MYNDIGHEDERNES ADGANG TIL CLOUD-DATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MYNDIGHEDERNES ADGANG TIL CLOUD-DATA"

Transkript

1 M A R T S / / MYNDIGHEDERNES ADGANG TIL CLOUD-DATA

2 indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING DE DANSKE REGLER OM MYNDIGHEDERNES OG POLITIETS ADGANG TIL FORRETNINGSOPLYSNINGER Oversigt over de danske regler for lagring og behandling af data Danske myndigheders adgang til forretningsoplysninger Internationalt samarbejde om adgang til oplysninger og bevismateriale i udlandet DE AMERIKANSKE REGLER OM MYNDIGHEDERNES OG POLITIETS ADGANG TIL TREDJEMANDS DATA Den amerikanske Patriot Act Amerikanske myndigheders adgang til forretningsoplysninger DE AMERIKANSKE OG DANSKE MYNDIGHEDERS ADGANG TIL TREDJEMANDS DATA, DER ER LAGRET I SKYEN KONKLUSION... 12

3 Kromann Reumert Publikation MARTS INDLEDNING OG SAMMENFATNING I Danmark såvel som i de øvrige EU-lande har rækkevidden og konsekvenserne af den amerikanske Patriot Act 1 i relation til cloud-data været genstand for en heftig debat i IT-branchen. Debatten har fokuseret på muligheden for, at amerikanske myndigheder kan få adgang til forretningsdata med hjemmel i loven og anden amerikansk lovgivning. Det skal imidlertid bemærkes, at de amerikanske myndigheders adgang til tredjemands data ikke er unik. Myndighederne i Danmark og andre EU-lande har også en lovhjelmet ret til at få adgang til disse data i forbindelse med efterforskning af forbrydelser, der vedrører den nationale sikkerhed eller terrorisme. Denne artikel beskriver reglerne for offentlige myndigheders og politiets adgang til tredjemands data i henhold til gældende amerikansk og dansk lovgivning, herunder konsekvenserne af disse regler i en situation, hvor en dansk virksomhed outsourcer administration, opbevaring og behandling af sine data til en cloud-udbyder i USA eller indenfor EU. Endelig beskriver artiklen nogle af de overvejelser, som en virksomhed bør gøre sig, når den indgår aftale med en ekstern udbyder med henblik på lagring og behandling af virksomhedens data. Det forhold, at virksomhedens data bliver omfattet af amerikansk lovgivning, når de overføres til en (cloud-) udbyder med hovedsæde i USA, har givet anledning til bekymring hos lovgivere og kunder, da det vil gøre det muligt for amerikanske myndigheder og evt. også uvedkommende personer at få adgang til disse data. Nogle europæiske kommentatorer og serviceudbydere har foreslået, at problemet løses ved at sikre, at lagring og behandling af persondata kun bør udføres af europæiske serviceudbydere. Virksomhederne har dog en forpligtelse til at fremlægge data i forbindelse med en igangværende efterforskning, uanset om de er lagret i skyen, hos en ekstern serviceudbyder eller internt hos virksomheden selv, og forpligtelsen omfatter både oplysninger tilhørende virksomheder i USA og oplysninger tilhørende virksomheder uden for USA. Denne juridiske forpligtelse kan være fastsat i amerikansk eller national lovgivning og i landenes frivillige aftaler om gensidig juridisk assistance, og af den grund vil mange (cloud-)udbydere derfor blive berørt. 1 The USA PATRIOT Act, Pub.L , 115 Stat Lovens fulde titel er: Uniting (and) Strengthening America (by) Providing Appropriate Tools Required (to) Intercept (and) Obstruct Terrorism. 3

4 Det skal dog understreges, at Patriot Act kun gælder for data, der relaterer sig til terrorisme eller efterretningsarbejde, og loven vil derfor næppe være relevant for de fleste virksomheder, ligesom de efterforskningsmæssige redskaber i form af editionspålæg og aktindsigt fortsat vil skulle prøves ved de amerikanske og danske domstole for at undgå fejlagtige eller vilkårlige kendelser. De offentlige myndigheder og politiet har således ikke ubegrænsede efterforskningsmæssige beføjelser, og førnævnte bør som minimum sikre, at der er klare grænser for myndighedernes ret til at få adgang til data ejet af tredjemand. Vi mener derfor ikke, at reglerne bør forhindre virksomheder i at anvende cloud-udbydere til at lagre og behandle deres data. Outsourcing af disse ydelser kræver dog nøje overvejelser og faste juridiske rammer, herunder: Implementering af hensigtsmæssige procedurer for informationsstyring ved afgørelsen af, hvilke data, der passer til hvilken type lagring (internt, eksternt på stedet eller i skyen). Krav til serviceudbyderen om - i rimeligt omfang - at gøre indsigelse mod en retskendelse om fremlæggelse af virksomhedens data og om at underrette virksomheden om fremlæggelsen, medmindre dette strider mod lovgivningen. Underretning af virksomhedens klienter og kunder om, at dataene i nogle tilfælde er reguleret af amerikansk lovgivning, og at de amerikanske myndigheder under visse omstændigheder kan kræve fremlæggelse af disse. 2. DE DANSKE REGLER OM MYNDIGHEDERNES OG POLITIETS ADGANG TIL FORRETNINGS- OPLYSNINGER 2.1 Oversigt over de danske regler for lagring og behandling af data I Danmark er behandling af persondata 2 reguleret af Lov om behandling af personoplysninger 3 ( persondataloven ), der trådte i kraft den 1. juli Loven implementerer EU-direktivet om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger 4 ( databeskyttelsesdirektivet ). Persondataloven gælder for behandling af data, som udføres af en databehandler 5 for en dataansvarlig 6, der er etableret i Danmark, hvis aktiviteterne finder sted inden for Det Europæiske Fællesskabs område 7. Persondatalovens bestemmelser gælder, uanset om dataene gemmes og behandles hos databehandleren selv eller i skyen. Et af hovedformålene med persondataloven og databeskyttelsesdirektivet er at sikre et højt beskyttelses-niveau for enkeltpersoners persondata og at minimere risikoen for, at disse data kommer til uvedkommendes kendskab. Da persondataloven ikke gælder for data, der er overført til et land uden for EU eller EØS-området (dvs. et ikke-europæisk land eller tredjeland 8 ), må der alene ske overførsel af data til et tredjeland, hvis dette tredjeland sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau 9. For så vidt angår USA, har indgåelsen af Safe 2 Ved udtrykket persondata forstås: Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person, jf. persondatalovens 3, stk. 1. Loven finder således ikke anvendelse på behandling af andre data, dvs. data vedrørende en uidentificeret eller uidentificerbar fysisk person eller data vedrørende juridiske personer. 3 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger. Loven er senest ændret den 1. juli Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. 5 Udtrykket databehandler anvendes i overensstemmelse med definitionen i persondatalovens 3, stk. 1, pkt Udtrykket dataansvarlig anvendes i overensstemmelse med definitionen i persondatalovens 3, stk. 1, pkt Persondatalovens 4, stk Ved udtrykket tredjeland forstås: En stat, som ikke indgår i Det Europæiske Fællesskab, og som ikke har gennemført aftaler, der er indgået med Det Europæiske Fællesskab, og som indeholder regler svarende til reglerne i [databeskyttelsesdirektivet], jf. definitionen i persondatalovens 3, stk. 1, pkt Persondatalovens 27, stk. 1. 4

5 Harbor -ordningen mellem EU og USA medført, at alle amerikanske virksomheder, der overholder disse regler, anses for at være beliggende i et tredjeland, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau 10. Persondatalovens bestemmelser indebærer, at den dataansvarlige til enhver tid skal være bekendt med den geografiske beliggenhed af databehandlerens datacenter, som dataene overføres til. Der kan dog ske overførsel af data fra en databehandler i EU til en anden databehandler i et tredjeland, hvis den dataansvarlige giver databehandleren tilladelse til at indgå aftaler med sådanne databehandlere i tredjelande på den dataansvarliges vegne og i dennes navn, og hvis aftalerne er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser Persondataloven indeholder nogle undtagelser fra hovedreglen om begrænset mulighed for overførsel af data til tredjelande. Overførsel af data er fx tilladt, hvis dette er nødvendigt af hensyn til forebyggelse, efterforskning og forfølgning af strafbare forhold samt straffuldbyrdelse og beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig forfølgning, eller nødvendigt af hensyn til den offentlige sikkerhed, rigets forsvar eller statens sikkerhed 13. Endvidere gælder databeskyttelsesdirektivet ikke for behandling af personoplysninger, der vedrører den offentlige sikkerhed, forsvar, statens sikkerhed og statens aktiviteter på det strafferetlige område Danske myndigheders adgang til forretningsoplysninger Som følge af terrorangreb forskellige steder i verden og den øgede terrortrussel mod Danmark i 2001 og i årene derefter vedtog folketinget terrorpakke 1 15 og 10 En oversigt over de organisationer, der har oplyst det amerikanske Department of Commerce om, at de overholder det mellem Department of Commerce og EU-Kommissionen indgåede safe harbor -regelsæt, kan ses her: 11 Kommissionens beslutning af 27. december 2001 om standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til tredjelande i henhold til direktiv 95/46/EF (2002/16/EF). 12 Datatilsynets afgørelse af 3. februar 2011 vedrørende behandling af persondata i en cloud-løsning (Odense kommunes brug af Google Apps). 13 Persondatalovens 27, stk. 7 og Databeskyttelsesdirektivets artikel 3, stk Lov nr. 378 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. terrorpakke 2 16 i henholdsvis 2002 og Lignende love er i samme periode blevet vedtaget i de øvrige EUmedlemslande. De danske antiterrorlove gjorde det nødvendigt at ændre blandt andet retsplejeloven og tilføje nye bestemmelser om politiets adgang til oplysninger i forbindelse med efterforskning af strafferetlige forhold. Ifølge retsplejelovens bestemmelser kan politiet få adgang til data (på en computer eller i et informationssystem), der ikke er offentligt tilgængelige, hvis dataaflæsningen gennemføres i forbindelse med efterforskningen af en kriminel handling, der vedrører den nationale sikkerhed eller terrorisme. 17 Datalæsning kræver en retskendelse og kan prøves ved domstolene 18, og udstedelsen af en sådan kendelse forudsætter, at der kan dokumenteres en begrundet mistanke. Derudover skal politiet bevise, at datalæsningen er af afgørende betydning for efterforskningen. Politiet skal efterfølgende underrette ejeren af computeren eller informationssystemet om dataaflæsningen. Derudover skal politiet underrette brugeren af den computer eller det informationssystem, der har været genstand for dataaflæsningen, hvis den pågældende har rådigheden over computeren eller informationssystemet 19. Forpligtelsen til at underrette den person, der har rådighed over computeren eller informationssystemet, gælder ikke, hvis dette anses for at være til skade for efterforskningen, og dataaflæsningen foretages i forbindelse med efterforskningen af en kriminel handling, der vedrører den nationale sikkerhed eller terrorisme. 20 Derudover kan domstolene - i forbindelse med en straffesag eller et civilt søgsmål - tvinge en tredjemand til at forevise eller udlevere genstande, herunder data og 16 Lov nr. 545 af 6. august 2006 om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, lov om radiofrekvenser og lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold. 17 Jf. retsplejelovens 791 b, stk. 1 (tilføjet ved terrorpakke 1). 18 Jf. retsplejelovens 791 b, stk Jf. retsplejelovens 788 og 791 b, stk Jf. retsplejelovens 788, stk. 4, og 799, stk. 1. 5

6 forretningsoplysninger, som den pågældende har rådighed over, hvis retten har rimelig grund til at antage, at disse data eller forretningsoplysninger vil være af afgørende betydning for sagens udfald 21. En person, der er genstand for en strafferetlig efterforskning, hvor der afsiges kendelse om aflæsning af en computer eller et informationssystem, vil således ikke nødvendigvis blive underrettet herom. Endvidere vil en person eller en virksomhed kunne tvinges til at fremlægge forretningsoplysninger eller data, hvis disse anses for at udgøre vigtigt bevismateriale i en verserende retssag. 2.3 Internationalt samarbejde om adgang til oplysninger og bevismateriale i udlandet Danmark har tiltrådt Haagerkonventionen om forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile eller kommercielle spørgsmål 22 (kendt som forkyndelseskonventionen ), der gør det muligt for medlemsstaternes myndigheder at fremsende dokumenter til hinanden til forkyndelse uden brug af diplomatiske repræsentanter. Danmark har ligeledes tiltrådt Haagerkonventionen om bevisoptagelse i udlandet i sager om civile eller kommercielle spørgsmål 23 (kendt som bevisoptagelseskonventionen ), der fastlægger formelle procedurer for optagelse af bevis. Begge konventioner er ratificeret af de fleste EU-medlemslande og USA. I sager mellem EU-medlemsstater har to forordninger 24 efterfølgende erstattet Haagerkonventionerne. Disse forordninger gælder imidlertid ikke i Danmark som følge af de danske undtagelser til Maastricht-traktaten 25. Ovennævnte konventioner og forordninger dækker kun 21 Jf. retsplejelovens 804, stk. 1, og : Konvention af 15. november 1965 om forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile eller kommercielle spørgsmål. Konventionen trådte i kraft i Yderligere oplysninger om, hvilke lande, der har tiltrådt konventionen, findes på: : Konvention af 18. marts 1970 om bevisoptagelse i udlandet i sager om civile eller kommercielle spørgsmål. Konventionen trådte i kraft i Yderligere oplysninger om, hvilke lande, der har tiltrådt konventionen, findes på: 24 Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 af 29. maj 2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager og Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretligeområde. 25 Traktaten for den Europæiske Union (TEU). Traktaten blev underskrevet i Maastricht den 7. februar 1992 og trådte i kraft den 1. november civile og kommercielle sager, mens straffesager ikke er omfattet. Ved bevisoptagelse i straffesager må de nationale myndigheder i stedet anvende traktater om gensidig juridisk assistance. EU og USA indgik i 2003 Aftale om gensidig retshjælp mellem den Europæiske Union og USA. Der er på nuværende tidspunkt ikke indgået nogen supplerende aftale om gensidig retshjælp mellem Danmark og USA. Anmodning om bevisoptagelse i straffesager fra USA til Danmark og omvendt skal således ske i form af retsanmodninger 26 (anmodninger fra én domstol til en anden). Sådanne anmodninger fra en national domstol til en udenlandsk domstol vil indebære en domstolsprøvelse af, om anmodningen strider mod en politik eller lov i det land, hvor beviset skal optages. 3. DE AMERIKANSKE REGLER OM MYNDIGHEDER- NES OG POLITIETS ADGANG TIL TREDJEMANDS DATA 3.1 Den amerikanske Patriot Act Efter terrorangrebene mod USA den 11. september 2001 og som reaktion herpå vedtog den amerikanske kongres the USA Patriot Act (benævnt Patriot Act ), der blev underskrevet af præsident George W. Bush den 26. oktober Patriot Act havde til formål at forhindre og straffe terrorhandlinger i USA og andre lande. Patriot Act gav således politiet bedre efterforskningsredskaber og styrkede USA s indsats for at forebygge, opdage og retsforfølge international hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Et af formålene med Patriot Act har været at give de amerikanske politimyndigheder bedre efterforskningsmuligheder. Dette mål er nået ved at ophæve mange af 26 Retsanmodninger er almindeligt anvendt til at opnå juridisk assistance i udlandet, når der ikke eksisterer nogen traktat eller mellemstatslig aftale. Retsanmodninger er anmodninger fra domstolene i ét land til en domstol i et andet land om assistance i forbindelse med forkyndelse af en sag eller optagelse af bevis, hvis dette er tilladt i henhold til det pågældende lands lovgivning. 6

7 de restriktioner, der begrænsede myndighedernes mulighed for at spore og aflytte kommunikation med henblik på at indsamle oplysninger udenlandske efterretningsaktiviteter. Disse aktiviteter er reguleret i Afsnit II i Patriot Act: Overvågningsprocedurer, der indeholder nogle af de mest kontroversielle bestemmelser i Patriot Act. Afsnit II ændrer blandt andet den amerikanske Foreign Intelligence Surveillance Act 27 (herefter benævnt FISA ) og Electronic Communications Privacy Act 28. For det første synes betingelserne for at opnå en retskendelse om fremlæggelse af oplysninger mv. mindre strenge i Patriot Act. Ifølge lovens procedurer skal en domstol eller en dommer afsige kendelse om fremlæggelse af oplysninger mv., hvis begæring herom fremsættes i forbindelse med en igangværende efterforskning af terrorisme eller hemmelige efterretningsaktiviteter, forudsat at efterforskningen gennemføres i overensstemmelse med de af den amerikanske Attorney General fastsatte retningslinjer 33. Patriot Act anses for at være tillagt eksterritorial virkning, da der i henhold til loven kan afsiges kendelser mod en amerikansk statsborger, uanset om han eller hun befinder sig på amerikansk jord eller i udlandet. 3.2 Amerikanske myndigheders adgang til forretningsoplysninger Ændringerne af den eksisterende lovgivning, herunder FISA, har givet myndighederne og politiet øget adgang til fortrolige oplysninger generelt. Patriot Act giver fx lederen af FBI 30 (eller dennes stedfortræder) mulighed for at få afsagt en kendelse, der pålægger en person at fremlægge genstande 31, herunder data og forretningsoplysninger, som led i en efterforskning, der skal forebygge international terrorisme eller hemmelige efterretningsaktiviteter 32. Omfanget af domstolsprøvelsen var i starten meget begrænset. Med ændringerne af Patriot Act i blev kravene til at opnå en retskendelse i henhold til 215 dog skærpet, idet den person, der pålægges at fremlægge oplysninger mv., nu kan anfægte lovligheden af kendelsen ved begæring herom til domstolene 35. For det andet må den person eller virksomhed, som der afsiges kendelse imod, ikke oplyse andre om, at FBI ønsker adgang til oplysninger og andet i henhold til 215, medmindre dette er nødvendigt for at fremskaffe de pågældende oplysninger mv. For det tredje vil en person eller virksomhed, der i god tro fremlægger oplysninger mv. efter at være pålagt dette i henhold til 215, ikke være ansvarlig over for andre for fremlæggelse af sådanne oplysninger. De bestemmelser i Patriot Act 215, der er mest relevante for denne artikel, er beskrevet nedenfor: 27 The Foreign Intelligence Surveillance Act, Pub.L , 92 Stat., der trådte i kraft den 25. oktober The Electronic Communications Privacy Act, Pub. L , 100 Stat., der trådte i kraft den 21. oktober Titlen på 215 er: Adgang til oplysninger og andre genstande i henhold til Foreign Intelligence Surveillance Act, og den ændrer Afsnit V i FISA ved at tilføje en ny 501 med overskriften: Adgang til visse forretningsoplysninger i forbindelse med udenlandske efterretningsaktiviteter og international terrorefterforskning. 30 Federal Bureau of Investigation er det amerikanske forbundspoliti, der har til formål at beskytte og forsvare USA mod terrortrusler og trusler mod den nationale sikkerhed. Yderligere oplysninger om FBI findes på: 31 I henhold til Patriot Act omfatter sådanne genstande bøger, oplysninger, papirer, dokumenter og lignende. Genstande er således ikke begrænset til elektronisk lagrede oplysninger, og papirversioner af fortrolige oplysninger kan også være omfattet af et påbud om fremlæggelse af oplysninger og andet til FBI. 32 I 2010 fremsatte den amerikanske regering kun 96 begæringer om sådanne kendelser med henblik på at indhente oplysninger. For yderligere oplysninger henvises til brev af 29. april 2011 fra den amerikanske vicejustitsminister Ronald Weich til senator Harry Reid, der kan ses her: Derudover skal det bemærkes, at oplysninger indhentet i henhold til 215 ikke er forbeholdt FBI, da Patriot Act 203 gør det muligt at udveksle sådanne oplysninger med andre føderale myndigheder i sager, der involverer udenlandske efterretningsaktiviteter eller sikkerhedstjenester. Endelig er Patriot Act som nævnt ovenfor tillagt eksterritorial virkning. Eksterritorial jurisdiktion er endvidere kendt inden for andre retsområder, fx inden for konkur- 33 Attorney General svarer til justitsministeren i Danmark og er samtidig chef for forbundspolitiet i USA. Attorney General udpeges af præsidenten. Yderligere oplysninger om den amerikanske Attorney General findes på: 34 The USA PATRIOT Improvement and Reauthorization Act, Pub.L , 120 Stat. 192, der trådte i kraft den 9. marts Ændringerne af 501 i FISA fremgår af USA PATRIOT Improvement and Reauthorization Act. 7

8 renceretten 36 og reguleringen af konkurrencebegrænsende, grænseoverskridende aktiviteter. Disse bestemmelser i Patriot Act betyder, at de amerikanske myndigheder og politiet - hvis betingelserne er opfyldt - kan kræve at få udleveret forretningsoplysninger fra enhver virksomhed, der er underlagt domstolenes kompetence 37. Dette rejser spørgsmålet om, i hvilke tilfælde en virksomhed vil være underlagt de amerikanske domstoles kompetence? Først og fremmest vil virksomheder, der er repræsenteret i USA, dvs. etableret på det amerikanske marked, være underlagt domstolenes kompetence. Det samme gælder virksomheder, der har minimumsforbindelser til USA. En virksomhed anses for at have minimumsforbindelser til USA, hvis den markedsfører sine produkter i USA eller på anden måde opfylder betingelserne for minimumsforbindelser 38. En virksomhed, der er genstand for domstolenes kompetence, er desuden forpligtet til at fremlægge udenlandske forretningsoplysninger, hvis disse oplysninger anses for at være i virksomhedens besiddelse, varetægt eller kontrol 39. Udtrykket besiddelse, varetægt eller kontrol skal forstås bredt, da virksomheden ikke alene skal fremlægge egne forretningsoplysninger, men også oplysninger, som virksomheden kontrollerer. Ved vurderingen af, om virksomheden kontrollerer en udenlandsk virksomheds forretningsoplysninger, lægger domstolene normalt vægt på, hvor tæt parternes forhold er, herunder 40 : 36 Se United States v. Aluminum Company of America (Alcoa), 148 F.2d 416 (2d Cir. 1945). Dommen introducerede teorien om virkningsstedet (i Europa benævnt implementeringstesten ), hvorefter en national domstol kan dømme en udenlandsk virksomhed for konkurrencebegrænsende adfærd, hvis den økonomiske virkning af denne adfærd indtræder på det nationale marked. 37 Begæring i henhold til 215 skal fremsættes til i) en af de 11 dommere, der er nævnt i 103(a) i FISA, eller ii) en Magistrate Judge i USA, der har kompetence til at behandle begæringer og afsige kendelser om fremlæggelse af genstande i henhold til En vurdering af, om minimumsforbindelses -kriterierne er opfyldt, vil kræve en faktuel undersøgelse af virksomhedens aktiviteter. Som hovedregel vil det ikke være tilstrækkeligt for virksomheden blot at afsætte sine produkter gennem de almindelige kanaler, idet virksomheden skal benytte sig af de privilegier eller fordele, der følger af amerikansk lovgivning, jf. World-Wide Volkswagen Corp. v. Woodson, 444 U.S. 286 (1980). 39 Jf. Federal Rules of Civil Procedure, rule 34 a). 40 Jf. In re Subpoena Duces Tecum to Ingeteam, Inc., Case No. 11-MISC-36 (E.D. Wis. Aug. 16, 2011). moderselskabets andel i datterselskabet/det associerede selskab, 1. om selskaberne har forbundne ledelsesstrukturer, 2. graden af kontrol, der udøves af moderselskabet over datterselskabets ledelse og ansatte, 3. moderselskabets forbindelse til genstanden for transaktionen, og 4. om det udenlandske moderselskab, der nægter fremlæggelse af forretningsoplysninger, søger at opnå et udbytte ved retssagen. Forretningsoplysninger og data behøver således ikke at være i virksomhedens besiddelse for at kunne begæres fremlagt. Det er kun et krav, at de er i virksomhedens varetægt eller kontrol 41. Følgelig skal et amerikansk selskab fremlægge forretningsoplysninger, som er i et udenlandsk moder- eller datterselskabs besiddelse, hvis retten finder, at det amerikanske selskab har den fornødne kontrol over dokumenterne DE AMERIKANSKE OG DANSKE MYNDIGHEDERS ADGANG TIL TREDJEMANDS DATA, DER ER LAG- RET I SKYEN Som nævnt ovenfor tillader både Patriot Act og retsplejeloven, at offentlige myndigheder og politiet får adgang til oplysninger mv., herunder data lagret i skyen og data lagret hos virksomheden selv eller hos en ekstern serviceudbyder, hvis betingelserne til at opnå en kendelse med dette formål er opfyldt. Når en virksomhed outsourcer lagring og behandling af virksomhedens data til en ekstern udbyder, er det af væsentlig betydning, i hvilket omfang myndighederne og politiet kan tilgå virksomhedens forretningsoplysninger. Konsekvenserne af de ovenstående bestemmelser beskrives nedenfor ud fra forskellige scenarier for en dansk virksomheds 43 outsourcing af lagring og behandling af data samt brug af cloud-ydelser. 41Jf. Cooper Industries, Inc., mod British Aerospace, Inc., 102 F.R.D Jf. Afros S.P.A. mod Krauss-Maffei Corp., 113 F.R.D. 127, og Flavel mod Svedala Industries, Inc., 1993 WL (E.D. Wis.). 43 Ved en dansk virksomhed forstås en privat eller offentligt ejet virksomhed. Den danske offentlige administrations aktiviteter omfattes ikke af de beskrevne scenarier, idet der gælder yderligere indskrænkninger for behandlingen af persondata for den offentlige administrations aktiviteter 8

9 SCENARIE 1 - Dansk databehandler I det første scenarie outsourcer den danske virksomhed databehandlingen til en indenlandsk databehandler. I dette scenarie forudsættes det, at dataene forbliver i Danmark, og at parterne har indgået en databehandlersaftale i overensstemmelse med persondataloven. DANMARK Databehandleraftale DATAANSVARLIG DATABEHANDLER Dataoverførsel I dette scenarie kan de danske myndigheder få adgang til dataene i forbindelse med en efterforskning af kriminalitet, hvis betingelserne i retsplejeloven for at foretage dataaflæsning er opfyldt. Desuden kan de amerikanske myndigheder optage bevis og få adgang til dataene ved at fremsætte begæring herom via en retsanmodning. SCENARIE 2 - Amerikansk databehandler I det andet scenarie outsourcer den danske virksomhed databehandlingen til en databehandler i USA, som er på Safe Harbor-listen. I dette scenarie forudsættes det, at dataene forbliver i USA, og at parterne har indgået en databehandleraftale i overensstemmelse med persondataloven. DANMARK Databehandleraftale DATAANSVARLIG DATABEHANDLER (på Safe Habor-listen) Dataoverførsel USA 9

10 I dette scenarie vil de danske myndigheder kunne få adgang til dataene vedrørende den danske virksomhed, hvis betingelserne i retsplejeloven er opfyldt. På samme måde vil de amerikanske myndigheder kunne få adgang til dataene, hvis betingelserne i Patriot Act er opfyldt, da dataene er i en amerikansk statsborgers besiddelse, varetægt eller kontrol. Scenarie 3 - EU databehandler og amerikansk moder- eller datterselskab (af databehandleren) I det tredje scenarie outsourcer den danske virksomhed databehandlingen til en databehandler i EU, som er moderselskab til eller datterselskab af et amerikansk selskab. Parterne har indgået den påkrævede databehandleraftale, og endvidere har den danske virksomhed givet databehandleren klar bemyndigelse til at indgå aftaler med underleverandører på vegne af databehandleren og i dennes navn på grundlag af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Dataoverførslen er behørigt godkendt af Datatilsynet. DANMARK DATABEHANDLER (Moder- eller datterselskab af et amerikansk selskab) Dataoverførsel Databehandleraftale + bemyndigelse DATAANSVARLIG Dataoverførsel/ adgang til data AMERIKANSK MODER- ELLER DATTERSELSKAB (EU databehandler) Aftale baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser eller ejerskab USA I dette scenarie vil de danske myndigheder kunne få adgang til data vedrørende den danske virksomhed, hvis betingelserne i retsplejeloven er opfyldt. På samme måde vil de amerikanske myndigheder kunne opnå en kendelse, der pålægger databehandlerens amerikanske moder- eller datterselskab at fremlægge dataene, hvis betingelserne i Patriot Act er opfyldt, da dataene er i en amerikansk statsborgers besiddelse, varetægt eller kontrol. Scenarie 4 - EU databehandler og amerikansk moder- eller datterselskab (af den dataansvarlige) I det fjerde og sidste scenarie outsourcer den danske virksomhed databehandlingen til en databehandler i EU, og parterne har indgået den påkrævede databehandleraftale. Den danske virksomhed er moderselskab for eller datterselskab af et amerikansk selskab. Se næste side. 10

11 DANMARK DATABEHANDLER Dataoverførsel Databehandleraftale DATAANSVARLIG (Moder- eller datterselskab af et amerikansk selskab) Ejerskab Fjernadgang til koncerndata AMERIKANSK MODER- ELLER DATTERSELSKAB (EU databehandler) USA I dette scenarie vil de danske myndigheder kunne få adgang data vedrørende den danske virksomhed, hvis betingelserne i retsplejeloven er opfyldt. De amerikanske myndigheder vil ligeledes kunne få afsagt en kendelse om fremlæggelse af dataene, hvis betingelserne i Patriot Act er opfyldt, idet den danske virksomhed har minimumsforbindelser, og/eller dataene er i det amerikanske moderselskabs eller datterselskabs, dvs. en amerikansk statsborgers, besiddelse, varetægt eller kontrol. Disse scenarier viser, at myndighedernes adgang til forretningsoplysninger og data ikke alene afhænger af forhold såsom databehandlerens forretningssted og tilstedeværelse i andre lande som følge af forretningsmæssige aktiviteter eller ejerskab, men også af den dataansvarliges forhold. Databehandlerens eller den dataansvarliges tilknytning til USA behøver ikke være klar eller væsentlig for, at de amerikanske myndigheder vil kunne opnå en kendelse om fremlæggelse af et europæisk selskabs forretningsoplysninger som led i efterforskningen af terrorisme og hemmelige efterretningsaktiviteter. Endelig skal det understreges, at de beskrevne regler gælder, uanset om dataene lagres og behandles på stedet eller i en sky, som databehandleren har stillet til rådighed, idet lagringsstedet og -formen er uden betydning for myndighedernes adgang til at opnå kendelser om fremlæggelse af forretningsoplysninger og data. De amerikanske myndigheder vil også kunne opnå en kendelse om fremlæggelse af forretningsoplysninger eller data, selv når disse er lagret i den europæiske virksomheds eget datacenter, hvis virksomheden er underlagt de amerikanske domstoles kompetence som følge af princippet om minimumsforbindelser, eller hvis princippet om besiddelse, varetægt eller kontrol gælder for virksomhedens amerikanske moder- eller datterselskab. 11

12 5. KONKLUSION Patriot Act og retsplejeloven giver offentlige myndigheder og politiet mulighed for at få adgang til forretningsoplysninger og data, hvis betingelserne for at opnå en retskendelse er opfyldt. Disse regler bør imidlertid ikke afholde virksomheder fra at anvende cloud-udbydere i forbindelse med lagring og behandling af deres data, da ovennævnte regler gælder uanset dataenes geografiske placering og uanset, om de lagres og behandles på stedet hos serviceudbyderen eller i serviceudbyderens sky. Samtidig er der intet, der tyder på, at myndighederne fokuserer på eller foretrækker data lagret i skyen, når de opnår en kendelse om fremlæggelse af eller får adgang til data i forbindelse med en efterforskning af kriminalitet, der involverer den nationale sikkerhed eller terrorisme. Der er heller ikke tegn på, at dataenes geografiske placering gør dem mere udsat for krav om fremlæggelse fra myndighedernes side. Af disse årsager udgør offentlige myndigheders adgang til data via Patriot Act eller retsplejeloven et forhold, som kun bør tillægges beskeden vægt i vurderingen af brugen af cloud-ydelser. Det forhold, at virksomhedens data reguleres af et andet lands love, giver anledning til en vis bekymring, der kan og bør indgå i overvejelserne, inden virksomheden outsourcer lagring og behandling af data til en ekstern leverandør og i forbindelse med fastlæggelsen af de juridiske rammer for parternes aftale. For det første bør virksomheden - hvis den ikke allerede gør det - praktisere en hensigtsmæssig informationsstyring ved afgørelsen af, hvilke data der passer til hvilke lagringssteder og -former. Nogle data lagres mest hensigtsmæssigt internt i virksomheden, mens andre data kan lagres hos en ekstern serviceudbyder, enten i et datacenter hos udbyderen eller i skyen. Virksomheden bør huske på, at Patriot Act kun gælder for data, der vedrører terrorisme eller hemmelige efterretningsaktiviteter, og at loven derfor højst sandsynligt ikke er relevant for de fleste virksomheder. Hvis en virksomhed alligevel frygter, at dens data bliver lettere tilgængelige for offentlige myndigheder og politiet, hvis de gemmes i skyen, og virksomheden ikke er tryg ved dette, så bør virksomheden ganske enkelt afholde sig fra at lagre data i skyen. For det andet bør det i forretningsbetingelserne kræves af serviceudbyderen - i det omfang det er rimeligt - at denne gør indsigelse mod en kendelse om fremlæggelse af virksomhedens data og i givet fald oplyser virksomheden om denne fremlæggelse, medmindre serviceudbyderen ifølge loven ikke må oplyse virksomheden derom. Desuden bør serviceudbyderen have en forpligtelse til at sikre, at de data, der fremlægges for myndighederne, indskrænkes til et absolut minimum. For det tredje, hvis det er relevant, bør serviceudbyderen informere sine klienter og kunder om, at nationale og udenlandske myndigheder eller politiet i henhold til loven og under visse omstændigheder kan få adgang til data. Endelig vil både cloud-udbyderne og deres brugere kunne drage fordel af en revision af den eksisterende lovgivning om datasikkerhed og behandling af persondata i USA og i EU med henblik på at standardisere parternes rettigheder og forpligtelser i sådanne kontraktforhold. For at løse den mulige problemstilling i relation til overførsel af data mellem lande og virksomhedernes bekymringer med hensyn til anvendelsen af disse data, hvad enten de lagres på stedet eller i skyen, vil det således kræve et tæt samarbejde mellem USA og EU omkring udarbejdelse af en sammenhængende lovgivning, der regulerer datasikkerhed og behandling af persondata. I øjeblikket er der iværksat visse politiske og selvregulerende initiativer for at udjævne forskellene mellem de amerikanske og europæiske regler for datasikkerhed og behandling af persondata, men resultaterne af disse initiativer er endnu ukendt. 12

13 KONTAKT Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til artiklen er du velkommen til at kontakte: TORBEN WAAGE, partner Direkte: Mobil: Nina Petri, advokat Direkte: Mobil: K R O M A N N R E U M E R T K ø b e n h a v n - d a n m a r k S u n d k r o g s g a d e K ø b e n h a v n Ø T e l : c p k r o m a n n r e u m e r t. c o m L o n d o n - E N G L A N D 4 2 N e w B r o a d S t r e e t L o n d o n E C 2 M 1 J D T e l : L O k r o m a n n r e u m e r t. c o m A A r h u s - d a n m a r k R å d h u s p l a d s e n A a r h u s C T e l : a r k r o m a n n r e u m e r t. c o m B r u x e l l e s - B E L G I E N R u e d u L u x e m b o u r g 3 B B r u x e l l e s T e l : b r k r o m a n n r e u m e r t. c o m Denne artikel kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Kromann Reumert påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af artiklen. Dette gælder, hvad enten skaden eller tabet er forårsaget af fejlagtig information i artiklen eller af øvrige forhold, der relaterer sig til artiklen. Kromann Reumerts vision er Vi sætter standarden, fordi vi ikke vil nøjes med at være gode vi vil være de bedste. Vi leverer værdiskabende løsninger og rådgivning med engagement og nærvær. Det opnår vi med fokus på værdierne kvalitet, forretningsforståelse, samarbejdsglæde og troværdighed. Vi er Danmarks førende advokatvirksomhed med omkring 600 medarbejdere, hvoraf ca. 320 er jurister. Vores kontorer er i København, Aarhus, London og Bruxelles. w w w. k r o m a n n r e u m e r t. c o m 13

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 283 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3060/10-0001 Dok.: DBI20349 N O T A T om aftaler mellem USA

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 1112/05/DA WP 103 Udtalelse 1/2005 om databeskyttelsesniveauet i Canada i forbindelse med luftfartsselskabers overførsel af PNR- og API-oplysninger Vedtaget

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Lovafdelingen Dato: 28. november 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Christian Andersen- Mølgaard Sagsnr.: 2016-3051/01-0043 Dok.: 2145187 Supplerende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del):

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Svar: Ministeren bedes i forlængelse af Europaudvalgets møde den

Læs mere

8658/15 fh/fh/hsm 1 DG D 2B

8658/15 fh/fh/hsm 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. maj 2015 (OR. en) 8658/15 COPEN 115 EUROJUST 93 EJN 42 NOTE fra: Anne Vibe Bengtsen, juridisk attaché, Danmarks Faste Repræsentation ved Den Europæiske

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014 Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014 Hvorfor vælger vi Cloud? No cloud (On-Premise) Infrastructure (as a Service) Platform (as a Service) Software (as a Service)

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Vita Horneman Sagsnr.: 2016-19203-0831 Dok.: 1859979 GRUND-

Læs mere

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed Advokat (H), partner Anders Aagaard Ledelsesansvar for IT-sikkerhed 1 AGENDA Ledelsens opgaver og ansvar Persondataforordningen Cases 2 Ledelsens opgaver og ansvar Selskabsloven hard law: SL 115: I kapitalselskaber,

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. marts 2016 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: André

Læs mere

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006.

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006. Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 5 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 22. juni 2006 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2006-768/21-0014 Dok.: LVM40184 Bidrag til samlenotat for rådsmødet

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2010 KOM(2010)399 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om Kongeriget Sveriges gennemførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at tobak,

Læs mere

Aftale om samarbejde i konkurrencesager

Aftale om samarbejde i konkurrencesager OBS! Denne aftale er ikke trådt i kraft. Danmark kan først tiltræde den nye nordiske aftale endeligt, hvis der kommer hjemmel til det i den danske konkurrencelov. Regeringen venter at fremsætte lovforslag

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx DATABEHANDLERAFTALE Mellem Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg CVR. nr.: 29189730 (herefter Kommunen ) og XXXXXX xxxxxx xxxx CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der indgået nedenstående

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Bilag 11 - Databehandleraftale

Bilag 11 - Databehandleraftale Bilag 11 - Databehandleraftale [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK), jf. udbudsbetingelsernes punkt 3.2.3.2

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

artikel 96 eller artikel 97.

artikel 96 eller artikel 97. xxx xxx xxx 24. september 2001 Vedrørende Deres klage over Rigspolitiets afslag på indsigt i Schengen- Informationssystemet Datatilsynet Christians Brygge 28, 4. 1559 København V CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne ARTIKEL 29-Databeskyttelsesgruppen 02318/09/DA WP167 Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne Vedtaget den 1. december

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Projektgruppen vedr. retsforbeholdet Dato: 28. oktober 2015 Kontor: Politikontoret

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 17. juni 2009 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: KBU40346 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Rådets

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 141 Offentligt (01) Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0113 Dok.: 1043439 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende Kommissionens

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice CVR.nr.: 64 94 22 12 Borups Allé 177 2400 København NV (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.:

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

NY PERSONDATALOV (GDPR) HVAD BETYDER DET FOR DIN VIRKSOMHED?

NY PERSONDATALOV (GDPR) HVAD BETYDER DET FOR DIN VIRKSOMHED? NY PERSONDATALOV (GDPR) HVAD BETYDER DET FOR DIN VIRKSOMHED? WEBCRM, SEPTEMBER 2017 Indholdsfortegnelse Overblik 3 Hvad indebærer GDPR? 4 Hvorfor er GDPR så vigtigt for alle virksomheder? 7 Hvordan skal

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14 Databehandleraftale Bilag 14 DATABEHANDLERAFTALE mellem Danpilot Havnepladsen 3A, 3. sal 5700 Svendborg CVR-nr. 30071735 (herefter den Dataansvarlige ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by]

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16. november 2015 Hvad er op og ned på den europæiske efterforskningskendelse?

Læs mere

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Sendt til: hvs@itst.dk og jahs@itst.dk 17. marts 2011 Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring

Læs mere

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme DE EUPÆISKE U IO ~FACT SHEET~ EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme Den 22. december 2009 (20.01) EU vedtog de første

Læs mere

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET 19.1.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 18/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET RÅDETS RESOLUTION VEDRØRENDE EN MODEL TIL EN AFTALE OM

Læs mere

Ny persondataforordning

Ny persondataforordning Ny persondataforordning GUIDE Hvorfor? Ny persondataforordning Den eksisterende persondatalov gennemfører direktiver fra 1995 en tid, som digitaliseringen for længst har overhalet. En ny persondataforordning

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

RESTREINT UE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HENSTILLING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RESTREINT UE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HENSTILLING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 SEK(2006)1714 endelig HENSTILLING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OM BEMYNDIGELSE AF KOMMISSIONEN TIL AT INDLEDE FORHANDLINGER OM EN AFTALE

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN]

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] Tekst markeret med GRØN, udfyldes inden udsendelse til leverandøren Tekst markeret med TURKIS, udfyldes af leverandøren Side 1/16 Side 2/16 DATABEHANDLERAFTALE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj Forslag. til Bilag 1 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=95611 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2002 Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence-

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017

Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017 Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017 Sikkerhed og persondata 16. marts 2017 Sikkerhed Hvad siger kontrakten om sikkerhed Leverandøren skal iagttage de sikkerhedsforanstaltninger, der følger af Bilag

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 17. december 2012 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Katrin

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K

Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. oktober 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-792-0674 Dok.: RAJ40725 Hermed sendes besvarelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Kontrolundersøgelser i Danmark

Kontrolundersøgelser i Danmark 12. december 2013 Kontorchef Peter Langkjær Kontrolundersøgelser i Danmark Dansk Forening for Konkurrenceret NÅR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN KOMMER PÅ BESØG 1 Anslag Agenda 1. Efterforskning før

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Forvaltningslovens 27 og 32 Retsplejelovens 115 Persondatalovens 6, 7 og 8 Ny databeskyttelsesforordning 25/5-18 Retshåndhævelseslov (i kraft 30/4-17) 1,

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE 1. Reglernes formål Hvidvaskloven pålægger blandt andet advokater og advokatvirksomheder at indhente

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser 1. Formålet med denne lov er at sikre, at der sker en deling af udbyttet ved anvendelse af genetiske resurser med de, der leverer de

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

"Hemmelig" ransagning.

Hemmelig ransagning. - 99 Såfremt der er grundlag for mistanke om, at konvolutten indeholder andet end de fra ransagning undtagne meddelelser, må politiet imidlertid kunne foretage en foreløbig beslaglæggelse af konvolutten

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Rammeaftalebilag G til udbud på levering af Stomiprodukter Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer]

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål.

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål. Databehandleraftale Mellem Landbrugsstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr: 20814616 (som dataansvarlig) og [Databehandler] [Adresse] [Postnummer og by] CVR-nr: [xxxx] (som databehandler) Om behandling

Læs mere

Sagens omstændigheder: I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udtalt den 2. januar 2001:

Sagens omstændigheder: I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udtalt den 2. januar 2001: Kendelse af 12. november 2001. 00-179.621. Ikke tilladelse til at opbevare regnskabsmateriale i udlandet. Bogføringslovens 12, stk. 4. (Mads Bryde Andersen, Morten Iversen og Jan Uffe Rasmussen) Advokat

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og Side 1 af 7 Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen for at bekæmpe terrorisme m.v.) LOV nr 542 af 08/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 22. november 2004 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register

Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register Lov nr. 1559 frá 20. desember 2006 Fremsat den 5. oktober 2006 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register (Videregivelse af oplysninger til

Læs mere