MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3"

Transkript

1 FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3 MINI HOVEDRAPPORT

2

3 ADRESSE COWI A/S Visionsvej Aalborg TLF FAX WWW cowi.dk FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3 MINI HOVEDRAPPORT PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT februar 2016 MINI Hovedrapport - Fremkom 3 pos, chmp hle pos

4

5 MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3 5 INDHOLD 1 Om FremKom 6 2 Væksten stiller nye krav Stigende beskæftigelse i private virksomheder Mangel på faglærte inden for fremstilling og byggeri Arbejdskraften pendler længere 12 3 Personlige og faglige kompetencer bliver fremtidens vækstpotentiale Hvad er kompetencer? Hovedtendenser i kompetencebehovet i Nordjylland 16 4 Udfordringer og anbefalinger Anbefalinger 19

6 6 MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3 1 Om FremKom Fremkom 3 er tredje analyse i rækken af analyser af fremtidens kompetenceudfordringer i Nordjylland. FremKom 3 analyserer det samlede nordjyske arbejdsmarked fordelt på fire oplande - Aalborg, Thy-Mors, Himmerland og Vendsyssel samt 16 sektorer. Sektorerne er inddelt efter en værdikædebetragtning. Det vil sige alle de underbrancher, som leverer ydelser til sektoren indgår i sektoren. Eksempelvis indgår producenter af byggematerialer og ingeniørrådgivning inden for byggeri i sektoren Byggeri og støtteerhverv. De 16 sektorer er: Fødevarer og støtteerhverv Møbel, beklædning og støtteerhverv Kultur, turisme og event Oplevelsesindustri IKT Energi, miljø og støtteerhverv Transport og støtteerhverv, Byggeri og støtteerhverv Metalindustri Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico Finans, forsikring og videnservice Handel og forretningsservice i øvrigt Øvrig produktion Uddannelse Pleje og omsorg Offentlig administration og organisationer Foruden denne mini-hovedrapport, er resultaterne af FremKom 3 afrapporteret i en hovedrapport og 16 sektorrapporter samt fire oplandsrapporter. Formålet med mini-hovedrapporten er at give et kortfattet billede af analysens resultater med særligt vægt på de kommende års behov for arbejdskraft og kompetencer i Nordjylland.. Endelig er analysens hovedudfordringer og anbefalinger beskrevet bagerst i denne rapport. FremKom 3 bygger på et omfattende analysearbejde, hvor der har været indsamlet data ved hjælp af følgende metoder: Registerbaserede fremskrivninger af udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i regionen fordelt på 16 sektorer og fire oplande. Ekspertinterview 40 personlige og 5 fokusgruppeinterview - med sektoreksperter inden for de 16 sektorer og fire oplande

7 MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3 7 Spørgeskemabaserede telefoninterview blandt 1769 private og offentlige virksomheder i hele regionen Kvalitative interview med 60 virksomheder i de 16 sektorer og 4 oplande. Ekspertseminar, hvor eksperter og interessenter har kommenteret og tolket resultater og konklusioner. Alle FremKom analyser er tilgængelige på

8 8 MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3 2 Væksten stiller nye krav Konjunkturerne har ændret sig mærkbart siden FremKom 2 analysen og der er en begyndende optimisme i de nordjyske virksomheder, kombineret med en vis forsigtighed. Fremgangen drives af de private virksomheder, hvorimod de offentlige arbejdspladser venter uændret eller faldende beskæftigelse Der er en vis forventning om, at den økonomiske vækst ikke nødvendigvis skaber en tilsvarende vækst i antal jobs. Især fremstillingserhverv gennemgår en betydelig automatisering, som reducerer medarbejderbehovet. Efter nogle hårde år solgte vi halvdelen af vores aktier til anden virksomhed, som vi nu har købt tilbage. Salget til den anden virksomhed lagde grobunden for, at vi kunne omlægge produktionen og investere i nye maskiner og teknologi, som, vi er sikre på, har medført vores virksomheds overlevelse. Vi har øget vores effektivitet og kunne opretholde produktionen, men med 10 færre ansatte. Dette uden at gå på kompromis med kvaliteten. Direktør i nordjysk fremstillingsvirksomhed Der ventes mangel på visse grupper af faglært arbejdskraft, både på grund af stigende beskæftigelse og et faldende udbud de kommende år: Der er ikke balance mellem de, som forlader arbejdsmarkedet de kommende år og de som uddannes til faglærte. Manglen ventes især at berøre faglærte inden for byggeri og jern- og metalindustri. 2.1 Stigende beskæftigelse i private virksomheder Væksten i beskæftigelsen i de nordjyske virksomheder ventes de kommende år primært at komme fra private virksomheder, hvorimod sektorer med mange offentlige virksomheder venter uændret eller faldende beskæftigelse. I forhold til FremKom 2 analysen, er det nu tydeligere at det er den private beskæftigelse, som skal sikre fremgangen. Antallet af arbejdspladser ventes i alt at vokse med personer i perioden , svarende til en vækst på 2 %. I samme periode ventes arbejdsstyrken at vokse med Det stigende udbud af arbejdskraft er en ny tendens, siden FremKom 2 analysen. En af forklaringerne er en stigende tilbagetrækningsalder, som blandt andet er et resultat af reformer på efterløns- og pensionsområdet. De mest markante ændringer i beskæftigelsen ventes blandt andet at ske inden for følgende sektorer: Inden for Fødevarer og støtteerhverv ventes beskæftigelsen at stige med 5 % frem til 2020, svarende til ca personer. Den største stigning ventes i Aalborg området

9 MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3 9 Inden for Byggeri og støtteerhverv ventes beskæftigelsen at stige med 3 % frem til 2020, svarende til ca personer. Her ventes dog nedgang i Thy og Mors og i Himmerland, men fremgang i Aalborg og Vendsyssel Inden for Handel og forretningsservice ventes en stigning i beskæftigelsen på 5 %, svarende til ca personer. Sektoren Pleje og omsorg ventes at miste 1 % af arbejdspladserne, svarende til godt og vel 300 personer. Det generelle billede er, at det især er i Aalborg, at man kan se frem til en vækst i antallet af arbejdspladser i de kommende fem år. Her således kan man vente en samlet stigning i beskæftigelsen på 5 %. De mest markante stigninger ventes at komme inden for og inden for Byggeri og støtteerhverv med ca personer, inden for Finans, forsikring og vidensservice med ca. 500 personer og inden for Møbel, beklædning og støtteerhverv med knap 400 personer. Det er desuden værd at bemærke at man i Aalborg venter stigning inden for offentlig administration og organisationer. For den sektor ventes nedgang i alle øvrige oplande. I de øvrige oplande kan man se frem til en mere beskeden stigning i antallet af arbejdspladser. Ifølge den statistiske fremskrivning ventes en lille nedgang beskæftigelsen i Thy og Mors. Inden for Pleje og omsorg ventes nedgang på ca. 170 personer, inden for Byggeri og støtterhverv på ca. 130 personer og Sundhed, sundhedsteknologi og medico med ca Den mest positive udvikling ventes inden for Møbel, beklædning og støtteerhverv med lidt over 100 personer. Både den gennemførte survey og interviews med virksomheder i området viser dog mere positive tendenser og mange private virksomheder giver udtryk for optimisme for fremtiden. I Vendsyssel ventes uændret beskæftigelse frem til Den mest positive udvikling ventes for Fødevarer og støtteerhverv med en stigning på ca. 430 personer, Finans, forsikring og vidensservice med ca. 250 og Møbel, beklædning og støtteerhverv med ca Den størst nedgang ventes at ske inden for Pleje og omsorg med ca. 340 personer. Også for Himmerland ventes uændret beskæftigelse de kommende 5 år. Fødevarer og støtteerhverv, som er en meget stor sektor i Himmerland, venter en fremgang på ca. 440 personer frem til Handel og forretningsservice venter en fremgang på ca. 160 personer. Til gengæld ventes det at efterspørgslen efter arbejdskraft inden for byggeri og støtteerhverv vil falde med knap 180 personer. Himmerland er det eneste opland, hvor de ventes nedgang i den sektor. Analysen viser også, at efterspørgslen efter ikke-faglærte vil fortsætte med at falde de kommende år. Dermed fortsætter den tendens, som har været kendt på arbejdsmarkedet gennem mange år. Aalborg området skiller sig dog ud, idet der her ventes stigende efterspørgsel efter ikke-faglærte, herunder også personer, som har en studentereksamen som højeste gennemførte uddannelse. Denne udvikling skyldes formentlig, at de mange virksomheder, som findes Aalborg

10 10 MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3 området inden for blandt andet dagligvarehandel, hotel og restauration og servicevirksomheder (rengøring mv.) beskæftiger mange ikke-faglærte. Surveyen blandt de nordjyske virksomheder viser, at der er store forskelle på forventningerne til væksten i antallet af arbejdspladser mellem de enkelte sektorer. I tråd med den statistiske fremskrivning er det især inden for de private erhverv, at der er optimisme at spore. En del virksomheder er dog fortsat tilbageholdende med at øge antallet af medarbejdere, og giver udtryk for, at den stigende globale konkurrence og de nye teknologiske muligheder har ændret deres behov for arbejdskraft og kompetencer. Af figuren neden for fremgår virksomhedernes forventninger til udviklingen i beskæftigelsen frem til Øverst i figuren er IKT sektoren, hvor hele 77 % af virksomhederne forventer at være flere ansatte om fem år. Inden for Metalindustri og Øvrig produktion venter 64 % af virksomhederne at være flere ansatte om fem år. Det er i øvrigt værd at bemærke, at virksomhederne inden for Metalindustri og Øvrig produktion i surveyen har mere positive forventninger til fremtiden, end resultaterne af den statistiske fremskrivning tyder på. De mindst positive forventninger til udviklingen i beskæftigelsen findes inden for Offentlig administration og organisationer, Pleje og omsorg og Energi, miljø og støtteerhverv hvor kun henholdsvis 13 %, 20 % og 25 % af de adspurgte virksomheder venter flere ansatte de kommende 5 år. Behovet for arbejdskraft i den offentlige sektor administrationen er proportionel med borgerantallet i kommunen. Det betyder, at der i udkantsområderne i regionen på sigt vil blive mindre behov for arbejdskraft i den offentlige administration. Modsat vil der formentlig være en stigende efterspørgsel på arbejdskraft i Aalborg området. Direktør i nordjysk kommune Energi, miljø og støtteerhverv omfatter en del forsyningsvirksomheder, hvor der i disse år sker en del rationaliseringer og fusioner af virksomheder. Det ventes at føre til faldende efterspørgsel efter arbejdskraft.

11 MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3 11 Figur 2-1: Virksomhedernes forventninger til antallet af ansatte om 5 år i de 16 sektorer Kilde: Survey blandt 1769 virksomheder i Nordjylland 2.2 Mangel på faglærte inden for fremstilling og byggeri Ser man på udviklingen i antallet af arbejdspladser opdelt på uddannelsesgrupper, ventes der vækst for alle grupper, undtaget for de ikke-faglærte, hvor efterspørgslen ventes at falde. Der ventes en vækst i efterspørgslen for erhvervsuddannede på personer og for personer med en lang videregående uddannelse ventes en vækst på personer frem Udviklingstendensen er i store træk er en fortsættelse af det udviklingsmønster, vi har set i FremKom 1 og 2. Stigningen i efterspørgslen efter højtuddannede vil i de fleste situationer ikke blive et problem, fordi flere og flere gennemfører en videregående uddannelse. For oplandene uden for Aalborg kan der dog opstå rekrutteringsproblemer. Arbejdsgiverne oplever, at den akademiske arbejdskraft ofte bosætter sig nær uddannelsesstedet og derfor kan være svært at rekruttere til arbejdsspladser i udkantsområder. Ja, vi har lidt rekrutteringsudfordringer. Det er svært at finde kvalificerede socialrådgivere. Vi ligger langt væk fra uddannelserne. Direktør i nordjysk kommune Nogle private virksomheder oplever også rekrutteringsproblemer, eksempelvis i forhold til software specialister og særligt når man gerne vil ansætte en medarbejder med erfaring eller med projektlederkompetencer.

12 12 MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3 Den vestlige del af regionen, har det svært, og det ER svært at tiltrække arbejdskraft her, men det er virksomhederne selv, der skal tiltrække. Vi har et talentudviklingsforløb, hvor vi selv efteruddanner arbejdskraften. Direktør i IKT virksomhed Det nordjyske arbejdsmarked står dog over for den udfordring, at udbuddet af erhvervsuddannede vil falde de kommende år. Mange erhvervsuddannede vil forlade arbejdsmarkedet på grund af alder og samtidig har antallet, som gennemfører en erhvervsuddannelse været faldende. Udfordringen er beskrevet i figur 2-2 nedenfor, som viser at forskellen mellem efterspørgslen efter faglærte og udbuddet snævres kraftigt ind frem til Figuren viser alle erhvervsuddannelser under ét og for enkelte uddannelser vil der derfor kunne ventes et direkte underskud af arbejdskraft i Risikoen for mangel vil være størst for uddannelse inden for byggeri og for uddannelser inden for især fremstillingserhverv, eksempelvis jern og metal. Resultaterne af surveyen viser også, at netop de faglærte er den gruppe, som flest virksomheder ventes ansætte flere af. Figur 2-2 Udviklingen i udbuddet (-nettoindpendlingen) og efterspørgslen efter faglærte i perioden Nordjylland. Figuren tager højde for nettoindpendlingen i forbindelse med beregningen af det samlede udbud. Kilde: Danmarks Statistik, CRT og COWIs beregninger 2.3 Arbejdskraften pendler længere Et særligt træk ved udviklingen på det nordjyske arbejdsmarked er, at pendlingen mellem de fire oplande og mellem Nordjylland og de øvrige regioner fortsat er stigende. Den udvikling hænger sammen med, at et meget stort antal

13 MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3 13 arbejdspladser findes i Aalborg. Der er altså i stigende omfang afstand mellem arbejdskraftens bosætning og arbejdspladserne. Vi har en meget stabil arbejdsstyrke, men det er tydeligt at vi skal rekruttere længere og længere væk. Folkene pendler langvejs fra i dag, hvor de før boede lokalt. Ejer af mindre metalvirksomhed Ifølge den statistiske fremskrivning forventes der en relativ stor pendling fra både Himmerland og Vendsyssel til Aalborg. For Thy og Mors forholder det sig anderledes. Her er er der flere, der pendler til oplandet end der pendler ud. Thy og Mors oplever i disse år et fald i arbejdsstyrken, som betyder, at man i stigende omfang bliver afhængig af at arbejdskraften vil pendle til området. Det er dog ikke sikkert at pendlingen vil udvikle sig helt som forventet. Når arbejdspladserne flytter, kan det på længere sigt påvirke bosætningsmønstret, således at arbejdsstyrken i stigende grad vælger at bosætte sig i nærheden af arbejdspladserne.

14 14 MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3 3 Personlige og faglige kompetencer bliver fremtidens vækstpotentiale Globaliseringen og den teknologiske udvikling er drivere for, hvilke kompetencer virksomhederne efterspørger i Nordjylland de kommende år. Sammenholdt med FremKom 1 og 2 er betydningen af disse to faktorer kun blevet yderligere forstærket. Udviklingen i kompetencebehovet peger i retningen af, at medarbejdernes evne til at anvende sine personlige kompetencer i tæt samspil med de faglige kompetencer bliver eksistentielle for at virksomhedernes kan udløse deres vækstpotentiale. Dette gælder både for medarbejdere med videregående uddannelse, erhvervsfaglig uddannelse og ikke-faglærte. Personlige kompetencer i tæt samspil med de faglige kompetencer bliver eksistentielt for virksomhedernes fremtidige vækstpotentiale Udviklingen skyldes ikke mindst den økonomiske krise, som har accelereret automatiseringen og digitaliseringen i virksomhederne og hermed også behovet for nye kompetencer hos arbejdskraften. Arbejdskraftens evne til at omsætte viden til nye produkter og løsninger er blevet endnu vigtigere for, at de nordjyske virksomheder kan klare sig i den globale konkurrence. Organisatorisk har det betydet mere fokus på team- og samarbejde og øget inddragelse af medarbejdere i beslutningsprocesser. Organiseringen af arbejdet er en af virksomhedernes muligheder for at påvirke og sikre deres konkurrenceevne på det globale marked samt en af måderne til at sikre den offentlige velfærd og service på. Følgevirkningerne af disse forandringer er, at medarbejderne skal kunne håndtere både indførelse af ny teknologi, nye arbejdsprocesser og nye organisationsformer. Udviklingen i arbejdets organisering betyder, at virksomhederne har behov for, at medarbejderne i større grad besidder de rette personlige kompetencer, da de i stigende grad bliver en forudsætning for, at de faglige kompetencer kan anvendes kompetent i konkrete arbejdssituationer.

15 MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3 15 Faktorer, der påvirker fremtidens kompetencebehov: Globalisering og internationalisering, der medfører international konkurrence og en anden måde at tænke marked på Ny teknologi, der blandt andet muliggør øget automatisering og digitalisering og dermed også effektivisering Arbejdets organisering, herunder mere ansvar og beslutningskompetence til medarbejderne i forhold til udvikling af nye produkter og løsninger, blandt andet også optimering af egen arbejdsproces 3.1 Hvad er kompetencer? For at sikre en fælles forståelse af kompetencebegrebet, arbejdes der i FremKom 3 ud fra nedenstående definition af kompetence og med en kompetencemodel, der skal sikre et fælles udgangspunkt for forståelsen af kompetencer. Kompetencer er evnen til at anvende sin viden og/eller erfaringer i en situation, hvor den skaber en værdiforøgelse for organisationen, samfundet eller andre mennesker I modellen er der et særligt fokus på at skelne mellem faglige kvalifikationer og faglige kompetencer samt en opdeling af de generiskes kompetencer i generelle kompetencer og personlige kompetencer. Generiske kompetencer kan kort beskrives som brancheuafhængige kompetencer. Mere uddybende kan indholdet i kompetenceformerne beskrives således: Generelle kompetencer er Basale sprog-, læse-, skrive- og IT kundskaber, f.eks. på grundskoleniveau Almindelig socialisering - kulturel aflejring (almindelige normer for samarbejde/samvær mv.: "hvordan vi opfører os over for hinanden") Faglige kvalifikationer er Erhvervet gennem kompetencegivende uddannelse eksempelvis en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse Man har eksamensbeviser, certifikater mv. som dokumentation

16 16 MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3 Faglige kompetencer er Evnen til at anvende sine uddannelsesfaglige kvalifikationer i en arbejdssituation Viden fra uddannelsen, som anvendes i en arbejdssituation Personlige kompetencer er Kompetencer forbundet med medarbejderens personlige fremtræden i sit job og som understøtter de faglige kvalifikationer og kompetencer i en arbejdssituation Eksempler herpå er evnen til at kommunikere og formidle, at kunne skabe og forstå relationer, at kunne tænke kreativt, at forstå og kunne handle i sammenhænge/processer, sikre egen motivation samt at kunne reflektere over egne handlemåder og viden. De personlige kompetencer inddeles i tre underliggende kompetencer: Proceskompetencer at overskue sammenhænge i arbejdsprocesserne Relationelle kompetencer og - at kunne formidle, skabe kontakt og netværk internt i en virksomhed og eksternt Kommunikative kompetencer - at kunne kommunikere sprogligt og nonverbalt for at skabe merværdi for organisationen En nærmere beskrivelse af modellen og kompetenceformerne kan findes i Fremkom 3 analysens hovedrapport, som er tilgængelig under Hovedtendenser i kompetencebehovet i Nordjylland Kompetencebehovet udvikler sig forskelligt i de enkelte virksomheder og både virksomhedens sektortilknytning, størrelse, alder, geografiske placering, brug af teknologi og meget andet spiller ind. Dog er der nogle hovedtendenser i kompetencebehovet, som vil præge efterspørgslen efter kompetencer på 5 års sigt i Nordjylland. Hovedtendenserne skal ses som en syntese af den viden, der er opnået gennem interviews lavet på tværs af sektorer, offentlige- og private virksomheder og oplande i forbindelse med til Fremkom 3.

17 MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3 17 Hovedtendenserne i kompetencebehovet: Fokus flyttes fra arbejdsfunktioner til arbejdsprocesser Medarbejderne bliver inddraget i ledelse Stigende behov for samarbejde og samskabelse Øget behov for relations- og kommunikationskompetencer Lederen som kommunikator Fra fagfaglige- til personfaglige kompetencer Fokus flyttes fra funktioner til processer Fokus flyttes fra at tænke i afgrænsede arbejdsfunktioner til at tænke i processer. Behovet for proceskompetence bliver tydeligt, idet medarbejderne i stigende grad aktivt inddrages i den løbende udvikling af produktionen, ydelsen og produktet og ikke mindst i forhold til optimering af sin egen andel af arbejdsprocessen. Fokus flyttes fra funktioner til processer og dermed til: måden vi arbejder på - mere end på selve opgaven. (Direktør i fremstillingsvirksomhed). Medarbejderne bliver inddraget i ledelse Medarbejdere inddrages i stigende grad i ledelse, idet de får ansvaret for daglige beslutninger, der tidligere alene blev styret og besluttet af ledelsen. Dette gælder eksempelvis beskrivelse og udvikling af egne arbejdsopgaver, identifikation og løsning af problemstillinger samt etablering af gode kunderelationer og optimering af salg. Projektledelse er således også blevet en efterspurgt kompetence sammen med evnen til at arbejde i teams. "Medarbejdere skal være selvstændige og kunne tage individuelt ansvar. På den måde opretholder vi en flad struktur, hvilket betyder, at der er også er lave omkostninger på det administrative. Jeg kan kun rose det danske system for at uddanne til selvstændighed." (Direktør i fremstillingsvirksomhed) Stigende behov for samarbejde og samskabelse En øget kompleksitet i arbejdsopgaverne og organiseringen samt et øget fokus på processer medfører et stigende behov for samarbejde. Medarbejderne skal have forståelse for andres bidrag til løsning af opgaverne, kunne samarbejde tværfagligt og indgå i samskabende arbejdsfællesskaber med kolleger, samarbejdspartnere, kunder, bruger og borgere. Grundtanken i samarbejde og samskabelse handler om, at gå andre fag i møde med sit eget. (Direktør i IKT virksomhed)

18 18 MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3 Øget behov for relations- og kommunikationskompetence Et øget behov for relationelle og kommunikative kompetencer hænger tæt sammen med den stigende tendens til at organisere arbejdet i tværfaglige projekter, øget borger- og patientinddragelse samt øget vægt på brugerdrevet innovation, der forudsætter gode relationelle kompetencer i forhold til netværk og forbrugerinddragelse. Kommunikative kompetencer bliver et vigtigt element for at sikre relationen. Tendensen er også, at medarbejdernes roller i forhold til borgeren gå i retning af fra autoritet til vejleder. Personlige kompetencer betyder mere for at kunne løfte opgaven med at tænke individuelle løsninger sammen med borgeren. (Direktør i kommune) Lederen som kommunikator Tendensen er et behov for, at lederne har de relationelle- og kommunikative kompetencer til at få det bedste frem i medarbejderne. Det handler om at kunne motivere sine medarbejdere, få samarbejde og faglighed i spil samt skabe relationer eksternt til kunder og samarbejdspartnere samt internt til sine medarbejdere. Ledelse handler fremadrettet mere om, at kunne udfordre og lede fagligheden - ikke være fagligheden (Direktør i kommune) Fra fagfaglige- til personfaglige kompetencer Skelnen mellem fagfaglige- og personfaglige kompetencer dækker over et mere tydeligt behov for at medarbejdere og ledere skal besidde personlige kompetencer, der kan understøtte udfoldelsen af de faglige kompetencer. Hvor fagfaglige kompetencer handler om at kunne anvende sine faglige (tekniske) færdigheder, som handler de personfaglige kompetencer om at udvikle og bruge de personlige kompetencer, som bedst understøtter den faglighed, som der er efterspørgsel efter i den specifikke arbejdssituation. Kompetencer inden for processer, relationer og kommunikation fremstår som særligt vigtige. Det er oplevelsen, at vi kan konkurrere med andre lande på grund af måden vi tænker på, som er mere procesorienteret, reflekterende, præget af teamånd og af at tænke nyt sammen også på tværs af produktionen og andre afdelinger. Det oplever vi tydeligt i forhold til de afdelinger, som vores virksomhed har i eksempelvis Polen, hvor der er en kultur, som er mere præget af at arbejde efter opskrift og under traditionel ledelse. (HRdirektør i fremstillingsvirksomhed)

19 MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM Udfordringer og anbefalinger Resultaterne af FremKom 3 giver et overordnet billede af udviklingstendenserne i de nordjyske virksomheders behov for kvalifikationer og kompetencer. Analysen peger også på nogle af de konkrete udfordringer, som de forskellige aktører på erhvervs-, uddannelses-og beskæftigelsesområdet står over for i forhold til at sikre en balanceret vækst i hele regionen. Resultaterne peger dermed på en række udfordringer og behov for initiativer, som skal kunne imødegå de overordnede kompetencemæssige udfordringer, som regionen og de fire oplande står over for de kommende år. Analysen peger på følgende fire udfordringer: UDFORDRING 1: Risiko for at mangel på arbejdskraft kan bremse væksten. Konkret betyder det, at mangel på arbejdskraft kan betyde, at opsvinget bremses, inden det for alvor får fat. Udfordringen består bl.a. i præcis at finde frem til, hvad det mere konkret er for kvalifikationer og kompetencer, som virksomhederne har brug for og hvornår. Det forudsætter en tæt og løbende dialog mellem virksomhederne på den ene side og uddannelsesinstitutionerne, jobcentrene og a- kasserne på den anden side. UDFORDRING 2: Risiko for forøgede geografiske ubalancer. Det vil sige, at arbejdsstyrken og arbejdspladser i stigende omfang koncentreres i regionens største byer. Risikoen er, at virksomheder i den øvrige del af regionen oplever øgede rekrutteringsproblemer, og at centraliseringen dermed accelererer. UDFORDRING 3: Sikring af den nødvendige arbejdskraft og kompetencer til fremtidens væksterhverv. En vigtig del af den nordjyske erhvervsudvikling skal ske via udpegede væksterhverv. For at denne strategi kan lykkes, skal der være fokus på at sikre kvalificeret arbejdskraft til netop disse erhverv. UDFORDRING 4: Løft af arbejdskraftens uddannelsesniveau mere generelt. Efterspørgslen efter uddannet arbejdskraft stiger, og falder for ikke-faglærte. Det er derfor en særlig udfordring at sikre, at arbejdsstyrkens samlede uddannelsesniveau øges og i stigende grad matcher fremtidens efterspørgsel. 4.1 Anbefalinger De fire udfordringer, som er identificeret i analysen, peger på følgende anbefalinger til initiativer vedrørende sikring af fremtidens kompetencer i Nordjylland: 1 Det anbefales, at der gennemføres en løbende lokal overvågning af behovet for arbejdskraft og kompetencer, med fokus på konkrete stillinger og kompetencer, for at imødegå rekrutteringsproblemer. Overvågningen bør have både et lokalt og regionalt fokus og fokusere på fremtidige udviklingstendenser, så ændringer i kompetencebehov, naturlig afgang i arbejdsstyrken mv. indgår.

20 20 MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3 2 Det anbefales, at der sker en mere løbende og fokuseret overvågning af rekruttering til regionens væksterhverv. Både erhvervenes kompetence- og rekrutteringsbehov og rekrutteringsgrundlag udvikler sig løbende, og der kan derfor være behov for tæt dialog med både erhvervsliv og uddannelses- og arbejdsmarkedsaktører. 3 Det anbefales, at der gøres en særlig indsats for at afdække de kompetencemæssige potentialer hos dele af arbejdsstyrken, eksempelvis de ikke-faglærte, de ledige akademikere og gruppen af flygtninge, som har opnået asyl. Målet bør være at afdække potentialet for, at disse grupper kan medvirke til at løse kommende rekrutteringsproblemer. 4 Det anbefales, at der sættes særskilt fokus på at sikre relevante uddannelsestilbud i hele regionen. Det gælder både adgangen til erhvervsuddannelser i oplandene, muligheden for fjernundervisning på videregående uddannelser og at sikre et udbud af uddannelser, rettet specifikt mod nordjyske væksterhverv. 5 Det anbefales, at der tages initiativer, som medvirker til at øge arbejdsstyrkens mobilitet via nye trafik- og mobilitetsløsninger og bedre it infrastruktur, herunder mobilt bredbånd. Målet skal være, at den øgede forskel mellem arbejdsstyrkens bosætning og arbejdspladsernes placering ikke bliver en barriere for rekruttering. 6 Det anbefales, at der gøres en markant indsats for at klæde lærere i grundskolen og vejledere bedre på med viden om fremtidens arbejdsmarked og fremtidens kompetencebehov. Et bedre videngrundlag kan medvirke til at unge søger uddannelser mere varieret/bredere end i dag. 7 Det anbefales, at der i uddannelserne sættes fokus på omsætning af faglige kvalifikationer til kompetencer, blandet andet ved at udvikle yderligere på praktikforløb på uddannelserne. Desuden kan der være behov for, at de uddannelsessøgendes personlige kompetencer kommer mere i fokus under uddannelserne. 8 Det anbefales, at de mange lokale og regionale arbejdsmarkeds- og uddannelsesinitiativer, som løbende gennemføres i Nordjylland i højere grad synliggøres, og at der opsamles fælles læring af initiativerne.

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Agenda Kort om FremKom 3 Gennemførelsen af analysen data og faser Behovet for arbejdskraft og uddannelser Kompetencebehov på det nordjyske

Læs mere

MINI HOVED- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

MINI HOVED- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 MINI HOVED- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV

Læs mere

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Vækstkonference i Thisted 21. november 2016 Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Nanna Skovrup, Kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland FremKom 3 FremKom-samarbejdet

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

Sektorrapport 2015 Møbel, beklædning og støtteerhverv

Sektorrapport 2015 Møbel, beklædning og støtteerhverv JANUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Møbel, beklædning og støtteerhverv Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

Sektorrapport 2015 Offentlig administration og organisationer

Sektorrapport 2015 Offentlig administration og organisationer SEPTEMBER 2015 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Offentlig administration og organisationer Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF

Læs mere

Sektorrapport 2015 Øvrig produktion

Sektorrapport 2015 Øvrig produktion FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Øvrig produktion Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Sektorrapport 2015 Informations- og kommunikationsteknologi

Sektorrapport 2015 Informations- og kommunikationsteknologi FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Informations- og kommunikationsteknologi Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

Sektorrapport 2015 Finansiering, forsikring og vidensservice

Sektorrapport 2015 Finansiering, forsikring og vidensservice FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Finansiering, forsikring og vidensservice Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

OFFENTLIG ADMINISTRATION OG ORGANISATIONER

OFFENTLIG ADMINISTRATION OG ORGANISATIONER 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland OFFENTLIG ADMINISTRATION OG ORGANISATIONER I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM

Læs mere

Oplandsrapport 2015 Himmerland

Oplandsrapport 2015 Himmerland FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Oplandsrapport 2015 Himmerland Fremkom 3: Kompetencebehov i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Sektorrapport 2015 Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico

Sektorrapport 2015 Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF

Læs mere

FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland IKT

FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland IKT 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland IKT I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSSERVICE

SEKTOR- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSSERVICE 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSSERVICE I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM

Læs mere

METAL- INDUSTRI SEKTOR- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

METAL- INDUSTRI SEKTOR- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland METAL- INDUSTRI I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT TRANSPORT OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT TRANSPORT OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland TRANSPORT OG STØTTEERHVERV I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Sektorrapport 2015 Energi og miljø og støtteerhverv

Sektorrapport 2015 Energi og miljø og støtteerhverv FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Energi og miljø og støtteerhverv Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

Sektorrapport 2015 Kultur, turisme og event

Sektorrapport 2015 Kultur, turisme og event SEPTEMBER 2015 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Kultur, turisme og event Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

Oplandsrapport 2015 Thy-Mors

Oplandsrapport 2015 Thy-Mors FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Oplandsrapport 2015 Thy-Mors Fremkom 3: Kompetencebehov i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Oplandsrapport 2015 Vendsyssel

Oplandsrapport 2015 Vendsyssel FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Oplandsrapport 2015 Vendsyssel Fremkom 3: Kompetencebehov i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT OPLEVELSES- INDUSTRI. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT OPLEVELSES- INDUSTRI. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland OPLEVELSES- INDUSTRI I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

OPLANDS- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland THY-MORS

OPLANDS- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland THY-MORS 2016 OPLANDS- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland THY-MORS I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Pleje og omsorg SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Pleje og omsorg SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Pleje og omsorg I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Himmerland OPLANDSRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Himmerland OPLANDSRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland OPLANDSRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Himmerland I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG

Læs mere

OPLANDS- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland AALBORG

OPLANDS- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland AALBORG 2016 OPLANDS- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland AALBORG I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Thy-Mors OPLANDSRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Thy-Mors OPLANDSRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland OPLANDSRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Thy-Mors I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune PROGNOSE 2016 Jobcenteret i Hjørring har spurgt 336 lokale virksomheder om, hvilke typer medarbejdere, de har ansat lige nu, og om de forventer at ansætte eller afskedige medarbejdere de næste 12 måneder.

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Offentlig administration og organisationer

Offentlig administration og organisationer sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Offentlig administration og organisationer I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT BYGGERI OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT BYGGERI OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland BYGGERI OG STØTTEERHVERV I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008 Beskæftigelsesrådet i Midtjylland Rådets temakatalog September 2008 Beskæftigelsesregion Midtjylland. Søren Frichs Vej 38K, stuen. 8230 Åbyhøj. Tlf. 7222 3700. Mail: brmidt@ams.dk Rådets temakatalog 1.

Læs mere

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

og forretningsservice

og forretningsservice sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT FØDEVARER OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT FØDEVARER OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland FØDEVARER OG STØTTEERHVERV I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Offentlig administration og organisationer

Offentlig administration og organisationer SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Offentlig administration og organisationer I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET

Læs mere

Sektorrapport 2015 Fødevarer og støtteerhverv

Sektorrapport 2015 Fødevarer og støtteerhverv FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Fødevarer og støtteerhverv Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

Oplevelsesindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Oplevelsesindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Oplevelsesindustri I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

INDHOLD. 1. FremKom samarbejdet. 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3. Samarbejde Organisering og partnere

INDHOLD. 1. FremKom samarbejdet. 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3. Samarbejde Organisering og partnere FremKom 3 INDHOLD 1. FremKom samarbejdet Samarbejde Organisering og partnere 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3 2 FREMKOM SAMARBEJDET - ET TVÆRPOLITISK SAMARBEJDE MELLEM NORDJYSKE AKTØRER Regionsrådet

Læs mere

Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Oplandsrapport 2012 Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Aalborg I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 12 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Metalindustri I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Møbel og beklædning. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Møbel og beklædning. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Møbel og beklædning I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Energi og miljø. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Energi og miljø. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Energi og miljø I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Aalborg OPLANDSRAPPORT. Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Aalborg OPLANDSRAPPORT. Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland OPLANDSRAPPORT 2012 Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Aalborg I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE BRUG FOR FLERE Beskæftigelsesregion Nordjylland, juni 2008 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I STORE OG SMÅ SUNDHEDS- FAG Rekrutteringssituationen for bioanalytikere, ergoterapeuter,

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Handel og forretningsservice

Handel og forretningsservice SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE

Læs mere

INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK

INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK April 2014 1 Industriens udvikling i Syddanmark Industrien i Syddanmark har, som i resten af landet, oplevet et fald i beskæftigelsen siden

Læs mere

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Transport I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Regional udvikling i Danmark

Regional udvikling i Danmark Talenternes geografi Regional udvikling i Danmark Af lektor Høgni Kalsø Hansen og lektor Lars Winther, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Talent og talenter er blevet afgørende faktorer for,

Læs mere

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Nordjylland

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland - en analyse af sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på velfærdsuddannet arbejdskraft 2013-2023

Læs mere

oplandsrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

oplandsrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland oplandsrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Thy-Mors I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Møbel og beklædning SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Møbel og beklædning SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Møbel og beklædning I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv.

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. 1 1. Overordnede tendenser. Tabel 1. i 2. kvartal ift. 1. kvartal 1999 og forventet i 3. kvartal 1999 ift. 2. kvartal 1999. Nettotal. Produktion Ordreindgang Beskæftigelse Investering Salgspriser Konkurrenceevne

Læs mere

Finans, forsikring og videnservice

Finans, forsikring og videnservice SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Finans, forsikring og videnservice I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Erhverv og beskæftigelse nr. 2 2016 Nye virksomheder 7% flere nye CVR-numre i 1. kvartal 2016 sammenlignet med 1. kvartal 2015 Iværksættere

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Globalisering, vækst og velfærd s udfordring Arbejdsmarked og erhverv i frem til Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Grafisk design: Kenneth

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Pixi-udgave. Nordjylland

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Pixi-udgave. Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 Pixi-udgave KKR Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland - en analyse af sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på velfærdsuddannet arbejdskraft

Læs mere

Energi og miljø SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Energi og miljø SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Energi og miljø I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Juni 21 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Beskæftigelse, uddannelse og job

Beskæftigelse, uddannelse og job En artikel fra KRITISK DEBAT Beskæftigelse, uddannelse og job Skrevet af: Poul Hansen Offentliggjort: 02. september 2007 Uddannelse betyder meget for, om man får job, hvilke job, man kan få og ikke mindst

Læs mere

Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige

Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige Nulpunktsanalyse af Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsindsats 2011-20142014 -2014 Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM

Læs mere

LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN

LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN KENNETH MØLBJERG JØRGENSEN Nye krav, nye kompetencer, nye ledelsesformer Organisatorisk læring Samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder/organisationer

Læs mere

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Hvorfor virksomhedskontakt? Synliggøre job

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 SMV-KONJUNKTURVURDERING JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Oplæg på Kompetencerådets møde den 25.1.2017 v./ Merete Giehm-Reese, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hovedpointer

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

sektorrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

sektorrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland IKT I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere