløb i 2012 og forventningerne til Endvidere vil hun orientere om udfordringerne med at få etableret flere rotationsforløb i private virksomheder. Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning og at LBR drøfter, hvorledes der kan etableres rotationsforløb i private virksomheder. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Leder af Jobrotationskontoret i Randers orienterede om kontorets arbejde og forskellige jobrotationsprojekter. 5

33 Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobrotation prioriteres højt af regeringen, idet forløbene giver en god beskæftigelseseffekt for vikarer samtidig med, at medarbejderne bliver opkvalificeret. Beskæftigelseseffekten for jobrotationsforløb er høj, idet ca. 2/3-del får job efterfølgende. Jobrotationskontoret har p.t. ca forløb i gang i de fire kommuner, Randers Favrskov, Syddjurs og Norddjurs. Der er i alt ansat 7 medarbejdere, som kan hjælpe offentlige og private virksomheder i gang med jobrotation bl.a. med planlægning, økonomi, information, samarbejde mellem virksomheder og faglige organisationer m.m. I Norddjurs Kommune er der ved at blive planlagt flere rotationsforløb og Jobrotationskontoret forventer, at der i løbet af det næste år vil være omkring 300 medarbejdere, som vil blive berørt af rotationsforløb. Forløbene kommer til at foregå i offentlige institutioner og afdelinger. Der opfordres til, at der også bliver sat fokus på jobrotation i private virksomheder f.eks. som enkeltmandsrotation. Der blev aftalt, at DA skulle kontaktes med henblik på information til DA s medlemmer. 6

34 Det Lokale Beskæftigelsesråd Orientering om førtids- og fleksjobreformen P35 13/4004 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling Folketinget vedtog den 19. december 2012 en grundlæggende reform af hele førtidspensionsog fleksjobområdet. Fra 1. januar 2013 får de mest udsatte borgere en helt ny indsats og hjælp til at komme videre i livet. Rehabiliteringsteam i kommunerne og ressourceforløb målrettet den enkelte borger bliver kernen i den nye indsats. Det betyder samtidig, at offentlige myndigheder skal arbejde sammen på tværs og tænke tværfagligt for at løse de meget komplekse problemstillinger, som udsatte borgere har i deres liv. Reformen får størst betydning for unge mennesker, som fremover ikke kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. Samtidig indebærer reformen grundlæggende ændringer af fleksjobordningen, så flere mennesker med en meget begrænset arbejdsevne også reelt får adgang til arbejdsmarkedet. Formålet med de nye ressourceforløb er, at der skal samarbejdes på tværs mellem forskellige fagforvaltninger i kommunen og regionen, således at borgerens ressourcer kan udvikles. Dette gælder udsatte borgere med komplekse problemstillinger f.eks. unge med psykiske problemer, misbrug, smerter eller tvangstanker. Målet med hele reformen er, at mange flere får hjælp til at få et aktivt liv i stedet for at måtte leve af en passiv pension. Et aktivt liv på arbejdsmarkedet kan for eksempel være et fleksjob. Fleksjobordningen bevares, men målrettes. Det betyder, at de borgere, der kun kan arbejde ganske få timer om ugen også kan få glæde af et fleksjob. Dette understøttes med en fleksjobordning, hvor der ydes størst tilskud til de lavest lønnede, og dem, der kun kan arbejde få timer pr. uge. Grundelementer i reformen Førtidspension Udgangspunktet er, at unge under 40 år ikke skal have førtidspension. De skal i stedet have en helhedsorienteret og tværfaglig indsats. Rehabiliteringsteam og ressourceforløb er kernen i reformen. Der skal arbejdes sammen på tværs og tænkes tværfagligt, så det er muligt at løse de meget komplekse problemstillinger, som udsatte borgere har i deres liv. 7

35 Det Lokale Beskæftigelsesråd Hovedelementer: Rehabiliteringsteam: Der indføres rehabiliteringsteam i alle kommuner. Teamet skal sikre, at borgere med komplekse problemer får en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, og at indsatsen bliver koordineret på tværs af beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, socialområdet og undervisningsområdet. Desuden skal en klinisk funktion i regionen være repræsenteret i teamet ved en sundhedskoordinator. Teamet skal behandle alle sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Ressourceforløb: Målet med ressourceforløbet er at hjælpe især unge videre i livet, så de på længere sigt kan komme i arbejde eller i gang med en uddannelse. På kort sigt skal ressourceforløbet udvikle den enkeltes arbejdsevne gennem en helhedsorienteret og tværfaglig indsats. Et ressourceforløb kan vare i op til fem år ad gangen, men det vil i nogle tilfælde være nødvendigt med en mere langvarig hjælp. Derfor bliver det muligt at få flere forløb. F.eks. forløb vedr. misbrug og psykiatri. Fleksjob Fleksjobordningen bliver målrettet til borgere med en meget begrænset arbejdsevne. Hovedelementer: Tilskudsmodellen bliver ændret, så tilskuddet fremover bliver reguleret med lønnen. Det betyder, at det ikke længere er de højest lønnede, der får de største tilskud, men omvendt. Fremover bliver de største tilskud forholdsvis målrettet personer med de laveste lønninger og den mindste arbejdsevne. Fleksjobansatte får løn fra deres arbejdsgiver for det arbejde, der udføres. Lønnen bliver suppleret med et fleksjobtilskud fra kommunen på cirka kroner om året, som bliver aftrappet med lønnen fra arbejdsgiveren. Arbejdsmarkedsudvalget og LBR har i forbindelse med godkendelsen af Beskæftigelsesplan 2013 prioriteret, at alle målgrupper i Jobcentret skal være omfattet af en tidlig indsats. Det betyder, at kontakten til borgeren fremrykkes f.eks. fra tre måneder til en måned., så borgeren hurtigt kan komme i gang med en aktivitet. 8

36 Det Lokale Beskæftigelsesråd Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet, at denne indsats fortsættes og opprioriteres i forbindelse med førtidspensions- og fleksjobreformen, således at alle muligheder under Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, revalidering m.v. er afklaret og afprøvet, inden en borger sendes videre til behandling i et rehabiliteringsteam. Effekten af indsatsen skal medføre, at færrest mulige borgere skal behandles i rehabiliteringsteam med henblik på reduktion i antallet af førtidspensioner. Dette indebærer også, at forvaltningen skal sikre, at opgaven organisatorisk og metodisk skal løses bl.a. gennem udvikling og organisering af samarbejdet med andre fagforvaltninger, således at tværfagligheden allerede kan indgå tidligt i sagsbehandlingen. Forvaltningen vil orientere om arbejdet med reformen. Økonomiske konsekvenser Til implementeringen af reformen får kommunen tilført midler i alt 0,361 mio. kr.. Finansieringen af reformen foregår ved, at antallet af førtidspensioner reduceres. Indstilling Formanden indstiller, at LBR tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den LBR tog orienteringen til efterretning. LO ønskede information vedr. nye projekter i Jobcentret på næste møde. 9

37 Det Lokale Beskæftigelsesråd Orientering om aktuelle nøgletal P35 13/3988 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der bl.a. belyser udviklingen i antallet af borgere i Norddjurs Kommune, der modtager følgende ydelser: A-dagpenge Sygedagpenge Kontanthjælp Revalideringsydelse Fleksjob og ledighedsydelse Fleksydelse Førtidspension Akutpakke Unges uddannelsesvalg De aktuelle nøgletal er vedlagt som bilag. Desuden har Beskæftigelsesregion Midtjylland udarbejdet aktuelle ledighedstal. De aktuelle ledighedstal er vedlagt som bilag. Beskæftigelsesregion Midtjylland har udarbejdet måltal for den enkelte kommunes opfyldelse af mål i beskæftigelsesplanen 2012/2013 og den aktuelle status på akutpakke. Bilag vedr. måltal og akutpakke er vedlagt som bilag. 10

38 Det Lokale Beskæftigelsesråd Arbejdsmarkedsstyrelsen har udsendt brev om, at det nu er muligt at trække en detaljeret oversigt over samtlige løntilskud- og virksomhedspraktikforløb, som jobcenteret har iværksat. Brev er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling LBR formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Informationsbrev ang. adgang til løntilskuds- og virksomhedspraktikdata 24991/13 2 Åben Ledighedstal december /13 3 Åben Måltal fra Beskæftigelsesregion Midt. December 2012 Norddjurs 24581/13 4 Åben Aktuelle nøgletal februar /13 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Orienteringen blev taget til efterretning. Med baggrund i nøgletallene drøftede LBR forskellige forslag til nedbringelse af ledigheden. I forslagene indgik idéer om at medvirke til at udvikle og understøtte turisme, arbejde med entreprenørskab og fastholdelse af hånværksvirksomheder på Djursland. Da alle jobs ikke besættes via jobnet.dk, gøres der fra Jobcentrets side en indsats for at ledige job synliggøres. 11

39 Det Lokale Beskæftigelsesråd På sygedagpengeområdet er der flere ledige, som er blevet sygemeldt. Det blev aftalt, at Jobcentret undersøger målgruppen nærmere med henblik på en særlig indsats. 12

40 Det Lokale Beskæftigelsesråd Bevilling af LBR-midler i P35 13/4005 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling I brev af 21. december 2012 har Arbejdsmarkedsstyrelsen udmeldt endelig bevilling til LBR i Norddjurs Kommune for Den endelige bevilling for 2013 er på kr I forbindelse med bevillingen er det LBR s overordnede opgave af fremme særlige virksomhedsrettede initiativer af lokal karakter og at styrke det forbyggende arbejde for personer, der har en særlig udsat tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatsområder fra 2012 fortsættes i 2013: 1. Fokus på at sikre at unge får uddannelse eller job 2. Fokus på kontakten til virksomheder udvikles Økonomiske konsekvenser Den endelige bevilling er ca. kr mindre en den foreløbige udmelding. Det betyder, at LBR har færre midler til iværksættelse af initiativer. Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 13

41 Det Lokale Beskæftigelsesråd Bilag: 1 Åben Endelig fordeling af LBR-bevilling oversigt 24584/13 2 Åben Endelig bevillingsudmelding LBR 2013.pdf 24583/13 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Orienteringen blev taget til efterretning. Formanden gjorde opmærksom på, at der senere i 2013 kunne komme yderligere midler til LBR. 14

42 Det Lokale Beskæftigelsesråd Status på indsatser og midler til LBR for P35 13/3998 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling 1. Status på gennemførte aktiviteter i På mødet gives en status og evaluering af følgende initiativer gennemført i 2012: LO Djurslands erhvervskonference Fremtidens arbejdspladser på Djursland bevilliget kr LO Djursland støtte til Beskæftigelsesmesse for ledige LO-medlemmer, bevilliget kr Tilskud til fælles jobrotationskontor i Randers, bevilliget kr Temamøde for a-kasser og læger kr Bevillinger til forløb i 2013 På mødet den 21. november 2012 blev bevilliget kr til Grenaa Produktionsskole til mentorprojektet Unge godt på vej Der gives en status på opstart af projektet. Endvidere er der i 2013 bevilliget kr til en fortsættelse af samarbejdet med Favrskov, Randers og Syddjurs kommuner til jobrotationskontoret. 3. Drøftelse af yderligere initiativer i 2013 LBR drøfter mulighederne for iværksættelse af yderligere initiativer i 2013 med baggrund i bevillingen for Økonomiske konsekvenser Ingen 15

43 Det Lokale Beskæftigelsesråd Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning, og at LBR drøfter muligheden for yderligere initiativer. Bilag: 1 Åben Regnskab 2012 anvendelse af tilskud til LBR 25206/13 2 Åben Beskrivelse af bevilgede midler 25204/13 3 Åben Regnskab 2013 anvendelse af tilskud til LBR 25203/13 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Orienteringen blev taget til efterretning. Grenaa produktionsskole og Jobcentret har påbegyndt forløbet Unge godt på vej. Der var forslag til følgende initiativer: - Opfølgning på Erhvervskonference fra Rotation i private virksomheder - Fokus på o. 30 årige uden uddannelse - Virksomhedskontakten Til næste møde vil LBR drøfte nærmere om iværksættelse af nye initiativer. 16

44 Det Lokale Beskæftigelsesråd Ansøgninger til LBR G01 13/3989 Åben sag Sagasgang: LBR Sagsfremstilling Der er ingen ansøgninger. Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling LBR formanden indstiller, at det tages til efterretning. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Orienteringen blev taget til efterretning 17

45 Det Lokale Beskæftigelsesråd Gensidig orientering P35 13/3999 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling Orientering om KLAP-projektet FVU midler for 2013 Analyserapport fra Beskæftigelsesregion Midtjylland Indbydelse til beskæftigelseskonference Orientering om samarbejdsaftale med Veterancentret Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling LBR formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Analyserapport foreløbig udgave - fra Beskæftigelsesregion 25009/13 Midtjylland 2 Åben Bevillingsudmelding FVU Norddjurs.PDF 24983/13 3 Åben Bevillingsudmelding FVU Oversigt FVU-bevilling 2013.PDF 24981/13 4 Åben Indbydelse til beskæftigelseskonference 24585/13 5 Åben Samarbejdsaftale Veterancentret -Norddjurs 25793/13 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Orienteringen blev taget til efterretning. KLAP-projektet inviteres til et kommende møde i LBR. 18

46 Det Lokale Beskæftigelsesråd Analyserapporten fra Beskæftigelsesregion Midtjylland skal anvendes på dialogmødet med Arbejdsmarkedsudvalget. 19

47 Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødeplan for P35 13/4000 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling Udkast til mødeplan for marts 2013 (møde med LBR i regionen) 24. april 2013 (dialogmøde med arbejdsmarkedsudvalget) 18. juni 2013 (evt. ekstramøde) 27. august november 2013 Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling LBR formanden indstiller, at mødeplanen tages til efterretning. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Mødeplanen blev taget til efterretning. 20

48 Det Lokale Beskæftigelsesråd Eventuelt P35 13/4001 Åben sag Sagsgang: LBR Sagsfremstilling Økonomiske konsekvenser Indstilling Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Til næste møde ønskes følgende punkter: - Status på akutjob - Orientering om På sporet. Et projekt i samarbejde med Akantus og Favrskov Kommune. - Drøftelse af forslag til de personer, som falder for dagpenge efter d. 1. juli

49 Det Lokale Beskæftigelsesråd Bilagsoversigt 2. Godkendelse af referat 1. Referat af LBR (25076/13) 3. Beskæftigelsesplan justering af måltal for Justeret måltal 2013 (25008/13) 2. Brev om uddannelsesgraden til jobcentrene (25003/13) 3. Beskæftigelsesplan m inistermål 1 endelig (25002/13) 6. Orientering om aktuelle nøgletal 1. Informationsbrev ang. adgang til løntilskuds- og virksomhedspraktikdata (24991/13) 2. Ledighedstal december 2012 (24582/13) 3. Måltal fra Beskæftigelsesregion Midt. December 2012 Norddjurs (24581/13) 4. Aktuelle nøgletal februar 2013 (36259/13) 7. Bevilling af LBR-midler i Endelig fordeling af LBR-bevilling oversigt (24584/13) 2. Endelig bevillingsudmelding LBR 2013.pdf (24583/13) 8. Status på indsatser og midler til LBR for Regnskab 2012 anvendelse af tilskud til LBR (25206/13) 2. Beskrivelse af bevilgede midler (25204/13) 3. Regnskab 2013 anvendelse af tilskud til LBR (25203/13) 10. Gensidig orientering 1. Analyserapport foreløbig udgave - fra Beskæftigelsesregion Midtjylland (25009/13) 2. Bevillingsudmelding FVU Norddjurs.PDF (24983/13) 3. Bevillingsudmelding FVU Oversigt FVU-bevilling 2013.PDF (24981/13) 4. Indbydelse til beskæftigelseskonference (24585/13) 5. Samarbejdsaftale Veterancentret -Norddjurs (25793/13) 22

50 Det Lokale Beskæftigelsesråd Underskriftsside John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant, DA Torben Jakobsen, LO Lydia Callesen, LO Flemming Nyhus Leth, LO Jess Refsgaard, DH Jørgen Lund, DH Niels Anton Andersen, FTF Bjarne Jensen, Lægerne Hazel Laura Möller, integrationsråd 23

51 Bilag: 3.1. Resultatrevision Forslag 22. maj 2013 Udvalg: Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 18. juni Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 76701/13

52 Resultatrevision 2012

53 Resultatrevision 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Sammenfatning Resultatoversigten Besparelsespotentiale Scorecard ministermål Resultatoversigten Ministermålene Forsørgelsesgrupper Indsatsen Besparelsespotentialet Scorecard ministerens mål Jobcentrets fokusområder Virksomhedsrettet indsats...17

54 Resultatrevision Indledning Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen er tænkt som et styringsredskab, der skal medvirke til at give jobcentret et overblik over den samlede beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen viser udviklingen i en række nøgletal i 2012, og er udarbejdet med udgangspunkt i et fast statistikgrundlag fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, der skal anvendes af alle landets jobcentre. Resultatrevisionen viser, om Jobcenter Norddjurs har gennemført de nødvendige indsatser, og derved har opnået de ønskede resultater i forhold til beskæftigelsesmål for Udover at give et overblik over jobcentrets beskæftigelsesindsats, giver resultatrevisionen også jobcentret mulighed for at sammenligne sig med en klynge af kommuner 1, der grundlæggende har samme rammevilkår som Norddjurs Kommune. De aktuelle målinger, som danner grundlag for resultatrevisionen, er forelagt Det Lokale Beskæftigelsesråd og arbejdsmarkedsudvalget i april måned Resultatrevisionen for 2012 indeholder tre hovedafsnit: Resultatoversigt der viser indsatser og resultater i jobcentret samt udviklingen i disse den seneste måned og det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. Besparelsespotentiale som baseres på andelen af befolkningen i jobcentret på offentlige forsørgelsesydelser i forhold til andre jobcentre i klyngen. Scorecard med resultater for ministermålene sammenlignet med de andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling. Tabellerne er trukket på Arbejdsmarkedsstyrelsens Jobindsats.dk. I gennemgangen af resultaterne er tabellerne opsplittet i relevante mindre tabeller for at gøre dem mere overskuelige. 1 Jobcenter Norddjurs er indplaceret i en klynge, der består af følgende andre kommuner: Bornholm, Frederikshavn-Læsø, Guldborgsund, Haderslev, Kalundborg, Langeland, Lolland, Nyborg, Randers, Samsø, Slagelse og Vordingborg. 1

55 Resultatrevision Sammenfatning Som omtalt i indledningen bygger Resultatrevision 2012 på følgende 3 skemaer/tabeller: Resultatoversigten Besparelsespotentiale Scorecard-ministermål Sammenligningen med klyngen tager udgangspunkt de opnåede resultater i Norddjurs Kommune sat overfor de gennemsnitlige resultater i klyngen. Oversigt over udvikling i målgrupperne Udviklingen på arbejdsmarkedet har i Norddjurs Kommune i 2012 været mindre positivt, end det var forudsat ved udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan I april 2011 var ledighedsprocenten i Norddjurs Kommune på 5,8 %, og ledighedsprocenten lå på niveau med ledighedsprocenten i Beskæftigelsesregion Midtjylland. Ved udgangen af 2012 var ledighedsprocenten steget til 6,3 %, og i beskæftigelsesregionen var den faldet til 5,2 %. Norddjurs Kommune havde ved udgangen af 2012 den højeste ledighed i beskæftigelsesregionen. Derudover har Norddjurs Kommune i perioden mistet omkring 200 arbejdspladser primært inden for produktion. Etablering af Anholt Vindmøllepark har ikke kunnet kompensere for dette fuldtud. I samarbejde med Apro Wind Power og DONG er der dog blevet uddannet medarbejdere målrettet til vindmølleindustrien, som efterfølgende har fået ansættelse. Inden for denne industri kræves særlige kompetencer med henblik på at kunne arbejde på vandet og i højder. De ovennævnte udfordringer på arbejdsmarkedet har de ikke været muligt at tage højde for ved udarbejdelsen af de fastlagte måltal i Beskæftigelsesplan 2012 og i Beskæftigelsesregion Midtjyllands forslag til ministermålene i Målene har vist sig at være for ambitiøse i forhold til udfordringerne i Norddjurs Kommune. Jobcenter Norddjurs og A-kasserne arbejder tæt sammen med henblik på at løse udfordringer med langtidsledigheden. 2

56 Resultatrevision Resultatoversigten I resultatoversigten vises resultater og indsatser i Jobcenter Norddjurs samt udviklingen den seneste måned og det seneste år fordelt på ministermål og forsørgelsesgrupper, som er fordelt på jobklare (matchgruppe 1), indsatsklare (matchgruppe 2) og midlertidige passive ledige (matchgruppe 3). Desuden sammenlignes udviklingen med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. I forhold til arbejdskraftreserven og ungeområdet har der været et fald i antallet af ledige på trods af den negative udvikling på arbejdsmarkedet, men de opstillede ministermål ikke er blevet opfyldt. Klyngen har haft en bedre gennemsnitlig udvikling på de to ministermål. Endvidere har nettotilgangen til de permanente forsørgelsesordninger været lille. Den forventede reduktion i forhold til de opstillede mål er ikke opfyldt. I klyngen har udviklingen været lidt bedre end i Norddjurs Kommune. For ikke-vestlige indvandrere og efterkommere gælder, at der i perioden kom nye kvoter ud til kommunerne med fordeling af et større antal flygtninge til den enkelte kommune. Endvidere at restkvoten for 2011 først blev endelig udmøntet i Dette har medført, at den forventede reduktion i antallet ikke har kunnet efterleves. Tilgangen modsvares næsten af tilgangen i den større kvote. Sammenlignet med klyngen har tilgangen været lidt større i Norddjurs Kommune end den gennemsnitlige tilgang i klyngen Ses alle forsørgelsesgrupper under ét har Jobcenter Norddjurs haft et fald på 26 i perioden april 2011 til udgangen af december Resultatet af indsatserne i 2012 er tilfredsstillende, idet der ikke samlet set er sket en stigning i antallet af målgrupperne i Jobcenter Norddjurs på trods af de store udfordringer, den negative udvikling på arbejdsmarkedet har medført. 2.2 Besparelsespotentiale Besparelsespotentialet for Norddjurs Kommune er udregnet som det beløb, der kunne spares, hvis kommunens udgifter til de forskellige ydelsesområder lå på gennemsnittet for klyngen. Ifølge denne udregning kunne Norddjurs Kommune have indhentet en større besparelse på sygedagpenge, ledighedsydelse og på A-dagpenge I henhold til ministermålet er lykkedes at reducere antallet af personer på førtidspension og kontanthjælp. Samlet set er indhentet besparelser på 27,7 mio. kr. 3

57 Resultatrevision Scorecard ministermål Scorecardet med resultaterne for ministermålene viser, at Jobcenter Norddjurs ud af de tolv i klyngen ligger på en elvte plads. Tidligere har Norddjurs Kommune ligget i den øverste tredjedel, idet der tidligere er reduceret i antallet i de enkelte forsørgelsesgrupper. Dette gælder bl.a. i forhold til de permanente forsørgelsesordninger og iværksættelsen af den tidlige indsats for alle forsørgelsesgrupper. Det har som nævnt ikke været muligt at reducere i det omfang, som var forventet for Udviklingen har i perioden på grund af den negative udvikling på arbejdsmarkedet ikke kunnet forbedres væsentligt. Det har dog været muligt med baggrund i indsatserne, at undgå væsentlige stigninger indenfor målgrupperne. 3. Resultatoversigten 3.1 Ministermålene Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Ift. samme Bedste udvikling Gnsn. udvikling i Ift. måneden Antal måned året i klyngen ift. året klyngen ift. året før, før, pct. før, pct. før, pct. pct. Arbejdskraftreserven Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Permanente forsørgelsesordninger Dec Tilgang til permanente forsørgelsesordninger 1 Dec Unge under 30 år Dec Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Dec Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 1: Tilgang til permanente forsørgelsesordninger viser tilgangen de seneste 12 måneder (inkl. den anførte måned). Hvis den anførte måned f.eks. er januar 2011, viser målingen tilgangen i perioden februar januar Jobcentrets kommentarer til målopfyldelsen Arbejdskraftsreserven Antallet af personer i arbejdskraftreserven var i april 2011 på 842. Med baggrund i analyser og Beskæftigelsesregion Midtjyllands kommunebeskrivelse samt forslag til måltal havde Jobcenter Norddjurs en forventning om, at kunne reducere antallet til 686 ved udgangen af december Dette mål blev ikke opfyldt i 2012, hvilket primært skyldes den høje ledighed i Norddjurs Kommune og den negative udvikling på arbejdsmarkedet generelt. Det kan på trods heraf konstateres, at der fra april 2011 og til udgangen af december 2012 har været en reduktion i målgruppen på 40 4

58 Resultatrevision 2012 personer. Dette er en positiv udvikling, som må tilskrives prioriteringen af tidlig indsats, virksomhedsrettet indsats og målrettet kompetenceudvikling for målgruppen. Nedenfor ses udviklingen i de forskellige ydelseskategorier. Til sammenligning med klyngen har Norddjurs Kommune haft en stigning fra året før på 3 procent, mens klyngen i gennemsnit har haft en reduktion på 4 procent. Resultatet vurderes på ovennævnte baggrund, som tilfredsstillende. Neden for ses udviklingen i arbejdskraftreserven sammenligt med klyngen. Permanente forsørgelsesordninger I april 2011 var der personer, som var omfattet af permanente forsørgelsesordninger. Målet for Jobcentret var i 2012 at reducere antallet med 77. Resultatet i 2012 blev, at der har været en samlet netto tilgang i forhold til april 2011 på 6 personer. Tilgangen i 2012 skyldes, at der har været mange sager, som skulle udredes til førtidspension, og som blev klargjort og færdigbehandlet i Jobcenter Norddjurs har siden 2009 arbejdet målrettet på at nedbringe antallet af førtidspensioner, især for unge. På den baggrund ligger hovedmålgruppen for førtidspensioner i aldersgruppen fra 55 år og opefter. Grundlaget for bevillingerne er fysisk nedslidning, psykiske diagnoser eller livstruende sygdom. Med baggrund heri har Jobcenter Norddjurs allerede iværksat arbejdet med at reducere førtidspensioner for unge. Den nye fleksjob- og førtidspensionsreform vil derfor ligge i forlængelse heraf. Det forventes derfor, at resultaterne med at reducere antallet af førtidspensioner efter tilgangen i 2012 vil kunne forbedres i

59 Resultatrevision 2012 Udvikling i tilgangen til permanente forsørgelser I forhold til udviklingen i klyngen har Norddjurs Kommune haft en reduktion på 12 procent og gennemsnitlige reduktion i klyngen er på 23 procent. Udviklingen på permanente forsørgelser i Norddjurs Kommune sammenlignet med klyngen. Unge under 30 år Antallet af unge på kontanthjælp og på dagpenge har været stigende i perioden. Efter et fald i målgruppen hen over sommeren 2012 har der været en markant stigning i efteråret I april 2011 var der 748 personer i målgruppen og ved udgangen af december 2012 var der 730 personer. En reduktion på i alt 18 unge. Målet i Beskæftigelsesplan 2012 var, at der ved udgangen af 2012 skulle være 656 unge tilbage i målgruppen. Det vurderes, at indsatsen med at motivere flere unge til uddannelse gennem samarbejdet med UU og de lokale uddannelsesinstitutioner ved hjælp af Uddannelseshjulet har medvirket til resultatet. Norddjurs Kommune ønsker en aktiv indsats for at unge kan komme i uddannelse og vil arbjde målrettet for at dette kunne ske i Norddjurs Kommune ligger indsatsmæssigt på en 5 plads på landsplan. Udvikling i tilgangen af unge i Norddjurs Kommune. Til sammenligning med klyngen har der i Norddjurs Kommune været en tilgang på 1 procent, hvor der i klyngen har været en nedgang på 1 procent. Tilgangen af unge ledige har i perioden været 6

60 Resultatrevision 2012 stigende på landsplan, set i det lys er en tilgang på 1 procent i Norddjurs Kommune et tilfredsstillende resultat af indsatsen. Udviklingen af tilgangen af unge sammenlignet med klyngen. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere var i april 2011 på 263 personer. Der var en forventning om, at tallet kunne reduceres til 254 ved udgangen af Dette mål er ikke opfyldt, hvilket skyldes, at der i 2012 blev udmeldt en større flygtningekvote til Norddjurs Kommune end forventet. I 2011 var kvoten på 23 og i 2012 på 36 personer. Dertil kommer, at kvoten for 2011 først blev endelig udmøntet i Resultatet er efter forholdene tilfredsstillende. Udvikling i tilgangen af ikke-vestlige borgere Samlet set har Norddjurs Kommune haft en tilgang på 8 procent, svarende til 17 personer, og klyngen har haft en tilgang på 6 procent. Udviklingen i tilgangen af ikke-vestlige borgere sammenlignet med klyngen 3.2 Forsørgelsesgrupper Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Kilde: Jobindsats.dk 7

61 Resultatrevision 2012 Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. Nedenfor er en gennemgang af udviklingen i de enkelte forsørgelsesgrupper. Jobklare ledige Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct. Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Kilde: Jobindsats.dk Jobcentrets kommentarer til udviklingen af jobklare ledige De jobklare ledige (matchgruppe 1) udgjorde i alt fuldtidspersoner ved udgangen af december Hovedmålgruppen er forsikrede ledige, som udgør 961 fuldtidspersoner. Ved sammenligning med klyngen kan konstateres, at udviklingen for hele målgruppen i Norddjurs Kommune er forbedret med 8 % fra december 2011 til december 2012 mod 7 % i klyngen. For at forbedre indsatsen har der i 2012 været iværksat en tidlig indsats for alle forsørgelsesgrupper og en målrettet virksomhedsaktivering. I Norddjurs Kommune har den største udvikling været på revalidering med et fald på 60 % og på sygedagpenge med et fald på 35 % i antallet af fuldtidspersoner. I klyngen har det gennemsnitlige fald været på henholdsvis 34 % og 18 % for de to målgrupper. Vedrørende A-dagpenge har klyngen haft et større fald på 5 % end Norddjurs Kommune på 2 %. Endvidere har Norddjurs Kommune haft en stigning på 24 % for kontanthjælpsmodtagere mod klyngens stigning på 2 %. I Norddjurs Kommune har der været en stigning på 12 % af fuldtidspersoner på ledighedsydelse mod et fald i klyngen på 9 %. Indsatsklare og midlertidige passive ledige Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct. Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec

62 Resultatrevision 2012 Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Kilde: Jobindsats.dk Jobcentrets kommentarer til udviklingen af indsatsklare og midlertidige passive ledige Antallet af indsatsklare fuldtidspersoner udgør ved udgangen af december fuldtidspersoner. Der har samlet set været en stigning på 33 %. Dette modsvares af et tilsvarende fald i antallet af midlertidige passive på 33 %. Baggrunden herfor er bl.a., at Jobcenter Norddjurs i 2012 har iværksat en særlig indsats overfor målgruppen af kontanthjælpsmodtagere ved deltagelse i KVIK-projektet og senere i projekt Brug for alle. I disse projekter er der arbejdet målrettet på at gennemgå alle sager i målgruppen midlertidigt passive med henblik på at revurdere matchningen. Dette har bevirket, at et stort antal i målgruppen af midlertidigt passive har kunnet ommatches til indsatsklare jævnfør stigningen på 33 %. Initiativet har været yderst positivt, idet det har betydet en større motivation i målgruppen for at komme i gang med uddannelse eller ud på arbejdsmarkedet. Til sammenligning har den gennemsnitlige stigning i klyngen for målgruppen af indsatsklare været på 14 % og for kontanthjælpsmodtagere været på 24 %. I målgruppen af indsatsklare sygedagpengemodtagere har der i Norddjurs Kommune været en stigning på 60 %, som modsvares af et fald på 47 % af midlertidigt passive sygedagpengemodtagere. Baggrunden herfor er, at der arbejdes målrettet på at fastholde en større andel af de sygemeldte på arbejdsmarkedet bl.a. gennem delvise raskmeldinger. I klyngen har der i perioden været et gennemsnitligt fald på indsatsklare sygedagpengemodtagere på 4 % og for målgruppen af midlertidigt passive på 19 %. På revalideringsområdet har der været et fald på 7 % i Norddjurs Kommune og et næsten tilsvarende fald i klyngen på 6 % i gennemsnit. I antallet af indsatsklare fuldtidspersoner på ledighedsydelse har der i Norddjurs Kommune været et fald på 24 % mod et gennemsnitligt fald i klyngen på 5 %. Midlertidigt passive på ledighedsydelse er faldet med 15 % mod en stigning i klyngen på 21 %. Den positive udvikling i Norddjurs Kommune skyldes bl.a. en særlig virksomhedsrettet indsats over for personer på ledighedsydelse for at de 9

63 Resultatrevision 2012 kunne komme i fleksjob. Der har været en stigning af fleksjob på 6 %. Denne udvikling har været positiv, selvom udviklingen på arbejdsmarkedet ellers har været negativ. Øvrige forsørgelsesgrupper Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Ift. samme Bedste udvikling Gnsn. udvikling i Ift. måneden Antal måned året i klyngen ift. året klyngen ift. året før, før, pct. før, pct. før, pct. pct. Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Jan Ukendt match fuldtidspersoner Kilde: Jobindsats.dk 2: Forsørgelsesgruppen Ukendt match - fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet. Jobcentrets kommentarer til øvrige forsørgelsesgrupper Antallet af fuldtidspersoner på forrevalidering har været stigende i perioden med en udvikling på 29 %, mens klyngen har haft et fald på 45 %. Baggrunden for stigningen skal ses som en forlængelse af indsatserne for at motivere og understøtte de personer, som tidligere har været midlertidigt passive, og nu er ommatchet til at være indsatsklare, og dermed fastholde dem tættere på arbejdsmarkedet end tidligere. Der har været en stigning i antallet af fuldtidspersoner i fleksjob på 6 %, og i klyngen har stigningen været på 3 %. Stigningens skyldes som før omtalt en målrettet indsats for at få flere i fleksjob. På førtidspensionsområdet har der været status quo i forhold til december I klyngen har der været et mindre fald på 1 %. Udviklingen på førtidspensionsområdet er beskrevet under afsnittet om målopfyldelse på permanente forsørgelsesordninger. 3.3 Indsatsen Aktiveringsgrad Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. måneden før, pct. point Ift. samme måned året før, pct. point Høj./laveste niveau i klyngen i samme måned, pct. Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec

64 Resultatrevision 2012 Kontanthjælp, jobklar Dec Kontanthjælp, indsatsklar Dec Kilde: Jobindsats.dk Jobcentrets kommentarer til aktiveringsgrad Den samlede aktiveringsgrad har været på 32 % for Norddjurs Kommune. I klyngen af den gennemsnitlige aktiveringsgrad været mindre nemlig på 27 %. Norddjurs Kommune har på trods af de negative konjunkturer på arbejdsmarkedet forsøgt at opretholde en aktiv arbejdsmarkedspolitik gennem en tidlig og virksomhedsrettet indsats for alle målgrupper. Indsatsen er blevet understøttet med målrettet kompetenceudviklingsforløb med henblik på job. Rettidighed Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Opfyldelse af minimumskrav Procent Ift. måneden før, pct. point Ift. samme måned året før, pct. point Høj./laveste niveau i klyngen i samme måned, pct. Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Jun Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec Kilde: Jobindsats.dk Jobcentrets kommentarer til rettidighed Jobcenter Norddjurs har tilrettelagt indsatsen således, at rettidigheden som udgangspunkt for jobsamtaler skal ligge på 95 % og for aktive tilbud på 90 % for alle målgrupper. I 2012 har der for alle målgrupper været en manglende rettighed på jobsamtaler på 3 %, hvilket vurderes til at være tilfredsstillende, idet det ligger højere end målet. Manglende rettidighed på aktive tilbud ligger for a-dagpenge i juni 2012 på 3 % og for kontakthjælpsmodtagere i december 2012 på 11 %. Norddjurs Kommune ønsker at forbedret rettidigheden på aktive tilbud for kontanthjælpsmodtagere i Til sammenligning ligger den manglende rettidighed på jobsamtaler i klyngen på henholdsvis 3 % og 5 % og for manglende aktive tilbud på 4 % og 12 %. Norddjurs kommune ligger således højere en gennemsnittet i klyngen på rettidigheden, hvilket er tilfredsstillende. 11

65 Resultatrevision Besparelsespotentialet Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2012 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 3,99 3, ,9 Kontanthjælp 3,54 4, ,5 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,28 0,27 4 0,3 Sygedagpenge 2,81 2, ,4 Ledighedsydelse 0,84 0, ,1 Fleksjob 1,65 1, ,5 Førtidspension 7,56 9, ,4 I alt 20,66 22, ,7 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andel fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer sættes til 0 kroner og regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcentret. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. I besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 er foretaget to ændringer i forhold til tidligere opgørelser af besparelsespotentialet. For det første omfatter besparelsespotentialet fra og med opgørelsen af besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 også fleksjob opgjort pba. kommunale tilskud til fleksjob. For det andet bliver besparelsespotentialet fra og med opgørelsen 3. kvartal kvartal 2010 opgjort på baggrund af de kommunale nettoudgifter til a-dagpenge. Beregningsgrundlaget er ændret, idet kommunerne fra den 4. januar 2010 skal medfinansiere ydelserne til dagpengemodtagere. Opgørelsen af besparelsespotentiale på dagpengeområdet var tidligere baseret på de samlede offentlige udgifter til dagpenge. Jobcentrets kommentarer til besparelsespotentialet På trods af den negative udvikling på arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune og den deraf stigende ledighed, er det lykkedes Jobcenter Norddjurs at dæmpe udviklingen i antallet af borgere på offentlig forsørgelse. Selvom der i 2012 ikke har været vækst inden for en række brancher har virksomhederne i Norddjurs Kommune stillet sig til rådighed for at få ledige i praktik, løntilskud og ud som voksenlærling. Dette har været meget positivt og har betydet, at flere har kunnet være i ordinært job i perioder. Jobcenter Norddjurs vurderer derfor løbende om indsatsen kan forstærkes på de områder, hvor der er mulighed for at nedbringe antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse og derved opnå en økonomisk gevinst for kommune. Med baggrund i skemaet er der større besparelsespotentialer på sygedagpenge og ledighedsydelse. Jobcenter Norddjurs har i 2012 sammen med Jobcenter Syddjurs samarbejdet om et projekt for at forbedre mulighederne for at få fleksjob, og dermed reducere udgifterne til ledighedsydelse. Der 12

66 Resultatrevision 2012 har været iværksat en særlig virksomhedsrettet indsats fra jobkonsulenterne. Resultatet af indsatsen har medvirket til, at der på ledighedsydelse fra december 2011 til december 2012 er sket en reduktion på henholdsvis 24 % og 15 % i de forskellige målgrupper af indsatsklare og midlertidigt passive. På sygedagpengeområdet har indsatser haft fokus på en tidlig indsats med henblik på fastholdelse af sygemeldte på arbejdspladsen ved aftaler om delvis raskmelding. Derudover har der været en særlig indsats for at nedbringe antallet af sygemeldte over 52 uger. Indsatserne vil løbende blive justeret, således, at der kan indhentes flere besparelser. Der vil fortsat være fokus på at udvikle og målrette aktiviteter for gruppen af kontanthjælpsmodtagere i målgruppen af indsatsklare, idet det er vigtigt at fortsætte den aktive linje, som er påbegynd i projekterne i 2012 og som fortsættes i projektet Brug for alle indtil sommeren Jobcenter Norddjurs har stor opmærksomhed på sammenhængen mellem de forskellige offentlige ydelser. I 2012 har det bl.a. kunnet iagttages at på grund af et større antal ledige ville falde ud af dagpengesystemet er der sket en markant stigning i sygemeldte ledige. Fra at udgøre under en femte del af de sygemeldte til at udgøre over en fjerde del. Disse sygemeldte kan det være vanskeligt at få ud på arbejdsmarkedet. Det skal endvidere bemærkes, at der i henhold til ministermålet er sket en reduktion i udgifterne til førtidspension og kontanthjælp. Norddjurs Kommune prioriterer fortsat at begrænse antallet af borgere på førtidspension og hjælpe dem bl.a. med fokus på fleksjob- og førtidspensionsreformen. På den baggrund kan forventes, at der i 2013 vil være flere personer i aktivering på kontanthjælp, sygedagpenge og på ledighedsydelse, idet alle muligheder for selvforsørgelse skal afprøves. Samlet set har Norddjurs Kommune opnået en besparelse svarende til i alt 27,7 mio.kr. 5. Scorecard ministerens mål 13

67 Resultatrevision 2012 Ministerens Arbejdskraftreserven Tilgang til permanente Unge under 30 år på Ikke- mål forsørgelsesordninger offentlig forsørgelse vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Dec Dec Dec Dec Udvikling ift. Udvikling ift. Udvikling ift. Udvikling ift. samme samme Antal samme Antal samme Antal måned Antal måned fuldtids- måned fuldtids- måned Jobcenter personer året før, pct. personer året før, pct. personer året før, pct. personer året før, pct. Placering Langeland 291-3, , ,9 79-6,6 1 Nyborg , , , ,6 2 Haderslev , , , ,8 3 Frederikshavn/ Læsø , , , ,6 4 Vordingborg 853-4, , , ,6 5 Guldborgsund , , , ,8 6 Lolland , , , ,9 7 Samsø 48-27, ,2 31-7,3 9 12,5 7 Slagelse , , , ,2 8 Randers , , , ,1 9 Bornholm 999 9, , , ,1 10 Norddjurs 802 3, , , ,3 11 Kalundborg , , , ,9 12 Hele klyngen , , , ,0. Kilde: jobindsats.dk Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Jobcenterets bemærkninger til Scorecard Jobcenter Norddjurs har indtil 2011 haft en god udvikling i de udmeldte ministermål og haft en god placering i klyngen. I 2012 har det med baggrund i den negative udvikling på det lokale arbejdsmarked ikke været muligt. På trods heraf har Jobcenter Norddjurs dog samlet set med de iværksatte indsatser opnået, at udviklingen ikke har været negativ, men at det har været muligt at opretholde status quo i forhold til udgangen af Jobcentrets fokusområder I det første kvartal af 2013 har der ikke kunnet spores en positiv udvikling på det lokale arbejdsmarked. Ledigheden har været stigende op til 7,0 %. Dette giver Jobcenter Norddjurs en række udfordringer for at gennemføre en aktiv arbejdsmarkedspolitik, bl.a. med henblik på at få flere ledige i virksomhedspraktik og løntilskud. 14

68 Resultatrevision 2012 Med baggrund i den nye lovgivning, reformer og ministermål skal beskæftigelsesindsatsen nytænkes, herunder aktiveringsstrategi og indsatser. Jobcenter Norddjurs vil i 2013 fortsætte den tidlige indsats, den virksomhedsrettede indsats og den målrettede kompetenceudvikling. Nedenstående fokusområde prioriteres derfor i 2013: Målrettede uddannelsesforløb for unge gennem projekt Brobygning Udvikling og styrkelse af den virksomhedsrettede indsats for alle målgrupper Nedbringe antallet af borgere på offentlig forsørgelse via jobrotationsprojekter Medvirke til at skabe vækst i private virksomheder i et samspil mellem uddannelse, erhverv og beskæftigelse I forbindelse med gennemførelsen af aktiveringsindsatsen for målgrupperne indarbejdes fokusområderne. 7. Virksomhedsrettet indsats Som led i aftalen Stærkere ud af krisen bekæmpelse af langtidsledigheden er der for perioden afsat en pulje, hvor staten yder tilskud til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene. Jobcenter Norddjurs har modtaget bevilling til ansættelse én jobkonsulent i perioden. Det overordnede mål for den virksomhedsrettede indsats i Norddjurs Kommune er, at fastholde og udbygge antallet af aktiveringspladser i private og offentlige virksomheder især for langtidsledige. I forbindelse hermed har Jobcenter Norddjurs for 2012 haft følgende mål for indsatsen: 1. Etablering af flere virksomhedscentre og virksomhedspraktikpladser, således at der samlet set er etableret 30 flere virksomhedspraktikpladser ved udgangen af 2012 end ved udgangen af Der etableres 5 nye virksomhedscentre med plads til langtidsledige. 3. Ledige med mere end 12 mdrs. sammenhængende ledigheden begrænses med 25 personer årligt. 15

69 Resultatrevision 2012 Jobcentrets bemærkninger til den virksomhedsrettede indsats Jobcentret skal i forbindelse med udarbejdelsen af resultatrevisionen redegøre for anvendelsen af virksomhedskonsulenter med henblik på at hjælpe langtidsledige i job. Jobcenter Norddjurs har i den virksomhedsrettede indsats prioriteret indsatsen over for langtidsledige på a-dagpenge og kontanthjælp. Opgørelserne på de virksomhedsrettede mål er hentet fra Jobcentrets månedlige nøgletalsopgørelser til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR og jobindsats.dk. Opgørelse på mål 1: Der er etableret 109 flere virksomhedspraktikpladser og 16 ekstra løntilskudspladser, hvilket er væsentligt højere end målet på de 30 virksomhedspraktikpladser. Opgørelse på mål 2: Der er etableret 5 nye virksomhedscentre med i alt 14 pladser, hvilket er i overensstemmelse med målet for Opgørelse på mål 3: Antallet af langtidsledige er i perioden fra januar 2012 til januar 2013 steget med 24, som fordeler sig med 20 dagpengemodtagere og 4 jobklare kontanthjælpsmodtagere. Målet var at begrænse antallet af langtidsledige med 25 personer. Dette har ikke været muligt, da ledigheden i Norddjurs Kommune har i 2012 været højere end i regionen som helhed. Jobcenter Norddjurs har i den forbindelse haft særlige udfordringer på langtidsledigheden. Der er iværksat en række tiltag bl.a. vedr. den virksomhedsrettede indsats og målrettede kompetenceudviklingsforløb for at få de ledige i arbejde. På trods heraf er langtidsledigheden steget. Målene for indsatserne er nået, men effekterne af indsatserne er ikke slået fuldt igennem. Det betyder, at der fortsat skal være stor fokus på langtidsledigheden også i 2013, især i forhold til effekten af de forskellige tiltag. 16

70 Resultatrevision

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Produktionsskole, Åstruphegnet 25, Grenaa Dato: Tirsdag den 27. august 2013 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: John Saaby Jensen,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Mandag den 25. februar 2013 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant, DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg Vordingborg Vordingborg 16. april 2010 Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2009 gennemgået en positiv udvikling på en række af de centrale

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 20. april 2010 Mødetidspunkt klokken 16.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Mødet hævet kl.: xx.xx Til stede Fraværende Hans Toft (Gentofte Kommune)

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 10. oktober 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa April 2014 1. Indledning... 2 2. Resultatoversigt... 2 Udviklingen i ministerens mål... 4 Udviklingen i forsørgelsesgrupper... 9 Udvikling i indsatsen aktiveringsgrad...

Læs mere

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Data opdateret den 12-03-2009 Besparelsespotentiale - Norddjurs Forsørgelsesydelse 1. kvartal 2008-4. kvartal 2008 Potentiel

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 6. maj 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet kl.

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 20.5.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Bilag 3.1 - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 april

Bilag 3.1 - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 april Bilag 3.1 - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 april I beskæftigelsesplanen for 2014 er der opstillet 4 ministermål og 2 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 11. februar 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012 Norddjurs Kommune 20.1. 2011 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012 Onsdag den 26. januar, kl. 14.00-15.30 Mødet afholdes i mødelokale 3 på rådhuset i Orientering af indholdet i en samlet

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Status for ledighed og ministermål sammenfatning. Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg

Status for ledighed og ministermål sammenfatning. Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål sammenfatning Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Netværksdialogmøde 3. kvartal 2010 September

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 04.12.2012 i Alkoholbehandlingen Skolebakken 137, Esbjerg SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Opfølgning på Jobcentrets indsats. Beskæftigelsesregionens opfølgningsrapport

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde 1 of 14 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk

Læs mere

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd 2012. Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr.

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd 2012. Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. Referat Lokalt Beskæftigelsesråd 2012 Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. 1 Indholdsfortegnelse Underskriftsark... 2 Indledende punkter

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 28. august 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:07 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 31 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhusets gæstekantine Lis Bilov, Niels Abildtrup,

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 05. marts 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere