Fredensborg Kommune. Skole: Nivå skole. It- og mediestrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredensborg Kommune. Skole: Nivå skole. It- og mediestrategi 2013-2015"

Transkript

1 Fredensborg Kommune. Skole: Nivå skole It- og mediestrategi

2 Indledning Informationsteknologi bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. It indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund, og det er en opgave for skolen at uddanne eleverne til at handle, navigere og lære i nutidens og fremtidens digitale verden. På skoleområdet forventes følgende udvikling i brugen af informationsteknologi i den nærmeste fremtid: Øget brug af trådløse enheder (Smartphone, i-tavler, tablet, pc ere bærbare pc ere ). Undervisningsprogrammerne vil flytte fra installation af applikationer til internetbaseret undervisningsmaterialer (eksempelvis: i - bøgerne, webprøver,..). Udviklingen går fra at computeren er netværk til netværket er computeren. Det traditionelle penalhus vil blive erstattet af det digitale penalhus. Eleverne vil i øget omfang indhente og producere informationer, der indeholder billeder, lyd og video. Eleverne vil kommunikere med omverdenen via videoteknologi. Eksterne ressourcer vil indgå som en naturligdel af undervisningen. Målet er klart: It skal inddrages, udnyttes og kvalificere undervisningen. Spørgsmålet er, hvordan It inddrages, så det understøtter elevernes læring optimalt. Der vil derfor være behov for, at fokus rettes mod udviklingen af de digitale læremidler, de digitale læreformer, den digitale kommunikation, videndeling og kompetenceudvikling. Nivå skoles It- og mediestrategi bygger på den forudsætning, at de gældende trin- og slutmål, der drejer sig om elevernes It- kompetencer allerede indgår som en naturlig del af undervisningen. It- og mediestrategien vil derfor fokusere på tiltag, der yderligere skal understøtte og undersøge mulighederne for at kvalificere undervisningen. It og mediestrategien vil derfor både omhandle generelle tiltag og iværksættelse af pilotprojekter. It- og mediestrategien suppleres løbende med konkrete aktiviteter, der muliggøres af nye teknologier. It- og mediestrategien er ligeledes tænkt som et fleksibelt og dynamisk dokument, der kan imødekomme nye tiltag fra såvel lokale som nationale forventninger. Nivå Skoles It- og mediestrategi bygger således på regeringens nationale strategi for It i folkeskolen. Frem mod 2014 vil regeringen gennemføre syv

3 initiativer, der skal give bedre It i folkeskolen. Hvoraf de 4 første er lokalt forankret. De 4 områder er: 1. Støtte til indkøb af digitale lærermidler. Nivå Skole har i perioden afsat midler til netop at kunne udvide skolens undervisningsmaterialesamling med digitale lærermidler. Og der er søgt midler via Ministeriets pulje til netop dette formål. Det forventes at Nivå Skole i 2015 også vi afsætte midler til en yderligere indkøb af digitale læremidler efter Undervisningsministeriets retningslinjer. 2. Effektiv distribution af digitale lærermidler. Udover det centrale udrulningsværktøj undersøger Nivå Skole alternative løsninger som eventuelt supplement til de eksisterende løsninger. I dette tilfælde tænkes i mulige cloud løsninger. Herudover er Nivå Skole i kontakt med Apple i forbindelse med mulige distributionssystemer af Apps til skolens ipad. 3. Trådløst netværk på skolerne frem mod I samarbejde med Fredensborg Kommunes It-centre er Nivå Skole i gang med en samlet analyse af eventuelle mangler i forhold til at kunne imødekomme forventningen om et driftssikkert netværk, der også er dimensioneret til at kunne håndtere det forventede brug af skolens trådløse netværk. Én af skolens matrikler er netop klargjort i efteråret Adgang til computere for alle elever frem mod Nivå skole har igennem de sidste år løbende udskiftet og suppleret skolens hardware. Indkøbsstrategien afstemmes regeringen forventning. Hertil hører en analyse af forventningen til at eleverne selv medbringer eget udstyr samt overvejelser om, hvordan skolen kan understøtte dette mht. opbevaring og opladning af udstyr. Nivå Skole har i 2012 og i 2013 indkøbt og udlånt ipad til alle elever, der startede på 6. Årgang. Der er afsat ipads til skolens ressourcecenter, hvor det skal afprøves, hvordan ipaden kan supplere specialundervisningen.

4 Der er afsat midler til indkøb af yderligere 100 ipad i 2014, så eleverne på 6. årgang i skoleåret også kan få tilbudt mulighed for at låne en ipad af skolen. Nivå skole arbejder efter en forståelse af It der kan beskrives som: It skal anvendes i alle de undervisningssammenhænge, hvor It kan understøtte læring. It åbner muligheder for at inddrage de kompetencer, som eleverne har udviklet allerede fra deres før -skole start. It skal ikke betragtes som et selvstændigt værktøj, men snarere som en naturlig del af undervisningen, hvor eleverne indsamler, bearbejder og formidler viden. It sætter et naturligt fokus på undervisningsdifferentiering, og denne mulighed skal udnyttes i den daglige undervisning. It bliver på denne måde en fællesnævner for elevernes måde at møde og interagere med såvel nærmiljøet som den omkringliggende verden. Tema: Informationssøgning og - indsamling Eleverne kan både i skole og fritid søge og anvende informationer, der er hentet via elektroniske medier. Brugen af internettet og digitale teknologier stiller derfor krav om, at eleverne lærer at søge informationer målrettet, at sortere og udvælge informationer samt at forholde sig kritisk vurderende til de informationer, de finder. Det er derfor vigtigt, at eleverne får kompetencer i systematisk og kritisk at kunne finde og fortolke informationer. Målsætning Aktiviteter Tiltag/Evaluering Eleverne skal lære at: I 4.klasse giver biblioteket kurser i Følges op i alle fagene med opgaver, der identificere behovet for information digital informationssøgning, hvor eleverne lærer om kræver brug af digital søgning efter informationer. finde frem til hjælpemidler til informationssøgning tilgængelige databaser - (Nivå Skoles bibliotekssystem, Skoda, EMU, Polinfo, Wikipedia m.fl.) benytte målrettede strategier til søgning og søge systematisk undersøge og vurdere - I 8.klasse tilbydes overbygning på ovennævnte kurser hvor Biblioteket udarbejder formåls- og indholdsbeskrivelse for kurserne, så faglærerne ved hvad de kan stille opgaver i.

5 informationer kildekritisk sortere, vælge og redigere informationer til et bestemt formål eleverne lærer at vurdere informationer på nettet ud fra bl.a. politiske, økonomiske interesser mv. citere og referere korrekt fra forskellige kilder. At styrke udskolingselevernes information literacy. Skolebiblioteket deltager i udviklingsprojektet: information literacy. Projektet sker i samarbejde med folkebiblioteket og er støtte fra Kulturstyrelsen Tema: Produktion og formidling De digitale teknologier og produktionsværktøjer (fx PowerPoint, MovieMaker, PhotoStory, m.fl.) åbner en lang række muligheder for at præsentere og formidle information og viden. Det er vigtigt, at eleverne opnår kompetencer i at afpasse deres vidensproduktion og virkemidler efter budskab og modtagerkreds. Målsætning Aktiviteter Tiltag/Evaluering Eleverne skal lære at: Der udarbejdes en formålsog indholdsbeskrivelse af identificere målgruppen ud fra budskab og formål med produktionen. disse timer. Grundtanken er at eleverne på 5. årgang skal blive fortrolig med anvendelse af forskellige præsentationsprogrammer herunder Notebook (Smartboard softwaren) vælge og begrunde præsentationsform (tekst, grafisk præsentation, film/video osv.) vælge deres kanal (sms, blog, wiki, Videovejledninger inddrages som et aktivt undervisningsmateriale (eksempelvis: ). Ved overleveringen mellem 5. Klasse og 6. Klasse forventningsafstemmes, hvilke kompetencer eleverne skal have ved starten af 6. Klassetrin. Den tilhørende formålsog indholdsbeskrivelse for projekttimerne justeres løbende så den opfylder de aktuelle behov.

6 hjemmeside osv.) ud fra budskab og modtager. vælge et eventuelt relevant community og herunder overveje, om de ønsker at blive identificeret med det pågældende. De teknologiske muligheder og konsekvenser ved at kunne sprede materialer globalt. overveje sikkerhedsspørgsmål, når internettet anvendes til at publicere, distribuere og lagre information mht. anonymitet, autenticitet og risiko for misbrug. I forbindelse med etableringen af valgfag/linjer fra 7.klassetrin inddrages it- og medier som mulig linje, som eleverne kan søge. (eksempel: Cloud Computing Class, hvor Google docs anvendes som værktøj). Der arbejdes med formidling via egenproduktion af Wiki dokumenter. It- og medie-linje i udskolingen arbejder en med denne it- og mediestrategi som et naturligt grundlag for linjens indhold og undervisning metoder. Tema: Analyse Eleverne møder mange typer af digitale medieprodukter i form af opslagsværker, biblioteksdatabaser, statistisk materiale, hjemmesider, blogs, wikis, spil, faglige læringsressourcer, netværk, communities mv. Dermed er skolen og lærerne langt fra de eneste, der udvælger de tekster, eleverne anvender som undervisningsmateriale. Mangfoldigheden i tekstudbuddet er uanet stor, og det skærper kravene til elevernes og lærernes evne til at analysere tekster mht. lødighed og kommunikationsformål. Målsætning Aktiviteter Tiltag/Evaluering Eleverne skal lære at analysere: Kompetencen til at foretage analyser knytter sig bredt til alle I forbindelse med anskaffelser af undervisningsmaterialer

7 Æstetiske virkemidler. Form, retorik. Særlige vinkler og synspunkter. Implicitte værdier eller ideologier. Afsenders intention, samt at skelne mellem typer af afsendere. Virkemidler og den måde, mediet henvender sig til brugeren på. Interesser bag den givne anvendelse af medier og virkemidler. Kilder. (Original eller kopi) Kontrol ved brug af andre (angivne) kilder. undervisningsmaterialer og er yderligere aktualiseret af den øgede tilgængelighed til informationer, og ikke mindst det øgede antal af udbydere af information (web 2.0). Analysen af virkemidler, æstetik, retorik, værdier og ideologier skal derfor indgå i alle faglige sammenhænge, hvor analysen vil kvalificere brugen og udbyttet af det givne undervisningsmateriale. inddrager fagudvalgene aktivt dette perspektiv. Analysen indgår på lige fod med Nivå skoles principper for faglig læsning. Tema: Kommunikation, vidensdeling og samarbejde Alle elever er i dag indfødte mediebrugere. De udveksler informationer, erfaringer, tanker, holdninger og følelser. De er altid på, enten på internettet via forskellige platforme som Facebook, Live Messenger etc. eller via stadigt mere avancerede mobiltelefoner og andre mobile enheder. Kommunikation, vidensdeling og samarbejde foregår således i stigende grad ved brug af web 2.0, fx: Blogs, wikis, forskellige sociale digitale fællesskaber samt i online undervisnings- og læringsplatforme. Det er derfor vigtigt, at kompetencer til at anvende relevante it-ressourcer og platforme understøttes systematisk i undervisningen og ikke mindst inddrages som undervisningsmiddel. Målsætning Aktiviteter Tiltag/Evaluering Eleverne skal lære at: anvende Elevintra som fælles informations- og I samarbejde med itcentret etableres der mulighed for at anvende Video-konferencer Muligheder og erfaringer med brugen af arbejdsrum evalueres og videreformidles i

8 kommunikationsplatfor m. kende og beherske internettet og web 2.0 i forhold til både afsender- og modtagerpositioner. kunne begå sig i et virtuelt univers. blive fortrolige med de samarbejdsformer, samarbejdsmuligheder og den dynamik, der åbner sig ved anvendelse af it og web 2.0 i gruppearbejde, projektarbejde mv. kunne vurdere konsekvensen af at eksponere forskellige former for ytringer i det globale offentlige rum, som internettet udgør. Lære at videreformidle. (eksempelvis Skype). Der iværksættes et pilotprojekt, hvor eksterne undervisere inviteres til forelæsninger /dialog med klasser. (eksempelvis forud for ekskursioner, museumsbesøg mv.). Der iværksættes et pilotprojekt, hvor et udvalgt fag etablerer og udvikler et Arbejdsrum i Elevintra. Se eventuelt eksemplet fra EMU angående Fransk: /fag/fra/undervisning/fa gdidaktik/arbejdsrum.ht ml foråret 2015 med henblik på at inspirere til inddragelse af denne mulighed i flere faglige sammenhænge. Muligheder og erfaringer med brugen af videokonferencer evalueres og videreformidles i efteråret 2014 med henblik på at inspirere til inddragelse af denne mulighed i flere faglige sammenhænge. Elektronisk lektiehjælp bliver en naturlig vej til hjælp. I forbindelse med skolereformens tilbud om lektiecafé/studieværkste d iværksættes et pilotprojekt med online lektiehjælp/ flipped classroom

9 Brugen af Elev-, Lærer- og Forældreintra Vi igangsætter en mediepatrulje. Der iværksættes et pilotprojekt, hvor en gruppe elever lærer at bruge forskellige præsentationsværktøjer, som de derefter skal lære andre elever og lærere at bruge. Der udarbejdes en fælles politik på Nivå Skole for elevernes, lærernes og forældrenes brug af Intra. Brug af Elevintra fra 3.klasse Tema: Smartboard Smartboard kan berige undervisningen for både lærere og elever og skabe grundlaget for en ny form for pædagogik. Det gælder uanset hvilket klassetrin, det drejer sig om, og uanset om tavlerne er et undervisningsmiddel i almindelige klasser eller specialklasser. Bruges tavlerne rigtigt, skaber de øget motivation og opmærksomhed omkring tilegnelsen af ny viden. Tavlerne kan understøtte: Bedre dialog i klassen. Nye muligheder for at inddrage eleverne og deres produkter. Elevernes mulighed for at være "fysiske". De kan være kropslige og verbale på en helt anden måde, end hvis de bruger en almindelig computer. Nye måder at tænke undervisning på. Målsætning Aktiviteter Tiltag/Evaluering Eleverne skal lære at: Der gøres status på de første erfaringer med Skolerådet inddrages i udformningen af en Producere og præsentere egne materialer af såvel fagfaglige som kreative produktioner. brugen af Smartboard i undervisningen med det formål at udbrede de gode erfaringer. statusbeskrivelse én gang pr. år. anvende tavlerne på tværs af fagene. anvende de Der systematiseres et online bibliotek på LærerIntra, hvor tavler deles. Skolebiblioteket inddrages i analysen af forlagenes Interaktive undervisningsmaterialer Fagudvalgene inddrages i analysen af EMU og

10 elektroniske produktioner som dokumentation (portfolio mv.) Online ressourcer analyseres og inddrages i undervisningen (eksempelvis EMU og SkoleKom). Det undersøges om forlagenes supplerende undervisningsmaterialer til Smartboard kan understøtte undervisningen. (eksempelvis: Alinea, Gyldendal mv.) Smartbordet inddrages aktivt i undervisningen af, hvordan værktøjsprogrammer, undervisningsprogramm er (eksempelvis programpakken fra Mikroværkstedet), og Elevintra anvendes. Alle elever introduceres til Smartboard-softwaren i forbindelse med projekttimerne på 5. Årgang. (se afsnittet: Produktion og formidling. SkoleKom. Tema: It i specialundervisningen It og medier har åbnet nye muligheder for undervisning af elever med særlige behov. It og medier skal inddrages systematisk i vurderingen af løsningsmuligheder for disse elever.. Undervisningsplanlægningen må stræbe efter at øge de kompetencer, eleven har i forvejen i frem for at fokusere på det, eleven ikke kan.

11 Nye digitale værktøjer giver mulighed for ekstra støtte til eleverne, der hermed kan fokusere på andre områder. De læsesvage elevers brug af digitale værktøjer såsom syntetisk oplæsning og stavekontrol, giver dem overskud til at fokusere mere på indholdet i deres tekster end blot på stavningen. De digitale værktøjer støtter eleverne i at arbejde mere selvstændigt og deltage i den almindelige undervisning. Skriftlighed på computeren letter overblikket for mange elever og medfører, at eleverne under lektiearbejdet kan koncentrere sig mere om indholdet i en opgave end om dens form. Målsætning Aktiviteter Tiltag/Evaluering It skal inddrages og understøtte elever med særlige behov igennem hele deres skoleforløb. It skal understøtte at målsætningen om at specialundervisninge n så vidt muligt skal foregå i elevens normale klassemiljø. Elever med særlige behov skal introduceres til og gøres fortrolige med brugen af hjælpeprogrammer som CD- Ord, så det indgår som en naturlig del af den almindelige undervisning. Specialundervisningen skal desuden inddrage netbaserede læringsresurser fx. Skoleunivers.dk samt elektroniske bøger/undervisningsmateriale r, og eleverne skal i den forbindelse have adgang til Materialebasen. Specialprogrammer anvendes, hvor det er relevant for den enkelte elev. Træningsprogrammer er naturligvis stadig anvendelige til fagspecifikke formål. Lærerne, der er knyttet til specialundervisningen, skal løbende holde sig orienterede om nye Itbaserede læringsresurser og de særlige tilpasningsmuligheder, som findes her. Lærerne skal kende til de redskaber, som kræves for at kunne udarbejde dele af undervisningsmaterialer ne gennem brug af fx. digitale kameraer, scannere, indlægning af tale i forskellige multimedieprogrammer og standardværktøjer. Tema: Lærernes it kompetenceudvikling De elever, der er født siden midten af 1980 erne, erobrer med stor nysgerrighed og selvfølgelighed nye digitale teknologier og sociale medier. Deres brug af nettet er intuitiv og ofte uforbeholden. I undervisningssituationen kan elevernes superbruger -adfærd støde sammen med lærernes tilgang.

12 Dette skaber nye udfordring i forhold til planlægning og gennemførsel af undervisningen. Lærerens rolle kan derfor ændre sig, når it inddrages i undervisningen. Udfordringen i denne sammenhæng er at finde en organisationsform, hvor lærerne kan omsætte deres viden og elevernes kompetencer i en ny måde at planlægge og gennemføre undervisningen på. Målsætning Aktiviteter Tiltag/Evaluering lærernes teknologiforståelse øges fortsat, så de kan koble teknologien til de mål, de opstiller for deres undervisning. Der gennemføres pilotprojekter, hvor lærere og elever i samarbejde integrerer it i undervisningen. Der udvikles et vidensdelingskoncept, der sætter fokus på Lektionsstudier frem for kursusvirksomhed. Lektionsstudier iværksættes i henholdsvis teamsamarbejde, og fora for videndeling. Metoden vedrørende Lektionsstudier introduceres som arbejdsmetode i efteråret At udbygge, forenkle og skabe en dynamiske videndeling lærerne i mellem ved brug af videndelingsplatforme. Videndelingsplatformen MeeBook afprøves af en eller flere årgange. Denne test skal være med til at afklare mulighederne for at effektivisere og skabe et dynamiske videndelingsmiljø mellem personalet Alle lærere har lånt en ipad som de kan benytte til forberedelse og efterbehandling af undervisningen og de dertil hørende aktiviteter.

13 Hardware strategi I forbindelse med regeringens nationale strategi for it i folkeskolen En digital folkeskole gennemføres syv initiativer frem mod Af de syv initiativer omhandler to infrastruktur og hardware på de enkelte skoler. De to områder er: 1. Trådløst netværk (It centret er ansvarlig for løbende analyser og anbefalinger af eventuelle kapacitetsudvidelser). 2. Adgang til computere (stationære pc, bærbare pc, tablet eller lignende) for alle elever Nivå Skole: Ad. 1. Trådløst netværk Med hensyn til skolernes trådløse netværk etableres dette i samarbejde med It-centret i Fredensborg Kommune frem mod Ad. 2. Hardware Udbygning af de trådløse netværk på Nivå Skole Syd i takt med det stigende behov. Der udskiftes APér på Nivå Skole Syd, så kapaciteten øges. Alle elever skal have mulighed for at anvende en bærbar computer, tablet eller smartphone, som en naturlig del af deres undervisning og læring. I 2014 tilbyde endnu en årgang at kunne låne en ipad. I forhold til målsætningen om Adgang til computere for alle elever estimerer Nivå Skole med en hardware pakken, og indkøbsstrategi, hvor det forventes at flere elever vil medbringe eget bærbart udstyr. Nivå Skoles hardwarebestand er i (2015)

14 År/ Forventet Elevtal 2013/ 900 Skolens ny - erhvervelser af: PCére, bærbare, tablet, Skolens Afvikling af: Pcére, bærbare, Tablet, Hardware I alt: (Inkl. tidssvarende udstyr, der er anskaffet før 2013, og som skolen stiller til rådighed) Forventet antal bærbare enheder som eleverne medbringer Dækningsgrad 2014/ / (Forve ntet: 845) : :1

It- og mediekompetencer i folkeskolen

It- og mediekompetencer i folkeskolen Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2010 Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 1 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Vision... 5 Didaktik 2.0 og Pædagogik... 5 1:1 computing... 8 Videndeling og

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen En digital folkeskole - national strategi for it i folkeskolen Regeringen - august 2011 Indledning Det er regeringens mål, at de danske folkeskoleelever i 2020 skal være blandt de dygtigste i verden. Et

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Projekt Fremtidens Skolebibliotek

Projekt Fremtidens Skolebibliotek Projekt Fremtidens Skolebibliotek - ressourcen til elevernes digitale penalhus Erfaringer fra et projekt, der satte fokus på transformation fra et analogt til et digitalt tankesæt. reference: 002.45K.261

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Foto: STIIL Grafisk tilrettelægger: Kommunikationssekretariatet ISBN: 978-87-603-3032-2 Undervisningsministeriet,

Læs mere

Medielæringsstrategi 0-18 år

Medielæringsstrategi 0-18 år Medielæringsstrategi 0-18 år Center for Skole og Dagtilbud Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der

Læs mere

Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet

Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet e Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Sammenfatning af analysens resultater Version 1.0 5/6 2009 Version 1.0 1 Zangenberg & Company Indhold

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Helms Skoles it-handleplan 2012

Helms Skoles it-handleplan 2012 Helms Skoles it-handleplan 2012 1. HVAD ER MÅLET FOR ARBEJDET MED IT PÅ HELMS SKOLE... 1 2. VISION:... 1 3. TILEGNELSE AF DIGITALE KOMPETENCER... 2 4. HVILKET UDSTYR RÅDER SKOLEN OVER PT (APRIL 2012)...

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

NEWS SYSTEMATIC. TEMA fremtidens læringsløsning LIBRARY & LEARNING

NEWS SYSTEMATIC. TEMA fremtidens læringsløsning LIBRARY & LEARNING TEMA fremtidens læringsløsning Vi skal udnytte tiden optimalt t gør planlægningen lettere for læreren, så tiden udnyttes bedst muligt. Men det skal være dynamisk it, siger folkeskolelærer Jonas Rasmussen

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4. Børn er digitalt indfødte 6

Indhold. Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4. Børn er digitalt indfødte 6 På vej mod 0-18 1 Indhold Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4 Børn er digitalt indfødte 6 Omstillingsprocessen - en beskrivelse 8 Konkrete mål for Digital Dannelse

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen

IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen IT- og mediekompetencer i folkeskolen Læseplan for Sorgenfriskolen Indhold Forord 3 Digital dannelse 3 Sorgenfriskolens princip for elevernes brug af de nye massemedier 4 1. del: Digitale færdigheder 6

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til:

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til: Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) 0. kl. Informationssøgning Elevene skal kende til: bibliotekets billedbøger børnebøger samt almindelig adfærd på biblioteket, behandling

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere