Del 2 Rapport om hjemløse migranter i København Forslag til fremtidige foranstaltninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del 2 Rapport om hjemløse migranter i København Forslag til fremtidige foranstaltninger"

Transkript

1 Del 2 Rapport om hjemløse migranter i København Forslag til fremtidige foranstaltninger

2 Del 2 Rapport om hjemløse migranter i København Forslag til fremtidige foranstaltninger Udgivet april 2012 af Fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2-4, 3.sal 2200 Kbh. N Finansiering: Københavns Kommunes Socialudvalg Ansvarlig for analyse og tekst: Konsulent Jeanett Schmidt Projektansvarlig: Bestyrelsesformand i projekt UDENFOR Preben Brandt Projektgruppe: Souschef/faglig leder Bibi Agger, Konsulent Jeanett Schmidt, Gadeplansmedarbejder Bo-Lennart Heide-Jochimsen, Bestyrelsesformand Preben Brandt. Forsidebillede: Peter Hove Olesen/Politikken Tryk og layout: Tak til medarbejdere i de medvirkende organisationer

3 Del 2 Rapport om hjemløse migranter i København Forslag til fremtidige foranstaltninger

4 2 1. Indledning Indhold Foranstaltninger på kommunalt niveau Hjemløse migranter skal sikres en koordineret og professionel indsats Hjemløse migranter skal mødes på gaden af en opsøgende gadeplansindsats Hjemløse migranter skal have mulighed for adgang til basal hjælp Hjemløse migranter skal have adgang i eksisterende hjemløsetilbud Hjemløse migranter skal sikres adgang til et rådgivningstilbud Hjemløse migranter skal sikres den gode hjemsendelse Hjemløse migranter skal sikres trygge opbevaringsbokse til deres ejendele Hjemløse migranter der er akutindlagte med svære helbredsproblemer skal ikke kunne udskrives til gaden Hjemløse migranter skal sikres adgang til billige overnatningstilbud Foranstaltninger på nationalt niveau Det skal være muligt at anvende offentlige midler til hjemløse migranter Der skal afsættes midler til indsamling af viden Foranstaltninger på EU-niveau Der skal etableres en række minimumsrettigheder for hjemløse migranter Der skal oprettes en fælles EU-fond der skal fungerer som refusionssystem De enkelte medlemslande skal tage ansvaret for deres egne borgere Litteraturliste - del Undersøgelser og tekster Hjemmesider... 12

5 1. Indledning Denne udgivelse er del to af Rapport om hjemløse migranter i København. Hvor del ét har til formål at beskrive og karakterisere hjemløse migranters problematikker og behov, er formålet med del to at opstille et katalog over forslag til fremtidige foranstaltninger som projekt UDENFOR 1, gennem vores erfaringer med hjemløse migranter, finder relevante. For at få en nærmere uddybning af rapportens formål se rapportens del ét Indhold Denne del af rapporten vil som del ét omhandler hjemløse migranter; personer der ud fra ETHOS definition 2 befinder sig i én af otte situationer af hjemløshed 3 (relateret til deres boligsituation i Danmark) og som i henhold til serviceloven ikke har ret til sociale ydelser. Del ét i rapporten beskriver mangfoldigheden i gruppen af hjemløse migranter og kategoriserer to typer af hjemløse migranter; særligt sårbare hjemløse migranter og boligløse arbejdsmigranter, der befinder sig i hver sit yderpunkt af et kontinuum for hjemløshed. Boligløse arbejdsmigranter betegnes som personer, hvorom boligmangel på grund af fattigdom og arbejdsløshed er deres primære problematik og hvor løsningen på problemet er knyttet til netop disse forhold. Særligt sårbare migranter er derimod personer, der udover hjemløshed har mere alvorlige sociale problemer så som misbrug eller psykiske lidelser og hvor løsningen på problemet derfor er mere kompleks. Særligt sårbare migranter kan ud fra dette kontinuum anses som personer der i forhold til deres komplekse situation minder om traditionelle danske hjemløse. Det er dog relevant at fremhæve, at opdelingen i særligt sårbare migranter og boligløse arbejdsmigranter ikke skal forstås som enten eller, men at migranterne skal anskues ud fra et kontinuum, hvor der mellem de to yderpunkter ses hjemløse migranter, der er mere eller mindre socialt belastede og at hjemløse migranter kan bevæge sig rundt på kontinuummet i takt med at deres situation udvikler sig. Denne del af rapporten vil bestå af et katalog over forslag til fremtidige foranstaltninger. De forslag til foranstaltninger der foreslås, bygger på erfaringer fra projekt UDENFORs arbejde med hjemløse migranter via gadeplansarbejde og vidensindsamling gennem de sidste to år i Udeliggerprojektet 4. Forslagene vil være opdelt i foranstaltninger på tre forskellige niveauer: Kommunalt niveau, nationalt niveau og EUniveau. Det er projekt UDENFORs forståelse, at foranstaltninger på alle tre niveauer er nødvendige for at kunne kvalificere den fremtidige indsats. Følgende forslag til foranstaltninger vil som udgangspunkt være målrettet gruppen af særligt sårbare hjemløse migranter, men der vil i de enkelte forslag ligeledes være foranstaltninger, der også er målrettet boligløse arbejdsmigranter Projekt UDENFOR er en privat organisation der siden 1997 har kombineret gadeplansarbejde blandt hjemløse med undervisning og forskning i hjemløshed og udstødelse: Hentet fra: Lauritzen, Heidi Hesselberg, Bence Boje-Kovacs og Lars Benjaminsen, 2011: Hjemløshed i Danmark 2011-national kortlægning. SFI, København. 1. Overnatter på gaden, i trappeopgang, i et skur eller lignende, 2. Overnatter på natvarmestue/værested med nødovernatning, 3. Overnatter på akut/midlertidigt botilbud som herberger og forsorgshjem, 4. Opholder sig på hotel, vandrerhjem eller lignende pga. hjemløshed, 5. Bor midlertidigt og uden kontrakt hos familie eller venner/bekendte, 6. Bor i midlertidig udslusningsbolig eller lignende uden permanentkontrakt, 7. Afsoner under Kriminalforsorgen, skal løslades inden for 1 måned og mangler en boligløsning, 8. Opholder sig på hospital/behandlingstilbud, skal udskrives inden for 1 måned og mangler boligløsning, 9. Andet: Dækker over fx ophold i kolonihavehuse og campingvogne. projekt UDENFORs Udeliggerprojekt har siden 2010 arbejdet på at forbedre vilkårene for hjemløse udlændinge gennem gadeplansarbejde ved at indsamle og formidle viden og erfaring til aktører og interesser; nationalt og internationalt: 3

6 4

7 2. Foranstaltninger på kommunalt niveau 2.1. Hjemløse migranter skal sikres en koordineret og professionel indsats Den indsats, hjemløse migranter i dag mødes med, kan betegnes som en ad hoc-løsning, der er afhængig af privatfinansierede og frivillige organisationers muligheder og rammer. Inden for disse rammer er det ofte kun muligt at yde helt basal hjælp frem for en mere koordineret og professionel social indsats. Hjemløse migranter skal i en koordineret indsats mødes af professionelle på gaden, i hjemløsetilbud eller i rådgivningstilbud, der har ekspertisen til at støtte og rådgive migranterne. For at dette er muligt foreslår vi, at der oprettes en koordineringsgruppe i det offentlige system, der skal have til ansvar at koordinere forskellige indsatser i forhold til hjemløse migranter og at udarbejde en hjemløsestrategi for gruppen Hjemløse migranter skal mødes på gaden af en opsøgende gadeplansindsats Gennem opsøgende - og udgående arbejde med særligt sårbare hjemløse, er det vores erfaring, at sårbare hjemløse migranter ikke adskiller sig fra traditionelle danske hjemløse i deres behov for omsorg og støtte. Opsøgende arbejde, der tager udgangspunkt i de behov, som den hjemløse selv udtrykker, og hvor der arbejdes på at opbygge en tillidsfuld relation, er grundlæggende for at kunne lave brobygning mellem særligt sårbare migranter og systemet. Dette gælder, både når det drejer sig om brobygning til sundhedstilbud, overnatningstilbud, jobsøgningstilbud m.v. samt brobygning til hjemlandet, herunder at støtte migranterne i at genoptage kontakten til deres sociale netværk i hjemlandet, formidle kontakt til konsulater og ambassader. Vi foreslår derfor opsøgende gadeplansarbejde til gruppen af særligt sårbare migranter som en foranstaltning, der er grundlæggende for at kunne skabe brobygning mellem hjemløse migranter og systemet Hjemløse migranter skal have mulighed for adgang til basal hjælp Særligt sårbare hjemløse migranter har ofte svært ved at få dækket deres basale behov. Det, at migranterne ikke kan få dækket deres behov, kan medvirke til at forværre deres situation og deroute. Vi foreslår derfor, at særligt sårbare hjemløse migranter skal have adgang til mad, læge- og sundhedsydelser samt overnatningsmuligheder. Dette kan være et tiltag i en fremtidig foranstaltning i et rådgivningscenter, ligesom det kan sikres, ved at særligt sårbare migranter får adgang på eksisterende hjemløsetilbud Hjemløse migranter skal have adgang i eksisterende hjemløsetilbud Særligt sårbare hjemløse migranter har svært ved at indgå i den traditionelle brugergruppe på de private lavtærskel overnatningstilbud, de har adgang til. Vi foreslår derfor, at særligt sårbare migranter skal have adgang til eksisterende hjemløsetilbud herunder 110 tilbud, der har ekspertisen med relationsarbejde og brobygning mellem hjemløse og systemet. 5

8 2.5. Hjemløse migranter skal sikres adgang til et rådgivningstilbud For hjemløse migranter kan det være problematisk at finde rundt i det danske system, herunder at søge arbejde, men også det at leve en tilværelse på gaden kan besværliggøre hjemløse migranters mulighed for at finde et arbejde. Vi foreslår, at der oprettes et rådgivningstilbud som led i en koordineret og professionel indsats for hjemløse migranter, inspireret af bl.a. det rådgivningscenter der eksisterer i Stockholm 5. Vi foreslår, at et rådgivningstilbud skal have to funktioner. For det første skal tilbuddet kunne rådgive og undervise hjemløse migranter i forhold til arbejdsmarkedet og at finde rundt i systemet, herunder tilbyde undervisning i forhold til jobsøgning, sprogundervisning og i samarbejde med ICS 6 sikre, at migranterne får de rigtige papirer i de tilfælde, hvor de har fået arbejde. For det andet skal tilbuddet kunne forbedre migranternes mulighed for at finde arbejde ved at sikre adgang til bad, tøjvask m.v., så de har en reel mulighed for at finde arbejde. De skal i tilbuddet ligeledes mødes af tolke, der kan tale migranternes nationalsprog, og som gennem deres viden ligeledes kan virke som kulturelle formidlere. Som en del af arbejdet i et rådgivningstilbud kunne ligeledes være adgang til at få basal hjælp såsom mad og adgang til læge og sundhedsydelser. Vi foreslår, at et rådgivningstilbud skal kunne rumme særligt sårbare migranter såvel som boligløse arbejdsmigranter. Derfor kunne det være en fordel, at et rådgivningstilbud i fysisk forstand udgøres ikke bare af ét tilbud, men af mindre enheder, der arbejder for at rådgive og forberede forskellige grupper af hjemløse migranters mulighed for at finde arbejde. Enhederne skal være finansieret af det offentlige og være dele af den samlede koordinerede indsats i forhold til hjemløse migranter Hjemløse migranter skal sikres den gode hjemsendelse For at den gode hjemsendelse er mulig, skal hjemløse migranter mødes af en indsats, der forbereder og rådgiver migranterne i forhold til den gode hjemsendelse. Erfaringer fra den private organisation Thames Reach i London med hjemsendelse/reconnection viser, at den gode hjemsendelse er mest effektiv, hvis den indbefatter en proces i flere led, der starter i det øjeblik migranten motiveres til og selv ytrer et ønske om hjemsendelse 7. Samtidig skal migranten inden afrejse have de rigtige papirer, have kontakt til det sociale netværk i hjemlandet og have mulighed for at få en afrusning samt en overnatningsmulighed i den periode, migranten venter på hjemrejse. Hjemrejsen skal foregå til eller i samarbejde med et modtagecenter og/eller det sociale netværk i hjemlandet, der kan hjælpe migranten til få de eventuelle velfærdsydelser, vedkommende har ret til, herunder alkoholbehandling, psykiatrisk behandling, hjælp til at finde bolig osv. Vi foreslår, at særligt sårbare migranter som en del af en koordineret indsats skal tilbydes den gode hjemsendelse. Det skal være muligt for med offentlige midler at tilbyde migranter social og økonomisk støtte til hjemrejse. Den gode hjemsendelse kan varetages af offentlige såvel som private organisationer, ligesom det kan ske i samarbejde med offentlige eller private organisationer i migranternes hjemlande. Det er Crossroads er et rådgivningscenter, der er placeret centralt i Stockholm, og som er finansieret i et samarbejde mellem offentlige og private organisationer i Stockholm Statsmission, Frelsens Hær, Stockholm by og arbejdsformidling samt EUs socialfond. Centret henvender sig primært til arbejdsmigranter, ved at tilbyde bl.a. hjælp til jobsøgning, undervisning i sprog samt handleplansforløb. International Citizens Service findes i Aalborg, Aarhus, København og Odense og er et tilbud for udenlandsk arbejdskraft og arbejdsgivere i Danmark, der vil ansætte udenlandsk arbejdskraft. I ICS samles statsforvaltningen, Udlændingeservice, Work in Denmark, SKAT og kommunernes borgerservice under ét tag, hvorved det er muligt for udenlandsk arbejdskraft at få styr på deres papirer: Thames Reach: 6

9 dog centralt, som med de øvrige foranstaltninger, at det skal være en offentlig opgave at finansiere og koordinere den gode hjemsendelse Hjemløse migranter skal sikres trygge opbevaringsbokse til deres ejendele Erfaringer fra projekt UDENFORs arbejde viser, at hjemløse hyppigt er udsat for tyveri i hjemløsemiljøet. Vi foreslår derfor, at der oprettes trygge opbevaringsbokse, hvor hjemløse migranter, der ikke har et trygt overnatningssted, kan efterlade deres personlige ejendele. Dette kunne ligeledes være en del af et rådgivningstilbud. Denne foranstaltning foreslår vi både for særligt sårbare migranter samt boligløse arbejdsmigranter Hjemløse migranter der er akutindlagte med svære helbredsproblemer skal ikke kunne udskrives til gaden Det er i få tilfælde sket, at særligt sårbare hjemløse migranter, blandt projekt UDENFORs brugergruppe med svære psykiske og somatiske helbredsproblemer, er blevet udskrevet fra hospital til gade. Vi foreslår derfor, at det som hos traditionelle danske hjemløse skal sikres, at hjemløse migranter ikke udskrives til gaden. Hvis det offentlige ikke kan sikre fortsat indlæggelse, skal migranterne tilbydes enten hjemsendelse til et behandlingstilbud i hjemlandet, udskrivning til en aflastningsplads eller et andet relevant tilbud Hjemløse migranter skal sikres adgang til billige overnatningstilbud Hjemløse migranter er i mangel på alternativer ofte overladt til at sove på gaden og indgå i det eksisterende hjemløsemiljø. For at hindre den deroute, der kan være forbundet med, at være en del af hjemløsemiljøet, foreslår vi, at der oprettes billige overnatningstilbud for migranterne uden om det etablerede hjemløse miljø. Dette tilbud vil særligt være for de boligløse arbejdsmigranter. 7

10 8

11 3. Foranstaltninger på nationalt niveau 3.1. Det skal være muligt at anvende offentlige midler til hjemløse migranter Det er en humanitær samfundsmæssig opgave at tage sig af de særligt sårbare hjemløse på gaden. Derfor foreslår vi, at det skal være muligt at ansøge og anvende offentlige midler fra nødpuljer og andre statspuljer til arbejdet med sårbare hjemløse migranter. For det første foreslår vi, at midler i nødpuljer til overnatning for udenlandske hjemløse ligeledes skal kunne anvendes til andre formål end midlertidige overnatningspladser. Eksempelvis skal eksisterende hjemløsetilbud kunne oprette mere permanente pladser for hjemløse migranter eller ansøge om midler til at anvende i indsatser såsom opsøgende gadeplansarbejde, rådgivningstilbud eller lignende. For det andet foreslår vi, at statspuljemidler skal kunne søges til anvendelse i arbejdet med hjemløse migranter mere permanent Der skal afsættes midler til indsamling af viden Viden om hjemløse migranter er fundamental for at kunne kvalificere den fremtidige indsats. Danmark står rent antalsmæssigt med en begrænset udfordring, og det er klart at hele Europa, særligt de sydlige lande som Italien, Grækenland og Spanien og større vesteuropæiske såsom England og Tyskland, har langt større udfordringer end Danmark. Det må derfor formodes, at Danmark kunne lære af de erfaringer, der er opsamlet i andre lande om arbejdet med hjemløse migranter. Vi foreslår, at der afsættes offentlige midler til indsamling af viden fra andre lande om hjemløse migranter, og at der løbende udvikles viden på baggrund af Danmarks erfaringer. 9

12 10

13 4. Foranstaltninger på EU-niveau 4.1. Der skal etableres en række minimumsrettigheder for hjemløse migranter I tråd med FEANTSA 8 foreslår vi, at der oprettes en fælles EU-hjemløsestrategi, der er langsigtet og ikke bare fortsætter med at klare problemet på en ikke bæredygtig og acceptabel måde. Forslaget om en sådan strategi er ligeledes beskrevet af Europaparlamentet ved en deklaration til Europa-Kommissionen 9 i Denne strategi skal danne et fælles grundlag for de enkelte medlemslande og sikre, at særligt sårbare hjemløse migranter, der opholder sig på gaden i et hvilket som helst EU-land, skal sikres mad, læge- og sundhedsydelser samt overnatningsmuligheder. Der skal på den måde fra EU opstilles en række basale minimumsrettigheder for særligt sårbare hjemløse migranter i Europa, og det skal være op til de enkelte medlemslande at sørge for, at migranterne sikres disse rettigheder Der skal oprettes en fælles EU-fond der skal fungerer som refusionssystem Problemet med hjemløse migranter er ikke kun et dansk problem, men det er et problem der ligeledes skal takles på EU-niveau. Vi foreslår derfor, at der oprettes en EU-fond, som de enkelte medlemslande skal indbetale til, og hvor landene samtidig kan hjemtage refusion for deres udgifter eller dele af deres udgifter til særligt sårbare hjemløse migranter. Denne EU-fond kunne fungerer på samme måde som statsrefusionssystemet på hjemløseområdet i Danmark De enkelte medlemslande skal tage ansvaret for deres egne borgere De enkelte medlemslande har et ansvar for deres egne borgere. Vi foreslår derfor, at de enkelte medlemslande skal oprette målrettede indsatser eller modtagecentre, så hjemvendte/hjemsendte hjemløse migranter kan modtages på en ordentlig måde. Barka Foundation i Polen er et eksempel på en privat organisation, der fungerer som en form for modtagecenter for hjemvendte migranter, der eksempelvis har brug for hjælp til afrusning, socialrådgivning og beskæftigelse. Vi foreslår, at det pålægges de enkelte medlemslande at oprette modtagecentre, og at dette ligeledes kan være en del af en samlet fremtidig EU-hjemløsestrategi. Vi foreslår endvidere en øget indsats i de enkelte medlemslande inden migrationen for at sikre, at migranter får den information, rådgivning og forbedring af deres kvalifikationer, der er nødvendige for at kunne foretage en succesfuld migration. Dog er det usikkert, om denne information vil nå de rigtige målgrupper, og foranstaltningen foreslår vi derfor som relevant for en mindre gruppe af de mere ressourcestærke boligløse arbejdsmigranter. 8 9 Europæisk sammenslutning af nonprofit nationale organisationer, der arbejder for at bekæmpe hjemløshed i Europa: FEANTSA,2012: PRESS RELEASE: Another European Parliament Call for an EU Homelessness Strategy: When Will EU Action Come? : files/freshstart/communications/press%20releases/2012/another_european_parliament_call_eu_homelessness_strategy.pdf 11

14 5. Litteraturliste del Undersøgelser og tekster Lauritzen, Heidi Hesselberg, Bence Boje-Kovacs og Lars Benjaminsen, 2011: Hjemløshed i Danmark 2011-national kortlægning. SFI, København Hjemmesider Barka Foundation: Crossroads, Stockholm: FEANTSA: FEANTSA,2012: PRESS RELEASE: Another European Parliament Call for an EU Homelessness Strategy: When Will EU Action Come?: Another_European_Parliament_Call_EU_Homelessness_Strategy.pdf International Citizens Service: Projekt UDENFOR: projekt UDENFORs Udeliggerprojekt: Thames Reach: 12

15

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Nød har ingen nationalitet Erfaringer fra Udeliggerprojektet - socialt arbejde med hjemløse migranter

Nød har ingen nationalitet Erfaringer fra Udeliggerprojektet - socialt arbejde med hjemløse migranter Nød har ingen nationalitet Erfaringer fra Udeliggerprojektet - socialt arbejde med hjemløse migranter Udgivet juli 2012 af Fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2-4, 3. sal 2200 Kbh. N www.udenfor.dk Rapportens

Læs mere

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE BOJE-KOVACS LARS BENJAMINSEN

11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE BOJE-KOVACS LARS BENJAMINSEN HJEMLØSHED I DANMARK 2011 National kortlægning 11:45 Heidi Hesselberg Lauritzen Bence Boje-Kovacs Lars Benjaminsen 11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE

Læs mere

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg.

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Baggrund og formål. I 2006 foretog Brobyggerselskabet De Udstødte en undersøgelse af indsatsen for socialt marginaliseret grønlændere

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune 1 Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune I forbindelse med hjemløsestrategien er der blevet lavet en kortlægning af hjemløse i Randers Kommune. Opsummering og konklusion Overordnet set danner der sig

Læs mere

Ungeprojektet Indhold

Ungeprojektet Indhold Ungeprojektet Indhold Baggrund... 2 Projektets formål... 3 Karakteristik og afgrænsning af målgruppen... 3 Metoder og aktiviteter... 4 Opsøgende og udgående gadeplansarbejde... 4 Indsamling og formidling

Læs mere

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010 Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Forord Frederiksberg Kommunes udsattepolitik har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte medborgere får

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Beskrivelse af CTI-metoden

Beskrivelse af CTI-metoden Beskrivelse af CTI-metoden CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 1. CTI-metodens målgruppe Socialstyrelsen vurderer, at CTI-metoden er relevant for borgere, der har behov for en intensiv

Læs mere

Tak for din henvendelse af 3. september 2009, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 3. september 2009, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Lars Rasmussen MB Nærumsgade 3, 3. th. 2200 København N Dato: 11.9.09 Sagsnr.: 2009-119449 Dok.nr.: 2009-517436 Kære Lars Rasmussen Tak for din henvendelse af 3. september 2009, hvor du stiller følgende

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune 1 Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune I forbindelse med hjemløsestrategien er der blevet lavet en kortlægning af hjemløse i Randers Kommune. Opsummering og konklusion Overordnet set danner der sig

Læs mere

PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 STATUS FOR HJEMLØSESTRATEGIEN

PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 STATUS FOR HJEMLØSESTRATEGIEN PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 HJEMMESIDE FOR HJEMLØSESTRATEGIEN WWW.HJEMLOSESTRATEGIEN.RAMBOLL.DK Hjemløsestrategien Overordnet ambition: At reducere hjemløsheden Hjemløsestrategien

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

FOREBYGGELSE AF HJEMLØSE MIGRANTERS SOCIALE DEROUTE I DANMARK

FOREBYGGELSE AF HJEMLØSE MIGRANTERS SOCIALE DEROUTE I DANMARK FOREBYGGELSE AF HJEMLØSE MIGRANTERS SOCIALE DEROUTE I DANMARK STANDPUNKTSPAPIR Kompasset Kirkens Korshær Frederiksberg, februar 2015 1 OM KOMPASSET KIRKENS KORSHÆR Kompasset Kirkens Korshær er en rådgivningstjeneste

Læs mere

SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET

SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET SOCIALUDVALGET 2014 SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET 1 Udfordringen Regeringens 2020 mål på udsatte området Regeringens udspil til sociale 2020 mål for de mest udsatte voksne: 1. Antallet af hjemløse i Danmark

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE PROFIL AF HJEMLØSEGRUPPEN UD FRA HJEMLØSETÆLLINGEN 2007

ÅRHUS KOMMUNE PROFIL AF HJEMLØSEGRUPPEN UD FRA HJEMLØSETÆLLINGEN 2007 NOTAT LARS BENJAMINSEN ÅRHUS KOMMUNE PROFIL AF HJEMLØSEGRUPPEN UD FRA HJEMLØSETÆLLINGEN 2007 Der er i Århus kommune i alt registreret 337 hjemløse i hjemløsetællingen, uge 6 2007, svarende til 0,11 % af

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR SEL 85 HJEMLØSE OG UDSÆTTELSESTRUEDE BORGERE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR SEL 85 HJEMLØSE OG UDSÆTTELSESTRUEDE BORGERE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR SEL 85 HJEMLØSE OG UDSÆTTELSESTRUEDE BORGERE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af Udvalget for beskæftigelse Hedensted Kommune 2017 Kvalitetsstandard for SEL 85 indsats i Rusmiddelcenter

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr.

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr. 2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd 1. Baggrund og formål Socialforvaltningen iværksatte i december 2006 en mindre undersøgelse, der skulle give indblik i antallet af udenlandske

Læs mere

Ny strategi på udsatteområdet

Ny strategi på udsatteområdet Rammer for Ny strategi på udsatteområdet Indledning I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelsen af besparelser på Handicap og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget

Læs mere

Status på belægning og køb/salg af pladser på hjemløse- og krisecenterområdet

Status på belægning og køb/salg af pladser på hjemløse- og krisecenterområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Status på belægning og køb/salg af pladser på hjemløse- og krisecenterområdet Følgende er en oversigt over

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 4 målsætninger som skal følges Ingen borgere skal leve et liv på gaden Unge bør ikke opholde sig på forsorgshjem Ophold på forsorgshjem bør ikke vare mere end 3-4

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013 Notat Emne Bilag 1. Oversigt over Hjemløseplanens samlede indsatser 2009-2013 Til Kopi til Den 8. maj 2013 Aarhus Kommune Tabel 1 nedenfor viser, hvilke indsatser, der har været etableret i projektperioden.

Læs mere

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Hvert år anvendes omkring 15 mia. kr. på anbringelser og forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge. Nogle af indsatserne skal forebygge,

Læs mere

Hjemløshed i Danmark National kortlægning

Hjemløshed i Danmark National kortlægning Rapporten tegner et billede af omfanget og udviklingen i hjemløsheden og af hjemløshedens geografiske fordeling på byområder, regioner og kommuner. Kortlægningen belyser også den demografiske og sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse

En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse Indledning Den traditionelle sammenkobling mellem handicap og beskyttet beskæftigelse har betydet, at mange borgere med handicap aldrig har fået chancen

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Nedenstående er en uddybende beskrivelse af forløb for de hjemløse, der har taget ophold i boliger etableret under

Læs mere

At hjemløse med eller uden misbrug får mulighed for at få egnet permanent bolig med egen lejekontrakt.

At hjemløse med eller uden misbrug får mulighed for at få egnet permanent bolig med egen lejekontrakt. Bilag 1: oversigt over projekter og mål i hjemløsestrategien pr. december 2012 Projekt 1: Særboliger Etablering af mindst 125 særboliger til hjemløse, der i dag opholder sig i akutte eller midlertidige

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn

Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn Blå Kors medarbejderkonference 12. november 2015 Christina Kaldahl og Karin Egholm Antal hjemløse i Danmark 2009-2015 Udvikling

Læs mere

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428. 05.32 Udgifter: 1.428.000 kr. Tilbud til ældre og handicappede Indtægter: 0 kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.000 0 05.32.33 Forebyggende indsats

Læs mere

Individual. I alt Community. Case Ma- kontaktska- Løsla- Treatment. nagement. delse (ACT) (ICM)

Individual. I alt Community. Case Ma- kontaktska- Løsla- Treatment. nagement. delse (ACT) (ICM) Bilag 2 Emne Til Kopi til Bilag til byrådsindstilling Aarhus Kommune Den 17. august 2012 I de 8 deltagerkommuner har i alt 1.681 borgere indtil nu været indskrevet i et metodeforløb under Hjemløsestrategien.

Læs mere

DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II

DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II 1. IDENTIFIKATION AF DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT CCI Betegnelse Version 2015.0 Rapporteringsår

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0204/2. Ændringsforslag. Brando Benifei, ordfører

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0204/2. Ændringsforslag. Brando Benifei, ordfører 29.6.2016 A8-0204/2 2 Henvisning 9 a (nyt) - der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. juni 2016 med titlen: "Handlingsplan for integration af tredjelandsstatsborgere" (COM(2016)0377), 29.6.2016

Læs mere

Housing First og bostøttemetoderne

Housing First og bostøttemetoderne Housing First og bostøttemetoderne Opstartsseminar 13. november 2014 Lars Benjaminsen 21-11-2014 1 Disposition Erfaringer fra hjemløsestrategien Hjemløshed i Danmark udvikling, profil og støttebehov Housing

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

HJEMLØSHED I DANMARK 2013

HJEMLØSHED I DANMARK 2013 HJEMLØSHED I DANMARK 2013 NATIONAL KORTLÆGNING 13:21 Lars Benjaminsen Heidi Hesselberg Lauritzen 13:21 HJEMLØSHED I DANMARK 2013 NATIONAL KORTLÆGNING LARS BENJAMINSEN HEIDI HESSELBERG LAURITZEN KØBENHAVN

Læs mere

Forord. Kære veteran.

Forord. Kære veteran. Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk

St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk 1 St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk St. Dannesbo er forankret i Social- & Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommunes Socialcenter under omsorgsområdet Vi er et midlertidigt

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

HJEMLØSHED I DANMARK 2015

HJEMLØSHED I DANMARK 2015 HJEMLØSHED I DANMARK 2015 NATIONAL KORTLÆGNING 15:35 LARS BENJAMINSEN HEIDI HESSELBERG LAURITZEN 15:35 HJEMLØSHED I DANMARK 2015 NATIONAL KORTLÆGNING LARS BENJAMINSEN HEIDI HESSELBERG LAURITZEN KØBENHAVN

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer

RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer RAMME OG RETNING 2016-2020 Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer Ramme og retning Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer 2016-2020 Hvidovre

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Mens disse linjer skrives er Kofoeds Skole i gang med et pilotprojekt for hjemløse polakker i

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver Modul 2 Dan Hermann Helle Thorning CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver 1 2 CTI metoden CTI metoden er en evidensbaseret metode, der er kendetegnet ved et individuelt

Læs mere

De skjulte unge. Af Kristian Bang Larsen, Redaktionen.dk

De skjulte unge. Af Kristian Bang Larsen, Redaktionen.dk De skjulte unge Flere unge mænd bliver hjemløse. Det melder gadeplansmedarbejdere og bosteder, der arbejder med unge. De unge mænd bruger ikke de etablerede tilbud og optræder ikke i hjemløsestatistikkerne.

Læs mere

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET Socialpolitik for Guldborgsund Kommune på Social- og Handicapområdet. Indledning. Kommunens Socialpolitik på Social- og Handicapområdet er et centralt element

Læs mere

Notat. Team Syd Projekt for socialt udsatte personer. Nykøbing Falster - Projekt 10 Dato Ref. Projekt nr. 10. Maja Sylow Pedersen

Notat. Team Syd Projekt for socialt udsatte personer. Nykøbing Falster - Projekt 10 Dato Ref. Projekt nr. 10. Maja Sylow Pedersen Notat Projekt nr. 10 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 5.december 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 Direkte

Læs mere

EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK

EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK REGERINGENS HJEMLØSESTRATEGI EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK 2009-2012 EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK 1 Indhold Forord... 3 Hjemløsestrategien en strategi til at nedbringe

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2017 1. UDGAVE, JANUAR 2017 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

HJEMLØSHED I DANMARK 2013

HJEMLØSHED I DANMARK 2013 HJEMLØSHED I DANMARK 2013 NATIONAL KORTLÆGNING Oplæg v/ Heidi Hesselberg Lauritzen Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien, d. 16.12.2013 Kontaktoplysninger: hhl@sfi.dk eller 3348 0882 Disposition

Læs mere

Statusrapport for Støtte- og kontaktforløb efter servicelovens 99

Statusrapport for Støtte- og kontaktforløb efter servicelovens 99 Statusrapport for 2010 Støtte- og kontaktforløb efter servicelovens 99 Indledning I 1993 indledes en forsøgsordning med støtte- og kontaktpersoner (SKP-ordningen) som en ny arbejdsform i det sociale arbejde

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Mændenes Hjem. Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser. Ivan Christensen

Mændenes Hjem. Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser. Ivan Christensen Mændenes Hjem Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser Ivan Christensen Den åbne stofscene kan enkelt defineres som et sted (gade, plads, park, etc.,) hvor flere stofbrugere har socialt

Læs mere

Bilag 1: Statusoversigt over projekter og mål i hjemløsestrategien 16. maj 2011

Bilag 1: Statusoversigt over projekter og mål i hjemløsestrategien 16. maj 2011 Bilag 1: oversigt over projekter og mål i en 16. maj 2011 Projekt 1: Særboliger Etablering af mindst 125 særboliger til hjemløse, der i dag opholder sig i akutte eller midlertidige botilbud, men som kan

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af transitrum for udenlandske hjemløse m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af transitrum for udenlandske hjemløse m.v. Beslutningsforslag nr. B 106 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om etablering

Læs mere

Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng

Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng Opstartsseminar Århus, 14. april, 2015 Lars Benjaminsen 15-04-2015 1 Disposition Udvikling i hjemløshed og i hjemløshed blandt unge i Danmark

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Styrket og inkluderende indsats mod hjemløshed 1. Resume I perioden fra 2009

Læs mere

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 Dagsorden Hjemløsestrategien 2009-2013 v. Johnny Friis Hjemløseprojekterne v. Julie Krarup Ungekortlægningens resultater og anbefalinger v. Johnny Friis og Helle Christoffersen

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik 2008/1 BSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 12. november 2008 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum ALKOHOLBEHANDLING OG FOREBYGGELSE Cirka 140.000 mennesker i Danmark er afhængige af alkohol*, og det har typisk

Læs mere

Villaen. - fra børnehjem til fremtidens børnehjem. Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 73 Offentligt

Villaen. - fra børnehjem til fremtidens børnehjem. Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 73 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 73 Offentligt Villaen - fra børnehjem til fremtidens børnehjem Kerteminde Kommune ønsker i et tæt samarbejde med Social Tilsyn Syd at være foregangskommune

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune.

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Bilag 1 Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Skrevet af speciallæge i almen medicin, leder af Sundhedsteam i København, Henrik Thiesen, oktober

Læs mere

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Dagsorden Workindenmark: Strategi og organisering Services Rekruttering International Citizen Service (ICS) Jobrettet forløb

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Projektets målgruppe er unge hjemløse mellem 18 og 24 år, som vurderes til at være den mest udsatte gruppe af hjemløse.

Projektets målgruppe er unge hjemløse mellem 18 og 24 år, som vurderes til at være den mest udsatte gruppe af hjemløse. Projektoplysninger Projektets titel: Midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse mellem 18-24 år. Projektets formål og mål Formålet med projektet er at medvirke til at etablere et bedre grundlag for

Læs mere

DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II

DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II 1. IDENTIFIKATION AF DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT CCI Betegnelse Version 2016.0 Rapporteringsår

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

Bedre boligindsats. Fra Bænk til Bolig

Bedre boligindsats. Fra Bænk til Bolig Mennesker bliver hjemløse af mange forskellige årsager: Hårde økonomiske og sociale reformer, en socialt skæv boligpolitik, voksende ulighed, ensomhed, psykiske problemer og misbrug er blandt de typiske.

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Praktiske oplysninger Center for Misbrug og Socialpsykiatri Teglgårdshuset - Bostøtten Teglgårdsparken 103A, st., 5500 Middelfart Tlf.: 2939 3517/2128

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGIEN Iværksat i 2008 af partierne bag satspuljen Afsat ca. 500 mio. kr. til programmet i perioden 2009-2013 Formålet var at reducere hjemløsheden

Læs mere

Workshop om udsættelser. Gunvor Christensen, SFI Marianne Vittrup, KAB 17. November 2011

Workshop om udsættelser. Gunvor Christensen, SFI Marianne Vittrup, KAB 17. November 2011 Workshop om udsættelser Gunvor Christensen, SFI Marianne Vittrup, KAB 17. November 2011 WORKSHOPPENS FORLØB 13.00-13.15: Udsættelser et samfundsmæssigt problem v/ Gunvor 13.15-13.30: En boligorganisation

Læs mere

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere med psykiske lidelser får samme adgang til sundhedstilbud, motion

Læs mere