Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte"

Transkript

1 Dato: 26. september 2012 Referat af mødet i FSU, fredag den 7. september 2012 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Elisabeth Jensen Landsforeningen af Menighedsråd Bjarne Rødkjær Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte Helene Devantié Danmarks Kirketjenerforening Klaus Frederiksen Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Merete Sand Dansk Kirkemusiker Forening Bjørn Arberg Dansk Organist og Kantor Samfund Torben Palm Danmarks Kordegneforening Hanne Gram 3F Helle Samson Foreningen af Stiftsjurister Mette Amund Henriksen HK Esther Jensen Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Per Bucholdt Andreasen Den danske Præsteforening Ole Opstrup Danmarks Provsteforening Rasmus Paaske Larsen Rasmus Rex Annemarie Steffensen Marlene Dupont Torben Stærgaard Natasja Agerskov Perotti Sofie Møller Barkholt Christa Refshauge Lausten Angelika Pedersen (stud.medhjælp) Lone Klixbüll (ref.) Dokument nr /12. Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Der var afbud fra Inge Lise Pedersen, Landsforeningen af Menighedsråd, Charlotte Muus Mogensen, Dansk Organist og Kantor Samfund og Anders Thorup, Organistforeningen. Som stedfortræder for Charlotte Muus Mogensen deltog sekretariatsleder Bjørn Arberg. Formanden bød velkommen til mødet. Som noget nyt, er HK nu repræsenteret i FSU, og han rettede derfor en speciel velkomst til HK s repræsentant Mette Amund Henriksen. Ligeledes bød han særligt Bjarne Rødkjær velkommen til mødet, idet han er blevet ny formand for FAKK. Fra ministeriets side er Christa Hector Knudsen indtrådt som næstformand i FSU, efter at Finn Skjoldan har søgt om orlov fra sin stilling og Sine Thiman Dreyer har opsagt sin stilling. Natasja Agerskov Perotti er vendt tilbage til ministeriet efter endt barselsorlov, og Sofie Møller Barkholt og Christa Refshauge Lausten er begge blevet ansat som fuldmægtige i ministeriets 3. kontor. Endvidere er Angelika Pedersen blevet ansat som studentermedhjælp i 3. kontor.

2 Formanden spurgte herefter om der var bemærkninger til dagsordenen. Der var ingen bemærkninger hertil. Side 2 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af møde den 20. januar Gensidig orientering a. Nyt fra b. Status på FLØS c. Orientering fra Uddannelsesudvalget herunder orientering fra arbejdsgruppen vedr. Introkursus i folkekirken d. Brancheudvalget under SCK e. Orientering fra Koordinationsudvalget 3. Forelæggelse og godkendelse af ansøgning om midler fra omprioriteringspuljen til udarbejdelse af vejledning om forebyggelse og håndtering af skimmelsvamp. Ansøgning vedlægges. v/elisabeth Jensen, Landsforeningen 4. FLØS lønsedler fremtidig udformning 5. OK13 6. Initiativer vedrørende arbejdsmiljø i folkekirken herunder orientering vedrørende undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken 7. Status vedrørende oplysningstiltag om folkekirkens som arbejdsplads og HR-udvalget. Orientering og indstilling vedlægges. 8. Orientering vedrørende projekt kompetenceudvikling i stiftsadministrationerne 9. Evt. 10. Orientering vedr. FSU-møde den 18. januar 2013 Ad 1. Godkendelse af referat af møde den 20. januar 2012 Der var ingen mærkninger til referatet. Ad 2. Gensidig orientering a. Nyt fra Formanden orienterede om, at ministeriet siden sidste FSU har fået udarbejdet et nyt logo og ligestillingsafdeling er nu fuldt integreret i huset. Processen vedrørende vielser af personer af samme køn har fyldt meget politisk - og gør det fortsat. Det samme gør arbejdet omkring nedsættelse af udvalget om styringsstruktur for folkekirken. Hovedemnerne til udvalget om styringsstruktur for folkekirken vil formentlig tage afsæt i to hovedsøjler,

3 hvor den ene fløj dækker økonomi, og den anden fløj dækker folkekirkens indre anliggender. Side 3 Der har desuden siden sidste FSU-møde været arbejdet i arbejdsgruppen om nedlæggelse af kirker. Arbejdsgruppen undersøger bl.a., hvad der rent praktisk skal ske, hvis en kirke indstilles til lukning. Ministeren har ønsket at der også skal ses på, hvordan man forholder sig til personalet ved en evt. kirkelukning, således at man får et helhedsperspektiv inden en endelig beslutning om lukning. Ministeret vil derfor inden længe invitere til en arbejdsgruppe, der skal se på den personalemæssige side af en evt. kirkelukning. Ministeriet/sekretariatet har indledningsvist gjort en del forarbejde, hvilket betyder, at man i arbejdsgruppen ikke skal starte helt fra bunden. Ministeriet forestiller sig, at der fra hver centralorganisation bydes ind med en repræsentant til arbejdsgruppen, samt at der for stiftskontorchefgruppen, Landsforeningen af Menighedsråd, Den Danske Præsteforening, Danmarks Provsteforening også bydes ind med hver en repræsentant. Han informerede om, at spørgsmålet om offentlige ansattes modtagelse af gaver og arv har været oppe og vende i pressen på det seneste. Ministeriet overvejer, om man skal udarbejde en minivejledning til brug for folkekirken, hvor man omtaler Moderniseringsstyrelsens vejledning om god adfærd i det offentlige. Spørgsmålet blev drøftet på det seneste bispesamråd, og man var enige om, at biskopperne skal udbrede budskabet blandt præsterne. Han fortalte, at spørgsmålet om vielser i det fri også var blevet drøftet på bispesamrådet. Biskopperne har behov for at se nærmere på spørgsmålet herunder om der evt. skal udarbejdes et særligt vielsesritual. Endelig nævnte han, at der er stor fokus på det forestående menighedsrådsvalg bl.a. med forsøg med nye valgformer. De nye valgformer resulterer i, at det bliver mindre bureaukratisk end tidligere. Der vil efterfølgende ske en evaluering af forsøgene. Rasmus Rex oplyste, at der i Nyhedsbrev - Folkekirkens Personale nr. 12 (www.folkekirkenspersonale.dk under Regelsamling, overenskomster) er omtalt en stramning af reglerne om børneattester, som betyder, at der fra 1. juni 2012 ikke blot skal indhentes børneattest for personer med fast tilknytning til arbejdspladsen, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have kontakt med børn under 15 år, men at der også skal indhentes attester for sådanne personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes blandt børn under 15 år og dermed har mulighed for at komme i kontakt med dem. Landsforeningen har ligeledes omtalt emnet i deres seneste blad og er af den holdning, at menighedsrådene bør indhente børneattester på alle former for medarbejdere. Formanden orienterede afslutningsvis om baggrunden for nedsættelsen af FSU tilbage i 1992, hvor første møde blev afholdt den 27. august FSU blev nedsat, da flere fagorganisationer påpegede, at det hidtidige 14. januar udvalg ikke længere var det rette forum til drøftelse og forhandling af konkrete sager. I stedet ønskede organisationerne et udvalg, hvor man kunne udveksle emner af fælles interesse. Hovedparten af det nuværende FSU består af organisationer, som blev inviteret dengang.

4 b. Status på FLØS Rasmus Rex orienterede om drift og udvikling i FLØS. Driften er fortsat god. Bortset fra juni måned i år, hvor der var et nedbrud på 3 ½ time, har driftseffektiviteten været på næsten 100%. Ny løn til præster idriftsættes som planlagt med virkning fra oktober-lønnen 2012, og stifterne arbejder pt. med at flytte præster over på Ny Løn, hvilket teknisk set betyder, at ansættelsesforholdet skal lukkes og genoprettes. Der er ca. 400 præster, som nu flyttes over på Ny løn. Sideløbende med driften arbejdes der med FLØS 2-projektet. I første omgang med migrering af FLØS såkaldte lønkerne, idet FLØS og alle Multidata s (nu Bluegarden) andre lønprodukters lønkerner sammensmeltes til én. Det var planen, at FLØS 2 skulle sættes i drift 1. januar 2013, men tidsplanen er blevet udskudt til 1. april I denne forbindelse trimmes FLØS, så datagrundlaget bliver klart overskueligt. Man går fx fra 204 stillingskategorier til ca. 70 personalekategorier, fra 233 lønrammer til ca. 60, og fra 730 faste og variable lønarter til - endnu skønsmæssigt do. Som følge af oprydningsprocessen vil der være ansættelsesforhold, der skal flyttes, formentlig i nogle tilfælde efter forudgående varsling af de pågældende medarbejdere, hvilket vil ske i et samarbejde mellem stifter og menighedsråd. Hanne Gram oplyste, at 3F vil rejse en sag overfor ministeriet om forkerte afrundingsregler for så vidt angår grundbeløb for tillæg til timelønnede i forbindelse med nulstillingen af procentreguleringen pr. 31. marts Helle Samson fortalte, at implementeringen af Ny løn til præster kører fint. Der har været afholdt kurser for stiftspersonalet med deltagelse af repræsentanter fra ministeret. Værktøjerne, der er udviklet til konverteringen er nemme at gå til og fungerer godt. Rasmus Rex bemærkede i forlængelse af spørgsmålet om korrekt indberetning til Forhandlingsdatabasen, som 3F rejste på sidste FSU-møde, at ministeriet har været i dialog med Multidata og Moderniseringsstyrelsen, og at problemerne efter disse parters opfattelse er løst. Han gjorde dog opmærksom på, at FLØS kerneydelse fortsat er korrekt løn til tiden og ikke eksempelvis at være et statistiksystem. I forlængelse af de seneste FSU-møder oplyste Torben Stærgaard, at der på baggrund af rapporten om rollefordelingen mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen og ministeriet er arbejdet videre med en fastere FLØS-organisation. Pr. 1. januar 2013 vil de 10 stifter blive fordelt i centre. I forhold til lønindberetning vil der blive et center vedr. kirke- og kirkegårdsfunktionærer, fordelt på Ribe, Haderslev og Roskilde stiftsadministrationer. Herudover vil der blive et center vedrørende præsteløn og stiftsansatte, placeret i Fyens Stiftsadministration. De øvrige stifter vil efter 1. januar 2013 ikke skulle afvikle løn, men have andre opgaver fx vedr. gravstedskapitaler, forsikring og plansager. Når FLØS-portalen idriftsættes vil det betyde, at der bliver åbnet op til FLØS via internettet. Den tydeligste konsekvens for arbejdsgiverne bliver, at den Side 4

5 nuværende decentrale registrering afløses af en registrering direkte i lønsystemet. Som tidligere nævnt på FSU-møde har Garnisons Kirkegård deltaget i et pilotprojekt vedr. decentral registrering. Erfaringerne fra pilotprojektet er medtaget i det videre arbejde med decentral registrering. Der vil i forbindelse med FLØS portalen blive indarbejdet kontroller i systemet, således at eventuelle tastefejl opdages. Med tiden er det hensigten, at lønindberetning og udskrivelse af ansættelsesbeviser flyttes helt ud til menighedsrådene. På længere sigt vil medarbejdere kunne fx timeregistrere via portalen. Stifterne vil snarest muligt sende en orientering ud om centerdannelsen. IT-kontoret vil supplere med, hvad der sker på FLØS området, når stifterne har udsendt førnævnte orientering. Side 5 Christa Hector Knudsen tilføjede, at det er på grund af centerdannelsernes ikrafttræden pr. 1. januar 2013, at der fra ministeriets side insisteres på en hurtig afslutning på lokallønsforhandlingerne, så puljerne kan lukkes inden migreringen til FLØS 2. Hanne Gram spurgte, hvor effektiv systemkontrollen i FLØS 2 vil blive og nævnte i den forbindelse, at de i konkrete tilfælde har måttet konstatere, at der ikke er indbetalt til fx pension. Torben Stærgaard svarede, at det vil være meget effektivt for alle nyansatte, der oprettes i systemet, men at der fortsat er risiko for videreførelse af evt. fejl for ansatte, der er ansat inden ibrugtagningen af FLØS 2. Men man er opmærksom på problemstillingen, og man vil på et senere tidspunkt efter migreringen gå igennem alle eksisterende ansættelsesforhold for at se, hvor der skal rettes op. Bjørn Arberg spurgte hvilke stifter henholdsvis Ribe, Haderslev og Roskilde skal afvikle løn for. Torben Stærgaard svarede, at det pt. ikke er endeligt afklaret. Stifterne vil som nævnt inden længe sende information ud omkring dette. Helle Samson supplerede, at stifterne er klar over informationsbehovet. Stiftskontorcheferne afholder møde den 20. september Efter mødet regner stifterne med at have færdiggjort den information, der skal udsendes, herunder om, hvilke stifters kirkefunktionærer der lønmæssigt, skal administreres af henholdsvis Ribe, Haderslev og Roskilde stifter. Elisabeth Jensen spurgte, om der på baggrund af en fejlrettelse af lønoplysninger mv. i FLØS 2, kan udstedes og udskrives et nyt ansættelsesbevis. Torben Stærgaard svarede bekræftende til dette. Torben Palm oplyste, at kordegneforeningen i forbindelse med lønforhandling var stødt på omkring 25 sager, hvor der ikke var sket korrekt registrering i FLØS. Formanden refererede til, at det hidtil har været menighedsrådene med rådgivning fra stifterne, der har opfanget eventuelle fejl ved lønindberetning. Fremadrettet vil FLØS 2 i videre udstrækning understøtte korrekt lønindberetning.

6 c. Orientering fra Uddannelsesudvalget herunder orientering fra arbejdsgruppen vedr. introkursus i folkekirken Side 6 Annemarie Steffensen orienterede om, at Uddannelsesudvalget sædvanen tro, bl.a. har arbejdet med Kompetencefonden. Der har været en del udfordringer, idet der efter regeringsskiftet i 2011, har været omlægninger af ministeriernes ressort, som giver problemer i forhandlingsdatabasen, da puljerne fordeles i forhold til lønsum. Processen med fordeling af midlerne fra Kompetencefonden, blev derfor udskudt til udgangen af april måned, idet man havde fået oplyst, at der på det tidspunkt ville være overblik over fordelingen af midler på ministerieområderne. Udskydelsen blev meldt ud til samtlige ansøgere til fonden. Ved udgangen af april måned havde man fortsat ikke modtaget alle midler hvorfor udvalget, efter en skriftlig høring, besluttede sig for at fordele den del af midlerne man havde garanti for. Når man kender det evt. manglende beløb vil det indgå i næste fordelingsrunde. Der vil være en ny ansøgningsrunde som løber for perioden 24. september 2012 til 26. november Midlerne vil efter planen blive meldt ud senest 1. marts Torben Palm spurgte om de kursister, der har fået afslag ved seneste fordeling fra Kompetencefonden, senere vil kunne modtage en bevilling, efter ministeret har modtaget den resterende del af midlerne. Annemarie Steffensen svarede, at fordeling vedrørende 2011 er endelig afsluttet. De som har fået afslag på en ansøgning ved seneste fordeling, må søge igen for at komme i betragtning ved næste ansøgningsrunde. Hun orienterede herefter om introkurset for nyansatte i folkekirken. Der er gennemført 3 pilotforsøg i 3 stifter af 1 dags varighed. Der var deltagere på hvert hold, hvilket var færre end forventet. Der har været en god tilbagemelding fra kursisterne både i forhold til formen og indholdet af kurserne. En udfordring har været at finde frem til hvem, der er nyansatte. Tanken er at afvikle 4 pilotforsøg mere dækkende de resterende stifter. Stifterne bliver inddraget tættere, og vil få rollen som de praktisk udførende i de nye pilotforsøg. Landsforeningen skal bidrage med erfaringerne og i form af udarbejdelse af en drejebog med oplysning om, hvordan introforløb fremover skal afvikles. Der skal holdes et forberedende møde i slutningen af oktober måned 2012, hvor det skal drøftes, hvordan de 4 nye forsøg skal afvikles. Hun bemærkede afslutningsvis, at det forhåbentlig bliver lettere at finde frem til nyansatte i forbindelse med ibrugtagning af FLØS 2. Der er årligt afsat en fast bevilling på fællesfonden på ca kr. til afvikling af introkurserne. Per Bucholdt Andreasen bemærkede, at han havde fået god respons fra de præster, der har deltaget i pilotforsøgene. Det er en god idé, at blande alle faggrupper da det på sigt, kan medvirke til forebyggelse af samarbejdsproblemer. Esther Jensen spurgte, hvilke faggrupper der har deltaget i pilotforsøgene. Annemarie Steffensen svarede, at det af evalueringsrapporten fremgår, at der har været en overvægt af gravere, men at faggrupperne ellers er bredt repræsenteret.

7 Ole Opstrup tilføjede, at mange også har fundet det både relevant og interessant, at ministeriets personale har deltaget som undervisere i pilotforsøgene. Side 7 Formanden supplerede med, at den nævnte evalueringsrapport vil blive sendt med ud sammen med referatet fra dagens møde. Torben Stærgaard oplyste, at FLØS 2 kan hjælpe med at oplyse hvilke personer, der enten er helt nyansatte i folkekirken eller nye i den pågældende stilling men med evt. tidligere erfaring fra folkekirken. Formanden bemærkede afslutningsvis, at undervisningsdelen er ressourcetung. Såfremt der er indvendinger til selve undervisningsdelen, vil ministeriet derfor gerne høre om det. d. Brancheudvalget under SCK Natasja Agerskov Perotti oplyste, at arbejdet i brancheudvalget kører godt og med et stort engagement. Der er søgt midler til 2 nye projekter, bl.a. et DO- IT kursus, hvor man vil udvikle et landsdækkende IT-projekt i forhold til kirkefunktionærers IT- og læsefærdigheder. Der vil især blive lagt vægt på opfølgning, når kurserne er gennemført, herunder hvordan kirkefunktionærerne støttes i evt. at tage efterfølgende kurser. Målet med kurset er, at få kirkefunktionærer til at tage en IT-test. Det andet projekt, der er søgt om midler til, er udvikling af kurser i kompetenceudvikling for faglige teams. Dette er særlig relevant i forbindelse med udbredelsen af samarbejde på tværs af menighedsrådene. Arbejdet vil munde ud i udarbejdelsen af en drejebog og værktøjer, der kan bruges i forbindelse med kompetenceudvikling i faglige teams. Desuden arbejdes der i brancheudvalget med kursus i almen kvalificering i folkekirken. Her er der søgt videreudviklet et læsekursus for kirkefunktionærer, hvor der er mulighed for at få opgraderet læsefærdigheder. Et andet projekt der arbejdes med i brancheudvalget er, at der i Haderslev Stift har været afholdt en uddannelsesdag for kirkefunktionærer. Der var mange gode oplæg om bl.a. uddannelsesmuligheder, uddannelsesportalen, økonomi, workshops mv. som kirkefunktionærer og menighedsrådsmedlemmer direkte kan gå hjem og bruge konkret i deres daglige arbejde. Der deltog ca. 100 kirkefunktionærer og menighedsrådsmedlemmer i uddannelsesdagen. Der vil blive bygget videre på erfaringerne fra pilotprojektet og i løbet af 2013 vil der være afholdt temaaftener i alle 10 stifter. Både Landsforeningen, stifterne og fagorganisationerne vil blive inddraget i markedsføringen af temaaftenerne. Det er vigtigt, at man kan motivere både menighedsråd og kirkefunktionærer til at deltage i kurserne, og alle opfordres derfor til at medvirke til at støtte op om kurserne. e. Orientering fra Koordinationsudvalget Formanden nævnte, at udvalgets primære opgave siden sidste FSU-møde har været koncentreret omkring behandling af en række henvendelser om opret-

8 telse af stillinger som provstikonsulenter. Koordineringsforhold mellem stifter, Landsforeningen, provstier og ministeriet drøftes også løbende. Desuden er der igangsat et arbejde med at skrive konkrete driftsorienterede vejledninger om kirkefunktionærforhold herunder om bl.a. arbejdstidstilrettelæggelse. Udkast til vejledninger vil blive sendt i høring hos organisationerne. Side 8 Ad 3. Forelæggelse og godkendelse af ansøgning om midler fra omprioriteringspuljen til udarbejdelse af vejledning om forebyggelse og håndtering af skimmelsvamp. Ansøgning vedlægges. v/elisabeth Jensen, Landsforeningen Formanden orienterede om, at han havde talt med ministeriets økonomikontor samt med Elisabeth Jensen om punktet. Der er intet krav om, at FSU skal godkende et sådan punkt, før budgetfølgegruppen kan behandle emnet. FSU skal derfor blot drøfte emnet, så FSU s holdning kan indgå i budgetfølgegruppens arbejde. Hanne Gram fandt det vigtigt, at der gøres noget ved skimmelsvamp. Per Bucholdt Andreasen bakkede ligeledes op om, at der hurtigst muligt sættes et arbejde i gang for at forebygge og behandle angreb af skimmelsvamp. Merete Sand tilsluttede sig og påpegede, at der ikke kun er tale om problemer med skimmelsvamp i kirkebygningerne, men at der er lignende problemer i orglerne ved kirkerne. Formanden konstaterede, at FSU bakker op om, at der igangsættes et arbejde vedrørende skimmelsvamp problematikken. Ad 4. FLØS lønsedler fremtidig udformning Rasmus Rex oplyste, at han medio juni 2012, på baggrund af en henvendelse oprindeligt fra Hanne Gram, tilskrev de faglige organisationer vedrørende udformningen af fremtidens FLØS-lønsedler. Han modtog svar fra FAKK, Danmarks Kirketjenerforening og Danmarks Kordegneforening samt 3F. Ministeret vil invitere organisationerne til et fortsat samarbejde, så lønsedlen får et indhold, der kan imødekomme rimelige ønsker i forhold til ambitionen om en fortsat korrekt be- og afregning af løn. Esther Jensen bemærkede, at sognemedhjælperforeningen opfordrer deres medlemmer til at indsende lønsedler med henblik på, at lønsedlen gennemgås for fejl. Der bliver opdaget tilfælde, hvor menighedsrådene har indberettet forkert til FLØS. Der vil være en betydelig lettelse, hvis sådanne fejl kunne undgås via FLØS 2. Hanne Gram supplerede med, at der inden for hendes område, også konstateres mange fejl ved lønindberetningerne, og at det er noget, som der bør ses på. Rasmus Rex svarede, at ministeret vil forsøge at gøre lønsedlerne mere brugervenlige. Vedrørende fejlindberetninger må det konstateres, at der kan opstå fejl i forbindelse med fx afslutning af ferieregnskab, herunder at der ikke bliver afsluttet og overført, hvad der skal. Ministeriet forsøger via FLØS-nyt,

9 at gøre opmærksom på den slags forhold. Som tidligere nævnt skulle fejlrisikoen gerne blive minimeret i FLØS 2. Side 9 Ad 5. OK13 Christa Hector Knudsen konstaterede, at OK13 nærmere sig, og det forventes, at forhandlingsmodellen kommer til at ligne den, der var i OK11, men der er endnu ikke udmeldt noget fra de centrale parter. Det forventes, at der sker kravudveksling i december 2012 og, at der herefter bliver et åbent vindue på 4 uger til at få de decentrale forhandlinger på plads. Ministeriet vil gerne, hvis de faglige organisationer ønsker det, invitere til en drøftelse af, om der skal nedsættes tekniske arbejdsgrupper til forberedelse af OK13. Hanne Gram bemærkede, at der fra 3F s side, forventes et tæt samarbejde. Ad 6. Initiativer vedrørende arbejdsmiljø i folkekirken herunder orientering vedrørende undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken Sofie Møller Barkholt informerede om, at der skal laves en ny undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken, som i modsætning til arbejdsmiljøundersøgelsen i 2002, skal favne alle faggrupper i folkekirken. Undersøgelsen vil blive sat i gang fra efteråret 2012, og det forventes, at der foreligger et resultat af undersøgelsen i foråret Sekretariatets medlemmer består foruden Marlene Dupont, Annemarie Steffensen og hende selv fra ministeriet også af Hans Hjerrild fra Landsforeningen af Menighedsråd. Første styregruppemøde har været afholdt. Her blev der bl.a. drøftet metodisk tilgang til projektet samt projektbeskrivelse. Der er deadline den 7. september kl på tilbudsafgivning, om at blive konsulent på projektet. Der er pt. modtaget 11 tilbud. (red. ved fristens udløb var der indkommet 13 tilbud). Næste styregruppemøde finder sted den 27. september Formanden oplyste, at man er kommet godt fra start, og at man på første styregruppemøde kom dybt i materien men valgte at henskyde en del af metodedrøftelserne til efter tilbudsafgivningen. Der er planlagt styregruppemøder i september og oktober måned 2012, hvorefter det er hensigten, at selve undersøgelsen sættes i gang. Det er målsætningen, at undersøgelsen er færdig medio Håbet er, at undersøgelsen giver et godt grundlag for en fortsat udvikling og forbedring af arbejdsmiljøet i folkekirken. Han fortalte, at ministeren er optaget af arbejdsmiljøområdet og derfor følger sagen tæt. Helene Devantié spurgte i forhold til en drøftelse på sidste FSU-møde, om det er blevet undersøgt, hvordan det forholder sig med trivselsundersøgelser for præster. Formanden svarede, at ministeriet vil få det undersøgt og herefter vende tilbage til FSU med et svar.

10 Ad 7. Status vedrørende oplysningstiltag om folkekirken som arbejdsplads og HR-udvalget. Orientering og indstilling vedlægges. Side 10 Marlene Dupont henviste til den udsendte skriftlige oplysning om, at HR udvalget sættes i bero for en periode på 2 år, og at indstilling om at arbejdsgruppen vedrørende oplysningstiltag om folkekirken som arbejdsplads ligeledes sættes i bero i 2 år. Eventuelle uopsættelige opgaver vil blive varetaget i ministeriet. Arbejdsgruppen vedrørende oplysningstiltag om folkekirken som arbejdsplads har søgt om og fået bevilget midler fra omprioriteringspuljen, som vil blive forsøgt opretholdt. Hanne Gram og Merete Sand fandt det uheldigt, at nedlægge arbejdsgrupperne, da grupperne arbejder med projekter hvis formål er at sikre dialog med henblik på at udvikle folkekirken som arbejdsplads. Formanden erindrede om, at arbejdsgrupperne i sin tid, ikke blev mødt med stormende begejstring af FSU, og at det netop var årsagen til, at HRarbejdsgruppen blev nedsat under ministeriet og ikke under FSU. I ministeriet er der pt. ikke ressourcer til at videreføre dem. Han understregede dog, at ministeriet netop selv vil behandle de opgaver, der ikke tåler opsættelse. Eventuelle emner vil også kunne tages op i FSU, eller fx på en temadag. Hanne Gram opfordrede ministeriet til at genoverveje nedlæggelse af udvalget. Formanden gav tilsagn om, at man ville genoverveje beslutningen. Ad 8. Orientering vedrørende projekt kompetenceudvikling i stiftsadministrationerne Marlene Dupont orienterede om, at der, bl.a. som konsekvens af en ændret opgavefordeling i stifterne, er iværksat et projekt om kompetenceudvikling i stifterne herunder også i forhold til, at stifterne skal varetage en anden og ny rolle som rådgivere i forhold til menighedsrådene. Hensigten er, at stifterne på sigt skal udøve en mere ensartet rådgivning. I kompetenceudviklingsprojektet er der bl.a. arbejdet med udvikling af et kompetenceportræt bestående af 13 kompetenceelementer, som skal varetages på tværs af stifterne. Der er iværksat et pilotprojekt, hvor man tester læringsformer. Pilotprojektet løber frem til den 23. oktober 2012, og involverer bl.a. virtuel læring, e-læring og klassebaseret læring. Det er konsulentfirmaet Deloitte, der samlet står for styringen af hele projektet herunder også pilotprojektet. På baggrund af pilotprojektet, vil der blive udviklet et kompetenceudviklingskoncept til fremadrettet brug for stifterne, hvortil der også er knyttet et nyt MUSkoncept. Selve projektet forventes afsluttet i begyndelsen af Helle Samson supplerede med, at stifterne er glade for, at det er lykkedes at gennemføre projektet bl.a. på grund af den forestående ændring af stifternes opgaver. Hun kvitterede for det gode samarbejde med ministeriet og for, at det er lykkedes at tilvejebringe midler til projektet. Projektet har involveret mange medarbejdere i stifterne, og hun påpegede i den relation vigtigheden af at få skabt medejerskab blandt personalet. Det er en vigtig forudsætning for at kunne kompetenceudvikle medarbejderne til det kommende arbejde.

11 Formanden fandt det vigtigt, at man ikke undervurderer de ændringer, som stifternes personale står over for, hvis man fortsat ønsker et højt serviceniveau. Side 11 Ad 9. Evt. Formanden gjorde opmærksom på, at der er udskrevet bispevalg i Fyens Stift og i Haderslev Stift. Det vil i den kommende tid betyde et stort arbejdspres i de to stifter. Torben Stærgaard oplyste, at man siden slutningen af 2011, har forsøgt sig med at afholde videokonferencer. De 10 stiftsadministrationer og ministeret har fået etableret det nødvendige udstyr. Erfaringerne med forsøget er noget svingende og viser, at det er et godt redskab, når mødedeltagerne i forvejen kender hinanden. Kvaliteten dvs. lydmæssigt og billedmæssigt kunne godt være bedre, og det arbejdes der derfor med. I outlook er der mulighed for, at man kan bruge funktionen Link, så man kan vise, at man er på sin skærmarbejdsplads. Derved kan man fx chatte via pc en med sin møde-gruppe, eller benytte pc ens kamera til videomøde. Det kræver blot, at man har adgang til en pc med outlook og at pc en har indbygget kamera. Erfaringen er, at det kræver en smule tilvænning. IT-kontoret afprøver for tiden disse muligheder og i løbet af meget kort tid, lukkes der op for dem, som har lyst til at afprøve det. Han fortalte, at der pt. er ca brugere i kirkenettet, som ikke har direkte adgang til en pc. Efter aftale med IT-styregruppen er det besluttet, at der for 180 kr. om året kan investeres i en cloud-løsning til de brugere, som ikke har direkte adgang til en kirkenets pc. Løsningen er i øjeblikket ved at blive afprøvet. Det betyder, at man kan tilgå de samme faciliteter via fx sin mobiltelefon/smartphone. Formanden oplyste, at håbet og forventningen er, at mange fremover vil begynde at tage videokonferencer i brug, når der er tale om møder i mindre personkredse. FSU vil løbende blive orienteret om udviklingen. Merete Sand spurgte, om cloud-løsningen er afhængig af outlook. Torben Stærgaard svarede, at såfremt en bruger meldes til cloud-løsningen får vedkommende automatisk tilkoblet outlook, hvor der er adgang til postkasse, kalender samt intranettet. Helene Devantié orienterede om, at FAKK og Danmarks kirketjenerforening har indgået et sekretariatssamarbejde pr. 1. september Der vil blive informeret om dette, når sekretariatet er helt integreret. Ad 10. Orientering vedr. FSU-møde den 18. januar Næste FSU-møde finder sted fredag den 18. januar Mødet afholdes i konferencecentret Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K. lige overfor Nørreport Station (på hjørnet af Nørre Voldgade/Fiolstræde).

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark

Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Dato: 5. september 2008 Referat af møde i FSU den 5. september 2008 3. Kontor Sagsbehandler Marlene Dupont Mødedeltagere Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Jens Gram Elisabeth Jensen Svend

Læs mere

Danmarks Provsteforening Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark

Danmarks Provsteforening Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Dato: 18. januar 2008 Referat af møde i FSU den 18. januar 2008 3. Kontor Sagsbehandler Marlene Dupont Mødedeltagere Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth Jensen

Læs mere

3 Handlingsplan for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

3 Handlingsplan for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 2/2 2015 Februar 2015 Mødedato: 2. februar 2015 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: Landsforeningen af Menighedsråd, Sabro Møde nr. 11 Deltagere: Inge Lise Pedersen, (ILP), Landsforeningen

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Onsdag den 17. november 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst

Læs mere

1. Velkomst ved biskop Kjeld Holm, formand for budgetfølgegruppen

1. Velkomst ved biskop Kjeld Holm, formand for budgetfølgegruppen c/o Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.km.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post km@km.dk Dokument nr. /13 Dato: 8. marts 2013 Dagsorden 1. Velkomst ved biskop Kjeld Holm,

Læs mere

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14.

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14. Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Klaus Kerrn-Jespersen, Verner

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Februar 2014 Mødedato: 28. januar 2014 Tidspunkt: Kl. 10.30 13.15 Sted: Damvej 17, Sabro Deltagere: Inge Lise Pedersen (ILP), Landsforeningen af Menighedsråd Elisabeth Jensen

Læs mere

IT-Styregruppen. Referat af møde nr. 20 - den 14. januar 2009. 1 Godkendelse af dagsorden. 2 Orienteringspunkter. 3 Styring af IT

IT-Styregruppen. Referat af møde nr. 20 - den 14. januar 2009. 1 Godkendelse af dagsorden. 2 Orienteringspunkter. 3 Styring af IT IT-Styregruppen Referat af møde nr. 20 - den 14. januar 2009 Til stede var: Bygningskonsulent Keld Nielsen Biskop Steen Skovsgaard Provst Paw Kingo Andersen (PKA) Sognepræst Per Bucholdt Andreasen (PBA)

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Resultataftale 2011 for Århus Stift

Resultataftale 2011 for Århus Stift Resultataftale 2011 for Århus Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Århus Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 Både Finansministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vigtige opgaver og beføjelser i forhold til kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00 Dagsorden Referat Fraværende Ole Hefsgård; Ingrid Bartolin deltager i dele af mødet 75. Godkendelse af dagsorden 76. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 77. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet

Læs mere

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD DAGSORDEN for møde i menighedsrådet onsdag den 13. februar 2013 kl. 19.00 i foredragssalen. Fraværende: Kirsten Evald Grønbech (forhåndsafbud ) Per Knudsen (forhåndsafbud) Helle Øst (afbud) Bent Nielsen

Læs mere

Kirkeministeriet. Menighedsråd

Kirkeministeriet. Menighedsråd Notat Referat af møde nr. 15 i it-strategi styregruppen, den 31. januar 2007. Til stede var: Afdelingschef Steffen Brunés, formand IT-Chef Torben Stærgaard Biskop Jan Lindhardt Bygningskonsulent Keld Nielsen

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Mødedato: 24. september 2012 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: Landsforeningen af Menighedsråd, Damvej 17, 8471 Sabro Mødenr.: 6 Deltagere: Inge Lise Pedersen, (ILP), Landsforeningen

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Referat at møde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 8. maj 2008, kl 18.30 i Solrød Strandkirke Den 08. Maj.. 2008 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:charlotte Gravesen, Michael Rønne Rasmussen, Anne-Marie

Læs mere

Den Danske Præsteforening. Kirkeministeriet/IT-Kontoret. Kirkeministeriet. Kirkeministeriet/IT-Kontoret

Den Danske Præsteforening. Kirkeministeriet/IT-Kontoret. Kirkeministeriet. Kirkeministeriet/IT-Kontoret Notat Referat 13. møde i styregruppen vedr. it-strategi - den 17. maj 2006. Til stede var: Biskop Jan Lindhardt Bygningskonsulent Keld Nielsen Afdelingsleder Lone Toftgård (observatør) Provst Leif Arffmann

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 13. september 2012 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud til mødet fra: Anette Kaas Ole Pagels

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Naima Simring Mødepunkt 1 Projekt Ungdomskirke Sag: Projekt Ungdomskirke (386) Projekt Ungdomskirke

Læs mere

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Pkt. 1: Godkendelse af dagsordenen Pkt. 2: Udpegning af repræsentant

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Onsdag den 29. april 2015 Kl. 19.00 Mødet indledes med spisning kl. 18.15 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Thomas Gylnæs Nielsen Evt. stedfortrædere indkaldt: Fraværende

Læs mere

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde:

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: 1. Velkomst 2. Menighedsrådets opgaver og kompetence 3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg 4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet

Læs mere

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård 239 Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård Fraværende med afbud: Simon Buchwald Jensen, Jette Rasmussen og Ole Winkel Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Dok.id. 115503. Helsingør stiftsudvalg vedrørende økonomi. Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15.

Dok.id. 115503. Helsingør stiftsudvalg vedrørende økonomi. Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15. Dok.id. 115503 Helsingør stiftsudvalg Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15.00 Mødet afholdes i stiftsadministrationens lokaler, Hestemøllestræde 3 A i Helsingør. Mødedeltagere:

Læs mere

Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. kl. 14-16 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. kl. 14-16 Mødested: Provstikontoret Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. kl. 14-16 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Søren Sievers og Inge Lise Pedersen. Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af Dagsorden Dagsorden

Læs mere

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde (Sygdomsvejledningen) (til menighedsrådene) Indledning Med henblik på at gøre det lettere for menighedsrådene at finde de regler, der gælder

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 5. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 5. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 5. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen og Finn Poulsen. Grethe Jakobsenj mødt kl. 17.33.

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen og Ege Lau Frandsen Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. februar 2010 1-13-7-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg 18. januar 2010, kl. 10.00 12.00

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

It-styregruppen, møde 37 - mandag den 11. maj 2015 kl. 10:00, Folkekirkens It, Rådhusstræde 2

It-styregruppen, møde 37 - mandag den 11. maj 2015 kl. 10:00, Folkekirkens It, Rådhusstræde 2 It-styregruppen, møde 37 - mandag den 11. maj 2015 kl. 10:00, Folkekirkens It, Rådhusstræde 2 Deltagere: Afdelingschef Steffen Brunés (formand)(sb) Biskop Henning Toft Bro (HTB) Stiftskontorchef Asger

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 15,00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 15,00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 15,00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra 12. juni 2012. Referatet godkendt og underskrevet af alle dem der var

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift 5. marts 2015 Dok.nr.: 26500/15 BNO/HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet onsdag den 25. februar 2015 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

Vejledning om folkekirkens konsulenter.

Vejledning om folkekirkens konsulenter. Udkast Vejledning om folkekirkens konsulenter. 1. Indledning. Kirkeministeriet har med ikrafttrædelse den 1. januar 2010 udstedt bekendtgørelse nr.... af... om folkekirkens konsulenter samt fællesinstruks

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 30. august 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 30. august 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 30. august 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 20. juni 2011 Godkendt og underskrevet. Godkendes af

Læs mere

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet.

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet. Vedtægt for Vesterbro Sogn - Folkekirken på Vesterbro De syv sogne (Absalons, Apostel, Enghave, Gethsemane, Krist, Maria og Sct. Matthæus) på Vesterbro sammenlægges med virkning fra 2/12 2012 til ét sogn,

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 4. november

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1899 Beslutningsprotokol

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1899 Beslutningsprotokol Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1899 Referat for bestyrelsesmøde den 10. august 2015 på sekretariatet i Vejle fra kl. 10.15 16.00. Mødedeltagere: Henrik Kristoffersen Ejnar Kudsk Alex Harttung

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt.

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, inkl. evt. tilkomne punkter

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmødet 12. marts 2015.

Referat fra Provstiudvalgsmødet 12. marts 2015. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Hillerød den 17.3.2015

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol Blad nr. 210-210 - Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 9. januar 2013 klokken 19.00 i Sognehuset. Tilstede: Bente Normann Rasmussen, Elsebeth Karlskov, Jan Weber, Thorkild Højvig, Erik Risager Thomsen,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkter Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-Medudvalg den 1. april 2009

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-Medudvalg den 1. april 2009 Referat fra mødet i Administrationens Lokal-Medudvalg den 1. april 2009 Deltagere: Jens Erik Sørensen, Mikael Carlsen, John Kristensen, Lise Terkildsen, Merete L. Nielsen, Henrik E. Jørgensen, Anders W.

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Referat. It-Styregruppen, møde 35 - tirsdag den 27. maj kl. 13.00 til 16 - i Folkekirkens It. R E F E R A T

Referat. It-Styregruppen, møde 35 - tirsdag den 27. maj kl. 13.00 til 16 - i Folkekirkens It. R E F E R A T It-Styregruppen, møde 35 - tirsdag den 27. maj kl. 13.00 til 16 - i Folkekirkens It. Deltagere: Afdelingschef Steffen Brunés (formand)(sb) Provst Johanne Haastrup (JOST) Kordegn Finn Poulsen (FPO) Stiftskontorchef

Læs mere

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Blad nr. 3035 Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Dagsorden Beslutning Afbud fra Jens Arendt, Paul Kofoed Christiansen og Rune Viberg 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt. 2. Meddelelser

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mandag den 11-12-2006 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, Fuglsangloungen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Keld Pedersen,

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift torsdag d. 11. februar 2010. Dok. nr. 10/26641/10 Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft 2 Godkendelse af referat

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning ca. kl. 18.00 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Eva Hoffmann Randrup Evt. stedfortrædere indkaldt:

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. oktober 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. oktober 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. oktober 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet 2 Tilføjelse til dagsordenen

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et nyt punkt 16 og 17 i forhold til den udsendte dagsorden.

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 16. december 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 16. december 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 16. december 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 10. november 2010 Beslutning Referatet blev godkendt

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 30. august 2011. Godkendt og underskrevet. Ved mail

Læs mere

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Mødedeltagere: Erik Vind, Mikael Krarup, Bente Kaysen, Erik Buch, Jens Hebsgaard, Jørgen Bai Jepsen, Birte Jacobsen, Paul Verner Skærved,

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol Blad nr. 72 REFERAT fra bestyrelsesmøde i tirsdag den 21. januar 2014 Til stede: Søren Fibiger Olesen (formand), Carsten Jørgensen (næstformand), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Per Møller Henriksen,

Læs mere

Referat. IT-styregruppen, møde 25 - torsdag den 8. april 2010 kl. 13.00-16.00. Referat. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Orienteringspunkter

Referat. IT-styregruppen, møde 25 - torsdag den 8. april 2010 kl. 13.00-16.00. Referat. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Orienteringspunkter IT-styregruppen, møde 25 - torsdag den 8. april 2010 kl. 13.00-16.00 - it til folkekirken Side Dato: 111. april 2010 Dokument nr 37235-10 Deltagere: Biskop Steen Skovsgaard Provst Paw Kingo Andersen (PKA)

Læs mere

Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006

Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006 Dato: 25. januar 2006 Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006 Ordstyrer: Leif Thulstrup Bruhn bød velkommen til de ca. 210 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter praktiske oplysninger

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Medlemmerne i et menighedsråd skal varetage mange opgaver. Det kræver mange forskellige evner. Som medlem i et menighedsråd har du mulighed for at bidrage

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere