MYNDIGHEDERNES ADGANG TIL CLOUD-DATA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MYNDIGHEDERNES ADGANG TIL CLOUD-DATA"

Transkript

1 M A R T S / / MYNDIGHEDERNES ADGANG TIL CLOUD-DATA

2 indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING DE DANSKE REGLER OM MYNDIGHEDERNES OG POLITIETS ADGANG TIL FORRETNINGSOPLYSNINGER Oversigt over de danske regler for lagring og behandling af data Danske myndigheders adgang til forretningsoplysninger Internationalt samarbejde om adgang til oplysninger og bevismateriale i udlandet DE AMERIKANSKE REGLER OM MYNDIGHEDERNES OG POLITIETS ADGANG TIL TREDJEMANDS DATA Den amerikanske Patriot Act Amerikanske myndigheders adgang til forretningsoplysninger DE AMERIKANSKE OG DANSKE MYNDIGHEDERS ADGANG TIL TREDJEMANDS DATA, DER ER LAGRET I SKYEN KONKLUSION... 12

3 Kromann Reumert Publikation MARTS INDLEDNING OG SAMMENFATNING I Danmark såvel som i de øvrige EU-lande har rækkevidden og konsekvenserne af den amerikanske Patriot Act 1 i relation til cloud-data været genstand for en heftig debat i IT-branchen. Debatten har fokuseret på muligheden for, at amerikanske myndigheder kan få adgang til forretningsdata med hjemmel i loven og anden amerikansk lovgivning. Det skal imidlertid bemærkes, at de amerikanske myndigheders adgang til tredjemands data ikke er unik. Myndighederne i Danmark og andre EU-lande har også en lovhjelmet ret til at få adgang til disse data i forbindelse med efterforskning af forbrydelser, der vedrører den nationale sikkerhed eller terrorisme. Denne artikel beskriver reglerne for offentlige myndigheders og politiets adgang til tredjemands data i henhold til gældende amerikansk og dansk lovgivning, herunder konsekvenserne af disse regler i en situation, hvor en dansk virksomhed outsourcer administration, opbevaring og behandling af sine data til en cloud-udbyder i USA eller indenfor EU. Endelig beskriver artiklen nogle af de overvejelser, som en virksomhed bør gøre sig, når den indgår aftale med en ekstern udbyder med henblik på lagring og behandling af virksomhedens data. Det forhold, at virksomhedens data bliver omfattet af amerikansk lovgivning, når de overføres til en (cloud-) udbyder med hovedsæde i USA, har givet anledning til bekymring hos lovgivere og kunder, da det vil gøre det muligt for amerikanske myndigheder og evt. også uvedkommende personer at få adgang til disse data. Nogle europæiske kommentatorer og serviceudbydere har foreslået, at problemet løses ved at sikre, at lagring og behandling af persondata kun bør udføres af europæiske serviceudbydere. Virksomhederne har dog en forpligtelse til at fremlægge data i forbindelse med en igangværende efterforskning, uanset om de er lagret i skyen, hos en ekstern serviceudbyder eller internt hos virksomheden selv, og forpligtelsen omfatter både oplysninger tilhørende virksomheder i USA og oplysninger tilhørende virksomheder uden for USA. Denne juridiske forpligtelse kan være fastsat i amerikansk eller national lovgivning og i landenes frivillige aftaler om gensidig juridisk assistance, og af den grund vil mange (cloud-)udbydere derfor blive berørt. 1 The USA PATRIOT Act, Pub.L , 115 Stat Lovens fulde titel er: Uniting (and) Strengthening America (by) Providing Appropriate Tools Required (to) Intercept (and) Obstruct Terrorism. 3

4 Det skal dog understreges, at Patriot Act kun gælder for data, der relaterer sig til terrorisme eller efterretningsarbejde, og loven vil derfor næppe være relevant for de fleste virksomheder, ligesom de efterforskningsmæssige redskaber i form af editionspålæg og aktindsigt fortsat vil skulle prøves ved de amerikanske og danske domstole for at undgå fejlagtige eller vilkårlige kendelser. De offentlige myndigheder og politiet har således ikke ubegrænsede efterforskningsmæssige beføjelser, og førnævnte bør som minimum sikre, at der er klare grænser for myndighedernes ret til at få adgang til data ejet af tredjemand. Vi mener derfor ikke, at reglerne bør forhindre virksomheder i at anvende cloud-udbydere til at lagre og behandle deres data. Outsourcing af disse ydelser kræver dog nøje overvejelser og faste juridiske rammer, herunder: Implementering af hensigtsmæssige procedurer for informationsstyring ved afgørelsen af, hvilke data, der passer til hvilken type lagring (internt, eksternt på stedet eller i skyen). Krav til serviceudbyderen om - i rimeligt omfang - at gøre indsigelse mod en retskendelse om fremlæggelse af virksomhedens data og om at underrette virksomheden om fremlæggelsen, medmindre dette strider mod lovgivningen. Underretning af virksomhedens klienter og kunder om, at dataene i nogle tilfælde er reguleret af amerikansk lovgivning, og at de amerikanske myndigheder under visse omstændigheder kan kræve fremlæggelse af disse. 2. DE DANSKE REGLER OM MYNDIGHEDERNES OG POLITIETS ADGANG TIL FORRETNINGS- OPLYSNINGER 2.1 Oversigt over de danske regler for lagring og behandling af data I Danmark er behandling af persondata 2 reguleret af Lov om behandling af personoplysninger 3 ( persondataloven ), der trådte i kraft den 1. juli Loven implementerer EU-direktivet om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger 4 ( databeskyttelsesdirektivet ). Persondataloven gælder for behandling af data, som udføres af en databehandler 5 for en dataansvarlig 6, der er etableret i Danmark, hvis aktiviteterne finder sted inden for Det Europæiske Fællesskabs område 7. Persondatalovens bestemmelser gælder, uanset om dataene gemmes og behandles hos databehandleren selv eller i skyen. Et af hovedformålene med persondataloven og databeskyttelsesdirektivet er at sikre et højt beskyttelses-niveau for enkeltpersoners persondata og at minimere risikoen for, at disse data kommer til uvedkommendes kendskab. Da persondataloven ikke gælder for data, der er overført til et land uden for EU eller EØS-området (dvs. et ikke-europæisk land eller tredjeland 8 ), må der alene ske overførsel af data til et tredjeland, hvis dette tredjeland sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau 9. For så vidt angår USA, har indgåelsen af Safe 2 Ved udtrykket persondata forstås: Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person, jf. persondatalovens 3, stk. 1. Loven finder således ikke anvendelse på behandling af andre data, dvs. data vedrørende en uidentificeret eller uidentificerbar fysisk person eller data vedrørende juridiske personer. 3 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger. Loven er senest ændret den 1. juli Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. 5 Udtrykket databehandler anvendes i overensstemmelse med definitionen i persondatalovens 3, stk. 1, pkt Udtrykket dataansvarlig anvendes i overensstemmelse med definitionen i persondatalovens 3, stk. 1, pkt Persondatalovens 4, stk Ved udtrykket tredjeland forstås: En stat, som ikke indgår i Det Europæiske Fællesskab, og som ikke har gennemført aftaler, der er indgået med Det Europæiske Fællesskab, og som indeholder regler svarende til reglerne i [databeskyttelsesdirektivet], jf. definitionen i persondatalovens 3, stk. 1, pkt Persondatalovens 27, stk. 1. 4

5 Harbor -ordningen mellem EU og USA medført, at alle amerikanske virksomheder, der overholder disse regler, anses for at være beliggende i et tredjeland, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau 10. Persondatalovens bestemmelser indebærer, at den dataansvarlige til enhver tid skal være bekendt med den geografiske beliggenhed af databehandlerens datacenter, som dataene overføres til. Der kan dog ske overførsel af data fra en databehandler i EU til en anden databehandler i et tredjeland, hvis den dataansvarlige giver databehandleren tilladelse til at indgå aftaler med sådanne databehandlere i tredjelande på den dataansvarliges vegne og i dennes navn, og hvis aftalerne er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser Persondataloven indeholder nogle undtagelser fra hovedreglen om begrænset mulighed for overførsel af data til tredjelande. Overførsel af data er fx tilladt, hvis dette er nødvendigt af hensyn til forebyggelse, efterforskning og forfølgning af strafbare forhold samt straffuldbyrdelse og beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig forfølgning, eller nødvendigt af hensyn til den offentlige sikkerhed, rigets forsvar eller statens sikkerhed 13. Endvidere gælder databeskyttelsesdirektivet ikke for behandling af personoplysninger, der vedrører den offentlige sikkerhed, forsvar, statens sikkerhed og statens aktiviteter på det strafferetlige område Danske myndigheders adgang til forretningsoplysninger Som følge af terrorangreb forskellige steder i verden og den øgede terrortrussel mod Danmark i 2001 og i årene derefter vedtog folketinget terrorpakke 1 15 og 10 En oversigt over de organisationer, der har oplyst det amerikanske Department of Commerce om, at de overholder det mellem Department of Commerce og EU-Kommissionen indgåede safe harbor -regelsæt, kan ses her: 11 Kommissionens beslutning af 27. december 2001 om standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til tredjelande i henhold til direktiv 95/46/EF (2002/16/EF). 12 Datatilsynets afgørelse af 3. februar 2011 vedrørende behandling af persondata i en cloud-løsning (Odense kommunes brug af Google Apps). 13 Persondatalovens 27, stk. 7 og Databeskyttelsesdirektivets artikel 3, stk Lov nr. 378 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. terrorpakke 2 16 i henholdsvis 2002 og Lignende love er i samme periode blevet vedtaget i de øvrige EUmedlemslande. De danske antiterrorlove gjorde det nødvendigt at ændre blandt andet retsplejeloven og tilføje nye bestemmelser om politiets adgang til oplysninger i forbindelse med efterforskning af strafferetlige forhold. Ifølge retsplejelovens bestemmelser kan politiet få adgang til data (på en computer eller i et informationssystem), der ikke er offentligt tilgængelige, hvis dataaflæsningen gennemføres i forbindelse med efterforskningen af en kriminel handling, der vedrører den nationale sikkerhed eller terrorisme. 17 Datalæsning kræver en retskendelse og kan prøves ved domstolene 18, og udstedelsen af en sådan kendelse forudsætter, at der kan dokumenteres en begrundet mistanke. Derudover skal politiet bevise, at datalæsningen er af afgørende betydning for efterforskningen. Politiet skal efterfølgende underrette ejeren af computeren eller informationssystemet om dataaflæsningen. Derudover skal politiet underrette brugeren af den computer eller det informationssystem, der har været genstand for dataaflæsningen, hvis den pågældende har rådigheden over computeren eller informationssystemet 19. Forpligtelsen til at underrette den person, der har rådighed over computeren eller informationssystemet, gælder ikke, hvis dette anses for at være til skade for efterforskningen, og dataaflæsningen foretages i forbindelse med efterforskningen af en kriminel handling, der vedrører den nationale sikkerhed eller terrorisme. 20 Derudover kan domstolene - i forbindelse med en straffesag eller et civilt søgsmål - tvinge en tredjemand til at forevise eller udlevere genstande, herunder data og 16 Lov nr. 545 af 6. august 2006 om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, lov om radiofrekvenser og lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold. 17 Jf. retsplejelovens 791 b, stk. 1 (tilføjet ved terrorpakke 1). 18 Jf. retsplejelovens 791 b, stk Jf. retsplejelovens 788 og 791 b, stk Jf. retsplejelovens 788, stk. 4, og 799, stk. 1. 5

6 forretningsoplysninger, som den pågældende har rådighed over, hvis retten har rimelig grund til at antage, at disse data eller forretningsoplysninger vil være af afgørende betydning for sagens udfald 21. En person, der er genstand for en strafferetlig efterforskning, hvor der afsiges kendelse om aflæsning af en computer eller et informationssystem, vil således ikke nødvendigvis blive underrettet herom. Endvidere vil en person eller en virksomhed kunne tvinges til at fremlægge forretningsoplysninger eller data, hvis disse anses for at udgøre vigtigt bevismateriale i en verserende retssag. 2.3 Internationalt samarbejde om adgang til oplysninger og bevismateriale i udlandet Danmark har tiltrådt Haagerkonventionen om forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile eller kommercielle spørgsmål 22 (kendt som forkyndelseskonventionen ), der gør det muligt for medlemsstaternes myndigheder at fremsende dokumenter til hinanden til forkyndelse uden brug af diplomatiske repræsentanter. Danmark har ligeledes tiltrådt Haagerkonventionen om bevisoptagelse i udlandet i sager om civile eller kommercielle spørgsmål 23 (kendt som bevisoptagelseskonventionen ), der fastlægger formelle procedurer for optagelse af bevis. Begge konventioner er ratificeret af de fleste EU-medlemslande og USA. I sager mellem EU-medlemsstater har to forordninger 24 efterfølgende erstattet Haagerkonventionerne. Disse forordninger gælder imidlertid ikke i Danmark som følge af de danske undtagelser til Maastricht-traktaten 25. Ovennævnte konventioner og forordninger dækker kun 21 Jf. retsplejelovens 804, stk. 1, og : Konvention af 15. november 1965 om forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile eller kommercielle spørgsmål. Konventionen trådte i kraft i Yderligere oplysninger om, hvilke lande, der har tiltrådt konventionen, findes på: : Konvention af 18. marts 1970 om bevisoptagelse i udlandet i sager om civile eller kommercielle spørgsmål. Konventionen trådte i kraft i Yderligere oplysninger om, hvilke lande, der har tiltrådt konventionen, findes på: 24 Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 af 29. maj 2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager og Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretligeområde. 25 Traktaten for den Europæiske Union (TEU). Traktaten blev underskrevet i Maastricht den 7. februar 1992 og trådte i kraft den 1. november civile og kommercielle sager, mens straffesager ikke er omfattet. Ved bevisoptagelse i straffesager må de nationale myndigheder i stedet anvende traktater om gensidig juridisk assistance. EU og USA indgik i 2003 Aftale om gensidig retshjælp mellem den Europæiske Union og USA. Der er på nuværende tidspunkt ikke indgået nogen supplerende aftale om gensidig retshjælp mellem Danmark og USA. Anmodning om bevisoptagelse i straffesager fra USA til Danmark og omvendt skal således ske i form af retsanmodninger 26 (anmodninger fra én domstol til en anden). Sådanne anmodninger fra en national domstol til en udenlandsk domstol vil indebære en domstolsprøvelse af, om anmodningen strider mod en politik eller lov i det land, hvor beviset skal optages. 3. DE AMERIKANSKE REGLER OM MYNDIGHEDER- NES OG POLITIETS ADGANG TIL TREDJEMANDS DATA 3.1 Den amerikanske Patriot Act Efter terrorangrebene mod USA den 11. september 2001 og som reaktion herpå vedtog den amerikanske kongres the USA Patriot Act (benævnt Patriot Act ), der blev underskrevet af præsident George W. Bush den 26. oktober Patriot Act havde til formål at forhindre og straffe terrorhandlinger i USA og andre lande. Patriot Act gav således politiet bedre efterforskningsredskaber og styrkede USA s indsats for at forebygge, opdage og retsforfølge international hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Et af formålene med Patriot Act har været at give de amerikanske politimyndigheder bedre efterforskningsmuligheder. Dette mål er nået ved at ophæve mange af 26 Retsanmodninger er almindeligt anvendt til at opnå juridisk assistance i udlandet, når der ikke eksisterer nogen traktat eller mellemstatslig aftale. Retsanmodninger er anmodninger fra domstolene i ét land til en domstol i et andet land om assistance i forbindelse med forkyndelse af en sag eller optagelse af bevis, hvis dette er tilladt i henhold til det pågældende lands lovgivning. 6

7 de restriktioner, der begrænsede myndighedernes mulighed for at spore og aflytte kommunikation med henblik på at indsamle oplysninger udenlandske efterretningsaktiviteter. Disse aktiviteter er reguleret i Afsnit II i Patriot Act: Overvågningsprocedurer, der indeholder nogle af de mest kontroversielle bestemmelser i Patriot Act. Afsnit II ændrer blandt andet den amerikanske Foreign Intelligence Surveillance Act 27 (herefter benævnt FISA ) og Electronic Communications Privacy Act 28. For det første synes betingelserne for at opnå en retskendelse om fremlæggelse af oplysninger mv. mindre strenge i Patriot Act. Ifølge lovens procedurer skal en domstol eller en dommer afsige kendelse om fremlæggelse af oplysninger mv., hvis begæring herom fremsættes i forbindelse med en igangværende efterforskning af terrorisme eller hemmelige efterretningsaktiviteter, forudsat at efterforskningen gennemføres i overensstemmelse med de af den amerikanske Attorney General fastsatte retningslinjer 33. Patriot Act anses for at være tillagt eksterritorial virkning, da der i henhold til loven kan afsiges kendelser mod en amerikansk statsborger, uanset om han eller hun befinder sig på amerikansk jord eller i udlandet. 3.2 Amerikanske myndigheders adgang til forretningsoplysninger Ændringerne af den eksisterende lovgivning, herunder FISA, har givet myndighederne og politiet øget adgang til fortrolige oplysninger generelt. Patriot Act giver fx lederen af FBI 30 (eller dennes stedfortræder) mulighed for at få afsagt en kendelse, der pålægger en person at fremlægge genstande 31, herunder data og forretningsoplysninger, som led i en efterforskning, der skal forebygge international terrorisme eller hemmelige efterretningsaktiviteter 32. Omfanget af domstolsprøvelsen var i starten meget begrænset. Med ændringerne af Patriot Act i blev kravene til at opnå en retskendelse i henhold til 215 dog skærpet, idet den person, der pålægges at fremlægge oplysninger mv., nu kan anfægte lovligheden af kendelsen ved begæring herom til domstolene 35. For det andet må den person eller virksomhed, som der afsiges kendelse imod, ikke oplyse andre om, at FBI ønsker adgang til oplysninger og andet i henhold til 215, medmindre dette er nødvendigt for at fremskaffe de pågældende oplysninger mv. For det tredje vil en person eller virksomhed, der i god tro fremlægger oplysninger mv. efter at være pålagt dette i henhold til 215, ikke være ansvarlig over for andre for fremlæggelse af sådanne oplysninger. De bestemmelser i Patriot Act 215, der er mest relevante for denne artikel, er beskrevet nedenfor: 27 The Foreign Intelligence Surveillance Act, Pub.L , 92 Stat., der trådte i kraft den 25. oktober The Electronic Communications Privacy Act, Pub. L , 100 Stat., der trådte i kraft den 21. oktober Titlen på 215 er: Adgang til oplysninger og andre genstande i henhold til Foreign Intelligence Surveillance Act, og den ændrer Afsnit V i FISA ved at tilføje en ny 501 med overskriften: Adgang til visse forretningsoplysninger i forbindelse med udenlandske efterretningsaktiviteter og international terrorefterforskning. 30 Federal Bureau of Investigation er det amerikanske forbundspoliti, der har til formål at beskytte og forsvare USA mod terrortrusler og trusler mod den nationale sikkerhed. Yderligere oplysninger om FBI findes på: 31 I henhold til Patriot Act omfatter sådanne genstande bøger, oplysninger, papirer, dokumenter og lignende. Genstande er således ikke begrænset til elektronisk lagrede oplysninger, og papirversioner af fortrolige oplysninger kan også være omfattet af et påbud om fremlæggelse af oplysninger og andet til FBI. 32 I 2010 fremsatte den amerikanske regering kun 96 begæringer om sådanne kendelser med henblik på at indhente oplysninger. For yderligere oplysninger henvises til brev af 29. april 2011 fra den amerikanske vicejustitsminister Ronald Weich til senator Harry Reid, der kan ses her: Derudover skal det bemærkes, at oplysninger indhentet i henhold til 215 ikke er forbeholdt FBI, da Patriot Act 203 gør det muligt at udveksle sådanne oplysninger med andre føderale myndigheder i sager, der involverer udenlandske efterretningsaktiviteter eller sikkerhedstjenester. Endelig er Patriot Act som nævnt ovenfor tillagt eksterritorial virkning. Eksterritorial jurisdiktion er endvidere kendt inden for andre retsområder, fx inden for konkur- 33 Attorney General svarer til justitsministeren i Danmark og er samtidig chef for forbundspolitiet i USA. Attorney General udpeges af præsidenten. Yderligere oplysninger om den amerikanske Attorney General findes på: 34 The USA PATRIOT Improvement and Reauthorization Act, Pub.L , 120 Stat. 192, der trådte i kraft den 9. marts Ændringerne af 501 i FISA fremgår af USA PATRIOT Improvement and Reauthorization Act. 7

8 renceretten 36 og reguleringen af konkurrencebegrænsende, grænseoverskridende aktiviteter. Disse bestemmelser i Patriot Act betyder, at de amerikanske myndigheder og politiet - hvis betingelserne er opfyldt - kan kræve at få udleveret forretningsoplysninger fra enhver virksomhed, der er underlagt domstolenes kompetence 37. Dette rejser spørgsmålet om, i hvilke tilfælde en virksomhed vil være underlagt de amerikanske domstoles kompetence? Først og fremmest vil virksomheder, der er repræsenteret i USA, dvs. etableret på det amerikanske marked, være underlagt domstolenes kompetence. Det samme gælder virksomheder, der har minimumsforbindelser til USA. En virksomhed anses for at have minimumsforbindelser til USA, hvis den markedsfører sine produkter i USA eller på anden måde opfylder betingelserne for minimumsforbindelser 38. En virksomhed, der er genstand for domstolenes kompetence, er desuden forpligtet til at fremlægge udenlandske forretningsoplysninger, hvis disse oplysninger anses for at være i virksomhedens besiddelse, varetægt eller kontrol 39. Udtrykket besiddelse, varetægt eller kontrol skal forstås bredt, da virksomheden ikke alene skal fremlægge egne forretningsoplysninger, men også oplysninger, som virksomheden kontrollerer. Ved vurderingen af, om virksomheden kontrollerer en udenlandsk virksomheds forretningsoplysninger, lægger domstolene normalt vægt på, hvor tæt parternes forhold er, herunder 40 : 36 Se United States v. Aluminum Company of America (Alcoa), 148 F.2d 416 (2d Cir. 1945). Dommen introducerede teorien om virkningsstedet (i Europa benævnt implementeringstesten ), hvorefter en national domstol kan dømme en udenlandsk virksomhed for konkurrencebegrænsende adfærd, hvis den økonomiske virkning af denne adfærd indtræder på det nationale marked. 37 Begæring i henhold til 215 skal fremsættes til i) en af de 11 dommere, der er nævnt i 103(a) i FISA, eller ii) en Magistrate Judge i USA, der har kompetence til at behandle begæringer og afsige kendelser om fremlæggelse af genstande i henhold til En vurdering af, om minimumsforbindelses -kriterierne er opfyldt, vil kræve en faktuel undersøgelse af virksomhedens aktiviteter. Som hovedregel vil det ikke være tilstrækkeligt for virksomheden blot at afsætte sine produkter gennem de almindelige kanaler, idet virksomheden skal benytte sig af de privilegier eller fordele, der følger af amerikansk lovgivning, jf. World-Wide Volkswagen Corp. v. Woodson, 444 U.S. 286 (1980). 39 Jf. Federal Rules of Civil Procedure, rule 34 a). 40 Jf. In re Subpoena Duces Tecum to Ingeteam, Inc., Case No. 11-MISC-36 (E.D. Wis. Aug. 16, 2011). moderselskabets andel i datterselskabet/det associerede selskab, 1. om selskaberne har forbundne ledelsesstrukturer, 2. graden af kontrol, der udøves af moderselskabet over datterselskabets ledelse og ansatte, 3. moderselskabets forbindelse til genstanden for transaktionen, og 4. om det udenlandske moderselskab, der nægter fremlæggelse af forretningsoplysninger, søger at opnå et udbytte ved retssagen. Forretningsoplysninger og data behøver således ikke at være i virksomhedens besiddelse for at kunne begæres fremlagt. Det er kun et krav, at de er i virksomhedens varetægt eller kontrol 41. Følgelig skal et amerikansk selskab fremlægge forretningsoplysninger, som er i et udenlandsk moder- eller datterselskabs besiddelse, hvis retten finder, at det amerikanske selskab har den fornødne kontrol over dokumenterne DE AMERIKANSKE OG DANSKE MYNDIGHEDERS ADGANG TIL TREDJEMANDS DATA, DER ER LAG- RET I SKYEN Som nævnt ovenfor tillader både Patriot Act og retsplejeloven, at offentlige myndigheder og politiet får adgang til oplysninger mv., herunder data lagret i skyen og data lagret hos virksomheden selv eller hos en ekstern serviceudbyder, hvis betingelserne til at opnå en kendelse med dette formål er opfyldt. Når en virksomhed outsourcer lagring og behandling af virksomhedens data til en ekstern udbyder, er det af væsentlig betydning, i hvilket omfang myndighederne og politiet kan tilgå virksomhedens forretningsoplysninger. Konsekvenserne af de ovenstående bestemmelser beskrives nedenfor ud fra forskellige scenarier for en dansk virksomheds 43 outsourcing af lagring og behandling af data samt brug af cloud-ydelser. 41Jf. Cooper Industries, Inc., mod British Aerospace, Inc., 102 F.R.D Jf. Afros S.P.A. mod Krauss-Maffei Corp., 113 F.R.D. 127, og Flavel mod Svedala Industries, Inc., 1993 WL (E.D. Wis.). 43 Ved en dansk virksomhed forstås en privat eller offentligt ejet virksomhed. Den danske offentlige administrations aktiviteter omfattes ikke af de beskrevne scenarier, idet der gælder yderligere indskrænkninger for behandlingen af persondata for den offentlige administrations aktiviteter 8

9 SCENARIE 1 - Dansk databehandler I det første scenarie outsourcer den danske virksomhed databehandlingen til en indenlandsk databehandler. I dette scenarie forudsættes det, at dataene forbliver i Danmark, og at parterne har indgået en databehandlersaftale i overensstemmelse med persondataloven. DANMARK Databehandleraftale DATAANSVARLIG DATABEHANDLER Dataoverførsel I dette scenarie kan de danske myndigheder få adgang til dataene i forbindelse med en efterforskning af kriminalitet, hvis betingelserne i retsplejeloven for at foretage dataaflæsning er opfyldt. Desuden kan de amerikanske myndigheder optage bevis og få adgang til dataene ved at fremsætte begæring herom via en retsanmodning. SCENARIE 2 - Amerikansk databehandler I det andet scenarie outsourcer den danske virksomhed databehandlingen til en databehandler i USA, som er på Safe Harbor-listen. I dette scenarie forudsættes det, at dataene forbliver i USA, og at parterne har indgået en databehandleraftale i overensstemmelse med persondataloven. DANMARK Databehandleraftale DATAANSVARLIG DATABEHANDLER (på Safe Habor-listen) Dataoverførsel USA 9

10 I dette scenarie vil de danske myndigheder kunne få adgang til dataene vedrørende den danske virksomhed, hvis betingelserne i retsplejeloven er opfyldt. På samme måde vil de amerikanske myndigheder kunne få adgang til dataene, hvis betingelserne i Patriot Act er opfyldt, da dataene er i en amerikansk statsborgers besiddelse, varetægt eller kontrol. Scenarie 3 - EU databehandler og amerikansk moder- eller datterselskab (af databehandleren) I det tredje scenarie outsourcer den danske virksomhed databehandlingen til en databehandler i EU, som er moderselskab til eller datterselskab af et amerikansk selskab. Parterne har indgået den påkrævede databehandleraftale, og endvidere har den danske virksomhed givet databehandleren klar bemyndigelse til at indgå aftaler med underleverandører på vegne af databehandleren og i dennes navn på grundlag af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Dataoverførslen er behørigt godkendt af Datatilsynet. DANMARK DATABEHANDLER (Moder- eller datterselskab af et amerikansk selskab) Dataoverførsel Databehandleraftale + bemyndigelse DATAANSVARLIG Dataoverførsel/ adgang til data AMERIKANSK MODER- ELLER DATTERSELSKAB (EU databehandler) Aftale baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser eller ejerskab USA I dette scenarie vil de danske myndigheder kunne få adgang til data vedrørende den danske virksomhed, hvis betingelserne i retsplejeloven er opfyldt. På samme måde vil de amerikanske myndigheder kunne opnå en kendelse, der pålægger databehandlerens amerikanske moder- eller datterselskab at fremlægge dataene, hvis betingelserne i Patriot Act er opfyldt, da dataene er i en amerikansk statsborgers besiddelse, varetægt eller kontrol. Scenarie 4 - EU databehandler og amerikansk moder- eller datterselskab (af den dataansvarlige) I det fjerde og sidste scenarie outsourcer den danske virksomhed databehandlingen til en databehandler i EU, og parterne har indgået den påkrævede databehandleraftale. Den danske virksomhed er moderselskab for eller datterselskab af et amerikansk selskab. Se næste side. 10

11 DANMARK DATABEHANDLER Dataoverførsel Databehandleraftale DATAANSVARLIG (Moder- eller datterselskab af et amerikansk selskab) Ejerskab Fjernadgang til koncerndata AMERIKANSK MODER- ELLER DATTERSELSKAB (EU databehandler) USA I dette scenarie vil de danske myndigheder kunne få adgang data vedrørende den danske virksomhed, hvis betingelserne i retsplejeloven er opfyldt. De amerikanske myndigheder vil ligeledes kunne få afsagt en kendelse om fremlæggelse af dataene, hvis betingelserne i Patriot Act er opfyldt, idet den danske virksomhed har minimumsforbindelser, og/eller dataene er i det amerikanske moderselskabs eller datterselskabs, dvs. en amerikansk statsborgers, besiddelse, varetægt eller kontrol. Disse scenarier viser, at myndighedernes adgang til forretningsoplysninger og data ikke alene afhænger af forhold såsom databehandlerens forretningssted og tilstedeværelse i andre lande som følge af forretningsmæssige aktiviteter eller ejerskab, men også af den dataansvarliges forhold. Databehandlerens eller den dataansvarliges tilknytning til USA behøver ikke være klar eller væsentlig for, at de amerikanske myndigheder vil kunne opnå en kendelse om fremlæggelse af et europæisk selskabs forretningsoplysninger som led i efterforskningen af terrorisme og hemmelige efterretningsaktiviteter. Endelig skal det understreges, at de beskrevne regler gælder, uanset om dataene lagres og behandles på stedet eller i en sky, som databehandleren har stillet til rådighed, idet lagringsstedet og -formen er uden betydning for myndighedernes adgang til at opnå kendelser om fremlæggelse af forretningsoplysninger og data. De amerikanske myndigheder vil også kunne opnå en kendelse om fremlæggelse af forretningsoplysninger eller data, selv når disse er lagret i den europæiske virksomheds eget datacenter, hvis virksomheden er underlagt de amerikanske domstoles kompetence som følge af princippet om minimumsforbindelser, eller hvis princippet om besiddelse, varetægt eller kontrol gælder for virksomhedens amerikanske moder- eller datterselskab. 11

12 5. KONKLUSION Patriot Act og retsplejeloven giver offentlige myndigheder og politiet mulighed for at få adgang til forretningsoplysninger og data, hvis betingelserne for at opnå en retskendelse er opfyldt. Disse regler bør imidlertid ikke afholde virksomheder fra at anvende cloud-udbydere i forbindelse med lagring og behandling af deres data, da ovennævnte regler gælder uanset dataenes geografiske placering og uanset, om de lagres og behandles på stedet hos serviceudbyderen eller i serviceudbyderens sky. Samtidig er der intet, der tyder på, at myndighederne fokuserer på eller foretrækker data lagret i skyen, når de opnår en kendelse om fremlæggelse af eller får adgang til data i forbindelse med en efterforskning af kriminalitet, der involverer den nationale sikkerhed eller terrorisme. Der er heller ikke tegn på, at dataenes geografiske placering gør dem mere udsat for krav om fremlæggelse fra myndighedernes side. Af disse årsager udgør offentlige myndigheders adgang til data via Patriot Act eller retsplejeloven et forhold, som kun bør tillægges beskeden vægt i vurderingen af brugen af cloud-ydelser. Det forhold, at virksomhedens data reguleres af et andet lands love, giver anledning til en vis bekymring, der kan og bør indgå i overvejelserne, inden virksomheden outsourcer lagring og behandling af data til en ekstern leverandør og i forbindelse med fastlæggelsen af de juridiske rammer for parternes aftale. For det første bør virksomheden - hvis den ikke allerede gør det - praktisere en hensigtsmæssig informationsstyring ved afgørelsen af, hvilke data der passer til hvilke lagringssteder og -former. Nogle data lagres mest hensigtsmæssigt internt i virksomheden, mens andre data kan lagres hos en ekstern serviceudbyder, enten i et datacenter hos udbyderen eller i skyen. Virksomheden bør huske på, at Patriot Act kun gælder for data, der vedrører terrorisme eller hemmelige efterretningsaktiviteter, og at loven derfor højst sandsynligt ikke er relevant for de fleste virksomheder. Hvis en virksomhed alligevel frygter, at dens data bliver lettere tilgængelige for offentlige myndigheder og politiet, hvis de gemmes i skyen, og virksomheden ikke er tryg ved dette, så bør virksomheden ganske enkelt afholde sig fra at lagre data i skyen. For det andet bør det i forretningsbetingelserne kræves af serviceudbyderen - i det omfang det er rimeligt - at denne gør indsigelse mod en kendelse om fremlæggelse af virksomhedens data og i givet fald oplyser virksomheden om denne fremlæggelse, medmindre serviceudbyderen ifølge loven ikke må oplyse virksomheden derom. Desuden bør serviceudbyderen have en forpligtelse til at sikre, at de data, der fremlægges for myndighederne, indskrænkes til et absolut minimum. For det tredje, hvis det er relevant, bør serviceudbyderen informere sine klienter og kunder om, at nationale og udenlandske myndigheder eller politiet i henhold til loven og under visse omstændigheder kan få adgang til data. Endelig vil både cloud-udbyderne og deres brugere kunne drage fordel af en revision af den eksisterende lovgivning om datasikkerhed og behandling af persondata i USA og i EU med henblik på at standardisere parternes rettigheder og forpligtelser i sådanne kontraktforhold. For at løse den mulige problemstilling i relation til overførsel af data mellem lande og virksomhedernes bekymringer med hensyn til anvendelsen af disse data, hvad enten de lagres på stedet eller i skyen, vil det således kræve et tæt samarbejde mellem USA og EU omkring udarbejdelse af en sammenhængende lovgivning, der regulerer datasikkerhed og behandling af persondata. I øjeblikket er der iværksat visse politiske og selvregulerende initiativer for at udjævne forskellene mellem de amerikanske og europæiske regler for datasikkerhed og behandling af persondata, men resultaterne af disse initiativer er endnu ukendt. 12

13 KONTAKT Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til artiklen er du velkommen til at kontakte: TORBEN WAAGE, partner Direkte: Mobil: Nina Petri, advokat Direkte: Mobil: K R O M A N N R E U M E R T K ø b e n h a v n - d a n m a r k S u n d k r o g s g a d e K ø b e n h a v n Ø T e l : c p k r o m a n n r e u m e r t. c o m L o n d o n - E N G L A N D 4 2 N e w B r o a d S t r e e t L o n d o n E C 2 M 1 J D T e l : L O k r o m a n n r e u m e r t. c o m A A r h u s - d a n m a r k R å d h u s p l a d s e n A a r h u s C T e l : a r k r o m a n n r e u m e r t. c o m B r u x e l l e s - B E L G I E N R u e d u L u x e m b o u r g 3 B B r u x e l l e s T e l : b r k r o m a n n r e u m e r t. c o m Denne artikel kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Kromann Reumert påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af artiklen. Dette gælder, hvad enten skaden eller tabet er forårsaget af fejlagtig information i artiklen eller af øvrige forhold, der relaterer sig til artiklen. Kromann Reumerts vision er Vi sætter standarden, fordi vi ikke vil nøjes med at være gode vi vil være de bedste. Vi leverer værdiskabende løsninger og rådgivning med engagement og nærvær. Det opnår vi med fokus på værdierne kvalitet, forretningsforståelse, samarbejdsglæde og troværdighed. Vi er Danmarks førende advokatvirksomhed med omkring 600 medarbejdere, hvoraf ca. 320 er jurister. Vores kontorer er i København, Aarhus, London og Bruxelles. w w w. k r o m a n n r e u m e r t. c o m 13

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 01037/12/DA WP 196 Udtalelse 05/2012 om cloud computing Vedtaget den 1. juli 2012 Artikel 29-Gruppen er nedsat i henhold til artikel 29 i direktiv 95/46/EF.

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. november 2014 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sofie Skou Sandager Sagsnr.: 2014-3051/01-0026

Læs mere

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af videnskabsministeren (Charlotte Sahl-Madsen) Forslag til Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder

L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v. Fremsat den 4. oktober 2000 af justitsministeren (Frank Jensen) Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler Januar 2009 2 Indhold Konkurrenceregler ISS erklærede politik 1 ISS politik og overholdelse heraf 2 Indledning 3 Konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominans

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Retsstaten og antiterrorismen

Retsstaten og antiterrorismen Et lille bidrag om Retsstaten og antiterrorismen Anders Henriksen Adjunkt, Juridisk Fakultet Københavns Universitet 1 2 Indholdsfortegnelse: Forord s. 5 Indledning s. 9 Kapitel 1. Den danske antiterrorlovgivning

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2002

Datatilsynets årsberetning 2002 Datatilsynets årsberetning 2002 Datatilsynets årsberetning 2002 Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Tryk: TrykNet Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2003 ISSN: 1601-5657 ISBN: 87-989860-0-7

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND OG REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 Udgave 2008 CCBE Ansvarshavende redaktør: Jonathan Goldsmith Avenue

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2011 KOM(2011) 32 endelig 2011/0023 (COD) C7-0039/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge,

Læs mere

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe om terrorbekæmpelse Oktober 2005 Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

Executive summary. Udbetaling Danmark: En trussel mod privatlivets fred og retten til databeskyttelse. Skrevet af Jacob Mchangama d. 04.

Executive summary. Udbetaling Danmark: En trussel mod privatlivets fred og retten til databeskyttelse. Skrevet af Jacob Mchangama d. 04. Executive summary Udbetaling Danmark (UBD) blev oprettet i 2010 og har ansvaret for udbetaling af og kontrol med en række offentlige ydelser. I lov om Udbetaling Danmark er UBD blevet givet omfattende

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 1. Indledning 2. Formål med hvidvaskreguleringen 3. Generelt om hvidvask og finansiering

Læs mere

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING efter implementeringen af MiFID i dansk ret Der er fortsat frihed til outsourcing, men den skal holdes i snor. 1. Indledning og overblik Finansielle virksomheder

Læs mere