Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet"

Transkript

1 MIM EA Principper og målarkitekturer Bilag til foranalyse Digital Forvaltning og GIS (DIG) J.nr Ref. thrav. Den Bilag 1: af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet Struktur Principperne er grupperet efter klassificeringen i OIO EA Reolen (se evt Vi har tilføjet 2 klassifikationer for at understøtte MIM specifikke målsætninger om bedre styring og sikker drift.. Det betyder, at der er formuleret principper indenfor følgende struktur: Strategiske principper Principper for forretningsarkitektur Principper for informationsarkitektur, Principper for applikationsarkitektur Principper for den teknologiske infrastruktur Principper for styring af digitalisering Principper for sikkerhed rne af principperne er struktureret efter en tilpasning af It og telestyrelsens princip skabelon (ITST: Overordnede principper og best practice, Version 1.0, april 2009), som det fremgår nedenfor (skemaet er selvforklarende): Princip nr: Init: Dato: dd-mm-åååå Version: 000 udtrykker en regel eller beslutning begrunder hvorfor dette er vigtigt beskriver betydning og følger

2 Strategiske principper Princip nr. Status S1 Øget effektivisering gennem digitalisering Klar til godkendelse S2 Bedre digital service Klar til godkendelse Princip nr: S1 Init: Skrivegruppen Dato: Version: 1.0 Øget effektivisering gennem digitalisering Digitaliseringen i Miljøministeriet medvirker til en øget effektivisering af opgavevaretagelsen Miljøministeriet skal videreudvikle evnen til at anvende digitalisering til at effektivisere opgaveløsningen. De største effektiviseringsgevinster opnås, hvor digitaliseringen kædes sammen med ændrede arbejdsgange. Digitaliseringen er et centralt element i Miljøministeriets generelle forretningsudvikling. Fokus er på de forretningsmæssige gevinster, der følger af standardiserede, tværgående arbejdsgange. Digitalisering som løftestang til effektivisering er afhængig af, at medarbejderne har let adgang til kvalitetsdata i opgaveløsningen og at der ikke skal bruges unødige ressourcer på ibrugtagning af nye systemer (brugervenlige systemer). Opbakning til modernisering gennem digitalisering forudsætter, at de enkelte digitaliseringsinitiativer kan betale sig, og at dette dokumenteres. Miljøministeriets digitaliseringsprojekter skal derfor baseres på veldokumenterede effektvurderinger og systematisk og relevant brug af projektstyringsværktøjer. Indsatsområde 1 i Miljøministeriets digitaliseringsstrategi , herefter kaldet DS s.24 Princip nr: S2 Init: Skrivegruppen Dato: Version: 1.0 begrunder hvorfor dette er vigtigt Bedre digital service Digitaliseringen i Miljøministeriet skal medvirke til en bedre digital service for borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere Miljøministeriets ønsker at øge serviceorienteringen i dialogen med borgere og samarbejdspartnere. De digitale services skal understøtte Miljøministeriets forretningsmæssige services. Den digitale service skal bidrage til en fælles og mere ensartet servicekultur på tværs af Miljøministeriet, som tager udgangspunkt i interessenternes samlede behov. Miljøministeriets fokus er at digitalisering kan skabe større værdi for interessenterne. Miljøministeriet stiller services til rådighed, som har: 2

3 Effektive processer Kvalitet i data Selvbetjening Serviceorienteret arkitektur Indsatsområde 2 i DS s. Koncernmål 3 Det Moderne Miljøministerium, (delmål 3) 3

4 Forretningsprincipper Princip nr. Status F1 Fælles tværgående digitale arbejdsgange Klar til godkendelse F2 Miljøministeriet deltager aktivt i digitalt tværoffentligt samarbejde Klar til godkendelse F3 Enkle automatiserede forretningsprocesser Klar til godkendelse F4 Selvbetjening, hvor det er muligt Klar til godkendelse F5 Fastlæg ejerskaber Klar til godkendelse F6 Nye lovforslag skal teknologivurderes Klar til godkendelse F7 Brugeren i centrum Klar til godkendelse Princip nr: F1 Init: Skrivegruppen Dato: Version: 1.0 Fælles tværgående digitale arbejdsgange Miljøministeriet ønsker en fælles tilgang til at udvikle tværgående digitale arbejdsgange. Digitaliseringsprojekter i Miljøministeriet bygger på helhedsanalyser af arbejdsgange og processer. Miljøministeriets opgaver i forhold til borgere og samarbejdspartnere involverer i mange sammenhænge flere af ministeriets enheder. Forbedret service og effektive arbejdsgange kræver derfor ofte samarbejde på tværs af ministeriet om udviklingen af digitale arbejdsgange. Digitaliseringen af arbejdsgange skal derfor have fokus på: De interne tværgående processer De opgaver, som har fælles præg på tværs i ministeriet De processer, som involverer andre offentlige parter Det betyder, at det er nødvendigt at: Vurdere behov for kortlægning af eksisterende processer End to end procesmodellere nye processer Fastlægge procesejerskab Koordinere via KUDF hvis processer og arbejdsgange går på tværs af styrelser Stille krav til metode og governance (Standardiseret modellering af processer, løbende opdatering, FORM kode mv.) DS princip 1 side 24 Princip nr: F2 Init: Skrivegruppen Dato: Version: 1.0 Miljøministeriet deltager aktivt i digitalt tværoffentligt samarbejde Miljøministeriet vil gennem digitalisering skabe et stærkere offentligt samarbejde. Miljøministeriet ønsker at styrke og effektivisere samarbejdet med eksterne parter om digitalisering med fokus på slutbrugernes behov. 4

5 Miljøministeriet ser det samfundsmæssige potentiale i tværgående samarbejde mellem stat, region og kommuner og på tværs i staten med fokus på at opnå fordele for borgerne og virksomhederne: Digitalisering, hvor det giver mening, sker i en tæt koordination mellem Miljøministeriet og samarbejdspartnere Tværoffentligt samarbejde om digitalisering og standardisering giver bedre service og øget effektivitet. Tværoffentligt samarbejde om fælles etablering, ajourføring og indkøb af data giver besparelser for samfundet. Stærkere samarbejde er tæt knyttet til bedre service og effektivitet. Stærkere samarbejde og standardisering er et middel, som gør det muligt at levere en bedre kvalitet og en mere effektiv service. Det betyder, at det er nødvendigt at: Definere ejerskab til processer og data Standardisere Serviceorientere Fokus er at udnytte mulighederne for tværgående samarbejder, også med eksterne parter samt at dele viden herom. Det stiller krav om standardisering samt et omfattende samarbejde mellem parterne for at effektivisere nuværende tværgående processer og udvikle nye: Kendskab til fællesoffentlige løsninger og standarder Brug af fællesoffentlig projektmodel Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi Princip nr: F3 Init: Skrivegruppen Dato: Version: 1.0 Enkle automatiserede forretningsprocesser. Miljøministeriet søger at forenkle og automatisere forretningsprocesser, hvor det er muligt, såvel internt som eksternt. Ministeriets forretningsprocesser modelleres og optimeres inden de digitaliseres. For at gøre den direkte kontakt med borgerne og samarbejdspartnere så smidig og effektiv som mulig, skal der ske en automatisering og/eller forenkling af de bagvedliggende forretningsprocesser. Det vurderes om eksisterende processer kan optimeres inden de digitaliseres. Det betyder at der skal ske en:. BPMN modellering af processer Systematisk registrering af de modellerede processer 5

6 Princip nr: F4 Init: WS2 og skrivegruppen Dato: Version: 1.0 Selvbetjening, hvor det er muligt Miljøministeriet overvejer altid potentialet for selvbetjening ved omlægning eller udvikling af services og forretningsprocesser Selvbetjening kan være en af nøglerne til effektivisering af Miljøministeriet og til skabelsen af bedre service til Ministeriets interessenter. Begrebet skal forstås i bred forstand (ikke nødvendigvis kun borgerservice). Det kan betyde at der skal etableres : Adgangskontrol til egne data Objektiv sagsbehandling Øget tilgængelighed (åbningstid / oppetid) Serviceorienteret arkitektur Brugervenlige grænseflader Princip nr: F5 Init: WS2/skrivegruppen Dato: Version: 1.0 Fastlæg ejerskaber Ejerskab til forretningsprocesser, datasamlinger og systemer/applikationer skal entydigt fastlægges. En entydig placering af ejerskabet og ansvaret for forretningsprocesser vil betyder, at det nødvendige mandat til at it-understøtte processen kan opnås. Det betyder, at det skal beskrives, hvad der ligger i ejerskabet med hensyn til forpligtigelser, f.eks. at ejerskab indebærer ansvar for vedligeholdelse og drift. Der skal etableres en proces for registrering og vedligeholdelse af information om ejerskab Princip nr: F6 Init: WS2/skrivegruppen Dato: Version: 1.0 Nye lovforslag skal teknologivurderes Når der udformes ny lovgivning eller justeres på eksisterende skal det sikres at implikationerne af den ændrede lovgivning vurderes i forhold til den efterfølgende nødvendige digitalisering. Ofte vil ny eller ændret lovgivning stille krav til den digitale understøttelse. Det betyder at der ofte vil være it-omkostninger forbundet med implementeringen af lovgivningen. Samtidig kan den nødvendige udvikling eller justering af de digitale løsninger have indflydelse på, hvornår den pågældende lovgivning kan træde i kraft. 6

7 Lovforslag skal allerede på planlægningstidspunktet vurderes i forhold til de digitale implikationer. Ansvaret påhviler den lovforberedende myndighed. Princip nr: F7 Init: WS3 Dato: Version: 1.0 Brugeren i centrum For at sikre at it-løsningerne understøtter de faktiske behov sætter Miljøministeriet brugeren i centrum i sine udviklingsprojekter For at få en effektiv digital understøttelse er det centralt at de it-løsninger som udvikles understøtter de faktiske behov hos de kommende brugere af løsningerne. Det er derfor vigtigt at få inddraget brugerne i udviklingen og aftestningen af løsningerne for at sikre den optimale forståelse af behov og brugssituation. Interessent analyse anvendes til at identificere både primære og sekundære brugere af den kommende løsning. Brugerrepræsentanter inddrages i videst muligt omfang i analyse og design af kommende løsninger (evt. via repræsentanter eller gennem brugerundersøgelser hvis slutbrugeren ikke kan deltage personligt i arbejdet). 7

8 Informationsprincipper Princip nr. Status I1 Fælles infrastruktur for miljøsektoren Klar til godkendelse I2 Tilgængelighed til data Klar til godkendelse I3 Data kvalitet og aktualitet Klar til godkendelse I4 Datastandardisering Klar til godkendelse I5 Digital dataindsamling og produktion Klar til godkendelse I6 Undgå redundante data Klar til godkendelse I7 Åbne datamodeller Klar til godkendelse Princip nr: I1 Init: Skrivegruppen Dato: Version: 1.0 Fælles infrastruktur for miljøsektoren Miljøministeriet anvender INSPIRE s infrastrukturmodel som grundlag for arbejdet med miljødata. INSPIRE bygger på nedenstående principper. Data skal kun indsamles én gang. Data skal vedligeholdes, hvor det gøres mest effektivt. Det skal være let at få overblik over, hvilke data og tjenester der findes. Data skal kunne anvendes sammen, uanset hvor de kommer fra. Der skal være gode betingelser, der sikrer, at data kan blive brugt af mange i mange sammenhænge. Det er hensigtsmæssigt og værdiskabende at etablere en fælles infrastruktur for geografisk information. Hurtigere og nemmere adgang til data og viden om data på tværs af myndigheder til gavn for alle. Miljøministeriet ønsker, at arbejdet med miljø- og geodata i ministeriet tilrettelægges i overensstemmelse med en infrastrukturmodel, hvor det er relevant. Miljøministeriet anvender INSPIRE som infrastrukturmodel. Realisering af digital forvaltning kræver, at vi ved hvilke data der findes, hvor de findes og at vi kan få adgang til data og at data kan sammenstilles uden tab af information. Vi har behov for standarder for data, for udveksling af data og for den nødvendige teknologi. Administrationen af data i Miljøministeriet baseres på principper fastlagt i EU s INSPIRE direktiv. Ministeriets strategi for miljøfaglige geodata bygger på INSPI- RE principperne og nærmere beskrivelser af implikationer kan findes i nedenfor nævnte referencer. Princip 3 i DS s.22 INSPIRE Danmark INSPIRE direktivet 8

9 Princip nr: I2 Init: Skrivegruppen Dato: Version: 1.0 Tilgængelighed til data Miljøministeriet stiller data og information til rådighed for offentligheden igennem egne og relevante eksterne kanaler. F. eks Miljøportalen, Virk.dk og andre fællesoffentlige initiativer. Alle data skal om muligt være tilgængelige for alle både internt i MIiljøministeriet og for offentligheden Brugerne forventer en nem adgang til relevante og ajourførte data, og på en standardiseret form så data på en simpel og uproblematisk måde kan benyttes i en forretningskontekst. Dette stiller krav til drift af distributionssystemer og -services i Miljøministeriet. Krav om tilgængelighed har endvidere en række implikationer i forbindelse med produktion og distribution af data og metadata i Miljøministeriet. Disse bliver bl.a. adresseret i strategien for miljøfaglige geodata. Strategi for miljøfaglige geodata (forventes juni 2011). Princip nr: I3 Init: WS2 og skrivegruppen Dato: Version: 1.0 Datakvalitet og aktualitet Miljøministeriet arbejder for at opretholde datadisciplin efter specificerede og kendte kvalitetsnormer. Aktualitet og kvalitet (metadata) skal dokumenteres for datasæt - og være tilgængelig for såvel interne som eksterne slutbrugere. Viden om datakvalitet og aktualitet er vigtigt når der skal udveksles data mellem systemer og organisationer. Set i relation til at have en effektiv og korrekt beslutningstagning - og opnå troværdighed heromkring - er datakvalitet og aktualitet en vigtig parameter. Der skal arbejdes med at synliggøre vigtigheden af at arbejde systematisk med data. Dokumentation og metadata skal være en naturlig del af kulturen i Miljøministeriet i det daglige arbejde med data. Der skal fastlægges en fælles kvalitetsstandard for data, som sikrer en tilfredsstillende og ensartet kvalitet, der gør data velegnede som grundlag for sagsbehandling, planlægning og beslutningstagning. Data skal i størst muligt omfang holdes ajourført, så de er aktuelle og kan indgå som et korrekt og troværdigt grundlag for sagsbehandling, planlægning og beslutningstagning. Miljøministeriet skal bevæge sig fra en situation, hvor det er meget forskelligt hvordan de enkelte institutioner eller systemer arbejder med data. Dette kræver fælles procedurer og normer for at sikre datakvalitet, datadisciplin og aktualitet. 9

10 Princip nr: I4 Init: WS2 Dato: Version: 1.0 Datastandardisering Miljøministeriet deltager aktivt i initiativer, der vedrører datastandardisering generelt og tager selv initiativ til standardisering af data, der vedrører miljøsektoren. Miljøministeriet har mange data og systemer og derfor er anvendelse af standarder vigtigt i arbejdet med data. Standardisering skal sikre interoperabilitet, så systemerne kan samarbejde ved hjælp af veldefinerede snitflader og data. Effektivt samarbejde på tværs kræver standardisering, såvel internt som eksternt. Realisering af digital forvaltning kræver at vi ved, hvilke data der findes, hvor de findes og at vi kan få adgang til data og at data kan sammenstilles uden tab af information. Vi har behov for standarder for data, for udveksling af data og for den nødvendige teknologi. Der er en tæt sammenhæng til: Fælles datamodel for miljøfaglige geodata. Implementering af INSPIRE. Metadata, kvaliteten af data skal være kendt. Vejledninger og guidelines Deltagelse i standardiseringsarbejde Princip nr: I5 Init: WS2 Dato: Version: 1.0 Digital dataindsamling og dataproduktion. Dataindsamling og -produktion er en væsentlig opgave i Miljøministeriet. Data og information skal derfor indsamles, produceres og formidles så effektivt som muligt, dvs digitalt. En effektiv infrastruktur og digitale arbejdsgange vil skabe grundlag for lettere sagsbehandling, bedre anvendelse af data samt åbenhed i forvaltningen. Miljødata indsamles i dag i både ministerielt og kommunalt regi og deles, så vidt muligt, gennem Danmarks Miljøportal. Indsamlingen sker ofte via manuelle indsamlingsmetoder. De manuelle processer og ikke-teknologiske løsninger udgør en betydelig kilde til fejl eller forsinkelser og kan direkte umuliggøre dataindberetning til de fællesoffentlige databaser. Dette kan føre til et forringet grundlag for sagsbehandling på baggrund af fælles tværoffentlige datasæt, samt forringet miljøinformation over for offentligheden. Ministeriet skal fokusere på egne processer og forbedre disse i forbindelse med dataindsamling og dataproduktion. Der skal tages nye og innovative løsninger i brug til dataindsamling. Konkrete projekter som f.eks. strategi for miljøfaglige geodata og mobil digital 10

11 forvaltning skal bidrage til at løfte dette princip. Princip nr: I6 Init: WS2 Dato: Version: 1.0 Undgå redundante data Information skal altid findes i en master instans og kun replikeres, hvor nødvendigt. Systemer og brugere benytter i udstrakt grad services til at til at tilgå ajourførte data. Miljøministeriet stiller data til rådighed igennem services som f.eks. kortforsyning og plansystem. Forslag til principper for genbrug af data tager afsæt i nedenstående udkast til principper fra Borgere og virksomheder skal ikke indberette oplysninger, som det offentlige allerede har. Derfor har myndighederne, inden for lovgivningens rammer, ret og pligt til at dele data: Data skal indsamles og anvendes med standardiserede begreber og formater Dataejer skal indsamle og opdatere data med tilstrækkelig kvalitet til, at andre myndigheder kan basere deres opgaveløsning på disse data Data skal gøres tilgængelige med tilstrækkelig kapacitet via standardiserede snitflader og metoder Princip for finansiering af dataindsamling og distribution: Drøftes Hvis myndigheder indsamler næsten identiske data skal de harmonisere deres databehov således, at de kan dele de pågældende data Retten og pligten til at genbruge data kan fraviges når, der samlet set er en negativ business case herved Det betyder, at: Systemer skal opbygges, så de henter (master)data ved kilden Systemer skal opbygges, så de leverer data som services Finansministeriets rapport "Effektive rammer for genbrug af data" Princip nr: I7 Init: kabor og skrivegruppen Dato: Version: 1.0 Åbne datamodeller Datamodeller skal være veldokumenterede og åbne, sådan at de kan deles med andre. Datamodellerne må ikke bruges som en snitflade (en leverancekontrakt ), bortset fra i (meget) tæt koblede systemer indenfor en mindre organisatorisk enhed. 1. Datamodellerne udgør én beskrivelse af forretningsobjekter. n skal være åben for at muliggøre genbrug af forretningsobjekter 2. I særdeleshed må datamodellerne ikke være, formelt eller de facto, en leve- 11

12 randørs særeje, da dette låser os fast hos leverandøren, besværliggør udveksling af data og umuliggør standardisering af forretningsobjekter. Det betyder, at der ved udvikling og ved kravspecificering ved udbud skal stilles krav jf. ovenstående vedr. datamodeller. 12

13 Applikationsprincipper Princip nr. Status A1 Genbrug Klar til godkendelse A2 Standardsystemer Klar til godkendelse A3 Komponentbaseret systemudvikling Klar til godkendelse A4 Forretningsregler skal være applikationsuafhængige Klar til godkendelse A5 Åbne og standardiserede snitflader Klar til godkendelse A6 Funktionalitet udstilles som services, hvor det giver mening Klar til godkendelse (SOA) A7 Løs kobling, hvor det er muligt Klar til godkendelse A8 Brugervenlighed Klar til godkendelse A9 Driftsikkerhed (stabil og sikker drift) Klar til godkendelse A10 Datamodeller bestemmes af forretningskrav Klar til godkendelse Princip nr: A1 Init: Skrivegruppen Dato: Version: 1.0 Genbrug Miljøministeriet anvender fælles it-løsninger til ensartede eller fælles opgaver (DS princip 5.2) Formålet er at effektivisere it-anvendelsen både hvad angår investering og vedligehold. Færre løsninger giver: 1. En mindre kompleks it-infrastruktur 2. Mindre udvikling eller systemtilpasning, både initielt og ved udefra kommende ændringer. 3. Færre integrationer 4. Mindre omkostninger til drift og vedligehold (men ikke nødvendigvis til licenser) 5. Lettere udveksling af data 6. Større fleksibilitet ift. at overtage en kollegas arbejdsopgaver eller flytte plads i organisationen. 7. Flere at erfaringsudveksle med. Der kan være situationer, hvor en it-løsning ikke kan genanvendes, men der kræves I sådanne tilfælde en særskilt argumentation, f.eks. 1. Uacceptabel produktivitetssænkning, hvis værktøjet ikke passer til opgaverne 1. Hvis det fælles værktøj skal have væsentlig lokal tilretning. For at genbrug kan fungere i praksis kræves: 1. Overblik over Miljøministeriets applikationer 2. Mere generiske applikationer 3. Standardiserede, åbne snitflader, så applikationen kan passe ind hvor som helst. 4. Brugergrænseflader, der tilfredsstiller flere og understøtter flere arbejdsgange. Dette stiller krav om tilpasning ved konfigurering. 13

14 Altså, så vidt muligt; brugergrænsefladevalg og forretningsregler udenfor kerneapplikationen En følge af dette er, at systemerne vil blive mere komplekse. Dette skal imødegås ved: 1. Modulariseret opbygning af systemerne. Dette åbner også mulighed for at erstatte konfigurering med specialprogrammering af visse moduler, men genbrug af de fleste. Princip 2 i DS 5.2 s.21 Princip nr: A2 Init: WS2 Dato: Version: 1.0 Standardsystemer Miljøministeriet vælger standardsystemer, hvor det er muligt. Brug af standardsystemer er genbrug af løsninger: 1. Udviklingsomkostningerne deles med mange 2. Ministeriet fritages for vedligehold 3. Ofte kan applikationerne mere, end hvis man havde selvudviklet dem. Ved indkøb skal man være opmærksom på: 1. Der betales sædvanligvis en årlig vedligeholdslicens 2. Det er ikke altid produktivt at en applikation kan mere end den skal kunne. 3. En standardapplikation, der kræver væsentlig tilretning er ikke længere en standardapplikation 4. Teknologimønstre Hvis der ikke allerede i ministeriet er applikationer, der løser behovet, skal markedet undersøges. Princip nr: A3 Init: WS2 Dato: Version: 1.0 Komponentbaseret systemudvikling Applikationer skal brydes op i dele, der hver leverer en del-ydelse En stor andel af komponenterne vil være generiske og kan dermed genbruges. Miljøministeriet arbejder efter at udvikle små generiske komponenter, der er funktionelt afgrænsede med standardiserede grænseflader, for at sikre fleksibilitet og genbrug. Genbrug kræver; 1. at komponenterne er tilpas små 14

15 2. at forretningslogik adskilles fra de generiske dele af komponenterne 3. at grænsefladerne kan tilpasses eventuelt ved at isolere grænsefladen i egne komponenter separat fra grundfunktionaliteten, sådan at kun denne del skal udvikles ved anvendelse i nyt domæne. Princip nr: A4 Init: WS2 Dato: Version: 1.0 Administration af forretningsregler Behovet for fleksibilitet og effektiv administration af forretningsregler vil stige i takt med øget selvbetjening og ønsker om straksafgørelser. Forretningsregler skal derfor gøres uafhængige af applikationen via konfigurationsfiler eller anden central løsning. Miljøministeriet samler forretningsregler i centrale løsninger, der sikrer overblik og let adgang til at ændre disse i forhold til lovgivning mv. Dette gør det lettere at: 1. ændre forretningsregler 2. genbruge komponenten 3. skabe overblik over forretningsregler og deres implementering 4. administrere og vedligeholde selvbetjeningsløsninger. Det betyder, at der skal stilles krav både til evt. interne udviklere og i kravspecifikationer i forbindelse med udbud. Princip nr: A5 Init: WS2 Dato: Version: 1.0 Åbne og standardiserede snitflader Snitflader til integration mellem it-løsninger skal være åbne og standardiserede Løs kobling mellem systemer, når det giver mening Forudsætningen for digital forvaltning er, at systemer og data kan sammenkobles. Åbne og standardiserede snitflader er en væsentlig forudsætning herfor. Dette indebærer at disse betingelser skal være opfyldt: 1. Fleksibel integration af systemer (åbne standarder) 2. Genbrug af komponenter og data (åbne standarder) 3. Driftsstabilitet (løs kobling) (Skal efterfølgende specificeres) 15

16 Princip nr: A6 Init: WS2 Dato: Version: 1.0 Funktionalitet udstilles som services, hvor det giver mening (SOA) SOA / Web Services bruges som framework til at binde komponenter sammen. Funktionalitet brydes om muligt ned i komponenter, der kun leverer én forretningsoperation (e.g: rekvisition, fakturering etc.) Dette sikrer den mest effektive vedligeholdelse og muliggør genbrug af komponenter. Genbrug kræver: 1. Enighed om snitfladedefinitioner 2. Fælles forståelse og beskrivelse af forretningsobjekter SOA (egentlig; ws*) bidrager med et fælles snitfladesprog. Ydermere vil komponenter, der udstiller en SOA / ws* -snitflade kunne komponeres (på en Enterprise Service Bus ) med standardværktøjer. Dette mindsker omkostningerne ved at sammensætte komponenterne til nye applikationer. 1. Gør en applikation synkron brug af en web service, er koblingen ikke løs. Applikationens nedetid vil som minimum være lig summen af nedetid for de synkrone web services, den anvender. Dette sætter grænser for, hvor mange, man bør bruge (og dermed, hvor små komponenter bør være) 2. Der er et performancetab ved kald af en service. Dette sætter grænser for, hvor mange web services, man bør bruge (og dermed, hvor små komponenter bør være) 3. Der er et performancetab ved kald af en service. Leveres store mængder data (synkront) til brug i en applikations grænseflade, bør man overveje at bringe data in house (evt. ved grådig download af data ved en arbejdsproces start), og placere dem i en database eller i filer 4. Brug de fælles forretningsobjektdefinitioner. Udveksl forretningsobjekter i den fælles XML-beskrivelse 5. Del applikationer op i komponenter 6. Del om muligt komponenterne op i atomare forretningsoperationer (der kun udveksler et eller meget få forretningsobjekter) Reference Princip nr: A7 Init: kabor Dato: Version: 1.0 Løst koblede systemer, hvor det er muligt Gør komponenter så løst koblede som muligt, i den givne applikation. Løs kobling giver systemet frihed: 16

17 1. Til at gøre ting i baggrunden, eller når det er opportunt (e.g. Gem dokument på server ). 2. Til at fortsætte, selvom den ikke får svar fra den komponent, den er løst koblet til. 3. Til at fortsætte, selvom den komponent, den er løst koblet til, er nede. 1. Gør kald af web services asynkrone, hvor det giver mening. 2. Løs kobling giver kun mening, hvor brugeren kan fortsætte med at arbejde, selvom nogle komponenter/services ikke svarer. Hvis dette ikke er tilfældet, er det lidt farligt at markere snitfladen /servicen som asynkron, da det netop vil få standardteknologi til at nedprioritere svaret, hvis der er mangel på ressourcer. Princip nr: A8 Init: WS2 Dato: Version: 1.0 Brugervenlighed Miljøministeriets efterstræber brugervenlighed Digitalisering giver kun mening, hvis den understøtter medarbejderne i en mere effektiv opgavevaretagelse og/eller i at yde en bedre service. En nødvendig, omend ikke tilstrækkelig, forudsætning for dette er, at arbejdsgangene understøttes på brugervenlig måde. En eller flere medarbejderrepræsentanter inddrages i udvikling eller indkøb, samt i test. (Skal udbygges) Princippet har en tæt relation til: Digitalisering virker for medarbejderen, DS princip 5.3 Princip nr: A9 Init: WS2 Dato: Version: 1.0 Driftsikkerhed (stabil og sikker drift) Applikationer skal udvikles og/eller driftes med øje for driftssikkerheden, herunder også systemperformance set fra et brugerperspektiv. Nedetid og/eller dårlig performance er tabt arbejdstid. Bemærk omvendt, at dette også betyder, at applikationers driftsikkerhed skal ses i forhold til antallet af brugere og applikationens vigtighed for disse brugere, når man beslutter, hvor langt man skal gå for at opnå den ønskede driftssikkerhed. Applikationer udvikles så vidt muligt løst koblet i forhold til øvrige systemer, så applikationen ikke er nede (eller de facto nede), fordi en anden applikation er nede. 17

18 Driften inddrages i videst muligt omfang i projekterne. Applikationerne skal bygges så de understøtter logning til fejlfinding og undersøgelse af performance flaskehalse. Driften skal overvåges. Der foreligger ved idriftsættelse en driftshåndbog med oversigt over procedurer og involverede ansvarlige, både for teknik og forretning. Driftshåndbogen indeholder eller henviser til planer for e.g. fall back, recovery/genstart, procedurer ved opgradering, beskrivelse af logs til fejlfinding etc. DS Indsatsområde 7.2 Princip nr: A10 Init: kabor Dato: Version: 001 Datamodeller bestemmes af forretningskrav Datamodeller skal baseres på de faglige (forretningsmæssige) krav ikke påtvunget af (standard)applikationen En åben og fleksibel datamodel muliggør at kommende forretningskrav kan imødekommes. 1. Forretningsgange og aktiviteter bestemmer, hvilke data der er brug for, og hvordan de struktureres. Data vil ofte være delvis specifikke for domænet. Dette skal datamodellerne understøtte 2. Datamodellerne må ikke påtvinges fagområderne af (standardiserede hylde-) applikationer, fordi dette giver dårligere forretningsunderstøttelse og lader leverandøren lukke os inde. Standard/hyldesoftware kan være godt, men kun hvis det ikke låser vores fleksibilitet, mulighed for at integrere med andre systemer og processer eller mulighed for at skifte software. 18

19 Teknologiprincipper Princip nr. Status T1 Brug eksisterende teknologi- og arkitekturmønstre Klar til godkendelse T2 Open Source Klar til godkendelse T3 Web Services (WS*) Klar til godkendelse T4 Brug af databaser (DBMS) Klar til godkendelse T5 Cloud og SAAS Klar til godkendelse Princip nr: T1 Init: WS2 Dato: Version: 001 Brug eksisterende teknologi- og arkitekturmønstre Design applikationer, så de overholder eksisterende teknologi- og arkitekturmønstre (Følg, eller forklar!). Teknologi- og arkitekturmønstrene er fællesnævneren for systemer i drift og dermed en grundsten i genbrug af systemressourcer. Det er også kun indenfor disse teknologirammer, man kan forvente at (udviklings- og driftspersonale) har tilstrækkelig viden til at understøtte driften af applikationen. 1. Vælg som udgangspunkt teknologier, der allerede bruges i Miljøministeriet 2. Vælg som udgangspunkt teknologier fra SIT s ydelseskatalog. 3. Vælg for en given applikation som udgangspunkt teknologier fra den tilhørende applikationstypes målarkitektur (e.g: Selvbetjeningsløsninger ). Der skal udarbejdes et teknologi-dokument, kan baseres på KMS tre arkitekturmønstre og suppleres med GIS, mobile teknologier og Cloud. Målarkitekturer for diverse generiske applikationstyper skal beskrives. KMS arkitekturmønstre Strategi for miljøfaglige geodata Mobil digital forvaltning Princip nr: T2 Init: WS2 Dato: Version: 1.0 Open Source 1. Miljøministeriet kræver ejerskab til kode udviklet til Miljøministeriet. Denne kode bør stilles tilgængelig under Open Source-licens. 2. Miljøministeriet genbruger i videst muligt omfang kode herunder fra eksterne Open Source projekter. 3. Ved brug af Open Source stand alone applikationer, vurderes disse i business casen på linie med proprietære applikationer. Brug af Open Source kan give et stærkere tværoffentligt samarbejde og øge software genbrug. 1. Hvis koden gøres offentlig, kan den genbruges af andre, herunder andre 19

20 offentlige myndigheder. Dette åbner også for mulig fælles udvikling/videreudvikling og dermed mindre udgifter for den enkelte myndighed. 2. Kode-genbrug kan spare udviklingsopkostninger. Hvis man tilmed vælger kode fra en aktivt/veletableret community, vil koden typisk være af højere kvalitet, end den man selv ville få produceret 3. Ved at anvende samme mål for proprietære som for Open Sourceprodukter sikres, at man ikke kommer til at betale ekstra, blot fordi et produkt ikke frigiver kildekoden. Projekter i Miljøministeriet forholder sig aktivt i forhold til ITST s forsøg på at befordre deling af software i det offentlige (Softwarebørsen). Princip nr: T3 Init: WS2 Dato: Version: 1.0 Web Services (WS*) Miljøministeriet anvender Web Services, som følger ws*-specifikationerne. Fleksibilitet og effektiv vedligehold. Dette er den mest udbredte standard for web services, og giver adgang til komponering /orkestrering af web services på en generisk Enterprise Service Bus (ESB) Funktionalitet udstilles som services, hvor det giver mening (SOA). ws*-specifikationerne Henvisning skal tilføjes Princip nr: T4 Init: WS2 Dato: Version: 1.0 Brug af databaser (DBMS) Data skal som udgangspunkt opbevares i databaser efter følg eller forklar princippet. 1. Opbevaring i en database påtvinger en data struktur. Dermed tvinges opdraggiver også til at tænke over datas struktur. 2. Hvis data er velstrukturerede, øger det muligheden for genbrug af data. 3. Hvis data stilles til rådighed af en separat applikation (her; en database), øger det muligheden for genbrug. 4. Data kan stilles til rådighed for andre, uden at den applikation, der udvikles, skal sørge for dette. (Eventuelt kan dog en web service udvikles til formålet). 1. Data kan kun genbruges, hvis forretningsbegreberne er fælles 2. Data kan bedst genbruges, hvis datastrukturerne er fælles. 20

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 28. november 2013 Fødevareministeriets Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 0 Indhold Indledning... 2 Udgangspunkt i de strategiske pejlemærker... 2 Koncerndigitaliseringsstrategiens formål... 2 Fokus

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur

Service Orienteret Arkitektur Service Orienteret Arkitektur Datalogisk Institut 22. november 2004 v/ Vidensleverandør Henrik Hvid Jensen, SOA Network henrikhvid@soanetwork.dk (c) SOA Network, 2004 1 Indførelse af et servicelag (c)

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

WHITEPAPER DokumentBroker

WHITEPAPER DokumentBroker WHITEPAPER DokumentBroker Copyright 2013 DokumentBrokeren er en selvstændig arkitekturkomponent, som uafhængigt af forretningsapplikation og kontorpakke, genererer dokumenter af forskellige typer og formater,

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen Den nye fælles offentlige kravspecifikation v/ projektleder Anna Schou Johansen Mål og visioner for kravspecifikationen Øget intern og ekstern sammenhæng Effektivisere indkøb og systemopbygning Optimering/effektivisering

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering ITA - Manifest for Visioner for digitalisering Manifest Et manifest er en tekst som danner grundlaget for en ideologi eller en anden slags bevægelse, ved at gøre rede for principperne og intentionerne

Læs mere

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU)

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Foranalyse Projekt: PDM-kerne Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Projektdeltagere: 1. Indledning og baggrund Mogens Sandfær (MS), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Jørgen

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

OI OXML som obligatorisk, åben standard. - uddybende vejledning. 1 Om dette dokument. 2 Baggrund. 2.1 Datastandardisering

OI OXML som obligatorisk, åben standard. - uddybende vejledning. 1 Om dette dokument. 2 Baggrund. 2.1 Datastandardisering OI OXML som obligatorisk, åben standard - uddybende vejledning 1 Om dette dokument Dette dokument beskriver anbefalet praksis for at anvende OIOXML som åben, obligatorisk standard. IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 2 af 6 KRAVSPECIFIKATION Mindstekrav

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

Mobile Digital Forvaltning

Mobile Digital Forvaltning Mobile Digital Forvaltning Jysk fynsk GIS konference 12. juni 2014 Bent Gaardsvig Kjeldsen Geodatastyrelsen Anvendelsesområdet Land og by, LAB Agenda 12. juni 2014 1. Mobil Digital Forvaltning i MIM historien

Læs mere

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 19. september 2006 Agenda Udfordringer overvejelser om SOA Visionen driver

Læs mere

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Hvad vil vi gerne dele med jer i dag? Kort om os Erhvervsstyrelsen, brugervenlighed og VIRK v. Hanne Vestergaard

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud Programchef Kit Roesen, KL Agenda Trivsel og læring digitaliseringsstrategi Hvor bliver ejerskabet af, når vi køber ind for

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Udfordringer Automation Projektledelse Networking

Udfordringer Automation Projektledelse Networking Udfordringer Forsyningsvirksomhedernes udfordringer med anvendelse af it, for at effektivisere forretningen, øge forsyningssikkerheden og øge servicen over for kunderne Proceskonsulent Lene Jensen, COWI

Læs mere

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011 1. Indledning Center for Miljø & Teknik er etableret 1. september 2011. En ny ledelse er netop tiltrådt, og der står effektivisering, innovation og digitalisering på dagsordenen nu og i årene fremover.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13 Bilag 60 Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt itsystem

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 Kundecase Region Syddanmark Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013 Agenda Hvorfor mobility hos Region Syddanmark Behov og forventede gevinster Udvælgelsesprocessen

Læs mere

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017 Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014 April 2014-2017 Indholdsfortegnelse 1 Ledelsesoverblik... 2 2 Visioner og mål i Middelfart Kommune... 3 2.1 KOMMUNENS FORRETNINGSSTRATEGI VISION, MISSION

Læs mere

Reducér tiden med Taxon

Reducér tiden med Taxon Vores manuelle processer er minimeret med 75%, og vi er gået fra 4 til 1 medarbejder til åbning, sortering og distribution af ca. 40.000 breve årligt Jon Badstue Pedersen - Afdelingsleder, HR og digitalisering

Læs mere

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen Agenda Lidt om NemHandel Rationalet for valg af cloud Overvejelser vedr. sikkerhed Løsning og erfaringer indtil

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber HØRINGSDOKUMENT Fra: Til: Resumé: David Rosendahl Høringsparter Arbejdsgruppen har identificeret de overordnede og tværgående begreber i sagsbehandlingsprocessen og struktureret og defineret disse generiske

Læs mere