FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion..."

Transkript

1 FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON FAX issn Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: forsikring 2013 Om ken Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion Figur 1: Lønfordeling for medarbejdere uden ledelsesansvar Figur 2: Lønfordeling for ledere Tabel 2: Ledere fordelt efter hovedarbejdsfunktion Tabel 3: Fortjenestens sammensætning Tabel 4: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter arbejdsfunktion Tabel 5: Ledere fordelt efter arbejdsfunktion

2 2

3 Strukturstatistik 3 Om Strukturstatistik 2013 FA s Strukturstatistik har til formål at give medlemsvirksomhederne et redskab, hvormed de kan benchmarke egne lønforhold. Statistikken tegner således et øjebliksbillede af lønningerne i den finansielle sektor fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner. Denne omfatter som udgangspunkt samtlige medarbejdere i FA s medlemsvirksomheder på forsikringsområdet, dog med undtagelsen af medarbejdere under 18 år, elever samt ansatte med en arbejdstid under 8 timer ugentligt. Statistikken er baseret på oplysninger for ca medarbejdere i kalenderåret Strukturstatistikkens resultater Strukturstatistikken for forsikringsområdet viser en tydelig sammenhæng mellem ansvars- og lønniveauet, hvor lønmodtagere uden ledelsesansvar har en gennemsnitlig på kr. og ledere en gennemsnitlig på kr. En stor del af medarbejdernes standardfortjeneste pr. består af pensionsindbetalinger og ferie- og søgnehelligdagsbetalinger. For en forsikringsansat udgør pensionsindbetalinger ca. 15,24 pct. af fortjenesten, mens ferie- og søgnehelligdagsbetalinger udgør omkring 13,61 pct. af fortjenesten. På DA-området udgør pensionsbetalinger 11,81 pct., og ferie- og søgnehelligdagsbetalinger samt fritvalgsbetalinger udgør 13,15 pct. af fortjenesten pr.. Siden 2007 har værdien af bruttolønsordninger indgået i lønbegreberne. Opgjort for samtlige forsikringsmedarbejdere i statistikken udgør de indberettede bruttolønsordninger 0,27 pct. af fortjenesten. I 2012 udgjorde bruttolønsordninger 0,88 pct. af fortjenesten. Den største medarbejdergruppe er forsikringsteknisk arbejde i forbindelse med oprettelse af policer eller sagsbehandling. Den gennemsnitlige standardberegnede månedsløn for denne medarbejdergruppe er kr. inkl. pension. Lønbegreber I ken benyttes følgende begreber: Antal ansatte er antallet af ansatte inden for den angivne gruppering. angiver arbejdsgiverens lønomkostninger ved at have en given lønmodtager ansat pr. time som lønmodtageren arbejder. Fortjenesten omfatter alle lønmodtagerens indtægter i forbindelse med ansættelsesforholdet, herunder såvel lønmodtagers som arbejdsgivers andel af eventuelle bidrag til pensionsordninger og indtægter i form af A-skattepligtige personalegoder. Værdi af bruttolønsordninger indgår ligeledes i fortjenesten. Præsterede timer er den tid medarbejderen rent faktisk har været på arbejde. Fraværstimer i forbindelse med sygdom, ferie eller andet er fratrukket.

4 4 beskriver den aftalte løn mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Således er lønbegrebet uafhængig af, hvor mange dage lønmodtageren er syg eller arbejder ud over det, som er aftalt, hvorfor standardfortjenesten er fortjenesten fratrukket betalinger for overtid og fravær. beregnes ved at sættes standardberegnet fortjeneste i forhold til standardberegnede timer. Standardberegnede timer er de timer, hvori den standardberegnede fortjeneste er optjent. Nogle dele af standardfortjenesten optjenes udelukkende i de timer, hvor lønmodtageren er på arbejde, mens andre lønkomponenter tillige optjenes under fravær eller i forbindelse med overarbejde såsom pension. Således er standardberegnede timer ikke et entydigt timebegreb. fortjeneste sættes endvidere i forhold til præsterede timer, hvorpå standardfortjeneste pr. fremkommer. Basisfortjeneste skal afspejle en form for grundløn. Basisfortjenesten består af grund-, kvalifikations- og funktionsløn m.m., samt ferie- og søgnehelligdagsbetalinger, særlig feriegodtgørelse og bruttotræk. Basisfortjenesten sættes i forhold til både præsterede og standardberegnede timer. Genetillæg er en af de lønkomponenter, der offentliggøres i statistikken er det lønbegreb, som kommer en månedsløn på lønsedlen nærmest. I n indgår personalegoder, årlige engangsbeløb, fx bonus, eget og arbejdsgiverens bidrag til pension samt ferietillægget for lønmodtagere, der optjener ret til ferie med løn. er beregnet på baggrund af standardberegnet. De standardberegnede timelønsbegreber kan opregnes til månedsbasis ved at multiplicere timebegreberne med 160,33 timer, svarende til en 37 timers arbejdsuge. Således er det muligt at beregne månedlig pensionsbidrag og derved eksempelvis beregne standardberegnet ekskl. pensionsbidrag. opgøres for samtlige medarbejdere, som indgår i statistikken. SAMMENLIGNING MED ANDRE STATISTIKKER I 2011 introducerede Danmarks Statistik nye lønbegreber. FA har valgt at anvende de nye lønbegreber så der er sammenlignelighed med kerne fra Danmarks Statistik. Månedsfortjenesten i FA s er opgjort eksklusiv genebetaling, hvorfor lønbegrebet ikke er direkte sammenligneligt med n i Danmarks Statistik, som er inkl. genebetaling. DA offentliggør hovedsageligt på de gamle lønbegreber. Strukturstatistikkens formål er at belyse de strukturmæssige forhold mellem jobfunktioner og i den forbindelse de lønmæssige relationer funktionerne imellem. Statistikken er ikke velegnet til at belyse lønudviklingen, eftersom lønudviklingen afspejler, foruden lønstigninger, forskydninger mellem medarbejdergrupper og til- og afgang af medarbejdere. I konjunkturstatistikkens belysning af lønudvikling bliver der taget højde for dette. Den gennemsnitlige lønudvikling baseret på konjunkturstatistikken var i ,12 pct. på forsikringsområdet.

5 5 STATISTISKE MÅL I ken anvendes de statistiske mål: gennemsnit, nedre kvartil, median og øvre kvartil. Gennemsnittet er et vægtet gennemsnit af alle lønninger, hvor vægtene er præsterede timer. Medianen er den midterste løn i en gruppe, når lønningerne er sorteret fra den mindste til den største. Medianen er således den løn, som halvdelen af gruppen ligger på eller under. Nedre kvartil angiver den løn, som den lavest lønnede fjerdedel af gruppen ligger på eller under. Tilsvarende angiver øvre kvartil den løn, som den højest lønnede fjerdedel af gruppen ligger på eller over. Ved at opdele lønningerne på median og kvartiler er det muligt at få et indblik i lønspredningen, og samtidig undgås det, at meget høje lønninger giver anledning til en skævvridning. Strukturstatistikken opgør ikke gennemsnit, median og kvartiler for grupper på under 25 personer. Ændring 2011: Nye lønbegreber Danmarks Statistik er overgået til nye lønbegreber i deres løn 2011 og fremadrettet. I den forbindelse vil FA tilsvarende offentliggøre på udvalgte nye lønbegreber for 2011-tal og frem. Blandt ændringerne ved overgang til nye lønbegreber er der, at smalfortjenesten udgår og erstattes af standardberegnet. bliver et mere centralt lønbegreb, hvor fortjenesten udgår. Endvidere opgøres bl.a. genetillæg forskelligt, om det er et nyt eller gammelt lønkomponent, hvor genetillæg med de nye lønbegreber er ekskl. overtidstillæg. Ændring 2010: Ny inddeling på jobfunktioner Fra 2010 indførte Danmarks Statistik nye jobfunktionskoder (DISCO-08) i lønstatistikken. Klassifikationen er en dansk version af ILO og EU s officielle klassifikation af arbejdsfunktioner (International Standard Classification of Occupations, ISCO- 08). Selve strukturen i den nye klassifikation følger overordnet den tidligere klassifikation med 9 hovedgrupper og underopdeling på faglige områder. Der er sket betydelige ændringer i indplacering af faglige områder på hovedgrupper i forhold til den tidligere klassifikation, hvilket vanskeliggør sammenligning på såvel hovedgruppe- som jobfunktionsniveau. Medarbejdere ansat efter 1. januar 2010 er alene blevet indberettet med DISCO-08, hvorfor det ikke er muligt at udarbejde ken på baggrund af de historiske jobfunktionskoder. Statistikkens indhold Tabel 1 og 2 indeholder en opgørelse af fortjenesten fordelt på hovedarbejdsfunktioner (første ciffer i DISCO-koden) for henholdsvis lønmodtagere uden ledelsesansvar og ledere. Tabel 3 viser den samlede fortjenestes sammensætning. Fortjenestens sammensætning vises for lønmodtagergrupperne: lønmodtagere uden ledelsesansvar samt ledere.

6 6 Tabel 4 og 5 viser fortjeneste fordelt på arbejdsfunktioner (6-cifrede DISCO-koder) for lønmodtagere uden ledelsesansvar og ledere. Endelig indeholder statistikken to figurer, der viser fordelingen af for henholdsvis lønmodtagere uden ledelsesansvar og ledere

7 7 Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau Antal Gennemsnit 474,61 389,10 388, Nedre kvartil 377,19 305,14 305, Median 455,37 372,34 371, Øvre kvartil 537,66 436,11 435, Arbejde der forudsætter viden på mellemniveau Antal Gennemsnit 450,00 367,97 367, Nedre kvartil 322,47 259,12 258, Median 404,23 325,93 325, Øvre kvartil 503,05 410,46 410, Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde Antal Gennemsnit 345,67 280,70 278, Nedre kvartil 275,27 224,39 222, Median 325,29 262,04 259, Øvre kvartil 381,43 304,57 300, Service- og salgsarbejde Antal 199 Gennemsnit 260,10 214,69 214, Nedre kvartil 148,48 128,00 128, Median 177,70 151,38 151, Øvre kvartil 231,62 182,29 182, Andet manuelt arbejde Antal 119 Gennemsnit 253,53 205,90 203, Nedre kvartil 231,10 187,29 184, Median 243,89 199,88 195, Øvre kvartil 270,81 219,08 216,

8 8 Figur 1: Lønfordeling for medarbejdere uden ledelsesansvar Lønfordeling, medarbejdere u. ledelsesansvar Antal Gennemsnit: kr Median: kr >200 Månedsfortjeneste i tusinde kr. Figur 2: Lønfordeling for ledere Lønfordeling, ledere Antal 160 Gennemsnit: kr. 140 Median: kr >200 Månedsfortjeneste i tusinde kr.

9 9 Tabel 2: Ledere fordelt efter hovedarbejdsfunktion Ledelsesarbejde Antal 518 Gennemsnit 732,61 609,90 609, Nedre kvartil 534,61 438,88 438, Median 649,97 538,60 538, Øvre kvartil 848,97 703,41 703, Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau Antal 414 Gennemsnit 650,66 541,60 541, Nedre kvartil 486,14 403,46 403, Median 591,71 490,96 490, Øvre kvartil 736,87 619,75 619, Arbejde der forudsætter viden på mellemniveau Antal 344 Gennemsnit 571,36 476,15 476, Nedre kvartil 444,25 364,54 364, Median 536,53 444,37 444, Øvre kvartil 644,92 535,94 535, Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde Antal 155 Gennemsnit 523,38 434,05 433, Nedre kvartil 438,94 365,31 365, Median 498,13 412,59 412, Øvre kvartil 582,28 468,21 468,

10 10 Tabel 3: Fortjenestens sammensætning Lønmodtagere Ledere Lønmodtagere Ledere Antal Fortjeneste 421,08 645, Overtidstillæg 0,84 0, Fraværsbetaling 13,45 10, Standardfortjeneste 406,79 634,59 343,97 536,80 Genetillæg (ekskl. overtidstillæg) 1,30 0,27 1,05 0,23 Personalegoder 3,36 15,61 2,79 13,05 Uregelmæssige betalinger 22,62 31,70 18,75 26,60 Pensionsbidrag 64,42 95,94 52,83 79,77 Basisfortjeneste 315,08 491,06 268,55 417,14 Ferie- og SH-betalinger 56,95 90,84 48,47 76,88

11 11 Tabel 4: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter arbejdsfunktion Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier Antal 177 Gennemsnit 561,42 460,15 460, Nedre kvartil 446,38 357,15 357, Median 542,33 438,17 438, Øvre kvartil 625,05 516,87 516, Revisions- og regnskabscontrollerarbejde Antal 130 Gennemsnit 473,00 394,67 394, Nedre kvartil 382,70 317,56 317, Median 452,86 376,37 376, Øvre kvartil 535,02 443,34 443, Rådgivning af storkunder og private banking kunder inden for finans, pension og forsikring Antal 50 Gennemsnit 400,51 329,98 329, Nedre kvartil 328,59 264,37 264, Median 357,00 288,72 288, Øvre kvartil 413,66 333,82 333, Generel rådgivning af erhvervskunder inden for finans, pension og forsikring Antal 165 Gennemsnit 419,31 343,19 343, Nedre kvartil 307,25 249,42 249, Median 347,09 282,58 282, Øvre kvartil 490,13 405,14 405, Generel rådgivning af privatkunder inden for finans, pension og forsikring Antal 456 Gennemsnit 447,04 363,97 363, Nedre kvartil 323,81 262,29 262, Median 386,36 303,53 303, Øvre kvartil 500,65 401,82 401, Analytikerarbejde inden for finans, pension og forsikring Antal 171 Gennemsnit 491,05 405,62 405, Nedre kvartil 370,56 304,49 304, Median 466,72 384,07 384, Øvre kvartil 576,40 463,27 463, Arbejde med udvikling og vedligeholdelse af bank-, pensions- og forsikringsprodukter Antal 137 Gennemsnit 449,37 367,29 367, Nedre kvartil 367,90 301,78 301, Median 435,58 349,01 349, Øvre kvartil 504,09 395,27 395,

12 Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation Antal 54 Gennemsnit 493,76 417,90 417, Nedre kvartil 398,73 337,63 337, Median 468,25 392,05 392, Øvre kvartil 555,31 465,76 465, Arbejde med virksomhedsstrategi/policy Antal 42 Gennemsnit 516,86 416,76 416, Nedre kvartil 434,59 353,35 353, Median 508,84 405,17 405, Øvre kvartil 602,85 478,54 478, Arbejde med analyse og rådgivning inden for HR Antal 64 Gennemsnit 479,19 397,19 397, Nedre kvartil 399,00 335,50 335, Median 448,22 361,52 361, Øvre kvartil 534,11 438,45 438, Arbejde med personaleudvikling og -oplæring Antal 29 Gennemsnit 490,82 409,00 409, Nedre kvartil 421,35 335,52 335, Median 456,01 378,44 378, Øvre kvartil 516,84 428,98 428, Arbejde inden for reklame og marketing Antal 126 Gennemsnit 437,54 363,11 363, Nedre kvartil 361,13 297,43 297, Median 420,21 348,12 348, Øvre kvartil 478,82 394,54 394, Arbejde med overordnet IT-arkitektur Antal 58 Gennemsnit 548,38 451,34 451, Nedre kvartil 484,72 392,82 392, Median 553,26 431,11 431, Øvre kvartil 605,03 495,99 495, Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser Antal 170 Gennemsnit 471,22 382,14 380, Nedre kvartil 394,98 325,18 323, Median 455,64 372,88 372, Øvre kvartil 540,52 422,87 421, IT-projektstyring Antal 167 Gennemsnit 503,33 413,28 412, Nedre kvartil 431,32 351,34 349, Median 487,79 403,20 402, Øvre kvartil 576,57 464,33 464,

13 Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling Antal 488 Gennemsnit 486,90 404,77 403, Nedre kvartil 425,64 355,38 355, Median 483,80 398,26 397, Øvre kvartil 537,01 442,07 441, Web- og multimedieudvikling Antal 45 Gennemsnit 419,04 337,65 337, Nedre kvartil 364,81 293,95 293, Median 409,26 338,18 338, Øvre kvartil 462,43 371,09 371, Vedligeholdelse og dokumentation af software Antal 192 Gennemsnit 482,53 382,03 381, Nedre kvartil 421,33 334,47 334, Median 470,46 377,25 377, Øvre kvartil 529,47 418,64 418, Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring Antal 147 Gennemsnit 447,79 359,22 359, Nedre kvartil 372,09 300,41 300, Median 440,51 353,76 353, Øvre kvartil 514,68 406,96 406, Design og administration af databaser Antal 34 Gennemsnit 543,63 458,62 451, Nedre kvartil 470,53 383,78 383, Median 557,47 472,47 472, Øvre kvartil 621,90 517,74 507, Systemadministration Antal 83 Gennemsnit 459,20 380,32 377, Nedre kvartil 399,69 332,90 332, Median 462,05 381,40 380, Øvre kvartil 516,35 427,36 420, Advokatarbejde Antal 29 Gennemsnit 541,73 430,28 430, Nedre kvartil 461,28 380,70 380, Median 501,07 393,60 393, Øvre kvartil 542,58 420,80 420, Andet juridisk arbejde Antal 87 Gennemsnit 506,30 406,25 406, Nedre kvartil 409,12 337,72 337, Median 482,31 385,05 385, Øvre kvartil 585,18 440,13 440,

14 Arbejde inden for samfundsøkonomi Antal 31 Gennemsnit 460,10 373,44 373, Nedre kvartil 397,56 317,08 317, Median 446,75 369,19 369, Øvre kvartil 493,92 404,77 404, Journalistisk arbejde Antal 32 Gennemsnit 402,98 324,91 324, Nedre kvartil 351,33 282,80 282, Median 382,07 311,31 311, Øvre kvartil 445,66 347,86 347, Arbejde med erhvervskunder standardprodukter Antal 145 Gennemsnit 412,03 335,43 335, Nedre kvartil 319,67 264,96 264, Median 357,41 293,26 293, Øvre kvartil 464,69 373,55 373, Arbejde med privatkunder standardprodukter Antal 883 Gennemsnit 328,92 257,87 257, Nedre kvartil 283,18 227,84 227, Median 319,13 250,30 249, Øvre kvartil 355,00 275,79 275, Arbejde med både erhvervs- og privatkunder standardprodukter Antal 51 Gennemsnit 478,82 393,05 393, Nedre kvartil 381,64 306,29 306, Median 474,20 391,36 391, Øvre kvartil 535,53 455,36 455, Regnskabsarbejde Antal 205 Gennemsnit 405,11 333,51 333, Nedre kvartil 310,69 245,72 245, Median 377,44 305,61 305, Øvre kvartil 470,27 388,61 388, Arbejde med statistik og matematik Antal 48 Gennemsnit 444,84 347,37 347, Nedre kvartil 369,06 289,65 289, Median 420,78 320,98 320, Øvre kvartil 518,89 378,00 378, Vurderings- og takseringsarbejde Antal 758 Gennemsnit 463,76 384,97 384, Nedre kvartil 426,02 357,28 357, Median 457,83 378,71 377, Øvre kvartil 490,79 404,56 404,

15 Forsikringssalgsarbejde med egen kundeportefølje Antal Gennemsnit 550,94 457,67 457, Nedre kvartil 363,83 300,99 300, Median 482,02 398,68 398, Øvre kvartil 637,39 520,95 520, Forsikringssalgsarbejde uden egen kundeportefølje Antal 455 Gennemsnit 380,68 312,54 312, Nedre kvartil 282,50 227,76 225, Median 339,95 274,34 274, Øvre kvartil 438,52 356,78 356, Forsikringsteknisk vurdering Antal 823 Gennemsnit 383,36 303,35 303, Nedre kvartil 301,88 233,89 233, Median 358,06 275,57 275, Øvre kvartil 434,87 330,92 330, Salgsarbejde (agenter) Antal 66 Gennemsnit 510,13 416,74 416, Nedre kvartil 422,61 337,73 337, Median 506,43 418,54 418, Øvre kvartil 599,66 487,40 487, Indkøbsarbejde (agenter) Antal 45 Gennemsnit 429,34 358,14 358, Nedre kvartil 357,21 297,78 297, Median 414,01 332,50 332, Øvre kvartil 502,90 415,23 415, Andet arbejde inden for forretningsservice Antal 61 Gennemsnit 398,29 315,21 315, Nedre kvartil 338,78 277,22 277, Median 373,67 304,26 304, Øvre kvartil 428,62 335,21 335, Chef- og direktionssekretærarbejde Antal 109 Gennemsnit 444,40 365,89 365, Nedre kvartil 370,67 304,47 304, Median 420,48 342,98 342, Øvre kvartil 481,53 395,47 395, Social rådgivningsarbejde på mellemniveau Antal 27 Gennemsnit 561,66 443,00 443, Nedre kvartil 460,61 355,77 355, Median 508,67 400,32 400, Øvre kvartil 676,24 507,01 507,

16 Driftsteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi Antal 74 Gennemsnit 466,55 380,47 379, Nedre kvartil 421,39 330,68 330, Median 476,76 381,19 381, Øvre kvartil 531,71 436,80 432, Brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi Antal 67 Gennemsnit 410,04 334,92 333, Nedre kvartil 338,68 275,17 275, Median 404,23 328,39 328, Øvre kvartil 471,81 381,05 381, Almindeligt kontorarbejde Antal 678 Gennemsnit 302,39 247,41 246, Nedre kvartil 188,09 158,41 158, Median 254,58 207,86 205, Øvre kvartil 327,27 268,11 265, Almindeligt sekretærarbejde Antal 83 Gennemsnit 350,55 289,20 289, Nedre kvartil 292,73 229,71 228, Median 334,00 276,05 276, Øvre kvartil 383,78 305,48 305, Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner Antal 33 Gennemsnit 371,22 297,29 297, Nedre kvartil 322,67 264,20 264, Median 352,98 278,52 278, Øvre kvartil 386,61 307,84 307, Informationsarbejde på kundekontaktcentre Antal 420 Gennemsnit 345,38 280,44 248, Nedre kvartil 239,45 203,17 198, Median 308,48 257,30 238, Øvre kvartil 381,04 311,38 270, Telefonomstillingsarbejde Antal 30 Gennemsnit 274,37 224,47 224, Nedre kvartil 248,92 203,26 203, Median 264,80 217,34 217, Øvre kvartil 282,53 227,22 227, Almindeligt receptionistarbejde, ekskl. hotelreceptionistarbejde Antal 43 Gennemsnit 274,99 219,92 218, Nedre kvartil 180,55 155,06 155, Median 256,21 210,01 210, Øvre kvartil 300,52 243,34 239,

17 Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde Antal 73 Gennemsnit 344,85 281,94 281, Nedre kvartil 297,93 245,14 245, Median 338,61 271,50 271, Øvre kvartil 390,81 306,30 306, Almindeligt kontorarbejde ifm. finansielle transaktioner Antal 198 Gennemsnit 346,74 282,85 282, Nedre kvartil 279,06 227,79 227, Median 321,19 262,57 262, Øvre kvartil 378,24 303,78 303, Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af pension- og forsikringspolicer Antal Gennemsnit 355,32 285,67 285, Nedre kvartil 290,34 232,54 232, Median 333,14 265,05 265, Øvre kvartil 392,49 307,11 307, Forsikringsteknisk arbejde ifm. sagbehandling af skader mv. Antal Gennemsnit 357,79 292,50 292, Nedre kvartil 304,44 243,15 243, Median 344,60 280,18 280, Øvre kvartil 397,62 323,07 323, Betjentarbejde, intern postsortering og omdeling Antal 68 Gennemsnit 308,13 253,50 253, Nedre kvartil 265,28 213,49 213, Median 296,37 240,98 240, Øvre kvartil 340,85 279,39 279, Arbejde med arkivering og kopiering Antal 35 Gennemsnit 292,75 235,40 235, Nedre kvartil 260,06 217,41 217, Median 295,98 237,14 237, Øvre kvartil 312,90 245,36 245, Almindeligt kontorarbejde inden for HR Antal 35 Gennemsnit 351,74 287,34 287, Nedre kvartil 304,94 254,51 245, Median 345,65 283,51 283, Øvre kvartil 391,34 306,06 306, Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds Antal 34 Gennemsnit 292,64 245,15 245, Nedre kvartil 260,91 224,26 224, Median 271,64 232,06 232, Øvre kvartil 315,94 256,06 256,

18 Kokkearbejde (ekskl. køkkenchefarbejde) Antal 25 Gennemsnit 282,64 235,38 234, Nedre kvartil 235,41 199,05 199, Median 277,49 229,92 229, Øvre kvartil 309,34 263,36 263, Salgsarbejde ikke klassificeret andetsteds Antal 144 Gennemsnit 206,21 172,36 172, Nedre kvartil 147,95 127,54 127, Median 162,92 140,45 140, Øvre kvartil 192,95 163,21 163, Rengøring af kontorer og beboelsesområder Antal 46 Gennemsnit 243,20 198,31 191, Nedre kvartil 216,17 179,60 178, Median 237,93 195,90 186, Øvre kvartil 254,65 206,12 196, Medhjælp i køkken Antal 61 Gennemsnit 261,35 211,07 210, Nedre kvartil 236,95 194,30 194, Median 253,82 202,57 202, Øvre kvartil 275,15 221,58 221,

19 19 Tabel 5: Ledere fordelt efter arbejdsfunktion Ledelse inden for økonomifunktioner Antal 42 Gennemsnit 907,64 752,85 750, Nedre kvartil 656,86 550,70 543, Median 851,69 684,73 683, Øvre kvartil 1.063,32 882,73 882, Ledelse inden for HR-funktioner Antal 30 Gennemsnit 705,24 595,29 595, Nedre kvartil 513,55 429,37 429, Median 665,40 544,15 544, Øvre kvartil 832,79 699,44 699, Anden ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner i øvrigt Antal 97 Gennemsnit 659,13 543,93 543, Nedre kvartil 427,14 361,75 361, Median 566,19 452,06 452, Øvre kvartil 781,72 640,72 640, Ledelse af salg og marketing Antal 61 Gennemsnit 717,46 603,39 603, Nedre kvartil 563,02 479,34 479, Median 648,35 554,57 554, Øvre kvartil 803,23 649,93 649, Ledelse af kommerciel forskning og udvikling Antal 29 Gennemsnit 746,89 603,86 603, Nedre kvartil 511,67 387,94 387, Median 735,01 572,07 572, Øvre kvartil 857,25 697,54 697, Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi (Business to Business) Antal 30 Gennemsnit 650,98 540,28 540, Nedre kvartil 560,41 448,22 448, Median 602,76 505,17 505, Øvre kvartil 661,33 557,26 557, Ledelse af intern IT Antal 74 Gennemsnit 682,39 557,78 557, Nedre kvartil 551,44 446,78 446, Median 616,60 509,15 509, Øvre kvartil 738,28 585,30 585,

20 Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans-, pension- og forsikringsområdet Antal 107 Gennemsnit 766,89 644,62 643, Nedre kvartil 551,08 463,18 463, Median 683,19 567,28 567, Øvre kvartil 892,47 751,81 751, Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier Antal 30 Gennemsnit 877,28 730,69 730, Nedre kvartil 666,68 562,72 562, Median 864,73 706,76 706, Øvre kvartil 1.053,17 825,09 825, Rådgivning af storkunder og private banking kunder inden for finans, pension og forsikring Antal 26 Gennemsnit 633,58 510,51 510, Nedre kvartil 451,33 355,32 355, Median 556,42 478,10 478, Øvre kvartil 740,61 587,69 587, Generel rådgivning af privatkunder inden for finans, pension og forsikring Antal 55 Gennemsnit 510,85 425,72 425, Nedre kvartil 382,17 316,63 316, Median 467,10 372,97 372, Øvre kvartil 563,16 468,29 468, Analytikerarbejde inden for finans, pension og forsikring Antal 31 Gennemsnit 625,77 524,50 524, Nedre kvartil 444,58 364,58 364, Median 571,77 488,28 488, Øvre kvartil 719,92 618,71 618, Arbejde med udvikling og vedligeholdelse af bank-, pensions- og forsikringsprodukter Antal 26 Gennemsnit 655,58 550,99 550, Nedre kvartil 476,29 403,99 403, Median 579,44 489,31 489, Øvre kvartil 726,48 611,84 611, Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring Antal 25 Gennemsnit 553,10 457,34 457, Nedre kvartil 480,42 405,25 405, Median 542,59 451,50 451, Øvre kvartil 589,75 493,08 493, Arbejde med både erhvervs- og privatkunder standardprodukter Antal 52 Gennemsnit 480,82 378,46 378, Nedre kvartil 405,00 331,27 331, Median 440,21 348,32 348, Øvre kvartil 531,83 410,38 410,

21 Vurderings- og takseringsarbejde Antal 40 Gennemsnit 574,08 485,91 485, Nedre kvartil 523,82 443,06 438, Median 557,97 466,80 466, Øvre kvartil 633,24 538,19 538, Forsikringssalgsarbejde med egen kundeportefølje Antal 55 Gennemsnit 690,30 582,37 582, Nedre kvartil 552,85 474,79 474, Median 706,63 598,63 598, Øvre kvartil 780,68 651,72 651, Forsikringssalgsarbejde uden egen kundeportefølje Antal 40 Gennemsnit 497,39 425,86 425, Nedre kvartil 406,55 352,73 352, Median 473,63 404,99 404, Øvre kvartil 574,94 487,43 487, Forsikringsteknisk vurdering Antal 59 Gennemsnit 541,40 455,56 455, Nedre kvartil 428,35 359,01 359, Median 492,13 401,89 401, Øvre kvartil 600,81 514,05 514, Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af pension- og forsikringspolicer Antal 49 Gennemsnit 543,48 451,18 451, Nedre kvartil 472,47 394,46 394, Median 516,51 435,35 435, Øvre kvartil 598,05 489,63 489, Forsikringsteknisk arbejde ifm. sagbehandling af skader mv. Antal 54 Gennemsnit 524,38 439,21 438, Nedre kvartil 438,64 363,55 363, Median 502,56 425,63 423, Øvre kvartil 592,07 475,69 475,

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4784 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK FORSIKRING

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Penge- og realkreditområdet 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 m a rts 2013 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

DISCO-08. i lønstatistikken. 2. udgave

DISCO-08. i lønstatistikken. 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave Udgivet af Danmarks Statistik December 2011 ISBN 978-87-501-1965-4 Pdf-udgave Kan hentes

Læs mere

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 november 2010 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN 30. NOVEMBER 2009 Finanssektoren er et udpræget funktionærområde. Blandt de knap 53.000 lønmodtagere og ledere, der indgår i FA s lønstatistik er der næsten 52.000

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

Befolkningens. Befolkningens løn

Befolkningens. Befolkningens løn Befolkningens løn Befolkningens løn Befolkningens løn Temapubl 2013:4 Befolkningens løn TemaPubl 2013:4 Udgivet af Danmarks Statistik December 2013 Oplag: 105 Printet hos PRinfo Paritas Foto: Imageselect

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015. Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014

LØNSTATISTIK 2015. Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014 LØNSTATISTIK 2015 Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014 2 Lønbegreber 4 Hovedresultater 9 ARBEJDSFUNKTIONER (Almindelige lønmodtagere) Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau

Læs mere

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave Lønstatistik 2006 Vejledning Revideret udgave Indberetning af lønstatistik 2006 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede

Læs mere

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber Danmarks Statistik 20. marts 2009 Til Lønkommissionen Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber 1 Indledning og sammenfatning 1.1 Undersøgelsens kommissorium Kortlægning af nuværende lønbegreber Forslag til

Læs mere

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne Kun 87 pct. af arbejdsomkostningerne er løn 6 Resten er andre omkostninger Lønudviklingen falder 3+4 Men

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

TO ÅR MED BESKEDEN FREMGANG

TO ÅR MED BESKEDEN FREMGANG BRANCHESEKTION //IT, MEDIE & KOMMUNIKATION TO ÅR MED BESKEDEN FREMGANG It-ansatte har igen i 2014 opnået branchesektionens højeste procentuelle lønstigning. Stigningen er på 2,2 % i gennemsnit, mens funktionærerne

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005 STRUKTUR 2004 STRUKTUR 2004 Statistikken er i 2004 baseret på lønoplysninger for ca. 560.000 lønmodtagere på DA-området. Af de 560.000 lønmodtagere udgør voksne 518.000, hvoraf de 225.000 er funktionærer,

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

DECEMBER 2009 ARBEJDSFUNKTIONER DISCO-08

DECEMBER 2009 ARBEJDSFUNKTIONER DISCO-08 DECEMBER 2009 ARBEJDSFUNKTIONER DISCO-08 Arbejdsfunktioner DISCO Dansk Arbejdsgiverforening Layout: DA Forlag Udgivet i oktober 2009 INDHOLD Indledning 5 Opbygningen af DISCO-nomenklaturen 5 Hvordan fi

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

NORDISK BANKSTATISTIK 2013

NORDISK BANKSTATISTIK 2013 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4830 O K TO B ER 2014 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015. Træ- og Møbelindustrien MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2014 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE

LØNSTATISTIK 2015. Træ- og Møbelindustrien MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2014 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE LØNSTATISTIK 2015 Træ- og Møbelindustrien MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2014 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE 9 OPERATØR-, MONTERINGS-

Læs mere

lønstatistik 2010 Bilbranchen 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg 12 værksted/lager 16 ledelse

lønstatistik 2010 Bilbranchen 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg 12 værksted/lager 16 ledelse lønstatistik 2010 Bilbranchen februar 2010, Baseret på 4. kvartal 2009 3 Lønbegreber 4 Sådan bruges statistikken Kapitlet Værksted/Lager indeholder nyt lønbegreb 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

1. Kønsopdelt lønstatistik eller ligelønsredegørelse 4. 2. Virksomheden har tre valgmuligheder 6. 3. Virksomheden kan lave sin egen statistik 7

1. Kønsopdelt lønstatistik eller ligelønsredegørelse 4. 2. Virksomheden har tre valgmuligheder 6. 3. Virksomheden kan lave sin egen statistik 7 Ligelønsstatistik Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold 1. Kønsopdelt lønstatistik eller ligelønsredegørelse 4 2. Virksomheden har tre valgmuligheder 6 3. Virksomheden kan lave sin egen statistik

Læs mere

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program Program 1. Lovens krav 2. Statistikken - den minimalistiske variant - lav jeres egen statistik - gode råd og vejledning 3. Redegørelse - indhold - fordele og ulemper ved at vælge redegørelsen frem for

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Lønstatistik 2013 Privat ansatte øst

Lønstatistik 2013 Privat ansatte øst Brugerunderstøttelse Erhvervsuddannede Erhvervserfaring Antal Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gn.snit 0-5 år 4 25.710 6-10år 2 11-15 år 3 39.231 26-30 år 1 Total 10 25.341 33.733 37.910 35.865 Erhvervsuddannede:

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL

FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL LØNSTATISTIK 2014 Bilbranchen FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 3 Lønbegreber 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 ADMINISTRATION/SALG 15 VÆRKSTED/LAGER 20 LEDELSE 24

Læs mere

Lønstatistik 2013. Vejledning. DA s LønStatistik. december 2012

Lønstatistik 2013. Vejledning. DA s LønStatistik. december 2012 Vejledning december 2012 Lønstatistik 2013 DA s LønStatistik Opsamling og indberetning til DA s LønStatistik foregår elektronisk enten via eget lønsystem eller via et servicebureau. Ved at indberette til

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL

MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL LØNSTATISTIK 2015 Bilbranchen MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2014 3 Lønbegreber 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 ADMINISTRATION/SALG 14 VÆRKSTED/LAGER 19 LEDELSE 23 MEDARBEJDERE

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015 VEJLEDNING DA S LØNSTATISTIK DECEMBER 2014

LØNSTATISTIK 2015 VEJLEDNING DA S LØNSTATISTIK DECEMBER 2014 VEJLEDNING DECEMBER 2014 LØNSTATISTIK 2015 DA S LØNSTATISTIK Opsamling og indberetning til DA s LønStatistik foregår elektronisk enten via eget lønsystem eller via et servicebureau. Ved at indberette til

Læs mere

Offentlige finanser. Offentligt ansatte 2009-2013

Offentlige finanser. Offentligt ansatte 2009-2013 Offentlige finanser Offentligt ansatte 2009-2013 Indholdsfortegnelse Kap 1. Indledning... 3 Kap 2. Antal offentligt ansatte... 4 Tabel 1. Ansatte efter funktionel fordeling (COFOG) 2013 og 1.- 4. kvartal...

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010

ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010 ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010 Nye satser pr. 1. marts 2010 Lønsatser m.m. er nu forhandlet på plads med Dansk Metal, ligesom ABAF har forhandlet overenskomst med HK/Privat. Forliget med Dansk Metal

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten LØNSTATISTIK 2013 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag 1 482.102 Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning... 3 1.0 Generelle betragtninger om statistikgrundlaget for reguleringsordningen... 4 1.1 Parternes generelle

Læs mere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION Udgivet

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG STATISTIKKEN! En vejledning til Kommunal lønstatistik Udgivet i marts 2014 Udarbejdet af KL, KTO og Sundhedskartellet. Layout: prik.dk Tryk: Hellbrandt

Læs mere

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed års løntilbageholdenhed er lig med års lønulighed Lønudviklingen i Tyskland fra 199 til 1 har medført en stigende ulighed. Der er sket en tydelig forskydning mod flere lavtlønnede, og kun de rigeste har

Læs mere

En analyse af dagpengesystemets dækning

En analyse af dagpengesystemets dækning 'DJSHQJHV\VWHPHW En analyse af dagpengesystemets dækning Januar 2006 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH.DSLWHO,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1. Indledning... 3 1.2 Sammenfatning... 3.DSLWHO'DJSHQJHQHVN EHNUDIW.DSLWHO.RPSHQVDWLRQVJUDGHUQHLGDJSHQJHV\VWHPHW

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere 1 Privatansatte bioanalytikeres vilkår Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst:

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM LEDERLØN 2011 VELKOMMEN TIL Lederløn % Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener LEDERLØN

Læs mere

FAMAGASINET. de unge individualister. sammenhæng mellem løn og ansvar. Forretning og karriereønsker går hånd i hånd

FAMAGASINET. de unge individualister. sammenhæng mellem løn og ansvar. Forretning og karriereønsker går hånd i hånd SEPTEMBER 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING de unge individualister side 4-6 Hos de unge finansansatte vejer udviklingsmuligheder tungest. Og så mener de, at løn er en individuel sag

Læs mere

Midlertidigt ansatte i Danmark

Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidige kontrakter kan indbefatte øget usikkerhed for medarbejderne. Herudover finder analysen indikationer på, at midlertidigt ansatte i 2010 fik 19 pct. mindre i løn

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende 2014 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2014 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014. Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE

LØNSTATISTIK 2014. Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE LØNSTATISTIK 2014 Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE 10

Læs mere

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd 14-95 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF)

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009 Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009, ALF og PALF Side 1 Om lønstatistikken Data til denne lønstatistik for Ansatte Landinspektørers

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISBN 123-4567-890 MARTS 2015 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON:

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE

LØNSTATISTIK 2014. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE LØNSTATISTIK 2014 Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET

Læs mere