Del 2 Rapport om hjemløse migranter i København Forslag til fremtidige foranstaltninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del 2 Rapport om hjemløse migranter i København Forslag til fremtidige foranstaltninger"

Transkript

1 Del 2 Rapport om hjemløse migranter i København Forslag til fremtidige foranstaltninger

2 Del 2 Rapport om hjemløse migranter i København Forslag til fremtidige foranstaltninger Udgivet april 2012 af Fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2-4, 3.sal 2200 Kbh. N Finansiering: Københavns Kommunes Socialudvalg Ansvarlig for analyse og tekst: Konsulent Jeanett Schmidt Projektansvarlig: Bestyrelsesformand i projekt UDENFOR Preben Brandt Projektgruppe: Souschef/faglig leder Bibi Agger, Konsulent Jeanett Schmidt, Gadeplansmedarbejder Bo-Lennart Heide-Jochimsen, Bestyrelsesformand Preben Brandt. Forsidebillede: Peter Hove Olesen/Politikken Tryk og layout: Tak til medarbejdere i de medvirkende organisationer

3 Del 2 Rapport om hjemløse migranter i København Forslag til fremtidige foranstaltninger

4 2 1. Indledning Indhold Foranstaltninger på kommunalt niveau Hjemløse migranter skal sikres en koordineret og professionel indsats Hjemløse migranter skal mødes på gaden af en opsøgende gadeplansindsats Hjemløse migranter skal have mulighed for adgang til basal hjælp Hjemløse migranter skal have adgang i eksisterende hjemløsetilbud Hjemløse migranter skal sikres adgang til et rådgivningstilbud Hjemløse migranter skal sikres den gode hjemsendelse Hjemløse migranter skal sikres trygge opbevaringsbokse til deres ejendele Hjemløse migranter der er akutindlagte med svære helbredsproblemer skal ikke kunne udskrives til gaden Hjemløse migranter skal sikres adgang til billige overnatningstilbud Foranstaltninger på nationalt niveau Det skal være muligt at anvende offentlige midler til hjemløse migranter Der skal afsættes midler til indsamling af viden Foranstaltninger på EU-niveau Der skal etableres en række minimumsrettigheder for hjemløse migranter Der skal oprettes en fælles EU-fond der skal fungerer som refusionssystem De enkelte medlemslande skal tage ansvaret for deres egne borgere Litteraturliste - del Undersøgelser og tekster Hjemmesider... 12

5 1. Indledning Denne udgivelse er del to af Rapport om hjemløse migranter i København. Hvor del ét har til formål at beskrive og karakterisere hjemløse migranters problematikker og behov, er formålet med del to at opstille et katalog over forslag til fremtidige foranstaltninger som projekt UDENFOR 1, gennem vores erfaringer med hjemløse migranter, finder relevante. For at få en nærmere uddybning af rapportens formål se rapportens del ét Indhold Denne del af rapporten vil som del ét omhandler hjemløse migranter; personer der ud fra ETHOS definition 2 befinder sig i én af otte situationer af hjemløshed 3 (relateret til deres boligsituation i Danmark) og som i henhold til serviceloven ikke har ret til sociale ydelser. Del ét i rapporten beskriver mangfoldigheden i gruppen af hjemløse migranter og kategoriserer to typer af hjemløse migranter; særligt sårbare hjemløse migranter og boligløse arbejdsmigranter, der befinder sig i hver sit yderpunkt af et kontinuum for hjemløshed. Boligløse arbejdsmigranter betegnes som personer, hvorom boligmangel på grund af fattigdom og arbejdsløshed er deres primære problematik og hvor løsningen på problemet er knyttet til netop disse forhold. Særligt sårbare migranter er derimod personer, der udover hjemløshed har mere alvorlige sociale problemer så som misbrug eller psykiske lidelser og hvor løsningen på problemet derfor er mere kompleks. Særligt sårbare migranter kan ud fra dette kontinuum anses som personer der i forhold til deres komplekse situation minder om traditionelle danske hjemløse. Det er dog relevant at fremhæve, at opdelingen i særligt sårbare migranter og boligløse arbejdsmigranter ikke skal forstås som enten eller, men at migranterne skal anskues ud fra et kontinuum, hvor der mellem de to yderpunkter ses hjemløse migranter, der er mere eller mindre socialt belastede og at hjemløse migranter kan bevæge sig rundt på kontinuummet i takt med at deres situation udvikler sig. Denne del af rapporten vil bestå af et katalog over forslag til fremtidige foranstaltninger. De forslag til foranstaltninger der foreslås, bygger på erfaringer fra projekt UDENFORs arbejde med hjemløse migranter via gadeplansarbejde og vidensindsamling gennem de sidste to år i Udeliggerprojektet 4. Forslagene vil være opdelt i foranstaltninger på tre forskellige niveauer: Kommunalt niveau, nationalt niveau og EUniveau. Det er projekt UDENFORs forståelse, at foranstaltninger på alle tre niveauer er nødvendige for at kunne kvalificere den fremtidige indsats. Følgende forslag til foranstaltninger vil som udgangspunkt være målrettet gruppen af særligt sårbare hjemløse migranter, men der vil i de enkelte forslag ligeledes være foranstaltninger, der også er målrettet boligløse arbejdsmigranter Projekt UDENFOR er en privat organisation der siden 1997 har kombineret gadeplansarbejde blandt hjemløse med undervisning og forskning i hjemløshed og udstødelse: Hentet fra: Lauritzen, Heidi Hesselberg, Bence Boje-Kovacs og Lars Benjaminsen, 2011: Hjemløshed i Danmark 2011-national kortlægning. SFI, København. 1. Overnatter på gaden, i trappeopgang, i et skur eller lignende, 2. Overnatter på natvarmestue/værested med nødovernatning, 3. Overnatter på akut/midlertidigt botilbud som herberger og forsorgshjem, 4. Opholder sig på hotel, vandrerhjem eller lignende pga. hjemløshed, 5. Bor midlertidigt og uden kontrakt hos familie eller venner/bekendte, 6. Bor i midlertidig udslusningsbolig eller lignende uden permanentkontrakt, 7. Afsoner under Kriminalforsorgen, skal løslades inden for 1 måned og mangler en boligløsning, 8. Opholder sig på hospital/behandlingstilbud, skal udskrives inden for 1 måned og mangler boligløsning, 9. Andet: Dækker over fx ophold i kolonihavehuse og campingvogne. projekt UDENFORs Udeliggerprojekt har siden 2010 arbejdet på at forbedre vilkårene for hjemløse udlændinge gennem gadeplansarbejde ved at indsamle og formidle viden og erfaring til aktører og interesser; nationalt og internationalt: 3

6 4

7 2. Foranstaltninger på kommunalt niveau 2.1. Hjemløse migranter skal sikres en koordineret og professionel indsats Den indsats, hjemløse migranter i dag mødes med, kan betegnes som en ad hoc-løsning, der er afhængig af privatfinansierede og frivillige organisationers muligheder og rammer. Inden for disse rammer er det ofte kun muligt at yde helt basal hjælp frem for en mere koordineret og professionel social indsats. Hjemløse migranter skal i en koordineret indsats mødes af professionelle på gaden, i hjemløsetilbud eller i rådgivningstilbud, der har ekspertisen til at støtte og rådgive migranterne. For at dette er muligt foreslår vi, at der oprettes en koordineringsgruppe i det offentlige system, der skal have til ansvar at koordinere forskellige indsatser i forhold til hjemløse migranter og at udarbejde en hjemløsestrategi for gruppen Hjemløse migranter skal mødes på gaden af en opsøgende gadeplansindsats Gennem opsøgende - og udgående arbejde med særligt sårbare hjemløse, er det vores erfaring, at sårbare hjemløse migranter ikke adskiller sig fra traditionelle danske hjemløse i deres behov for omsorg og støtte. Opsøgende arbejde, der tager udgangspunkt i de behov, som den hjemløse selv udtrykker, og hvor der arbejdes på at opbygge en tillidsfuld relation, er grundlæggende for at kunne lave brobygning mellem særligt sårbare migranter og systemet. Dette gælder, både når det drejer sig om brobygning til sundhedstilbud, overnatningstilbud, jobsøgningstilbud m.v. samt brobygning til hjemlandet, herunder at støtte migranterne i at genoptage kontakten til deres sociale netværk i hjemlandet, formidle kontakt til konsulater og ambassader. Vi foreslår derfor opsøgende gadeplansarbejde til gruppen af særligt sårbare migranter som en foranstaltning, der er grundlæggende for at kunne skabe brobygning mellem hjemløse migranter og systemet Hjemløse migranter skal have mulighed for adgang til basal hjælp Særligt sårbare hjemløse migranter har ofte svært ved at få dækket deres basale behov. Det, at migranterne ikke kan få dækket deres behov, kan medvirke til at forværre deres situation og deroute. Vi foreslår derfor, at særligt sårbare hjemløse migranter skal have adgang til mad, læge- og sundhedsydelser samt overnatningsmuligheder. Dette kan være et tiltag i en fremtidig foranstaltning i et rådgivningscenter, ligesom det kan sikres, ved at særligt sårbare migranter får adgang på eksisterende hjemløsetilbud Hjemløse migranter skal have adgang i eksisterende hjemløsetilbud Særligt sårbare hjemløse migranter har svært ved at indgå i den traditionelle brugergruppe på de private lavtærskel overnatningstilbud, de har adgang til. Vi foreslår derfor, at særligt sårbare migranter skal have adgang til eksisterende hjemløsetilbud herunder 110 tilbud, der har ekspertisen med relationsarbejde og brobygning mellem hjemløse og systemet. 5

8 2.5. Hjemløse migranter skal sikres adgang til et rådgivningstilbud For hjemløse migranter kan det være problematisk at finde rundt i det danske system, herunder at søge arbejde, men også det at leve en tilværelse på gaden kan besværliggøre hjemløse migranters mulighed for at finde et arbejde. Vi foreslår, at der oprettes et rådgivningstilbud som led i en koordineret og professionel indsats for hjemløse migranter, inspireret af bl.a. det rådgivningscenter der eksisterer i Stockholm 5. Vi foreslår, at et rådgivningstilbud skal have to funktioner. For det første skal tilbuddet kunne rådgive og undervise hjemløse migranter i forhold til arbejdsmarkedet og at finde rundt i systemet, herunder tilbyde undervisning i forhold til jobsøgning, sprogundervisning og i samarbejde med ICS 6 sikre, at migranterne får de rigtige papirer i de tilfælde, hvor de har fået arbejde. For det andet skal tilbuddet kunne forbedre migranternes mulighed for at finde arbejde ved at sikre adgang til bad, tøjvask m.v., så de har en reel mulighed for at finde arbejde. De skal i tilbuddet ligeledes mødes af tolke, der kan tale migranternes nationalsprog, og som gennem deres viden ligeledes kan virke som kulturelle formidlere. Som en del af arbejdet i et rådgivningstilbud kunne ligeledes være adgang til at få basal hjælp såsom mad og adgang til læge og sundhedsydelser. Vi foreslår, at et rådgivningstilbud skal kunne rumme særligt sårbare migranter såvel som boligløse arbejdsmigranter. Derfor kunne det være en fordel, at et rådgivningstilbud i fysisk forstand udgøres ikke bare af ét tilbud, men af mindre enheder, der arbejder for at rådgive og forberede forskellige grupper af hjemløse migranters mulighed for at finde arbejde. Enhederne skal være finansieret af det offentlige og være dele af den samlede koordinerede indsats i forhold til hjemløse migranter Hjemløse migranter skal sikres den gode hjemsendelse For at den gode hjemsendelse er mulig, skal hjemløse migranter mødes af en indsats, der forbereder og rådgiver migranterne i forhold til den gode hjemsendelse. Erfaringer fra den private organisation Thames Reach i London med hjemsendelse/reconnection viser, at den gode hjemsendelse er mest effektiv, hvis den indbefatter en proces i flere led, der starter i det øjeblik migranten motiveres til og selv ytrer et ønske om hjemsendelse 7. Samtidig skal migranten inden afrejse have de rigtige papirer, have kontakt til det sociale netværk i hjemlandet og have mulighed for at få en afrusning samt en overnatningsmulighed i den periode, migranten venter på hjemrejse. Hjemrejsen skal foregå til eller i samarbejde med et modtagecenter og/eller det sociale netværk i hjemlandet, der kan hjælpe migranten til få de eventuelle velfærdsydelser, vedkommende har ret til, herunder alkoholbehandling, psykiatrisk behandling, hjælp til at finde bolig osv. Vi foreslår, at særligt sårbare migranter som en del af en koordineret indsats skal tilbydes den gode hjemsendelse. Det skal være muligt for med offentlige midler at tilbyde migranter social og økonomisk støtte til hjemrejse. Den gode hjemsendelse kan varetages af offentlige såvel som private organisationer, ligesom det kan ske i samarbejde med offentlige eller private organisationer i migranternes hjemlande. Det er Crossroads er et rådgivningscenter, der er placeret centralt i Stockholm, og som er finansieret i et samarbejde mellem offentlige og private organisationer i Stockholm Statsmission, Frelsens Hær, Stockholm by og arbejdsformidling samt EUs socialfond. Centret henvender sig primært til arbejdsmigranter, ved at tilbyde bl.a. hjælp til jobsøgning, undervisning i sprog samt handleplansforløb. International Citizens Service findes i Aalborg, Aarhus, København og Odense og er et tilbud for udenlandsk arbejdskraft og arbejdsgivere i Danmark, der vil ansætte udenlandsk arbejdskraft. I ICS samles statsforvaltningen, Udlændingeservice, Work in Denmark, SKAT og kommunernes borgerservice under ét tag, hvorved det er muligt for udenlandsk arbejdskraft at få styr på deres papirer: Thames Reach: 6

9 dog centralt, som med de øvrige foranstaltninger, at det skal være en offentlig opgave at finansiere og koordinere den gode hjemsendelse Hjemløse migranter skal sikres trygge opbevaringsbokse til deres ejendele Erfaringer fra projekt UDENFORs arbejde viser, at hjemløse hyppigt er udsat for tyveri i hjemløsemiljøet. Vi foreslår derfor, at der oprettes trygge opbevaringsbokse, hvor hjemløse migranter, der ikke har et trygt overnatningssted, kan efterlade deres personlige ejendele. Dette kunne ligeledes være en del af et rådgivningstilbud. Denne foranstaltning foreslår vi både for særligt sårbare migranter samt boligløse arbejdsmigranter Hjemløse migranter der er akutindlagte med svære helbredsproblemer skal ikke kunne udskrives til gaden Det er i få tilfælde sket, at særligt sårbare hjemløse migranter, blandt projekt UDENFORs brugergruppe med svære psykiske og somatiske helbredsproblemer, er blevet udskrevet fra hospital til gade. Vi foreslår derfor, at det som hos traditionelle danske hjemløse skal sikres, at hjemløse migranter ikke udskrives til gaden. Hvis det offentlige ikke kan sikre fortsat indlæggelse, skal migranterne tilbydes enten hjemsendelse til et behandlingstilbud i hjemlandet, udskrivning til en aflastningsplads eller et andet relevant tilbud Hjemløse migranter skal sikres adgang til billige overnatningstilbud Hjemløse migranter er i mangel på alternativer ofte overladt til at sove på gaden og indgå i det eksisterende hjemløsemiljø. For at hindre den deroute, der kan være forbundet med, at være en del af hjemløsemiljøet, foreslår vi, at der oprettes billige overnatningstilbud for migranterne uden om det etablerede hjemløse miljø. Dette tilbud vil særligt være for de boligløse arbejdsmigranter. 7

10 8

11 3. Foranstaltninger på nationalt niveau 3.1. Det skal være muligt at anvende offentlige midler til hjemløse migranter Det er en humanitær samfundsmæssig opgave at tage sig af de særligt sårbare hjemløse på gaden. Derfor foreslår vi, at det skal være muligt at ansøge og anvende offentlige midler fra nødpuljer og andre statspuljer til arbejdet med sårbare hjemløse migranter. For det første foreslår vi, at midler i nødpuljer til overnatning for udenlandske hjemløse ligeledes skal kunne anvendes til andre formål end midlertidige overnatningspladser. Eksempelvis skal eksisterende hjemløsetilbud kunne oprette mere permanente pladser for hjemløse migranter eller ansøge om midler til at anvende i indsatser såsom opsøgende gadeplansarbejde, rådgivningstilbud eller lignende. For det andet foreslår vi, at statspuljemidler skal kunne søges til anvendelse i arbejdet med hjemløse migranter mere permanent Der skal afsættes midler til indsamling af viden Viden om hjemløse migranter er fundamental for at kunne kvalificere den fremtidige indsats. Danmark står rent antalsmæssigt med en begrænset udfordring, og det er klart at hele Europa, særligt de sydlige lande som Italien, Grækenland og Spanien og større vesteuropæiske såsom England og Tyskland, har langt større udfordringer end Danmark. Det må derfor formodes, at Danmark kunne lære af de erfaringer, der er opsamlet i andre lande om arbejdet med hjemløse migranter. Vi foreslår, at der afsættes offentlige midler til indsamling af viden fra andre lande om hjemløse migranter, og at der løbende udvikles viden på baggrund af Danmarks erfaringer. 9

12 10

13 4. Foranstaltninger på EU-niveau 4.1. Der skal etableres en række minimumsrettigheder for hjemløse migranter I tråd med FEANTSA 8 foreslår vi, at der oprettes en fælles EU-hjemløsestrategi, der er langsigtet og ikke bare fortsætter med at klare problemet på en ikke bæredygtig og acceptabel måde. Forslaget om en sådan strategi er ligeledes beskrevet af Europaparlamentet ved en deklaration til Europa-Kommissionen 9 i Denne strategi skal danne et fælles grundlag for de enkelte medlemslande og sikre, at særligt sårbare hjemløse migranter, der opholder sig på gaden i et hvilket som helst EU-land, skal sikres mad, læge- og sundhedsydelser samt overnatningsmuligheder. Der skal på den måde fra EU opstilles en række basale minimumsrettigheder for særligt sårbare hjemløse migranter i Europa, og det skal være op til de enkelte medlemslande at sørge for, at migranterne sikres disse rettigheder Der skal oprettes en fælles EU-fond der skal fungerer som refusionssystem Problemet med hjemløse migranter er ikke kun et dansk problem, men det er et problem der ligeledes skal takles på EU-niveau. Vi foreslår derfor, at der oprettes en EU-fond, som de enkelte medlemslande skal indbetale til, og hvor landene samtidig kan hjemtage refusion for deres udgifter eller dele af deres udgifter til særligt sårbare hjemløse migranter. Denne EU-fond kunne fungerer på samme måde som statsrefusionssystemet på hjemløseområdet i Danmark De enkelte medlemslande skal tage ansvaret for deres egne borgere De enkelte medlemslande har et ansvar for deres egne borgere. Vi foreslår derfor, at de enkelte medlemslande skal oprette målrettede indsatser eller modtagecentre, så hjemvendte/hjemsendte hjemløse migranter kan modtages på en ordentlig måde. Barka Foundation i Polen er et eksempel på en privat organisation, der fungerer som en form for modtagecenter for hjemvendte migranter, der eksempelvis har brug for hjælp til afrusning, socialrådgivning og beskæftigelse. Vi foreslår, at det pålægges de enkelte medlemslande at oprette modtagecentre, og at dette ligeledes kan være en del af en samlet fremtidig EU-hjemløsestrategi. Vi foreslår endvidere en øget indsats i de enkelte medlemslande inden migrationen for at sikre, at migranter får den information, rådgivning og forbedring af deres kvalifikationer, der er nødvendige for at kunne foretage en succesfuld migration. Dog er det usikkert, om denne information vil nå de rigtige målgrupper, og foranstaltningen foreslår vi derfor som relevant for en mindre gruppe af de mere ressourcestærke boligløse arbejdsmigranter. 8 9 Europæisk sammenslutning af nonprofit nationale organisationer, der arbejder for at bekæmpe hjemløshed i Europa: FEANTSA,2012: PRESS RELEASE: Another European Parliament Call for an EU Homelessness Strategy: When Will EU Action Come? : files/freshstart/communications/press%20releases/2012/another_european_parliament_call_eu_homelessness_strategy.pdf 11

14 5. Litteraturliste del Undersøgelser og tekster Lauritzen, Heidi Hesselberg, Bence Boje-Kovacs og Lars Benjaminsen, 2011: Hjemløshed i Danmark 2011-national kortlægning. SFI, København Hjemmesider Barka Foundation: Crossroads, Stockholm: FEANTSA: FEANTSA,2012: PRESS RELEASE: Another European Parliament Call for an EU Homelessness Strategy: When Will EU Action Come?: Another_European_Parliament_Call_EU_Homelessness_Strategy.pdf International Citizens Service: Projekt UDENFOR: projekt UDENFORs Udeliggerprojekt: Thames Reach: 12

15

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE BOJE-KOVACS LARS BENJAMINSEN

11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE BOJE-KOVACS LARS BENJAMINSEN HJEMLØSHED I DANMARK 2011 National kortlægning 11:45 Heidi Hesselberg Lauritzen Bence Boje-Kovacs Lars Benjaminsen 11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE

Læs mere

Ny strategi på udsatteområdet

Ny strategi på udsatteområdet Rammer for Ny strategi på udsatteområdet Indledning I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelsen af besparelser på Handicap og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

HJEMLØSHED I DANMARK 2015

HJEMLØSHED I DANMARK 2015 HJEMLØSHED I DANMARK 2015 NATIONAL KORTLÆGNING 15:35 LARS BENJAMINSEN HEIDI HESSELBERG LAURITZEN 15:35 HJEMLØSHED I DANMARK 2015 NATIONAL KORTLÆGNING LARS BENJAMINSEN HEIDI HESSELBERG LAURITZEN KØBENHAVN

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

HJEMLØSHED I DANMARK 2013

HJEMLØSHED I DANMARK 2013 HJEMLØSHED I DANMARK 2013 NATIONAL KORTLÆGNING Oplæg v/ Heidi Hesselberg Lauritzen Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien, d. 16.12.2013 Kontaktoplysninger: hhl@sfi.dk eller 3348 0882 Disposition

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Hjemløsestrategi for København

Hjemløsestrategi for København Hjemløsestrategi for København 1 Hjemløsestrategi for Københavns Kommune Revideret på baggrund af høringssvar Hvad er en hjemløsestrategi? Hjemløsestrategien skal give retningen for Københavns Kommunes

Læs mere

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune.

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Bilag 1 Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Skrevet af speciallæge i almen medicin, leder af Sundhedsteam i København, Henrik Thiesen, oktober

Læs mere

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Dagsorden Workindenmark: Strategi og organisering Services Rekruttering International Citizen Service (ICS) Jobrettet forløb

Læs mere

Indledning, konklusion og handleplan af rapporten:

Indledning, konklusion og handleplan af rapporten: Indledning, konklusion og handleplan af rapporten: ARBEJDSKRAFTENS FRIE UBEVÆGELIGHED - EN UNDERSØGELSE AF HJEMLØSE ØSTEUROPÆERE I KØBENHAVN IS05 Gruppe 66 Line Selmer Garbøl & Karina Vendrup Andersen

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Ind i varmen via pisk eller gulerod men hvor?

Ind i varmen via pisk eller gulerod men hvor? Ind i varmen via pisk eller gulerod men hvor? Denne artikel giver et indblik i de forhindringer der møder en hjemløs, som i forvejen har det svært, når vedkommende har besluttet sig for at finde et sted

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

De skjulte unge. Af Kristian Bang Larsen, Redaktionen.dk

De skjulte unge. Af Kristian Bang Larsen, Redaktionen.dk De skjulte unge Flere unge mænd bliver hjemløse. Det melder gadeplansmedarbejdere og bosteder, der arbejder med unge. De unge mænd bruger ikke de etablerede tilbud og optræder ikke i hjemløsestatistikkerne.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 Fonden projekt UDENFOR

ÅRSBERETNING 2011 Fonden projekt UDENFOR ÅRSBERETNING 2011 Fonden ÅRSBERETNING 2011 Fonden Tekst: s ansatte Redaktion: Søren Hybler og Lisette Leth-Andersen Forsideillustration: Hanne Bennike, HR-Offset Layout og tryk: www.hr-offset.dk Oplag:

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Evalueringsrapport om østeuropæiske hjemløse i København

Evalueringsrapport om østeuropæiske hjemløse i København Evalueringsrapport om østeuropæiske hjemløse i København Kofoeds Skole November 2011 Af: Louise Christensen og Marketa Kubickova Projektet er finansieret med midler fra Villum Fonden Evalueringsrapport

Læs mere

Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse

Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse - ifølge Metodehæftet udgivet af VFC Socialt Udsatte og med eksempler fra forskellige kommuner Indledning 3 Den organisatoriske

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT HJEMLØSESTRATEGIEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Målopfyldelse 6 3. Dokumentation af Hjemløsestrategien

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Hjemløs i Grønland. - et skøn over samtlige kommuners hjemløse

Hjemløs i Grønland. - et skøn over samtlige kommuners hjemløse Hjemløs i Grønland - et skøn over samtlige kommuners hjemløse Departementet for Familie og Sundhed november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund for undersøgelsen af hjemløse...3 Undersøgelse

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER

GENERELLE OPLYSNINGER Socialministeriet Puljen Sundhed til socialt udsatte / opsøgende sundhedsindsatser Ansøgning sendes til: Servicestyrelsen, att. Sara Lindhardt, sli@servicestyrelsen.dk Til drøftelse i ministeriet GENERELLE

Læs mere

Socialsygeplejerskens. hverdag 15-11-2010 1

Socialsygeplejerskens. hverdag 15-11-2010 1 Socialsygeplejerskens hverdag 15-11-2010 1 Praktiske oplysninger 4 projektstillinger i 22 måneder Bispebjerg og Hvidovre Hospital PC Glostrup og Hillerød Ansat i KABS 15-11-2010 2 Projekt Socialsygepleje

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 Fonden projekt UDENFOR

ÅRSBERETNING 2012 Fonden projekt UDENFOR ÅRSBERETNING 2012 Fonden ÅRSBERETNING 2012 Fonden Tekst: s ansatte Redaktion: Kommunikationsmedarbejder, Anne Sofie Ellesøe Forsidefoto: Peter Hove/Politiken Layout og tryk: www.hr-offset.dk Oplag: 100

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen Høringsnotat over udkast til lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger mv.) 1.

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG

FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG ET INTERVIEWSTUDIE BLANDT TIDLIGERE HJEMLØSE 11:46 DORTE LAURSEN STIGAARD 11:46 FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG ET INTERVIEWSTUDIE BLANDT TIDLIGERE HJEMLØSE DORTE LAURSEN STIGAARD

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT HJEMLØSESTRATEGIEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Målopfyldelse 6 3. Dokumentation af

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG

FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG 1 NOTAT FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG ET INTERVIEWSTUDIE BLANDT TIDLIGERE HJEMLØSE DORTE LAURSEN STIGAARD INDHOLD 1 NOTAT 1 FORORD 5 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING 7 Undersøgelsens formål og fokus 7 Sammenfatning

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT SAMMENFATNING

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT SAMMENFATNING Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT SAMMENFATNING HJEMLØSESTRATEGIEN SAMMENFATNING INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 5

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Antal henvendelser per kvartal

Antal henvendelser per kvartal Statistik for Kirkens Korshær Kompasset andet kvartal 214 Tal trukket den 1.juli 214 Kompasset er nu gået ind i det andet kvartal i Kompassets andet år. Der har været 216 åbningsdage tre dage ugentligt.

Læs mere

Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012

Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012 1 Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012 Udarbejdet af: Ilja Sabaj-Kjær, under supervision af projektleder Jesper Hegelund Bertelsen, under Hjemløseplanen, Plan og Projektstaben, Social-

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Skadesreduktion Er det blevet stuerent?

Skadesreduktion Er det blevet stuerent? Skadesreduktion Er det blevet stuerent? KABS konference 2015 Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Forholdet mellem behandling og skadesreduktion Skader på individ og samfund Model

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Assertive Community Treatment (ACT) Manual

Assertive Community Treatment (ACT) Manual Assertive Community Treatment (ACT) Manual 1 Dette notat indeholder en manual for den sociale metode Assertive Community Treatment (ACT). Notatet er udarbejdet som del af implementeringen og forankringen

Læs mere

Intensive Case Management (ICM) Manual

Intensive Case Management (ICM) Manual Intensive Case Management (ICM) Manual 1 Dette notat indeholder en manual for den sociale metode Intensive Case Management (ICM). Notatet er en del af implementeringen og forankringen af Hjemløsestrategiens

Læs mere

Sine Egede Projektchef for sociale formål

Sine Egede Projektchef for sociale formål Sine Egede Projektchef for sociale formål Bikubenfonden Er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til alment velgørende formål Har som primært formål at støtte

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Intensive Case Management (ICM) Manual

Intensive Case Management (ICM) Manual Intensive Case Management (ICM) Manual Marts 2015 1 Denne manual for den sociale metode Intensive Case Management (ICM) er udarbejdet som del af implementeringen og forankringen af Hjemløsestrategiens

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Samarbejdspartnere. Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp

Samarbejdspartnere. Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp Samarbejdspartnere Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp Den øverste leder fra hver samarbejdspartner træffer de overordnede vigtige

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

BOLIGSOCIAL 2012 ÅRSKONFERENCE

BOLIGSOCIAL 2012 ÅRSKONFERENCE BOLIGSOCIAL 2012 ÅRSKONFERENCE Hans-Erik Rasmussen, herasmussen2006@yahoo.dk og Ruth Borrits ruth.borrits@webspeed.dk HÅNDBOGEN OM OPSØGENDE SOCIALT ARBEJDE INDEHOLDER Inspiration, konkrete forslag og

Læs mere

CLAVIS International - Et CSR-projekt med mange vindere

CLAVIS International - Et CSR-projekt med mange vindere CLAVIS International - Et CSR-projekt med mange vindere CLAVIS International kort fortalt CLAVIS sprog & kompetence er en almennyttig virksomhed med et stort socialt ansvar, der indgår som en naturlig

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2.

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2. ÅRSBERETNING FOR UDSATTERÅDET 2010/2011 INDHOLD: 1. Indledning 4 1.1 Rådets formål 4 1.2 Rådets sammensætning 4 2. Rådets fokusområder i 2011 5 2.1 Ordinære møder 5 2.2 Seminar 5 3. Formidling af viden

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Undersøgelse om unge hjemløse

Undersøgelse om unge hjemløse Undersøgelse om unge hjemløse Marts 2015 Vi har i Kirkens Korshær undersøgt, om antallet af unge hjemløse under 30 år på Kirkens Korshærs varmestuer og herberger har ændret sig, og fået indsigt i, hvad

Læs mere

Ansøgning om midler til iværksættelse af hjemløseplan i Randers Kommune

Ansøgning om midler til iværksættelse af hjemløseplan i Randers Kommune Ansøgning om midler til iværksættelse af hjemløseplan i Randers Kommune 1. Kommune Randers Kommune Kontaktperson: Rikke Hylleberg Clausen 89 15 11 51 rikke.hylleberg.clausen@randers.dk 2. Hjemløseområdet

Læs mere

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche Referat af møde i Udsatterådet Tidspunkt: 5. februar 2015 kl. 13:00 16:00 Sted: Blå Kors, Jægergårdsgade 2a, 8000 Aarhus C Deltagere: Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand), Kofoeds

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere