FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion..."

Transkript

1 FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON FAX issn Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: forsikring 2013 Om ken Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion Figur 1: Lønfordeling for medarbejdere uden ledelsesansvar Figur 2: Lønfordeling for ledere Tabel 2: Ledere fordelt efter hovedarbejdsfunktion Tabel 3: Fortjenestens sammensætning Tabel 4: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter arbejdsfunktion Tabel 5: Ledere fordelt efter arbejdsfunktion

2 2

3 Strukturstatistik 3 Om Strukturstatistik 2013 FA s Strukturstatistik har til formål at give medlemsvirksomhederne et redskab, hvormed de kan benchmarke egne lønforhold. Statistikken tegner således et øjebliksbillede af lønningerne i den finansielle sektor fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner. Denne omfatter som udgangspunkt samtlige medarbejdere i FA s medlemsvirksomheder på forsikringsområdet, dog med undtagelsen af medarbejdere under 18 år, elever samt ansatte med en arbejdstid under 8 timer ugentligt. Statistikken er baseret på oplysninger for ca medarbejdere i kalenderåret Strukturstatistikkens resultater Strukturstatistikken for forsikringsområdet viser en tydelig sammenhæng mellem ansvars- og lønniveauet, hvor lønmodtagere uden ledelsesansvar har en gennemsnitlig på kr. og ledere en gennemsnitlig på kr. En stor del af medarbejdernes standardfortjeneste pr. består af pensionsindbetalinger og ferie- og søgnehelligdagsbetalinger. For en forsikringsansat udgør pensionsindbetalinger ca. 15,24 pct. af fortjenesten, mens ferie- og søgnehelligdagsbetalinger udgør omkring 13,61 pct. af fortjenesten. På DA-området udgør pensionsbetalinger 11,81 pct., og ferie- og søgnehelligdagsbetalinger samt fritvalgsbetalinger udgør 13,15 pct. af fortjenesten pr.. Siden 2007 har værdien af bruttolønsordninger indgået i lønbegreberne. Opgjort for samtlige forsikringsmedarbejdere i statistikken udgør de indberettede bruttolønsordninger 0,27 pct. af fortjenesten. I 2012 udgjorde bruttolønsordninger 0,88 pct. af fortjenesten. Den største medarbejdergruppe er forsikringsteknisk arbejde i forbindelse med oprettelse af policer eller sagsbehandling. Den gennemsnitlige standardberegnede månedsløn for denne medarbejdergruppe er kr. inkl. pension. Lønbegreber I ken benyttes følgende begreber: Antal ansatte er antallet af ansatte inden for den angivne gruppering. angiver arbejdsgiverens lønomkostninger ved at have en given lønmodtager ansat pr. time som lønmodtageren arbejder. Fortjenesten omfatter alle lønmodtagerens indtægter i forbindelse med ansættelsesforholdet, herunder såvel lønmodtagers som arbejdsgivers andel af eventuelle bidrag til pensionsordninger og indtægter i form af A-skattepligtige personalegoder. Værdi af bruttolønsordninger indgår ligeledes i fortjenesten. Præsterede timer er den tid medarbejderen rent faktisk har været på arbejde. Fraværstimer i forbindelse med sygdom, ferie eller andet er fratrukket.

4 4 beskriver den aftalte løn mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Således er lønbegrebet uafhængig af, hvor mange dage lønmodtageren er syg eller arbejder ud over det, som er aftalt, hvorfor standardfortjenesten er fortjenesten fratrukket betalinger for overtid og fravær. beregnes ved at sættes standardberegnet fortjeneste i forhold til standardberegnede timer. Standardberegnede timer er de timer, hvori den standardberegnede fortjeneste er optjent. Nogle dele af standardfortjenesten optjenes udelukkende i de timer, hvor lønmodtageren er på arbejde, mens andre lønkomponenter tillige optjenes under fravær eller i forbindelse med overarbejde såsom pension. Således er standardberegnede timer ikke et entydigt timebegreb. fortjeneste sættes endvidere i forhold til præsterede timer, hvorpå standardfortjeneste pr. fremkommer. Basisfortjeneste skal afspejle en form for grundløn. Basisfortjenesten består af grund-, kvalifikations- og funktionsløn m.m., samt ferie- og søgnehelligdagsbetalinger, særlig feriegodtgørelse og bruttotræk. Basisfortjenesten sættes i forhold til både præsterede og standardberegnede timer. Genetillæg er en af de lønkomponenter, der offentliggøres i statistikken er det lønbegreb, som kommer en månedsløn på lønsedlen nærmest. I n indgår personalegoder, årlige engangsbeløb, fx bonus, eget og arbejdsgiverens bidrag til pension samt ferietillægget for lønmodtagere, der optjener ret til ferie med løn. er beregnet på baggrund af standardberegnet. De standardberegnede timelønsbegreber kan opregnes til månedsbasis ved at multiplicere timebegreberne med 160,33 timer, svarende til en 37 timers arbejdsuge. Således er det muligt at beregne månedlig pensionsbidrag og derved eksempelvis beregne standardberegnet ekskl. pensionsbidrag. opgøres for samtlige medarbejdere, som indgår i statistikken. SAMMENLIGNING MED ANDRE STATISTIKKER I 2011 introducerede Danmarks Statistik nye lønbegreber. FA har valgt at anvende de nye lønbegreber så der er sammenlignelighed med kerne fra Danmarks Statistik. Månedsfortjenesten i FA s er opgjort eksklusiv genebetaling, hvorfor lønbegrebet ikke er direkte sammenligneligt med n i Danmarks Statistik, som er inkl. genebetaling. DA offentliggør hovedsageligt på de gamle lønbegreber. Strukturstatistikkens formål er at belyse de strukturmæssige forhold mellem jobfunktioner og i den forbindelse de lønmæssige relationer funktionerne imellem. Statistikken er ikke velegnet til at belyse lønudviklingen, eftersom lønudviklingen afspejler, foruden lønstigninger, forskydninger mellem medarbejdergrupper og til- og afgang af medarbejdere. I konjunkturstatistikkens belysning af lønudvikling bliver der taget højde for dette. Den gennemsnitlige lønudvikling baseret på konjunkturstatistikken var i ,12 pct. på forsikringsområdet.

5 5 STATISTISKE MÅL I ken anvendes de statistiske mål: gennemsnit, nedre kvartil, median og øvre kvartil. Gennemsnittet er et vægtet gennemsnit af alle lønninger, hvor vægtene er præsterede timer. Medianen er den midterste løn i en gruppe, når lønningerne er sorteret fra den mindste til den største. Medianen er således den løn, som halvdelen af gruppen ligger på eller under. Nedre kvartil angiver den løn, som den lavest lønnede fjerdedel af gruppen ligger på eller under. Tilsvarende angiver øvre kvartil den løn, som den højest lønnede fjerdedel af gruppen ligger på eller over. Ved at opdele lønningerne på median og kvartiler er det muligt at få et indblik i lønspredningen, og samtidig undgås det, at meget høje lønninger giver anledning til en skævvridning. Strukturstatistikken opgør ikke gennemsnit, median og kvartiler for grupper på under 25 personer. Ændring 2011: Nye lønbegreber Danmarks Statistik er overgået til nye lønbegreber i deres løn 2011 og fremadrettet. I den forbindelse vil FA tilsvarende offentliggøre på udvalgte nye lønbegreber for 2011-tal og frem. Blandt ændringerne ved overgang til nye lønbegreber er der, at smalfortjenesten udgår og erstattes af standardberegnet. bliver et mere centralt lønbegreb, hvor fortjenesten udgår. Endvidere opgøres bl.a. genetillæg forskelligt, om det er et nyt eller gammelt lønkomponent, hvor genetillæg med de nye lønbegreber er ekskl. overtidstillæg. Ændring 2010: Ny inddeling på jobfunktioner Fra 2010 indførte Danmarks Statistik nye jobfunktionskoder (DISCO-08) i lønstatistikken. Klassifikationen er en dansk version af ILO og EU s officielle klassifikation af arbejdsfunktioner (International Standard Classification of Occupations, ISCO- 08). Selve strukturen i den nye klassifikation følger overordnet den tidligere klassifikation med 9 hovedgrupper og underopdeling på faglige områder. Der er sket betydelige ændringer i indplacering af faglige områder på hovedgrupper i forhold til den tidligere klassifikation, hvilket vanskeliggør sammenligning på såvel hovedgruppe- som jobfunktionsniveau. Medarbejdere ansat efter 1. januar 2010 er alene blevet indberettet med DISCO-08, hvorfor det ikke er muligt at udarbejde ken på baggrund af de historiske jobfunktionskoder. Statistikkens indhold Tabel 1 og 2 indeholder en opgørelse af fortjenesten fordelt på hovedarbejdsfunktioner (første ciffer i DISCO-koden) for henholdsvis lønmodtagere uden ledelsesansvar og ledere. Tabel 3 viser den samlede fortjenestes sammensætning. Fortjenestens sammensætning vises for lønmodtagergrupperne: lønmodtagere uden ledelsesansvar samt ledere.

6 6 Tabel 4 og 5 viser fortjeneste fordelt på arbejdsfunktioner (6-cifrede DISCO-koder) for lønmodtagere uden ledelsesansvar og ledere. Endelig indeholder statistikken to figurer, der viser fordelingen af for henholdsvis lønmodtagere uden ledelsesansvar og ledere

7 7 Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau Antal Gennemsnit 474,61 389,10 388, Nedre kvartil 377,19 305,14 305, Median 455,37 372,34 371, Øvre kvartil 537,66 436,11 435, Arbejde der forudsætter viden på mellemniveau Antal Gennemsnit 450,00 367,97 367, Nedre kvartil 322,47 259,12 258, Median 404,23 325,93 325, Øvre kvartil 503,05 410,46 410, Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde Antal Gennemsnit 345,67 280,70 278, Nedre kvartil 275,27 224,39 222, Median 325,29 262,04 259, Øvre kvartil 381,43 304,57 300, Service- og salgsarbejde Antal 199 Gennemsnit 260,10 214,69 214, Nedre kvartil 148,48 128,00 128, Median 177,70 151,38 151, Øvre kvartil 231,62 182,29 182, Andet manuelt arbejde Antal 119 Gennemsnit 253,53 205,90 203, Nedre kvartil 231,10 187,29 184, Median 243,89 199,88 195, Øvre kvartil 270,81 219,08 216,

8 8 Figur 1: Lønfordeling for medarbejdere uden ledelsesansvar Lønfordeling, medarbejdere u. ledelsesansvar Antal Gennemsnit: kr Median: kr >200 Månedsfortjeneste i tusinde kr. Figur 2: Lønfordeling for ledere Lønfordeling, ledere Antal 160 Gennemsnit: kr. 140 Median: kr >200 Månedsfortjeneste i tusinde kr.

9 9 Tabel 2: Ledere fordelt efter hovedarbejdsfunktion Ledelsesarbejde Antal 518 Gennemsnit 732,61 609,90 609, Nedre kvartil 534,61 438,88 438, Median 649,97 538,60 538, Øvre kvartil 848,97 703,41 703, Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau Antal 414 Gennemsnit 650,66 541,60 541, Nedre kvartil 486,14 403,46 403, Median 591,71 490,96 490, Øvre kvartil 736,87 619,75 619, Arbejde der forudsætter viden på mellemniveau Antal 344 Gennemsnit 571,36 476,15 476, Nedre kvartil 444,25 364,54 364, Median 536,53 444,37 444, Øvre kvartil 644,92 535,94 535, Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde Antal 155 Gennemsnit 523,38 434,05 433, Nedre kvartil 438,94 365,31 365, Median 498,13 412,59 412, Øvre kvartil 582,28 468,21 468,

10 10 Tabel 3: Fortjenestens sammensætning Lønmodtagere Ledere Lønmodtagere Ledere Antal Fortjeneste 421,08 645, Overtidstillæg 0,84 0, Fraværsbetaling 13,45 10, Standardfortjeneste 406,79 634,59 343,97 536,80 Genetillæg (ekskl. overtidstillæg) 1,30 0,27 1,05 0,23 Personalegoder 3,36 15,61 2,79 13,05 Uregelmæssige betalinger 22,62 31,70 18,75 26,60 Pensionsbidrag 64,42 95,94 52,83 79,77 Basisfortjeneste 315,08 491,06 268,55 417,14 Ferie- og SH-betalinger 56,95 90,84 48,47 76,88

11 11 Tabel 4: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter arbejdsfunktion Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier Antal 177 Gennemsnit 561,42 460,15 460, Nedre kvartil 446,38 357,15 357, Median 542,33 438,17 438, Øvre kvartil 625,05 516,87 516, Revisions- og regnskabscontrollerarbejde Antal 130 Gennemsnit 473,00 394,67 394, Nedre kvartil 382,70 317,56 317, Median 452,86 376,37 376, Øvre kvartil 535,02 443,34 443, Rådgivning af storkunder og private banking kunder inden for finans, pension og forsikring Antal 50 Gennemsnit 400,51 329,98 329, Nedre kvartil 328,59 264,37 264, Median 357,00 288,72 288, Øvre kvartil 413,66 333,82 333, Generel rådgivning af erhvervskunder inden for finans, pension og forsikring Antal 165 Gennemsnit 419,31 343,19 343, Nedre kvartil 307,25 249,42 249, Median 347,09 282,58 282, Øvre kvartil 490,13 405,14 405, Generel rådgivning af privatkunder inden for finans, pension og forsikring Antal 456 Gennemsnit 447,04 363,97 363, Nedre kvartil 323,81 262,29 262, Median 386,36 303,53 303, Øvre kvartil 500,65 401,82 401, Analytikerarbejde inden for finans, pension og forsikring Antal 171 Gennemsnit 491,05 405,62 405, Nedre kvartil 370,56 304,49 304, Median 466,72 384,07 384, Øvre kvartil 576,40 463,27 463, Arbejde med udvikling og vedligeholdelse af bank-, pensions- og forsikringsprodukter Antal 137 Gennemsnit 449,37 367,29 367, Nedre kvartil 367,90 301,78 301, Median 435,58 349,01 349, Øvre kvartil 504,09 395,27 395,

12 Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation Antal 54 Gennemsnit 493,76 417,90 417, Nedre kvartil 398,73 337,63 337, Median 468,25 392,05 392, Øvre kvartil 555,31 465,76 465, Arbejde med virksomhedsstrategi/policy Antal 42 Gennemsnit 516,86 416,76 416, Nedre kvartil 434,59 353,35 353, Median 508,84 405,17 405, Øvre kvartil 602,85 478,54 478, Arbejde med analyse og rådgivning inden for HR Antal 64 Gennemsnit 479,19 397,19 397, Nedre kvartil 399,00 335,50 335, Median 448,22 361,52 361, Øvre kvartil 534,11 438,45 438, Arbejde med personaleudvikling og -oplæring Antal 29 Gennemsnit 490,82 409,00 409, Nedre kvartil 421,35 335,52 335, Median 456,01 378,44 378, Øvre kvartil 516,84 428,98 428, Arbejde inden for reklame og marketing Antal 126 Gennemsnit 437,54 363,11 363, Nedre kvartil 361,13 297,43 297, Median 420,21 348,12 348, Øvre kvartil 478,82 394,54 394, Arbejde med overordnet IT-arkitektur Antal 58 Gennemsnit 548,38 451,34 451, Nedre kvartil 484,72 392,82 392, Median 553,26 431,11 431, Øvre kvartil 605,03 495,99 495, Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser Antal 170 Gennemsnit 471,22 382,14 380, Nedre kvartil 394,98 325,18 323, Median 455,64 372,88 372, Øvre kvartil 540,52 422,87 421, IT-projektstyring Antal 167 Gennemsnit 503,33 413,28 412, Nedre kvartil 431,32 351,34 349, Median 487,79 403,20 402, Øvre kvartil 576,57 464,33 464,

13 Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling Antal 488 Gennemsnit 486,90 404,77 403, Nedre kvartil 425,64 355,38 355, Median 483,80 398,26 397, Øvre kvartil 537,01 442,07 441, Web- og multimedieudvikling Antal 45 Gennemsnit 419,04 337,65 337, Nedre kvartil 364,81 293,95 293, Median 409,26 338,18 338, Øvre kvartil 462,43 371,09 371, Vedligeholdelse og dokumentation af software Antal 192 Gennemsnit 482,53 382,03 381, Nedre kvartil 421,33 334,47 334, Median 470,46 377,25 377, Øvre kvartil 529,47 418,64 418, Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring Antal 147 Gennemsnit 447,79 359,22 359, Nedre kvartil 372,09 300,41 300, Median 440,51 353,76 353, Øvre kvartil 514,68 406,96 406, Design og administration af databaser Antal 34 Gennemsnit 543,63 458,62 451, Nedre kvartil 470,53 383,78 383, Median 557,47 472,47 472, Øvre kvartil 621,90 517,74 507, Systemadministration Antal 83 Gennemsnit 459,20 380,32 377, Nedre kvartil 399,69 332,90 332, Median 462,05 381,40 380, Øvre kvartil 516,35 427,36 420, Advokatarbejde Antal 29 Gennemsnit 541,73 430,28 430, Nedre kvartil 461,28 380,70 380, Median 501,07 393,60 393, Øvre kvartil 542,58 420,80 420, Andet juridisk arbejde Antal 87 Gennemsnit 506,30 406,25 406, Nedre kvartil 409,12 337,72 337, Median 482,31 385,05 385, Øvre kvartil 585,18 440,13 440,

14 Arbejde inden for samfundsøkonomi Antal 31 Gennemsnit 460,10 373,44 373, Nedre kvartil 397,56 317,08 317, Median 446,75 369,19 369, Øvre kvartil 493,92 404,77 404, Journalistisk arbejde Antal 32 Gennemsnit 402,98 324,91 324, Nedre kvartil 351,33 282,80 282, Median 382,07 311,31 311, Øvre kvartil 445,66 347,86 347, Arbejde med erhvervskunder standardprodukter Antal 145 Gennemsnit 412,03 335,43 335, Nedre kvartil 319,67 264,96 264, Median 357,41 293,26 293, Øvre kvartil 464,69 373,55 373, Arbejde med privatkunder standardprodukter Antal 883 Gennemsnit 328,92 257,87 257, Nedre kvartil 283,18 227,84 227, Median 319,13 250,30 249, Øvre kvartil 355,00 275,79 275, Arbejde med både erhvervs- og privatkunder standardprodukter Antal 51 Gennemsnit 478,82 393,05 393, Nedre kvartil 381,64 306,29 306, Median 474,20 391,36 391, Øvre kvartil 535,53 455,36 455, Regnskabsarbejde Antal 205 Gennemsnit 405,11 333,51 333, Nedre kvartil 310,69 245,72 245, Median 377,44 305,61 305, Øvre kvartil 470,27 388,61 388, Arbejde med statistik og matematik Antal 48 Gennemsnit 444,84 347,37 347, Nedre kvartil 369,06 289,65 289, Median 420,78 320,98 320, Øvre kvartil 518,89 378,00 378, Vurderings- og takseringsarbejde Antal 758 Gennemsnit 463,76 384,97 384, Nedre kvartil 426,02 357,28 357, Median 457,83 378,71 377, Øvre kvartil 490,79 404,56 404,

15 Forsikringssalgsarbejde med egen kundeportefølje Antal Gennemsnit 550,94 457,67 457, Nedre kvartil 363,83 300,99 300, Median 482,02 398,68 398, Øvre kvartil 637,39 520,95 520, Forsikringssalgsarbejde uden egen kundeportefølje Antal 455 Gennemsnit 380,68 312,54 312, Nedre kvartil 282,50 227,76 225, Median 339,95 274,34 274, Øvre kvartil 438,52 356,78 356, Forsikringsteknisk vurdering Antal 823 Gennemsnit 383,36 303,35 303, Nedre kvartil 301,88 233,89 233, Median 358,06 275,57 275, Øvre kvartil 434,87 330,92 330, Salgsarbejde (agenter) Antal 66 Gennemsnit 510,13 416,74 416, Nedre kvartil 422,61 337,73 337, Median 506,43 418,54 418, Øvre kvartil 599,66 487,40 487, Indkøbsarbejde (agenter) Antal 45 Gennemsnit 429,34 358,14 358, Nedre kvartil 357,21 297,78 297, Median 414,01 332,50 332, Øvre kvartil 502,90 415,23 415, Andet arbejde inden for forretningsservice Antal 61 Gennemsnit 398,29 315,21 315, Nedre kvartil 338,78 277,22 277, Median 373,67 304,26 304, Øvre kvartil 428,62 335,21 335, Chef- og direktionssekretærarbejde Antal 109 Gennemsnit 444,40 365,89 365, Nedre kvartil 370,67 304,47 304, Median 420,48 342,98 342, Øvre kvartil 481,53 395,47 395, Social rådgivningsarbejde på mellemniveau Antal 27 Gennemsnit 561,66 443,00 443, Nedre kvartil 460,61 355,77 355, Median 508,67 400,32 400, Øvre kvartil 676,24 507,01 507,

16 Driftsteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi Antal 74 Gennemsnit 466,55 380,47 379, Nedre kvartil 421,39 330,68 330, Median 476,76 381,19 381, Øvre kvartil 531,71 436,80 432, Brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi Antal 67 Gennemsnit 410,04 334,92 333, Nedre kvartil 338,68 275,17 275, Median 404,23 328,39 328, Øvre kvartil 471,81 381,05 381, Almindeligt kontorarbejde Antal 678 Gennemsnit 302,39 247,41 246, Nedre kvartil 188,09 158,41 158, Median 254,58 207,86 205, Øvre kvartil 327,27 268,11 265, Almindeligt sekretærarbejde Antal 83 Gennemsnit 350,55 289,20 289, Nedre kvartil 292,73 229,71 228, Median 334,00 276,05 276, Øvre kvartil 383,78 305,48 305, Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner Antal 33 Gennemsnit 371,22 297,29 297, Nedre kvartil 322,67 264,20 264, Median 352,98 278,52 278, Øvre kvartil 386,61 307,84 307, Informationsarbejde på kundekontaktcentre Antal 420 Gennemsnit 345,38 280,44 248, Nedre kvartil 239,45 203,17 198, Median 308,48 257,30 238, Øvre kvartil 381,04 311,38 270, Telefonomstillingsarbejde Antal 30 Gennemsnit 274,37 224,47 224, Nedre kvartil 248,92 203,26 203, Median 264,80 217,34 217, Øvre kvartil 282,53 227,22 227, Almindeligt receptionistarbejde, ekskl. hotelreceptionistarbejde Antal 43 Gennemsnit 274,99 219,92 218, Nedre kvartil 180,55 155,06 155, Median 256,21 210,01 210, Øvre kvartil 300,52 243,34 239,

17 Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde Antal 73 Gennemsnit 344,85 281,94 281, Nedre kvartil 297,93 245,14 245, Median 338,61 271,50 271, Øvre kvartil 390,81 306,30 306, Almindeligt kontorarbejde ifm. finansielle transaktioner Antal 198 Gennemsnit 346,74 282,85 282, Nedre kvartil 279,06 227,79 227, Median 321,19 262,57 262, Øvre kvartil 378,24 303,78 303, Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af pension- og forsikringspolicer Antal Gennemsnit 355,32 285,67 285, Nedre kvartil 290,34 232,54 232, Median 333,14 265,05 265, Øvre kvartil 392,49 307,11 307, Forsikringsteknisk arbejde ifm. sagbehandling af skader mv. Antal Gennemsnit 357,79 292,50 292, Nedre kvartil 304,44 243,15 243, Median 344,60 280,18 280, Øvre kvartil 397,62 323,07 323, Betjentarbejde, intern postsortering og omdeling Antal 68 Gennemsnit 308,13 253,50 253, Nedre kvartil 265,28 213,49 213, Median 296,37 240,98 240, Øvre kvartil 340,85 279,39 279, Arbejde med arkivering og kopiering Antal 35 Gennemsnit 292,75 235,40 235, Nedre kvartil 260,06 217,41 217, Median 295,98 237,14 237, Øvre kvartil 312,90 245,36 245, Almindeligt kontorarbejde inden for HR Antal 35 Gennemsnit 351,74 287,34 287, Nedre kvartil 304,94 254,51 245, Median 345,65 283,51 283, Øvre kvartil 391,34 306,06 306, Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds Antal 34 Gennemsnit 292,64 245,15 245, Nedre kvartil 260,91 224,26 224, Median 271,64 232,06 232, Øvre kvartil 315,94 256,06 256,

18 Kokkearbejde (ekskl. køkkenchefarbejde) Antal 25 Gennemsnit 282,64 235,38 234, Nedre kvartil 235,41 199,05 199, Median 277,49 229,92 229, Øvre kvartil 309,34 263,36 263, Salgsarbejde ikke klassificeret andetsteds Antal 144 Gennemsnit 206,21 172,36 172, Nedre kvartil 147,95 127,54 127, Median 162,92 140,45 140, Øvre kvartil 192,95 163,21 163, Rengøring af kontorer og beboelsesområder Antal 46 Gennemsnit 243,20 198,31 191, Nedre kvartil 216,17 179,60 178, Median 237,93 195,90 186, Øvre kvartil 254,65 206,12 196, Medhjælp i køkken Antal 61 Gennemsnit 261,35 211,07 210, Nedre kvartil 236,95 194,30 194, Median 253,82 202,57 202, Øvre kvartil 275,15 221,58 221,

19 19 Tabel 5: Ledere fordelt efter arbejdsfunktion Ledelse inden for økonomifunktioner Antal 42 Gennemsnit 907,64 752,85 750, Nedre kvartil 656,86 550,70 543, Median 851,69 684,73 683, Øvre kvartil 1.063,32 882,73 882, Ledelse inden for HR-funktioner Antal 30 Gennemsnit 705,24 595,29 595, Nedre kvartil 513,55 429,37 429, Median 665,40 544,15 544, Øvre kvartil 832,79 699,44 699, Anden ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner i øvrigt Antal 97 Gennemsnit 659,13 543,93 543, Nedre kvartil 427,14 361,75 361, Median 566,19 452,06 452, Øvre kvartil 781,72 640,72 640, Ledelse af salg og marketing Antal 61 Gennemsnit 717,46 603,39 603, Nedre kvartil 563,02 479,34 479, Median 648,35 554,57 554, Øvre kvartil 803,23 649,93 649, Ledelse af kommerciel forskning og udvikling Antal 29 Gennemsnit 746,89 603,86 603, Nedre kvartil 511,67 387,94 387, Median 735,01 572,07 572, Øvre kvartil 857,25 697,54 697, Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi (Business to Business) Antal 30 Gennemsnit 650,98 540,28 540, Nedre kvartil 560,41 448,22 448, Median 602,76 505,17 505, Øvre kvartil 661,33 557,26 557, Ledelse af intern IT Antal 74 Gennemsnit 682,39 557,78 557, Nedre kvartil 551,44 446,78 446, Median 616,60 509,15 509, Øvre kvartil 738,28 585,30 585,

20 Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans-, pension- og forsikringsområdet Antal 107 Gennemsnit 766,89 644,62 643, Nedre kvartil 551,08 463,18 463, Median 683,19 567,28 567, Øvre kvartil 892,47 751,81 751, Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier Antal 30 Gennemsnit 877,28 730,69 730, Nedre kvartil 666,68 562,72 562, Median 864,73 706,76 706, Øvre kvartil 1.053,17 825,09 825, Rådgivning af storkunder og private banking kunder inden for finans, pension og forsikring Antal 26 Gennemsnit 633,58 510,51 510, Nedre kvartil 451,33 355,32 355, Median 556,42 478,10 478, Øvre kvartil 740,61 587,69 587, Generel rådgivning af privatkunder inden for finans, pension og forsikring Antal 55 Gennemsnit 510,85 425,72 425, Nedre kvartil 382,17 316,63 316, Median 467,10 372,97 372, Øvre kvartil 563,16 468,29 468, Analytikerarbejde inden for finans, pension og forsikring Antal 31 Gennemsnit 625,77 524,50 524, Nedre kvartil 444,58 364,58 364, Median 571,77 488,28 488, Øvre kvartil 719,92 618,71 618, Arbejde med udvikling og vedligeholdelse af bank-, pensions- og forsikringsprodukter Antal 26 Gennemsnit 655,58 550,99 550, Nedre kvartil 476,29 403,99 403, Median 579,44 489,31 489, Øvre kvartil 726,48 611,84 611, Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring Antal 25 Gennemsnit 553,10 457,34 457, Nedre kvartil 480,42 405,25 405, Median 542,59 451,50 451, Øvre kvartil 589,75 493,08 493, Arbejde med både erhvervs- og privatkunder standardprodukter Antal 52 Gennemsnit 480,82 378,46 378, Nedre kvartil 405,00 331,27 331, Median 440,21 348,32 348, Øvre kvartil 531,83 410,38 410,

21 Vurderings- og takseringsarbejde Antal 40 Gennemsnit 574,08 485,91 485, Nedre kvartil 523,82 443,06 438, Median 557,97 466,80 466, Øvre kvartil 633,24 538,19 538, Forsikringssalgsarbejde med egen kundeportefølje Antal 55 Gennemsnit 690,30 582,37 582, Nedre kvartil 552,85 474,79 474, Median 706,63 598,63 598, Øvre kvartil 780,68 651,72 651, Forsikringssalgsarbejde uden egen kundeportefølje Antal 40 Gennemsnit 497,39 425,86 425, Nedre kvartil 406,55 352,73 352, Median 473,63 404,99 404, Øvre kvartil 574,94 487,43 487, Forsikringsteknisk vurdering Antal 59 Gennemsnit 541,40 455,56 455, Nedre kvartil 428,35 359,01 359, Median 492,13 401,89 401, Øvre kvartil 600,81 514,05 514, Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af pension- og forsikringspolicer Antal 49 Gennemsnit 543,48 451,18 451, Nedre kvartil 472,47 394,46 394, Median 516,51 435,35 435, Øvre kvartil 598,05 489,63 489, Forsikringsteknisk arbejde ifm. sagbehandling af skader mv. Antal 54 Gennemsnit 524,38 439,21 438, Nedre kvartil 438,64 363,55 363, Median 502,56 425,63 423, Øvre kvartil 592,07 475,69 475,

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK

Læs mere

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber Danmarks Statistik 20. marts 2009 Til Lønkommissionen Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber 1 Indledning og sammenfatning 1.1 Undersøgelsens kommissorium Kortlægning af nuværende lønbegreber Forslag til

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005 STRUKTUR 2004 STRUKTUR 2004 Statistikken er i 2004 baseret på lønoplysninger for ca. 560.000 lønmodtagere på DA-området. Af de 560.000 lønmodtagere udgør voksne 518.000, hvoraf de 225.000 er funktionærer,

Læs mere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION Udgivet

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag 1 482.102 Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning... 3 1.0 Generelle betragtninger om statistikgrundlaget for reguleringsordningen... 4 1.1 Parternes generelle

Læs mere

LØNSTATISTIK 2013. Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL 2012

LØNSTATISTIK 2013. Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL 2012 LØNSTATISTIK 2013 Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL 2012 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAUNIVEAU Arbejde, der forudsætter viden

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Indhold. Tekstafsnit. Tabeloversigt

Indhold. Tekstafsnit. Tabeloversigt Indhold Tekstafsnit Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. 1.1. Særlige forhold ved offentliggørelsen marts 2012.......................... 2 2.1. Månedlig indberetning af A indkomst,

Læs mere

Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling.

Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling. Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for analysearbejdet... 3 2. Arbejdsmetode

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Køn,værdi og ligeløn IDÉKATALOG TIL LOVFORBEDRINGER KVINDE R Å D E T

Køn,værdi og ligeløn IDÉKATALOG TIL LOVFORBEDRINGER KVINDE R Å D E T Køn,værdi og ligeløn IDÉKATALOG TIL LOVFORBEDRINGER KVINDE R Å D E T Det Nationale Ligelønsnetværk Maj 2012 Redaktør: Lise Bæk Vestermark Layout: Jens Otto Emmich Tryk: 3F Indhold Forord side 4 En uafsluttet

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer

Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer 20 05 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer 6.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet... side 169 6.2 Aftaler på DA/LO-området... side 175 6.3 Løn og indkomst... side 184 6.4 Arbejdsstyrke

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

Beskæftigelses- og ligestillingsministerens ligelønsredegørelse

Beskæftigelses- og ligestillingsministerens ligelønsredegørelse Beskæftigelses- og ligestillingsministerens ligelønsredegørelse Februar 2013 J.nr. 2013-1161 1. Indledning Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til ligelønslovens 6 a, hvorefter beskæftigelsesministeren

Læs mere

En analyse af dagpengesystemets dækning

En analyse af dagpengesystemets dækning 'DJSHQJHV\VWHPHW En analyse af dagpengesystemets dækning Januar 2006 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH.DSLWHO,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1. Indledning... 3 1.2 Sammenfatning... 3.DSLWHO'DJSHQJHQHVN EHNUDIW.DSLWHO.RPSHQVDWLRQVJUDGHUQHLGDJSHQJHV\VWHPHW

Læs mere

Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS)

Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) Indholdsfortegnelse Hvad er RAS?... 1 Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet - socioøkonomisk status. 2 Novemberprioritering i RAS... 2 Tilknytningen

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

DOI: http://www.hk.dk/privat/content/download/62003/648177/file/analyse-funktionær%20eller%20ej.pdf

DOI: http://www.hk.dk/privat/content/download/62003/648177/file/analyse-funktionær%20eller%20ej.pdf Syddansk Universitet Funktionær eller ej? Scheuer, Steen DOI: http://www.hk.dk/privat/content/download/62003/648177/file/analyse-funktionær%20eller%20ej.pdf Publication date: 2009 Document Version Forfatters

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere INDHOLD 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4.1 Sammenfatning 177 4.2 Overenskomsterne i de to sektorer 18 4.3 Ledelsesrummet for ledere i den offentlige sektor 191 4.4 Lønforholdene

Læs mere

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

LØNFORSKELLE PÅ TVÆRS AF BRANCHER

LØNFORSKELLE PÅ TVÆRS AF BRANCHER MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 LØNFORSKELLE PÅ TVÆRS AF BRANCHER Uobserverbar heterogenitet eller mangelfuld konkurrence? Jonas Zielke Schaarup Amaliegade

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere