Udviklingsplan for Kildebakkeskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014"

Transkript

1 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud. Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Status: Vi arbejder med holddannelse, og vi yder støtte fra vores støttecenter, således elever med udfordringer af forskellig art hjælpes. Vi har en pædagog ansat til at arbejde med inklusion, hvilket vi har gode erfaringer med. Vi har netop fået en lærer færdig med AKT uddannelsen, og hun skal give lærerne sparring omkring både enkelte elever og hele klassers trivsel. Hun arbejder også med eleverne og klasserne sammen med klasselæreren. Vi har meget fokus på den gode oplevelse både i forhold til elever og kollegialt, ligesom vi har en anerkendende tilgang. Vi arbejder med kollegaobservation med efterfølgende sparring. Vi har fokus på klasserumsledelse. Vi har et barn, der er enkeltinkluderet. Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: God trivsel på skolen Færre elever udskilles til et specialiseret tilbud Flere elever rummes på skolen Udvikling af brugen af holddannelsestimerne. Udvikling af læsevejleder og AKT vejleders funktioner på skolen, således deres viden og læring kommer endnu mere i spil. Lektiecaféen bliver et aktiv for eleverne, et hyggeligt og godt læringssted. Der skal være lektiecafé 4 dage om ugen. Vi vil gøre brug af eksterne fagpersoner, vi har et godt samarbejde med PPR. Dette tætte samarbejde i teams og med SFO skal sikre, at vi ser det hele barn og handler derefter. Vi bruger elementer fra både PALS og LP i vores målrettede arbejde med enkelt elever. Vi arbejder videre med undervisningsdifferentiering. Elever med forskellige problematikker inkluderes i klassens fællesskab. At både forældre og elever er åbne og forstående over for forskellighed. Eleverne får både social og faglig støtte, således de trives.

2 Vi evaluerer indsatserne i teams og på PR-møder. I forhold til AKT vejleder og læsevejleder evalueres deres indsats i forbindelse med MUS. De enkelte klasser evaluerer på klassemøder, hvor man taler med eleverne om, hvor stort et udbytte, de har haft af et AKT forløb. I forhold til inklusion evaluerer vi det sammen med forældre og PPR. Årsmål % målsætningen Udfordring: I Herning Kommune er ca. 90 % af en ungdomsårgang i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse i For at understøtte målsætningen er det vigtigt med et tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne under partnerskabsaftalen omkring indsatsen for at alle unge når en ungdomsuddannelse (UTA). Én af forudsætningerne for at opnå målsætningen er gode læsekompetencer. Det er ligeledes betydningsfuldt at fokusere på Det gode børneliv, hvor læring og udvikling forudsætter en fortsat pædagogisk kvalitetsudvikling i dagtilbuddene. Mål: at 91 % af en ungdomsårgang er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse at 45 % er sikre og hurtige læsere efter 1. klasse at sprogvurderingerne i børnehaven udpeger både de 5 % af børnene, der har behov for en fokuseret sprogindsats at der i forbindelse med alle skoleudsættelser udarbejdes en handleplan for den pædagogiske indsats med det enkelte barn, der skoleudsættes Status: Vi er netop færdige med Kildebakkeskolens handleplan for sprog og læsning, som baserer sig på Herning Kommunes handleplan og CKF erne. Vi har indkøbt gode materialer til at fremme forskellige læsestrategier. Vi har læsebånd i perioder. Vores læsevejleder har både undervisningstimer og vejledningstimer, samt et fast punkt på dagsorden til PR. Vi arbejder målrettet med at højne elevernes motivation, bl.a. via undervisningsdifferentiering, læringsstilsmaterialer og CL. Vores elever klarer sig godt i de nationale test og de diagnostiske. Børnehave, SFO og skole er fusioneret og er i gang med at udarbejde et fælles værdi grundlag vi har vedtaget følgende værdier: Trivsel, Læring og Engagement.

3 Kvalitetsmål / mål: Handleplan for sprog og læsning implementeres Eleverne oplever glæde ved at kunne læse og tilegne sig viden via læsning Eleverne skal fortsat klare sig godt i test Værdigrundlaget er udarbejdet og implementeres Eleverne er engagerede og motiverede for at lære Handleplan / tiltag: Handleplan for sprog og læsning gennemgås og drøftes på PR og i teams. Vi holder fokus på læsning i alle fag, og vi fortsætter med læsebånd. Vi arbejder med dialogisk oplæsning i Børnehave, SFO og skole. Alle klasser har en ugentlig udlånstime på skolebiblioteket, hvor der bl.a. læses højt. Eleverne sætter læsemål og bruger læsekontrakterne på intra. Vi arbejder videre med CL-strukturerne. Vi vil afholde forskellige læseevents i løbet af næste skoleår. Vi har en pædagog, som har timer i børnehaven sammen med førskolebørnene(august-marts) med det formål, at overgangen til SFO/skole er lettere. Vi har fælles pædagogisk dag med børnehaven, hvor vi arbejder med de tiltag, vi er fælles om for at have fokus på det gode børneliv og børnenes udvikling. Der arbejdes med læsning og læseforståelse i alle fag. Der er et samarbejde mellem læsevejleder og sprogkoordinatorer i SFO og børnehave. Elevernes læsekompetencer fremmes, og de udviser lyst til at læse. Stort udlån fra skolebiblioteket. Mange børn bruger lektiecaféen. Vi evaluerer på fælles pædagogiske møder med SFO, PR og i teams. Vi følger elevernes resultater i test. Vi observerer børnene, når de læser, og er i dialog med dem om udbyttet og oplevelsen af det læste. Vi dokumenterer via portefølje og læsekontrakter, hvilket også er en del af skolehjem-samtalerne. Årsmål 3. Skolens egen opfølgning på Kvalitetsrapporten

4 Status: Samarbejdet mellem skole og SFO er stadig et fokusområde. SFOén er fusioneret med børnehaven, hvorfor samarbejdsrelationerne er udvidet. Vi har derfor afholdt en pædagogisk dag for skole, SFO og børnehave, hvor vi i fællesskab har udarbejdet nye fælles værdier. Trivsel, læring og engagement. Kvalitetsmål / mål: At de nye fælles værdier implementeres og præger institutionernes hverdag. At skabe og styrke fællesskab, samhørighed og samarbejde mellem de tre enheder. Handleplan / tiltag: Der skal udarbejdes værdigrundlag på fælles pædagogiske møder/dage. Fælles aktiviteter, gensidig respekt og forståelse for hinandens arbejde. Evalueres i ledelsen. Årsmål 4: Motorik Vi ser, at mange børn ikke har en alderssvarende motorik

5 Status: Der har i skoleåret 12/13 været øget fokus på motorik bl.a. i idrætsundervisningen, men også generelt i aktiviteterne i SFO og skole. Vi har indkøbt mange gode materialer til motorik. I forbindelse med et fælles pædagogisk møde har vi fået et oplæg af en fysioterapeut. SFO har et samarbejde med de lokale idrætsforeninger. Vi har haft en dag, hvor de store elever underviste de yngste elever og de ældste børnehavebørn. Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Alle kan hinke, slå kolbøtter, kaste og gribe en bold Alle kan klippe efter en streg, holde rigtigt på en blyant og farvelægge Alle skal kunne tage et motorikdiplom i idræt Eleverne i indskolingen tager et diplom i finmotorik Der arbejdes med motorikkurser i idræt, hvor eleverne motiveres til at tage et diplom. Der udarbejdes et kursus i finmotorik til indskolingen, hvor eleverne kan tage et diplom. Motorik indgår som en fast del af årsplanen i idræt. Man tænker motorik ind i aktiviteterne i såvel SFO som skole. Vi ser mere sikre og aktive børn, som har en større kropsbevidsthed. Vi ser børn, der tør udfordre sig selv. Børnene bliver bedre til at koncentrere sig og holde fokus. De testes i forhold til at tage et diplom. Vi evaluerer i team og på fælles pædagogiske møder. Årsmål 5. Intra

6 Status: Vi har fået indført både elevintra og forældreintra. Personalet er godt i gang med at brug intra som platform. Forældre og elever har taget godt imod intra som et kommunikationsredskab. Kvalitetsmål / mål: Intra fungerer som fælles platform. Indførelse af flere af intras muligheder og funktioner, så som elevplaner, kontaktbøger, samlemapper m.m. Vidensdeling blandt personalet, så der opnås større fortrolighed med intra. Eleverne bruger intra som arbejdsredskab til afleveringer og opbevaring af dokumenter m.m. Handleplan / tiltag: Vi afsætter tid på personalemøder til intra, vores medievejleder deltager i kurser og holder sig ajour. Vi tager fælles beslutninger omkring brugen af intra, således alle ved, hvad der forventes af dem. Mere aktivitet på intra. At intra bliver brugt som fælles platform. Det evalueres løbende på personalemøder og i skolebestyrelsen.

7 Skema til udfyldelse af Udviklingsplanen - Tiltag Hvilke tiltag deltager skolen i / arbejder skolen med i ? Ja Entreprenørskab LP PALS Læsning i alle fag Strategi og handleplan for sprog og læsning Team-samarbejde Ta' Pulsen Undervisningsdifferentiering Internationalisering Linjer i udskolingen Ipads Motivation af drenge Holddannelse Test af Cloud-løsning Undervisningsassistenter Nateku First Lego League Har skolen tilmeldt elever til 'Tilbud til elever med særlige forudsætninger'? x Andre væsentlige tiltag: Motorik

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Skolens opgaver og formål

Skolens opgaver og formål BLÆRE SKOLE Skolens opgaver og formål Faktaboks Ledelse Adresse Forvaltningschef Elsemarie Lauvring Dagtilbuds & Skolechef Kirsten Jensen Skoleleder Niels Erik Jensen Skolevænget 2, Blære 9600 Aars Lovgrundlag

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Resultataftale 2013/2014 for Skolerne i Nykøbing

Resultataftale 2013/2014 for Skolerne i Nykøbing Resultataftale 2013/2014 for Skolerne i Nykøbing Evaluering af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Indsatsområde: Skolesammenlægning år 2 Den planlagte omorganisering af skolen, så 0.-4. klasse

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Skoleudviklingsplan 2012

Skoleudviklingsplan 2012 Fjerritslev Skole Skoleudviklingsplan 2012 Februar 2012 Elo Nielsen Skoleleder 1 Indholdsfortegnelse: Fjerritslev skole - faktuelt s.3 Indledning - Det formelle grundlag for arbejdet. s. 4 Baggrund for

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere