Forskningsstrategi for OUH, Odense Universitetshospital og SDU, Klinisk Institut, På vej mod Nyt OUH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsstrategi 2012-2017 for OUH, Odense Universitetshospital og SDU, Klinisk Institut, På vej mod Nyt OUH"

Transkript

1 Forskningsstrategi for OUH, Odense Universitetshospital og SDU, Klinisk Institut, På vej mod Nyt OUH 1

2 Forskning i rivende udvikling En intensiv forskningsindsats er en naturlig del af aktiviteten på et universitetshospital indenfor alle behandlingsområder, ikke mindst i de højt specialiserede funktioner. Denne målsætning var det overordnede udgangspunkt for den forskningsstrategi, som Odense Universitetshospital sammen med Klinisk Institut, Syddansk Universitet vedtog tilbage i Strategien blev fulgt op af tilførsel af nye økonomiske midler, således at mere end 2 % af Odense Universitetshospitals samlede budget i dag går til forskning. Det er en fordobling i løbet af 5 år og midlerne er i vid udstrækning blevet anvendt til rekruttering og ansættelse af nye professorer samt andre videnskabelige medarbejdere. En umiddelbar konsekvens af indsatsen har også været en fordobling af antallet af ph.d.-studerende. Investeringen har resulteret i en markant øget forskningsproduktion, selvom den fulde effekt heraf endnu ikke kan forventes at være slået igennem. Antallet af peer reviewede artikler er steget fra 475 i 2007 til 640 i Siden fastlæggelsen af forskningsstrategien er der taget kvantespring på forskningsområdet. Aktiviteten på Odense Universitetshospital og Klinisk Institut har medvirket til, at Det sundhedsvidenskabelig Fakultet, Syddansk Universitet, i 2011 for første gang er med i top-100 på Academic Ranking of World Universities. En række afdelinger, der tidligere havde begrænsede forskningsaktiviteter, er nu i fuld gang med at skabe betydelige forskningsmiljøer og -traditioner. Desuden markerer en række forskningsområder, som i forvejen var stærke, sig i det internationale førerfelt på hvert deres område. Projekteringen af Nyt OUH umiddelbart ved siden af Syddansk Universitets hovedcampus i Odense er i fuld gang. Denne unikke sammenbygning af to store forskningsinstitutioner vil give Odense Universitetshospital og Klinisk Institut en række konkurrencemæssige fordele på grund af de store synergieffekter. Forskningslaboratorier på Syddansk Universitet fungerer som core-facilities for forskere på Odense Universitetshospital. Omvendt vil forskere på Syddansk Universitet kunne gennemføre afprøvning og implementering af nye opdagelser i samarbejde med sundhedspersonale på Nyt OUH. Odense Universitetshospital og Klinisk Institut tager nu næste ambitiøse skridt med en ny forskningsstrategi. Strategien skal ses som led i gennemførelsen af OUH s udviklingsplan for På vej mod Nyt OUH. Med strategien skabes samtidigt et godt grundlag for at realisere den netop vedtagne Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark, der forudsætter, at behandling skal være baseret på den nyeste viden. Med den nye forskningsstrategi ønsker vi over den næste 5-årige periode at øge antallet af - publikationer fra 640 i 2010 til 1200 i 2017, svarende til en stigning med 10 % årligt - professorer fra 52 til 63 i andre seniorforskere (post-docs, adjunkter og lektorer) fra 27 til 41 i nyindskrevne ph.d.-studerende fra 48 i 2011 til 63 pr. år i 2017 Desuden ønsker vi at - etablere mindst 3 eliteforskningscentre på højeste internationale niveau 2

3 - oprette en række forskningsunderstøttede udviklingsfunktioner inden for de højt specialiserede funktioner - etablere nye forskningscentre i samarbejde med Syddansk Universitet - sikre at mindst 80 % af alle specialeansvarlige overlæger har en formel forskeruddannelse - tilknytte mindst 37 adjungerede professorer fra udlandet mindst én til hver klinisk afdeling Ambitionsniveauet kan også aflæses af den økonomiske satsning. I løbet af de næste 5 år skal der frigøres yderligere midler til forskning, således at disse vil stige fra 2 % til 3 % af det samlede budget i 2017 i overensstemmelse med politik for Sundhedsforskning i Region Syddanmark. En del af denne stigning vil komme fra Forskningspuljen på Odense Universitetshospital, der over de sidste 4 år er steget med 10 millioner kr. om året, så der i 2011 har været 40 millioner kr. til rådighed. Det forvente, at der i 2012 vil kunne tilføres Forskningspuljen op til yderligere 10 millioner kr.. I de efterfølgende er det målet at øge de interne midler, som anvendes på forskning på Odense Universitetshospital med 10 % om året, så 3 % af det samlede driftsbudget i 2017 anvendes til forskning. De dedikerede forskningsmidler vil med denne stigningstakt have en størrelse på ca. 80 millioner kr. i 2017, svarende til en fordobling af 2011-puljen. De interne midler til forskning skal Odense Universitetshospital selv generere. Derfor er den yderligere tilførsel af dedikerede midler til forskning betinget af positive regnskabsresultater for 2011 og årene fremover. Fordeling af dedikerede forskningsmidler til forskellige indsatsområder vil afspejle den prioritering, som denne forskningsstrategi er udtryk for. Prioriteringen og den løbende fordeling til de forskellige indsatsområder foretages af direktionen på baggrund af drøftelse fra Forskningsrådet. Der forventes en tilsvarende udvikling i tiltrækningen af eksterne midler til hospitalet. At kunne tiltrække de bedste forskningskapaciteter fra ind- og udland er en hovedudfordring. Inden for en del forskningsfelter er rekrutteringsgrundlaget i Danmark for spinkelt. Udsynet skal være større, og Odense Universitetshospital skal sammen med Syddansk Universitet have så stor tiltrækningskraft over for forskere fra hele verden, at de siger ja til at prøve kræfter og erfaring af på Odense Universitetshospital. Et af virkemidlerne i denne henseende er at oprette en række eliteforskningscentre. Desuden øges det internationale samarbejde og samarbejdet med grundforskere på Syddansk Universitet. Odense Universitetshospital og Klinisk Institut ønsker også, at medlemmer af alle faggrupper med forskerkvalifikationer bidrager til at fremme den sundhedsvidenskabelige forskning, og at der etableres klare karriereveje for alle relevante faggrupper. Med øgede økonomiske midler følger øgede forventninger. Derfor er systematisk opfølgning en integreret del af den strategiske indsats. Gennem årlige dialogmøder med ledere og forskningsledere i de enkelte afdelinger, bibliometriske analyser, benchmarking med sammenlignelige institutioner og etablering af advisory boards med international deltagelse, ønsker vi i de kommende år at kvalificere forskningsledelsen yderligere. Med den nye forskningsstrategi tager vi forskud på Nyt OUH og sammenbygningen med Syddansk Universitet til gavn for patientbehandlingen. [Underskrifter for OUH og KI] 3

4 Indsatsområder: 1. Eliteforskningscentre 2. Højt specialiserede funktioner 3. Regionalt samarbejde om akutområdet og folkesygdomme 4. Internationalt samarbejde 5. Samarbejde med Syddansk Universitet 6. Ledelsesmæssigt samarbejde 7. Sammenhængende karriereforløb 4

5 1. Nye elitecentre skal bringe klinisk forskning op på højeste internationale niveau Odense Universitetshospital og Klinisk Institut ønsker at blive toneangivende på en række områder indenfor klinisk forskning ved at øge forskningsproduktionen og kvaliteten markant. Et væsentligt virkemiddel til at opnå disse mål er oprettelsen af en række nye eliteforskningscentre, som skal gøre sig gældende på internationalt niveau. Status og udfordringer Sundhedsvidenskab er en global disciplin og patienter forventer i dag diagnostik og behandling på internationalt niveau ved alle sygdomme. Dette kræver en løbende udvikling af forskningsindsatsen. Kvalitet på internationalt niveau, tværfaglig tilgang og volumen er også afgørende faktorer i forhold til at hjemtage eksterne forskningsmidler. Sådanne midler er omvendt en forudsætning for at kunne opnå og opretholde et stort og stærkt forskningsmiljø. Vi ønsker at blive bedre til at hjemtage bevillinger fra Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd, EU, fonde samt andre eksterne kilder. Strategiske målsætninger Eliteforskningscentrene skal varetage klinisk forskning på højeste internationalt niveau og medføre et mærkbart løft for feltet. Oftest vil der være tale om tværgående centre, som involverer forskere fra flere kliniske og parakliniske specialer, basalforskere og internationale samarbejdspartnere. Eliteforskningscentrene oprettes på områder, hvor Odense Universitetshospital i samarbejde med Syddansk Universitet allerede har en tydelig styrkeposition, idet centrene forskningsmæssigt skal understøtte områder, der er vigtige for Odense Universitetshospitals opgaver i henhold til specialeplanen eller andre væsentlige strategiske områder. Epidemiologisk registerforskning kan også indgå i centrenes samlede aktiviteter. Elitecentre skal være i stand til at tiltrække udenlandske topforskere og i nogle tilfælde hele forskergrupper. Nogle afdelinger og specialer er på nuværende tidspunkt kvalificerede til at indgå i et elitecenter. Andre afdelinger er på vej. Det er vigtigt at holde et bredt fokus, så de stærkeste afdelinger kan være med til at løfte dem, der er undervejs, og som på længere sigt vil kunne indgå i elitecentre. Eliteforskningscentrene evalueres årligt, idet der opstilles individuelle målsætninger for hvert center med hensyn til forskningsmæssig kvalitet og kvantitet, uddannelse af ph.d.-studerende, hjemtagning af eksterne forskningsmidler samt internationalt samarbejde. Evalueringen foretages af advisory boards med international deltagelse. Initiativer Der skal i perioden etableres mindst tre nye elitecentre med en samlet budgetramme på op til 12 mio. kr. årligt, når de tre centre er fuldt implementeret. Inden udgangen af 2012 har Odense Universitetshospital oprettet det første elitecenter, det andet skal være etableret inden udgangen af 2014 og det tredje inden udgangen af

6 Centrene etableres efter en ansøgningsprocedure i to trin, bestående af en prækvalifikationsrunde og en egentlig ansøgningsrunde. Både forskningsfaglige, strategiske og økonomiske hensyn indgår i udvælgelsen. De enkelte centre indlejres hver især i én afdeling og ledes af dennes forskningsleder Organisering og samarbejdsrelationer mellem de afdelinger, der indgår i centeret, defineres præcist fra starten. Bevillingsperioden er 5 år, men kan forlænges til maksimalt 10 år. Herefter overgår centeret til finansiering efter vanlige modeller. Bevillingen kan anvendes til ansættelse af akademisk og teknisk personale, apparatur og anden infrastruktur samt drift. 6

7 2. Udbygning af højt specialiserede funktioner gennem øget forskningsindsats Odense Universitetshospital og Klinisk Institut ønsker at fastholde og udbygge de højt specialiserede funktioner og sikre, at disse understøttes af forskningsaktivitet. En målrettet forskningsindsats indenfor områder med relation til højt specialiserede funktioner er derfor et vigtigt element i forskningsstrategien. Status og udfordringer Odense Universitetshospital varetager i dag mere end 350 højt specialiserede funktioner fordelt indenfor næsten alle lægelige specialer. Vi har i de seneste år søgt at sikre, at alle disse funktioner understøttes af forskningsaktiviteter. Dette er bl.a. sket gennem ansættelse af en række professorer, forskningslektorer og ph.d-studerende samt oprettelse af Klinisk Proteom Center og Odense Patient data Exploratory Network (OPEN). Odense Universitetshospital betjener både Region Syddanmarks og en del af Region Sjællands borgere med højt specialiserede ydelser. Denne status forpligter, og vi vil i de kommende år udbygge forskningen bl.a. indenfor eksperimentel kirurgi, farmakologi og medicinsk teknologi og udbygge samarbejdet vedrørende forskning og implementering af resultater i almen praksis. OUH har et godt samarbejde med Rigshospitalet vedrørende en række specialiserede funktioner, og vi forventer at samarbejdet fortsat udvikles i de kommende år. Strategiske målsætninger Vores målsætning er at fastholde alle eksisterende højt specialiserede områder og sikre, at disse er understøttet af konkrete forskningsprojekter. Vi ønsker desuden at oprette nye udviklingsfunktioner indenfor hvert speciale hvert år med henblik på forøgelse af antallet at højt specialiserede funktioner. Udviklingsfunktionerne skal have baggrund i forskningsprojekter. Initiativer Centralt virkemiddel er i denne sammenhæng udbygning af eksisterende og oprettelse af nye tværgående forskningsenheder. Der etableres årligt 2-3 nye udviklingsspor inden for hvert speciale eller på tværs af flere specialer. Udviklingsspor er forløbere for egentlige udviklingsfunktioner inden for højt specialiseret behandling. Klinisk Proteom Center videreføres og udbygges ud fra allerede allokerede midler. Odense Patient data Exploratory Network (OPEN) videreføres og udbygges med faciliteter til gennemførelse af kliniske undersøgelser (OPEN Lab) i OPEN tager initiativ til at øge kendskabet til OPEN s ydelser og de betingelser, der er knyttet til brugen af disse ydelser. Desuden investeres i opbygningen af to nye centre i hhv og 2013: Center for Eksperimentel Kirurgi skal sikre større dynamik og innovation indenfor kirurgisk forskning gennem øget samarbejde mellem Biomedicinsk Laboratorium og de kliniske kirurgiske 7

8 afdelinger omkring dyreeksperimentelle undersøgelser. Der er på denne måde desuden mulighed for at opnå synergi mellem basalforskere og kliniske kirurger. Et eksempel på et sådant samarbejde, som vil involvere basalforskere fra Klinik for Molekylær Endokrinologisk Behandling og kliniske forskere fra Ortopædkirurgisk Forskningsenhed kan være afprøvning af stamceller til behandling af brusklæsioner i en eksperimentel model med får. Desuden skal udbygningen sikre optimal anvendelse af Biomedicinsk Laboratoriums ressourcer og faciliteter i den præ- og postgraduate undervisning og dermed sikre rekruttering og målrettet uddannelse af den næste generation af kirurger. Clinical Trial Centre skal sikre, at Odense Universitetshospital kan deltage i fase-1 og langt flere fase 2-4 undersøgelser i samarbejde med den farmaceutiske industri. Et sådant samarbejde er dels afgørende for at hurtigt kunne tilbyde vore patienter den mest moderne behandling, men er også med til at skabe grundlag for samfundsøkonomisk vækst i regionen. Desuden vil sådanne faciliteter kunne stilles til rådighed for investigatorinitierede kliniske undersøgelser. Vi ønsker desuden at udnytte de synergimuligheder, som Forskningsenheden for Klinisk Farmakologi og Syddansk Universitets etablering af den farmaceutiske kandidatuddannelse åbner. Det er tanken, at Clinical Trial Centre udvikles sammen med OPEN Lab. Fra 2012 afsættes 25 % af de eksisterende midler i Forskningspuljen, der har været reserveret til etablering af ph.d.er, til højt specialiserede områder. Dette svarer til 5 ph.d.-årsværk. Der foretages årligt en analyse af, i hvilken grad de højt specialiserede funktioner understøttes af igangværende ph.d.-studier og publikationer, første gang i Inden udgangen af 2012 er der for hvert højt specialiseret område udpeget en seniorforsker, der har det overordnede ansvar for igangsættelse og monitorering af forskningsunderstøttelse af området. 8

9 3. Regionalt samarbejde om forskning indenfor akutområdet og folkesygdomme Odense Universitetshospital og Klinisk Institut ønsker at styrke det regionale samarbejde omkring forskning indenfor bl.a. akut medicin og en række folkesygdomme. Den nye specialeplan har ændret fordelingen af opgaver mellem regionens hospitaler. En række sygdomme vil fremover blive behandlet i fælles forløb mellem regionale og højt specialiserede enheder. Det nødvendiggør fælles patientforløbsprogrammer, men skaber også unikke muligheder for forskningssamarbejde vedrørende f.eks. de store folkesygdomme. Tilsvarende skaber implementering af den nye sygehusstruktur, herunder opførelse af nye sygehuse, samling af specialer og opbygning af store fælles akutmodtagelser (FAM) på alle regionens sygehuse behov for nytænkning af en lang række behandlingsforløb, men åbner også mulighed for at etablere unikke forskningsprojekter på tværs af sygehusmatriklerne og på tværs af sektorer. Status og udfordringer Vi ønsker at bidrage med translationelle, store kliniske og tværsektorielle forskningsprojekter, som kan medvirke til at forbedre diagnostik og behandling for sygdomme, som rammer store dele af befolkningen. Dette gælder både akutte og kroniske sygdomme. Vi ønsker således at understøtte Region Syddanmarks aktuelle satsning på tværgående forskningsprojekter inden for lidelser i bevægeapparatet, forhøjet blodtryk, børn og sundhed, kronisk obstruktiv lungesygdom, den akutte patient samt patientsikkerhed. Samtidige ønsker OUH at satsningsområdet bliver bredere, og kommer til at omfatte hele kronikerområdet. Odense Universitetshospital finder det vigtigt at bidrage til at sikre en optimal ressourceudnyttelse og forløb i sundhedsydelserne og organisering af sundhedsvæsenet gennem forskningsmæssig belysning af disse områder. I den henseende er forskning omkring den nye sygehusstruktur særligt aktuel og vigtig, idet forskningsresultater på dette felt er afgørende for udviklingen af patientbehandlingen og patientforløb for en stor del af patienterne i Region Syddanmark. Strategiske målsætninger De forskningsmæssige potentialer i FAM er store og mangefacetterede. Odense Universitetshospital skal være i front på dette område, således at de forskningsmæssige resultater vil kunne anvendes i forbindelse med etableringen af Nyt OUH. Odense Universitetshospital og Klinisk Institut vil desuden indgå i Region Syddanmarks netværkssamarbejde omkring forskning indenfor akutområdet. Region Syddanmark har som strategisk målsætning, at der etableres forskningssamarbejder omkring de regionale funktioner på tværs af alle sygehuse i regionen. Vi ønsker derfor at forstærke de forskningsmæssige samarbejder med de øvrige sygehuse i Region Syddanmark og med sygehusene i Region Sjælland. Endelig ønsker vi at etablere samarbejde med de øvrige sygehuse i Region Syddanmark og Region Sjælland samt almen praksis omkring de vigtigste folkesygdomme i form af store tværgående befolkningsstudier, registerstudier og studier til udvikling af kliniske behandlingsprogrammer med national og international relevans. 9

10 Initiativer Der er etableret en forskningsenhed i FAM, bemandet med bl.a. et professorat inden udgangen af Der skal ske en styrkelse af forskningsgrupper, der arbejder med folkesygdomme, gennem ansættelse af professorer og andre seniorforskere. Der er inden udgangen af 2013 etableret data-capture fra EPJ med henblik på udnyttelse i FAM, idet systemet udbredes til hele Odense Universitetshospital inden udgangen af 2014, og omfatter oprettelse og drift af tværgående databaser i FAM på Odense Universitetshospital og eventuelt regionens øvrige hospitaler. 10

11 4. Internationalt samarbejde skal sikre rekruttering af eksperter og øge kvaliteten i forskning og patientbehandling Odense Universitetshospital og Klinisk Institut ønsker at øge samarbejdet med hospitaler og forskere i udlandet for at øge udviklingshastigheden samt forskningsvolumen og kvaliteten til gavn for patientbehandlingen. På nogle forskningsområder er rekrutteringsgrundlaget i Danmark for spinkelt, hvilket betyder at fokus på internationale forskningsmiljøer og tendenser er vigtigere end nogensinde. Det er en hovedudfordring for mange danske virksomheder, men også for danske hospitaler at kunne tiltrække de bedste forskere fra udlandet. Status og udfordringer I de senere år har Odense Universitetshospital og Det sundhedsvidenskabelige Fakultet haft øget fokus på internationalisering af forskningsindsatsen bl.a. ved at opslå forskerstillinger internationalt, tilknytte internationale gæsteforskere og understøtte lokale forskeres deltagelse i internationale projekter. Det er lykkedes at tiltrække en række internationale topforskere til kliniske forskningsenheder på Odense Universitetshospital og basale forskningsenheder på Fakultetet. Odense Universitetshospital og Klinisk Institut har i dag 4 gæsteprofessorer og yderligere 2 på vej samt 2 adjungerede professorer og et antal ph.d.-studerende fra udlandet. Udfordringen er imidlertid ikke løst. Kun få af vore ph.d.-studerende udnytter i dag muligheden for at inkorporere udenlandsophold i deres studieprogram. Strategiske målsætninger Vi vil rekruttere flere internationale forskere og klinikere på det højeste kompetenceniveau. Det er vores strategiske målsætning, at alle forskningsenheder i 2017 har tilknyttet mindst én international adjungeret professor. Planen rulles ud gradvist, således at ca. 10 nye adjungerede professorer tilknyttes årligt indtil målsætningen er opfyldt. Desuden vil vi sikre, at et ophold ved en udenlandsk forskningsinstitution indgår i de fleste ph.d.- forløb. Vi vil arbejde målbevidst på at tilknytte udenlandske forskere til OPEN og andre tværgående forskningsinitiativer, så disse kan opholde sig på OUH/SDU i kortere og længere perioder. Dette betyder også, at vi vil tilstræbe en mere international tilgang generelt, herunder at sørge for, at mere skriftligt materiale findes på engelsk, samt at møder og konferencer i fornødent omfang foregår på engelsk. Initiativer Fra 2012 opslås alle seniorforskerstillinger internationalt, og der afsættes midler, som disponeres af direktionen til international rekruttering. Odense Universitetshospital og Klinisk Institut vil indgå tættere samarbejde med Internationalt Kontor på Syddansk Universitet med henblik på at understøtte de enkelte forskningsenheder ved rekruttering og ansættelse af internationale medarbejdere. 11

12 Fra 2012 er afsat midler fra Odense Universitetshospitals forskningspulje til ophold ved udenlandske forskningsinstitutioner for ph.d.-studerende. Fra 2013 er afsat midler til gæsteforskeres ophold ved Odense Universitetshospital. Fra 2014 etableres mulighed for at [seniorforskere/klinikere] kan optjene ret til forskningssabbatical, som kan udnyttes til ophold ved udenlandske forskningsinstitutioner i op til 12 uger. Fra 2012 er afsat midler til seminarer, workshops og konferencer med international deltagelse, idet direktionen stiller årligt en underskudsgaranti på 1 mio. kr. til dette formål. 12

13 5. Øget samarbejde med Syddansk Universitet Odense Universitetshospital og Klinisk Institut har i dag et tæt samarbejde. Ved opførelsen af Nyt OUH og Nyt SUND på Syddansk Universitets hovedcampus i Odense udvides naboskabet til de mange andre forskere på Syddansk Universitet. Sammenbygningen af Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet skal udnyttes til at styrke translationel forskning dvs. sammenkæde grundlagsskabende forskning (basalforskning) med anvendelsesorienterede forskning (klinisk forskning). Tilsvarende skal den translationelle proces styrkes, hvor klinisk forskning udført på højt specialiserede afdelinger omsættes til sundhedstjenesteforskning på andre afdelinger, i almen praksis eller blandt regionens borgere for derved at hente inspiration fra sundhedstjenesteforskning til klinisk forskning. Denne translation har overordentlig stor praktisk betydning for patient, samfund og sundhedsudgifter. Status og udfordringer Forskningssamarbejdet mellem Odense Universitetshospital og Klinisk Institut fungerer godt. Der er etableret forskningsenheder for næsten alle specialer. Herudover oprettes fælles ph.d.-forløb, hvor hver af parterne finansierer en tredjedel, og der er et stadigt stigende antal øvrige forskerstillinger: post doc-stillinger, lektorater og professorater. Odense Universitetshospital har også samarbejde med en lang række andre institutter ved Syddansk Universitet. Samarbejdet spænder fra deltagelse i fælles forskningsprojekter til oprettelse af fælles forskningscentre. En lang række partnere og projekter blev afdækket under arbejdet med forskningsstrategien. Disse fremgår af bilag 1. Det vurderes, at der er stort potentiale for øget samarbejde, dels i form af videreudvikling af eksisterende projekter og forskningsfællesskaber, dels i form af nyudvikling på en lang række områder. Odense Universitetshospital ønsker at udnytte dette potentiale i videst muligt omfang. For at sikre udnyttelse af de mange samarbejds- og synergimuligheder kræves en systematisk tilgang og ledelsesmæssig opmærksomhed, synlighed og gensidigt kendskab til, hvad der sker på henholdsvis Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital. Synligheden skal gå begge veje, således at potentielle samarbejdspartnere også har let adgang til at orientere sig i, hvilke forskningstiltag der finder sted på Odense Universitetshospital. Strategiske målsætninger Vi ønsker at opbygge flere nye og udbygge eksisterende fælles forskningscentre: Center for Cellulær og Molekylær Muskelforskning vil være en core facility for kliniske muskelforskning ved afdelingen for Klinisk Patologi og den basale og eksperimentelle muskelforskning ved Institut for Idræt og Biomekanik med fokus på erhvervede og genetisk betingede former for muskelsvækkelse. Klinisk Proteom Center forventes udbygget specielt med hensyn til bioinformatik. 13

14 Vi vil etablere fælles ph.d.-forløb i samarbejde med andre institutter på SDU udover Klinisk Institut. Vi vil styrke samarbejdet med biotek-firmaer omkring forskning og kommerciel udnyttelse af forskningsresultater. Initiativer Der afsættes midler til udbygning og etablering af fælles forskningscentre i samarbejde med Syddansk Universitet. Over de næste 5 år påbegyndes årligt 3-4 nye ph.d.-forløb i samarbejde mellem Odense Universitetshospital og institutter ved Syddansk Universitet (foruden Klinisk Institut) og en række samfinansierede delestillinger (post docs, adjunktstillinger, lektorater og professorater). Odense Universitetshospital og Klinisk Institut tager fra 2012 initiativ til en række møder mellem forskere og ledere på Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital. Disse møder vil have karakter af systematiske studiebesøg, møder med forskningsledere om udvalgte temaer og fælles seminarer. Odense Universitetshospital og Det sundhedsvidenskabelige Fakultet vil fortsætte opbygningen af fælles forskningsinfrastruktur og forskningsstøtteenheder. OUH og Klinisk Institut vil med hjælp fra Region Syddanmark og Inspiring Denmark tage initiativ til seminarer og workshops samt konkrete samarbejdsprojekter med biotek og andre virksomheder bl.a. gennem etablering af en række stipendier til erhvervs-ph.d.er. 14

15 6. Tættere samarbejde mellem forskningsledelse og afdelingsledelse Odense Universitetshospital og Klinisk Institut ønsker at styrke samarbejdet mellem forskningsledelse og afdelingsledelse for derigennem at sikre fokus, sammenhæng og dynamik i den samlede forskningsindsats. Forskningsresultater skal hurtigt nyttiggøres i diagnostik og behandling, og der skal være gode rammevilkår for klinisk forskning i de enkelte afdelinger. Det skal sikres, at der skabes en passende balance med plads til forskning i en travl klinisk hverdag, og at forskningen anerkendes som en kerneydelse på lige fod med diagnostik, behandling og pleje. Status og udfordringer Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet indførte fælles forskningsledelse i Dermed fik de mange kliniske forskere på Odense Universitetshospital, som på én gang er ansat på både Odense Universitetshospital og SDU, en klar ledelsesmæssig forankring. Den store forskningsopbygning, som finder sted på Odense Universitetshospital i disse år, gør ledelsesopgaven mere kompleks. Derfor er der behov for en øget professionalisering af forskningslederfunktionen, således at forskningslederen er klædt på kompetencemæssigt med hensyn til såvel personaleledelse og strategisk ledelse som forskningsbudgettering. På samme måde er det nødvendigt, at alle afdelingsledelser har forståelse for forskningens grundlæggende betydning for et universitetshospital og de særlige udfordringer ledelse af forskere indebærer. Gode rammebetingelser for forskere er afgørende for Odense Universitetshospitals muligheder for rekruttering af de dygtigste forskningsmedarbejdere. Vi ønsker at øge vores seniorer (og ikke mindst nytilkomne) forskeres deltagelse i arbejdet med strategisk forskningsledelse bl.a. gennem øget deltagelse i forskningsrådets arbejde. Vi ønsker at fastholde alle højt specialiserede funktioner, som er tillagt Odense Universitetshospital i Sundhedsstyrelsens specialeplan, men også at udvikle nye. Dette kræver en dokumenteret forskningsunderstøttelse. Det vil være afdelingsledelsernes opgave at synliggøre interne og eksterne midler, der anvendes på forskning i budgetter og regnskab. Strategiske målsætninger Odense Universitetshospitals forskningsråd skal spille en aktiv rolle i udvikling af forskningsledelse på afdelingsniveau. Derfor ønskes et bredere forskningsråd til at varetage Odense Universitetshospitals forskningsmæssige interesser. Forskningsrådet skal deltage i planlægning af aktiviteter, der styrker kontakten mellem forskere på tværs af afdelinger og giver øget synlighed. Forskningslederens ledelsesansvar er uddelegeret fra afdelingsledelsen. Forskningslederen har til opgave at lede og udvikle forskningsindsatsen i afdelingen. Det er målet, at alle forskningsledere er klædt på til denne opgave, og at de får de nødvendige ledelsesmæssige kompetencer og økonomiske og organisatoriske råderum i afdelingen til at udføre deres hverv. Samtidig medfølger en række ledelsesmæssige forpligtelser i forhold til afdelingens øvrige forskningspersonale. 15

16 For at sikre det bedst mulige samarbejde, ønsker vi, at alle afdelingsledere har den nødvendige indsigt i forskningsområdet i forhold til at fungere som overordnet leder og som sparringspartner i forhold til forskningslederen. Initiativer Primo 2012 er der taget stilling til størrelsen og sammensætningen af samt opgavesættet for Forskningsrådet. Fra 2012 afholdes et årligt forskerseminar med deltagelse af alle seniore forskere, idet seminaret planlægges af forskningsrådet. Seminaret skal give mulighed for introduktion og præsentation af nye forskere, koordinering, netværksdannelse, formidling og diskussion af aktuelle emner som f.eks. forskningsledelse, Nyt OUH etc. Fra 2012 afholdes halvårlige seminarer med deltagelse af afdelings- og forskningsledere i forbindelse med de store afdelingsledelsesmøder Fra 2012 inddrages forskningslederen i strategiske beslutninger, budgetlægningen og alle relevante dialogmøder med direktionen. Fra 2013 opstilles forskningsbudgetter for alle afdelinger, som omfatter interne puljemidler og eksterne midler bevilget til forskning. Tilsvarende skal alle forskningsledere fremlægge budget og regnskab for forskningsmidler, der administreres af Syddansk Universitet, i forbindelse med dialogmøderne. Forskningsrådet skal i perioden foreslå og iværksætte målrettede uddannelsestilbud til nyansatte og nuværende forskningsledere inden for forskningsledelse samt til nye og nuværende afdelingsledelser inden for forskning. Forskningsrådet skal i 2012 udarbejde forslag til hvilke elementer, der skal bidrage til at styrke funktionsbeskrivelser for så vidt angår. forskningsindhold. Rådet skal ligeledes beskrive forslag til en styrkelse af deltagelse af forskere i ansættelsesudvalg ved ansættelse af medarbejdere/ledere med forskningsforpligtelser. Det vil herunder være en forventning, at forskningsleder deltager i ansættelsesudvalg ved ansættelse af afdelingsledelser. Fra 2013 skal forskningslederen afholde MUS (medarbejderudviklingssamtaler) med alle forskere i afdelingen én gang om året. OUH arbejder løbende på at etablere kontorarbejdspladser til alle videnskabelige medarbejdere. Der iværksættes i 2013, når rokadeplanen er fuldt implementeret, en analyse med henblik på at afdække potentielle muligheder for at skabe de fornødne kontorarbejdspladser. Analysen omsættes efterfølgende i en handleplan. 16

17 7. Rekruttering og fastholdelse af højt kvalificerede medarbejdere gennem sammenhængende karriereforløb for forskere Odense Universitetshospital og Klinisk Institut ønsker at etablere synlige og sammenhængende karriereveje for forskere for at øge rekruttering og fremme fastholdelse af de bedst kvalificerede yngre talenter. Dette gælder alle forskere, dvs. både forskere med en medicinsk kandidateksamen og forskere med f.eks. naturvidenskabelig eller sygeplejefaglig baggrund. Status og udfordringer Vi har i løbet af de seneste 5 år ansat flere forskere end nogensinde før, bl.a. for at imødekomme de øgede krav om forskningsaktivitet i forbindelse med højt specialiseret behandling. Odense Universitetshospital og Klinisk Institut har således aktuelt et rekordstort antal ph.d.-studerende. Dette vil sikre, at der vil være højt kvalificerede ansøgere til forskerstillinger i de enkelte afdelinger i de kommende år. Rekruttering af ph.d.-studerende og fastholdelse af yngre talenter kan optimeres ved tidlig start på forskerkarrieren. Det er i den forbindelse særdeles positivt, at medicinstuderende har taget initiativ til at oprette Foreningen for Studenterforskning. Efter erhvervelse af ph.d.-graden skal nogle for en periode tilbage til klinisk karriere, mens andre umiddelbart overgår til kombinationsstillinger med forskning og klinisk arbejde. For begge grupper skal det være muligt at se et sammenhængende karriereforløb. Dette gælder alle akademikere med en ph.d.-grad, uanset deres primære uddannelsesbaggrund. Vi ønsker således også at etablere kombinationsstillinger til forskere på Odense Universitetshospital med f.eks. sygeplejefaglig og naturvidenskabelig baggrund. Inden for de forskellige specialer er der stor forskel på, hvordan forskning passes ind i den enkeltes karriereforløb og kliniske hverdag. På afdelinger præget af stor akut aktivitet er det særlig svært at få tid til at forske i hverdagen. I specialer med store krav til håndværket (primært kirurgiske specialer) er det problematisk at have forskningsansættelser med en stor forskningsandel, hvor man er væk fra klinikken i længere perioder og derved mister håndelag. Disse forskellige vilkår og forudsætninger skal indeholdes i de rammer, der gives for forskning og forskerkarriereforløb. De sammenhængende forskerkarriereforløb skal desuden sikre, at der inden for alle specialer altid er forskere på forskellige niveauer, således at et aktivt forskningsområde konstant er i udvikling og ikke sættes i stå, fordi en nøgleperson forlader Odense Universitetshospital. Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet etablerede i 2005 i fællesskab Enheden for Sygeplejeforskning, som i dag er bestykket med en professor, tre lektorer og en adjunkt. Syddansk Universitet udbyder den sundhedsfaglige kandidatuddannelse (Cand. Scient. San.) samt en kandidatuddannelse i fysioterapi. Desuden har en række sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter i de seneste år erhvervet ph.d.-graden. Dette skaber mulighed for, at disse fag i fremtiden kan basere deres kliniske praksis på egen forskning. 17

18 Vi ønsker derfor, at alle faggrupper udnytter og udvikler de forskningskompetencer, som deres akademiske uddannelse åbner mulighed for ved ansættelse som post-docs, adjunkter, lektorer og professorer. Initiativer Odense Universitetshospital og Klinisk Institut vil i fællesskab etablere en harmonisk balance mellem uddannelses-, junior- og seniorforskerstillinger. Vi forventer, at 50 % af forskningsårsstuderende senere bliver ph.d.-studerende og at ca. 25 % af de ph.d.-studerende overgår til kombinationsstillinger med specificeret forskningstid, når de dimitterer. Vi forventer ligeledes, at mindst 80 % af alle specialeansvarlige overlæger som minimum har en ph.d.-grad med udgangen af Vi ønsker at udnytte mulighederne for dobbeltansættelser mellem klinik og universitet til ansættelse af akademikere med f.eks. sygeplejefaglig, fysioterapeutisk, eller ergoterapeutisk baggrund og på den måde understøtte, at disse fag baserer deres kliniske praksis på egen forskning. Disse stillinger søges finansieret indenfor de opstillede virkemidler. Forskere ansat i sådanne stillinger indgår i de eksisterende forskningsenheder og refererer til de respektive forskningsledere. I løbet af 2012 nedsættes en arbejdsgruppe under forskningsrådet, som skal belyse disse muligheder og komme med forslag til yderligere virkemidler på området. Odense Universitetshospital vil fremover, parallelt med Fakultetet, støtte prægraduate forskningsårsstuderende med stipendier. Odense Universitetshospital og Klinisk Institut vil sammen udbygge den systematiske modtagelse af nye ph.d.-studerende. For hver ny ph.d.-studerende foretages en forventningsafstemning sammen med hovedvejleder med hensyn til publikationsfrekvens, varetagelse af undervisningsopgaver, fremtidige karrieremuligheder mm. Tilsvarende afholdes karriere-workshops for ph.d.-studerende på tredje år. Ph.d.-studerende og andre forskere tilbydes individuel coaching via Syddansk Universitet. I forbindelse med de årlige MUS (medarbejderudviklingssamtaler), som afholdes af forskningsledere eller institutlederen med de enkelte forskningsansatte (inklusiv ph.d.er), drøftes den fortsatte forskerkarriere. Det sundhedsvidenskabelig Fakultet udarbejder årligt status for ph.d.-området, hvor man spørger samtlige færdige ph.d.er til deres efterfølgende karriere, og hvorvidt deres forventninger er blevet indfriet. Odense Universitetshospital vil tilbyde systematisk uddannelse af forskere i projektstyring, forskningsledelse og forskningsvejledning. 18

19 Bilag 1 Nuværende og potentielt forskningssamarbejde med SDU partnere og projekter Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aktuelle fælles områder, samarbejdspartnere eller projekter Åreforkalkning og og andre hjertekarsygdomme (Institut for Molekylær Medicin) Kroniske nyresygdomme og lungesygdomme (Institut for Molekylær Medicin) Neurologiske lidelser (Institut for Molekylær Medicin) Kræftsygdomme (Institut for Molekylær Medicin) Ortopædkirurgi og geriatri (Institut for Idræt og Biomekanik) Active Living Park (Institut for Idræt og Biomekanik) Odense Børnekohorte (Institut for Idræt og Biomekanik m.fl.) Analyse af sygelighed og sundhed (Institut for Sundhedstjenesteforskning) Potentielle fælles områder, samarbejdspartnere eller projekter Forskning i almen praksis (Institut for Sundhedstjenesteforskning) Sundhedsøkonomi (Institut for Sundhedstjenesteforskning) Sundhedsfremme (Institut for Sundhedstjenesteforskning) Farmako-epidemiologi (Institut for Sundhedstjenesteforskning) Genetisk epidemiologi (Institut for Sundhedstjenesteforskning) Tvillingeregisterstudier (Institut for Sundhedstjenesteforskning) Bioinformatik (Institut for Sundhedstjenesteforskning) Statistik (Institut for Sundhedstjenesteforskning) Krisepsykologi (Institut for Psykologi) Sundhedspsykologi (Institut for Psykologi) Det Naturvidenskabelige Fakultet Aktuelle fælles områder, samarbejdspartnere eller projekter Klinisk Proteom Center (center oprettet i fællesskab med OUH) Potentielle fælles områder, samarbejdspartnere eller projekter Lipidomics Mikrobiologi sirna Bioinformatik Det Tekniske Fakultet Aktuelle fælles områder, samarbejdspartnere eller projekter Nye diagnostiske metoder og behandlingsformer gennem automation (Mærsk Instituttet) Forskningsprojekt med Steri-Centralen (Institut for Teknologi og Innovation) Potentielle fælles områder, samarbejdspartnere eller projekter robot-assisteret kirurgi (Mærsk Instituttet) Udvikling af servicerobotter (Mærsk Instituttet) Udvikling af udstyr til genoptræning / rehabilitering (Mærsk Instituttet) 19

20 Samarbejde omkring klinisk evidens. (Mærsk Instituttet) Udvikling af softwareteknologi til telemonitorering (Mærsk Instituttet) Udvikling af selvdesinficerende overflader m. UV-lys (Mærsk Instituttet) logistik på operationsstuer (Mærsk Instituttet) Læring, simulation, kliniske færdigheder og dokumentation i kliniske miljøer (Mærsk Instituttet) Procesoptimering, logistik og flow (Institut for Teknologi og Innovation) Forskningsbasering af LEAN (Institut for Teknologi og Innovation) Akustik (Institut for Teknologi og Innovation) Menneskelige reservedele udviklet ud fra 3D-scanninger (Institut for Teknologi og Innovation) Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aktuelle fælles områder, samarbejdspartnere eller projekter Se under IST/Sundhedsøkonomi, idet forskningsenheden for sundhedsøkonomi hører under begge fakulteter. Potentielle fælles områder, samarbejdspartnere eller projekter Parter med erfaring i forskning i organisation, ledelse og sundhedsøkonomi Det Humanistiske Fakultet Aktuelle fælles områder, samarbejdspartnere eller projekter Parter i Børnekohorten (Institut for Sprog og Kommunikation) Parter i samarbejde om audiologopædi (Institut for Sprog og Kommunikation) Potentielle fælles områder, samarbejdspartnere eller projekter Center for Audiologopædi (Institut for Sprog og Kommunikation) SoPraCon (Center for Social Practices and Cognition) (Institut for Sprog og Kommunikation) Forskningsgruppe under betegnelsen HDO: Holisme-Dialog-Kommunikation (Institut for Sprog og Kommunikation) 20

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011. regionsyddanmark.dk

Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011. regionsyddanmark.dk Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011 regionsyddanmark.dk Indhold Forord... side 3 Sundhedsforskning definition...side 4 Indledning og målsætninger...side 5 Stærke forskningsmiljøer...side

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Lovkrav om forskning

Lovkrav om forskning Sundhedsforskning i Region Midtjylland Udvalget vedrørende forskning, teknologi og innovation i sundhedsvæsenet www.regionmidtjylland.dk Lovkrav om forskning Sundhedsloven 194: Regionsrådet skal sikre

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til?

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Kirsten Ohm Kyvik, Institutleder, professor, læge, ph.d., MPM Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet OUH, Odense Universitetshospital,

Læs mere

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING 2017 2020 Indledning, vision og indsatsområder FORSKNING er en vigtig opgave for Psykiatrien i Region Syddanmark. Forskning

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det?

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Kirsten Ohm Kyvik, læge, ph.d., MPM Institutleder, professor Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder

Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder Høring om klinisk forskning 2. november 2012 Formand for NSS Poul Jaszczak, overlæge, dr.med Fra statusrapporten

Læs mere

Opslag: Region Syddanmarks postdocpulje 2015

Opslag: Region Syddanmarks postdocpulje 2015 Opslag: 6. december 2015 Region Syddanmarks postdocpulje 2015 Ansøgningsfrist: 15. marts 2015 kl. 24 Postdocpuljen støtter frikøb af tid til den forskningsmæssige del af ansættelsen i en klinisk postdoc-stilling

Læs mere

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 OUH Svendborg sygehus I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 12. november 2013 kl. 10.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, DK-5700 Svendborg 10.00-10.15 Kaffe m. let morgenbuffet 10.15-10.25 Velkomst ved direktør

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Lægeforeningen Syddanmark

Lægeforeningen Syddanmark Lægeforeningen Syddanmark Lægestafetten Syddanmark Forskningens vilkår i Syddanmark ikke så ringe endda! Stafetholder Kim Brixen Professor, Institutleder Klinisk Institut, SDU Se tidligere lægestafetter

Læs mere

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016 IRS Universitetsklinikker 1 INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING INSTITUTLEDER RIKKE LETH -LARSEN A UGUST 2016 Hvem er vi? IRS er ét af 8 institutter på SUND-SDU Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Status for Sundhedsforskning i Region Syddanmark

Status for Sundhedsforskning i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 13/14599 Dato: 11. juni 213 Udarbejdet af: Bo Mikkelsen E-mail: Bo.B.Mikkelsen@rsyd.dk Telefon: 76631337 Notat Status for Sundhedsforskning

Læs mere

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende.

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende. 25-03-2014 Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark 2014. Ansøgningsfrist 3. juni. 2014 kl. 8.00. Ansøgningsskema findes på : http://www.regionsyddanmark.dk/

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Forskning og uddannelse i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen

Forskning og uddannelse i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen Forskning og uddannelse i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen D. 23. maj 2008 Idéoplæg til, hvordan man i fremtidens sygehuse sikrer optimale forhold for forskning, udvikling og uddannelse, således

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Særligt udvalg vedr. sundhedsområdet 1. oktober Sundhedsforskning og MTV i Region Syddanmark

Særligt udvalg vedr. sundhedsområdet 1. oktober Sundhedsforskning og MTV i Region Syddanmark Særligt udvalg vedr. sundhedsområdet 1. oktober 2009. Sundhedsforskning og MTV i Region Syddanmark Disposition 1. Hvorfor sundhedsforskning? 2. Rammerne for sundhedsforskning i Region Syddanmark 3. Hvordan

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Klinisk Kræftforskningscenter

Klinisk Kræftforskningscenter Klinisk Kræftforskningscenter STRATEGI ORGANISATION LEDELSE 2013-2015 Klinisk Kræftforskningscenter Aalborg Universitetshospital Forskningens Hus Sdr. Skovvej 15 9000 Aalborg www.kkfc.rn.dk / www.kkfc.aalborguh.dk

Læs mere

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Notat Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus JUNI 2009 BAGGRUND... 3 FORMÅL... 3 OMDØMME... 5 RESSOURCER... 5 Menneskelige ressourcer og kompetencer...

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD

EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD Et oplæg til Sundhedsforskningsstrategi 2014 2018 Region Nordjylland Version d. 28.11.2013 Jr.nr. 2011-120772 INDHOLD

Læs mere

Forskningsledelse Hvad skal der til?

Forskningsledelse Hvad skal der til? Forskningsledelse Hvad skal der til? Kirsten Ohm Kyvik, læge, ph.d., MPM Institutleder, professor Institut for Regional Sundhedsforskning Syddansk Universitet Forskningsledelse en ny disciplin? Niels Bohr

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Onkologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren

Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren AARHUS UNIVERSITET HEALTH Notat Revideret maj/august 2014 Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren 1. Hvorfor stillingsfællesskaber? Health indgår i

Læs mere

Forslag til Politik, strategi og overordnede mål for sundhedsforskningen i Region Syddanmark

Forslag til Politik, strategi og overordnede mål for sundhedsforskningen i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Det regionale strategiske forskningsråd Journal nr.: 10-14203 Dato: 31. oktober 2011 Udarbejdet af: Det regionale strategiske forskningsråd E-mail: Bo.B.Mikkelsen@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Strategi 2012-2017

Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Strategi 2012-2017 Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Strategi 2012-2017 1. Introduktion Det er målet at iværksætte forskningsprojekter som er hypotesegenererende, har klinisk nytte til gavn for både patienterne og samarbejdspartnere

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Regional forskningsstruktur i FAM

Regional forskningsstruktur i FAM Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 25. marts 2011 Udarbejdet af: Dennis C. Søndergård E mail: Dennis.C.Soendergaard@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631349

Læs mere

Region Hovedstaden et attraktivt sted at forske? Koncerndirektør Kim Høgh 2. november 2012 - Christiansborg

Region Hovedstaden et attraktivt sted at forske? Koncerndirektør Kim Høgh 2. november 2012 - Christiansborg Region Hovedstaden et attraktivt sted at forske? Koncerndirektør Kim Høgh 2. november 2012 - Christiansborg Hvorfor er det godt at forske her? Vi er hjemsted for landets eneste virkelige globale klynge

Læs mere

Organisering af forskning i Området for Sundhedsuddannelser

Organisering af forskning i Området for Sundhedsuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Organisering af forskning i Området for Sundhedsuddannelser Oplæg møde i Uddannelsesudvalgene 4. november 2014 Søren Pedersen vicedirektør UNIVERSITY COLLEGE Området for Sundhedsuddannelser

Læs mere

Det Nationale samarbejdsforum for Sundhedsforskning: Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere. Allan Flyvbjerg

Det Nationale samarbejdsforum for Sundhedsforskning: Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere. Allan Flyvbjerg Det Nationale samarbejdsforum for Sundhedsforskning: Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere Allan Flyvbjerg Professor og overlæge ved Aarhus Universitetshospital Formand for Diabetesforeningen

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 1 INDLEDNING En afgørende forudsætning for et stærkt sundhedsvæsen er forskning og skabelse af ny viden. Sundhedsforskning

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen Forord Er du studerende eller nyuddannet læge er Region Sjælland et oplagt område at søge til: Her er gode karrieremuligheder

Læs mere

DET NATIONALE SAM- ARBEJDSFORUM FOR SUNDHEDSFORSKNING

DET NATIONALE SAM- ARBEJDSFORUM FOR SUNDHEDSFORSKNING DET NATIONALE SAM- ARBEJDSFORUM FOR SUNDHEDSFORSKNING ÅRSRAPPORT FOR 2013 MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE MAJ 2014 Side 2 Årsrapport 2013 Maj 2014 Udarbejdet af: Det Nationale Samarbejdsforum for

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Formål: Overlægers faglige ekspertise er et af fundamenterne for en sikker patientbehandling på et højt. Overlægerne skal kunne bidrage effektivt til et

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 22. oktober 2016. Ansøgningsfrister: 1. runde: 15. marts 2017 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 15. januar 2017. 2. runde: 14. september 2017 kl. 24. Ansøgninger

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Inddragelse af patienter i klinisk forskning

Inddragelse af patienter i klinisk forskning Inddragelse af patienter i klinisk forskning Peter Schwarz Professor, overlæge, dr.med. Osteoporoseambulatoriet MAO og Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, FAO Medicinsk afd. M Glostrup hospital

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland Ledelse i Region Midtjylland Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet Region Midtjylland September 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Direktionen Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - det kræver faglig ledelse LNN 2016 24. 26. maj Reykjavik Sygeplejedirektør Helen Bernt Andersen Rigshospitalet - Danmark 1 Et oplæg

Læs mere

En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark

En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark Introduktion til Eir En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark Eir samler og udnytter synergierne mellem den basale og anvendelsesorienterede sundhedsteknologiske

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL Institut for Regional Sundhedsforskning Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL 2008-2011 2. udgave juni 2012 Indholdsfortegnelse Vision... 3 Forskning Forskningspublikationer...

Læs mere

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016.

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016. Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2016 2. opslag - til støtte af tværgående sundhedsforskning Ansøgningsfrist: 1. december 2016 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 1. november 2016. Ansøgning

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere

Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning Årsmøde på Christiansborg 12.maj 2010 Liselotte Højgaard Professor, klinikchef,dr.med. Rigshospitalet,

Læs mere

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur.

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur. Kick off seminar Forskning i Klinisk Sygepleje Århus Universitetshospital Århus Sygehus Chefsygeplejerske, cand. cur. Kirsten Bruun Nørrebrogade Tage Hansens Gade P. P. Ørumsgade Samsø Hvad skal der til?

Læs mere

REGIONALE BUDGETTER 2013: SÆT FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSVILKÅR

REGIONALE BUDGETTER 2013: SÆT FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSVILKÅR REGIONALE BUDGETTER 2013: SÆT FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSVILKÅR Regionale budgetter 2013 Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd ISBN 978-87-7266-074-5 Grafisk

Læs mere

UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer

UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer Februar 2011 Indhold: 1. Formål 2. Baggrund 3. Aftale med Biomedicinsk Laboratorium, Syddansk Universitet 3.1 Biomedicinsk

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Forskningsstrategi Afdeling O

Forskningsstrategi Afdeling O Forskningsstrategi Afdeling O 2012-2017 Indledning Der stilles fra alle sider krav om, at sundhedsvæsenets ydelser skal være forskningsbaserede, og afdeling O har, i kraft af at være en del af et universitetshospital,

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Aarhus Universitet. Strategi 2013-2020

Aarhus Universitet. Strategi 2013-2020 Aarhus Universitet Aarhus Universitet stræber efter at være et toneangivende globalt orienteret universitet med et stærkt samfundsengagement, der understøtter udvikling, vækst og velfærd. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002257 Afdelingsnavn Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland

Læs mere

595forskningspublikationer198ansatte

595forskningspublikationer198ansatte Nøgletal 28-213 Institut for Regional Sundhedsforskning 595forskningspublikationer198ansatte 4centre345peerreviewedartikler 21professorer 4enheder68Ph.d.studerende Indholdsfortegnelse Vision. 3 Forskning

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialeansvarlig overlæge Kardiologisk Afsnit Medicinsk Afdeling Holbæk Sygehus

Stillings- og personprofil. Specialeansvarlig overlæge Kardiologisk Afsnit Medicinsk Afdeling Holbæk Sygehus Stillings- og personprofil Specialeansvarlig overlæge Kardiologisk Afsnit Medicinsk Afdeling Holbæk Sygehus November 2015 Opdragsgiver Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus Adresse Holbæk Sygehus Smedelundsgade

Læs mere

Budgetaftalen 2013. Årsmødet 19.-20. november 2012 På Hotel Maribo Søpark

Budgetaftalen 2013. Årsmødet 19.-20. november 2012 På Hotel Maribo Søpark Budgetaftalen 2013 Årsmødet 19.-20. november 2012 På Hotel Maribo Søpark Budget 2013 Nu runder budgettet i Region Sjælland 17 mia. kr. Budgetloven indebærer sanktioner ved mer-og mindre forbrug. Ikke samme

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde

Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde DMS Årsmøde 29. Januar 2010 Sten Madsbad Endokrinologisk afdeling Hvidovre hospital Klinisk forskning Bør være en naturlig del af en hver universitetsafdeling (ligesom

Læs mere

Kræftens Bekæmpelses høringssvar på Region Sjællands udkast til Sundhedsaftale 2015-18

Kræftens Bekæmpelses høringssvar på Region Sjællands udkast til Sundhedsaftale 2015-18 14. september 2014 Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Att.: Kvalitet og Udvikling Område Sjælland Område Sjælland Ringstedgade 71 4700 Næstved Tel +45 +45 2646 www.cancer.dk UNDER PROTEKTION AF HENDES

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Et dansk elitemiljø et dansk MIT

Et dansk elitemiljø et dansk MIT Et dansk elitemiljø et dansk A f f o r s k n i n g s c h e f C h a r l o t t e R ø n h o f, c h r @ d i. d k o g k o n s u l e n t M o r t e n Ø r n s h o l t, m o q @ d i. d k Dansk forskning kan blive

Læs mere

Politik for sundhedsforskning i Region Sjælland 2015-2018

Politik for sundhedsforskning i Region Sjælland 2015-2018 Politik for sundhedsforskning i Region Sjælland 2015-2018 Forskning i en bedre behandling og pleje Sundhedsydelser undergår i disse år en betydelig udvikling. Det hænger sammen med ændringer i befolkningens

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg.

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg. DSR - områder Udfordringer Anbefalinger til DSR Finansiering Rekruttering og fastholdelse af forskere samt forskeruddannelse af sygeplejersker kræver finansiering. Det er vanskeligt for sygeplejersker

Læs mere

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Baggrund Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer, afhængig

Læs mere

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2015 Bilag 8.1 Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Senest opdateret 04.06.2015 1 Introduktion Denne fundraising strategi er en forlængelse og fortsættelse af strategiarbejdet

Læs mere

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder God behandling i sundhedssektoren Erklæring om patienters rettigheder PatientLægeForum 2003 PatientLægeForum: Den Almindelige Danske Lægeforening De Samvirkende Invalideorganisationer Diabetesforeningen

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning

Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning Notat Profession og kompetence Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning Baggrund Videnskabelige råd i Danske Fysioterapeuter (herefter: rådet) har som sit andet tema valgt Rekruttering

Læs mere

Fra forskning til diagnostik og behandling

Fra forskning til diagnostik og behandling Oktober 2013 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Fra forskning til diagnostik og behandling Forskningsstrategi 2013-2018 INDHOLD Forord... 3 Et solidt fundament at bygge videre på... 4 Sådan styrker

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere