Roskilde Kommune Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kastanjehaven Plejecenter Juni 2010 Tilsynet er udført den 30. juni 2010 i tidsrummet kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Kommune Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kastanjehaven Plejecenter Juni 2010 Tilsynet er udført den 30. juni 2010 i tidsrummet kl. 10.15 15."

Transkript

1 Roskilde Kommune Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kastanjehaven Plejecenter Juni 2010 Tilsynet er udført den 30. juni 2010 i tidsrummet kl

2 2 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse med lovgivning, kvalitetsstandarder og forvaltningens retningslinjer. At tilse kvaliteten i tilrettelæggelse og udførelse af pleje og omsorg på udvalgte områder. Tilsynet skal bidrage til at sikre, at de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder i Roskilde Kommune. Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg på plejecentret Kastanjehaven i Tilsynet gennemføres ud fra et fast koncept, som er aftalt med Roskilde Kommune. Bagerst beskrives kort formål, fremgangsmåde og høringsprocedure ved tilsynet. Under hvert fokusområde er der anført en konklusion ud fra følgende kategorisering: 1. Ingen bemærkninger 2. Få og mindre væsentlige bemærkninger 3. Enkelte væsentlige bemærkninger 4. Flere væsentlige bemærkninger Tilsynets gennemførelse Det uanmeldte tilsyn er udført den 30. juni 2010 fra kl til kl af konsulent Morten Friis Hein, Connector. Tilsynet omfatter beboerne i de 50 plejeboliger. Plejecentret har netop taget 12 nye plejeboliger i brug, hvoraf 9 beboere på tidspunktet for tilsynet var flyttet ind over de sidste to uger i juni. Der gøres opmærksom på, at plejecentret også har 14 midlertidige boliger (Blok 3) som ikke er omfattet af tilsynet. Det uanmeldte tilsyn tager udgangspunkt i en helhedsvurdering af plejecentret ved hjælp af følgende målemetoder: Den plejefaglige dokumentation, observationer på plejehjemmets fællesarealer og i udvalgte borgeres boliger, interviews med beboere, medarbejdere og ledelse.

3 3 Tilsynet har interviewet følgende personer: Centerleder, 1 afdelingsleder, 1 sygeplejerske, 1 SOSU-assistent, 1 fastansat uuddannet, afspændingspædagog og 3 beboere samt 1 pårørende (fordelt på de to blokke). Der er foretaget en stikprøvegennemgang af den plejefaglige dokumentation hos 5 beboere. Tilsynsresume Tilsynet har få og mindre væsentlige bemærkninger til den plejefaglige dokumentation, idet der er konstateret enkelte mangler. Tilsynet har ingen bemærkninger til de øvrige fokusområder. Afrapportering Fokusområder jf. serviceloven Personlig pleje og praktisk hjælp Tilsynet har interviewet 3 beboere og 1 pårørende fordelt på de 2 blokke med henblik på at afdække deres vurdering af kvaliteten af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp. Alle 3 beboere giver udtryk for tilfredshed med kvaliteten af personlige pleje som de modtager. De oplever, at den afspejler deres behov. Plejepersonalet opleves som venlige og imødekommende. Alle beboere, som tilsynet møder under besøget, virker velplejede og godt tilpasse. Tilsynet taler med en enkelt beboer og en pårørende, der giver udtryk for utilfredshed med kvaliteten af sygeplejen og med en navngiven sygeplejerske, hvis faglige kompetencer de ikke har tillid til. De beskriver to konkrete episoder i forhold til fejl i medicinering og manglende kontakt til praktiserende læge i forbindelse med sygdom, som de oplever som alvorlige. Det oplyses, at der har været afholdt møde omkring de pågældende forhold med afdelingsleder og sygeplejerske. Det oplyses, at der ikke er indgivet klage. Tilsynet kan i forbindelse med gennemgang af den plejefaglige dokumentation ikke finde dokumentation for det omtalte møde. Den generelle sygeplejefaglige indsats overfor beboeren er fyldestgørende beskrevet i døgn- og ugeplan. Se under fokusområde Plejefaglig dokumentation. Centerlederen er bekendt med de omtalte episoder, det afholdte møde og den efterfølgende håndtering. Centerlederen oplyser, at hun ingen grundlag har for at betvivle kvaliteten af den udførte sygepleje i plejecentret. Tilsynet finder ikke grundlag for bemærkninger til den generelle sygeplejefaglige kvalitet på plejecentret.

4 4 Alle beboere har en fast kontaktperson. Den før omtalte beboer oplever også at have været uheldig med 3 udskiftninger af primær kontaktperson indenfor kort tid og at der har været manglende engagement fra afdelingslederen i forhold til at skabe øget kontinuitet. To af de beboere, som tilsynet taler med, får gjort rent hver 14. dag. En enkelt beboer, der har boet op til byggepladsen, fortæller, at hun på grund af byggeriet har fået tildelt rengøring hver uge. Beboerne giver alle udtryk for tilfredshed med rengøringen. Ved tilsynet ses, at der er en tilfredsstillende rengøringsstandard i såvel fælleslokaler som hos den enkelte beboer. Tilsynet har grundigt gennemgået 4 beboerjournaler. Der ses god overensstemmelse mellem funktionsvurdering og den planlagte personlige pleje og praktiske hjælp som beskrevet i døgnrytmeplan hos den enkelte beboer. De interviewede medarbejdere oplever, at der er en sammenhæng mellem beboernes behov for personlig pleje og praktisk bistand og den gældende normering og kompetencesammensætning. Plejecentrets normering i forhold til udførelse af pleje m.v. til beboerne i plejeboligerne ser ud som følger (antal medarbejdere ansat i de forskellige stillingskategorier): Ledelse Centerleder 2 afdelingsledere for hhv. Blok 2/Aften/Nat/ husassistenter og for Blok 1. Sidstnævnte har også kliniske sygeplejeopgaver ca. halvdelen af arbejdstiden) Sygeplejersker Social og sundhedsassistenter (SSA) Social og sundhedshjælpere/ sygehjælpere m.v. 3 (hvor af 1 også er afdelingsleder) på hhv. 32, 30 og 20 timer 8 (2, SSA er tilknyttet Blok 1, 4 SSA er tilknyttet Blok 2 og 2 SSA er tilknyttet Blok 3) 27 Husassistenter 5 Afspændingspædagog 1 Uuddannede 1 Pædagog 1 Med udvidelse af Blok 2 er der foretaget justeringer i vagtdækningen. Nedenfor er vagtdækningen beskrevet for hhv. Blok 1 (med 22 boliger) og Blok 2 (med 28 boliger). Dag: Aften: Blok 1: Gennemsnitligt 6 SOSU-medarbejdere/ weekend 4 SOSUmedarbejdere og Blok 2: Gennemsnitligt 7 SOSU-medarbejdere. Hertil kommer elever. I alt 7 SOSU-medarbejdere og heraf er der 1 ansvarshavende SSA, der varetager alle assistentopgaverne i plejecentret.

5 5 Nat: Der er 3 nattevagter som dækker hver af plejecentrets 3 blokke. I forhold til den sygeplejefaglige indsats, er der en centersygeplejerske, der på delegation fra centerlederen, har særligt ansvar for Udvikling af sygeplejefagligheden og opgaveløsningen på plejecentret Den faglige kvalitet i de leverede sygeplejeydelser, i overensstemmelse med faglige standarder og gældende lovgivning. Uddannelse og undervisning, herunder udarbejdelse og godkendelse af alle kompetenceskemaer for plejepersonalet i forhold til delegering af sygeplejeopgaver I hver af blok 1 og 2 er der tilknyttet en sygeplejerske, der i samarbejde med SOSUpersonalet udfører de kliniske sygeplejeopgaver i dagligdagen. Centersygeplejersken oplyser, at relevante kliniske sygeplejeopgaver søges delegeret til SOSU-personalet i de enkelte blokke. Der foretages en konkret vurdering i forhold til både borgerens behov og medarbejdernes kompetencer. Tilsynet ser dokumentation i form af udfyldte skemaer, der meget konkret beskriver hvilke(n) sygeplejeopgaver, der er delegeret til hvem og i forhold til hvilke beboere. Det er tilsynets vurdering, at der arbejdes systematisk med afdækning af plejepersonalets kompetencer og delegering af kompetence i forhold til udførelse af specifikke ydelser overfor specifikke beboere. Centersygeplejersken oplyser, at dette har været et væsentligt indsatsområde i forhold til at sikre et fagligt løft. Tilsynet anbefaler, at der udvikles et system, der kan skabe et samlet overblik over medarbejdernes kompetencer på hhv. Dag, Aften og Nat som kan skabe grundlaget for en mere strategisk og systematisk efteruddannelsesindsats af plejepersonalet. Sammenhæng mellem dag og aftenvagterne sker via overlevering til den ansvarshavende SSA og herudover møder én aftenvagt ind kl Ifølge centersygeplejersken er den ansvarshavende SSA om aftenen med til at skabe kontinuitet i indsatsen og skabe et bedre flow i plejen. Afdelingslederen oplyser, at den faglige planlægning og kvalitetssikring bl.a. sker ved at plejepersonalet mødes kl dagligt, hvor sygeplejersken deltager, og gennem Blokmøde hver uge, hvor der foretages der en gennemgang af indsatsen over for beboerne og gennemføres undervisning. Blokmøderne afholdes også med mellemrum som Kombi-møder, hvor aften og nattevagterne inviteres ind. Det oplyses, at der holdes fælles morgenmøde på tværs af blokkene kl. 7.15, hvor opgaverne fordeles. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Tilsynet har ingen bemærkninger til fokusområdet Genoptræning og vedligeholdelsestræning. En beboer oplyser, at hun på det seneste er begyndt at føle sig meget svimmel og at afspændingspædagogen har taget initiativ til at få igangsat noget træning. Tilsynet konsta-

6 6 terer, at der foreligger dokumentation for anmodning om behovsvurdering til Træningsafsnittet. Alle de interviewede beboere deltager i holdgymnastikken én gang om ugen. To af beboerne oplyser, at de får noget individuel træning af plejecentrets afspændingspædagog. Den ene beboer oplyser, at afspændingspædagogen kommer 1 2 gange om ugen og giver behandling til en dårlig skulder og giver øvelser til selvtræning. Vedkommende er meget tilfreds med tilbuddet. Afspændingspædagogen er ansat på 24 timer fordelt på 4 dage. Vedkommende fortæller, at hun har et tilbud om holdgymnastik hver uge og kører nogle åbne træningssessioner i Træningslokalet og i Blok 2, hvor hun kan støtte mere op omkring den enkelte deltager. Derudover udfører hun individuel træning, massage m.v. til beboere med et behov for at vedligeholde sine funktioner. Hun giver massage, går ture, træner funktioner. Derudover oplyser afspændingspædagogen, at hun går ind og vejleder og instruerer personalet i forhold til de enkelte beboere og indgår i tværfaglige dialoger omkring de beboere, som hun er involveret i. Hun oplyser, at hun især har tilhørsforhold til blok 3, hvor hun deltager i deres formiddagsmøder. Afspændingspædagogen oplever et godt samarbejde med Træningsafsnittet og hun kan få vejledning og sparring af terapeuterne. Det ses som en klar fordel, at de bor i huset. Direkte adspurgt oplyser plejepersonalet, at de har et godt samarbejde med afspændingspædagogen. Forplejning Alle beboerne er overordnet tilfredse med maden. De oplever, at maden er varieret og for det meste velsmagende. Den varme mad serveres til middag og om aftenen serveres smørrebrød. SOSU-assistenten oplyser, at der er fokus på beboernes kost og tilrettelæggelsen af måltiderne. Det sociale ved måltider anses som en væsentlig del af at få borgerne til at spise mest muligt og der gøres fx meget ud af bordplan. Beboerne vejes systematisk. Trivsel, kultur og socialt miljø Generelt oplever beboerne, at de trives godt på Kastanjehaven og at der er et velfungerede socialt miljø. En beboer beskriver det som et meget trygt sted at bo. En beboer i Blok 2 giver udtryk for, at hun i disse uger oplever meget uro i forbindelse med indflytning i de nye boliger og at det hele taget sker meget nyt, men er samtidig bevidst om, at der er tale om en begrænset periode.

7 7 En beboer oplever, at personalet inddrager de mest friske beboere i de daglige gøremål som borddækning, afrydning mv. i det omfang beboerne magter det. En medarbejder oplyser, at udviklingen i retning af ét hus fortsætter. Hun oplever, at Blok 1 og Blok 2 samarbejder mere omkring fx ture ud af huset og at personalet gradvist får kendskab til alle beboere. Tilsynet oplever en god stemning og en venlig omgangstone mellem beboere og personale under tilsynsbesøget. I de kontaktsituationer, som tilsynet ser under sit besøg, vurderer tilsynet, at personalet er meget nærværende i deres kontakt med den enkelte beboer. Aktiviteter Det skal i den forbindelse konstateres, at kommunens serviceniveau på aktivitetsområdet ikke er beskrevet i en kvalitetsstandard. De interviewede beboere omtaler forskellige udflugter som fx tur i Tivoli, rundvisning i Operahuset. Beboerne omtaler endvidere sangarrangementer og andagt Aktiviteterne både dem for det store fællesskab, den enkelte blok og den enkelte beboer drives i samarbejde mellem plejepersonale, afspændingspædagog og aktivitetsmedarbejder. Der er etableret et Aktivitetsudvalg bestående af aktivitetsmedarbejder, afdelingsleder, pårørende, medarbejdere og beboere, der fungerer rigtig fint. Grundet ombygning har rammerne for plejecentrets terapi været vanskelige. Terapien er nu ved at være på plads igen og er bygningsmæssigt placeret mellem Blok 1 og Blok 2 og ses også som et vigtigt bidrag til at skabe øget sammenhæng. Plejepersonalet oplyser, at typisk 8 10 medarbejdere anvender terapien dagligt. Særligt i Blok 2 er der nogle yngre beboere. Både afdelingslederen og plejepersonalet oplyser, at de er meget opmærksomme på at imødekomme deres behov. De oplyser, at de overfor disse beboere er særligt opmærksomme på at arbejde tværfagligt omkring indsatsen. Personalet giver udtryk for, at der er ressourcer til at understøtte sociale relationer og aktiviteter for beboerne. Forhold for grupper med særlige behov Afdelingslederen oplever en generelt højere bevidsthed blandt plejepersonalet omkring brug af magt og lovgivningens rammer herfor. Det oplyses, at der er fokus på en målrettet styrkelse af kompetencerne i forhold til beboernes særlige behov. Plejepersonalet oplyste, at samarbejdet med demenskoordinatoren fungerer fint.

8 8 De fysiske rammer Kastanjehavens blok 1 omfatter 22 ældre plejeboliger, hvoraf de 3 af boligerne er ægteskabsboliger. Blok 3 omfatter 14 midlertidige aflastningsboliger. Blok 2 består af 28 moderne plejeboliger bygget efter almenboligloven samt lyse og indbydende fællesarealer. Der er netop åbnet 12 nye boliger som naturligt indgår i den eksisterende blok 2. Der er netop blevet bygget en forbindingsgang med elevator mellem Blok 1 og 2 som skaber nogle bedre bygningsmæssige forudsætninger for at skabe et sammenhængende plejecenter og samtidig muliggør en mere hensigtsmæssig organisering, idet det fx nu er lettere at transportere maden op i Blok 2. Beboere og personale giver udtryk for tilfredshed med de fysiske rammer. En beboer oplyser, at hendes bolig har været ramt af utroligt mange myrer og at det gælder hele blokken - og hun stiller sig uforstående overfor, at hun selv måtte betale for myredåser m.v. Samarbejde med pårørende Afdelingslederen oplyser, at der er et godt samarbejde med de pårørende generelt og med BrugerPårørendeRådet. Personalemæssige forhold Tilsynet har ingen bemærkninger til fokusområdet generelt. En medarbejder i Blok 1 fortæller, at hun har lavet makkerpar med en kollega i forhold til morgen plejen, hvilket hun oplever som rigtigt godt bl.a., fordi det gør liftninger af beboerne lettere. Det oplyses, at det er frivilligt om medarbejdere i dagvagten ønsker at løse opgaverne i makkerpar. Medarbejderen oplever den nye ledelsesorganisering som positivt. Deres afdelingsleder er meget fleksibel i forhold til at håndtere ledelsesopgaverne og sygeplejeopgaverne. Medarbejderen oplever, at den systematiske udarbejdelse af kompetenceskemaer og delegering af kompetence giver tryghed. De interviewede medarbejdere giver udtryk for, at der er et godt arbejdsmiljø og trivsel på plejecentret. Som nævnt under fokusområdet Personlig pleje opleves der en sammenhæng mellem beboernes behov og personalets ressourcer. Plejecentrets personalesammensætning er beskrevet under fokusområdet Personlig pleje og praktisk hjælp.

9 9 Kompetenceudvikling af personalet Under Fokusområdet Personlig pleje og praktisk hjælp er centerlederens opgaver beskrevet i forhold til undervisning og sidemandsoplæring i dagligdagen samt fokuseringen på systematisk kompetenceafdækning og delegering. De interviewede medarbejdere oplyser, at der er stor lydhørhed hos ledelsen over for ønsker til kompetenceudvikling. Den plejefaglige dokumentation Tilsynet har få og mindre væsentlige bemærkninger til fokusområdet som knytter sig til: - Manglende dokumentation for håndtering af en beboers utilfredshed med den sygeplejefaglige indsats. Resultatet af tilsynets gennemgang af journalerne for 4 beboere er opsummeret i det følgende: Ingen bemærkninger Få og mindre væsentlige bemærkninger Enkelte væsentlige bemærkninger Flere væsentlige bemærkninger Stamdata og funktionsvurdering m.v. Fokusområde Relevante stamdata forefindes i alle sager. Livshistorie forefindes hos beboerne Funktionsvurdering findes i alle sager Opdaterede helbredsoplysninger forefindes Relevante fokusområder hos beboerne omfattende såvel sygepleje, aktiviteter, ressource og.

10 10 funktionstab Døgnrytmeplan Opdaterede døgnrytmeplaner hos alle beboere Løbende journalnotater En kontinuerlig registrering af observationer i journalen kunne registreres i alle sager. Notaterne er helhedsorienterede og der ses generelt relevant opfølgning på observationer Opfølgning på tidligere tilsyn Ved det uanmeldte tilsyn i 2009, havde tilsynet få og mindre væsentlige bemærkninger til fokusområdet Aktiviteter, idet medarbejderne i såvel blok 1 og 2 gav udtryk for, at de ikke i tilstrækkeligt omfang havde ressourcerne til at støtte op omkring sociale aktiviteter for beboerne. Medarbejderne gav ved dette års tilsyn udtryk for, at de var i stand til at støtte omkring aktiviteter i tilstrækkeligt omfang. Tilsynet gav ved sidste års tilsyn enkelte væsentlige bemærkninger til fokusområdet Personalemæssige forhold, idet der var medarbejdere, der gav utryk for ressourcemangel, travlhed og at de i perioder følte sig nedslidte. Dette giver de interviewede medarbejdere ikke udtryk for i dette års tilsyn. Tilsynet har som ved sidste års tilsyn få og mindre væsentlige bemærkninger til den plejefaglige dokumentation. Tilsynet oplever generelt en god kvalitet i den plejefaglige dokumentation. Morten Friis Hein

11 11 Centerlederens bemærkninger til rapporten og handleplan Anbefalinger: Handleplan: Tidsramme 1. Den plejefaglige dokumentation: Manglende dokumentation for håndtering af en beboeres utilfredshed med den sygeplejefaglige indsats. Fremadrettet dokumenterer i CSC alle former for samtale- og mødevirksomhed hos beboerne, planlagte som spontane, mellem beboere og afdelingsleder. Er iværksat. Afdelingslederne er bekendt med og indforstået med vigtigheden af denne form for dokumentation. d Gitte Zabel Centerleder Kastanjehaven

12 12 Bilag Formål Udgangspunktet for både det uanmeldte tilsyn i Roskilde Kommune er borgerne og kvaliteten af den pleje og omsorg, borgeren modtager. Tilsynet tager udgangspunkt i kommunens kvalitetsstandarder og belysningen af følgende fokusområder i.o.m Bekendtgørelse om tilsyn på plejehjem og i plejeboliger m.v.: Personlig pleje og praktisk hjælp (servicelovens 83) Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (servicelovens 86) Forplejningen Trivsel, kultur og socialt miljø Aktiviteter Særligt fokus på forholdene for gruppe med særlige behov (fx demente og handicappede), De fysiske rammer for hverdagen og boligforhold Samarbejde med pårørende Personalemæssige forhold Kompetenceudvikling af personalet Den plejefaglige dokumentation Opfølgning på tidligere tilsyn. Formålet med det årlige uanmeldte tilsynsbesøg er gennem primært kvalitative interviews med beboere, personale og ledelse samt gennemgang af den plejefaglige dokumentation at afdække sammenhængen mellem kvalitetsstandarder, afgørelser og den hjælp, der leveres (ovennævnte fokusområder), herunder at opfange fejl og uhensigtsmæssigheder. Roskilde Kommunes tilsynskoncept tilgodeser behovet for at opfange fejl og uhensigtsmæssigheder og behovet for løbende udvikling og læring (kontrol og læring) og opfylder de fastsatte krav til tilsynet, jævnfør Bekendtgørelse om tilsyn på plejehjem. Afrapporteringen skal være kortfattet og præcis. For hvert fokusområde anføres en konklusion ud fra følgende kategorisering: Ingen bemærkninger Få, men mindre væsentlige bemærkninger Enkelte væsentlige bemærkninger

13 13 Flere væsentlige bemærkninger Afvikling af det uanmeldte tilsyn Tilsynet varetages af konsulentfirmaet Connector management a/s og gennemføres på følgende måde: Individuel forberedelse af tilsyn på det enkelte plejecenter i form af gennemgang af værdigrundlag, informationsmateriale til beboere/pårørende, forrige tilsynsrapport, kontraktmål og opfølgning herpå og lignende. Gennemførelse af tilsynsbesøg i henhold til tilsynskoncept: Indledende præsentation og gennemgang af formål med besøg for centerleder. Stikprøvekontrol af dokumentationsmateriale vedr. udvalgte brugere (bevillingsgrundlag, funktionsvurdering, visiterede ydelser, leverede ydelser, plejeplan, plejenotater) Interview med de udvalgte brugere Interview med personalerepræsentanter Rundgang / egne observationer. Interview med ledelse. Drøftelse af den samlede konklusion med centerledelse og medarbejderrepræsentanter. Udarbejdelse af tilsynsrapport jævnfør rapportskabelon. Tilsynsrapport, høring og offentliggørelse Tilsynet udarbejder en foreløbig rapport, der sendes i intern høring via mail til plejehjemmet med svarfrist med henblik på at korrigere evt. faktuelle fejl. Rapport sendes til høring i bruger og pårørenderåd samt ældrerådet. I tilfælde af, at der ved det uanmeldte tilsyn konstateres forhold, som kræver øjeblikkelig indgriben informerer Connectors konsulent Socialforvaltningen herom pr. mail umiddelbart efter tilsynets afslutning.

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 Navn Plejecenter Toftehøjen Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 et er udført den 20. maj 2015 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Roskilde Kommune. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Himmelev Gl. Præstegaard Juni 2010

Roskilde Kommune. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Himmelev Gl. Præstegaard Juni 2010 Roskilde Kommune Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Himmelev Gl. Præstegaard Juni 2010 Tilsynet er udført den 25. juni 2010 i tidsrummet kl. 9.30 13.30 2 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 Navn Plejecenter Astersvej Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 et er udført den d. 22.oktober 2014 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Hvidovre Kommune Sammenfatning Uanmeldte tilsynsbesøg 2010

Hvidovre Kommune Sammenfatning Uanmeldte tilsynsbesøg 2010 Hvidovre Kommune Sammenfatning Uanmeldte tilsynsbesøg 2010 Plejehjem Indholdsfortegnelse 1. Tilrettelæggelse af de uanmeldte tilsynsbesøg i 2010... 1 2. Hovedkonklusioner på de enkelte fokusområder...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Asferg Ældrecenter, den 30.09.2015 Adresse: Ternevej 8A, Asferg, 8990 Fårup Områdeleder: Marianne

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Dybenskærhave Adresse Byvej 201 Tilsynsdato 10. december 2013 Antal pladser 72 plejeboliger. Antal beboere besøgt

Læs mere

1. Får hjælp til personlig pleje og bad.

1. Får hjælp til personlig pleje og bad. Uanmeldt tilsyn den 2. december 200 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Randers Kloster Den 25.09.2015 Adresse: Blegdammen 1-5 8900 Randers Forstander Jesper Bjerre

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Lejligheden er vidunderlig.

Læs mere

Rapport uanmeldt tilsyn. plejecentret Toftehaven

Rapport uanmeldt tilsyn. plejecentret Toftehaven Rapport uanmeldt tilsyn plejecentret Toftehaven den 17. juni 2010 Læsevejledning 3 Tilsynets gennemførelse 3 Tilsynsresume 4 Afrapportering 4 Personlig pleje og praktisk hjælp 4 Kommunal genoptræning og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2013

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2013 Gundsø Omsorgscenter Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2013 et er udført den 20.august 2013 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund Hørsholm Kommune CareGroup 11-12-2012 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3

Læs mere

Rapport uanmeldt tilsyn. Lundehaven

Rapport uanmeldt tilsyn. Lundehaven Rapport uanmeldt tilsyn Lundehaven den 9. juni 2010 Læsevejledning 3 Tilsynets gennemførelse 3 Tilsynsresume 3 Afrapportering 4 Personlig pleje og praktisk hjælp 4 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Bemærkninger

Læs mere

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven Sundheds- og Ældreområdet Tilsynsrapporter Solbjerghaven 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE indholdsfortegnelse...2 Embedslægens tilsynsrapport...4 kommunalt uanmeldt tilsyn...26 kommunalt anmeldt besøg...31 2 3

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt er formålet

Læs mere

Hjørring Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2014

Hjørring Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2014 Hjørring Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2014 Plejecentre og den selvejende institution Havglimt Indledning Hjørring Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de uanmeldte lovpligtige kommunale

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kirstinehaven. 22. august 2013

Uanmeldt tilsyn Kirstinehaven. 22. august 2013 Uanmeldt tilsyn Kirstinehaven 22. august 2013 2 Indledning... 3 Tilsynets gennemførelse... 3 Resumé... 4 Afrapportering af fokusområder... 4 Personlig pleje... 4 Praktisk hjælp rengøring... 4 Praktisk

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Brønderslev Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2011

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2011 Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2011 et er udført den 24. november 2011 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse med lovgivning, kvalitetsstandarder

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 Navn Plejecenter Kastanjehaven Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 et er udført den 22.juni 2015 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 1. oktober 2008, anmeldt tilsyn på Plejecenter

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015 Adresse: Kløvervej 3 Koldby 7752 Snedsted Konstitueret

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune Plejehjemmet Birkebo Helsingør Kommune 22-05-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 9.november 2012 Antal pladser 5 plejeboliger (og 11

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-CENTRET PRINSESSE BENEDIKTE SANKT NIKOLAJ VEJ 4 1953 FREDERIKSBERG C CENTERLEDER HELLE BAGGER [ Tilsynet er aflagt

Læs mere

Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged. Sagsnr. 27.12.16-K08-1-15 Dato: 27.1.2016

Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged. Sagsnr. 27.12.16-K08-1-15 Dato: 27.1.2016 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.12.16-K08-1-15 Dato: 27.1.2016 Tilsynsrapport. Alternative plejeboliger, Vesterled 5, Horsens 1 Velfærd og Sundhed

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 Navn Plejecenter Toftehøjen Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 et er udført den 10. juni 2014 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Gentofte Kommune 2015 # 1 Faktaoplysninger Leders navn: Anita Helles Hansen Kontaktpersons uddannelse: Social- og sundhedshjælper Beboer nummer: 1 Tilsynskonsulenter: Hanne Bartholdy

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 Navn Plejecenter Bernadottegården Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 et er udført den 8. oktober 2014 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011

Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Kirke Stillinge Plejecenter Stillingevej 48 4200 Slagelse Jørli Kaltoft Sloth Sadolinsgade 110 5230 Odense M telefon 2635 5118 jksconsult@mail.dk 1 Indledning 1.1

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Olivenhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 11. september 2014 på Olivenhaven plejecenter.

Olivenhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 11. september 2014 på Olivenhaven plejecenter. Olivenhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 11. september 2014 på Olivenhaven plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Sammenfatning. Uanmeldt tilsyn. Roskilde Kommune

Sammenfatning. Uanmeldt tilsyn. Roskilde Kommune Sammenfatning Uanmeldt tilsyn Roskilde Kommune 2009 Sammenfatningsrapport 2009 v1.0 Connector 1. Tilrettelæggelse af de uanmeldte tilsynsbesøg 3 2. Hovedkonklusioner på de enkelte fokusområder 4 Personlig

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Hvidovregade

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Hvidovregade August 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Boffen Hvidovregade.

Læs mere

Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter.

Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter. Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside på: www.kolding.dk/

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne bemærkninger anbefalinger De fysiske rammer

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2. 2. Læsevejledning... side 2. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2. 2. Læsevejledning... side 2. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter Vest, Aldersro Ældreboliger Uanmeldt tilsynsbesøg d. 1. juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune

Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale plejehjemstilsyn på Ældreområdet 2012 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse Det kommunale plejehjemstilsyn... 3 Lovgrundlaget...

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Sct. Thøgersgård Den 2. september 2015

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Sct. Thøgersgård Den 2. september 2015 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Sct. Thøgersgård Den 2. september 2015 Adresse: Prins Burisvej 2, 7770 Vestervig

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Ugandavej

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Ugandavej Uanmeldt tilsyn 2014 LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING... 6 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 7 VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING 86... 8 SOCIALE - OG

Læs mere

Kirsebærhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 3. juni 2014 på Kirsebærhaven plejecenter

Kirsebærhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 3. juni 2014 på Kirsebærhaven plejecenter Kirsebærhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 3. juni 2014 på Kirsebærhaven plejecenter Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Dreyershus - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 29. oktober 2015 på Dreyershus plejecenter.

Dreyershus - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 29. oktober 2015 på Dreyershus plejecenter. Dreyershus - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 29. oktober 2015 på Dreyershus plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside på:

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge.

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248 Tilsynsrapport 2009 Ældreboligcentret Lyngehus Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge Kommune: Allerød Leder: Bente Nees Dato for tilsynet: 25. juni 2009 Telefon: 48 16

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 Navn Plejecenter Kastanjehaven Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 et er udført den 24.oktober 2014 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Tilsynsprotokol for plejehjem og plejecentre ved Skanderborg Kommune

Tilsynsprotokol for plejehjem og plejecentre ved Skanderborg Kommune Tilsynsprotokol for plejehjem og plejecentre ved Skanderborg Kommune Institution: Plejecenter Søndervang Besøgsdato: 27. november 2012 1. Leves der op til de ældrepolitiske målsætninger, herunder: Ydes

Læs mere

Kommunal Tilsynsrapport. Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 19. september 2012. Fokus på: målrettethed i ydelserne. Plejecenter Bronzealdervej

Kommunal Tilsynsrapport. Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 19. september 2012. Fokus på: målrettethed i ydelserne. Plejecenter Bronzealdervej Kommunal Tilsynsrapport Odder Kommune Uanmeldt tilsyn 19. september 2012 Fokus på: målrettethed i ydelserne Plejecenter Bronzealdervej Bronzealdervej 8, 8300 Odder Telefon: 87 80 32 70 : 87 80 32 72 Dagligleder:

Læs mere

Der var ingen anbefalinger fra Tilsynet 2012 der skulle følges op på.

Der var ingen anbefalinger fra Tilsynet 2012 der skulle følges op på. Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen - Sygefravær - Beboersammensætningen - Opfølgning på tidligere tilsyn - Samarbejde og kommunikation

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Hvad tilbydes

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 Navn Plejecenter Oasen Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 et er udført den 27. januar 2015 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 Navn Gundsø Omsorgscenter Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 et er udført den 19. november 2014 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger J. nr.: 1-17- 23/4 P nr.: 1013556845 Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger Adresse: Stationsvej 9, 9982 Aalbæk Kommune: Frederikshavn Leder: Områdeleder/sygeplejerske Mette Sole Dato for tilsynet: 9.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 19. november

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 5 personalerepræsentanter og de 3 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Strandmarkshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Strandmarkshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Strandmarkshave 1. Fakta om boenheden Boenhed Plejecenter Strandmarkshave Inkl. Bofællesskabet Torndalshave Adresse Tavlekærsvej 164 Tilsynsdato 28.oktober 2014

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 3. og 4. november 2015 af

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Årsrapport for 2011 Uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Hjortshøj Care september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion på de uanmeldte tilsyn... 3 2. Baggrund

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Fyrglimt

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Fyrglimt Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 20 på Fyrglimt I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

Munkensdam - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 21. maj 2014 på Munkensdam plejecenter

Munkensdam - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 21. maj 2014 på Munkensdam plejecenter Munkensdam - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 21. maj 2014 på Munkensdam plejecenter Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside på:

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Gambo

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Gambo Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Gambo Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboerne udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Holmegården Plejecenter

Holmegården Plejecenter Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2012 Holmegården Plejecenter Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben 2 Indhold Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn...

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Gl. Køge Landevej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Gl. Køge Landevej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Gl. Køge Landevej September 2008 Rapport uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Gl. Køge Landevej v. 1.0 16.09.08 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende

Læs mere

Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 11. september 2015 og den 14. september 2015 på Attendo Vonsildhave Kvarterets plejecenter.

Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 11. september 2015 og den 14. september 2015 på Attendo Vonsildhave Kvarterets plejecenter. Attendo Vonsildhave Kvarteret - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 11. september 2015 og den 14. september 2015 på Attendo Vonsildhave Kvarterets plejecenter.

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune aflagt tilsynsbesøg på Grøndalshusene. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00

Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Birkelse Plejecenter.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 26. januar

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere