VI ER MED DIG OVERALT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VI ER MED DIG OVERALT"

Transkript

1 VI ER MED DIG OVERALT Enkeltrejse Gældende fra 1. januar 2016 DKK

2 SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst på rejsen, eller har du brug for anden assistance i forbindelse med dækningen, kan du kontakte Bupa Global Assistance døgnet rundt på telefon Herfra kan vi stille betalingsgaranti til hospitaler, arrangere hjemtransport og hjælpe på andre måder i forbindelse med akut sygdom og tilskadekomst, bortkommen bagage m.v. I tilfælde af skade Du skal altid straks kontakte Bupa Global Assistance i tilfælde af hospitalsindlæggelse, hjemkaldelse, sygeledsagelse, tilkaldelse, evakuering, dødsfald og ulykkestilfælde. Andre skader skal anmeldes til Bupa Global Travel, så snart du er kommet hjem fra din rejse. Udskriv en skadeanmeldelse på www. ihi.com eller bestil den på telefon Udfyld anmeldelsen så udførligt som muligt og indsend den til Bupa Global Travel sammen med al den originale dokumentation, der vedrører sagen. Det kan f.eks. være kvitterede og specificerede lægeregninger, medicin- eller tandlægeregninger, rapporter fra lufthavnen, politirapporter samt anden dokumentation, der omhandler den specifikke skade. Hvis du bliver indlagt på hospital, behøver du ikke selv at betale udgiften. Når vi har stillet en betalingsgaranti, kan hospitalsregningen afregnes direkte med Bupa Global Travel. Hvis du har en kronisk sygdom En rejseforsikring dækker som hovedregel kun akut opstået sygdom og tilskadekomst. Kontakt Bupa Global Travel, hvis du lider af eller har lidt af en sygdom i tiden op til rejsens start. Dette gælder forud for hver rejse ikke kun på det tidspunkt, hvor du tegner forsikringen. Se også 4.4 og 4.5. Hvis du er fyldt 75 år Hvis du er fyldt 75 år eller fylder 75 år på rejsen, er forsikringen kun gyldig, hvis der indsendes helbredsoplysninger til Bupa Global Travel forud for hver rejse. Se også 1.4. Helbredsskema kan downloades på eller bestilles på telefon eller 2 3

3 FORSIKRINGSBETINGELSER Gældende fra 1. januar Godkendelse af forsikringen 1.1: Hvem der kan tegne Enkeltrejse Forsikrede skal være omfattet af Sundhedsloven i Danmark eller tilsvarende sundhedslove i Sverige eller Norge for at kunne tegne Enkeltrejse. 2 Hvornår forsikringen træder i kraft 2.1: Forsikringsperiode Forsikringen er i kraft, forudsat at præmien er betalt inden forsikringsperiodens start. Forsikringsperioden fremgår af forsikringskortet. I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. 1 Godkendelse af forsikringen 2 Hvornår forsikringen træder i kraft 3 Hvor forsikringen dækker 4 Sygeudgifter (Grunddækning) 5 Transport (Grunddækning) 6 Sygeledsagelse og tilkaldelse (Grunddækning) 7 Evakuering (Grunddækning) 8 Hjemkaldelse (Udvidet Dækning) 9 Erstatningsrejse/Erstatning for ødelagte feriedage (Udvidet Dækning) 10 Returrejse (Udvidet Dækning) 11 Forsinket bagage (Udvidet Dækning) 12 Skade på lejet feriebolig (Udvidet Dækning) 13 Sikkerhedsstillelse og advokatbistand (Udvidet Dækning) 14 Ulykke og overfald (Udvidet Dækning) 15 Bagage (Tillægsdækning) 16 Privatansvar (Tillægsdækning) 17 Retshjælp (Tillægsdækning) 18 Afbestilling (Tillægsdækning) 19 Erstatning 20 Undtagelser fra erstatning 21 Hvordan skaden anmeldes 22 Anden dækning 23 Præmiebetaling 24 Overdragelse, opsigelse og ophør 25 Tvister, værneting m.v. Ordliste Forsikringen dækker endvidere, hvis forsikrede på grund af udlandsrejse i 6 til 12 måneder midlertidigt frameldes folkeregistret. 1.2: Hvem forsikringen omfatter Forsikringen dækker de på forsikringskortet nævnte forsikrede. 1.3: Medforsikring af børn under to år Gratis medforsikring af børn under to år forudsætter, at der sker tilmelding af barnet til Selskabet, og at en af de forsikrede har forældremyndighed over barnet. 1.4: Helbredsskema ved fyldt 75 år Såfremt forsikrede på afrejsetidspunktet er fyldt 75 år eller fylder 75 år på rejsen, er det en betingelse for dækning, at vi modtager et helbredsskema forud for hver rejse. Helbredsskemaet skal udfyldes af forsikredes egen læge og de medicinske oplysninger skal vurderes og godkendes af Selskabets lægekonsulenter forud for hver rejse. Lægens honorar for udfærdigelse af helbredsskema afholdes af forsikrede. Selskabets lægekonsulenter afgør, om der kan udstedes forhåndstilsagn eller ej for dækning på rejsen. 1.5: Selskabets godkendelse Selskabet afgør om forsikringen kan antages og for at Selskabets ansvar kan indtræde, er det en betingelse, at præmien betales rettidigt til Selskabet. Den maksimale varighed pr. forsikringsperiode er 12 måneder, inkl. eventuelle forlængelser. 2.2: Rejsens varighed Forsikringen dækker fra det tidspunkt, den forsikrede forlader sin bopæl/sit opholdssted i hjemlandet og ophører, når den forsikrede kommer hjem til sin bopæl/sit opholdssted i hjemlandet. 2.3: Retten til erstatning Retten til erstatning indtræder straks ved forsikringens ikrafttrædelse. 2.4: Hvis forsikringen tegnes efter afrejse Hvis forsikringen tegnes efter at forsikrede har forladt sin bopæl/sit opholdssted i hjemlandet, indtræder retten til erstatning først tre dage (karensperiode) efter forsikringens ikrafttræden. Udgifter som følge af begivenheder opstået i karensperioden er aldrig omfattet af forsikringsdækningen. Ved alvorlig tilskadekomst i forbindelse med et ulykkestilfælde indtræder retten til erstatning dog samtidig med forsikringens ikrafttræden. Dækning for udgifter til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme/lidelser er betinget af stabilitetskrav, jævnfør 4.4 og 4.5, forud for afrejse fra forsikredes bopæl/opholdssted i hjemlandet. Bagagetillæg kan aldrig tegnes efter at forsikrede har forladt sin bopæl/sit opholdssted i hjemlandet. I tilfælde hvor bagagetillæg er tegnet efter, at forsikrede har forladt sin bopæl/sit 4 5

4 opholdssted i hjemlandet, vil eventuelle skader 3.3: Dækningsområde Verden Forsikringen yder ikke erstatning for udgifter, at sygdommen krævede behandling eller blive afvist og præmien refunderet. Forsikringen omfatter alle typer rejser i hele der vedrører, skyldes eller er opstået som følge var væsentligt forværret, verden. af tandlidelser, der ikke er akut opstået på 2.5: Forlængelse af forsikring rejsen, eller hvor tandbehandling ikke er mid- e) er blevet opgivet for, eller har fået afslag på Forsikringstager kan efter aftale med Selskabet 3.4: Bopælsland lertidigt smertestillende og kan afvente hjem- behandling, forlænge forsikringen. Forsikringen dækker ikke i forsikredes bopæls- komsten. land og/eller hvor forsikrede har ret til at mod- f) er skrevet op, henvist eller er på venteliste Hvis forsikringen tegnes som en forlængelse tage sociale ydelser. Tandproteser dækkes ikke. til vurdering/behandling, inden udløbet af den på tegningstidspunktet dækkende forsikring, bortfalder de tre dages 4 Sygeudgifter (Grunddækning) 4.3: Kiropraktik og fysioterapi g) er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden karenstid. 4.1: Dækningsberettigede sygeudgifter Forsikringen omfatter dækning for medicinsk for de sidste fire måneder før afrejse eller på Selskabet bedømmer og afgør om udgifterne betinget og lægeordineret kiropraktik- eller grund af tidligere udeblivelser har opgivet Sygdom eller tilskadekomst der er opstået eller er rimelige og relevante for at få klarhed over fysioterapibehandling, maksimalt DKK normale kontrolbesøg, har vist symptomer i den foregående forsik- om forsikrede lider af en sygdom, er i behov pr. rejse pr. forsikrede. ringsperiode, er ikke dækket i en evt. forlænget for behandling eller for at få kontrolleret en h) har behov for behandling og/eller forsikringsperiode, medmindre forlængelsen er udført behandling. Det er en betingelse for Selskabets erstat- operationer, der kan afvente forsikredes tegnet før sygdommens eller tilskadekomstens ningspligt, at Selskabet modtager original hjemkomst. opståen. Forsikringen omfatter følgende ydelser: erklæring fra den lokalt praktiserende henvisende læge Forsikringen dækker ikke kontrol og behand- Dækning for udgifter til behandling af kroniske a) ubegrænset dækning til forsikredes ling, herunder medicin, til at holde en kronisk eller eksisterende sygdomme/lidelser er betin- sygeudgifter i tilfælde af akut opstået Alle behandlinger skal udføres af godkendt eller eksisterende sygdom stabil og velregu- get af stabilitetskrav, jævnfør 4.4 og 4.5, for- sygdom eller tilskadekomst, behandler indenfor hver behandlingsform. leret. Forsikringen dækker ikke et før afrejsen ud for afrejse fra forsikredes bopæl/opholds- kendt behandlingsbehov. sted i hjemlandet. b) lægeordineret og receptpligtig medicin, 4.4: Eksisterende lidelser ved rejser uden for 3 Hvor forsikringen dækker c) nødvendig lokal sygetransport til nærmeste Europa Forsikringen dækker ikke udgifter til behand- 4.5: Særligt ved eksisterende lidelser for rejser indenfor EU landende, Færøerne, Grønland, 3.1: Dækningsområde Europa behandlingssted. Maks. DKK pr. ling af kroniske eller eksisterende sygdomme/ Andorra, Island, Isle of Man, Kanaløerne, Forsikringen omfatter alle typer rejser i skadetilfælde. lidelser, der inden for de sidste fire måneder før Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino og EU-landene, Færøerne, Grønland, Andorra, afrejsen, dog seks måneder for rejser af over Vatikanstaten. Island, Isle of Man, Kanaløerne, Liechtenstein, 4.2: Midlertidig smertestillende en måneds varighed, har medført: Forsikringen dækker ikke udgifter til behand- Monaco, Norge, San Marino, Schweiz og tandbehandling ling af kroniske eller eksisterende sygdomme, Vatikanstaten. Selskabet yder erstatning for rimelige og nød- a) hospitalsindlæggelse, der inden for de sidste to måneder før afrejsen vendige udgifter til midlertidig smertestillende har medført: 3.2: Dækningsområde EuropaPlus tandbehandling, dog maks. DKK pr. til- b) vurdering og/eller behandling hos læge/ Forsikringen omfatter alle typer rejser i fælde. tandlæge, som ikke er et led i kontrol, a) hospitalsindlæggelse, EU-landene, Albanien, Algeriet, Andorra, Bosnien- Herzegovina, Egypten, Færøerne, Det er en betingelse for Selskabets erstat- c) ændret medicinering, b) vurdering og/eller behandling hos læge/ Gaza, Grønland, Hviderusland, Island, Isle ningspligt, at forsikrede sender en original tandlæge, som ikke er et led i kontrol, of Man, Israel, Jordan, Kanaløerne, Kosovo, erklæring fra den lokalt autoriserede tandlæge, eller hvis forsikrede: Libanon, Libyen, Liechtenstein, Makedonien, der specificerer, hvilken del af tandbehandlin- c) ændret medicinering, Marokko, Moldova, Monaco, Montenegro, gen der har været midlertidigt smertestillende. d) ikke har søgt læge/tandlæge, har afslået Norge, Palæstina, Rusland indtil Ural bjergene, eller opgivet behandling for sygdommen, San Marino, Schweiz, Serbien, Syrien, Tunesien, selv om forsikrede burde vide eller formode, Tyrkiet, Ukraine, Vatikanstaten og Vestbredden. 6 7

5 eller hvis forsikrede: Behandlende læger, speciallæger, tandlæger Følgende dækkes: 5.6: Generel betingelse for dækning under 5 og andet sundhedspersonale skal have autori- Udgifter under 5 dækkes kun hvis sygdoms- d) ikke har søgt læge/tandlæge, har afslået sation i det land, hvori der praktiseres. a) kremering af afdøde og hjemtransport af tilfældet, tilskadekomsten eller dødsfaldet eller opgivet behandling for sygdommen, selv om forsikrede burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret, 5 Transport (Grunddækning) 5.1: Dækningsberettiget syge- eller hjemtransport urne, eller b) hjemtransport af afdøde. dækkes af forsikringen. 6 Sygeledsagelse og tilkaldelse (Grunddækning) Selskabet yder erstatning til rimelige ekstra- 5.4: Indhentning af rejserute 6.1: Betingelser for sygeledsagelse og e) er blevet opgivet for, eller har fået afslag på ordinære udgifter til forsikredes syge- og/ Selskabet yder erstatning til rimelige og nød- tilkaldelse behandling, eller hjemtransport, inkl. ambulancetransport, vendige udgifter til indhentning af rejseruten, Selskabet yder erstatning til sygeledsagelse i tilfælde af: hvis forsikredes rejse er påbegyndt, og den og/eller tilkaldelse, hvis forsikrede dør, bliver f) er skrevet op, henvist eller er på venteliste dokumenterede planlagte rejserute ikke kan hospitalsindlagt, overflyttet til egnet behand- til vurdering/behandling, a) alvorlig sygdom eller gennemføres. lingssted, eller hjemtransporteret som følge af alvorlig, akut sygdom eller tilskadekomst. g) er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden b) alvorlig tilskadekomst eller Det er en betingelse, at forsinkelsen skyldes for de sidste to måneder før afrejse eller på dækningsberettiget sygdom/tilskadekomst, og Ved tilkaldelse skal såvel lokalt behandlende grund af tidligere udeblivelser har opgivet c) død. at den behandlende læge har ordineret: læge som Selskabets læge vurdere, at hospi- normale kontrolbesøg, talsopholdet vil vare mindst fem døgn, eller at Forsikringen dækker kun for én hjemtransport a) sengeleje eller hospitalsophold, eller forsikredes tilstand er livstruende. h) har behov for behandling og/eller i forbindelse med ét sygdomstilfælde/tilskade- operationer, der kan afvente forsikredes komst. b) akut ambulant behandling. Ved sygeledsagelse er der ikke noget krav om hjemkomst. varighed af hospitalsophold, eller at forsikre- 5.2: Selskabets rettigheder ved transport til Selskabet yder erstatning i henhold til 6 til des tilstand skal være livstruende. Forsikringen dækker ikke kontrol og behand- behandling dækningsberettigede ledsagere, uanset om ling, herunder medicin, til at holde en kronisk Selskabet har ret til at kræve forsikrede hjem- ledsagerne er forsikret i Selskabet. Forsikringen dækker kun tilkaldelse én gang i eller eksisterende sygdom stabil og velregu- transporteret til behandling i bopælslandet og forbindelse med ét sygdomstilfælde/tilskade- leret. Forsikringen dækker ikke et før afrejsen lade behandling afvente hjemkomsten. Der ydes refusion til en flybillet på samme komst/dødsfald. kendt behandlingsbehov. klasse som oprindeligt planlagt samt maks. Endvidere har Selskabet ret til at kræve forsik- DKK pr. døgn til dokumenterede nødven- Tilkaldelse kan kun foretages med udrejse fra 4.6: Behandlingskvalitet rede overført til andet egnet behandlingssted. dige ekstraudgifter til hotelophold, fortæring forsikredes hjemland. Selskabet godkender kun behandling som og lokal transport under indhentningen af den foregår efter metoder med dokumenteret Selskabets lægekonsulent afgør, eventuelt i dokumenterede planlagte rejserute. Dækning for tilkaldelse ophører, når forsikrede effekt og som er godkendt af de offentlige samråd med behandlende læge, om transpor- udskrives fra hospitalet. sundhedsmyndigheder i det land hvor ten er nødvendig og/eller forsvarlig. 5.5: Forsinkelser og restriktioner behandling udføres. Desuden er det en Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for 6.2: Antal sygeledsagere og/eller tilkaldte forudsætning og en betingelse, at det skal 5.3: Hjemtransport og lovbefalede forsinkelser eller restriktioner i forbindelse Ved sygeledsagelse og/eller tilkaldelse kan være overvejende sandsynligt at behandlingen foranstaltninger ved dødsfald med transporten grundet vejret, mekaniske der i alt vælges op til to personer, dog kan alle væsentligt og varigt kan kurere sygdommen Forsikringen dækker forsikredes hjemtransport problemer, restriktioner fra offentlige medrejsende, medforsikrede medlemmer af eller tilskadekomsten, eller væsentligt og i tilfælde af død. myndigheder eller fra piloten eller andre husstanden blive sygeledsagere. varigt kan forbedre helbredstilstanden efter forhold, som Selskabet ikke har indflydelse på. sygdommen eller tilskadekomsten. Ved død refunderes nødvendige og rimelige udgifter til hjemtransport af afdøde samt lovbefalede foranstaltninger såsom balsamering og zinkkiste. 8 9

6 6.3: Børn opstået efter forsikredes udrejsetidspunkt til lignende institution i de tilfælde, hvor hjælp er timer forud for forsikredes planlagte hjem- Medforsikrede børn under 18 år er altid beret- området, nødvendig. komsttidspunkt. tiget til dækning for sygeledsagelse, hvis barnets forældre eller alle barnets medforsikrede d) naturkatastrofer hvor det danske 8 Hjemkaldelse (Udvidet Dækning) Der udbetales ikke erstatning, hvis det nære rejseledsagere bliver sygeledsagere på grund Udenrigsministerium, dansk ambassade 8.1: Betingelser for hjemkaldelse familie medlem, der giver anledning til hjem- af en dækningsberettiget skade. eller lignende institution anbefaler Hvis der er tegnet Udvidet Dækning, omfat- kaldelsen, er en medrejsende, som tidligere på evakuering, og hvor tilstanden er opstået ter forsikringen dækning for hjemkaldelse, og rejsen er blevet hjemtransporteret. 6.4: Dækningsberettigede udgifter efter forsikredes udrejsetidspunkt til Selskabet yder efter forhåndsgodkendelse Ved sygeledsagelse/tilkaldelse ydes der erstat- området. erstatning, hvis en rejse må afbrydes før plan- Hvis den forsikrede ikke har fast bopæl i sam- ning til flybillet én gang på økonomiklasse lagt som følge af: me land som det nære familiemedlem, der samt maks. DKK pr. døgn til dokumente- 7.2: Dækningsberettigede udgifter giver anledning til hjemkaldelsen, dækker for- rede ekstraudgifter til hotelophold, fortæring Der ydes refusion til transport til nærmeste a) at et nært familiemedlem i hjemlandet sikringen rimelige og nødvendige transportud- og lokal transport. sikre destination eller til hjemlandet samt bliver hospitalsindlagt eller afgår ved døden gifter i forbindelse med hjem kaldelse svarende maks. DKK 750 pr. døgn til dokumenterede som følge af akut livstruende sygdom eller til transportudgifter til forsikredes hjemland. 6.5: Generel betingelse for dækning under 6 ekstraudgifter til hotelophold. tilskadekomst, opstået efter forsikredes Udgifter under 6 dækkes kun hvis sygdoms- afrejse. I tvivlstilfælde vil afgørelsen blive 8.2: Ledsager tilfældet, tilskadekomsten eller dødsfaldet Selskabet afgør om forsikrede skal evakueres truffet af Selskabets lægekonsulent, evt. i Forsikrede kan efter eget valg vælge én person dækkes af forsikringen. til nærmeste sikre destination eller til hjem- samråd med behandlende læge. I tilfælde af som ledsager. Ledsagelse skal ske fra forsikre- 7 Evakuering (Grunddækning) landet. Såfremt forsikrede er evakueret til nærmeste sikre destination, ydes erstatning til død, er det en betingelse, at der fremskaffes dødsattest samt journaludskrift fra hospital des opholdssted. 7.1: Dækningsberettiget evakuering dokumenterede nødvendige ekstraudgifter til eller læge, 8.3: Børn Selskabet yder erstatning i tilfælde af: hjemrejse. Dog er medforsikrede børn under 18 år beret- b) indbrud, brand eller oversvømmelse tiget til dækning under hjemkaldelse, hvis bar- a) rejseselskabets konkurs, såfremt der 7.3: Specielt ved krig eller risiko for krig i forsikredes private bolig eller i nets forældre eller alle barnets rejseledsagere ikke er tale om en pakkerejse eller Hvis forsikrede bliver tilbageholdt af virksomheden, hvis politianmeldelse eller bliver hjemkaldt på grund af en dæknings- lignende, hvor hjemrejsen er dækket af myndighederne i et land som følge af krig lignende dokumentation foreligger, og berettiget skadebegivenhed. Rejsegarantifonden, eller risiko for krig, dækker forsikringen i op forsikredes tilstedeværelse er nødvendig, til tre måneder dokumenterede og afkrævede 8.4: Dækningsberettigede udgifter b) epidemi i det område hvor forsikrede ekstraudgifter til ophold og fortæring med op c) bedrageriske handlinger i forsikredes egen Der ydes refusion for flybillet på samme klasse opholder sig, såfremt det danske til DKK pr. døgn samt nødvendig lokal virksomhed begået af en medarbejder, hvis som udrejsen samt maks. DKK pr. døgn Udenrigsministerium, dansk ambassade transport. politianmeldelse eller anden dokumentation til dokumenterede ekstraudgifter til hotelop- eller lignende institution anbefaler foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er hold, fortæring og lokal transport, der påføres evakuering, og hvor tilstanden er opstået 7.4: Danske Udenrigsministeriums nødvendig, forsikrede og ledsager ved hjemkaldelse. efter forsikredes udrejsetidspunkt til anbefalinger området, Det er en betingelse for dækning, at forsikrede d) overenskomststridig arbejdsnedlæggelse Udgifter til hotel, fortæring og lokal transport ikke på et tidligere tidspunkt har undladt eller konkurs i forsikredes egen virksomhed under ophold i hjemlandet er ikke dækket af c) krig, borgerlige uroligheder, at følge det danske Udenrigsministeriums og forsikredes tilstedeværelse er nødvendig. forsikringen. borgerkrig, terrorhandlinger, militær opfordring til evakuering. undtagelsestilstand, revolution eller Forsikringen dækker kun for én hjemkaldelse i 8.5: Rejser med motorkøretøj i Europa anden lignende tilstand i det område, 7.5: Selskabets ansvar forbindelse med én hændelse, herunder ét syg- Hvis rejsen foregår i et motorkøretøj, kan andre hvor forsikrede befinder sig, såfremt Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for, i hvilket domsforløb. transportmidler end motorkøretøjet benyttes, det danske Udenrigsministerium, dansk omfang en transport/eftersøgning/redning kan hvis det på forhånd er aftalt med Selskabet. ambassade eller lignende institution foretages, men vil samarbejde med det danske Hjemkaldelse vil kun blive dækket, hvis hjem- I et sådant tilfælde dækker forsikringen også anbefaler evakuering, og hvor tilstanden er Udenrigsministerium, dansk ambassade eller komsttidspunktet herfor ligger mere end 12 udgifter til hjemtransport af motorkøretøjet inden for Europa

7 8.6: Selskabets forhåndsgodkendelse Det er en forudsætning for dækning, at hjemkaldelsen er forhåndsgodkendt af Selskabet. 9 Erstatningsrejse/Erstatning for ødelagte feriedage (Udvidet Dækning) 9.1: Betingelser for erstatningsrejse Hvis der er tegnet Udvidet Dækning, yder Selskabet erstatning til en ny rejse til forsikrede og dennes medrejsende husstand nævnt på forsikringskortet, eller maksimalt to medforsikrede rejseledsagere, hvis forsikredes påbegyndte rejse bliver ødelagt som følge af, at forsikrede: a) Bliver hospitalsindlagt i mere end halvdelen af den planlagte rejseperiode på grund af akut sygdom eller tilskadekomst, b) Bliver syge- eller hjemtransporteret af Selskabet, som følge af egen sygdom eller tilskadekomst opstået i første halvdel af den planlagte rejseperiode, Dog dækker forsikringen ikke erstatningsrejse i forbindelse med syge- eller hjemtransport ved skader, der medfører brud (fraktur), ledbåndsskade eller lignende, medmindre tilskadekomsten har medført hospitalsindlæggelse i mere end halvdelen af den planlagte rejseperiode. c) Rejser hjem i første halvdel af den planlagte rejseperiode som følge af en dækningsberettiget hjemkaldelse. 9.2: Betingelser for erstatning for ødelagte feriedage Selskabet yder erstatning i form af rejsens pris pr. dag for ødelagte feriedage til den skadelidte forsikrede for de dage, der bliver ødelagt som følge af, at forsikrede på grund af akut sygdom eller tilskadekomst har været hospitalsindlagt i mindre end halvdelen af den planlagte rejseperiode, eller den behandlende læge har ordineret indendørsophold i ferieboligen. Kompensationen beregnes fra den dag, hvor behandlende læge har ordineret indendørsophold. Hjemrejsedagen erstattes ikke. Det er en betingelse, at forsikrede fremskaffer en lægeerklæring fra den behandlende læge i udlandet. Erklæringen skal indeholde en diagnose og angive perioden for indendørsopholdet. I tvivlstilfælde vil afgørelsen blive truffet af Selskabets lægekonsulent, evt. i samråd med behandlende læge i udlandet. Er forsikrede under 16 år, yder Selskabet erstatning for ødelagte feriedage for én ledsager. Det er en betingelse, at ledsageren er forsikret hos Selskabet. 9.3: Visum og forsikringer Forsikringen dækker ikke visum/forsikringer. 9.4: Mistet ferieformål Forsikringen dækker ikke mistet ferieformål. 9.5: Dækningsberettigede udgifter Forsikringen dækker det beløb, de erstatningsberettigede har betalt for transport fra hjemlandet til rejsemålet og retur, samt leje af feriebolig, forudsat at udgifterne er betalt, før skaden er opstået og kan dokumenteres, samt at de ikke kan refunderes. Er forsikrede kørt på ferie i bil, dækkes transportudgifter til og fra feriestedet ad nærmeste vej med maks. DKK 1,50 pr. km. Hvis ikke alle i bilen er berettiget til en erstatningsrejse, fordeles udgifterne forholdsmæssigt. Erstatning pr. ødelagt feriedag beregnes som de dækningsberettigede udgifter delt med antal planlagte rejsedage. 9.6: Forsikringssum erstatningsrejse Erstatningen er begrænset til maksimalt DKK for Enkeltrejse Europa og maksimalt DKK for Enkeltrejse Verden. 9.7: Generel betingelse for dækning under 9 Erstatning under 9 ydes kun hvis sygdomstilfældet, tilskadekomsten eller dødsfaldet dækkes af forsikringen. 10 Returrejse (Udvidet Dækning) 10.1: Betingelser for returrejse Hvis der er tegnet Udvidet Dækning, yder Selskabet erstatning til en returrejse, hvis forsikredes påbegyndte rejse bliver afbrudt som følge af, at forsikrede: a) bliver syge- eller hjemtransporteret som følge af egen sygdom eller tilskadekomst opstået i anden halvdel af den planlagte rejseperiode, 10.5: Generel betingelse for dækning under 10 Erstatning under 10 ydes kun hvis sygdomstilfældet, tilskadekomsten eller dødsfaldet dækkes af forsikringen. 11 Forsinket bagage (Udvidet Dækning) 11.1: Dækningsberettigede erstatningskøb Hvis der er tegnet Udvidet Dækning, dækker forsikringen i tilfælde, hvor indskrevet bagage er forsinket mere end fem timer i forhold til forsikredes ankomst til bestemmelsesstedet uden for bopælslandet, rimelige erstatningskøb af: beklædningsgenstande, toiletartikler, livsnødvendig medicin og barne- og klapvogne. Det er en betingelse for erstatning: b) rejser hjem i anden halvdel af den a) at forsikrede har original skaderapport fra planlagte rejseperiode som følge af en det pågældende transportselskab. dækningsberettiget hjemkaldelse. Vi anbefaler, at forsinkelsen anmeldes straks efter ankomst til bestemmelsesstedet. 10.2: Ledsagere returrejse Anmeldelse skal ske til ankomst-service i Dækningsberettigede ledsagere jfr. 6, opnår lufthavnen, der udfærdiger og udleverer dækning til en returrejse, såfremt man ledsager skaderapporten. forsikrede, uanset om ledsageren er forsikret i Selskabet. b) at erstatningskøb er foretaget før bagagen er kommet frem til forsikrede og før 10.3: Tidsfrist returrejse hjemrejse til bopælslandet, En returrejse skal foretages senest to uger efter syge- eller hjemtransport, sygeledsagelse eller c) at der indsendes original dokumentation for hjemkaldelse. de afholdte udgifter, af hvilke det fremgår, hvad de afholdte udgifter vedrører i form af 10.4: Dækningsberettigede udgifter dateret kvittering, kassebon eller lignende, Der ydes refusion til en flybillet på samme klasse som anvendtes ved udrejsen samt maks. d) at forsikredes bagage er indskrevet til DKK pr. døgn til dokumenterede nødvendige ekstraudgifter til hotelophold, fortæring rejser med. samme transportmiddel, som forsikrede og lokal transport. Flyrejsen skal gå til udgangspunktet for syge- eller hjemtransporten, hjemkaldelsen eller sygeledsagelsen

8 11.2: Undtagelser og advokatbistand, og forsikringen dækker 13.5: Rejseudgifter erstatning ved ulykkestilfælde, som direkte Forsikringen dækker ikke: betaling, der permanent eller midlertidigt kan Forsikringen dækker forsikredes rejseudgifter og uden indvirken af sygdom forårsager den fri give forsikrede eller dennes ejendele fra til- som følge af, at forsikrede indkaldes som vidne forsikredes død eller bevirker en vedvarende a) leje/køb af sportsudstyr, bageholdelse foretaget af lokale myndigheder. eller til afhøring ved domstol i udlandet. invaliditet. b) indirekte tab, eksempelvis, men ikke 13.2: Tilbagebetalingspligt 13.6: Selvrisiko 14.2: Dødsfald begrænset til udgifter til taxa, hotelophold Sikkerhedsstillelse ydes som et rentefrit lån, Ved enhver skade under denne dækning, und- Erstatning i tilfælde af død udbetales, når et og telefon. som skal tilbagebetales til Selskabet straks tagen for sikkerhedsstillelse jf. 13.1, betaler ulykkestilfælde er direkte årsag til forsikredes efter frigivelse eller efter påkrav. forsikrede en selvrisiko på 10 % af de samlede død inden for et år efter ulykkestilfældet. 11.3: Dækning ved hjemkomst omkostninger, dog mindst DKK Dækningen gælder ikke ved ankomst til hjem- Bliver sikkerhedsstillelsen beslaglagt som følge Medmindre andet skriftligt er meddelt landet. af forsikredes manglende betaling af idømt 13.7: Undtagelser Selskabet, udbetales forsikringssummen til bøde eller erstatning, eller fordi forsikrede ikke Forsikringen dækker ikke: nærmeste pårørende. 11.4: Dækningsberettigede udgifter møder op til retsmøder, eller forsikrede på Der ydes erstatning for maksimalt DKK anden måde er ansvarlig for beslaglæggelsen, a) juridiske problemer mellem forsikrede Forsikringssummen ved død er DKK anvendt pr. påbegyndt døgn de første fem betragtes sikkerhedsstillelsen som et rentefrit og rejsebureauet, rejsearrangøren eller på hinanden følgende døgn efter ankomst, så lån, der skal tilbagebetales til Selskabet straks rejseformidleren, Er der i anledning af ulykkestilfældet udbetalt længe bagagen er forsinket. efter beslaglæggelsen. invaliditetserstatning, ydes erstatning med det b) juridiske problemer i forbindelse med beløb, hvormed dødsfaldssummen overstiger Det maksimale beløb pr. døgn, DKK 1.000, må 13.3: Advokatbistand kontrakts-, erhvervs- eller arbejdsforhold, den allerede foretagne udbetaling. ikke anvendes på forskud. Bliver forsikrede under rejsen tiltalt eller sigtet for et strafbart forhold opstået under rejsen, c) juridiske problemer i forbindelse med 14.3: Permanent invaliditet 11.5: Forsikringssum dækkes nødvendige og rimelige advokat- familie- og arveretlige spørgsmål, Hvis et ulykkestilfælde har medført invaliditet Forsikringssummen for bagageforsinkelse er omkostninger til og med sagens afgørelse ved svarende til en méngrad på mindst 5 %, udbe- DKK retten i 1. instans, dog maks. DKK d) juridiske problemer mellem forsikrede og tales ménerstatning. Selskabet, 12 Skade på lejet feriebolig (Udvidet Dækning) Bliver forsikrede ved 1. instans dømt for det strafbare forhold, betragtes forsikredes advo- e) sager der ikke er opstået på rejsen, Erstatningen ansættes til en til méngraden svarende procent af invaliditetssummen. 12.1: Dækningsberettigede udgifter katomkostninger som et rentefrit lån, der skal Hvis der er tegnet Udvidet Dækning, dækker tilbagebetales til Selskabet efter påkrav. f) retssager om ansvar for benyttelse af Méngraden fastsættes efter Arbejdsskade- forsikringen skader forvoldt af forsikrede i/på motorkøretøjer eller fartøjer i øvrigt, styrelsens méntabel på grundlag af skadens lejet feriebolig/hotel samt indbo i ferieboligen, Et eventuelt valg af udenlandsk advokat skal medicinske art og omfang og kan uden hen- dog maks. DKK og med selvrisiko på godkendes af Selskabet. g) egentlige erstatninger, bøder eller syntagen til forsikredes erhverv sammenlagt DKK 500 pr. forsikringsbegivenhed. bodslignende krav. ikke overstige 100 %. 13.4: Tilkaldelse 12.2: Undtagelser Forsikringen dækker tilkaldelse af to 13.8: Forsikringssum Fastsættelse af méngraden foretages, så snart Forsikringen dækker ikke de i 16.2 c), 16.2 d), personer efter forsikredes eget valg Forsikringssummen for sikkerhedsstillelse og ulykkestilfældets endelige følger kan bestem e) og 16.2 g) beskrevne forhold. ud til forsikrede og retur til bopælen i advokatbistand er i alt DKK mes og ikke senere end tre år efter ulykkestil- 13 Sikkerhedsstillelse og advokatbistand (Udvidet Dækning) tilfælde af, at forsikrede tilbageholdes af lokale myndigheder i mere end 48 timer. Transport af tilkaldte dækkes med fly på 14 Ulykke og overfald (Udvidet Dækning) fældet. Såfremt et ulykkestilfælde ændrer synet, såle- 13.1: Dækningsberettigede udgifter maks. økonomiklasse tur/retur en gang samt 14.1: Dækning ved ulykkestilfælde des at forsikrede skal bruge briller eller have Hvis der er tegnet Udvidet Dækning, omfat- nødvendige og rimelige udgifter til ophold og Hvis der er tegnet Udvidet Dækning, omfat- skiftet briller, dækkes rimelige og dokumente- ter forsikringen dækning for sikkerhedsstillelse fortæring. ter forsikringen dækning for ulykke, og yder rede udgifter hertil

9 En bestående invaliditet berettiger ikke til 14.5: Overfald ud fra en tandlægelig vurdering må a) computere og andet elektronisk udstyr, erstatning og kan ikke påvirke, at erstatningen Hvis forsikrede i forsikringsperioden bli- antages at have været væsentlig dårligere bagage af enhver art til erhvervsmæssig ansættes højere, end hvis en sådan invaliditet ver overfaldet af en person med påviselig end hos personer på samme alder, der brug, herunder vareprøver, handelsvarer og ikke havde været til stede. personskade eller dødsfald til følge, dæk- følger regelmæssig tandlægekontrol og kollektioner, ker forsikringen erstatning for det beløb, -behandling Det er en betingelse for udbetaling af invalidi- som en skadevolder ville blive dømt til at b) cykler, sportsudstyr og tilbehør hertil. tetserstatning, at forsikrede er i live ved erstat- betale efter dansk retspraksis i henhold til f) Er forsikrede under 18 år, er forsikrings- ningens udbetaling. Erstatningsansvarsloven for et overfald sket summen ved død begrænset til DKK under tilsvarende forhold i Danmark. Behandlingen af tilskadekomsten skal være g) Er forsikrede over 75 år, dækker dokumenteret påbegyndt i udlandet af en Forsikringssummen ved overfald er forsikringen med halvdelen af de gældende lokalt autoriseret læge. DKK forsikringssummer Forsikringssummen ved invaliditet er Det er en betingelse for Selskabets erstat- h) Tingskader er ikke omfattet af forsikringen DKK ningspligt, at overfaldet hurtigst muligt anmeldes til det lokale politi, at der udfærdiges i) Overfald begået af forsikredes rejseledsager 14.4: Tandbehandling politirapport, og at forsikrede konsulterer en eller et vilkårligt overfald begået af en af Forsikringen dækker rimelige og nødvendige lokalt autoriseret læge/tandlæge umiddelbart forsikrede bekendt person er ikke omfattet udgifter til behandling af tandskader, der sker efter overfaldet. af forsikringen som følge af et ulykkestilfælde på rejsen, i det omfang udgifterne ikke kan refunderes fra Original politirapport og lægeerklæring skal 14.7: Lægens foreskrifter anden side, f.eks. det offentlige. efterfølgende sendes til Selskabet. Forsikrede skal være under stadig behandling af læge og følge dennes forskrifter. Tandbehandlingen skal være foretaget inden 14.6: Undtagelser for tre år efter skadens indtræden. Hvis skaden Undtagelser og særlige bestemmelser: 14.8: Selskabets ret til at indhente oplysninger er indtrådt inden forsikredes fyldte 18. år, skal Selskabet er berettiget til at indhente oplys- tandbehandlingen være foretaget inden forsik- a) Enhver sygdom og udløsning af latente ninger hos enhver læge, der behandler eller redes fyldte 25 år. sygdomsanlæg, selv om sygdommen har behandlet forsikrede, til at lade forsikrede er opstået eller forværret ved et undersøge af en af Selskabet valgt læge og til Det er en forudsætning for dækning, at ulykkestilfælde ved dødsfald at kræve obduktion. tandbehandlingen er forhåndsgodkendt af Selskabet. b) Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom 15 Bagage (Tillægsdækning) 15.1: Dækningsberettiget bagage Behandlingen skal være påbegyndt i udlandet, c) Forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, Hvis der er tegnet Tillægsdækning for bagage, men afsluttende behandling kan om nødven- der skyldes en tilstedeværende eller er følgende genstande tilhørende forsikrede, digt ske i bopælslandet. tilfældigt tilstødende sygdom omfattet af dækningen: Tandproteser samt behandling af tyggeskade d) Følger af lægelig behandling, som ikke er Bagage, rede penge, rejsebilletter, kreditkort, dækkes ikke. nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er værdipapirer og pas. omfattet af forsikringen Forsikringssummen for tandbehandling er 15.2: Undtagelser DKK pr. forsikrede pr. forsikringsår. e) Selskabet er berettiget til at nedsætte eller Følgende dækkes ikke: afvise erstatning til tandbehandling, såfremt forsikredes tænder inden ulykkestilfældet 16 17

10 15.3: Begrænsninger Som beskrevet i følgende dækningsskema, gælder følgende begrænsninger: Dækning Alle beløb i DKK Årsag / Genstand Bagage Rede penge, rejsebilletter og værdipapirer 1 Brand, røveri, tyveri fra aflåst hotelværelse, aflåst bolig i udlandet eller aflåst safetyboks 2 Tyveri bemærket i gerningsøjeblikket af genstande, der bæres på eller af forsikrede Tyveri fra et aflåst og fra kabinen adskilt bagagerum eller -boks i båd eller motorkøretøj 4 Bortkomst eller beskadigelse af dokumenteret indskrevet bagage, mens den er i transportselskabets varetægt 5 Tyveri fra kabinen i aflåst motorkøretøj, campingvogn eller båd (elektronisk udstyr dog ikke dækket) Tyveri fra aflåst telt Tyveri fra badestrand eller swimmingpool Glemte, tabte eller forlagte genstande 9 Tyveri af bagage, der henstår uden effektivt opsyn 10 Tyveri fra motorkøretøj, båd, bagageboks, hotelværelse, bolig eller safetyboks, som ikke viser synligt tegn på indbrud 11 Skade på bagage forårsaget af mad, flasker, glas og lignende nedpakket i egen bagage 12 Tab i forbindelse med misbrug af kreditkort eller rejsechecks 13 Tab eller beskadigelse af bagage, der sendes særskilt 14 Indirekte tab 15 Simpelt tyveri 16 Mindre skader på bagagens ydre (ridser, pletter, buler) 17 Tyveri, hvor adgang sker ved hjælp af rigtig eller falsk nøgle 15.4: Erstatningsopgørelse Erstatningsudregningen for de forsikrede genstande foretages efter følgende principper: a) Forsikringen erstatter genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, såfremt de mistede/beskadigede genstande dokumenteret er mindre end to år gamle b) For genstande, der er mere end to år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Dette gælder også for genstande, hvor der ikke foreligger dokumentation for alder og værdi c) Selskabet kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb svarende til reparationsudgiften d) Selskabet kan, men er ikke forpligtet, til at erstatte in natura e) Film- og videooptagelser og lignende dækkes med værdien af råmaterialet f) Forsikringen dækker omkostningerne ved genanskaffelse af rejsebilletter, kreditkort, værdipapirer og pas. Omkostningerne omfatter nødvendig transport, gebyrer, foto m.v., men ikke erstatning for den tid det tager at genanskaffe effekterne. Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at de forsikrede effekter behandles og opbevares betryggende, og at den forsikrede i øvrigt udviser påpasselighed. 15.5: Forsikringssummer I intet tilfælde kan erstatningen for en enkelt genstand overstige DKK For samlet fotoudstyr samt smykker og ure kan erstatningen maksimalt udgøre DKK Forsikringssummen for bagage er DKK pr. forsikringsår. 15.6: Forsikringssummer for personer under 28 år Er forsikrede på skadetidspunktet under 28 år, dækker forsikringen maks. med 50 % af de i 15.3 og 15.5 nævnte forsikringssummer. 15.7: Anmeldelse I tilfælde af tyveri eller røveri skal anmeldelse uden ugrundet ophold indgives til nærmeste politimyndighed. Ved beskadigelse eller bortkomst af dokumenteret indskrevet bagage skal anmeldelse altid indgives til flyselskab eller lignende. Såfremt anmeldelse til politimyndighed undtagelsesvist ikke kan foretages på stedet, f.eks. på grund af umiddelbart forestående afrejse, skal anmeldelse til Selskabet ske så hurtigt som muligt efter hjemkomsten. Kopi af anmeldelsen til politi, flyselskab eller lignende skal sendes til Selskabet, senest sammen med erstatningskravet. 16 Privatansvar (Tillægsdækning) 16.1: Betingelser for privatansvar Hvis der er tegnet Tillægsdækning for privatansvar dækker forsikringen: a) det beløb, forsikrede bliver forpligtet til at betale på grund af sit erstatningsansvar for skade på personer eller ting i henhold til gældende ret i det land, hvor skaden indtræder, b) omkostninger i forbindelse med erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med Selskabet, 18 19

11 c) for skade forvoldt ved aktiv deltagelse 16.4: Forsikringssum c) sager, der ikke er opstået på rejsen, Forsikringen kan kun tegnes af personer, der i skiløb, snowboarding, kælkning eller Forsikringssummen 2 millioner ved tingskade tegner rejseforsikring i Selskabet dækkende lignende, dog maks DKK pr. og 5 millioner ved personskade er højeste d) egentlige erstatninger, bøder eller samme rejse. hændelse. grænse for Selskabets forpligtelse efter en bodslignende krav, enkelt forsikringsbegivenhed, selv om denne 18.3: Specielt ved dødsfald 16.2: Undtagelser resulterer i flere skader, selv om ansvaret e) retssager vedrørende kontrakts-, erhvervs- I tilfælde af et nært familiemedlems dødsfald Forsikringen dækker ikke forsikredes erstat- pålægges flere, og uanset om der er dækning eller arbejdsforhold, kan Selskabet yde erstatning til indhentning ningsansvar: på én eller flere policer i Selskabet. af rejseruten på første eller anden rejsedag af f) retssager om ansvar for benyttelse af den planlagte rejseperiode. Erstatningen kan a) i kontraktforhold, dog på nær for skade på 16.5: Forsikredes anerkendelse af motorkøretøjer eller fartøjer i øvrigt, ikke overstige forsikringssummen. Selskabet er ting, som er omfattet af 12.1, erstatningspligt berettiget, men ikke forpligtet, til at tilbyde ind- Forsikrede kan ikke med bindende virkning for g) retssager vedrørende narkotika, hentning af rejserute. b) i erhvervs- eller arbejdsforhold, Selskabet helt eller delvist anerkende erstatningspligt for forvoldt skade. h) retssager vedrørende våben, Der ydes alene erstatning efter 18.1 eller c) som følge af, at forsikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et 17 Retshjælp (Tillægsdækning) i) sager vedrørende forsikredes deltagelse i 18.4: Ophør af dækning videregående ansvar, end hvad forsikrede 17.1: Dækningsberettigede udgifter kriminelle handlinger. Forsikringen dækker fra betalingsdatoen, og ville være underlagt efter de almindelige Hvis der er tegnet Tillægsdækning for rets- dækningen ophører på det tidspunkt, hvor for- regler om erstatningsansvar uden for hjælp, dækker forsikringen retshjælp i henhold Herudover gælder de i Forsikring og Pensions sikrede forlader sin bopæl/sit opholdssted i kontraktforhold, til Forsikring og Pensions Almindelige betin- Almindelige betingelser for Retshjælp for hjemlandet for at begynde udlandsrejsen. gelser for Retshjælp for Familieforsikringer Familieforsikringer med indbodækning d) for skade på ting, som forsikrede ejer, med indbodækning, som på begæring kan nævnte begrænsninger og undtagelser. 18.5: Dækkede hændelser har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, rekvireres hos Selskabet. Forsikringen dækker, når forsikrede ikke kan befordring, bearbejdning eller behandling, 17.4: Forsikringssum påbegynde rejsen på grund af: har sat sig i besiddelse af, eller har i Beregnes advokatsalæret som en nærmere Forsikringssummen for retshjælp er varetægt af anden grund, angivet brøkdel af sagsgenstandens værdi, DKK a) død eller akut alvorlig sygdom/tilskadekomst e) for skade forvoldt af forsikredes husdyr, dækker forsikringen advokatsalæret med maks. DKK Afbestilling (Tillægsdækning) opstået efter bestilling af rejsen, som kræver hospitalsindlæggelse eller lægeordineret 18.1: Betingelser for afbestilling indendørs ophold af forsikrede, et f) for skade som følge af, at forsikrede ved 17.2: Selvrisiko Hvis der er tegnet Tillægsdækning for afbestil- nært familiemedlem eller forsikredes smitte eller på anden måde påfører andre Ved enhver skade vedrørende retshjælp ling og en af betingelserne i 18.5 er opfyldt, rejseledsager, sygdom, betaler forsikrede en selvrisiko. Selvrisikoen dækker forsikringen den del af forsikredes udgør 10 % af de samlede omkostninger, dog betaling, som rejsearrangøren ifølge de almin- b) at forsikrede af medicinske grunde ikke er g) for skade forvoldt ved benyttelse af min. DKK delige rejsebetingelser har krav på, og som i stand til at modtage en vaccination, som motorkøretøj, påhængsvogn, luftfartøj ikke kan refunderes, når rejsen afbestilles i for- uforudsigeligt og pludseligt indføres som samt søfartøjer på eller over tre meters 17.3: Undtagelser sikringsperioden. krav for indrejse i det land, hvortil forsikrede længde med sejl eller motor, eller søfartøjer Følgende er ikke dækket under retshjælp: skal rejse, under tre meters længde, hvis motorkraft Tillægsdækning for afbestilling skal være købt overstiger 3 HK. a) rets- og voldgiftssager mellem forsikrede ved bestilling af rejsen, dog senest ved beta- c) indbrud, brand eller oversvømmelse i og rejsebureauet, rejsearrangøren eller ling af depositum til rejsearrangøren. forsikredes private bolig eller virksomhed 16.3: Bøder og krav rejseformidleren, umiddelbart inden afrejsen, hvis Forsikringen dækker endvidere ikke bøder eller 18.2: Hvem forsikringen omfatter politianmeldelse eller anden lignende bodslignende krav. b) tvister mellem forsikrede og Selskabet, Forsikringen dækker de på policen nævnte for- dokumentation foreligger, sikrede

12 d) bedrageriske handlinger i forsikredes egen e) hvis forsikringsbegivenheden er indtrådt før 19 Erstatning 20 Undtagelser fra erstatning virksomhed begået af en medarbejder, hvis bestilling af rejsen, 19.1: Dækningsberettigede udgifter 20.1: Undtagelser politianmeldelse foreligger, og forsikredes Forsikringen erstatter den forsikredes dæk- Selskabet udbetaler ikke erstatning ved ulykke tilstedeværelse er nødvendig, f) hvis skaden er opstået direkte eller indirekte ningsberettigede udgifter i henhold til de samt sygdom/dødsfald, og betaler heller ikke som følge af forsikredes forsætlige valgte dækninger som fremgår af police- udgifter, der vedrører, skyldes eller er opstået e) overenskomststridig arbejdsnedlæggelse handlinger, groft uagtsomme handlinger dokumentet. som følge af: eller konkurs i forsikredes egen virksomhed, eller undladelser, medmindre det kan hvis dokumentation foreligger, og bevises, at skaden ikke står i forbindelse 19.2: Erstatningsbeløb a) sygdomme og lidelser, der er opstået forsikredes tilstedeværelse er nødvendig. hermed. Erstatning er begrænset til udgifter, som er forud for forsikringens ikrafttrædelse, samt almindelige og rimelige for området eller lan- eventuelle følger af sådanne sygdomme og f) at forsikrede på grund af graviditet, 18.7: Forsikringstagers forpligtelser det, hvor udgifterne afholdes. lidelser, opstået efter køb af rejsen, ud fra en I tilfælde af skade skal forsikrede straks på lægelig vurdering ikke kan vaccineres af skadetidspunktet underrette Selskabet og Forsikringen dækker kun udgifter for udført b) kosmetiske operationer og behandlinger. helbredshensyn til fostret. rejsearrangøren. behandling. Dækket er dog de tilfælde, hvor operation/ behandling er medicinsk betinget, Op til tre forsikrede kan afbestille med henvis- Ved afbestilling senere end afrejsetidspunktet Ethvert beløb Selskabet beslutter at refundere, ning til én dækningsberettiget skadebegiven- dækker forsikringen ikke. regnes med under den årlige forsikringssum pr. c) rekreations- og kurophold, hed, medmindre der er tale om medrejsende forsikrede. husstand. 18.8: Dokumentationskrav d) tandproteser, Det er en betingelse for Selskabets erstat- Selskabet omregner valuta ud fra National- 18.6: Undtagelser ningspligt, at forsikrede fra behandlende læge bankens til enhver tid gældende middelkurs. e) kønssygdomme, AIDS og AIDS-relaterede Undtaget fra dækningen er: fremskaffer lægeerklæring med diagnose, samt sygdomme, at forsikrede på anmodning giver Selskabets 19.3: Rabatter a) hvis sygdommen, tilskadekomsten, eller lægekonsulent adgang til alle relevante syge- Rabatter, som bringes i stand ved forhand- f) syge- og fødselshjælp, der opstår efter årsagen til dødsfaldet, der begrunder journaler, herunder oplysninger om tidligere ling mellem Selskabet og hospitaler/læger og svangerskabets 8. måned (36. uge), dog for afbestillingen, har vist symptomer eller sygdomsforløb. Ved dødsfald vedlægges kopi lign., vil være til gavn for alle forsikringstagere gravide som er fertilitetsbehandlede og/ var tilstede ved bestilling af rejsen, af dødsattesten. i Selskabet. eller venter mere end ét barn efter 4. måned og behandlingsbehovet med en vis (18. uge), Enhver udgift, der vedrører sandsynlighed kunne forventes inden 18.9: Forsikringssummer 19.4: Forsikringssummer graviditet og/eller fødsel, herunder også påbegyndelsen af rejsen, De i policen anførte forsikringssummer danner De anførte forsikringssummer for de enkel- udgifter til nyfødte børn, er kun dækket i grænsen for Selskabets erstatningspligt. te dækninger danner den øvre grænse for op til en måned efter forsikringsperiodens b) hvis forsikrede ikke har søgt læge, har Selskabets erstatningspligt for alle de pr. per- udløb. Herefter ophører dækningen. afslået eller opgivet behandling for Såfremt den person der er årsag til afbestil- son indtrædende forsikringsbegivenheder i sygdommen, selv om forsikrede burde vide lingen, er fyldt 75 år på skadetidspunktet, er forsikringsperioden. g) provokeret abort, som ikke er medicinsk eller formode, at sygdommen krævede Selskabets erstatningspligt begrænset til maks. betinget, behandling eller var væsentligt forværret, DKK pr. forsikrede, uanset at den teg- 19.5: Tilbagebetalingspligt nede forsikringssum er højere. Der kan maksimalt udbetales erstatning på h) enhver form for forbrug eller misbrug c) hvis den afbestilte rejse er et regningens pålydende. Såfremt forsikrede har af alkohol, narkotika- og/eller medicin, delarrangement af den samlede forsikrede Selskabets erstatningspligt som følge af én modtaget større erstatning fra Selskabet, end medmindre det kan dokumenteres, at rejse, skadebegivenhed kan aldrig overstige DKK vedkommende af Selskabet skønnes beretti- sygdommen eller skaden ikke er relateret for alle forsikrede, som har købt rej- get til, er den pågældende forpligtet til straks hertil, d) hvis afbestillingen foretages grundet sen sammen eller med henblik på at rejse sam- at tilbagebetale Selskabet det skyldige beløb. ændrede rejseplaner, fortrydelse, ændrede men, uanset om kravet relaterer sig til en eller Enhver erstatning vil først blive afskrevet med i) skader, der er fremkaldt af forsikrede under forhold på feriestedet, naturkatastrofer, flere policer. et sådant skyldigt beløb. selvforskyldt beruselse, og beruselsen er en terror eller lignende, væsentlig medvirkende årsag til skaden, 22 23

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse Verden Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2016 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2016 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40.

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40. ihi Bupa udstationering ændringsliste 2013 DKK Ændringer til dækninger Fra 2012 Til 2013 Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge Transport ved alvorlig sygdom og alvorlig tilskadekomst til egnet

Læs mere

Rejseforsikring 2013

Rejseforsikring 2013 Rejseforsikring 2013 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Tag trygheden med på ferie Vælg den rigtige dækning Som medlem af "danmark" har du mulighed for at tegne en rejsefor - sik ring, der dækker

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring fra Bupa Global Travel er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Årsrejse Gældende fra 1. januar 2015 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt Rejseforsikring 100% tryghed året rundt 100% tryghed med Gouda rejseforsikring Med en Gouda Rejseforsikring får du 100% tryghed, når du rejser på korte eller længere rejser. Bliver du syg på din rejse,

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2013 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1

ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1 ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1 VIGTIGT! Hvis du rejser uden for Europa eller rejser mere end 1 måned i Europa eller lande som ikke er omfattede af Sundhedskortet. Hvis du har en kronisk sygdom En

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

ihi Bupa enkeltrejse vi er med dig overalt Gældende fra 2013 DKK

ihi Bupa enkeltrejse vi er med dig overalt Gældende fra 2013 DKK ihi Bupa enkeltrejse vi er med dig overalt Gældende fra 2013 DKK Sådan bruger du forsikringen Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst på rejser

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Ferierejser Ferierejser Ferierejser Rejser i hele verden og i Hvor

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung Travel Ung REJSEFORSIKRING Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2015 Cirkulære af 15. april 2015 Modst. nr. 012-15 J.nr. 2015-1756-0085 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Skole- og ungdomsrejseforsikring

Skole- og ungdomsrejseforsikring Skole- og ungdomsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 808 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 III. Forsikringsbetingelser 6 1. Sygdom 6 2. Hjemtransport 7

Læs mere

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565 Rejseforsikring Forsikringsbetingelser 565 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Limpopo/Diana -kunde 3 Afsnit A: forsikringssummer for rejser i EU/EØS 4 Afsnit B: forsikringssummer for rejser i

Læs mere

ihi Bupa enkeltrejse vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK

ihi Bupa enkeltrejse vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK ihi Bupa enkeltrejse vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK Sådan bruger du forsikringen Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst på rejser

Læs mere

Rejseforsikring ferie og fritid

Rejseforsikring ferie og fritid Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget

Læs mere

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011

ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011 ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011 1 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at få behandlingen godkendt

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse EuropaPlus Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2017

Forsikringsbetingelser til Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2017 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2018

Forsikringsbetingelser til Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2018 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER FORSIKRINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2006 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE DÆKNINGSOVERSIGT SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Årsrejse Gældende fra 1. januar 2016 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011

ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011 ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011 1 Forsikringsbetingelser - ihi Bupa Studenterforsikring Gældende pr. 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse

Læs mere

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK Dækningsoversigt Gældende fra 1. januar 2012 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Studenterforsikring Betingelser

Studenterforsikring Betingelser Studenterforsikring Betingelser Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse Dækningsoversigt Sådan bruger du forsikringen

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Forretningsrejse Gældende fra 2015 INDHOLD 4 Dækningsoversigt 8 Forsikringsbetingelser 34 Ordliste 2 3 DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2015 Forretningsrejse Alle dækninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. juli 2013

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. juli 2013 Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail: emergency@ihi-bupa.com

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2014

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2014 Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail: emergency@ihi-bupa.com

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Vi er med dig. Forretningsrejse

Vi er med dig. Forretningsrejse Vi er med dig overalt Forretningsrejse Ændringsliste 2014 Ændringer til Betingelserne Artikel Fra 2013 Til 2014 1.1 Forsikringen kan tegnes af virksomheder, organisationer og foreninger (forsikringstager),

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Erhvervsrejser

FORSIKRINGSBETINGELSER Erhvervsrejser FORSIKRINGSBETINGELSER Erhvervsrejser Generelle bestemmelser A. Risikoforandring B. Anmeldelse af skade C. Hvilken dokumentation skal bruges? D. Anden forsikring E. Generelle undtagelser F. Krigs-, jordskælvs-

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK STUDENTERFORSIKRING Din uddannelsesinstitution tilbyder sammen med Willis en særlig fordelagtig rejseforsikring til dig, der skal

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2015 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING M.M.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om det gule sundhedskort

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 1 Forsikringsbetingelser - ihi Bupa Afbestilling Gældende pr. 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse

Læs mere

Skadeanmeldelse Tryg/Nordea

Skadeanmeldelse Tryg/Nordea Skadeanmeldelse Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager E-mail Træffes bedst Telefon privat/mobil Ferie i Europa Har du været på ferie under

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

ihi Bupa Udstationering

ihi Bupa Udstationering ihi Bupa Udstationering Gældende fra 2011 1 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at få behandlingen godkendt og

Læs mere

Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder

Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder Idrætsrejseforsikringen DIF og DGI Policenr. 654 1440 938 828 Rejsearrangør Navn

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned Gælder i 1 år på alle ferierejser Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie ÅRSREJSEFORSIKRING NYHED Nu også mulighed

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" - Police

Sygeforsikringen danmark - Police Sygeforsikringen "danmark" - Police 1428421 Aftalepart: Helle Mackenhauer Aftaleparten er policens ejer og den person, der betaler kontingent til "danmark" og får udbetalt tilskud for alle medlemmer på

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret)

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret) 6695-1 Indhold 1. Forsikringen er tegnet i:... 6 2. Hvem er dækket af forsikringen?... 6 3. Hvornår dækker forsikringen, og hvilke rejser er omfattet?... 6 4. Tilkøb af flere rejsedage eller højere dækningssummer...

Læs mere

Nordea Platinum. Forsikringsbetingelser

Nordea Platinum. Forsikringsbetingelser Nordea Platinum Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne gælder fra 2. marts 2015 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for Nordea Platinum. Udskiftes Nordea Platinum i forsikringsperioden

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

Flex business. Forsikringsbetingelser 870

Flex business. Forsikringsbetingelser 870 Flex business Forsikringsbetingelser 870 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse A Fællesbetingelser 3 B Forhold i skadetilfælde 5 C Grunddækning og tillægsdækninger 7 Grunddækning 7 2. Sygdom 7 3. Syge-

Læs mere

Rejseforsikring Verden Vilkår nr. RE-7, januar 2015

Rejseforsikring Verden Vilkår nr. RE-7, januar 2015 Rejseforsikring Verden Vilkår nr. RE-7, januar 2015 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

Ungdomsforsikring. Indbodækning For Indbodækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Ungdomsforsikring.

Ungdomsforsikring. Indbodækning For Indbodækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Ungdomsforsikring. Ungdomsforsikring Forsikringsbetingelser Indbodækning For Indbodækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Ungdomsforsikring. 1 Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Udstationering ÆNDRINGSLISTE 2014 ÆNDRINGER TIL BETINGELSERNE ARTIKEL FRA 2013 TIL 2014 1.1 Forsikringen kan tegnes og fornyes af selskaber (forsikringstager), der er registreret

Læs mere

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring ungdom Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring

Læs mere

Akut sygdom: Herved forstås en akut og uventet opstået sygdom eller en uventet forværring af en bestående eller kronisk sygdom.

Akut sygdom: Herved forstås en akut og uventet opstået sygdom eller en uventet forværring af en bestående eller kronisk sygdom. Betingelser 692 De samlede forsikringsbetingelser nr. 692 Hermed følger de samlede forsikringsbetingelser nr. 692, der gælder for din GoSafe rejseforsikring. Endvidere finder du information om vores alarmcentral,

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2016

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2016 DGI og DIF c/o DIF, Att. Willy Rasmussen Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Ikrafttrædelse: 1. januar 2016 Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme policenr. i Tryg. Forfald: 1. januar.

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, A. C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV, telefonnr. 70272727, CVR nr.

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, A. C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV, telefonnr. 70272727, CVR nr. FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 2.0 ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ 5042

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ 5042 Sammenligning af sbetingelser 5041 v/ 5042 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser 5041, med de

Læs mere

ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK 2 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MasterCard Business Platin. Sektion A. 1.0 Forsikringsgiver. 2.0 Akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst

Forsikringsbetingelser for MasterCard Business Platin. Sektion A. 1.0 Forsikringsgiver. 2.0 Akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst Forsikringsbetingelser for MasterCard Business Platin Sektion A - Fællesbestemmelser 5.0 Generelle undtagelser Sektion B - Rejseforsikringer Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr : 62940514 Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den

Læs mere