REFERAT ÆLDRERÅDSMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT ÆLDRERÅDSMØDE"

Transkript

1 REFERAT ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 17. Juni 2015 kl Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1B Fraværende: Jens Aage Andersen Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 3. Godkendelse af referat Referat godkendt 4. Orientering fra formand/næstformand/kasserer Formandsberetning udsendt Pkt. 20: Kasper Enevolden deltager i dagens møde, og orienterer om huslejen på Elmelunden samt uddyber fremsendt orientering om huslejen i Tuse. Næstformand Kirsten Thomasen mindede om, at der er Sundhedsdag lørdag den 20.juni i Holbæk Kommune. 2. informationsmøde vedr. det nye plejecenter i Tølløse er afholdt. Næste møde afholdes den 26.juni. Kirsten roste Danske Diakonhjem for projektet og deres samarbejde. Kirsten mente, at der manglede skabsplads på det nye plejecenter på Samsøvej. Kasserer Erik Vester orienterede om, at det næste kvartal var gået og bad om at diætsedler samt køresedler blev afleveret inden udgangen af måneden. På baggrund af et regnskabsark, der er udarbejdet i fællesskab med Palle Kristensen, orienterede Erik om, at budgettet ser fint ud og at der er plads til fremtidige aktiviteter. Regnskabsark medsendes som bilag til referatet.

2 5. Orientering fra medlemmerne af ældrerådet Klaus Nikolaisen orienterede om, at han havde deltaget i en konference vedr. problemstillingen forsikring af frivillige Klaus blev bekræftet i, at det er et landsdækkende problem. Uafhængige jurister mener at det umiddelbart er tilladt at etablere forening med forsikring for øje hvis det er til gavn for kommune Det blev anbefalet, at der indtil permanent løsning er fundet, at der i hvert enkelt tilfælde lægges sag an mod den pågældende kommune. Der vil blive truffet en afgørelse snarest på problemstillingen vedr. forsikringer, så der bliver et lovbefæstet grundlag omkring dette område. Aage Jelstrup orienterede om, at der i caféen i Lersø centret i gennemsnit kommer borgere. Aage ville gerne høre om andre kendte til problemer med Flextraffik. Der er eksempler på borgere der i weekender ikke kan få fat i Flextraffik, at borgere selv har måttet arrangere tranport med taxa, som de selv skulle betale, og at borgere er blevet dårligt behandlet af Flextraffiks kundeservice. Jean Petersen orienterede om et nyligt afholdt møde i integrationsrådet, og fortalte at der skal udarbejdes bemærkninger til arbejdsmarkedsudvalget i forhold til de flygtninge og asylansøgere der kommer til Danmark. Jean konstaterede at der i Holbæk er boligmangel forhold til de der flygtninge som kommer og skal huses. 6. Orientering fra administrationen Karen Schur orienterede om udfordringen med nye møbler til Elmelunden. I forbindelse med udbud af opgaven, har en af byderne klaget over processen. Udebuddet blev derfor annulleret og der blev indledt en dialogproces for at søge at løse problemet. Dette var ikke lykkedes, og sagen er i klagenævnet, hvor det har fået opsættende virkning Indtil en afgørelse er fremkommet, benyttes de gamle møbler i fællesarealerne: Torsdag den 25.juni behandler klagenævnet sagen, og det forventes at klagenævnet træffer beslutning. Karen fortalte at der er større og større pres på genoptræningscentret med et stigende behov for genoptræning. Der er iværksat en udvidelse af åbningstiden for at tage lidt af presset. Byrådet drøfter for nuværende effektmål og politikkerne har efterspurgt forslag til effektmål fra Aktiv hele livet - tages op på næste møde. Udvalget for Voksne har møde mandag den 22. juni, og her vil det blive drøftet, om de borgere der bor i plejebolig uden center eksempelvis på Stenhusbakken, skal sidestilles med borgere der bor i eget hjem og derved har frit valg i forhold til hjemmepleje. I dag betragtes de boliger der ligger på bakken som en del af plejecentret, og har derved ikke mulighed for frit valg. De vil med dette forslag blive en del af hjemmeplejen.

3 Kasper Enevoldsen havde fremsendt et notat beskrivelsen af huslejen på Tuse Byvej på baggrund af forespørgsler fra Ældrerådet vedlagt som bilag - Dette notet gennemgik Kasper, og forskellige løsningsforslag blev drøftet for at undgå misforståelser og uro. Hvordan kan det gøres bedre i fremtiden? Ved de årlige møder i afdelingerne fremlægges budget og regnskab. Repræsentanter fra brugerråd og ældreråd opfordres til at deltage. Kasper gennemgik kort sammensætningen af huslejen og hvilke forudsætninger der var til stede. Kasper efterspurgte ideer til hvordan information og afklaring kan finde sted i fremtiden. Ældrerådet er indstillet på at være behjælpelig og vil gerne indgå i dette arbejde. Kasper orienterede om huslejesammensætningen på Elmelunden. Der skal skelnes mellem bruttohusleje før boligstøtte og andre tilskud, og så den faktiske husleje den enkelte kommer til at betale. Dette er meget individuelt. Beregningseksempler vedlagt som bilag. For at undgå usikkerhed omkring huslejer på de fremtidige nye centre, så vil information fremadrettet blive mere målrettet, og der vil blive informeret mere direkte, så der ikke opstår usikkerhed. Nye og større boliger bliver dyrere. 7. Boligstrategi på ældreområdet Der gives en orientering om den aktuelle og fremtidige status på boligstrategiområdet ved Christina Bech Hansen. Ældrerådet orienteres om de seneste aktuelle initiativer og drøfter det fremtidige arbejde omkring boligstrategien i forlængelse af orienteringen. Christina Bech Hansen orienterede om Byggemøder vedr. Tølløse i samarbejde med Danske Diakonhjem. Der arbejdes på skiltning til Elmelunden, så det bliver lettere at finde stedet Vejdirektoratet behandler ansøgning vedr. skiltning ved statsvejen. Der arbejdes med elektronisk skiltning inde på Elmelunden, fremfor alm. skilte, bl.a. fordi det er enklere at ændre her og nu og gør det mere læsevenligt og overskueligt. Vedr. Samsøvej, så er der er et ønske om at kalde centret noget andet, lige nu er det vejnavnet der bruges, men gode ideer efterlyses. Ældrerådet har mulighed for at komme med input til et evt. nyt navn Vedr. det gamle Elmelunden, sidder Christina i en arbejdsgruppe sammen med Vækst og Bæredygtighed, for at vurdere om andre steder bl.a. Elmelunden, kan bruges til at huse flygtninge indtil landsbyggefondens afgørelse foreligger. Ansøgning om ombygning af de gamle plejeboliger til ældreboliger ligger i Landsbyggefonden. Der vil blive afholdt et orienterende møde med brugerråd, borgere der kommer i det aktive

4 center og andre interessenter, både for at informere og for at få input. På spørgsmålet om hvad det får af betydning for det aktive center så er svaret at det ingen betydning eller konsekvenser får for de der benytter det aktive center. Ældrerådet var generelt meget positive overfor ideen og håbede på at der måske kunne komme et fællesskab ud af det, da det giver gode muligheder for at flygtningene kan møde danskere, det giver en god mulighed for integration m.v. Ældrerådet vil gerne indgå i et samspil, så godt naboskab kan opnås. 8. Klippekortmodellen. I aftale om Finansloven for 2015 er der afsat 75 mio. Kr. I g 150 mio. Kr. Årligt fra 2016 og frem til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortmodel. Midlerne skal sikre, at de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der er afhængige af hjælp til at klare hverdagen, får tilbudt mindst en halv times ekstra tid til hjemmehjælp om ugen, som borgeren selv kan være med til at bestemme, hvad skal bruges til. Puljemidlerne er reserveret til de enkelte kommuner på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Fordelingen mellem kommunerne sker ud fra en fordelingsnøgle fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Kommunerne skal ansøge om de reservere puljemidler og i den forbindelse redegøre for afgrænsningen af den konkrete målgruppe og beskrive eksempler på tilbud til borgeren i klippekortsmodellen. Puljemidlerne udmøntes i 2015 og 2016 på baggrund af en ansøgning, og kommunerne skal årligt rapportere til ministeriet, om formålet med indsatsen er opfyldt, herunder aflægge revisionspåtegnet regnskab for anvendelse af puljemidlerne. Christina Lejre Nielsen fra Administrationen vil redegøre for Holbæk kommunes ansøgning om puljemidler og samtidig redegøre for afgrænsning af målgruppen og de ønskede tilbud til borgeren i klippekortsmodellen. Ældrerådet modtager en orientering om klippekortsmodellen og drøfter indhold af klippekortsmodellen. Bilag vedlagt Christina orienterede om klippekorts ordningen som er inspireret af Københavns Kommune. Det er de borgere der modtager flest timers pleje der kan komme i betragtning. Der er udsendt breve til 150 borgere, hvori det er beskrevet hvilke muligheder er Alle på nær en modtager brevet digitalt. Hvis man får tildelt ordningen, gælder denne til borgeren kommer på plejecenter eller afgår ved døden. Når en borger udgår af ordningen går tilbuddet videre til en ny borger. Af mulige aktiviteter kan nævnes hyggesnak, højtlæsning, gåture m.v. klippekortet Skal ligge i forlængelse af et besøg, så der ikke indgår yderligere transporttid tid, dette for at udnytte midlerne bedst muligt. Ordningen skal evalueres.

5 9. Aktivt Samspil en ny rehabiliteringsmetode. Gennem de seneste 7 år har landets kommuner iværksat en række forskelligartede rehabiliteringstiltag på ældreområdet. Fra 1. Januar 2015 er det blevet lovpligtigt for kommunerne at tilbyde et rehabiliteringsforløb forud for tildeling af hjemmehjælp, hvis det ved en konkret og individuel vurdering vurderes, at borgerens funktionsevne kan øges og behovet for hjælp nedsættes. Det nye ved hjemmehjælpen er, at denne i form af personlig pleje eller praktisk hjælp - skal gives som en hjælp til selvhjælp og til personer, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, vanskeligt eller slet ikke selv kan varetage personlige og praktiske opgaver. Hjælpen gives og tilrettelægges i et nært samarbejde med borgeren og skal støtte denne i at vedligeholde eller genvinde tidligere fysisk eller psykisk funktionsniveau eller afhjælpe særlige sociale problemer. Birgit Becker Andersen og Pernille Bruun-Guassora vil redegøre for den nye model for rehabiliteringsforløb og berette om indførelsen af denne i Holbæk. Ældrerådet modtager orienteringen og drøfter den nye rehabiliteringsmetode. Pernille Bruun-Guassora viste en tegning af den forandring, der skal ske ved at gennemføre Aktivt Samspil. Som det er i dag henvender borgeren sig til visitationen, der sammen med borgeren vurderer hvilken hjælp der skal gives. Herefter sender visitationen en bestilling på hjemmepleje, opgjort i minutter, til den leverandør borgeren ønsker. Det nye der skal arbejdes med i Aktivt Samspil er, at når borgeren har henvendt sig til visitationen, bliver borgeren henvist til den leverandør borgeren ønsker til at levere hjemmeplejen. Herefter vil borgeren i fællesskab med sosu-personale, pårørende, sygeplejersker, genoptræningsterapeuter, frivillige, hjælpemiddelterapeut mv. finde frem til den bedste støtte til borgeren. Visitationen tildeler en pakke med tid og det vil være fagpersonerne i tæt samarbejde med borgeren, der vurderer hvordan tiden skal bruges. En ny lovgivning der trådte i kraft 1. januar 2015 angiver, at der skal gives 14 dages genoptræningsforløb, før der tildeles hjemmehjælp. Dette genoptræningsforløb vil naturligt ske sammen med den leverandør, der skal levere hjælpen til borgeren. På den måde vil den nye lov vil blive indarbejdet i Aktivt Samspil. Planlægningen af Aktivt Samspil er startet op med arbejdsgrupper med deltagelse af forskellige fagpersoner; sygeplejersker, sosu-personale, visitatorer og rehabterapeuter og andre, som skal være med til at finde de bedste løsninger. Planlægningen vil fortsætte hen over efteråret, og planen er, at vi kan starte op med den nye måde at arbejde på i 2016.

6 10. Brugertilfredshedsundersøgelser på Genoptræningscentret samt i Hjemmeplejen Der har i foråret 2015 været foretaget en brugertilfredshedsundersøgelse på Genoptræningscentret samt i Hjemmeplejen. Palle Kristensen vil redegøre for resultaterne i 2015 sammenholdt med undersøgelsen af samme områder i Ældrerådet modtager orienteringen og drøfter brugertilfredshedsundersøgelserne. Palle Kristensen orienterede om de to gennemførte brugerundersøgelser. Rapporten vedr. Genoptræningscentret viser en yderligere forbedring af tilfredsheden i forhold til undersøgelsen i 2012/13. Resultatet er meget flot. Der er udarbejdet opmærksomhedsliste, som der bliver vurderet, og der udarbejdes handleplaner på de områder der kan arbejdes med. Resultatet vedr. undersøgelsen af hjemmeplejen, ligger tæt på resultatet fra Hjemmeplejens undersøgelse er en national undersøgelse, og resultatet kan bruges til bl.a. at sammenligne sig med andre kommuner. Tilfredshedsprocenten er pæn, og der er ikke forskel på om det er en privat leverandør eller en kommunal leverandør af de pågældende ydelser. Når rapporterne er gennemgået, udarbejdes der handleplaner for de fokusområder rapporten viser. 11. Ældrerådets tanker, ønsker og ideer til Ældrerådsarbejdet i efteråret På Ældrerådets møde den blev fremsat en række ønsker til ældrerådsarbejdet i indeværende valgperiode. Der fremkom bl.a. følgende ønsker: Ældreguide Ældrerådet bør have fokus på, at beskæftige sig også med friske ældre Ældrerådet bør bevæge sig rundt i kommunen eks. På plejehjemmene Afvikling af større arrangementer, som Ældrerådet arrangerer Presse, synlighed og fremkommenlighed Mad tilbage på plejecentrene og på de aktive centre Kompetencen hos medarbejderne i organisationen så de er bedre klædt på ude hos borgerne Kvalitetsstandarder Busture Aktive liv hele dagen ude hos de ældre fremme trivsel til efter kl Ældrerådet bør have egen hjemmeside eller være mere synlige på Holbæk Kommunes hjemmeside Ældrerådet drøfter hvilke tanker, ønsker og ideer der er til Ældrerådsarbejdet aktiviteter i efteråret 2015.

7 Ældrerådet drøftede følgende muligheder og idéer Synlighed udadtil. Også tænke på raske borgere. Ensomhed. Synlighed på plejehjem. Mad herunder mad tilbage på plejecentrene. Egen hjemmeside. Borgernes fremkommelighed (kvaliteten af fortove, skæve kantsten m.v.). Afvikling af større arrangementer. Fremme trivsel også efter kl. 15. Ældrerådet vil gerne udarbejde et idekatalog omkring Ensomhed. Der bør tages initiativer, eksempelvis sammen med boligforeninger eller andre, ikke nødvendigvis en kommunal opgave Klaus Nikolaisen og Axel Villumsen kommer med oplæg. Jean, Kirsten samt Steen-Kristian arbejder videre med hjemmesiden. Emnerne tages op igen efter sommerferien 12. Eventuelt Alle ønskes en god sommer

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28 Dagsorden Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. februar 2014 Tid 09:00 Sted ML 0.28 NB. Gæster: Kl. 9.30 Under pkt. 6 deltager socialudvalgsformand Jørgen Tousgaard Kl. 12 Under pkt. 13 deltager centerchef

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard,

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Torvet 3 i Grenaa Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer At vi er midt i en forandring af velfærdssamfundet, står klart for os alle. Der er pres på den offentlige sektor stat, regioner og kommuner, men også på det private

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 22.12.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Opsamling på workshoppen d. 15. november og status på det

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr.

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr. Notat Evaluering af Handicappolitik Udarbejdet af: Sagsnummer.: Daniella Andersen Wellejus Dato: 19-04-2015 Version nr.: 1 16.00.00-P22-9-07 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere