Udviklingsplan for Lind Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014"

Transkript

1 Udviklingsplan for Lind Skole Baggrund Herning Kommune fik i 2009 lov til at dispensere fra folkeskolelovens 40 a, stk. 1 og kvalitetsrapportbekendtgørelsens 1, stk. 1 og 3, stk. 1. Derfor udarbejdes som forsøg frem til 2012 en kvalitetsrapport hvert andet år, og en udviklingsplan hvert år. Baggrunden for at søge dispensationen er ønsket om at fokusere mere på udviklingen af kerneydelsen og bruge mindre tid på kontrol i forhold til de parametre, der indgår i kvalitetsrapporten. Udviklingsplanen Den enkelte skoles udviklingsplan skal tage udgangspunkt i skolens egne udviklingstemaer, som opfølgning på kvalitetsrapporten, samt i de af byrådet vedtagne politiske målsætninger og årsmål for perioden Den enkelte skole får således et fireårigt perspektiv på initiativer indenfor de politiske målsætninger og årsmål. Dog skal der stadig ske en opfølgning hvert år i form af udviklingsplanen og hvert andet år i form af kvalitetsrapporten. I forhold til opfølgning på målene fra kvalitetsrapporten, udarbejder de enkelte skoler en opfølgning på egne udviklingsmål, f.eks. IT i undervisningen, bevægelse og sundhed, naturfag og teamarbejde. 3 målsætninger i For Udviklingsplanen er der 3 politiske målsætninger, som ønskes behandlet. Det drejer sig om Knæk Kurven Inklusion, 95 % målsætningen og skolens egen opfølgning på Kvalitetsrapporten Således er målsætningen om rekruttering af lærere ikke en del af Udviklingsplanen for

2 Knæk kurven Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud. Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven? LP er en del af skolens kultur Lind Skole er pt. ved det 2. år i LP uddannelsesforløbet. 2 uddannede AKT vejledere Dagligt trivselsbånd på yngste trin Gennemførelse af holddannelse i alle afdelinger. Der er sammensat et korps af holddelingslærere Forsøg med inklusionslærere på ældste trin. Ansættelse af inklusionspædagoger, som har viden om børn med kognitive vanskeligheder. Der har været to foredrag med henholdsvis Lars Mogensen og Rasmus Alenkær under emnerne: Hokus Pokus ro i klassen og konflikthåndtering. Foredrag for alle pædagogiske medarbejdere i foråret 2013 med Trish Nymark om ADHD med fokus på de eksekutive funktioner Hvad er udgangspunktet nu for at arbejde med inklusion? At Lind Skole udvikler LP til noget vi gør frem for noget vi har. At vi inddrager LP i skolens arbejde generelt og udvikler praksis på området. Eksempelvis at alle elevsager hvor BOF og PPR er involveret har været udsat for en LP analyse. At LP gøres synligt for elever og forældre i relation til inklusion. At opnå flere erfaringer med at anvende inklusionslærere og pædagoger i undervisningen. At alle medarbejdere får viden om børn med særlige udfordringer og hvordan man tilrettelægger uv. forløb for dem 2

3 Kvalitetsmål / mål: Hvilke mål ønsker skolen at arbejde med i skoleåret ? Lind Skole ønsker at bevæge sig væk fra en individorienteret tilgang til barnet med fokus på fejlfinding til en mere socialorienteret tilgang med fokus på ressourcer i barnets omverden. At medarbejdere, skoleledelse og skolebestyrelse i samarbejde udarbejder en grundtekst/nogle værdier omkring inklusion på skoleniveau. At alle skolens medarbejdere opnår en bevidsthed omkring forskellen på en løsningsorienteret og en udviklingsorienteret vejlederrolle i forhold til skolens ressourcepersoner og, at medarbejderne agerer herefter. At gøre både CBL og det politiske niveau opmærksom på at Lind Skoles fysiske rammer modarbejder skolens ønske om inklusion, idet skolen ikke råder over tilstrækkeligt med grupperum og opholdsteder. Medarbejderne på Lind Skole uddannes til at håndtere opgaverne omkring inklusion i det omfang det er muligt i forhold til skolens ressourcer. At vi får uddannet endnu en AKT vejleder At vi får uddannet medarbejdere på diplomuddannelse i inklusion. Handleplan / tiltag: Hvilke tiltag sætter skolen i værk for at arbejde hen imod de valgte mål? Der skal bl.a. arbejdes med målsætningen på pædagogiske dage d august Der vil herefter være basis for at udarbejde en handleplan for hvorledes vi kan arbejde videre med at skabe både rammer og forståelse for inklusion på skoleniveau. Skolebestyrelsen ved Lind Skole retter henvendelse til Børne- og familieudvalget i Herning Kommune vedr. skolens udfordringer med de fysiske rammer. At vi på PR møder tematiserer de udfordringer som ADHD og andre diagnoser fører med sig. 3

4 Succeskriterier / tegn: Plan for evaluering og dokumentation: Hvilken forskel ønsker skolen at se, når målene indfries? At elever, forældre og medarbejder anerkender både børn og voksnes forskelligheder og af hjertet arbejder for, at alle børn og voksne, er og kan være en del af fællesskabet på Lind Skole. Hvordan evalueres tiltagene? Både mål og handleplaner evalueres i skolens ressourcecenter og i ledelsesteamet. Gennem møder og samtaler mellem skolens medarbejdere og ledelse. Hvordan dokumenteres udbyttet af tiltagene? Gennem drøftelser i ressourcecentret mellem skolens ressourcemedarbejdere og ledelse. At færre elever drøftes ved ressourcecentermøderne At færre elever udskilles fra almen undervisningen At skolens medarbejdere oplever opbakning og forståelse omkring inklusionsopgaven på alle niveauer. Hvordan kommunikeres resultatet af tiltagene til interessenter (eksempelvis elever, forældre, medarbejdere). Ved at fortælle de gode historier omkring inklusion i relevante mødefora i skoleregi. 95 % målsætningen Årsmål % målsætningen Udfordring: I Herning Kommune er ca. 90 % af en ungdomsårgang i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse i For at understøtte målsætningen er det vigtigt med et tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne under partnerskabsaftalen omkring indsatsen for at alle unge når en ungdomsuddannelse (UTA). Én af forudsætningerne for at opnå målsætningen er gode læsekompetencer. Det er ligeledes betydningsfuldt at fokusere på Det gode børneliv, hvor læring og udvikling forudsætter en fortsat pædagogisk kvalitetsudvikling i dagtilbuddene. Mål: at 91 % af en ungdomsårgang er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse at 45 % er sikre og hurtige læsere efter 1. klasse at sprogvurderingerne i børnehaven udpeger både de 5 % af børnene, der har behov for en fokuseret sprogindsats at der i forbindelse med alle skoleudsættelser udarbejdes en handleplan for den pædagogiske indsats med det enkelte barn, der skoleudsættes 4

5 Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring 95 % målsætningen? Udarbejdelse og implementering af Lind Skoles læsepolitik Kursus for alle lærere i faglig læsning Indførelse af linjeklasser i udskolingen Kursusforløb for alle lærere i entreprenant undervisning Forsøg med inklusionslærere i udskolingen i skoleåret Samarbejde mellem dagtilbud og skoler i Lind vedr. sprog og tidlig indsats Hvad er udgangspunktet nu for at arbejde med 95 % målsætningen? Fortsætte og videreudvikle og afprøve de igangværende tiltag i skoleåret og iværksætte de nødvendige justeringer således, at de forskellige tiltag tilpasses den aktuelle virkelighed. At skolens ledelse bliver mere aktiv i forhold til opfølgning og sparring omkring de iværksatte tiltag. Fokus på matematik i udskolingen og en tidlig indsats. Anvende Timms i matematik, hvor matematikvejledere deltager. Kvalitetsmål / mål: Hvilke mål ønsker skolen at arbejde med i skoleåret ? Lind skole ønsker at fastholde og styrke flg. : Inklusion (Beskrives under Årsmål 1. Knæk Kurven) Linjeklasser i udskolingen(international, science og innovativ linje) Entreprenant undervisning i alle klasser/fag. Fremme faglig læsning i alle fag og fastholde fokus på den tidlige læseindsats via bl.a. læseløft, holddannelse. Lærernes anvendelse af digitale læremidler i undervisningen. Arbejde internt med faglig opkvalificering Undersøge muligheden for et evt. samarbejde med uddannelsesinstitutioner. Læsevejledernes rolle. Så de kommer til at styrke den faglige læsning. Handleplan / tiltag: Hvilke tiltag sætter skolen i værk for at arbejde hen imod de valgte mål? Kvalitetsmålene er omdrejningspunktet for drøftelser i skolens PLC, ressourcecenteret og planlægning af den interne faglige opkvalificering. Skolens medarbejdere, ledelse og 5

6 kommunale konsulenter samarbejder omkring udvikling og indfrielse af diverse tiltag. Dette sker bl.a. ved møder i afdelingen, temadage og faglig opkvalificering Succeskriterier / tegn: Hvilken forskel ønsker skolen at se, når målene indfries? Det er en succes når vi kan se at skolens indsatsområder afspejles i lærernes undervisning af eleverne, og at både skolens medarbejdere og elever oplever, at de iværksatte tiltag giver mening og et godt udbytte i det daglige arbejde/undervisningen. Plan for evaluering og dokumentation: Hvordan evalueres tiltagene? Gennem opfølgning og sparring mellem skolens ledelse og medarbejdere. Ved møder med forældre og elever omkring inklusionsopgaven. Hvordan dokumenteres udbyttet af tiltagene? Færre elever udskilles til specialundervisning Øget trivsel blandt skolens elever (opfølgning via elevsamtaler, elevplaner og skole-hjemsamarbejdet) Når det opleves at anvendelse af digitale læremidler, entreprenante undervisningsforløb og faglig læsning bliver en naturlig del af den daglige undervisning. Og udbyttet heraf afspejler undervisningsdifferentiering samt innovative og kreative læreprocesser. Sprogtests og læsetest dokumenterer eleverne færdigheder indenfor diverse læsestrategier. Tests i matematik: Timms Hvordan kommunikeres resultatet af tiltagene til interessenter (eksempelvis elever, forældre, medarbejdere). Gennem skole-hjem samarbejdet og ved skolens møder generelt. 6

7 Skolens egen opfølgning på kvalitetsrapporten Årsmål 3. Skolens egen opfølgning på Kvalitetsrapporten Begrundelse for målet: Hver skole har udarbejdet en Kvalitetsrapport, og forventes med udgangspunkt heri at følge op med tiltag, der udvikler den pædagogiske kvalitet. Status: Hvilke tiltag har skolen udvalgt på baggrund af kvalitetsrapporten ? At styrke den entreprenante undervisning At Lind Skole bliver en profilskole med en linjeopdelt udskoling et ønske om at udvikle fleksible og motiverende læringsmiljøer i udskolingen, så endnu flere vælger at gennemføre en ungdomsuddannelse. At specialklassen SkoleGården bliver knyttet til skolen rent fysisk. At skolens faglokaler bliver renoverede, og får en størrelse, så der er plads til at rumme hele klasser At Lind Skole får et lokale, hvor alle skolens elever kan samles. At Lind Skole får tilført flere klasselokaler og grupperum. Hvad er udgangspunktet nu for at følge op på kvalitetsrapporten? Flere af de ønskede tiltag er blevet indfriet: Linjeopdelt udskoling, flytte specialklassen SkoleGården til Lind Skoles matrikel, renovere og udvide fysiklokalet. Alle skolens medarbejdere har gennemført et kompetenceudviklingsforløb omkring entreprenant undervisning. Alle målene er ikke indfriet og nye er kommet til(se nedenfor) Kvalitetsmål / mål: Hvilke mål ønsker skolen at arbejde med i skoleåret ? 1. Afdække om tidlig sprogstart engelsk(fra 1. klasse) og tysk(fra 6. klasse) kan blive en mulighed på Lind Skole 2. Udvikle og omdanne skolens udearealer så de tilgodeser flg. værdier: Aktivitet, fællesskab og sociale rum med læring. 3. Øge implementering og anvendelse af den entreprenante undervisning på Lind Skole. 4. Fortsætte arbejdet med at beskrive Lind Skoles udfordringer med de fysiske rammer med henblik på at få tilført flere klasselokaler, grupperum, faglokaler og et samlingslokale. 7

8 5. Udvikle skolens linjeklasser, så der kommer endnu mere entreprenant undervisning - afsøge muligheder for samarbejde med uddannelsesinstitutioner. 6. Udviklingsmodel for PLC Handleplan / tiltag: Hvilke tiltag sætter skolen i værk for at arbejde hen imod de valgte mål? 1. Der er udarbejdet en projektbeskrivelse. Der indledes drøftelser med grundskolerne Arnborg og Højgård i foråret Der er nedsat en styregruppe, der skal udarbejde en projektbeskrivelse for skolens udearealer. Forud for dette har skolens medarbejdere og skolens elever bidraget med ideer til projektet. 3. Lind Skole har søgt om at én af skolens lærere kan deltage i et comenius forløb omkring entreprenørskab og innovation. Ansøgningen er imødekommet. Alle skolens medarbejdere skal afprøve et entreprenant forløb i skoleåret I det kommende skoleår skal skolens ledelse udarbejde mere specifikke forventninger og fremme opfølgningen på de entreprenante forløb. Der er endvidere lavet en ansøgning om en engelsksproget undervisningsassistent(comenius) 4. Skolebestyrelsen har sendt en skrivelse til Børne- og familieudvalget for at gøre opmærksom på skolens udfordringer med de fysiske rammer. 5. Igangsætte en proces med skolens vejledere og få lavet en model så kvaliteten af vejledning løftes fra rådgivning til skoleudvikling. Succeskriterier / tegn: Hvilken forskel ønsker skolen at se, når målene indfries? 1. At tyskfaget bliver det naturlige valg blandt alle skolens elever. At engelsk bliver alle børns andet sprog og leges ind fra starten, så vores elever opnår sproglig selvtillid, variation i undervisningen, differentiering og faglighed. 2. Når målene om nogle år er indfriet har alle børn og unge ved Lind Skole mulighed for at færdes i et inspirerende og aktivitetsfremmende udemiljø. Flere børn og unge er motiveret til at være ude og deltage i forskellige aktiviteter. Udemiljøet tilgodeser i højere grad muligheder for udeliv og aktiv læring. 8

9 Dette afspejles i det daglige liv på skolen både i pauser og i undervisningen. 3. At undervisningen på skolen i større grad end det er tilfældet i dag afspejler elevernes arbejde med virkelige problemstillinger, hvor de skal udvikle nye ideer til løsninger. 4. Udvidelse af klasselokaler og grupperum vil tilgodese skolens muligheder for at leve op til regeringens og Herning Kommunes krav om inklusion, holddannelse m.m. Desuden vil etablering af et N/T lokale, et billedkunstlokale og et samlingslokale højne kvaliteten i undervisningen. Samlingslokalet er et af målene for at styrke fællesskabet blandt skolens elever, forældre og medarbejdere. Plan for evaluering og dokumentation: Hvordan evalueres tiltagene? Gennem opfølgning mellem skolens medarbejdere, skolebestyrelsen, samarbejdspartnere og skolens ledelse. Bliver der iværksat tidlig sprogstart på Lind Skole, skal der laves en aftale for hvordan vi kan evaluere/måle effekten af den tidlige sprogstart i engelsk og tysk. Hvordan dokumenteres udbyttet af tiltagene? Både udvikling af skolens udearealer og ønsket om flere lokaler m.m. på Lind Skole dokumenteres ved det blotte øje. Hvordan kommunikeres resultatet af tiltagene til interessenter (eksempelvis elever, forældre, medarbejdere). Resultatet af diverse tiltag kommunikeres til skolens interessenter ved skolens almindelige mødevirksomhed, ved pr. møder, informationsskrivelser til forældre og evt. en god historie til avisen. 9

10 Skema til udfyldelse af Udviklingsplanen - Tiltag Hvilke tiltag deltager skolen i / arbejder skolen med i ? Ja Entreprenørskab LP PALS Læsning i alle fag Strategi og handleplan for sprog og læsning Team-samarbejde Ta' Pulsen Undervisningsdifferentiering Internationalisering Linjer i udskolingen Ipads Motivation af drenge Holddannelse Test af Cloud-løsning Undervisningsassistenter Nateku First Lego League Har skolen tilmeldt elever til 'Tilbud til elever med særlige forudsætninger'? JA Andre væsentlige tiltag: Lind Skole har ansøgt om at deltage i et forsøg omkring tablets( Win 8) i en specialklasse 10

11 11

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

Skoleudviklingsplan 2012

Skoleudviklingsplan 2012 Fjerritslev Skole Skoleudviklingsplan 2012 Februar 2012 Elo Nielsen Skoleleder 1 Indholdsfortegnelse: Fjerritslev skole - faktuelt s.3 Indledning - Det formelle grundlag for arbejdet. s. 4 Baggrund for

Læs mere

Skolens opgaver og formål

Skolens opgaver og formål BLÆRE SKOLE Skolens opgaver og formål Faktaboks Ledelse Adresse Forvaltningschef Elsemarie Lauvring Dagtilbuds & Skolechef Kirsten Jensen Skoleleder Niels Erik Jensen Skolevænget 2, Blære 9600 Aars Lovgrundlag

Læs mere

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018 Nordstjerneskolens Udviklingsplan 20122012- Professionalisme Innovation Fællesskab Motivation Trivsel Anerkendelse Samarbejde 1 Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012- Nordstjerneskolen er navnet på

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Skolecenter Jetsmark Indhold Indledning... 3 Fokus på udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Inklusion og læring... 4 Teamsamarbejde... 8 Reformens temaer i fokus

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11

Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11 Kvalitetsrapport for Langsøskolen, skoleåret 00/ Kvalitetsrapport for skoleåret 00/ Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 00/ omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker skolens vurdering af, hvordan

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere