EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING"

Transkript

1 EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON

2 Indhold 1. Indledning Rapportens opbygning Konklusioner Effekter af byggeskadeforsikringen Interessenternes forventning til ordningens effekt Effekten for forbrugerne Byggeskadeforsikringens udfordringer Forsikringen og de mindre byggevirksomheder Kendskab og efterspørgsel blandt forbrugerne Forbrugernes holdning til byggeskadeforsikringsordningen er positiv Byggeskadeforsikringens potentiale som forretningsområde Metode Den kvalitative undersøgelse Den kvantitative undersøgelse Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikring 2

3 1. Indledning I april 2008 trådte den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning i kraft. Hensigten med forsikringen er at nedbringe antallet af fejl og mangler i byggeriet samt at beskytte forbrugeren i tilfælde af fejl. Denne rapport opsummerer resultaterne af en evaluering foretaget af Epinion for Erhvervsog Byggestyrelsen i perioden august til oktober Evalueringens formål er at undersøge, om ordningen lever op til sit formål dvs. at effekten af den obligatoriske byggeskadeforsikring er som tiltænkt. I evalueringen er to målgrupper inkluderet: 1) Interessenter, som påvirkes af den obligatoriske byggeskadeforsikring og som forventes at have indblik i ordningen og dens konsekvenser. I evalueringen er inkluderet interessenter fra forsikringsbranchen, byggebranchen samt byggesagkyndige. Denne målgruppes betragtninger er afdækket kvalitativt i form af dybdegående interviews. 2) Forbrugere, dvs. private personer, som bor i et nybygget hus. Denne del af evalueringen har form af en effektevaluering, idet den består af en sammenligning af den gruppe af forbrugere, som har været omfattet af byggeskadeforsikringen, og forbrugere, der ikke har været omfattet af ordningen med henblik på at påvise, hvorvidt der er en forskel i antallet af skader. Sidstnævnte gruppe anses som en kontrolgruppe og består af to undergrupper: Forbrugere, der bor i huse bygget efter 2008, men hvor der af forskellige grunde ikke er tegnet forsikring; og forbrugere, der bor i huse bygget i 2007 og frem til forsikringsordningen trådte i kraft i april I forhold til forbrugerne er der anvendt en kvantitativ metode i form af et telefonisk survey. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikring 3

4 Resultaterne for de to overordnede målgrupper afrapporteres samlet, således at resultaterne kan understøtte hinanden og give et samlet billede af den obligatoriske byggeskadeforsikring. Epinion er ansvarlig for de konklusioner og fortolkninger, som præsenteres i rapporten. 1.1 Rapportens opbygning Rapporten indledes med et overblik over undersøgelsens konklusioner. Herefter følger en mere detaljeret gennemgang af evalueringens resultater, som overordnet er disponeret i to kapitler. Et, som ser på effekterne af den obligatoriske byggeskadeforsikring, og et, som ser bredere på andre barrierer for at ordningen har den påtænkte effekt. I kapitel 3 behandles således de direkte effekter af byggeskadeforsikringen. Kapitlet er opdelt i to afsnit: Afsnit 3.1 stiller skarpt på, hvilke forventninger interessenterne har til byggeskadeforsikringens effekt, mens afsnit 3.2. ser på den målte effekt af byggeskadeforsikringen på de af forbrugeren oplevede fejl og skader. Kapitel 4 behandler de udfordringer der opleves ved ordningen. Først ses, i afsnit 4.1, på hvilke konsekvenser ordningen har haft for byggebranchen som sådan, og om byggeskadeforsikringen har medvirket til at presse virksomheder, der laver mange fejl. Afsnit 4.2 behandler den manglende forbrugerefterspørgsel, som lader til at komme af et meget begrænset kendskab til den obligatoriske byggeskadeforsikring snarere end en negativ holdning til forsikringen. Den positive holdning til byggeskadeforsikringen bland forbrugerne behandles i afsnit 4.3. I afsnit 4.4 ses der nærmere på den obligatoriske byggeskadeforsikring som forretningsområde for forsikringsbranchen. Afslutningsvist præsenteres evalueringens metode i kapitel 5. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikring 4

5 2. Konklusioner Størstedelen af de i undersøgelsen interviewede interessenter har angivet, at det overordnet er for tidligt at måle effekten af den obligatoriske byggeskadeforsikring. Dette skyldes til dels, at der på nuværende tidspunkt er udarbejdet relativt få bygningsrapporter og at byggevirksomheder derfor ikke har haft tid til at implementere resultaterne af disse i deres praksis. Et væsentligt resultat af evalueringen er da også, at kendskabet til den obligatoriske byggeskadeforsikring er meget lav blandt forbrugerne. Desuden er der stor forvirring omkring, hvad den obligatoriske byggeskadeforsikring er og ikke er. Eksempelvis tror en meget stor andel af de forbrugere som ikke har forsikringen, at de er omfattet af den. Dette kan dels betragtes som et resultat af en utilstrækkelig oplysningsindsats i forhold til byggeskadeforsikringen, dels at forsikringsmarkedet i relation til husejerskab er svært at gennemskue. Undersøgelsen viser dog, at der tilsyneladende kan spores nogle effekter af ordningen på nuværende tidspunkt. En væsentlig indikator er, at der findes en lavere andel af skader hos husejere, som er omfattet af forsikringen, end blandt de grupper i undersøgelsen, som ikke har forsikringen. Således er der kun otte pct. af de som har forsikringen, der har oplevet skader af en størrelse, som vil koste over kr. at udbedre, mens samme tal for gruppen som har fået bygget hus efter 2008, men ikke er omfattet af forsikringen, er 14 pct. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikring 5

6 En byggesagkyndig, angiver desuden, at producenter af typehuse, allerede nu har udbedret nogle fejl som er blevet påpeget ved byggeeftersyn i deres produktion. Der er blandt de forbrugere, som har forsikringen, en særdeles stor tilfredshed med ordningen. Således foretrækker 90 pct. af de som har forsikringen, den nuværende ordning med obligatorisk byggeskadeforsikring. Blandt de som ikke har forsikringen, foretrækker 64 pct. den nuværende situation, hvor de har bygget uden byggeskadeforsikringen. Der kan altså ses en tendens til, at en stor andel af begge grupper foretrækker status quo. Andelen af personer der foretrækker status quo, er dog langt større i gruppen som har byggeskadeforsikringen. En problemstilling, som næsten alle de interviewede interessenter til ordningen fremhæver, er desuden, at det lykkedes for mange byggevirksomheder at undgå, at der bliver tegnet forsikring, dette f.eks. ved at kunden opføres som hovedentreprenør eller selvbygger uden at være det. Den manglende tegning betyder naturligvis, at ordningens effekter ikke er udbredt som tiltænkt. Manglende tegning kan ligeledes betyde unfair konkurrence, da konkurrenceevnen påvirkes negativt for virksomheder, hvor der tegnes forsikringer. Endelig kan det mindre antal tegnede forsikringer føre til færre udbydere af forsikringen, og dermed mindre konkurrence på markedet, hvilket igen kan medføre højere priser for forsikringen. Alle disse tendenser kan således modarbejde, at forsikringen vil have de ønskede effekter i fuldt omfang på det danske byggemarked. Interview med Håndværksrådet og en mindre byggevirksomhed peger på, at der er flere årsager til, at de mindre byggevirksomheder omgår forsikringsordningen. I hvert fald nogle mindre byggevirksomheder oplever problemer med overhovedet at kunne tegne forsikringen, da forsikringsselskaberne vurderer, at der er for høj risiko forbundet med det. Nogle mindre virksomheder, der faktisk får tilbud om forsikring, har ofte en markant højere præmie til forsikringen end større byggevirksomheder. Endelig oplever nogle mindre virksomheder at skulle betale flere tusinde kroner for overhovedet at få et tilbud på en byggeskadeforsikring. Dette stiller virksomheden ringere i forhold til tilbudsafgivelse på totalentreprise i forhold til de større aktører Tilsammen medfører dette, at i hvert fald nogle mindre byggevirksomheder kan komme til at stå ringere i konkurrence med større byggevirksomheder, hvilket tilsyneladende har Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikring 6

7 bevirket, at flere mindre byggevirksomheder til tider søger at blive undtaget af ordningen ved eksempelvis at foreslå kunden at stå opført som hovedentreprenør. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikring 7

8 3. Effekter af byggeskadeforsikringen Dette kapitel behandler de konsekvenser, som indførelsen af den obligatoriske byggeskadeforsikring ifølge undersøgelsen har haft for forbrugerne og for byggebranchen. Kapitlet består af to afsnit. Indledende ses i afsnit 3.1. på den obligatoriske byggeskadeforsikrings konsekvenser for antallet af fejl og mangler i byggeriet. Afsnit 3.2 stiller skarpt på, hvilke konsekvenser ordningen har haft for aktørerne på markedet i forhold til at reducere antallet af useriøse byggevirksomheder på byggemarkedet. 3.1 Interessenternes forventning til ordningens effekt Generelt er det opfattelsen blandt interessenterne til ordningen, at det er for tidligt at sige noget, om der er en decideret effekt på antallet af fejl og mangler i byggeriet som følge af den obligatoriske byggeskadeforsikring. Dette skyldes, at ordningen på nuværende tidspunkt har været trådt i kraft i relativt kort tid (omtrent to år). Der er dog en generel tiltro til, at effekten vil indfinde sig i løbet af en lidt længere årrække. Forsikring og Pension giver udtryk for, at der skal gå en del år før man med rimelighed kan vurdere om ordningen har virket. Der skal gennemføres mange eftersyn, foretages erfaringsopsamling, og det tager tid før adfærden måske reelt ændres og der dermed ryddes op i branchen. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikring 8

9 Et forsikringsselskab, som på nuværende tidspunkt ikke udbyder forsikringen, angiver desuden, at for at ordningen skal have effekt på antallet af byggeskader, er det helt centralt, at de forsikringsselskaber, der udbyder produktet stiller de rigtige krav. Kravene skal biddrage til at skabe formålstjenstlige incitamentsstrukturer for byggebranchen som i sidste ende bidrager til at reducere antallet af fejl byggeriet. Forsikring og Pension mener desuden, at for at kunne nedbringe antallet af fejl i byggeriet, er det vigtigt at se på, hvor præcis fejlene sker i de enkelte byggerier. Det nævnes ligeledes her, at det forventes, at byggeskadeforsikringen vil have samme gavnlige virkning på antallet af fejl i det private byggeri, som Byggeskadefonden havde for det offentligt støttede byggeri, da den blev indført. Denne betragtning understøttes af en byggesagkyndig, som forventer de samme effekter af den obligatoriske byggeskadeforsikring, som Byggeskadefonden havde på offentligt støttet byggeri med sin indførelse fra Det angives desuden, at byggeskadeforsikringen allerede nu har medvirket til vidensspredning og vidensoptimering i byggeriet. Dette både i forhold til at finde fejl, men også til hvordan man kan udbedre fejl. Det understreges dog, at effekten ikke kan vurderes endnu, da meget få byggerapporter reelt er udfærdiget. Dermed har byggevirksomhederne haft begrænset mulighed for at implementere resultaterne i byggeriet. Flertallet af interessenterne fra forskellige interessentgrupper angiver desuden, at det er en særdeles gavnlig effekt ved ordningen, at når de byggesagkyndige gennemfører eftersyn, påtales alle fejl og ikke kun skaderne, som ejeren umiddelbart har identificeret. Dette medvirker til, at fejlene opdages tidligere og dermed kan reduceres i omfang. En anden byggesagkyndig angiver, at små fejl på typehuse allerede nu ses rettet på baggrund af fundne fejl, som fremgår i byggerapporterne. Byggevirksomhederne påpeger desuden, at deres interne kvalitetssikringstiltag medfører, at fejl som oftest identificeres og udbedres uden om forsikringsordningen. Dog angives, at ordningen giver et mere grundigt eftersyn, end det, som byggevirksomheden selv gennemfører, da eftersynet ikke blot tager udgangspunkt i de fejl, som husejeren umiddelbart kan se. Dette kan ifølge en byggevirksomhed også ses som en mulighed for den enkelte byggevirksomhed for at forbedre sin praksis. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikring 9

10 3.2 Effekten for forbrugerne Hvis man ser på resultaterne af surveyen blandt forbrugerne, lader der til at være en effekt i form af færre fejl eller skader hos gruppen af forbrugere, der er omfattet af forsikringen. Af nedenstående tabel fremgår det, at andelen af personer, som har haft en skade på deres hus på mere end kr. er signifikant lavere blandt de, der er dækket af en byggeskadeforsikring (8 pct.), end hos både de forbrugere, som har fået bygget i samme periode, men ikke er omfattet af forsikringen (14 pct.) 1, og de forbrugere, der bor i huse bygget før ordningen trådte i kraft (19 pct.). Der skal dog tages nogle forbehold før det tages som udtryk for, at forsikringsordningen har en effekt. I forhold til gruppen, som har fået bygget hus før 2008, er en tidsmæssig forskel, idet denne gruppe i gennemsnit har haft markant længere tid til at opdage eventuelle fejl. Ligeledes kan der være forskel på hvor mange fejl der blev lavet i hhv og 2009 som følge af forskelle i konjunktursituationen, med deraf følgende virkning på antallet af nybyggerier. At andelen med skade er større i kontrolgruppen, der har fået bygget hus efter 2008, men ikke har byggeskadeforsikring, kan måske også ses som et udtryk for, at de byggevirksomheder, som har en byggeskadeforsikring generelt udgøres af branchens mere seriøse byggevirksomheder, som generelt laver færre fejl end byggevirksomheder som ikke har den obligatoriske byggeskadeforsikring. Trods disse forbehold synes den høje andel af personer, der har haft en større skade, interessant. 1 Forskellen mellem gruppen med forsikring og kontrolgrupperne er statistisk signifikante. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikring 10

11 Tabel 3.1. Forbrugernes registrering af større fejl. Pct. (N) Har du registreret alvorlige fejl eller skader på dit hus, der vil koste mere end kr. at udbedre? Kontrolgruppe (købt hus før 2008) Kontrolgruppe (uden forsikring) Med forsikring Total Ja 19 % (38) 14 % (27) 8 % (15) 13 % (80) Nej 81 % (161) 85 % (170) 90 % (180) 85 % (511) Ved ikke 1 % (2) 2 % (3) 3 % (5) 2 % (10) Total 100 % (201) 100 % (200) 100 % (200) Note: Forskellen mellem gruppen med forsikring og kontrolgrupperne er statistisk signifikante. 100 % (601) Som det fremgår af figur 3.1, angiver 29 pct. af de forsikrede, at det etårige eftersyn har været gennemført på deres hus. Af de husejere, som har fået gennemført det etårige eftersyn, anfører 60 pct., at der blev konstateret fejl ved eftersynet jf. figur 3.2. Hvis man sammenholder resultaterne af figur 3.2 og tabel 3.1, ser man, at de to tal ikke umiddelbart stemmer overens. Det skyldes sandsynligvis, at størstedelen af de fejl som blev identificeret må formodes at være fejl, som vil koste under kr. at udbedre. Figur 3.1. Gennemførte eftersyn. Pct. (N=187) Har byggeskadeforsikringens et-årige eftersyn af dit hus været foretaget? Figur 3.2. Konstatering af fejl. Pct. (N=54) Blev der konstateret fejl ved byggeskadeforsikringens et-årige eftersyn Nej 71% Ja 29% Nej 41% Ja 59% Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikring 11

12 At størstedelen af de i det etårige eftersyn konstaterede fejl har været mindre fejl, som vil koste under kr. at udbedre, kan ligeledes ses af nedenstående tabel 3.2, hvor det fremgår, at kun tre respondenter har fået gennemført det etårige eftersyn og samtidigt konstateret skader, som vil koste over kr. at udbedre. Desuden fremgår det, at der ikke er en sammenhæng mellem konstaterede fejl, og om det etårige eftersyn har været gennemført. En sådan sammenhæng kunne ellers have været forventet, da en grundig gennemgang af et byggeri i høj grad kan identificere fejl, som husejeren ikke nødvendigvis har været opmærksom på. Tabel 3.2. Sammenhæng mellem konstatering af fejl og gennemført et-årige eftersyn. Pct. (N) Har byggeskadeforsikringens et-årige eftersyn af dit hus været foretaget Ja Nej Ved ikke Total Har du registreret alvorlige fejl eller skader på dit hus, der vil koste mere end at udbedre? Ja Nej 23 % (3) 77 % (10) 29 % (49) 71 % (120) 40 % (2) 60 % (3) 29 % (54) (71) (133) Total 100 % (13) 100 % (169) 100 % (5) 100 % (187) Tendensen er altså, at forbrugere med byggeskadeforsikring sjældnere end de øvrige grupper oplever fejl og skader på deres byggeri. Dette kan betragtes som et resultat af, at byggevirksomheder med byggeskadeforsikring gør en større indsats for at undgå skader i deres byggeri, for at undgå modkrav fra forsikringsselskabet og dermed en meromkostning. Tendensen kan dog som nævnt også ses som et udtryk for, at de byggevirksomheder, som har en byggeskadeforsikring generelt udgøres af branchens mere seriøse byggevirksomheder, som generelt laver færre fejl end den øvrige branche. De byggevirksomheder, vi har gennemført kvalitative interviews med, angiver da også, at mange byggevirksomheder i byggeriet undgår at blive omfattet af ordningen, og at dette i sidste ende kan være medvirkende til, at man ikke vil opnå de effekter, der ønskes. Dette vil blive uddybet i det følgende afsnit. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikring 12

13 4. Byggeskadeforsikringens udfordringer Den obligatoriske byggeskadeforsikring står også over for udfordringer. Disse vil i dette afsnit blive behandlet. Kapitlet består af tre afsnit. Først ses i afsnit 4.1 på forsikringen og de mindre byggevirksomheder. Dernæst stiller afsnit 4.2 skarpt på kendskab til og efterspørgsel efter byggeskadeforsikringen blandt forbrugerne. Afslutningsvist ses i afsnit 4.3 på byggeskadeforsikringens potentiale som forretningsområde for forsikringsselskaberne. 4.1 Forsikringen og de mindre byggevirksomheder Der er på tværs af de forskellige interessentgrupper en opfattelse af, at ordningen i princippet burde medføre, at useriøse byggevirksomheder, som laver mange fejl, ville have svært ved at agere på byggemarkedet. Ratingsystemet, som forsikringsselskaberne anvender til at udregne differentierede præmier med, på baggrund af byggevirksomhedernes tidligere byggefejl, burde reelt forbedre de omfattede byggevirksomheders konkurrenceevne i relation til andre byggevirksomheder, som er omfattet af ordningen, men laver flere fejl. Dansk Byggeri mener, at eksempelvis små håndværksmestre, med knap så meget styr på kvaliteten, får sværere og sværere ved at påtage sig at bygge huse. Dette, mener Dansk Byggeri, kan skyldes forsikringsselskabernes variable præmie på byggeskadeforsikringen. Den variable præmie betyder, at byggevirksomheder, som generelt har mange fejl og skader på deres opførte byggerier, har højere udgifter til forsikringen i forhold til byggevirksomheder, som generelt laver færre fejl og har bedre styr på kvaliteten af deres byggeri. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikring 13

14 De fleste af de interviewede byggevirksomheder, Dansk Byggeri og Forsikring og Pension påpeger dog, at en årsag til at effekten ikke nødvendigvis fremkommer, er, at mange byggevirksomheder formår at blive undtaget af ordningen. Således angives, at mange byggevirksomheder spekulerer i, hvorledes de kan blive undtaget af ordningen. Dansk Byggeri angiver, at dette blandt andet sker ved, at huskøber opføres som værende selvbygger uden reelt at være det. En større byggevirksomhed angiver derfor, at den obligatoriske byggeskadeforsikring stik i mod hensigten har haft en delvist negativ indvirkning på virksomhedens konkurrenceevne, idet der ofte konkurreres mod virksomheder, som på den ene eller anden måde er undtaget af ordningen. Forsikringspræmien forhøjer den pris, byggevirksomheden kan gennemføre byggeriet for i forhold til byggevirksomheder, som undgår at blive omfattet af forsikringsordningen. Hvis den reelle effekt på branchen skal fremkomme, mener de større byggevirksomheder, forsikringsbranchen og de byggesagkyndige, at det er nødvendigt, at hele byggebranchen bliver omfattet af den obligatoriske byggeskadeforsikring. Forsikring og Pension anslår, at der kun i ca. halvdelen af de byggerier, hvor der skulle være tegnet en forsikring, reelt er det. Når man spørger de mindre byggevirksomheder og Håndværksrådet, nævnes der flere årsager til, at mange byggevirksomheder forsøger at omgå ordningen. Disse knytter sig interessant nok også til indvirkningen på virksomhedernes konkurrenceevne. Den mindre byggevirksomhed og Håndværksrådet oplever for det første, at prisen på forsikringen for de mindre byggevirksomheder ofte er meget høj i forhold til den pris, de større byggevirksomheder får. Håndværksrådet, mener at præmierne reelt ikke fastsættes på baggrund af kvaliteten af virksomhedens byggeri, men i højere grad ud fra andre forhold som f.eks. seneste års regnskaber samt selskabsform. På baggrund af dette ses der markante forskelle på forsikringspræmien for mindre og større byggevirksomheder. For det andet opleves der store problemer med overhovedet at få lov til at tegne forsikringen. Den begrundelse, som forsikringsselskaberne giver for dette er, ifølge den mindre byggevirksomhed samt Håndværksrådet, ofte byggevirksomhedernes mindre størrelse og selskabsform, som kan udgøre en større risiko for forsikringsselskaberne. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikring 14

15 De mindre byggevirksomheder, som ikke kan få en fast aftale med et forsikringsselskab, skal i tillæg til dette de betale flere tusinde kroner for overhovedet at få forsikringsselskabet til at lave et tilbud på forsikring. Dette gør tilbudsudarbejdelsen dyr i forhold til de større selskaber. Kombination af disse faktorer opleves som stærkt konkurrenceforvridende og betegnes som dybt problematisk, da det ofte stiller mindre og nystartede byggevirksomheder ringere i deres konkurrencedygtighed end større etablerede byggevirksomheder. En lille byggevirksomhed påpeger, at dette medfører, at kunden ofte rådes til selv at stå opført som bygherre, for at spare den udgift som forsikringen udgør. Dette billede kan genkendes af Håndværksrådet. Håndværksrådet mener dog, at det er uklart, om det er de mindre byggevirksomheder, som råder kunden til dette, eller om kunden ønsker dette, for at gøre byggeriet billigere. Ifølge Forsikring og Pension, er præmierne i forhold til et nyt produkt, som den obligatoriske byggeskadeforsikring, svære at beregne grundet mangel på erfaring. Normalt udregnes præmien ud fra sandsynligheden for en skade, men denne er svær at regne ud for det nye produkt. Netop den manglende erfaring med produktet, medfører således muligvis forskellen på præmien for mindre og større byggevirksomheder, da de mindre virksomheder vurderes som udgørende en større risiko for konkurs, hvorved forsikringsselskabet påtvinges til at overtage forpligtelser. 4.2 Kendskab og efterspørgsel blandt forbrugerne Forsikring og Pension påpeger, at problemet med at så mange byggevirksomheder har succes med at undgå at blive omfattet af ordningen, uden at det koster dem kunder, skyldes, at der er meget stor uklarhed om, hvad forbrugerne reelt får for deres penge. For at kunne undgå, at så mange undgår ordningen, mener Forsikring og Pension, at det er centralt, at forbrugerne presser byggevirksomhederne til, at deres byggeri bliver omfattet af ordningen. Det er altså centralt, at der skabes en forbrugerefterspørgsel. Hvis dette skal ske, er det nødvendigt, at der indføres en højere grad af forbrugeroplysning, i forhold til hvad forbrugerne reelt får ud af byggeskadeforsikringen. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikring 15

16 Problematikken kan ligeledes ses i forhold til, at mange husejere ikke er klar over, om de overhovedet har en byggeskadeforsikring. Som det fremgår af nedenstående tabel, tror især en meget stor andel af personer, som ikke er omfattet af ordningen (50 pct.) fejlagtigt, at de har forsikringen, selvom der i spørgsmålsformuleringen er inkluderet en detaljeret beskrivelse af, hvad byggeskadeforsikringen er. Dog er størstedelen (94 pct.) af de, som har forsikringen, klar over, at de har den. Det må betragtes som problematisk for ordningen, at en så stor andel husejere ikke er klar over, hvordan de er forsikret. Dette skyldes især de store økonomiske konsekvenser en skade på et hus kan have på husholdningens økonomi. Dette resultat kan desuden tolkes som et meget ringe kendskab til byggeskadeforsikringen. Resultatet kan også ses som en indikator på, at byggeskadeforsikringen ikke står klart nok i husejernes bevidsthed til, at de kan differentiere byggeskadeforsikringen fra andre forsikringer (som f.eks. ejerskifteforsikringen). Tabel 4.1. Opgivet forsikringsforhold registeroplysninger. Pct. (N=601). Registeroplysninger Kontrolgruppe (købt hus før 2008) Kontrolgruppe (uden forsikring) Med forsikring Ja 45 % (91) 50 % (100) 94 % (187) Har du byggeskadeforsikri ng på dit nye hus Nej Ved ikke 48 % (96) 7 % (14) 41 % (81) 10 % (19) 5 % (10) 2 % (3) Total 100 % (201) 100 % (200) 100 % (200) Alle respondenter som selv har angivet, at de har en byggeskadeforsikring, er blevet spurgt om, hvor godt deres generelle kendskab til forsikringen er. Ikke overraskende er respondenter, som reelt har byggeskadeforsikringen, et højere kendskab til ordningen end begge kontrolgrupperne. 41 pct. af de, som har forsikringen, har et meget godt eller godt kendskab til forsikringen, mens samme tal for de to kontrolgrupper er henholdsvis 28 og 27 pct. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikring 16

17 Tabel 4.2. Generelt kendskab til byggeskadeforsikringen. Pct. (N=379) "Hvor godt synes du, at dit generelle kendskab til byggeskadeforsikringen er?" 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kontrolgruppe (købt hus før 2008) 28% 37% 33% 2% Kontrolgruppe (uden forsikring) 27% 32% 38% 3% Med forsikring 41% 30% 28% 2% Total 34% 32% 32% 2% Meget godt eller godt Hverken godt eller dårligt Meget dårligt eller dårligt Ved ikke Respondenter, som har angivet, at de har en byggeskadeforsikring og faktisk er dækket af en sådan, er ligeledes blevet spurgt om deres kendskab til, hvilke skader forsikringen dækker. Af figur 4.3 fremgår det, at en meget høj andel (38 pct.) har et dårligt eller meget dårligt kendskab til, hvad forsikringen faktisk dækker. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikring 17

18 Figur 4.3. Kendskab til byggeskadeforsikringens dækning. Pct. (N=187) Hvor godt vil du sige at dit kendskab er til, hvilke typer af skader din byggeskadeforsikring dækker? Ved ikke 2% Meget dårligt eller dårligt 38% Meget godt eller godt 31% Hverken godt eller dårligt 29% Som det desuden fremgår af figur 4.4, er der et særdeles lavt kendskab til, hvad præmien på byggeskadeforsikringen udgør. Således er kun 29 pct. af de, som har en byggeskadeforsikring, klar over, hvad præmien ca. udgør. Den manglende viden besværliggør en sammenligning af en pris for opførelse af et hus hos en byggevirksomhed, som er omfattet af forsikringsordningen, i forhold til en, som ikke er. Når forbrugerne ikke kender størrelsen på forsikringspræmien, kan usikkerheden være en økonomisk barriere. Dette kan medføre en fordel for byggevirksomheder, som på forskellige måder søger at undgå at blive omfattet af ordningen, eller blot byggevirksomheder, som kun udfører delopgaver i forbindelse med byggeri. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikring 18

19 Figur 4.4. Kendskab til byggeskadeforsikringens præmie. Pct. (N=187) Ved du sådan cirka hvad præmien er på din byggeskadeforsikring? Ja 29% Nej 71% En anden indikator på, at husejerne ikke ved, hvad de reelt får ud af ordningen, er at de, som udfører byggeeftersynet, har svært ved at opnå aftaler om at gennemføre eftersynet hos husejerne, som er omfattet af forsikringen. En byggesagkyndig angiver således, at når de skal booke eftersyn, ved kunden ofte ikke, at de har forsikringen, ved ikke hvad forsikringen indebærer og føler desuden ofte ikke, at eftersynet er nødvendigt. 4.3 Forbrugernes holdning til byggeskadeforsikringsordningen er positiv Det manglende kendskab blandt forbrugerne til ordningen kan i høj grad ses som et udtryk for en manglende oplysning om og fokus på ordningen. Et så ringe kendskab til ordningens eksistens lader til at være hovedårsagen til den lave efterspørgsel efter forsikringen fra forbrugerne. Forbrugernes holdning til den obligatoriske byggeskadeforsikring er nemlig overvejende positiv, når de præsenteres for den. Som det fremgår af nedenstående figur ses det, at 66 pct. af samtlige husejere ser positivt på tilstedeværelsen af den obligatoriske byggeskadeforsikring. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikring 19

20 Det fremgår ligeledes, at gruppen, som har en byggeskadeforsikring, har en markant mere positiv holdning til den obligatoriske byggeskadeforsikring, end de, som ikke har en byggeskadeforsikring. Hele 80 pct. er uenige eller meget uenige i udsagnet jeg ville foretrække, at byggeskadeforsikringen slet ikke blev indført. Det fremgår ligeledes, at de to kontrolgrupper har en relativt ensartet svarfordeling. I begge kontrolgrupper er 60 pct. uenige eller meget uenige i ovenstående udsagn. Figur 4.5. Holdning til ordningen fordelt på de forskellige grupper. Pct. (N=601) "Jeg ville foretrække, at byggeskadeforsikringen slet ikke var indført" 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Med forsikring 80% 6% 10% 5% Kontrolgruppe (uden forsikring) 60% 18% 16% 8% Kontrolgruppe (købt hus før 2008) 60% 14% 14% 12% Helt uenig eller uenig Hverken enig eller uenig Helt enig eller enig Ved ikke Denne tendens kan tyde på, at den øgede viden, som gruppen af forsikrede må forventes at besidde i forhold til ordningen, medfører en mere positiv holdning til forsikringsordningen. Desuden kan dette tyde på en følelse af at have fået noget for pengene i relation til forsikringsordningen på deres husbyggeri. Det kan af figur 4.6 ses, at 90 pct. af de, som har en byggeskadeforsikring, svarer, at de foretrækker ordningen, som den er nu, i forhold til hvis ordningen ikke var indført. Dette må betragtes som en særdeles høj tilfredshed med ordningen blandt husejere med forsikring. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikring 20

21 Figur 4.6. Holdning til ordningen blandt forbrugere med forsikring. Pct. (N=187) Hvilke af disse to situationer vil du foretrække? 7% 3% Situationen som den er nu, hvor du har købt hus med byggeskadeforsikring, og dermed er forsikret mod alvorlige fejl på dig hus At byggeskadeforsikringen ikke var indført og du dermed skulle have betalt mindre for at få bygget huset Ved ikke 90% Note: 191 fejlagtige besvarelser er fjernet. Dette er Respondenter, som fejlagtigt angiver, at de har forsikringen. Respondenter, som har angivet, at de ikke har den obligatoriske byggeskadeforsikring, er blevet adspurgt på lignende måde, hvilket fremgår af figur 4.7. Det kan ses, at en stor andel af denne gruppe (64 pct.) ligeledes foretrækker situationen, som den har været ved deres huskøb, og derfor hvor man som huskøber ikke er omfattet af, eller ikke har, den obligatoriske byggeskadeforsikring. Denne gruppe adskiller sig altså markant, hvad angår deres holdning til byggeskadeforsikringen. Denne tendens kan ses i forlængelse af den tidligere nævnte argumentation i forhold til, at kendskab til ordningen tilsyneladende medfører en mere positiv holdning til den. Tendensen kan dog også betragtes fra et andet perspektiv, hvor husejeren aktivt har søgt at undgå at blive omfattet af forsikringen, grundet en negativ holdning til denne. Resultaterne afspejler dog også en tendens til, at størstedelen af forbrugerne i begge grupper foretrækker status quo. Dette kan skyldes, at mange forbrugere ureflekteret svarer, at de er tilfredse med status quo. Forskellen på andelene af forbrugere der er tilfredse med status quo, adskiller sig dog markant på tværs af grupperne, hvor langt flere med forsikringen foretrækker deres nuværende situation, hvor de er omfattet af byggeskadeforsikringen. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikring 21

22 Figur 4.7. Holdning til ordningen blandt forbrugere uden forsikringen. Pct. (N=177) Note: 10 fejlagtige besvarelser er fjernet. Dette er Respondenter, som fejlagtigt angiver, at de ikke har forsikringen. De hyppigste årsager til, at de som ikke har forsikringen foretrækker, at det skal forblive således, er primært: At de ikke tror, at der er mangler ved deres hus; de mener, at de er forsikret på anden måde; eller at de kan klare det uden forsikring, hvis der skulle være fejl på huset. Fordelingen fremgår samlet af figur 4.8. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikring 22

23 Tabel 4.8. Årsager til at ville undgå byggeskadeforsikringen. Pct. (N=113) 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 42% Jeg tror ikke der er mangler ved mit hus Hvorfor ville du ønske at undgå byggeskadeforsikringen? Du må gerne svare flere ting. 26% Jeg mener, jeg er forsikret på anden måde 24% Jeg kan klare mig uden forsikring hvis der skulle være fejl 19% 18% Andet Forsikringen er for dyr 3% Ved ikke Der er med andre ord en positiv holdning til ordningen blandt dem, der er omfattet af forsikringen, og derfor må antages at have et bedre kendskab til ordningen. 4.4 Byggeskadeforsikringens potentiale som forretningsområde For at den obligatoriske byggeskadeforsikring skal kunne fungere, er det centralt, at der findes udbydere af forsikringen. Ingen af forsikringsselskaberne, der har deltaget i undersøgelsen, har et klart indtryk af, hvor vidt byggeskadeforsikringen på nuværende tidspunkt er et profitabelt forretningsområde for dem. Dette forventer forsikringsselskaberne først endeligt at kunne afklare om ca. 10 år, hvor der kan laves en fuldstændig vurdering af skadesudbetalinger og præmieindbetalinger. Denne usikkerhed angives desuden af de forsikringsselskaber, der ikke udbyder forsikringen som en væsentlig årsag til ikke at udbyde forsikringen. En repræsentant for et forsikringsselskab, der ikke udbyder forsikringen angiver, at det er umuligt at vide noget om indtjeningsmuligheder ved forsikringen før om år, som følge deraf betragtes det som Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikring 23

24 stærkt risikabelt at udbyde forsikringen. Dette er således den primære grund til, at forsikringsselskabet ikke udbyder forsikringen. Desuden angives, at udgifterne til driften af forsikringen også er meget høj, da der skal stilles mange ressourcer til rådighed til alle eftersynene. Det kræves derfor, for at udbyde forsikringen, at man har et stort kundegrundlag fra start. Usikkerhed omkring fremtidige skadesudbetalinger og meget høje startomkostninger til produktet medfører, ifølge Forsikring og Pension, at det primært er de meget store aktører inden for forsikringsbranchen, der udbyder forsikringen. Usikkerheden i relation til dette forsikringsprodukt er, ifølge Forsikring og Pension, især at branchen ikke har direkte relaterede produkter, som kan anvendes til at estimere udgifter og fremtidige skadesudbetalinger ud fra, og kan tjene som direkte udgangspunkt for udvikling af produktet. Både de forsikringsselskaber, som udbyder forsikringen, og Forsikring og Pension angiver dog, at det er problematisk, at volumen i antallet af forsikringstegninger er for lavt til at kunne retfærdiggøre de investeringer, som de enkelte forsikringsselskaber har foretaget i udviklingen af forsikringsproduktet. Antallet af forsikringstegninger er således lavt i forhold til det forventede. Derfor er der fortsat en del udviklingspenge i forhold til produktet som skal tjenes ind for forsikringsselskaberne. Forsikring og Pension påpeger desuden, at den lave volumen i værste fald kan have den konsekvens, at antallet af udbydere vil falde. Der er dog tiltro til, at volumen nok skal stige. Håndværksrådet angiver, at de relativt få forsikringsudbydere på området sandsynligvis medfører højere præmier, samt gør det muligt for forsikringsselskaberne at stille meget hårde krav for at ville tegne forsikringen. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikring 24

25 5. Metode For at sikre såvel dybde som bredde i målingen, er der i undersøgelsen benyttet både en kvantitativ og en kvalitativ tilgang. Undersøgelsen, som har været rettet mod interessenter, er som nævnt gennemført med en kvalitativ undersøgelse med dybdegående kvalitative interviews, hvor undersøgelsen rettet mod forbrugere har været gennemført som en kvantitativ telefonisk spørgeskemaundersøgelse. 5.1 Den kvalitative undersøgelse Der er gennemført ti dybdegående kvalitative interviews. Interviewene er gennemført telefonisk med interessenter med relation til den obligatoriske byggeskadeforsikring. Nedenstående tabel angiver hvilke interessent-grupper, som er blevet interviewet samt antallet af gennemførte interviews. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikring 25

26 Tabel 5.1. Fordeling af kvalitative interview. (N). Antal interviews Forsikringsselskaber der udbyder den obligatoriske byggeskadeforsikring Forsikringsselskaber der IKKE udbyder den obligatoriske byggeskadeforsikring 2 2 Byggesagkyndige 2 Dansk Byggeri 1 Håndværksrådet 1 Forsikring og Pension 1 Byggevirksomheder 3 Der er bibeholdt en tilnærmelsesvis ensartethed i berørte emner i interviewene med de forskellige interessentgrupper. Dog bemærkes nedenstående forskelle og centrale emner i relation til de enkelte interessentgrupper, som er indsat for at sikre en bredest mulig dækning af effektmålingen. I interviewene med forsikringsselskaber, der udbyder den obligatoriske byggeskadeforsikring, har fokus især været på: Omkostninger og indtjening i forbindelse med ordningen, ordningens konsekvenser for antallet af fejl i byggeriet og overvejelser, der ligger til grund for at udbyde forsikringen. Forsikringsselskaber, der IKKE udbyder forsikringen, er blevet spurgt om: Overvejelser, der ligger til grund for ikke at udbyde byggeskadeforsikringen samt sandsynlighed for, at ville udbyde forsikringen i fremtiden. Fokus i interviewene med de tre brancheorganisationer (Dansk Byggeri, Håndværksrådet og Forsikring og Pension) har været på branchernes samlede nuværende erfaringer med ordningen samt effekterne for den samlede branche. Interviewene med Byggevirksomhederne har overordnet omhandlet behov for indførelse af nye procedurer i de enkelte virksomheder på baggrund af ordningen, omkostninger forbundet med ordningen samt ordningens konsekvenser for byggevirksomhedens position i branchen. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikring 26

27 Blandt de byggesagkyndige har spørgsmålene været centreret omkring forventninger til ordningen, behov for ændringer i procedurer blandt de byggesagkyndige på baggrund af ordningen samt overordnede effekter af ordningen på antallet af byggefejl. Samtlige interessentgrupper er desuden blevet spurgt om andre problematikker ved byggeskadeforsikringen samt opfattede behov for ændringer, for at den skal komme til at virke som tilsigtet. Samtlige respondenter er rekrutteret på baggrund af en af Erhvervs- og Byggestyrelsen udarbejdet liste. Gennemførelsen af de kvalitative interviews er sket i perioden 4. august 1. september Derudover er der gennemført to opfølgende interviews. Disse er gennemført i perioden oktober. 5.2 Den kvantitative undersøgelse Formålet med det telefonbaserede survey er at foretage en effektmåling af den obligatoriske byggeskadeforsikring baseret på en komparativ undersøgelse blandt forbrugere med og uden byggeskadeforsikring. Den kvantitative undersøgelse er beriget med input fra undersøgelsen blandt interessenterne. Således har input lokaliseret i interessentundersøgelsen været mulige at efterprøve i surveyen blandt forbrugerne. Den kvantitative undersøgelse, som er rettet mod husejere (forbrugere), er yderligere opdelt i tre grupper: 1. Ejere af hus, der er bygget efter 2008, og som er omfattet af den obligatoriske byggeskadeforsikring 2. Ejere af hus, som er bygget efter 2008, og som ikke er omfattet af den obligatoriske byggeskadeforsikring (sekundær målgruppe) 3. Ejere med hus bygget før 2008 (sekundær målgruppe) Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikring 27

28 Gruppe ét (ejere af hus, der er bygget efter 2008, og som er omfattet af den obligatoriske byggeskadeforsikring) er den primære gruppe i undersøgelsen, mens de øvrige fungerer som sekundære målgrupper og kontrolgrupper. Fordelingen mellem grupperne i undersøgelsen fremgår af nedenstående tabel. Tabel 5.2. Fordeling af kvantitative interview. (N=601). Interview Ejere af hus, der er bygget efter 2008, og som er omfattet af den obligatoriske byggeskadeforsikring Ejere af hus, som er bygget efter 2008, og som IKKE er omfattet af den obligatoriske byggeskadeforsikring Ejere med hus bygget før i alt 601 En problematik i den kvantitative undersøgelse er, at mange forbrugere reelt ikke er klar over, om de har den obligatoriske byggeskadeforsikring eller ej. Især husejere, som ikke har byggeskadeforsikringen tror fejlagtigt, at de er omfattet af den. Dette indikerer et lavt kendskab til ordningen og kan medføre, at enkelte spørgsmål er besvaret med et fejlagtigt udgangspunkt. Der er taget højde for denne problemstilling i rapporten. Dette er gjort ved, at sortere respondenter fra, som fejlagtige har angivet, at de er omfattet af forsikringen uden reelt at være det. Dette er udelukkende gjort i spørgsmål, som udelukkende retter sig mod forsikringsdækkede. Den kvantitative dataindsamling er gennemført i perioden september Indsamlingen er gennemført med CATI metoden (Computer Assisted Telephone Interview). Spørgeskemaet er udviklet dels i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsens og dels ud fra erfaringer, som er opnået i den kvalitative delundersøgelse. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikring 28

29 Epinion København Ryesgade 3F DK 2200 København Epinion Aarhus Søndergade 1A DK 8000 Århus C Epinion Saigon 11 th Floor, Dinh Le Building 1 Dinh Le Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam COPENHAGEN AARHUS SAIGON

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN Årsrapport for 2014 Videncenter for Arbejdsmiljø 3. marts 2015 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Norddjurs Kommune Metode- og frafaldsrapport 5. marts 2014 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N T: +45 8 30 95 00 E: TYA@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION

Læs mere

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS Investorundersøgelse FSR danske revisorer Rapport 6. september 2012 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS NORDHAVNSGADE

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten

Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten Personalestyrelsen København 16. juli 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion...3 2. Baggrund...4 3. Frekvenstabeller

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

ENERGIBESPARELSER I VIRKSOMHEDER MED 20+ ANSATTE

ENERGIBESPARELSER I VIRKSOMHEDER MED 20+ ANSATTE ENERGIBESPARELSER I VIRKSOMHEDER MED 20+ ANSATTE Rapport vedrørende virksomheders gennemførte og planlagte investeringer i energibesparelser primo 2013 1 Metode og baggrund Baggrund og formål Det er generelt

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 5. juni 2013 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, maj 2013. Base: 1009 interviews blandt 15-74 årige. Tabeller viser

Læs mere

Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul

Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul Erhvervsstyrelsen Januar 2014 INTRODUKTION TIL RAPPORTEN REGULERING 4 EJERSKIFTE 7 RÅSTOFFER 19 METODE 22 3 INTRODUKTION TIL RAPPORTEN Denne måling indeholder

Læs mere

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for LO Marts 2007 Revi- Forfatter: jbe Sidst gemt: 21-03-2007 10:56 Sidst

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Botilbudsområdet kort fortalt

Botilbudsområdet kort fortalt Botilbudsområdet kort fortalt Hovedresultater i de tre første analyserapporter i KREVIs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende Juni 2012 Flere end 70 pct. af alle

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Ren By-kampagnen 2011

Ren By-kampagnen 2011 Ren By-kampagnen 2011 Aarhus Kommune, Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2011 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel, som er bredt sammensat af personer over 18 år, der er bosat i Aarhus

Læs mere

AffaldVarme. AffaldVarme - Tilbagebetaling

AffaldVarme. AffaldVarme - Tilbagebetaling Capacent 24. april 2009 Indhold 1. Indledning 1 2. Metode 2 3. Karakteristika hvem er udlejerne? 4 4. Generel holdning til tilbagebetalingsmodellerne 8 5. Sammenfatning 14 1. Indledning Som led i at Århus

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse x BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse Århus 29. marts 2011 1 1. KORT OM EPINION Epinion gennemfører specialdesignede undersøgelser af høj kvalitet, som sikrer et solidt grundlag for optimale

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL

TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL AARHUS KOMMUNE OPLÆG TIL ANALYSEDESIGN MAJ 2015 OVERSIGT Indledning Dataindsamlingen Forholdet mellem de to Aarhusmål Medborgerskab En god by for alle 3 5 8 10 12 1 INDLEDNING

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING

ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING ESBJERG KOMMUNE ÅRHUS MAJ 2011 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005 Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Den 22. september 2005 Vedr. Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Håndværksrådet har modtaget Erhvervs-

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt 925 selvstændigt erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen blevet lavet i forlængelse

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG Fritagelse for frit valg på hjælpemidler ( 112) og boligændringer ( 116) Marts 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 1.1 Sammenfatning 2 1.2 Beskrivelse af forsøget 2 2.0 Evalueringsmetode

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Tværgående rapport en - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportministeriet Januar 2013 Baggrund for undersøgelsen Transportministeriet ønsker, at

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Bygningsinspektoratet Planlægning og Byggeri

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Notat Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Selvom dansk økonomi fortsat befinder sig under førkrise-niveauet, og det endnu er for tidligt at tale om et egentligt opsving, mærker

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 Fiolstræde 44 1171 København K Tlf 3395 7000 Fax 3395 7001 cirius@ciriusmail.dk www.ciriusonline.dk CVR-nr. 11 85 20 25 Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 En opsummering af de unges evalueringer

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

ANALYSE AF ANNONCEHAJERS SALGSMETODER

ANALYSE AF ANNONCEHAJERS SALGSMETODER ANALYSE AF ANNONCEHAJERS SALGSMETODER DANSK TELE SUPPORT A/S - DANMARKS STØRSTE ANNONCEHAJ Annoncehajer er et stort og vedvarende problem for dansk erhvervsliv. Håndværksrådets hotline modtager dagligt

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Læsevejledning til The User Index

Læsevejledning til The User Index Læsevejledning Læsevejledning til The User Index Herunder kan du finde en generel læsevejledning til User Index rapporterne. Læsevejledningen er en generel vejledning på tværs af brancher. Har du spørgsmål

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse blandt Jobcenter

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere